ДОГОВОР ОТ НИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И НА НЯКОИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ АКТОВЕ


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,


ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ШВЕЦИЯ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


КАТО ПРИПОМНЯТ историческото значение на края на разделението на европейския континент,


ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО да завършат започналия с Договора от Амстердам процес на подготовка на институциите на Европейския съюз за функциониране в разширен съюз,


ТВЪРДО РЕШЕНИ на тази основа настойчиво да продължат преговорите за присъединяване, за да ги доведат до успешен край в съответствие с процедурите, предвидени в Договора за Европейския съюз,


РЕШИХА да изменят Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове


и за тази цел определиха за свои упълномощени представители:НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ:

Луи МИШЕЛ,

Заместник министър-председател и министър на външните работи;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ:

Могенс ЛИКЕТОФТ,

Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ:

Йозеф ФИШЕР,

Федерален министър на външните работи и заместник-федерален канцлер;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ:

Георгиос ПАПАНДРЕУ,

Министър на външните работи;


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ:

Йосеп ПИКЕ И КАМПС,

Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА:

Юбер ВЕДРИН,

Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ:

Брайън КОУЕН,

Министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА:

Ламберто ДИНИ,

Министър на външните работи;


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ:

Лиди ПОЛФЕР,

Заместник министър-председател, министър на външните работи и на външната търговия;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ:

Йозиас Йоханес ВАН ААРТСЕН,

Министър на външните работи;


ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ:

Бенита ФЕРЕРО-ВАЛДНЕР,

Федерален министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА:

Жайме ГАМА,

Държавен министър, министър на външните работи;


ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ:

Ерки ТУОМИОЯ,

Министър на външните работи;


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ШВЕЦИЯ:

Ана ЛИНД,

Министър на външните работи;


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ:

Робин КУК,

Държавен секретар на външните работи и по въпросите на Британската общност,КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


ЧАСТ ПЪРВА


ОСНОВНИ ИЗМЕНЕНИЯЧЛЕН 1


Договорът за Европейски съюз се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член:


1.Член 7 се заменя със следния текст:


"Член 7


1.По мотивирано предложение на една трета от държавите-членки, на Европейския парламент или на Комисията Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, след като получи официално съгласие от Европейския парламент, може да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава-членка на принципите, посочени в член 6, параграф 1, и да отправи съответните препоръки към тази държава. Преди да направи тази констатация, Съветът изслушва въпросната държава-членка и съгласно същата процедура може да призове независими лица да представят в разумен срок доклад за ситуацията във въпросната държава-членка.


Съветът редовно проверява дали основанията за такава констатация продължават да са налице.


2.Съветът, на заседание в състав държавни глави или правителствени ръководители на държавите-членки и като взема решение с единодушие по предложение на една трета от държавите-членки или на Комисията, след като получи официално съгласие от Европейския парламент, може да установи наличието на тежко и продължаващо нарушение на посочените в член 6, параграф 1 принципи от страна на дадена държава-членка, след като покани правителството на въпросната държава-членка да представи своята позиция.


3.Когато е направена констатация по параграф 2, Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе решение за суспендирането на някои права, произтичащи от прилагането на настоящия договор по отношение на въпросната държава-членка, включително и на правото на глас на представителя на правителството на тази държава-членка в Съвета. Като осъществява това, Съветът взема под внимание възможните последици от такова суспендиране върху правата и задълженията на физическите и юридическите лица.


Във всеки случай задълженията на въпросната държава-членка според настоящия договор продължават да бъдат обвързващи за нея.


4.Съветът може впоследствие с квалифицирано мнозинство да вземе решение да измени или отмени мерките, взети въз основа на параграф 3, в отговор на промените в ситуацията, която е наложила тяхното налагане.


5.За целите на настоящия член Съветът решава, без да взема предвид гласа на представителя на правителството на въпросната държава-членка. Въздържането от гласуване на присъстващите лично или на представените членове не препятства приемането на решенията, посочени в параграф 2. Квалифицираното мнозинство се определя при същото съотношение на претеглените гласове на съответните членове на Съвета, каквото е предвидено в член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност.


Настоящият параграф се прилага и при суспендиране на правото на глас в съответствие с параграф 3.


6.За целите на параграфи 1 и 2 Европейският парламент приема решения с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от неговите членове."


2.Член 17 се заменя със следния текст:


"Член 17


1.Общата външна политика и политика на сигурност обхваща всички въпроси, отнасящи се до сигурността на Съюза, включително и постепенното формиране на обща отбранителна политика, която би довела до обща отбрана, ако Европейският съвет вземе такова решение. В този случай той препоръчва на държавите-членки приемането на такова решение в съответствие с техните национални конституционни изисквания.


Политиката на Съюза в съответствие с настоящия член не засяга специфичния характер на отбранителната политика и политиката на сигурност на някои държави-членки и зачита задълженията на някои държави-членки, които виждат осъществяването на тяхната обща отбрана в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) в съответствие със Северноатлантическия договор, и е съвместима с общата външна политика и политика на сигурност, създадена в неговите рамки.


Постепенното формиране на обща отбранителна политика се подкрепя, когато държавите-членки счетат това за подходящо, от сътрудничество между тях в областта на въоръженията.


2.Въпросите, посочени в настоящия член, включват и хуманитарни и спасителни задачи, мироопазващи задачи и задачи на бойни части за управление на кризи, включително и омиротворяване.


3.Решенията, имащи отбранителни аспекти, посочени в настоящия член, се вземат без да се засягат политиките и задълженията, посочени в параграф 1, алинея втора.


4.Разпоредбите на настоящия член не препятстват развитието на засилено сътрудничество между две или повече държави-членки на двустранна основа в рамките на Западноевропейския съюз (ЗЕС) и на НАТО, при условие че това сътрудничество не противоречи или не представлява пречка за предвиденото в настоящия дял.


5.С цел по-нататъшното допълване на целите в настоящия член разпоредбите на настоящия член се преразглеждат в съответствие с член 48."


3.В член 23, параграф 2, първа алинея се добавя следното трето тире:


"-при назначаване на специален представител съгласно член 18, параграф 5".


4.Член 24 се заменя със следния текст:


"Член 24


1.Когато е необходимо да бъде сключено споразумение с една или повече държави или международни организации относно прилагането на настоящия дял, Съветът може да упълномощи Председателството, подпомогнато от Комисията, в зависимост от конкретния случай, да започне преговори за тази цел. Тези споразумения се сключват от Съвета, по препоръка на Председателството.


2.Съветът решава с единодушие, когато споразумението засяга въпрос, който изисква единодушие при приемането на вътрешни решения.


3.Когато за изпълнение на съвместни действия или за приемане на обща позиция се предвижда сключване на споразумение, Съветът решава с квалифицирано мнозинство съгласно член 23, параграф 2.


4.Разпоредбите на настоящия член се прилагат също така и по въпроси, попадащи в обхвата на дял VI. Когато споразумението засяга въпрос, за който се изисква квалифицирано мнозинство при приемането на вътрешни решения или мерки, Съветът решава с квалифицирано мнозинство съгласно член 34, параграф 3.


5.Нито едно споразумение не е обвързващо за държава-членка, чийто представител в Съвета е заявил, че то следва да бъде съобразено с изискванията на нейната собствена конституционна процедура; въпреки това останалите членове на Съвета могат да изразят съгласие споразумението да се прилага временно.


6.Споразуменията, сключени при условията на настоящия член, са задължителни за институциите на Съюза."


5.Член 25 се заменя със следния текст:


"Член 25


Без да се накърнява член 207 от Договора за създаване на Европейската общност, Комитетът за политика и сигурност следи международното положение в областите, обхванати от общата външна политика и политиката на сигурност и допринася за определянето на политиката посредством представянето на становища в Съвета, по искане на Съвета или по негова собствена инициатива. Той също така наблюдава прилагането на съгласуваните политики, без да се засяга отговорността на Председателството и на Комисията.


В обхвата на настоящия дял този Комитет упражнява под ръководството на Съвета политически контрол и стратегическо ръководство на операциите по управление на кризисни ситуации.


За целите и времетраенето на операциите, определени от Съвета, по управление на кризисни ситуации Съветът може с решение да оправомощи Комитета да взема съответните решения във връзка с политическия контрол и стратегическото ръководство на операциите, без да се накърнява член 47."


6.Добавят се следните членове:


"Член 27а


1.Засиленото сътрудничество в областите, посочени в настоящия дял, цели да гарантира ценностите и да служи на интересите на Съюза като цяло чрез отстояване на неговата идентичност като единна сила на международната сцена. То съблюдава:


- принципите, целите, общите насоки и последователността на общата външна политика и политиката на сигурност и взетите в нейните рамки решения;


- правомощията на Европейската общност; и


- съгласуваността между всички политики на Съюза и неговите външни действия.


2.Разпоредбите на членове 11 до 27 и на членове 27б до 28 се прилагат към засиленото сътрудничество по настоящия член, освен ако не е предвидено друго в член 27в и в членове 43 до 45.


Член 27б


Засиленото сътрудничество в съответствие с настоящия дял се отнася до изпълнението на съвместно действие или обща позиция. То не се отнася до въпроси с военни или отбранителни аспекти.


Член 27в


Държавите-членки, които възнамеряват да установят засилено сътрудничество помежду си в съответствие с член 27б, за целта отправят молба до Съвета.


Молбата се препраща за сведение на Комисията и на Европейския парламент. Комисията дава становище, по-конкретно, по съответствието на предложеното засилено сътрудничество с политиките на Съюза. Съветът дава разрешение, като решава съгласно втора и трета алинеи от член 23, параграф 2 и в съответствие с членове 43 до 45.


Член 27г


Без да се накърняват правомощията на Председателството или на Комисията, Генералният секретар на Съвета, върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, осигурява по-конкретно пълната информираност на Европейския парламент и на всички членове на Съвета относно осъществяването на засиленото сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност.


Член 27д


Всяка държава-членка, която желае да участва в засилено сътрудничество съгласно член 27в, уведомява Съвета за намеренията си и информира Комисията. Комисията дава становище на Съвета в тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението. В срок от четири месеца след датата на получаване на уведомлението Съветът взема решение по молбата и по-конкретните условия, които счете за необходими. Решението се смята за прието, освен ако Съветът с квалифицирано мнозинство в рамките на посочения срок не вземе решение временно да го суспендира; в този случай Съветът посочва мотивите за решението си и определя краен срок за преразглеждането му.


За целите на настоящия член Съветът решава с квалифицирано мнозинство. Квалифицираното мнозинство се определя при същото съотношение на претеглените гласове на съответните членове на Съвета, каквото е предвидено в трета алинея от член 23, параграф 2."


7.В член 29, втори параграф, второто тире се заменя със следния текст:


"-засилено сътрудничество между съдебните и другите компетентни органи на държавите-членки, включително сътрудничество чрез Службата за европейско съдебно сътрудничество ("Евроюст") съгласно разпоредбите на членове 31 и 32."


8.Член 31 се заменя със следния текст:


"Член 31


1.Общото действие при съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси включва:


а)улесняването и ускоряването на сътрудничеството между компетентните министерства и съдебните или еквивалентни на тях органи в държавите-членки, включително при необходимост сътрудничество чрез Евроюст във връзка с процесуалните действия и изпълнението на решенията;


б)улесняването на екстрадицията между държавите-членки;


в)осигуряването на съвместимост между разпоредбите, приложими в държавите-членки, каквато може да бъде необходима за подобряването на това сътрудничество;


г)предотвратяване на конфликти на юрисдикциите между държавите-членки;


д)постепенното приемане на мерки за създаване на минимум от правила, отнасящи се до съставите на престъпленията и до наказанията в областта на организираната престъпност, тероризма и незаконния трафик на наркотици.


2.Съветът насърчава сътрудничеството чрез Евроюст, като:


а)дава възможност на Евроюст да улеснява подходящата координация между националните прокуратури на държавите-членки;


б)насърчава подкрепата на Евроюст за криминални разследвания в случаите на тежки трансгранични престъпления, особено в случаите на организирана престъпност, по-конкретно за извършвани от Европол анализи;


в)улеснява засиленото сътрудничество между Евроюст и Европейската съдебна мрежа, по-конкретно за улесняване на изпълнението на съдебни поръчки и молби за екстрадиция."


9.Член 40 се заменя със следните членове 40, 40а и 40б:


"Член 40


1.Засиленото сътрудничество в някоя от областите, посочени в настоящия дял, цели да осигури възможности на Съюза да се развива по-бързо в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, като същевременно зачита правомощията на Европейската общност и целите, посочени в настоящия дял.


2.Членове 29 до 39 и членове 40а до 41 се прилагат към засиленото сътрудничество съгласно настоящия член, освен ако е предвидено друго в член 40а и членове 43 до 45.


3.Разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност относно правомощията на Съда на ЕО и упражняването на тези правомощия се прилагат към настоящия член и членове 40а и 40б.Член 40а


1.Държавите-членки, които желаят да участват в засилено сътрудничество помежду си съгласно член 40, отправят молба до Комисията, която може да даде предложение до Съвета в тази връзка. Ако Комисията не даде предложение, тя уведомява съответните държави-членки за мотивите си да се въздържи от представянето на предложение. Впоследствие държавите-членки могат да представят инициатива пред Съвета с цел да получат разрешение за съответното засилено сътрудничество.


2.Съветът дава посоченото в параграф 1 разрешение в съответствие с членове 43 до 45, като решава с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията или по инициатива на най-малко осем държави-членки, след консултиране с Европейския парламент. Гласовете на членовете на Съвета се претеглят в съответствие с член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност.


Всеки член на Съвета може да поиска въпросът да бъде отнесен до Европейския съвет. След като въпросът бъде поставен пред Европейския съвет, Съветът може да решава в съответствие с първа алинея от настоящия параграф.


Член 40б


Всяка държава-членка, която желае да стане участничка в засиленото сътрудничество, установено в съответствие с член 40а, е длъжна да уведоми за своето намерение Съвета и Комисията, която в срок от три месеца от получаването на това уведомление представя на Съвета становище, по възможност придружено от препоръка за специфичните мерки, които тя счита за необходими за държавата-членка, за да може тя да стане участник в това сътрудничество. В срок от четири месеца от датата на получаване на уведомлението Съветът взема решение по искането. Счита се, че решението е взето, освен ако Съветът с квалифицирано мнозинство, в същия срок, не вземе решение да го суспендира; в този случай Съветът е длъжен да обяви мотивите за своето решение и да определи срок за неговото преразглеждане.


За целите на настоящия член Съветът решава при условията, посочени в член 44, параграф 1.


10.Заглавието на дял VІІ се заменя със следния текст: "Разпоредби относно засиленото сътрудничество".


11.Член 43 се заменя със следния текст:


"Член 43


Държавите-членки, които възнамеряват да установят засилено сътрудничество помежду си, могат да използват институциите, процедурите и механизмите, предвидени в настоящия договор и в Договора за създаване на Европейската общност, при условие че предложеното сътрудничество:


а)има за цел по-нататъшно осъществяване на целите на Съюза и на Общността, защитата и обслужването на техните интереси и засилването на техния процес на интеграция;

б)зачита споменатите договори и единната институционална рамка на Съюза;


в)зачита достиженията на правото на ЕО и мерките, приемани в съответствие с другите разпоредби на горепосочените договори;


г)остава в рамките на правомощията на Съюза или Общността и не се отнася до области, които попадат в изключителните компетенции на Общността;


д)не пречи на вътрешния пазар съгласно определението в член 14, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност или на икономическото и социалното сближаване съгласно дял ХVІІ от посочения Договор;


е)не представлява пречка или дискриминация в търговията между държавите-членки и не нарушава конкуренцията между тях;


ж)включва най-малко осем държави-членки;


з)зачита компетенциите, правата и задълженията на онези държави-членки, които не вземат участие в него;


и)не засяга разпоредбите на протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз;


й)е отворено за всички държави-членки съгласно член 43б."


