ДОГОВОРЪТ ОТ НИЦА


Този договор е подписан в Ница на 26 февруари 2001 г. и изменя и допълва Договора за ЕС, Договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове.

Съгласно една от разпоредбите, целта е да "се завърши процеса, започнат с Договора от Амстердам, насочен към подготовката на институциите на Европейския съюз за функциониране в един разширен Съюз". Дали тази цел е успешно постигната е повече от съмнително, нещо повече, авторите на проекта отново "объркват" текстовете на Договорите, които са "изчистени" с Договора от Амстердам, като въвеждат всякакви видове нови разпоредби, така че понастоящем един номер отново има а, б, в и т.н. разпоредби.


(1) Изменения и допълнения на Договора за ЕС

Главните изменения се отнасят до ситуацията, в която съществува "ясен риск"49 дадена държава-членка сериозно да наруши принципите на свобода, демокрация, зачитане на човешките права и основните свободи и върховенството на закона.50 До този момент, Договорът урежда само случаи, в които Съветът, в състав от държавни или правителствени ръководители, определя "съществуването" на сериозно и повтарящо се нарушение.51 Това изменение е прието с оглед на трудностите, които възникват когато останалите 14 държави-членки предприемат определени мерки срещу Австрия след като представители на крайно дясното движение са включени в австрийското правителство.52 В Договора не съществува правна основа за предприемането на такива мерки.

Новата процедура предвижда възможност по предложение на една трета от държавите-членки, Парламента или Комисията, Съветът чрез мнозинство от четири/пети, след като получи съгласието на Парламента, да определи наличието на ясен риск. [Съгласно проекта на Конституция,53 Съветът може да определи наличието на "ясен риск" за "сериозно нарушение" от страна на държава-членка; ако няма подобряване на ситуацията, Европейският съвет може с единодушие, след като получи съгласието на Парламента, да определи наличието на сериозно и повтарящо се" нарушение. В този случай, Съветът може да отнеме някои от правата, които произтичат от Конституцията, включително правото на глас.]

Други изменения се отнасят до прогресивното очертаване на рамките на обща отбранителна политика в контекста на общата външна политика и политика на сигурност; възможността за включване на Западно европейския съюз като се отчита и ролята на НАТО54. Комитетът по политика и сигурност понастоящем ще упражнява и политически контрол и стратегическо направляване на операциите за управление на кризи55, при отговорност на Съвета. Въведени са серия разпоредби56, които се отнасят до разширеното сътрудничество57 в областта на общата външна политика и политиката на сигурност. Други изменения и допълнения се отнасят до съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси: освен Европол58 съществува EUROJUST (Европейско звено за сътрудничество в областта на правосъдието) за по-тясно сътрудничество между органите на правосъдието и другите компетентни органи на държавите-членки59. Една от целите е да се даде възможност на Съюза да се развие като "зона на свобода, сигурност и правосъдие"60.

Накрая заглавието на Глава VII "Разпоредби относно по-близкото сътрудничество" е заменено с "Разпоредби относно разширено сътрудничество", тези разпоредби са сходни с тези, които се включват в Глава V относно общата външна политика и политика на сигурност61.


(2) Изменения и допълнения на Договорите за ЕО и ЕОВС

Тези изменения ще бъдат разгледани в Глава V и следващите, в които се разглеждат гореспоменатите Договори. Те се отнасят основно до институциите, процедурите на гласуване и разширеното сътрудничество. В бъдеще Комисията ще включва по един от всяка националност, Парламентът ще се състои от 732 депутати, като само Германия и Люксембург ще си запазят местата, които имат, а всички останали държави-членки ще загубят някои от местата, които имат. В Съвета процедурата за гласуване с мнозинство се променя така, че да изисква мнозинство от всички държави-членки и ако това бъде поискано от дадена държава-членка с включване на 62 процент от населението на Общността. С Договора също така се урежда и компетентността на съдилищата. Във връзка с гласуването с мнозинство 27 са добавени и нови хипотези и е разширена процедурата за съгласувано вземане на решения. Уредени са и специфични правила за осъществяване на разширено сътрудничество, като например изискване за участие на минимум осем държави-членки.


(3) Статут на Съда на ЕО

Договорът от Ница урежда по нов начин статута на Съда, който ще бъде обсъждан в главата относно съдилищата. На този етап е интересно да се отбележи, че в него се предвижда създаването на специализирани съдебни състави за разглеждане на специфични проблеми.


_________________________

49 EU Art.7(1).


50 EU Art.6(1).


51 EU Art.7(2).


52 Виж Изявление при Португалското председателство на Европейския съюз от името на ХIV държави-членки от 01.03.2000 г., http//Portugal.ue.pt/uk/news/execute/news.asp?id=425


53 Const. Art. I-59.


54 EU Art.17.


55 EU Art.25.


56 EU Art.27a to 27e.


57 Конституция Чл. 1-44.


58 Виж [2001] O.J. C80/53.


59 EU Art.29,2, втори абзац.


60 EU Art.40(1).


61 EU Art.27a и следващите.


Untitled Page