МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Между Комисията и правителството на САЩ е сключено споразумение относно прилагането на разпоредбите в областта на конкуренцията. Това споразумение съдържа разпоредби относно обмен на информация, консултации, уведомления и други процедурни аспекти. То също така предвижда сътрудничество по случаи, в които страните по споразумението прилагат своите правила в областта на конкуренцията по отношение на еднакви или свързани ситуации. Те се споразумяват да вземат пред вид важните интереси на другата страна, като това задължение се нарича "признаване и спазване на правата и законите на другата страна". Това сътрудничество дава възможност на органите за защита на конкуренцията и на двете страни да хармонизират, например, съдържанието и сроковете на своите окончателни решения по идентични случаи1, като по този начин се избягва създаването на несъответствия, които могат да доведат до конфузни ситуации когато обекта на разследване се отнася до случаи с международен ефект, каквито се срещат все по-често в настоящия период на "глобализация"2.

Това първо споразумение е допълнено от още едно споразумение между Европейската общност и правителството на САЩ3 относно прилагането на положителните принципи на признаване и спазване на правата и законите на другата страна при прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията. През 2002 г. европейските и американските органи за защита на конкуренцията издават набор от добри практики във връзка със сътрудничеството при разглеждане на сливания, които изискват одобрение от двете страни на Атлантическия океан с оглед разширяването на добрите връзки, създадени през последното десетилетие4. Документът очертава целите и съдържа указания относно сътрудничеството с оглед на сроковете, събирането и оценката на доказателствата, комуникациите между двете агенции, които разглеждат случая, компенсациите и уреждането на отношенията.

През 1998 г.5 е подписано споразумение с Канада, което е подобно на това подписано със САЩ: то предвижда (1) взаимно уведомяване относно случаи, по които тече разследване когато тези случаи могат да засегнат важни интереси на другата страна; (2) съгласуване на дейностите по правоприлагане и взаимно предоставяне на съдействие; (3) възможност за6 отправяне на искане до другата страна да предприеме изпълнителни действия (положително признаване и спазване на правата и законите на другата страна) и за страната да вземе пред вид интересите на другата страна в изпълнителния процес и (4) обмен на информация.

През 2004 г. е подписано споразумение между ЕС и Китай относно структурен диалог в областта на конкуренцията7.

През 2004 г. между ЕС и Корея е подписан меморандум за разбирателство във връзка със структурен диалог в областта на конкуренцията. Основната цел е създаване на постоянен форум за консултации, прозрачност и сътрудничество8.

В по-широк смисъл трябва да се отбележи и Доклада на Комисията до Съвета "Относно международна рамка на правилата в областта на конкуренцията"9 и Препоръка на Съвета относно "сътрудничеството между Държавите-членки във връзка с анти-конкурентните практики, които засягат международната търговия"10.


_________________________

1 Виж например Case IV/M 877, Boeing/McDonnell Douglas, [1997] O.J. L 336/16 and, Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, [1999] O.J. L50/27.


2 Такъв беше случаят с General Electric/Honeywell (Case M.2220, Dec. of July 3, 2001) and Microsoft.


3 [1998] O.J. L173/28.


4 http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh? p-action.gettxt=gt&doc=IP:02/1591/O/RAA


5 [1999] O.J. L175/5.


6 [2001] O.J. C368/10.


7 IP/04/595.


8 IP/04/1325.


9 COM(95) 284 final, [1996] EC Bull. 6.125.


10 COM(95) 130 final.


Untitled Page