12.Добавят се следните членове:


"Член 43а


Засиленото сътрудничество може да се използва само като крайно средство, когато в рамките на Съвета бъде установено, че целите му не могат да бъдат постигнати в разумен срок посредством прилагането на съответните разпоредби от Договорите.


член 43б


Когато се установява засилено сътрудничество, то е открито за всички държави-членки. Освен това то е открито за тях по всяко време съгласно членове 27д и 40б от настоящия договор и член 11а от Договора за създаване на Европейската общност, при условие че се съобразяват с основното решение и с решенията, приети в неговите рамки. Комисията и държавите-членки, които участват в засилено сътрудничество, гарантират, че колкото е възможно повече държави-членки биват насърчавани да вземат участие."


13.Член 44 се заменя със следните членове 44 и 44а:


"Член 44


1.За целите на приемането на актовете и решенията, необходими за осъществяване на засиленото сътрудничество, посочено в член 43, се прилагат релевантните институционни разпоредби на настоящия договор и на Договора за създаване на Европейската общност. Въпреки това, докато всички членове на Съвета имат право да участват в разискванията, само онези, които представляват участващите в засиленото сътрудничество държави-членки имат право да участват при приемането на решения. Квалифицираното мнозинство се определя при същото съотношение на претеглените гласове и същото съотношение на броя на заинтересованите членове на Съвета, каквото е предвидено в член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност и във втора и трета алинеи от член 23, параграф 2 от настоящия договор по отношение на засиленото сътрудничество, установено съгласно член 27в. Единодушието се образува единствено от заинтересованите членове на Съвета.


Тези актове и решения не представляват част от достиженията на правото на Съюза.


2.Държавите-членки прилагат, доколкото са заинтересовани, актовете и решенията, приети за осъществяването на засиленото сътрудничество, в което участват. Актовете и решенията имат задължителен характер само за държавите-членки, които участват в това сътрудничество и при необходимост имат пряко приложение само спрямо тях. Държавите-членки, които не участват в сътрудничеството, не създават пречки за неговото осъществяване от участващите държави-членки.


Член 44а


Разходите, произтичащи от прилагането на засиленото сътрудничество, с изключение на административните разходи за институциите, се поемат от участващите държави-членки, освен ако всички членове на Съвета, след консултации с Европейския парламент, с единодушие не вземат друго решение."


14.Член 45 се заменя със следния текст:


"Член 45


Съветът и Комисията осигуряват последователността в действията, предприети на основата на настоящия дял и съответствието на тези действия с политиката на Съюза и Общността, и си сътрудничат в тази връзка."


15.Член 46 се заменя със следния текст:


"Член 46


Разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, отнасящи се до правомощията на Съда на Европейските общности, както и осъществяването на тези правомощия, се прилагат само по отношение на следните разпоредби от настоящия договор:


а)разпоредбите за изменение на Договора за създаване на Европейската икономическа общност с оглед създаването на Европейската общност, на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;


б)разпоредбите на дял VI, при условията, предвидени в член 35;


в)разпоредбите на дял VII, при условията, предвидени в членове 11 и 11а от Договора за създаване на Европейската общност и на член 40 от настоящия договор;


г)член 6, параграф 2 относно действието на институциите, доколкото Съдът на ЕО е компетентен да правораздава в съответствие с разпоредбите на Договорите за създаване на Европейските общности и разпоредбите на настоящия договор;


д)чисто процедурните разпоредби в член 7, като Съдът на ЕО предприема действия по молба на заинтересованата държава-членка в едномесечен срок от датата на констатацията на Съвета, предвидена в същия член.


е)членове 46 до 53."ЧЛЕН 2


Договорът за създаване на Европейската общност се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член:


1.Член 11 се заменя със следните членове 11 и 11а:


"Член 11


1.Държавите-членки, които възнамеряват да установят засилено сътрудничество помежду си в някоя от областите, посочени в настоящия договор, отправят искане до Комисията, която за тази цел може да внесе предложение в Съвета. В случай, че Комисията не внесе предложение, тя е длъжна да информира съответните държави-членки за причините, поради които не е извършила това.


2.Разрешението за установяване на засилено сътрудничество, посочено в параграф 1, се предоставя съгласно членове 43 до 45 от Договора за Европейски съюз от Съвета, който решава с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент. Когато засиленото сътрудничество се отнася до област, която е обхваната от процедурата съгласно член 251 от настоящия договор, се изисква съгласието на Европейския парламент.


Член на Съвета може да поиска въпросът да бъде отнесен до Европейския съвет. След поставянето на въпроса пред Европейския съвет, Съветът може да решава съгласно първа алинея от настоящия параграф.


3.Актовете и решенията, необходими за осъществяването на дейностите, свързани със засиленото сътрудничество, се съобразяват с разпоредбите на настоящия договор, освен ако не е предвидено друго в настоящия член и в членове 43 до 45 от Договора за Европейския съюз.


Член 11а


Всяка държава-членка, която желае да стане участник в засиленото сътрудничество, създадено в съответствие с член 11, уведомява за своето намерение Съвета и Комисията, която представя становището си на Съвета в срок от три месеца от датата на приемане на уведомлението. В рамките на четири месеца от датата на приемане на това уведомление Комисията се произнася по него и по други специфични въпроси, които счита за необходими."


2.В член 13 досегашният текст става параграф 1 и се добавя следният параграф 2:


"2.Чрез дерогация от параграф 1, когато приема мерки за стимулиране на Общността, с изключение на хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки за подкрепа на действията на държавите-членки по осъществяването на целите в съответствие с параграф 1, Съветът решава в съответствие с процедурата, посочена в член 251."


3.Член 18 се заменя със следния текст:


"Член 18


1.Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в настоящия договор, и на мерките, приети за неговото осъществяване.


2.Ако се окаже необходимо Общността да предприеме действия за постигането на тази цел и настоящият Договор не е предвидил необходимите правомощия, Съветът може да приема разпоредби с оглед улесняване на упражняването на правата, посочени в параграф 1. Съветът решава в съответствие с процедурата, посочена в член 251.


3.Параграф 2 не се прилага по отношение на разпоредбите относно паспортите, картите за самоличност, разрешителните за пребиваване или други подобни документи или по отношение на разпоредбите във връзка с общественото осигуряване или социалната закрила."


4.В член 67 се добавя следният параграф:


"5.Чрез дерогация от параграф 1 Съветът приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 251:


- мерките, предвидени в член 63, параграф 1 и параграф 2, а), при условие че Съветът предварително е приел в съответствие с параграф 1 от настоящия член законодателство на Общността, което определя общите правила и основните принципи във връзка с тези въпроси;


- мерките, предвидени в член 65, с изключение на аспектите, които се отнасят до семейното право."


5.Член 100 се заменя със следния текст:


"Член 100


1.Без да се накърняват други процедури, предвидени в настоящия договор, Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да вземе решение относно подходящи, в зависимост от икономическото положение мерки, в частност ако възникнат големи трудности при снабдяването с някои стоки.


2.Когато дадена държава-членка изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от природни бедствия или извънредни обстоятелства извън нейния контрол, Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да предостави, при определени условия, финансова помощ от Общността на съответната държава-членка. Председателят на Съвета информира Европейския парламент за взетото решение."


6.Член 111, параграф 4 се заменя със следния текст:


"4.При спазване на разпоредбите на параграф 1 Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след съгласуване с ЕЦБ, взема решение относно позицията на Общността на международно равнище във връзка с въпроси от особено значение за икономическия и паричен съюз и неговото представителство в съответствие с разпределението на правомощията, предвидени в членове 99 и 105."


7.Член 123, параграф 4 се заменя със следния текст:


"4.На датата, поставяща началото на третия етап, Съветът при единодушие на държавите-членки без дерогация, по предложение на Комисията и след като се консултира с ЕЦБ, приема обменните курсове, по които техните валути се фиксират необратимо и по който необратимо фиксиран курс техните валути се заменят с ЕКЮ, като ЕКЮ става законно платежно средство. Тази мярка сама по себе си не променя външната стойност на ЕКЮ. Съветът, с квалифицирано мнозинство от посочените държави-членки, по предложение на Комисията и след като се консултира с ЕЦБ, взема и останалите мерки, необходими за бързото въвеждане на ЕКЮ като единна валута на тези държави-членки. Прилага се второто изречение на член 122, параграф 5."


8.Член 133 се заменя със следния текст:


"Член 133


1.Общата търговска политика се основава на единни принципи, в частност по отношение на промените в тарифните ставки, сключването на тарифни и търговски споразумения, постигането на единство по отношение на мерките за либерализация, експортната политика и мерките за търговска защита като например онези, които се предприемат в случай на дъмпинг или субсидии.


2.Комисията внася предложения в Съвета във връзка с прилагането на общата търговска политика.


3.Когато е необходимо да се водят преговори за сключване на споразумения с една или повече държави или международни организации, Комисията отправя препоръки до Съвета, който разрешава на Комисията да започне необходимите преговори. Съветът и Комисията отговарят за съответствието на сключените споразумения с вътрешната политика и вътрешните правила на Общността.


Комисията осъществява преговорите, като провежда консултации със специален комитет, назначен от Съвета, за да подпомага Комисията при осъществяването на тази задача и в рамките на директивите, които Съветът може да адресира до нея. Комисията редовно се отчита пред специалния комитет за напредъка на преговорите.


Прилагат се съответните разпоредби на член 300.


4.При осъществяване на правомощията, предоставени му от настоящия член, Съветът приема решения с квалифицирано мнозинство.


5.Разпоредбите на параграфи 1 до 4 се прилагат и при договарянето и сключването на споразумения в областта на търговията с услуги и търговските аспекти на интелектуалната собственост, доколкото посочените споразумения не са обхванати от посочените параграфи и без да се накърняват разпоредбите на параграф 6.


Чрез дерогация от параграф 4 Съветът решава с единодушие при договарянето и сключването на споразумение в една от областите, посочени в първа алинея, когато това споразумение включва разпоредби, за които се изисква единодушие за приемането на вътрешни правила, или когато се отнасят до област, в която Общността все още не е упражнила правомощията си, предоставени й по силата на Договора, като приема вътрешни правила.


Съветът решава с единодушие при договарянето и сключването на хоризонтално споразумение, доколкото това също се отнася до предходната алинея или до втора алинея от параграф 6.


Настоящият параграф не накърнява правата на държавите-членки да поддържат и сключват споразумения с трети страни или международни организации, доколкото тези споразумения са съобразени с правото на Общността и други приложими международни споразумения.


6.Съветът не може да сключва споразумения, ако те предвиждат разпоредби, които надвишават вътрешните правомощия на Общността, в частност като водят до хармонизиране на законовите или подзаконовите разпоредби на държавите-членки в области, в които настоящият договор изключва такова хармонизиране.


В тази връзка, чрез дерогация от първа алинея на параграф 5, споразуменията относно търговията с културни и аудиовизуални услуги, образователни услуги, социални и здравни услуги попадат в обхвата на споделената компетентност на Общността и нейните държави-членки. Следователно решението на Общността съгласно съответните разпоредби на член 300 при договарянето на такива споразумения се допълва задължително от общото съгласие на държавите-членки. Договорените по такъв начин споразумения се сключват съвместно от Общността и държавите-членки.


Договарянето и сключването на международни споразумения в областта на транспорта продължават да се регулират от разпоредбите на дял V и член 300.


7.Без да се накърнява първа алинея от параграф 6, Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент, може да разшири прилагането на параграфи 1 до 4 и спрямо международни преговори и споразумения относно интелектуалната собственост, доколкото те не са обхванати от параграф 5."


9.Член 137 се заменя със следния текст:


"Член 137


1.С оглед постигането на целите на член 136, Общността подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки в следните области:


а)подобряване в частност на работната среда с цел закрилата на здравето и безопасността на работниците;


б)условия на труд;


в)обществено осигуряване и социална закрила на работниците;


г)закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор;


д)информиране и консултиране на работниците;


е)представителство и колективна защита на интересите на работниците и работодателите, включително съвместно вземане на решения в съответствие с параграф 5;


ж)условия за заетост на граждани на трети страни, законно пребиваващи на територията на Общността;


з)интегриране на лицата, изключени от пазара на труда, без да се накърнява член 150;


и)равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането при работа;


к)борба срещу социалната изолация;


л)модернизация на системите за социална закрила, без да се накърнява буква в).


2.За целта Съветът:


а)може да предприеме мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки чрез инициативи, имащи за цел да подобрят познанието, да развият обмена на информация и на най-добри практики, да поощряват новаторски подходи и да оценяват опита, без хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки;


б)може да приема в областите, изброени в параграф 1, а) - и), посредством директиви, минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, като се имат предвид условията и техническите правила във всяка държава-членка. Тези директиви избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.


Съветът решава в съответствие с процедурата по член 251, след като се консултира с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, с изключение на областите, изброени в параграф 1, в), г), е) и ж) от настоящия член, по които Съветът решава с единодушие по предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския парламент и посочените комитети. Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския парламент, може да вземе решение, процедурата по член 251 да бъде приложена към параграф 1, г), е) и ж) от настоящия член.


3.Държава-членка може да възложи на социалните партньори по тяхно съвместно искане прилагането на директивите, приети в съответствие с параграф 2.


В този случай тя е длъжна да осигури не по-късно от датата, до която директивата следва да бъде транспонирана в съответствие с член 249, социалните партньори да са въвели необходимите мерки по споразумението, като от заинтересованата държава-членка се изисква да предприеме необходимите мерки, които да й позволят по всяко време да бъде в състояние да гарантира резултатите, изисквани от тази директива.


4.Разпоредбите, приети в съответствие с настоящия член:


- не засягат правото на държавите-членки да определят основните принципи на техните системи за обществено осигуряване и не могат да оказват съществено влияние върху финансовото равновесие на тези системи;


- не са пречка за държавите-членки, които желаят да запазят или въведат по-строги предпазни мерки, съвместими с настоящия договор.


5.Разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заплащането, правото на сдружаване или правото да се налага локаут."


10.Член 139, параграф 2, втора алинея се заменя със следния текст:


"Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство, освен когато съответният договор съдържа една или повече разпоредби, отнасящи се до областите, за които се изисква единодушие съгласно член 137, параграф 2. В този случай той решава с единодушие."


11.Член 144 се заменя със следния текст:


"Член 144


Съветът, след като се консултира с Европейския парламент, създава Комитет за социална закрила със статут на съвещателен орган за насърчаване на сътрудничеството в политиката в областта на социалната закрила между държавите-членки и Комисията. Комитетът има следните задачи:


- да следи социалната ситуация и развитието на политиката в областта на социалната закрила в държавите-членки и в Общността;


- да насърчава обмена на информация, опит и добра практика между държавите-членки и с Комисията;


- без да се накърнява член 207, да изготвя доклади, да формулира становища или да предприема други дейности в своята област по искане на Съвета или на Комисията или по своя инициатива.


При изпълнението на своя мандат Комитетът създава подходящи контакти със социалните партньори.


Всяка държава-членка и Комисията назначават по двама членове на Комитета."


12.Член 157, параграф 3 се заменя със следния текст:


"3.Общността допринася за осъществяването на целите, предвидени в параграф 1, чрез своята политика и дейности в съответствие с останалите разпоредби на настоящия договор. Съветът, в съответствие с процедурата по член 251 и след като се консултира с Икономическия и социален комитет, може да взема решения за специфични мерки в подкрепа на действията на държавите-членки за постигане на целите, посочени в параграф 1."


Настоящият дял не предоставя основания за въвеждането от страна на Общността на каквито и да е мерки, които биха могли да доведат до нарушаване на конкуренцията или да съдържат данъчни разпоредби или разпоредби, отнасящи се до правата и интересите на заетите лица."


