РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 611/2007 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка стълкуване 11 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО)(Текст от значение за ЕИП)


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагане на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,


като има предвид, че:


(1) С Регламент (ЕО) № 1725/2003 (2) на Комисията бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 14 септември 2002 г.


(2) На 2 ноември 2006 г. Комитетът за разяснения на между- народните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) публикува тълкуване 11 на КРМСФО "МСФО 2 - Съкровищни акции и вътрешногрупови сделки", наричано по-долу "КРМСФО 11". КРМСФО 11 регулира прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 "Плащания на базата на акции" за споразумения за плащания на базата на акции, при които се прибягва до инструменти на собствения капитал на дадена компания или на друга такава в рамките на една и съща група (например инструменти на собствения капитал на компанията майка). Тълкуването се налагаше, тъй като досега не съществува насока за осчетоводяването във финансовия отчет на дадена компания на споразуменията за плащания на базата на акции, при които компанията получава стоки или услуги срещу инструменти на основния капитал на компанията майка.


(3) Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че тълкуване 11 на

КРМСФО удовлетворява техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.


(4) Регламент (ЕО) № 1725/2003 следва съответно да бъде изменен.


(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторенкомитет,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


В приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003 се добавя тълкуване 11 на КРМСФО "МСФО 2 - Съкровищни акции и вътрешногрупови сделки", както е посочено в приложението към настоящия регламент.


Член 2


Всяка компания прилага тълкуване 11 на КРМСФО така, както то фигурира в приложението към настоящия регламент, най- късно от датата на започване на финансовата 2008 г., с изключение на компаниите, при които финансовата година започва от януари или февруари и които прилагат тълкуване 11 на КРМСФО най-късно от датата на започване на финансовата 2009 г.


Член 3


Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.Съставено в Брюксел на 1 юни 2007 година.За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2) ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с

Регламент (ЕО) № 1329/2006 (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 3).

ПРИЛОЖЕНИЕМЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕКРМСФО 11 Тълкуване 11 на КРМСФО "МСФО 2 - Съкровищни акции и вътрешногрупови сделки"


Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички съществуващи права са запазени извън територията на ЕИП, сизключение на правото на възпроизвеждане за лично ползване или за други цели на честна сделка. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.orgКРМСФО ТЪЛКУВАНЕ 11


МСФО 2 - Съкровищни акции и вътрешногрупови сделкиОтнася се до


- МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните оценки и грешки


- МСС 32 Финансови инструменти: представяне


- МСФО 2 Плащане на базата на акцииВъпроси


1. Настоящото тълкуване касае два въпроса. Първият е дали следните сделки трябва да се отчитат по статия "собствен капитал", или по статия "парични средства", в съответствие с изискванията на МСФО 2:а) дадено предприятие дава на своите служители права върху капиталови инструменти от предприятието (например опции за акции) и или избира, или се изисква от него да закупи капиталови инструменти (т.е. изкупени собствени облигации) от друго юридическо лице, за да спази задълженията си към своите служители; иб) на служителите от дадено предприятие се дават права върху капиталови инструменти на предприятието (например опции за акции) или от самото предприятие, или от неговите акционери и акционерите на предприятието осигуряват необходимите капиталови инструменти.2. Вторият въпрос касае реда за плащане на базата на акции, при което участват две или повече предприятия в рамките на същата група. Например на служители от филиал са дадени права върху капиталови инструменти от тяхната компания майка като възнаграждение за услугите, оказани на филиала. МСФО 2, член 3 постановява, че:За целите на настоящия МСФО прехвърлянията на капиталови инструменти на дадено предприятие от неговите акционери на страни, които са доставили стоки или оказали услуги на предприятието (включително служители), представляват сделки с плащане на базата на акции, освен ако прехвърлянето не е с цел, напълно различна от плащане за стоки или услуги, предоставени на предприятието. Той също се прилага за прехвърляния на капиталови инструменти, принадлежащи на компанията майка на предприятието, или капиталови инструменти, принадлежащи на друго предприятие в същата група на предприятието, към страни, които са доставили стоки или оказали услуги на предприятието. [Допълнително акцентиращо форматиране на текста]Обаче МСФО 2 не предоставя насоки как да се осчетоводяват подобни сделки в индивидуалните или отделните финансови отчети на всяко предприятие от групата.3. Следователно вторият въпрос визира следния ред за плащане на базата на акции:а) дадена компания майка дава права върху своите капиталови инструменти директно на служителите от своя филиал: компанията майка (не филиалът) има задължението да осигури на служителите на филиала необходимите капи- талови инструменти; иб) даден филиал дава права на своите служители върху капиталови инструменти от своята компания майка: филиалът има задължението да осигури на своите служители необходимите капиталови инструменти.4. Настоящото тълкуване визира как редът за плащане на базата на акции, изложенв член 3, трябва да бъде отразенвъв финансовите отчети на филиала, който получава услуги от служителите.5. Може да съществува договореност между дадена компания майка и неин филиал с изискване филиалът да плаща на компанията майка за осигуряването на капиталовите инструменти на служителите. Настоящото тълкуване не визира как да се осчетоводява този ред за вътрешногрупово плащане.6. Макар че настоящото тълкуване фокусира вниманието си върху сделки със служители, то също се прилага за подобни сделки с плащане на базата на акции с доставчици на стоки или услуги, различни от служителите.

