III. ОСОБЕНИ ЮРИСДИКЦИИ - ТРИБУНАЛ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ


Както вече бе посочено в началото на тази глава, Договорът от Ница предвижда създаването от Съвета на особени юрисдикции към Първоинстанционния съд, които да разглеждат като първа инстанция определени видове искове или производства по специфични дела1.

Членовете на особените юрисдикции се избират измежду лицата, чиято независимост е извън съмнение и които притежават необходимите умения и квалификация за заемане на такава длъжност. Те се назначават от Съвета, който действа с единодушие.

Особените юрисдикции приемат свой Правилник със съгласието на Съда. Този Правилник изисква одобрението на Съвета с квалифицирано мнозинство.

Решенията на особените юрисдикции могат да бъдат обжалвани за законосъобразност или когато в решението за създаване на особената юрисдикция се предвижда, и по същество пред Първоинстанционния съд2.

Освен ако решението за създаване на особената юрисдикция предвижда друго, разпоредбите на Договора относно Съда на ЕО и Първоинстанционния съд и разпоредбите на Устава на Съда се прилагат и по отношение на особените юрисдикции3.

Първата особена юрисдикция ТРИБУНАЛА ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е създадена през 2004 г.4 и започва да функционира на 2 декември 2005 г. с декларация от страна на председателя на Съда на ЕО, че "Трибуналът за държавни служители е надлежно конституиран"5. Разпоредбите, свързани с юрисдикцията, състава, организацията и производството на особените юрисдикции се намират в Приложение към решението.

Трибуналът за държавни служители е компетентен да разглежда като първа инстанция спорове между Общностите и техните служители, включително и спорове между всички органи6 или агенции7 и техните служители във връзка с което е предоставена юрисдикция на Съда на ЕО.

Той се състои от седем съдии, назначени от Съвета8 за шест години по препоръка на Комитет, съставен от бивши съдии в Съда на ЕО, Първоинстанционния съд и адвокати с призната компетентност9. Съдиите, чийто мандат изтича подлежат на преназначаване; всяко свободно място се запълва с назначаване на нов съдия за срок от шест години. Това условие се различава от правилото, което важи за Съда на ЕО и Първоинстанционния съд, при които новият съдия, който попълва освободено място "се назначава за остатъка от мандата на своя предшественик"10.

Председателят се избира от съдите за срок от три години.

Трибуналът за държавни служители заседава в състави от по трима съдии; в някои случаи той може да заседава и в пълен състав, състав от петима съдии или само от един съдия11.

Трибуналът за държавни служители се подпомага от отделите на Съда на ЕО и от Първоинстанционния съд. Трибуналът за държавни служители назначава свой регистратор, към когото се прилагат съответните разпоредби на Съда на ЕО. Разпоредбите относно езика на производството, които се отнасят до Първоинстанционния съд, се прилагат и по отношение на Трибунала за държавни служители.

Производството се урежда от Раздел III на Устава на Съда на ЕО, с изключение на разпоредбите, които уреждат предварителните въпроси. Писменото производство обикновено се ограничава до представяне на исковата молба и защитата. Новост е фактът, че във всички фази на производството, Трибуналът за държавни служители може "да разглежда възможността за приятелско разрешаване на спора и може да се опитва да съдейства за постигане на такова уреждане на отношенията между страните"12. Страната, която е изгубила делото, следва да заплати разноските, ако Трибуналът за държавни служители реши така13.

В срок от два месеца от съобщаването им решенията на Трибунала за държавни служители могат да бъдат обжалвани пред Първоинстанционния съд. На обжалване подлежат окончателните решения на Трибунала за държавни служители и решенията, с които той се произнася по съществени въпроси само частично или по процедурни въпроси относно искания във връзка с липса на компетентност или недопустимост. Такава жалба може да бъде подадена от всяка от страните, която не е спечелила делото във връзка със своите твърдения изцяло или отчасти14.

Встъпващи страни, различни от държави-членки и институции, могат да подадат искане за това, само ако решението на Трибунала за държавни служители ги засяга пряко. Решение на Трибунала за държавни служители, с което се отхвърля искане за встъпване в производството, може да се обжалва пред Първоинстанционния съд в срок от две седмици от съобщаване на решението15. Жалба също така може да бъде подадена и срещу решение на Трибунала за държавни служители относно спирането на изпълнението на акт, временна мярка или изпълнение. Председателят на Първоинстанционния съд може чрез бързо производство да се произнесе по тези жалби16.

Обикновено такива жалби не спират изпълнението17.

Жалби до Първоинстанционния съд могат да бъдат подавани в срок от два месеца от съобщаване на решението.

Решение на Първоинстанционния съд, с което се преразглеждат решения на Трибунала за държавни служители може в изключителни случаи да бъде преразгледано от Съда на ЕО18.

Съгласно Договора такъв може да бъде случая когато "съществува сериозен риск от увреждане на единството или последователността на правото на Общността". Ако Съдът счете, че решението на Първоинстанционния съд урежда единството или последователността на правото на Общността, той може да върне делото обратно на Първоинстанционния съд, който е обвързан от решенията по правни въпроси на Съда на ЕО. Последният може да реши кои от последиците на решението на Първоинстанционния съд да бъдат считани за окончателни по отношение на страните. За повече подробности могат да бъдат разгледани решенията, описани в бележките под линия.


_________________________

1 CFI Rules, Art.14(2).

2 EC Art. 225a,3.

3 Nice Art.2,32,4,5,6.

4 Decision establishing the European Union Civil Servants Tribunal ("CST Dec."), [2004] O.J. L333/7.

5 [2005] O.J. L325/2.

6 Виж Глава 10: .Други органи на Общността..

7 Виж Глава 11: .Децентрализирани агенции, създадени от институциите на Общността..

8 Първите съдии са назначени през месец юли 2005г., [2005] O.J. L197/28.

9 Виж Dec. concerning the conditions and arrangements governing the submission and processing of applications for appointment as a judge of the EST, [2005] O.J. L50/7 и Dec. Concerning the operating rules of such Committee, [2005] O.J. L21/13.

10 Protocol on the Statute of the Court of Justice, Art. 7.

11 За създаването и съставите, избора на председател и разпределяне на съдиите в съставите, критериите за разпределението на делата по състави и определянето на съдията, който да замести председателя на трибунала като съдия, който разглежда искания за временни мерки, виж [2005] O.J. L322/16. 12 CST Dec. Art. 7,4.

13 Ibidem, Art. 7,5.

14 Ibidem, Art. 9.

15 Ibidem Art. 9.

16 За пълни подробности виж CST Dec. Art. 10.

17 Виж CST Dec. Art. 12.

18 EC Art. 225(2)2.: .при условията и съобразно ограниченията, предвидени в Устава.:виж Dec of 3 Oct. 2005 amending the protocol on the statute of the Court of Justice, in order to lay down the conditions and limits for the review by the Court of Justice of decisions given by the CFI,

[2005] O.J. L266/60.


Untitled Page