13.В член 159 трети параграф се заменя със следния текст:


"Ако се окажат необходими специфични действия извън рамките на тези фондове, и без да се накърняват мерките, за които е взето решение в рамките на друга политика на Общността, тези действия могат да бъдат одобрени от Съвета в съответствие с процедурата по член 251 и след консултации с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите."


14.В член 161 се добавя следният трети параграф:


"От 1 януари 2007 г. Съветът решава с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, след като получи съгласието на Европейския парламент и след като се консултира с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, ако към посочената дата са приети многогодишната финансова перспектива, приложима от 1 януари 2007 г., и свързаното с нея Междуинституционално споразумение. В противен случай процедурата, предвидена в настоящия параграф, се прилага от датата на тяхното приемане."


15.Член 175, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2.Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 и без да се накърнява член 95, Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, приема:


а)разпоредби предимно от фискален характер;


б)мерки, които се отнасят до:


-градоустройството и устройството на територията;

-количественото управление на водните ресурси или мерки, които се отнасят пряко или косвено до наличието на такива ресурси;


-земеползването с изключение на управлението на отпадъците;


в)мерки, които съществено влияят върху избора на държавите-членки между различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.


При условията, изброени в първа алинея, Съветът може да определя въпросите, посочени в настоящия параграф, по които решения се вземат с квалифицирано мнозинство."


16.В част трета се добавя следният дял:


"Дял ХХІ


ИКОНОМИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ


Член 181а


1.Без да се накърняват останалите разпоредби на настоящия договор и в частност на дял ХХ, Общността изпълнява, в областта на своята компетентност, мерки за икономическо, финансово и техническо сътрудничество с трети страни. Тези мерки допълват мерките, изпълнявани от държавите-членки и съответстващи на политиката в областта на развитието на Общността.


Политиката на Общността в тази област допринася за общата цел да се развиват и укрепват демокрацията и принципа на правовата държава, както и за целта да се зачитат правата на човека и основните свободи.


2.Съветът приема с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент, мерките, необходими за изпълнение на параграф 1. Съветът решава с единодушие относно споразуменията за асоцииране по член 310 и споразуменията, които се сключват със страни-кандидатки за присъединяване към Съюза.


3.В рамките на съответната си компетентност Общността и държавите-членки сътрудничат с трети страни и с компетентните международни организации. Условията за сътрудничеството с Общността могат да бъдат предмет на споразумения между Общността и съответните трети страни, които се договарят и сключват в съответствие с член 300.


Първа алинея не накърнява компетенциите на държавите-членки да водят преговори в международни органи и да сключват международни споразумения."


17.В член 189, втори параграф се заменя със следния текст:


"Броят на членовете на Европейския парламент не може да превишава 732."


18.Член 190, параграф 5 се заменя със следния текст:


"5.Европейският парламент, след като поиска становището на Комисията и с одобрението на Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство, приема правилата и общите условия за изпълнението на задълженията на неговите членове. Всички правила или условия във връзка с данъчното облагане на действащи или бивши членове изискват единодушно решение на Съвета."


19.В член 191 се добавя следният втори параграф:


"Съветът, като решава в съответствие с процедурата по член 251, определя правилата за политическите партии на европейско равнище и в частност правилата за тяхното финансиране."


20.Член 207, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2.Съветът се подпомага от Генерален секретариат под ръководството на Генерален секретар, върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, който се подпомага от заместник-генерален секретар, отговарящ за функционирането на Генералния секретариат. Генералният секретар и заместник генералният секретар се назначават от Съвета с квалифицирано мнозинство.


Съветът взема решение относно организацията на Генералния секретариат."


21.Член 210 се заменя със следния текст:


"Член 210


Съветът с квалифицирано мнозинство определя заплатите, надбавките и пенсиите на председателя и членовете на Комисията, на председателя на Съда на ЕО, на съдиите, генералните адвокати, на членовете и секретаря на Първоинстанционния съд. Той също така с квалифицирано мнозинство определя всяко плащане, осъществявано вместо възнаграждение."


22.Член 214, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2.Съветът, като заседава в състав от държавни глави и правителствени ръководители и решава с квалифицирано мнозинство, определя лицето, което възнамерява да номинира за председател на Комисията; кандидатурата се одобрява от Европейския парламент.


Съветът, с квалифицирано мнозинство и по общо съгласие с предложения за председател, приема списъка с другите лица, които възнамерява да назначи за членове на Комисията, съставен в съответствие с направените от всяка държава-членка предложения.


Предложените по такъв начин кандидатури за председател и членове на Комисията се подлагат на гласуване като цяло от Европейския парламент. След одобрението на Европейския парламент председателят и членовете на Комисията се назначават от Съвета с квалифицирано мнозинство."


23.Член 215 се заменя със следния текст:


"Член 215


Освен при редовното обновяване на състава или при смърт, пълномощията на членовете на Комисията се прекратяват при доброволна оставка или освобождаване от длъжност.


Освободеното поради оставка, освобождаване от длъжност или смърт място се заема до изтичане на мандата от нов член, който се назначава от Съвета с квалифицирано мнозинство. Съветът може с единодушие да реши, че освободеното място няма нужда да се попълва.


При оставка, освобождаване от длъжност или смърт председателят се заменя до изтичане на неговия мандат. По отношение на смяната на председателя се прилага процедурата по член 214, параграф 2.


Освен в случаите на освобождаване от длъжност по член 216, членовете на Комисията остават на поста си, докато бъдат заменени или докато Съветът вземе решение, че няма нужда от попълване на освободеното място, в съответствие с втори параграф от настоящия член."


24.Член 217 се заменя със следния текст:"Член 217


1.Комисията работи под политическото ръководство на председателя, който взема решение за вътрешната й организация с оглед на гарантирането на последователност, ефективност и колегиалност в действията й.


2.Възложените на Комисията отговорности се структурират и разпределят между членовете от председателя. Председателят може да прехвърля отговорности от един член на друг по време на мандата на Комисията. Членовете на Комисията изпълняват възложените им от председателя задължения под негово ръководство.


3.След като получи одобрението на колегията, председателят назначава заместник-председатели измежду членовете.


4.Член на Комисията подава оставка по искане на председателя, след като се получи одобрението на колегията."


25.В член 219 първи параграф се заличава.


26.Член 220 се заменя със следния текст:


"Член 220


Съдът на ЕО и Първоинстанционният съд, всеки в рамките на съответната си юрисдикция, осигуряват спазването на законността при тълкуването и прилагането на настоящия договор.


Освен това към Първоинстанционния съд могат да бъдат създавани съдебни състави в съответствие с разпоредбите на член 225а за упражняване в определени области на правораздавателните правомощия, предвидени в настоящия договор."


27.Член 221 се заменя със следния текст:


"Член 221

Съдът на ЕО се състои от по един съдия от всяка държава-членка.


Съдът на ЕО заседава в състави или в голям състав, в съответствие с предвидените за целта правила в статута на Съда на ЕО.


Съдът на ЕО може да заседава и в пленум, когато това е предвидено в неговия статут."


28.Член 222 се заменя със следния текст:


"Член 222


Съдът на ЕО се подпомага от осем генерални адвокати. Ако Европейският съд поиска това, Съветът може, с единодушие, да увеличи броя на генералните адвокати.


Генералният адвокат има ролята да представя публично, при пълна безпристрастност и независимост, мотивирани заключения по делата, за които съгласно статута на Съда се изисква неговото произнасяне.


29.Член 223 се заменя със следния текст:


"Член 223

Съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕО се избират измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност; те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години.


Частична подмяна на съдиите и на генералните адвокати се извършва на всеки три години, съгласно условията, предвидени в статута на Съда.


Съдиите избират помежду си председател на Съда на ЕО за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван.


Съдиите и генералните адвокати, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.


Съдът на ЕО назначава секретар и определя правилата за неговата дейност.


Съдът на ЕО приема свой процедурен правилник. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство."


30.Член 224 се заменя със следния текст:


"Член 224


Първоинстанционният съд включва поне по един съдия от всяка държава-членка. Броят на съдиите се определя в статута на Съда на ЕО. Статутът може да предвиди Първоинстанционният съд да бъде подпомаган от генерални адвокати.


Членовете на Първоинстанционния съд се избират измежду лица, които представят всички гаранции за независимост и притежават необходимата правоспособност за заемане на висши съдебни длъжности. Те се назначават по общо съгласие на правителствата на държавите-членки за срок от шест години. Частична промяна в състава на Съда се извършва на всеки три години. Членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.


Съдиите избират помежду си председател на Първоинстанционния съд за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван.


Първоинстанционният съд назначава секретар и определя правилата за неговата дейност.


Първоинстанционният съд приема свой процедурен правилник със съгласието на Съда на ЕО. Правилата подлежат на одобрение от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство.


Разпоредбите на настоящия договор относно Съда на ЕО се прилагат и спрямо Първоинстанционния съд, освен ако в статута на Съда на ЕО не е предвидено друго."


31.Член 225 се заменя със следния текст:


"Член 225


1.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася като първа инстанция по исковете, посочени в членове 230, 232, 235, 236 и 238, с изключение на възложените на съдебен състав и тези, които в статута са изрично запазени за Съда на ЕО. Статутът може да предвиди компетентност на Първоинстанционния съд и относно други категории дела.


Решенията на Първоинстанционния съд по силата на настоящия параграф подлежат на преразглеждане само по правни въпроси пред Съда на ЕО, съгласно предвидените в статута условия и ограничения.


2.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася по исковете срещу решения на съдебните състави, формирани в съответствие с член 225а.


Решенията на Първоинстанционния съд по настоящия параграф по изключение подлежат на обжалване пред Съда на ЕО при условията и ограниченията, предвидени в статута, в случай на сериозен риск от засягане на единството или целостта на правото на Общността.


3.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася по преюдициални въпроси, отправени към него по силата на член 234 в специфични сфери, определени от статута.


Когато Първоинстанционният съд прецени, че делото изисква принципно решение, което може да засегне единството или целостта на правото на Общността, той може да препрати делото към Съда на ЕО, който да се произнесе.

Решенията, постановени от Първоинстанционния съд относно преюдициални въпроси, могат по изключение да бъдат преразглеждани от Съда на ЕО съгласно условията и ограниченията, предвидени от статута, в случай на сериозен риск от засягане единството или целостта на правото на Общността".


32.Добавя се следният член:


"Член 225а


Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Съда на ЕО, или по искане на Съда на ЕО и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, може да създава съдебни състави, натоварени да разглеждат като първа инстанция някои определени категории искове в специфични материи.


Решението за създаване на съдебен състав определя правилата за организацията на състава и уточнява обхвата на компетенциите, които му се предоставят.


Решенията на съдебните състави подлежат на обжалване пред Първоинстанционния съд само по правни въпроси или, когато това е предвидено в решението за създаване на състава, на обжалване и по фактически въпроси.


Членовете на съдебните състави се избират измежду лица, даващи всички гаранции за независимост и отговарящи на изискванията за заемане на съдебни длъжности. Те се назначават от Съвета с единодушие.


Съдебните състави приемат свой процедурен правилник съгласувано със Съда на ЕО. Правилникът подлежи на одобрение от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство.


Разпоредбите на настоящия договор относно Съда на ЕО и разпоредбите на статута на Съда на ЕО се прилагат и спрямо съдебните състави, освен ако в решението за създаване на съдебния състав не е предвидено друго."


33.Добавя се следният член:


"Член 229а


Без да се накърняват останалите разпоредби на настоящия договор, Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент, може да приема разпоредби за предоставяне на компетентност по своя преценка на Съда на ЕО по спорове относно прилагането на приетите актове на основата на настоящия договор, които пораждат общностни права на индустриална собственост. Съветът препоръчва на държавите-членки да приемат тези разпоредби в съответствие с техните съответни конституционни изисквания."


34.В член 230 втори и трети параграф се заменят със следния текст:


"За тази цел Съдът е компетентен да се произнася по искове на държава-членка, на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушаване на настоящия договор или на всякаква правна норма, свързана с неговото изпълнение, или злоупотреба с власт.


Съдът на ЕО е компетентен да се произнася при същите условия по искове, заведени от Сметната палата и от ЕЦБ за защита на техните изключителни правомощия."


35.Член 245 се заменя със следния текст:


"Член 245


Статутът на Съда на ЕО е включен в отделен протокол.


Съветът може с единодушие, по искане на Съда на ЕО и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, или по искане на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Съда на ЕО, да измени разпоредбите на статута, с изключение на дял І."


36.Член 247 се изменя, както следва:


а)Параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Сметната палата включва по един гражданин от всяка държава-членка."


б)Параграф 3 се заменя със следния текст:


"3.Членовете на Сметната палата се назначават за срок от шест години. Съветът, с квалифицирано мнозинство, след като се консултира с Европейския парламент, приема списъка на членовете съобразно направените от всяка държава-членка предложения. Мандатът на членовете на Сметната палата може да бъде подновяван.


Те избират помежду си председател на Сметната палата за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван."


37.Член 248 се изменя, както следва:


а)Параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Сметната палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Общността. Тя проверява и отчетите за всички приходи и разходи на всички органи, създадени от Общността, доколкото актът за учредяването им не изключва такава проверка.


Сметната палата представя на Европейския парламент и на Съвета становище, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Това становище може да бъде допълнено със специфични оценки за всяка основна сфера на действие на Общността.


б)Параграф 4 се заменя със следния текст:


"4.Сметната палата изготвя годишен доклад след приключването на всяка бюджетна година. Този доклад се представя на останалите институции и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с отговорите на съответните институции относно забележките на Сметната палата.


Сметната палата може да представя във всеки един момент своите забележки, по-специално под формата на специални доклади по отделни въпроси, и да представя мнения по искане на някоя от другите институции на Общността.


Тя приема своите годишни отчети, специални доклади или мнения с мнозинство от своите членове. Независимо от това, тя може да съставя свои вътрешни отделения с оглед приемането на някои категории доклади или мнения, при предвидените от процедурния й правилник условия.


Тя подпомага Европейския парламент и Съвета при упражняването на тяхната контролна функция по отношение на изпълнението на бюджета.


Сметната палата приема свой процедурен правилник. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство."


38.В член 254, параграфи 1 и 2 изразът "Официален вестник на Европейските общности" се заменя с израза "Официален вестник на Европейския съюз".


39.Член 257 се заменя със следния текст:


"Член 257


Създава се Икономически и социален комитет. Той има статут на съвещателен орган.


Комитетът се състои от представители на различните икономически и социални елементи на организираното гражданско общество, в частност представители на производители, фермери, превозвачи, работници, търговци, занаятчии, свободни професии, потребители и представители на обществеността."


40.Член 258 се заменя със следния текст:


"Член 258

Броят на членовете на Икономическия и социален комитет не може да надвишава 350.

Броят на членовете на Комитета е както следва:

Белгия

12

Дания

9

Германия

24

Гърция

12

Испания

21

Франция

24

Ирландия

9

Италия

24

Люксембург

6

Нидерландия

12

Австрия

12

Португалия

12

Финландия

9

Швеция

12

Обединено кралство

24


Членовете на Комитета не могат да бъдат обвързвани с каквито и да е задължителни указания. Те са напълно независими при изпълнение на задълженията си, в общия интерес на Общността.


Съветът с квалифицирано мнозинство определя размера на надбавките на членовете на Комитета."


41.В член 259, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Членовете на Комитета се назначават за срок от четири години по предложение на държавите-членки. Съветът с квалифицирано мнозинство приема списъка на членовете, съставен в съответствие с направените от всяка държава-членка предложения. Мандатът на членовете на Комитета може бъде подновяван."


42.Член 263 се заменя със следния текст:


"Член 263

Създава се Комитет със статут на съвещателен орган, наричан по-долу "Комитет на регионите", състоящ се от представители на регионалните или местните власти, които или са на изборна длъжност в дадена регионална или местна власт, или носят политическа отговорност пред изборен орган.