Консенсус


Ред заплащане на базата на акции във връзка със собствени капиталови

инструменти на дадено предприятие ( па раграф 1)


7. Сделките с плащане на базата на акции, в които дадено предприятие получава услуги като еквивалент за неговите собствени капиталови инструменти, следва при осчетоводяване да се отнасят по сметка "собственкапитал". Това се прилага, независимо дали предприятието избира или от него се изисква да закупи тези капиталови инструменти от другаде, за да изпълни задълженията си към своите служители по реда за плащане на базата на акции. Това също се прилага, независимо дали:а) правата на служителя върху капиталовите инструменти на предприятието са дадени от самото предприятие или от негов(и) акционер(и); или


б) редът за плащане на базата на акции се изпълнява от самото предприятие или от негов(и) акционер(и).Ред за плащане на базата на акцизи и във връзка с капиталови инструменти на компанията майка. Дадена компания майка дава права върху своите капиталови инструменти на служителите от своя филиал(параграф 3, буква а)


8. При положение че сделката на база акации се осчетоводява, като се отнася по сметка "собственкапитал" в консолидираните финансови отчети на компанията майка, филиалът следва да оцени получените от своите служители услуги

в съответствие с изискванията, приложими към сделките с плащане на базата на акции, отнесени по сметка "собствен капитал", със съответното увеличение, признато като собствен капитал, като принос на компанията майка.


9. Дадена компания майка може да даде права върху своите капиталови инструменти на служителите от своите филиали в зависимост от навършения стаж в групата за определен период. Даденслужител от даденфилиал може да прехвърли назначението си в друг филиал по време на определения период, за който се дават права, без да бъдат повлияни правата на служителя върху капиталови инструменти от компанията майка по силата на първоначалния ред за

плащане на базата на акции. Всеки филиал следва да оцени получените услуги от служителя по справедливата стойност на капиталовите инструменти на датата, на която тези права върху капиталови инструменти са първоначално дадени от компанията майка, както е определено в МСФО 2, допълнение А, и частта от периода, за който се дават права, която е прослужена от служителя във всеки филиал.


10. Подобенслужител, след прехвърляне между предприятията на групата, е възможно да не удовлетвори условие за даване на права, различно от пазарното условие, определено в МСФО 2, допълнение А, например ако служителят напусне групата, преди да навърши стажа. В този случай всеки филиал следва да коригира предварително признатата сума по отношение на услугите, получени от служителя, в съответствие с принципите от МСФО 2, параграф 19. Оттук, ако правата върху капиталовите инструменти, дадени от компанията майка, са нищожни, тъй като служителят не успява да отговори на условие за даване на права, различно от пазарното условие, не се признава никаква сума на кумулативна база за услугите, получени от този служител във финансовите отчети на кой да е филиал.


Даден филиал дава права на своите служители върху капиталови инструменти от своята компания майка(параграф 3, буква б)


11. Филиалът следва да осчетоводи сделката със своите служители по сметка "парични средства". Това изискване се прилага независимо как филиалът получава капиталовите инструменти, за да изпълни своите задължения към своите служители.


Дата на влизане в сила


12. Дадено предприятие е длъжно да прилага настоящото тълкуване за годишни периоди, започващи на или след 1 март 2007 г. Позволено е по-ранно прилагане. Ако дадено предприятие прилага настоящото тълкуване за период, започващ преди 1 март 2007 г., то следва да оповести този факт.


Преходен период


13. Дадено предприятие е длъжно да прилага настоящото тълкуване ретроспективно в съответствие с МСС 8, предмет на преходните разпоредби на МСФО 2.32007R0611


Untitled Page