РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 610/2007 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с тълкувание 10 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО)(Текст от значение за ЕИП)


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,


като има предвид, че:


(1) С Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 14 септември 2002 г.


(2) На 20 юли 2006 г. Комитетът за разяснения на между народните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) публикува тълкувание 10 на КРМСФО "Междинно финансово отчитане и обезценяване", оттук нататък КРМСФО 10. КРМСФО 10 изяснява, че обезценяването с ефект върху положителната репутация и някои финансови активи (инвестиции в инструменти на собствения капитал "за продажба" и оценявани по цена некотирани инвестиции в инструменти на собствения капитал), вписано в междинен финансов отчет, не трябва да бъде отново включвано в последващи междинни или годишни финансови отчети. Тълкуванието се налагаше поради видимо противоречие между, от една страна, изискванията на Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 "Междинно счетоводно отчитане" и, от друга разпоредбите на МСС 39 "Финансови инструменти: признаване и оценяване".


(3) Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група по финансово oтчитане (ЕКГФО) потвърди, че тълкувание 10 на

КРМСФО удовлетворява техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.


(4) Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва съответно да бъде изменен.


(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на счетоводния регулаторенкомитет,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


В приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003, тълкувание 10 "Междинно финансово отчитане и обезценяване" на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) е включено, както е посочено в приложението към

настоящия регламент.


Член 2


Всяка компания прилага тълкувание 10 на КРМСФО така, както то фигурира в приложението към настоящия регламент, най късно от датата на започване на финансовата 2007 година, с изключение на компаниите, при които финансовата година започва от ноември или декември и които прилагат тълкувание 10 на КРМСФО най-късно от датата на започване на финансовата 2006 година.


Член 3


Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.




Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.



Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.



За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията




(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2) ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с

Регламент (ЕО) № 1329/2006 (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 3).



ПРИЛОЖЕНИЕ



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ



"КРМСФО 10 Тълкувание 10 Междинно финансово отчитане и обезценяване"





"Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права, запазени извън територията на ЕИП, с изключение на правото на възпроизвеждане за лично ползване или за други цели на честна сделка. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org"





КРМСФО ТЪЛКУВАНИЕ 10


Междинно финансово отчитане и обезценка



Отнася се до


МСС 34 Междинно финансово отчитане

МСС 36 Обезценка на активи

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване


Обща информация


1. Дадено предприятие е длъжно да определи размера на обезценката на търговската репутация към всяка отчетна дата, да оцени инвестициите в капиталови инструменти и във финансови активи, пренасяни по себестойност за обезценка към датата на всеки баланс, и ако е необходимо, да признае загуба от обезценка към тази дата в съответствие с МСС 36 и МСС 39. Обаче при последващо отчитане или дата за съставяне на баланс е възможно условията така да са се променили, че, ако определянето на размера на обезценката беше извършено точно на тази дата, то загубата от обезценка би била по-ниска или избегната. Настоящото тълкувание дава насоки за преценка дали подобни загуби от обезценка трябва изобщо да бъдат обратно възстановявани.


2. Тълкуванието касае взаимодействието между изискванията на МСС 34 и признаването на загуби от обезценка на репутация по МСС 36, и някои финансови активи по МСС 39 и резултата от това взаимодействие при последващите междинни и годишни финансови отчети.


Въпрос


3. Член 28 от МСС 34 изисква дадено предприятие да прилага същата счетоводна политика в своите междинни финансови отчети, каквато прилага и в своите годишни финансови отчети. Той постановява също, че "честотата на отчитане на дадено предприятие (годишно, шестмесечно или тримесечно) не трябва да засяга оценяването на неговите годишни резултати. За да се постигне тази цел, за целите на междинното отчитане, оценките следва бъдат извършвани въз основа на периода от началото на годината до определената дата".


4. Член 124 от МСС 36 постановява, че "признатата загуба от обезценка на репутация не следва да се възстановява обратно в следващ период".


5. Член 69 от МСС 39 постановява, че "загубите от обезценка, признати в печалба или загуба за дадена инвестиция в капиталов инструмент, класифициранкато наличенза продажба, не следва да бъдат възстановявани чрез печалба или загуба".


6. Член 66 от МСС 39 изисква загуби от обезценка на финансови активи, пренасяни по себестойност (като загуба от обезценка на некотиран капиталов инструмент, който не е пренесен по справедлива стойност, тъй като неговата справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена), да не бъдат възстановявани обратно.


7. Тълкуванието засяга следния въпрос:


Трябва ли дадено предприятие да възстанови загубите от обезценка, признати в междинен период, по отношение на репутация и инвестиции в капиталови инструменти и във финансови активи, пренесени по себестойност, при положение че, ако оценката на обезценката беше извършена едва към следващата дата за съставяне на баланса, не би се признала загуба, или би се признала по-малка загуба?


Консенсус


8. Дадено предприятие не трябва да възстановява загуба от обезценка, призната в предходен междинен период, по отношение на репутацията или инвестиция в капиталов инструмент или финансов актив, пренасяни по себестойност.


9. Дадено предприятие не трябва да прилага настоящото мнение по пътя на аналогията към други области на потенциално противоречие между МСС 34 и другите стандарти.


Дата на влизане в сила и преходен период


10. Дадено предприятие е длъжно да прилага тълкуванието за годишни периоди, започващи на или след 1 ноември 2006 г. Поощрява се прилагането за по-ранни периоди. Ако дадено предприятие прилага тълкуванието за период, започващ преди 1 ноември 2006 г., то следва да оповести този факт. Дадено предприятие е длъжно да прилага тълкуванието по отношение на репутацията без обратна сила от датата, на която за първи път прилага МСС 36; то следва да прилага тълкуванието по отношение на инвестициите в капиталови инструменти или във финансови активи, пренасяни по себестойност, без обратна сила от датата, на която за първи път прилага критериите за оценяване съгласно МСС 39.



32007R0610


Untitled Page