Броят на членовете на Комитета на регионите не може да надвишава 350.

Броят на членовете на Комитета е както следва:

Белгия 12
Дания 9
Германия 24
Гърция 12
Испания 21
Франция 24
Ирландия 9
Италия 24
Люксембург 6
Нидерландия 12
Австрия 12
Португалия 12
Финландия 9
Швеция 12
Обединено кралство 24

Членовете на Комитета и равен брой заместници се назначават за срок от четири години по предложение на съответните държави-членки. Техният мандат може да бъде подновяван. Съветът с квалифицирано мнозинство приема списъка на членовете и техните заместници, съставен в съответствие с направените от всяка държава-членка предложения. Когато изтече посоченият в първи параграф мандат, на основата на който те са избрани, мандатът на членовете на Комитета се прекратява автоматично и те се заменят до изтичане на срока в съответствие със същата процедура. Членовете на Комитета не могат да бъдат същевременно и членове на Европейския парламент.


Членовете на Комитета не могат да бъдат обвързвани със задължителни указания. Те са напълно независими при изпълнение на задълженията си, в общия интерес на Общността."


43.Член 266 се заменя със следния текст:


"Член 266


Европейската инвестиционна банка притежава правосубектност.

Членове на Европейската инвестиционна банка са държавите-членки.

Уставът на Европейската инвестиционна банка е включен в протокол, приложен към настоящия договор. Съветът с единодушие, по искане на Европейската инвестиционна банка и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, или по искане на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Европейската инвестиционна банка, може да изменя членове 4, 11 и 12 и член 18, параграф 5 от устава на банката."


44.Член 279 се заменя със следния текст:


"Член 279


1.Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и получи становището на Сметната палата:


а)приема финансови регламенти, които в частност уточняват процедурата, която следва да бъде приета за изработването и изпълнението на административния бюджет и за представянето на одиторски отчети;


б)определя правилата и организира контрола на отговорността на разпоредителите със средства и счетоводителите."


От 1 януари 2007 г. Съветът решава с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и получи становището на Сметната палата.


2.Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и получи становището на Сметната палата, определя методите и процедурите, съгласно които бюджетните приходи, предвидени по споразуменията относно собствените ресурси на Общността, се предоставят на Комисията, и определя мерките, които при необходимост трябва да се приложат за удовлетворяване на потребностите от парични средства."


45.Член 290 се заменя със следния текст:


"Член 290


Правилата относно езиците на институциите на Общността се определят от Съвета с единодушие, без да се накърняват разпоредбите на статута на Съда на ЕО."


46.Член 300 се изменя, както следва:


а)в параграф 2, втора и трета алинеи се заменят със следния текст:


"Чрез дерогация от правилата, посочени в параграф 3, същата процедура се прилага при вземане на решение за суспендиране на прилагането на споразумение и за целите на разработването на позиции от името на Общността, които се приемат в изграден по силата на споразумение орган, когато този орган трябва да приема решения с правни последици, с изключение на решенията за допълнение или изменение на институционалните рамки на споразумението.


Европейският парламент незабавно и надлежно се информира за решенията по настоящия параграф относно временното прилагане или суспендирането на споразумения, както и относно разработването на позиция на Общността в създаден по силата на споразумение орган.";


б)параграф 6 се заменя със следния текст:


"6.Европейският парламент, Съветът, Комисията или държава-членка може да получи становището на Съда на ЕО относно съвместимостта на предвидено споразумение с разпоредбите на настоящия договор. Когато становището на Съда на ЕО е отрицателно, споразумението може да влезе в сила само в съответствие с член 48 от Договора за Европейския съюз."


47.Член 309 се изменя, както следва:


а)в параграф 1 изразът "член 7, параграф 2" се заменя с израза "член 7, параграф 3";


б)в параграф 2 изразът "член 7, параграф 1" се заменя с израза "член 7, параграф 2".ЧЛЕН 3


Договорът за създаването на Европейската общност за атомна енергия се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член:


1.В член 107 втори параграф се заменя със следния текст:


"Броят на членовете на Европейския парламент не може да превишава 732."


2.Член 108, параграф 5 се заменя със следния текст:


"5. Европейският парламент, след като поиска становището на Комисията, и с одобрението на Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство, приема правилата и общите условия за изпълнението на задълженията на неговите членове. Всички правила или условия във връзка с данъчното облагане на действащи или бивши членове изискват единодушно решение на Съвета."


3.Член 121, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. Съветът се подпомага от Генерален секретариат под ръководството на Генерален секретар - върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, който се подпомага от заместник-генерален секретар, отговорен за функционирането на Генералния секретариат. Генералният секретар и заместник-генералния секретар се назначават от Съвета, който решава с квалифицирано мнозинство.


Съветът приема решение относно организацията на Генералния секретариат."


4.Член 127, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2.Съветът, като заседава в състав от държавни глави или правителствени ръководители и решава с квалифицирано мнозинство, номинира лицето, което възнамерява да назначи за председател на Комисията; кандидатурата се утвърждава от Европейския парламент.


Съветът, с квалифицирано мнозинство и по общо съгласие с предложения за председател, приема списъка с другите лица, които възнамерява да назначи за членове на Комисията, съставен в съответствие с направените от всяка държава-членка предложения.


Предложените по такъв начин кандидатури за председател и членове на Комисията се подлагат на гласуване като цяло от Европейския парламент. След одобрението на Европейския парламент председателят и членовете на Комисията се назначават от Съвета с квалифицирано мнозинство."


5.Член 128 се заменя със следния текст:


"Член 128


Освен при редовното обновяване на състава или при смърт, пълномощията на членовете на Комисията се прекратяват при оставка или освобождаване от длъжност.


Освободеното място поради оставка, освобождаване от длъжност или смърт се заема за остатъка от мандата от нов член, който се назначава от Съвета с квалифицирано мнозинство. Съветът може с единодушие да вземе решение, че няма нужда свободното място да се запълва.


При доброволна оставка, освобождаване от длъжност или смърт председателят се заменя до изтичане на неговия мандат. По отношение на смяната на Председателя се прилага процедурата по член 127, параграф 2.


Освен в случаите на освобождаване от длъжност по член 129, членовете на Комисията остават на поста си, докато бъдат заменени или докато Съветът вземе решение, че няма нужда от попълване на освободеното място, в съответствие с втори параграф от настоящия член."


6.Член 130 се заменя със следния текст:


"Член 130


1.Комисията работи под политическото ръководство на председателя, който взема решение за вътрешната й организация с оглед на гарантирането на последователност, ефективност и колегиалност в действията й.


2.Възложените на Комисията отговорности се структурират и разпределят между членовете от председателя. Председателят може да прехвърля отговорности от един член на друг по време на мандата на Комисията. Членовете на Комисията изпълняват възложените им от председателя задължения под негово ръководство.


3.След като получи одобрението на колегията, председателят назначава заместник-председатели измежду членовете.


4.Членовете на Комисията подават оставка по искане на председателя, след като се получи одобрението на колегията."


7.В член 132 първи параграф се заличава.


8.Член 136 се заменя със следния текст:"Член 136


Съдът на ЕО и Първоинстанционният съд, всеки в рамките на съответната си юрисдикция, осигуряват спазването на законността при тълкуването и прилагането на настоящия договор.


Освен това към Първоинстанционния съд могат да бъдат създавани съдебни състави в съответствие с разпоредбите на член 140б за упражняване в определени области на правораздавателните правомощия, предвидени в настоящия договор."


9.Член 137 се заменя със следния текст:


"Член 137


Съдът на ЕО се състои от по един съдия от всяка държава-членка.


Съдът на ЕО заседава в състави или в голям състав, в съответствие с предвидените за целта правила в статута на Съда на ЕО.


Съдът на ЕО може да заседава и в пленум, когато това е предвидено в неговия статут."


10.Член 138 се заменя със следния текст:


"Член 138


Съдът на ЕО се подпомага от осем генерални адвокати. Ако Европейският съд поиска това, Съветът може, с единодушие, да увеличи броя на генералните адвокати.


Генералният адвокат има задължението да представя публично, при пълна безпристрастност и независимост, мотивирани заключения по делата, за които съгласно статута на Съда на ЕО се изисква неговото произнасяне.


11.Член 139 се заменя със следния текст:


"Член 139

Съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕО се избират измежду личности, чиято независимост е извън съмнение и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност; те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години.


Частична подмяна на съдиите и на генералните адвокати се извършва на всеки три години, съгласно условията, предвидени в статута на Съда.


Съдиите избират помежду си председател на Съда на ЕО за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван.


Съдиите и генералните адвокати, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.


Съдът на ЕО назначава секретар и определя правилата за неговата дейност.


Съдът на ЕО приема свой процедурен правилник. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета, с квалифицирано мнозинство."


12.Член 140 се заменя със следния текст:


"Член 140


Първоинстанционният съд включва поне по един съдия от всяка държава-членка. Броят на съдиите се определя в статута на Съда на ЕО. Статутът може да предвиди Първоинстанционният съд да бъде подпомаган от генерални адвокати.


Членовете на Първоинстанционния съд се избират измежду лица, чиято независимост е извън съмнение и притежават необходимата правоспособност за заемане на висши съдебни длъжности. Те се назначават по общо съгласие на правителствата на държавите-членки за срок от шест години. Членският състав се обновява частично на всеки три години. Членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.


Съдиите избират помежду си председател на Първоинстанционния съд за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван.


Първоинстанционният съд назначава секретар и определя правилата за неговата дейност.


Първоинстанционният съд приема свой процедурен правилник със съгласието на Съда на ЕО. Правилата подлежат на одобрение от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство.


Разпоредбите на настоящия договор относно Съда на ЕО се прилагат и спрямо Първоинстанционния съд, освен ако в статута на Съда на ЕО не е предвидено друго."


13.Член 140а се заменя със следния текст:


"Член 140а


1.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и се произнася като първа инстанция по исковете, посочени в членове 146, 148, 151, 152 и 153, с изключение на възложените на съдебен състав и тези, които в статута са изрично запазени за Съда на ЕО. Статутът може да предвиди компетентност на Първоинстанционния съд и относно други категории дела.


Решенията на Първоинстанционния съд по силата на настоящия параграф подлежат на обжалване само по правни въпроси пред Съда на ЕО, съгласно предвидените в статута условия и ограничения.2.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася по исковете срещу решения на съдебните състави, формирани в съответствие с член 140б.


Решенията на Първоинстанционния съд по настоящия параграф по изключение подлежат на обжалване пред Съда на ЕО при условията и ограниченията, предвидени в статута, в случай на сериозен риск от засягане на единството или целостта на правото на Общността.


3.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася по преюдициални въпроси, отправени към него по силата на член 150 в специфични сфери, определени от статута.


Когато Първоинстанционният съд прецени, че делото изисква принципно решение, което може да засегне единството или целостта на правото на Общността, той може да препрати делото към Съда на ЕО, който да се произнесе.

Решенията, постановени от Първоинстанционния съд относно преюдициални въпроси могат по изключение да бъдат преразглеждани от Съда на ЕО съгласно условията и ограниченията, предвидени от статута, в случай на сериозен риск от засягане единството или целостта на правото на Общността".


14.Добавя се следният член:


"Член 140б


Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Съда на ЕО, или по искане на Съда на ЕО и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, може да създава съдебни състави, натоварени да разглеждат като първа инстанция някои определени категории искове в специфични материи.


Решението за създаване на съдебен състав определя правилата за организацията на състава и уточнява обхвата на компетенциите, които му се предоставят.


Решенията на съдебните състави подлежат на обжалване пред Първоинстанционния съд само по правни въпроси или, когато това е предвидено в решението за създаване на състава, на обжалване по същество.


Членовете на съдебните състави се избират измежду лица, чиято независимост е извън съмнение и които отговарят на изискванията за заемане на съдебни длъжности. Те се назначават от Съвета с единодушие.


Съдебните състави приемат свой процедурен правилник, съгласувано със Съда на ЕО. Правилникът подлежи на одобрение от Съвета с квалифицирано мнозинство.


Разпоредбите на настоящия договор относно Съда на ЕО и разпоредбите на статута на Съда на ЕО се прилагат и спрямо съдебните състави, освен ако в решението за създаване на съдебния състав не е предвидено друго."


15.В член 146, втори и трети параграф се заменят със следния текст:


"За тази цел Съдът е компетентен да се произнася по искове на държава-членка, на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушаване на настоящия договор или на всякаква правна норма, свързана с неговото изпълнение, или злоупотреба с власт.


Съдът на ЕО е компетентен да се произнася при същите условия по искове, заведени от Сметната палата и от ЕЦБ за защита на техните изключителни правомощия."


16.Член 160 се заменя със следния текст:


"Член 160


Статутът на Съда на ЕО е включен в отделен протокол.


Съветът може с единодушие, по искане на Съда на ЕО и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, или по искане на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Съда на ЕО, да измени разпоредбите на статута, с изключение на дял І."


17.Член 160б се изменя, както следва:


а)Параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Сметната палата включва по един гражданин от всяка държава-членка."


б)Параграф 3 се заменя със следния текст:


"3.Членовете на Сметната палата се назначават за срок от шест години. Съветът, с квалифицирано мнозинство, след като се консултира с Европейския парламент, приема списъка на членовете съобразно направените от всяка държава-членка предложения. Мандатът на членовете на Сметната палата може бъде подновяван.


Те избират помежду си председател на Сметната палата за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван."


18.Член 160в се изменя, както следва:


а)Параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Сметната палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Общността.Тя проверява също така отчетите за всички приходи и разходи на всички органи, създадени от Общността, доколкото съответният учредителен акт не изключва такава проверка.


Сметната палата представя на Европейския парламент и на Съвета становище, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Това становище може да бъде допълнено със специфични оценки за всяка основна сфера на действие на Общността.


б)Параграф 4 се заменя със следния текст:


"4.Сметната палата изготвя годишен доклад след приключването на всяка финансова година. Този доклад се представя на останалите институции и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с отговорите на съответните институции относно забележките на Сметната палата.


Сметната палата може да представя във всеки един момент своите забележки, по-специално под формата на специални доклади по отделни въпроси и да представя мнения по искане на някоя от другите институции на Общността.


Тя приема своите годишни отчети, специални доклади или мнения с мнозинство от своите членове. Независимо от това тя може да съставя свои вътрешни отделения с оглед приемането на някои категории доклади или мнения, при предвидените от вътрешния й правилник условия.


Тя подпомага Европейския парламент и Съвета при упражняването на тяхната контролна функция спрямо изпълнението на бюджета.


Сметната палата приема свой вътрешен правилник. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство."


19.В член 163 първи параграф се заменя със следния текст:


"Регламентите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на посочената в тях дата или ако няма такава, на двадесетия ден след публикуването им."


20.Член 165 се заменя със следния текст:


"Член 165


Създава се Икономически и социален комитет. Той има статут на съвещателен орган.


Комитетът се състои от представители на различните икономически и социални елементи на организираното гражданско общество, в частност представители на производители, фермери, превозвачи, работници, търговци, занаятчии, свободни професии, потребители и представители на обществеността."


21.Член 166 се заменя със следния текст:


"Член 166


Броят на членовете на Икономическия и социален комитет не може да надвишава 350.

Броят на членовете на Комитета е както следва:


Белгия 12
Дания 9
Германия 24
Гърция 12
Испания 21
Франция 24
Ирландия 9
Италия 24
Люксембург 6
Нидерландия 12
Австрия 12
Португалия 12
Финландия 9
Швеция 12
Обединено 24
кралство  

Членовете на Комитета не могат да бъдат обвързвани от каквито и да е задължителни указания. Те са напълно независими при изпълнение на задълженията си, в общия интерес на Общността.


Съветът с квалифицирано мнозинство определя размера на надбавките на членовете на Комитета."


22.В член 167, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Членовете на Комитета се назначават за срок от четири години по предложения на държавите-членки. Съветът с квалифицирано мнозинство приема списъка на членовете, съставен в съответствие с направените от всяка държава-членка предложения. Мандатът на членовете на Комитета може бъде подновяван."


23.Член 183 се заменя със следния текст:


"Член 183


1.Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и получи становището на Сметната палата:


а)приема финансови регламенти, които в частност уточняват процедурата, която следва да бъде приета за изработването и изпълнението на административния бюджет и за представянето на одиторски отчети;


б)определя правилата и организира контрола на отговорността на разпоредителите със средства и счетоводителите."


От 1 януари 2007 г. Съветът решава с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и получи становището на Сметната палата.


2.Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и получи становището на Сметната палата, определя методите и процедурите, съгласно които бюджетните приходи, предвидени по споразуменията относно собствените ресурси на Общността, се предоставят на Комисията, и определя мерките, които при необходимост трябва да се приложат за удовлетворяване на потребностите от парични средства."


24.Член 190 се заменя със следния текст:


"Член 190


Правилата относно езиците на институциите на Общността се определят от Съвета с единодушие, без да се накърняват разпоредбите на статута на Съда на ЕО."


25.Член 204 се изменя, както следва:


а)в параграф 1 изразът "член Е.1, параграф 2" се заменя с израза "член 7, параграф 3";


б)в параграф 2 изразът "член Е.1" се заменя с израза "член 6, параграф 1" и изразът "член Е.1, параграф 1" се заменя с израза "член 7, параграф 2".ЧЛЕН 4


Договорът за създаването на Европейската общност за въглища и стомана се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член:


1.Член 10, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2.Съветът, като заседава в състав от държавни глави или правителствени ръководители и решава с квалифицирано мнозинство, предлага лицето, което възнамерява да назначи за председател на Комисията; кандидатурата се утвърждава от Европейския парламент.


Съветът, с квалифицирано мнозинство и по общо съгласие с предложения за председател, приема списъка с другите лица, които възнамерява да назначи за членове на Комисията, съставен в съответствие с направените от всяка държава-членка предложения.


Предложените по такъв начин кандидатури за председател и членове на Комисията се подлагат на гласуване като цяло от Европейския парламент. След одобрението на Европейския парламент председателят и членовете на Комисията се назначават от Съвета с квалифицирано мнозинство."


2.Член 11 се заменя със следния текст:


"Член 11


1.Комисията работи под политическото ръководство на председателя, който взема решение за вътрешната й организация с оглед на гарантирането на последователност, ефективност и колегиалност в действията й.


2.Възложените на Комисията отговорности се структурират и разпределят между членовете от председателя. Председателят може да прехвърля отговорности от един член на друг по време на мандата на Комисията. Членовете на Комисията изпълняват възложените им от председателя задължения под негово ръководство.


3.След като получи одобрението на колегията, председателят назначава заместник-председатели измежду членовете.


4.Членовете на Комисията подават оставка по искане на председателя, след като се получи одобрението на колегията."


3.Член 12 се заменя със следния текст:


"Член 12


Освен при редовното обновяване на състава или при смърт, пълномощията на членовете на Комисията се прекратяват при оставка или освобождаване от длъжност.


Освободеното място поради оставка, освобождаване от длъжност или смърт се заема за остатъка от мандата от нов член, който се назначава от Съвета с квалифицирано мнозинство. Съветът може с единодушие да реши, че освободеното място няма нужда да се попълва.


При оставка, освобождаване от длъжност или смърт председателят се заменя до изтичане на неговия мандат. По отношение на смяната на председателя се прилага процедурата по член 10, параграф 2.


Освен в случаите на освобождаване от длъжност по член 12а, членовете на Комисията остават на поста си, докато бъдат заменени или докато Съветът вземе решение, че няма нужда от попълване на освободеното място, в съответствие с втори параграф от настоящия член."


4.В член 13 първи параграф се заличава.


5.В член 20 втори параграф се заменя със следния текст:


"Броят на членовете на Европейския парламент не може да превишава 732."


6.Член 21, параграф 5 се заменя със следния текст:


"5.Европейският парламент, след като поиска становището на Комисията, и с одобрението на Съвета, с квалифицирано мнозинство приема правилата и общите условия за изпълнението на задълженията на неговите членове. Всички правила или условия във връзка с данъчното облагане на действащи или бивши членове изискват единодушно решение на Съвета."


7.Член 30, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2.Съветът се подпомага от Генерален секретариат под ръководството на Генерален секретар - върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, който се подпомага от заместник-генерален секретар, отговарящ за функционирането на Генералния секретариат. Генералният секретар и заместник генералният секретар се назначават от Съвета с квалифицирано мнозинство.


Съветът взема решение относно организацията на Генералния секретариат."


8.Член 31 се заменя със следния текст:


"Член 31


Съдът на ЕО и Първоинстанционният съд, всеки в рамките на съответната си юрисдикция, осигуряват спазването на законността при тълкуването и прилагането на настоящия договор.


Освен това към Първоинстанционния съд могат да бъдат създавани съдебни състави в съответствие с разпоредбите на член 32д за упражняване в определени области на правораздавателните правомощия, предвидени в настоящия договор."


9.Член 32 се заменя със следния текст:


"Член 32


Съдът на ЕО се състои от по един съдия от всяка държава-членка.


Съдът на ЕО заседава в състави или в голям състав, в съответствие с предвидените за целта правила в статута на Съда на ЕО.


Съдът на ЕО може да заседава и в пленум, когато това е предвидено в неговия статут."


10.Член 32а се заменя със следния текст:


"Член 32а


Съдът на ЕО се подпомага от осем генерални адвокати. Ако Европейският съд поиска това, Съветът може, с единодушие, да увеличи броя на генералните адвокати.


Генералният адвокат има задължението да представя публично, при пълна безпристрастност и независимост, мотивирани заключения по делата, за които съгласно статута на Съда, се изисква неговото произнасяне.


11.Член 32б се заменя със следния текст:


"Член 32б

Съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕО се избират измежду личности, чиято независимост е извън съмнение и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави, за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност; те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години.


Частична подмяна на съдиите и на генералните адвокати се извършва на всеки три години, съгласно условията, предвидени в статута на Съда.


Съдиите избират помежду си председател на Съда на ЕО за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван.


Съдиите и генералните адвокати, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.


Съдът на ЕО назначава секретар и определя правилата за неговата дейност.


Съдът на ЕО приема свой процедурен правилник. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета с квалифицирано мнозинство."


12.Член 32в се заменя със следния текст:


"Член 32в


Първоинстанционният съд включва поне по един съдия от всяка държава-членка. Броят на съдиите се определя от статута на Съда на ЕО. Статутът може да предвиди Първоинстанционният съд да бъде подпомаган от генерални адвокати.


Членовете на Първоинстанционния съд се избират измежду лица, чиято независимост е извън съмнение и притежават необходимата правоспособност за заемане на висши съдебни длъжности. Те се назначават по общо съгласие на правителствата на държавите-членки за срок от шест години. Членският състав се обновява частично на всеки три години. Членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.


Съдиите избират помежду си председател на Първоинстанционния съд за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван.


Първоинстанционният съд назначава секретар и определя правилата за неговата дейност.


Първоинстанционният съд приема свой процедурен правилник със съгласието на Съда на ЕО. Правилата подлежат на одобрение от Съвета с квалифицирано мнозинство.


Разпоредбите на настоящия договор относно Съда на ЕО се прилагат и спрямо Първоинстанционния съд, освен ако в статута на Съда на ЕО не е предвидено друго."


13.Член 32г се заменя със следния текст:


"Член 32г


1.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася като първа инстанция по исковете, посочени в членове 33, 34, 35, 36, 38, 40 и 42, с изключение на възложените на съдебен състав и тези, които в статута са изрично запазени за Съда на ЕО. Статутът може да предвиди компетентност на Първоинстанционния съд и относно други категории дела.


Решенията на Първоинстанционния съд по силата на настоящия параграф подлежат на обжалване само по правни въпроси пред Съда на ЕО, съгласно предвидените в статута условия и ограничения.


2.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася по исковете срещу решения на съдебните състави, формирани в съответствие с член 32д.


Решенията на Първоинстанционния съд по настоящия параграф по изключение подлежат на обжалване пред Съда на ЕО при условията и ограниченията, предвидени в статута, в случай на сериозен риск от засягане на единството или целостта на правото на Общността.


3.Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда и да се произнася по преюдициални въпроси, отправени към него по силата на член 41 в специфични сфери, определени от статута.


Когато Първоинстанционният съд прецени, че делото изисква принципно решение, което може да засегне единството или целостта на правото на Общността, той може да препрати делото към Съда на ЕО, който да се произнесе.

Решенията, постановени от Първоинстанционния съд относно преюдициални въпроси, могат по изключение да бъдат преразглеждани от Съда на ЕО съгласно условията и ограниченията, предвидени от статута, в случай на сериозен риск от засягане единството или целостта на правото на Общността".


14.Добавя се следният член:


"Член 32д


Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Съда на ЕО, или по искане на Съда на ЕО и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, може да създава съдебни състави, натоварени да разглеждат като първа инстанция някои определени категории искове в специфични материи.


Решението за създаване на съдебен състав определя правилата за организацията на състава и уточнява обхвата на компетенциите, които му се предоставят.


Решенията на съдебните състави подлежат на обжалване пред Първоинстанционния съд само по правни въпроси или, когато това е предвидено в решението за създаване на състава, на обжалване по същество.


Членовете на съдебните състави се избират измежду лица, чиято независимост е извън съмнение и отговарящи на изискванията за заемане на съдебни длъжности. Те се назначават от Съвета с единодушие.


Съдебните състави приемат свой процедурен правилник съгласувано със Съда на ЕО. Правилникът подлежи на одобрение от Съвета с квалифицирано мнозинство.


Разпоредбите на настоящия договор относно Съда на ЕО и разпоредбите на статута на Съда на ЕО се прилагат и спрямо съдебните състави, освен ако в решението за създаване на съдебния състав не е предвидено друго."


15.Член 33 се изменя, както следва:


а)първи параграф се заменя със следния текст:


"Съдът на ЕО е компетентен да се произнася по искове на държава-членка, на Европейския парламент или на Съвета с искане за обявяване на недействителност на решения или препоръки на Комисията на основания некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушение на настоящия договор или на всякаква правна норма, свързана с неговото изпълнение, или превишаване на власт. Съдът на ЕО обаче няма право да прави преценка на положението, предизвикано от икономически факти или обстоятелства, в светлината на които Комисията е взела решенията или е направила препоръките, освен когато се твърди, че Комисията е злоупотребила с правомощията си или че явно не е спазила разпоредби на настоящия договор или разпоредби, отнасящи се до неговото прилагане."


б)четвърти параграф се заменя със следния текст:


"Съдът на ЕО е компетентен да се произнася при същите условия по искове на Сметната палата с оглед закрилата на нейните изключителни правомощия."


16.Член 45 се заменя със следния текст:


"Член 45


Статутът на Съда на ЕО е включен в отделен протокол.


Съветът може с единодушие, по искане на Съда на ЕО и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, или по искане на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Съда на ЕО, да измени разпоредбите на статута."


17.Член 45б се изменя, както следва:


а)Параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Сметната палата включва по един гражданин от всяка държава-членка."


б)Параграф 3 се заменя със следния текст:


"3.Членовете на Сметната палата се назначават за срок от шест години. Съветът, като решава с квалифицирано мнозинство, след като се консултира с Европейския парламент, приема списъка на членовете съобразно направените от всяка държава-членка предложения. Мандатът на членовете на Сметната палата може бъде подновяван.


Те избират помежду си председател на Сметната палата за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван."


18.Член 45в се изменя, както следва:


а)параграф 1 се заменя със следния текст:


"1.Сметната палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Общността. Тя проверява също така отчетите за всички приходи и разходи на всички органи, създадени от Общността, доколкото актът за учредяването им не изключва такава проверка.


Сметната палата представя на Европейския парламент и на Съвета декларация, гарантираща точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Тази декларация може да бъде допълнена със специфични оценки за всяка основна сфера на действие на Общността.


б)параграф 4 се заменя със следния текст:


"4.Сметната палата изготвя годишен доклад след приключването на всяка финансова година. Този доклад се представя на останалите институции и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с отговорите на съответните институции относно бележките на Сметната палата.


Сметната палата може да представя във всеки един момент своите бележки, по-специално под формата на специални доклади по отделни въпроси, и да издава становища по искане на някоя от другите институции на Общността.


Тя приема своите годишни отчети, специални доклади или становища с мнозинство от своите членове. Независимо от това, тя може да съставя свои вътрешни отделения с оглед приемането на някои категории доклади или становища, при предвидените от вътрешния й правилник условия.


Тя подпомага Европейския парламент и Съвета при упражняването на тяхната контролна функция по отношение на изпълнението на бюджета.


Сметната палата приема свой процедурен правилник. Този правилник подлежи на одобрение от Съвета с квалифицирано мнозинство."


19.Член 96 се изменя, както следва:


а)в параграф 1 изразът "член Е.1, параграф 2" се заменя с израза "член 7, параграф 3";


б)в параграф 2 изразът "член Е.1" се заменя с израза "член 6, параграф 1" и изразът "член Е.1, параграф 1" се заменя с израза "член 7, параграф 2".ЧЛЕН 5


Протоколът относно устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се изменя съгласно разпоредбите на настоящия член.


В член 10 се добавя следният параграф:


"10.6.Член 10.2 може да се изменя на заседание на Съвета в състав от държавните глави или правителствените ръководители с единодушие или по препоръка на ЕЦБ и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, или по препоръка на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и ЕЦБ. Съветът препоръчва на държавите-членки измененията, които са за приемане. Измененията влизат в сила след ратификация от всички държави-членки съгласно съответните им конституционни изисквания."


Препоръка, приета от ЕЦБ съгласно настоящия параграф, изисква решението на управителния съвет да е взето с единодушие."ЧЛЕН 6


Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се изменя съгласно разпоредбите на настоящия член.


Член 21 се заменя със следния текст:


"Член 21


Членове 12 до 15 и член 18 се отнасят до съдиите, генералните адвокати, секретаря и помощник-докладчиците на Съда на ЕО, както и до членовете и секретаря на Първоинстанционния съд, без да се накърняват разпоредбите на член 3 от Протокола относно статута на Съда на ЕО във връзка със съдебния имунитет на съдиите и генералните адвокати."ЧАСТ ВТОРА


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧЛЕН 7


Настоящият договор отменя Протоколите относно статута на Съда на ЕО, приложени към Договора за създаване на Европейската общност и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, като ги заменя с Протокола относно статута на Съда на ЕО, приложен чрез настоящия договор към Договора за Европейския съюз, към Договора за създаване на Европейската Общност и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.ЧЛЕН 8


Членове 1 до 20, член 44, член 45, член 46, втори и трети параграф, член 47 до 49 и членове 51, 52, 54 и 55 от Протокола относно статута на Съда на Европейската общност за въглища и стомана се отменят.ЧЛЕН 9


Без да се накърняват членовете на Протокола относно статута на Съда на Европейската общност за въглища и стомана, които остават в сила, разпоредбите на Протокола относно статута на Съда на ЕО, приложен чрез настоящия договор към Договора за Европейския съюз, към Договора за създаване на Европейската общност и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, се прилагат, когато Съдът на ЕО упражнява своите правомощия съгласно разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.ЧЛЕН 10


Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 24 октомври 1988 г. за създаването на Първоинстанционен съд на Европейските общности със съответните изменения се отменя, с изключение на член 3, доколкото Първоинстанционният съд правораздава съгласно посочения член в рамките на правомощията, предоставени на Съда на ЕО съгласно Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.ЧЛЕН 11


Настоящият договор се сключва за неограничен срок.ЧЛЕН 12


1.Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите се страни съгласно техните съответни конституционни правила. Инструментите за ратификация ще бъдат депозирани при правителството на Италианската Република.


2.Настоящият договор влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ този, през който последната държава е депозирала ратификационния инструмент.ЧЛЕН 13


Настоящият договор, съставен в един оригинал на английски, гръцки, датски, ирландски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, финландски, френски и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични, се депозира в архивите на Правителството на Италианската Република, която изпраща надлежно заверено копие до всяко от правителствата на другите държави, подписали договора.


В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.


En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

Til bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschrift unter diesen Vertrag gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present traite.

Da fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.

Em fe do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Tratado.

Taman vakuudeksi alla mainitut taysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet taman sopimuksen.

Till bevis harpa har undertecknade befullmaktigade undertecknat detta fordrag.Съставено в Ница на двадесет и шести февруари две хиляди и първа година.

Hecho en Niza, el veintiseis de febrero de dos mil uno.

Udf?rdiget i Nice, den seksogtyvende februar to tusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendeins.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait a Nice, le vingt-six fevrier de l'an deux mil un.

Arna dheanamh in Nice ar an seu la is fiche d'Fheabhra sa bhliain dha mhile is a haon.

Fatto a Nizza, addi ventisei febbraio duemilauno.

Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenakymmenentenakuudentena helmikuuta 2001.

Utfardat i Nice den tjugosjatte februari ar tjugohundraett.Pour Sa Majeste le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Fur Seine Majestat den Konig der Belgier


(подпис)


Cette signature engage egalement la Communaute francaise, la Communaute flamande, la Communaute germanophone, la Region wallonne, la Region flamande et la Region de Bruxelles-Capitale.


Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flamische Gemeinschaft, die Franzosische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region Brussel-Hauptstadt.


For Hendes Majest?t Danmarks Dronning


Fur den Prasidenten der Bundesrepublik DeutschlandPor Su Majestad el Rey de Espana


Pour le President de la Republique francaise


Thar ceann Uachtaran na hEireann

For the President of Ireland


Per il Presidente della Repubblica italiana


Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg


Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden


Fur den Bundesprasidenten der Republik Osterreich


Pelo Presidente da Republica Portuguesa


Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

For Republiken Finlands President


For Hans Majestat Konungen av Sverige


For Her Majesty the Queen of the United Kingdom

of Great Britain and Northern IrelandПРОТОКОЛИ


А.ПРОТОКОЛ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИПротокол относно разширяването на Европейския съюз


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ


СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които следва да бъдат приложени към Договора за Европейски съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности:ЧЛЕН 1


Отмяна на Протокола относно институциите


Настоящият договор отменя Протокола относно институциите с перспективата за разширяване на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности.ЧЛЕН 2


Разпоредби относно Европейския парламент


1.На 1 януари 2004 г. и считано от началото на мандата 2004-2009 г., в член 190, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност и в член 108, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия първа алинея се заменя със следния текст:


"Броят на представителите, избрани във всяка държава-членка, е както следва:

Белгия 22
Дания 13
Германия 99
Гърция 22
Испания 50
Франция 72
Ирландия 12
Италия 72
Люксембург 6
Нидерландия 25
Австрия 17
Португалия 22
Финландия 13
Швеция 18
Обединено 72"
кралство  


2.При спазване на параграф 3 общият брой на представителите на Европейския парламент за мандата 2004-2009 г. се равнява на броя на представителите съгласно член 190, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност и член 108, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия плюс броя на представителите на новите държави-членки в резултат на договорите за присъединяване, подписани най-късно до 1 януари 2004 г.


3.Ако общият брой на членовете по параграф 2 е по-малък от 732, към броя на представителите, избрани във всяка държава-членка, се прилага пропорционална корекция, така че общият брой да се доближи максимално до 732, без корекцията да води до по-голям брой представители, избирани във всяка държава-членка, отколкото е предвиден в член 190, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност и член 108, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия за мандата 1999-2004 г.


Съветът приема решение в тази връзка.


Чрез дерогация от втори параграф на член 189 от Договора за създаване на Европейската общност и втори параграф на член 107 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, при влизането в сила на договорите за присъединяване след приемането на решението на Съвета съгласно втора алинея на параграф 3 от настоящия член броят на членовете на Европейския парламент може временно да надхвърли 732 за периода, до който се отнася решението. Корекцията, посочена в първа алинея на параграф 3 от настоящия член, се прилага към броя на представителите, избрани в съответните държави-членки.ЧЛЕН 3


Разпоредби относно теглото на гласовете в Съвета


1.На 1 януари 2005 г.:


а)в член 205 от Договора за създаване на Европейската общност и в член 118 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:


(i)параграф 2 се заменя със следния текст:


"2.Когато Съветът решава с квалифицирано мнозинство, гласовете на неговите членове се претеглят, както следва:

Белгия 12
Дания 7
Германия 29
Гърция 12
Испания 27
Франция 29
Ирландия 7
Италия 29
Люксембург 4
Нидерландия 13
Австрия 10
Португалия 12
Финландия 7
Швеция 10
Обединено 29
кралство  


За да бъдат приети, актовете на Съвета изискват най-малко 169 гласа в подкрепа на акта от мнозинството членове, когато съгласно настоящия договор се изисква приемането им по предложение на Комисията.


В останалите случаи за приемането на актовете се изискват най-малко 169 гласа в подкрепа на акта от най-малко две трети от членовете."


(ii)Добавя се следният параграф 4:


"4.Когато Съветът решава с квалифицирано мнозинство, всеки член на Съвета може да поиска да се провери дали държавите-членки, които представляват квалифицираното мнозинство, представляват най-малко 62% от населението на Съюза. Ако се докаже, че горното изискване не е изпълнено, съответното решение не се приема."


б)в член 23, параграф 2 от Договора за Европейския съюз трета алинея се заменя със следния текст:


"Гласовете на членовете на Съвета се претеглят съгласно член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност. За приемането на актовете се изискват най-малко 169 гласа в подкрепа на акта от най-малко две трети от членовете. Когато Съветът приема решения с квалифицирано мнозинство, всеки член на Съвета може да поиска да се провери дали държавите-членки, които представляват квалифицираното мнозинство, представляват най-малко 62% от населението на Съюза. Ако се докаже, че горното изискване не е изпълнено, съответното решение не се приема."


в)в член 34 от Договора за Европейския съюз параграф 3 се заменя със следния текст:


"3.Когато се изисква Съветът да заседава с квалифицирано мнозинство, гласовете на членовете на Съвета се претеглят съгласно член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност и за приемане на актовете се изискват най-малко 169 гласа в подкрепа на акта от най-малко две трети от членовете. Когато Съветът приема решения с квалифицирано мнозинство, всеки член на Съвета може да поиска да се провери дали държавите-членки, които представляват квалифицираното мнозинство, представляват най-малко 62% от населението на Съюза. Ако се докаже, че горното изискване не е изпълнено, съответното решение не се приема."


2.В момента на всяко присъединяване прагът, посочен във втора алинея на член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност и във втора алинея на член 118, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, се изчислява по такъв начин, че изразеният в гласове праг на квалифицираното мнозинство да не надхвърля прага, получен съгласно таблицата в Декларацията за разширяването на Европейския съюз, включена в Заключителния акт на Конференцията, която прие Договора от Ница.ЧЛЕН 4


Разпоредби относно Комисията


1.На 1 януари 2005 г. и считано от датата, на която първата Комисия след тази дата поеме задълженията си, член 213, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност и член 126, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия се заменят със следния текст:


"1.Членовете на Комисията се избират според общата им компетентност, като тяхната независимост е извън съмнение.


Комисията включва по един представител от всяка държава-членка.


Броят на членовете на Комисията може да се променя от Съвета с единодушие."


2.Когато Съюзът включва 27 държави-членки, член 213, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност и член 126, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия се заменят със следния текст:


"1.Членовете на Комисията се избират според общата им компетентност, като тяхната независимост е извън съмнение.


Броят на членовете на Комисията е по-малък от броя на държавите-членки. Членовете на Комисията се избират чрез ротационна система според принципа на равенството, като условията за нейното прилагане се приемат от Съвета с единодушие.


Броят на членовете на Комисията се определя от Съвета с единодушие."


Това изменение се прилага, считано от датата, на която първата Комисия след датата на присъединяване на двадесет и седмата държава-членка на Съюза поеме задълженията си.


3.Съветът приема с единодушие след подписването на договора за присъединяване на двадесет и седмата държава-членка на Съюза:


- броя на членовете на Комисията;

- условията за прилагане на ротационната система според принципа на равенството с всички критерии и правила за автоматично определяне на състава на последователните колегии на основата на следните принципи:


а)държавите-членки се третират на стриктно равна основа по отношение определянето на реда на участие и продължителността на членството на техните граждани в Комисията; в резултат на това, разликата между общия брой мандати на граждани на две държави-членки не може никога да е повече от един мандат;


б)без да се накърнява разпоредбата на буква а), всяка следваща Комисия е съставена така, че да отразява в задоволителна степен демографското и географското многообразие на съвкупността от държави-членки на Съюза.


4.Всяка държава-членка, която се присъединява към Съюза, има право към датата на присъединяване да има свой гражданин, член на Комисията, докато се прилага параграф 2.


Б.ПРОТОКОЛ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯПротокол относно статута на Съда на Европейските общности


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ЖЕЛАЯТ да приемат Статут на Съда на ЕО, предвиден в член 245 от Договора за създаване на Европейската общност и в член 160 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,


СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които следва да бъдат приложени към Договора за Европейския съюз, към Договора за създаване на Европейската общност и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:ЧЛЕН 1


Съдът на ЕО се формира и функционира съгласно разпоредбите на Договора за Европейския съюз (Договора за ЕС), Договора за създаването на Европейската общност (Договора за ЕО), Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом) и настоящия статут.


ДЯЛ І


СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИЧЛЕН 2


Преди да встъпи в длъжност, всеки съдия в открито заседание полага клетва пред Съда да изпълнява задълженията си безпристрастно и съвестно и да пази тайната на разискванията на Съда.ЧЛЕН 3


Съдиите се ползват с имунитет срещу съдебно преследване. След прекратяване на техните функции те продължават да се ползват с имунитет по отношение на действията, предприети в изпълнение на служебните им задължения, включително за казаното или написаното от тях.


Пленумът на Съда има право да отнеме този имунитет.


Когато имунитетът е отнет и е започнало наказателно преследване срещу съдия, същият може да бъде съден във всяка държава-членка, но само от съд, който е компетентен да разглежда дела срещу членовете на най-висшата национална съдебна инстанция.


Членове 12 до 15 и член 18 от Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилагат по отношение на съдиите, генералните адвокати, секретаря и помощник-докладчиците на Съда на ЕО, без да се накърняват разпоредбите, отнасящи се до имунитета срещу съдебно преследване на съдиите, които се съдържат в предходните параграфи.


ЧЛЕН 4


Съдиите не могат да заемат политическа или административна длъжност.


Те не могат да упражняват друга професия, срещу заплащане или не, освен ако това не бъде разрешено по изключение от Съвета.


Когато встъпват в длъжност, те тържествено се заклеват, че както по време на мандата си, така и след неговото изтичане, ще изпълняват задълженията, произтичащи от тази длъжност, по-специално своето задължение за почтеност и въздържаност относно приемането на определени постове или облаги след края на мандата им.


При съмнение в горепосоченото Съдът на ЕО взема решение.ЧЛЕН 5


Освен при редовното обновяване или при смърт, пълномощията на съдията се прекратяват при подаване на оставка.

В случай на подаване на оставка същата се адресира до председателя на Съда, който я предава на председателя на Съвета. Мястото се счита за освободено от момента на предаване на това последно уведомление.

Съдията продължава да изпълнява функциите си до встъпването в длъжност на неговия приемник, освен в случаите, когато се прилага член 6.ЧЛЕН 6


Съдия може да бъде освободен от длъжност или да бъде лишен от правото си на пенсия или други ползи само ако по единодушно мнение на съдиите и генералните адвокати на Съда той повече не отговаря на необходимите условия или не изпълнява служебните си задължения. Съответният съдия не взема участие в това обсъждане.


Секретарят на Съда на ЕО уведомява председателя на Европейския парламент и председателя на Комисията за взетото решение и го съобщава на председателя на Съвета.


Ако с решението съдията е освободен от длъжност, вакантното място възниква от момента на последното уведомление.ЧЛЕН 7


Съдия, който трябва да замести член на Съда на ЕО, чийто мандат не е изтекъл, се назначава за остатъка от мандата на неговия предшественик.ЧЛЕН 8


Разпоредбите на членове 2 до 7 се прилагат по отношение на генералните адвокати.


ДЯЛ ІІ


ОРГАНИЗАЦИЯЧЛЕН 9


Когато, на всеки три години, съставът на съдиите бива частично обновяван, последователно се подменят осем и седем съдии.

Когато, на всеки три години, съставът на генералните адвокати бива частично обновяван, всеки път се подменят четирима генерални адвокати.ЧЛЕН 10


Секретарят полага клетва пред Съда на ЕО да изпълнява функциите си безпристрастно и съвестно и да пази тайната на разискванията на Съда.ЧЛЕН 11


Съдът на ЕО прави необходимото за заместването на секретаря, когато той е възпрепятстван да присъства.ЧЛЕН 12


Длъжностните лица и останалите служители към Съда на ЕО осигуряват неговото функциониране. Те отговарят пред секретаря под ръководството на председателя.ЧЛЕН 13


По предложение на Съда на ЕО Съветът може с единодушие да реши да назначи помощник-докладчици и да приеме правила, регулиращи тяхната дейност. От помощник-докладчиците може да се изисква, при условията на процедурния правилник, да участват в подготвителните проучвания по делата, висящи пред Съда, и да подпомагат съдията-докладчик по делото.


Помощник-докладчиците се избират измежду лица, чиято независимост е извън съмнение и които притежават необходимата юридическа квалификация; те се назначават от Съвета. Те полагат клетва пред Съда да изпълняват задълженията си безпристрастно и съвестно и да пазят тайната на разискванията на Съда.ЧЛЕН 14


От съдиите, генералните адвокати и секретаря се изисква да пребивават там, където е седалището на Съда.ЧЛЕН 15


Съдът е в непрекъсната сесия. Продължителността на съдебната ваканция се определя от Съда с оглед нуждите на неговата работа.ЧЛЕН 16


Съдът създава състави, състоящи се от трима или петима съдии. Съдиите избират председатели на съставите измежду своите членове. Председателите на съставите от пет съдии се избират за срок от три години. Те могат да бъдат преизбирани веднъж.


Големият състав се състои от единадесет съдии. Той се председателства от председателя на Съда. Председателите на съставите от петима съдии и останалите съдии, назначени в съответствие с условията, предвидени в процедурния правилник, също са част от големия състав.


Съдът на ЕО заседава в голям състав по молба на държава-членка или институция на Общностите, която е страна по съответното производство.


Съдът на ЕО заседава в пленум, когато гледа дела по член 195, параграф 2, член 213, параграф 2, член 216 или член 247, параграф 7 от Договора за ЕС или член 107г, параграф 2, член 126, параграф 2, член 129 или член 160б, параграф 7 от Договора за Eвратом.


Наред с това, когато счита, че висящото пред него дело е от изключителна важност, Съдът може да реши, след изслушване на генералния адвокат, да разгледа делото в пленум.ЧЛЕН 17


Решенията на Съда са валидни само ако в разискванията са участвали нечетен брой съдии.


Решенията на съставите, състоящи се от трима или петима съдии са валидни само ако са били взети от трима съдии.


Решенията на големия състав са валидни само ако заседават девет съдии.


Решенията на пленума са валидни само ако заседават единадесет съдии.


В случай, че някой от съдиите в даден състав е възпрепятстван да присъства, за участие в заседанията може да бъда повикан съдия от друг състав, в съответствие с условията, предвидени в процедурния правилник.ЧЛЕН 18


Нито съдия, нито генерален адвокат може да взема участие в разглеждането на дело, в което по-рано е участвал като представител или съветник, или е действал в полза на някоя от страните, или е бил призован да се произнесе като член на съд или трибунал или разследваща комисия, или в каквото и да било друго качество.


Ако по някаква особена причина даден съдия или генерален адвокат счита, че той не би следвало да вземе участие в постановяването на решението или разглеждането на определено дело, той уведомява за това председателя. Ако по някаква особена причина председателят счита, че даден съдия или генерален адвокат не трябва да заседава или да представя заключение по определено дело, той съответно го уведомява.


Всяко затруднение, произтичащо от прилагането на настоящия член, се урежда с решение на Съда.


Никоя от страните не може да иска промени в състава на Съда или на някой от неговите състави на основание гражданството на съдия или на основание неучастието в Съда или в състава на съдия с гражданството на съответната страна.


ДЯЛ ІІІ


ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДАЧЛЕН 19


Държавите-членки и институциите на Съюза се представляват пред Съда от представител, назначен за всеки конкретен случай; този представител може да бъде подпомаган от съветник или от адвокат.


Държавите, различни от държавите-членки, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а също и Надзорният орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), упоменат в това споразумение, се представляват по същия начин.


Останалите страни се представляват от адвокат.


Само адвокат, който има право да практикува пред съд на държава-членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, може да представлява или да подпомага страна пред Съда.


Когато тези представители, съветници и адвокати се явяват пред Съда, те се ползват с правата и имунитетите, необходими за независимото упражняване на техните функции при условията, предвидени в процедурния правилник.


По отношение на съветниците и адвокатите, които се явяват пред него, Съдът има правомощията, с които обикновено разполагат съдилищата при условията, предвидени в процедурния правилник.


Университетските преподаватели, граждани на държави-членки, чието законодателство им дава право да се явяват пред съд, се ползват пред Съда с правата, предоставени от този член на адвокатите.ЧЛЕН 20


Производството пред Съда се състои от две части: писмена и устна.


Писменото производство се състои в съобщаване на страните и на институциите на Общностите, чиито решения се оспорват, на исковите молби, изявленията, защитите и бележките и на репликите - ако има такива, както и на всички документи в подкрепа или на техни заверени преписи.


Съобщенията се изпращат от секретаря по реда и в сроковете, предвидени в процедурния правилник.


Устното производство се състои от прочитане на доклада, представен от съдията-докладчик, изслушване от Съда на представителите, съветниците и адвокатите и на заключенията на генералния адвокат, както и от изслушване на свидетелите и експертите, ако има такива.


Когато счита, че делото не повдига нови правни проблеми, Съдът може да реши след изслушване на генералния адвокат, че делото може да бъде решено без представяне на заключения на генералния адвокат.ЧЛЕН 21


Дело се завежда пред Съда с писмена искова молба, адресирана до секретаря. В исковата молба се посочва името на ищеца и неговият постоянен адрес, както и качеството на подписалия молбата, името/имената на страната/страните, срещу която/които е заведена молбата, предметът на спора, исканията на страните и кратко изложение на правните аргументи, на които се основава исковата молба.


Молбата се придружава, по целесъобразност, от мярката, чиято отмяна се иска или, при обстоятелствата по член 232 от Договора за ЕО и член 148 от Договора за Евратом, от писмените доказателства относно датата, на която институцията е трябвало да действа в съответствие с този член. Ако документите не са представени с исковата молба, секретарят иска от съответната страна да ги представи в разумен срок, но правата на страната не се погасяват, дори и документите да бъдат представени след изтичането на срока за образуване на дело.ЧЛЕН 22


В случаите, визирани от член 18 от Договора за Евратом, Съдът се сезира с жалба, адресирана до секретаря. В жалбата се посочват името и постоянният адрес на жалбоподателя и данни за подписалото я лице, данни за решението, което се обжалва, имената на ответниците, предметът на спора, исканията на страните и кратко изложение на основанията за обжалване.


Жалбата се придружава от заверен препис на оспорваното решение на Арбитражния комитет.


Ако Съдът отхвърли жалбата, решението на Арбитражния комитет става окончателно.

Ако Съдът отмени решението на Арбитражния комитет и когато това е подходящо, въпросът може да бъде преразгледан от Арбитражния комитет по инициатива на една от страните по делото. Последният е обвързана от всяко решение на Съда по правни въпроси.ЧЛЕН 23


В случаите на член 35, параграф 1 от Договора за ЕС, член 234 от Договора за ЕО и член 150 от Договора за ЕВРАТОМ решението на Съда или трибунала на държава-членка, с което се спира производството пред него и въпросът се отнася пред Съда на ЕО, се съобщава на Съда на ЕО от съответния съд или трибунал. След това решението се съобщава от секретаря на Съда на ЕО на страните, държавите-членки и Комисията, а също така на Съвета или Европейската централна банка, ако актът, чиято действителност или тълкуване се оспорва, е приет от един от тях, и до Европейския парламент и Съвета, ако актът, чиято действителност или тълкуване се оспорва, е приет съвместно от двете институции.


В срок от два месеца от това уведомяване страните, държавите-членки, Комисията и при необходимост Европейският парламент, Съветът и Европейската централна банка имат право да представят на Съда изявление по делото или писмени бележки.


В случаите по член 234 от Договора за ЕО решението на националния съд или трибунал се съобщава от секретаря на Съда на държавите, различни от държавите-членки, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а също и на Надзорния орган на ЕАСТ, упоменат в това споразумение, който в срок от два месеца от уведомяването може, ако се засяга област от приложението на споразумението, да представи на Съда становище по делото или писмени бележки.ЧЛЕН 24


Съдът може да изисква от страните да представят всички документи и да предоставят цялата информация, която той счита за необходима. Всеки отказ се отбелязва формално.

Съдът може също така да изисква от държавите-членки и институциите, които не са страни по делото, да представят цялата информация, която Съдът счита за необходима за целите на производството.ЧЛЕН 25


Съдът може по всяко време да възложи на дадено лице, орган, комитет или друга организация по негов избор задачата да представи експертно мнение.ЧЛЕН 26


Свидетелите могат да бъдат изслушвани при условията, предвидени в Процедурния правилник.ЧЛЕН 27


По отношение на неявилите се свидетели Съдът има правомощията, с които по принцип разполагат съдилищата и трибуналите, и може да налага парични глоби при условията, предвидени в Процедурния правилник.ЧЛЕН 28


Свидетелите и експертите могат да бъдат изслушвани под клетва, полагана във формата, предвидена в Процедурния правилник, или по начин, предвиден в закона на държавата на свидетеля или експерта.ЧЛЕН 29


Съдът може да нареди свидетел или експерт да бъде изслушан от съдебен орган по мястото на постоянно пребиваване на този свидетел или експерт.


Това нареждане се изпраща за изпълнение от компетентния съдебен орган при условията, уредени в Процедурния правилник. Документите, изготвени в съответствие със съдебната поръчка, се връщат на Съда при същите условия.


Съдът покрива разноските, без да се накърнява правото му да ги възложи, когато е подходящо, на страните.ЧЛЕН 30


Държавите-членки разглеждат всяко нарушение на клетвата на свидетел или експерт по същия начин, както ако нарушението е било извършено пред неин граждански съд. По искане на Съда на Европейския съюз съответната държава-членка съди нарушителя пред свой компетентен съд.ЧЛЕН 31


Съдебните заседания са открити, освен ако Съдът, по своя инициатива или по искане на страните, при наличието на сериозни основания, не реши друго.ЧЛЕН 32


По време на пренията Съдът може да разпитва експерти, свидетели и самите страни. Последните обаче могат да се обръщат към Съда само чрез своите представители.ЧЛЕН 33


За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря.ЧЛЕН 34


Списъкът на делата за разглеждане се съставя от председателя.ЧЛЕН 35


Разискванията на Съда се провеждат и остават в тайна.ЧЛЕН 36


В решенията се излагат мотивите, на които те са основани. В тях се посочват имената на съдиите, които са взели участие в разискванията.ЧЛЕН 37


Решенията се подписват от председателя и от секретаря. Те се прочитат в открито заседание.ЧЛЕН 38


Съдът се произнася относно разноските.ЧЛЕН 39


Председателят на Съда може да се произнася в бързо производство, уредено в процедурния правилник, което, доколкото това е необходимо, може да се различава от някои правила, съдържащи се в настоящия статут, по искове за спиране на изпълнението, доколкото това е предвидено в член 242 от Договора за ЕО и член 157 от Договора за Евратом, да налага привременни мерки в съответствие с член 243 от Договора за ЕО и член 158 от Договора за Евратом или да спира принудителното изпълнение в съответствие с четвърти параграф на член 256 от Договора за ЕО или с трети параграф на член 164 от Договора за Евратом.


Ако председателят е възпрепятстван да присъства, мястото му се заема от друг съдия при условия, предвидени в Процедурния правилник.


Определението на председателя или на заместващия го съдия е временно и по никакъв начин не предрешава решението на Съда по съществото на делото.ЧЛЕН 40


Държавите-членки и институциите на Общността могат да встъпват в делата пред Съда на ЕО.


Същото право принадлежи на всяко друго лице, което може да докаже своя интерес от изхода на висящо пред Съда дело, освен в случаите на дела между държави-членки, между институции на Общностите или между държави-членки и институции на Общностите.


Без да се накърнява втора алинея, държавите, различни от държавите-членки, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и надзорният орган на ЕАСТ, упоменат в това споразумение, могат да встъпват по висящи пред Съда дела, когато се засяга някоя от областите на приложение на споразумението.

Искането за встъпване е ограничено до подпомагане по отношение на исканията на една от страните.ЧЛЕН 41


Ако ответната страна, след като е била надлежно призована, не представи писмената си защита, решението се постановява в нейно отсъствие. В срок от един месец от съобщаването на това решение срещу него може да се подаде възражение. Възражението не спира изпълнението на решението, освен ако Съдът не реши друго.ЧЛЕН 42


Държавите-членки, институциите на Общността и всички други физически и юридически лица могат, в случаите и при условията, предвидени в Процедурния правилник, в качеството си на трети лица да оспорват решение, постановено без те да бъдат изслушани, когато това решение накърнява техни права.ЧЛЕН 43


Ако съществува съмнение относно смисъла или обхвата на дадено решение, Съдът може да направи тълкуване по искане на всяка от страните или на всяка от институциите на Съюза, която докаже, че е заинтересована.ЧЛЕН 44


Иск за преразглеждане на решение може да се отправи до Съда на ЕО само при разкриване на обстоятелство, което има решаващо значение и което при постановяване на решението не е било известно на Съда на ЕО и на страната, която иска преразглеждане.


Процедурата по преразглеждането започва с решение на Съда, изрично посочващо съществуването на ново обстоятелство, с което се признава, че то е от характер, обуславящ преразглеждане, и искът се обявява за допустим на това основание.

Преразглеждане не може да се иска след изтичането на десет години от датата на решението.ЧЛЕН 45


Сроковете поради отдалеченост се уреждат в Процедурния правилник.

Нито едно право не може да бъде накърнено вследствие изтичане на даден срок, ако заинтересованата страна докаже наличието на случайно събитие или непреодолима сила.ЧЛЕН 46


Исковете срещу Съюза по дела на база извъндоговорна отговорност се погасяват след изтичането на срок от пет години от датата на възникване на събитието, което ги обуславя. Давността се прекъсва с предявяването на иск пред Съда или ако преди образуването на това производство увредената страна е предявила претенцията си пред съответната институция на Общностите. В последния случай производството се образува в двумесечен срок, предвиден в член 230 от Договора за ЕО и член 146 от Договора за Евратом; разпоредбите на втори параграф на член 232 от Договора за ЕО и втори параграф на член 148 от Договора за Евратом съответно се прилагат, когато е уместно.ДЯЛ ІV


ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИЧЛЕН 47


Членове 2 до 8, членове 14 и 15, първи, втори, четвърти и пети параграф на член 17 и член 18 се прилагат по отношение на Първоинстанционния съд и неговите членове. Клетвата, предвидена в член 2, се дава пред Съда на ЕО, а решенията, посочени в членове 3, 4 и 6, се приемат от Съда на ЕО, след като той изслуша Първоинстанционния съд.


Четвърти параграф на член 3 и членове 10, 11 и 14 се прилагат mutatis mutandis по отношение на секретаря на Първоинстанционния съд.ЧЛЕН 48


Първоинстанционният съд се състои от 15 съдии.ЧЛЕН 49


Членовете на Първоинстанционния съд могат да бъдат призовавани да изпълняват функцията на генерален адвокат.


Задължение на генералния адвокат е, като действа с пълна безпристрастност и независимост, да представя пред Съда в открито заседание мотивирани заключения по определени дела, заведени пред Първоинстанционния съд, с цел подпомагане на Съда при изпълнението на неговата задача.


Критериите за определяне на тези дела, както и процедурите за определяне на генералните адвокати, се уреждат в процедурния правилник на Първоинстанционния съд.

Член на Съда, който е призован да изпълнява функцията на генерален адвокат, не може да участва в решаването на делото.ЧЛЕН 50


Първоинстанционният съд заседава в състави от трима или петима съдии. Съдиите избират председатели на съставите измежду тях. Председателите на съставите от пет съдии се избират за срок от три години. Те могат да бъдат преизбирани веднъж.


Съставът на съставите и възлагането на делата на тях се урежда от процедурния правилник. В някои случаи, определени от процедурния правилник, Първоинстанционният съд може да заседава в пленум или да се състои от един-единствен съдия.


Процедурният правилник може също така да предвиди, че Първоинстанционният съд може да заседава в голям състав по определени в него дела.ЧЛЕН 51


Чрез дерогация от правилото по член 225, параграф 1 от Договора за ЕО и член 140а, параграф 1 от Договора за Евратом Съдът на ЕО може да се произнася по искове, заведени от държави-членки, от институции на Общностите и от Европейската централна банка.ЧЛЕН 52


Председателят на Съда и председателят на Първоинстанционния съд определят по общо съгласие условията, при които длъжностните лица и другите служители към Съда предоставят услугите си на Първоинстанционния съд, за да се позволи неговото функциониране. Определени длъжностни лица и други служители отговарят пред секретаря на Първоинстанционния съд под ръководството на председателя на Първоинстанционния съд.ЧЛЕН 53


Процедурата пред Първоинстанционния съд се урежда от дял III.


В процедурния правилник се уреждат всички необходими допълнителни и по-подробни разпоредби. Процедурният правилник може да дерогира член 40, параграф 4 и член 41, за да бъдат отразени специфичните особености на съдопроизводството в областта на интелектуалната собственост.


Независимо от член 20, параграф 4, генералният адвокат може да представи мотивираното си заключение писмено.ЧЛЕН 54


Когато искова молба или друг процесуален документ, адресиран до Първоинстанционния съд, по погрешка е подаден до секретаря на Съда на ЕО, той незабавно се препраща от него до секретаря на Първоинстанционния съд; аналогично, когато искова молба или друг процесуален документ, адресиран до Съда на ЕО, по погрешка е подаден до секретаря на Първоинстанционния съд, той незабавно се препраща от него до секретаря на Съда на ЕО.


Когато Първоинстанционният съд установи, че не е компетентен да разгледа и реши дело, по което е компетентен Съдът на ЕО, той изпраща делото на Съда на ЕО; аналогично, когато Съдът установи, че не е компетентен да разгледа и реши дело, по което е компетентен Първоинстанционният съд, той изпраща делото на Първоинстанционния съд, като този съд не може да откаже да разгледа делото.


Когато Съдът и Първоинстанционният съд са сезирани с искове, които имат еднакъв предмет, повдига се еднакъв въпрос за тълкуване или се оспорва валидността на един и същи акт, Първоинстанционният съд може, след изслушване на страните, да спре висящото пред него производство до постановяване на решението на Съда на ЕО. Когато са подадени молби за обявяването на недействителността на един и същ акт, Първоинстанционният съд има право да откаже да правораздава, с оглед Съдът на ЕО да се произнесе по тези молби. При обстоятелствата, посочени в настоящия параграф, Съдът може също да реши да спре висящото пред него производство; в този случай производството пред Първоинстанционния съд продължава.ЧЛЕН 55


Окончателните решения на Първоинстанционния съд, както и решенията, с които частично се разрешават спор по същество или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост, се съобщават от секретаря на Първоинстанционния съд на всички страни, както и на държавите-членки и на институциите на Съюза, дори и ако те не са встъпили в делото пред Първоинстанционния съд.ЧЛЕН 56


Окончателните решения на Първоинстанционния съд и решенията, с които частично се разрешават спор по същество или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост, подлежат на обжалване пред Съда в срок от два месеца от съобщаване на решението.


Жалбата може да бъде подадена от всяка страна, чиито искания са изцяло или частично отхвърлени. Въпреки това встъпилите страни, различни от държавите-членки и институциите на Общностите, могат да обжалват само ако решението на Първоинстанционния съд пряко ги засяга.


С изключение на делата, свързани със спор между Общностите и техните служители, жалба могат да подават и държавите-членки и институциите на Общностите, които не са встъпили в производството пред Първоинстанционния съд. Тези държави-членки и институции са в същото положение като държавите-членки и институциите, които са встъпили в производството на първа инстанция.ЧЛЕН 57


Всяко лице, чието искане за встъпване е било отхвърлено от Първоинстанционния съд, може да обжалва пред Съда на ЕО в срок от две седмици от съобщаването на решението за отхвърляне на неговото искане.


Страните по производството могат да обжалват пред Съда на ЕО всяко решение на Първоинстанционния съд, което е прието в съответствие с членове 242 или 243 или четвърти параграф на член 256 от Договора за ЕО, или член 157 или член 158, или трети параграф на член 164 от Договора за Евратом в срок от два месеца от уведомяването им.


Обжалването по първите два параграфа на настоящия член се разглежда и решава в съответствие с процедурата, посочена в член 39.ЧЛЕН 58


Обжалването пред Съда на ЕО се ограничава само до правни въпроси. Основанията за обжалване са липса на компетентност на Първоинстанционния съд, нарушение на процесуални правила, което накърнява интересите на жалбоподателя, както и нарушение на правото на Общността от страна на Първоинстанционния съд.

Размерът на присъдените разноски или страната, на която се възлагат, не подлежат на отделно обжалване.ЧЛЕН 59


Когато бъде обжалвано решение на Първоинстанционния съд, производството пред Съда на ЕО се състои от писмена и устна част. В съответствие с условията, предвидени в процедурния правилник, Съдът на ЕО, след като изслуша генералния адвокат и страните, може да реши делото и без устно производство.ЧЛЕН 60


Без да се накърняват разпоредбите на членове 242 и 243 от Договора за ЕО или членове 157 и 158 от Договора за Евратом, обжалването няма суспензивно действие.


Чрез дерогация от член 244 от Договора за ЕО и член 159 от Договора за Евратом решенията на Първоинстанционния съд, които обявяват регламент за недействителен, влизат в сила само от датата на изтичането на срока, посочен в първи параграф на член 56 от настоящия статут или, при предявяването на жалба в този срок, от датата на отхвърлянето на жалбата, без да се накърнява правото на страната да поиска от Съда на ЕО в съответствие с членове 242 и 243 от Договора за ЕО или членове 157 и 158 от Договора за Евратом спиране на действието на регламента, който е бил обявен за недействителен, или постановяването на друга временна мярка.ЧЛЕН 61


Ако жалбата е основателна, Съдът на ЕО отменя решението на Първоинстанционния съд. Той може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Първоинстанционния съд за постановяване на решение.


Когато делото е върнато на Първоинстанционния съд, този съд е обвързан от всяко решение на Съда на ЕО по правни въпроси.


Когато жалбата на държава-членка или на институция на Съюза, която не е встъпила в производството пред Първоинстанционния съд, е основателна, Съдът може, ако счете това за необходимо, да постанови кои от последиците на отмененото решение на Първоинстанционния съд се считат за окончателни по отношение на страните по делото.ЧЛЕН 62


В случаите по член 225, параграфи 2 и 3 от Договора за ЕО и член 140а, параграфи 2 и 3 от Договора за Евратом, когато първият генерален адвокат счита, че съществува сериозен риск от засягане на единството или целостта на правото на Общността, той може да предложи на Съда на ЕО да преразгледа решението на Първоинстанционния съд.


Предложението трябва да бъде направено в рамките на един месец от постановяване на решението на Първоинстанционния съд. В срок от един месец от получаване на предложението, направено от първия генерален адвокат, Съдът на ЕО решава дали решението ще бъде преразгледано или не.


ДЯЛ V


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧЛЕН 63


Процедурните правилници на Съда на ЕО и на Първоинстанционния съд съдържат всички необходими разпоредби за прилагането или ако това се налага, допълването на този статут.ЧЛЕН 64


Докато бъдат приети в настоящия статут правилата относно езиците, които се използват в Съда на ЕО и в Първоинстанционния съд, продължават да се прилагат разпоредбите относно езиците на процедурните правилници на Съда на ЕО и на Първоинстанционния съд. Тези разпоредби могат да се изменят или отменят само в съответствие с процедурата, предвидена за изменение на настоящия статут.В.ПРОТОКОЛИ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТПротокол относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ЖЕЛАЯТ да уредят някои въпроси във връзка с изтичането на срока на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС);


КАТО ЖЕЛАЯТ да прехвърлят собствеността върху средствата на ЕОВС на Европейската общност;


КАТО ОТЧИТАТ желанието тези средства да бъдат използвани за научни изследвания в свързаните с въглищата и стоманата отрасли и следователно необходимостта от установяване на някои специални правила в тази връзка;


СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които се прилагат към Договора за създаване на Европейската общност:ЧЛЕН 1


1.Всички активи и пасиви на ЕОВС към 23 юли 2002 г. се прехвърлят на Европейската общност, считано от 24 юли 2002 г.


2.Нетната стойност на тези активи и пасиви според счетоводния баланс на ЕОВС към 23 юли 2002 г. с всяко увеличение или намаление в резултат на действията по ликвидацията се смятат за активи, предназначени за научни изследвания в свързаните с въглищата и стоманата отрасли, наричани "ЕОВС в ликвидация". След приключване на ликвидацията те се наричат "Активи на Изследователския фонд за въглища и стомана".


3.Приходите от активите, наричани "Изследователски фонд за въглища и стомана", се използват изключително за научни изследвания извън рамковата научна програма в свързаните с въглищата и стоманата отрасли в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол и приетите въз основа на него актове.ЧЛЕН 2


Съветът единодушно, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент, приема всички необходими разпоредби за прилагане на настоящия протокол, включително основните принципи и подходящите механизми за вземане на решения, в частност за приемане на многогодишни финансови насоки за управление на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана, както и на технически насоки за научната програма на Изследователския фонд за въглища и стомана.ЧЛЕН 3


Освен ако в настоящия протокол и в приетите въз основа на него актове не е предвидено друго, се прилагат разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност.ЧЛЕН 4


Настоящият протокол се прилага от 24 юли 2002 година.Протокол относно член 67 от Договора за създаване на Европейската общност


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ


СЕ ДОГОВОРИХА за следната разпоредба, която е приложена към Договора за създаване на Европейската общност:


ЧЛЕН ЕДИНСТВЕН


От 1 май 2004 година Съветът решава с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент, с оглед приемането на мерките, посочени в член 66 от Договора за създаване на Европейската общност.ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ


КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, свикана в Брюксел на 14 февруари 2000 г. за приемане с общо съгласие на измененията към Договора за Европейски съюз, Договорите за създаване съответно на Европейската общност, на Европейската общност за атомна енергия и на Европейската общност за въглища и стомана и някои свързани с тях актове, прие следните текстове:І. Договор от Ница за изменение на Договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове


ІІ. Протоколи


А.Протокол, приложен към Договора за Европейски съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности:


- Протокол относно разширяването на Европейския съюз


Б.Протокол, приложен към Договора за Европейски съюз, към Договора за създаване на Европейската общност и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:


- Протокол относно статута на Съда на ЕО


В.Протоколи, приложени към Договора за създаване на Европейската общност:


- Протокол относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана;

- Протокол относно член 67 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията прие следните декларации, приложени към настоящия Заключителен акт:


1. Декларация относно европейската политика в областта на сигурността и отбраната;


2. Декларация относно член 31, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;


3. Декларация относно член 10 от Договора за създаване на Европейската общност;


4. Декларация относно трети параграф на член 21 от Договора за създаване на Европейската общност;


5. Декларация относно член 67 от Договора за създаване на Европейската общност;


6. Декларация относно член 100 от Договора за създаване на Европейската общност;


7. Декларация относно член 111 от Договора за създаване на Европейската общност;


8. Декларация относно член 137 от Договора за създаване на Европейската общност;


9. Декларация относно член 175 от Договора за създаване на Европейската общност;


10. Декларация относно член 181а от Договора за създаване на Европейската общност;


11. Декларация относно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност;


12. Декларация относно член 225 от Договора за създаване на Европейската общност;


13. Декларация относно член 225, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност;


14. Декларация относно член 225, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност;


15. Декларация относно член 225, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност;


16. Декларация относно член 225а от Договора за създаване на Европейската общност;


17. Декларация относно член 229а от Договора за създаване на Европейската общност;


18. Декларация относно Сметната палата;


19. Декларация относно член 10.6 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка;


20. Декларация относно разширяването на Европейския съюз;


21. Декларация относно прага на квалифицираното мнозинство и броя на гласовете за блокиращо малцинство в разширения Съюз;


22. Декларация относно мястото на срещите на Европейския съвет;


23. Декларация относно бъдещето на Съюза;


24. Декларация относно член 2 от Протокола относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана


Конференцията взе под внимание следните декларации, приложени към настоящия Заключителен акт:


1. Декларация на Люксембург;


2. Декларация на Гърция, Испания и Португалия относно член 161 от Договора за създаване на Европейската общност;


3. Декларация на Дания, Германия, Нидерландия и Австрия относно член 161 от Договора за създаване на Европейската общност.Съставено в Ница на двадесет и шести февруари две хиляди и първа година.

Hecho en Niza, el veintiseis de febrero de dos mil uno.

Udf?rdiget i Nice, den seksogtyvende februar to tusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendeins.

????? ??? ??????, ???? ?????? ??? ??????????? ??? ????? ??? ???????? ???.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait a Nice, le vingt-six fevrier de l'an deux mil un.

Arna dheanamh in Nice ar an seu la is fiche d'Fheabhra sa bhliain dha mhile is a haon.

Fatto a Nizza, addi ventisei febbraio duemilauno.

Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenakymmenentenakuudentena helmikuuta 2001.

Utfardat i Nice den tjugosjatte februari ar tjugohundraett.


Pour Sa Majeste le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Fur Seine Majestat den Konig der BelgierCette signature engage egalement la Communaute francaise, la Communaute flamande, la Communaute germanophone, la Region wallonne, la Region flamande et la Region de Bruxelles-Capitale.


Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flamische Gemeinschaft, die Franzosische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region Brussel-Hauptstadt.


For Hendes Majest?t Danmarks Dronning


Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland


??? ??? ??????? ??? ????????? ???????????


Por Su Majestad el Rey de Espana


Pour le President de la Republique francaise


Thar ceann Uachtaran na hEireann

For the President of Ireland


Per il Presidente della Repubblica italiana


Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg


Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden


Fur den Bundesprasidenten der Republik Osterreich


Pelo Presidente da Republica Portuguesa


Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

For Republiken Finlands President


For Hans Majestat Konungen av Sverige


For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ДЕКЛАРАЦИИ, ПРИЕТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА


1.Декларация относно европейската политика в областта на сигурността и отбраната


Съгласно текстовете, одобрени от Европейския съвет в Ница относно европейската политика в областта на сигурността и отбраната (доклад на Председателството и приложения), целта на Европейския съюз е да постигне бързо влизане в действие на тази политика. Решение в тази връзка ще бъде взето от Европейския съвет колкото е възможно по-скоро през 2001 г. и не по-късно от срещата в Лаакен/Брюксел, на основата на действащите разпоредби на Договора за Европейския съюз. Следователно влизането в сила на Договора от Ница не представлява необходима предпоставка.2.Декларация относно член 31, параграф 2 от Договора за Европейския съюз


Конференцията припомня, че:


- решението за създаване на звено от национални прокурори, магистрати или полицейски служители с еквивалентна компетентност, отделно от всяка държава-членка (Евроюст), със задачата да спомага за добрата координация между националните прокуратури и да подкрепя наказателното разследване по дела срещу организираната престъпност, беше предвидено в заключенията на Председателството на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г.;


-Европейската съдебна мрежа беше създадена чрез Съвместно действие 98/428/ПВР, прието от Съвета на 29 юни 1998 г. (ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 4).3.Декларация относно член 10 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията припомня, че задължението за искрено сътрудничество, което произтича от член 10 от Договора за създаване на Европейската общност и регламентира отношенията между държавите-членки и институциите на Общността, регламентира и отношенията между самите институции на Общността. В отношенията между тези институции, при доказана необходимост в контекста на това задължение за искрено сътрудничество, с оглед да се улесни прилагането на разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, Европейският парламент, Съветът и Комисията могат да сключват междуинституционални споразумения. Тези споразумения не могат да изменят или допълват разпоредбите на Договора и могат да се сключват само със съгласието на посочените три институции.


4.Декларация относно трети параграф на член 21 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията призовава институциите и органите, посочени в трети параграф на член 21 или в член 7, да гарантират получаване на отговор на всяка писмена молба на гражданин на Съюза в разумен срок.5.Декларация относно член 67 от Договора за създаване на Европейската общност


Високодоговарящите се страни се съгласяват, че в решението, което е необходимо да вземе съгласно второто тире от член 67, параграф 2, Съветът:


- ще реши от 1 май 2004 г. да действа съгласно процедурата, предвидена в член 251, за да приеме мерките, посочени в член 62, параграф 3 и член 63, параграф 3, б);

- ще реши да действа съгласно процедурата, предвидена в член 251, за да приеме мерките, посочени в член 62, параграф 2, а), считано от датата, на която се постигне споразумение относно обхвата на мерките за пресичане от лицата на външните граници на държавите-членки.


Освен това Съветът ще положи усилия да осигури прилагането на процедурата, предвидена в член 251 от 1 май 2004 г. или колкото е възможно по-скоро след тази дата и в останалите области, обхванати от дял IV или части от него.6.Декларация относно член 100 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията припомня, че решенията във връзка с финансовата помощ, като например предвидените в член 100 и съвместимите с правилото за "отказ от отговорност" по член 103, трябва да бъдат съобразени с финансовата перспектива за периода 2000-2006 година и в частност с параграф 11 от Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната процедура, както и със съответните разпоредби на бъдещите междуинституционални споразумения и финансови перспективи.7.Декларация относно член 111 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията се съгласява, че процедурите следва да осигурят възможност за всички държави-членки в еврозоната да участват пълноценно на всеки етап от изготвянето на позицията на Общността на международно равнище по отношение на въпроси от особено значение за Икономическия и паричен съюз.


8.Декларация относно член 137 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията се съгласява, че всеки разход, извършен съгласно член 137, следва да бъде отнесен към заглавие 3 от финансовата перспектива.9.Декларация относно член 175 от Договора за създаване на Европейската общност


Високодоговарящите се страни са решени да постигнат водеща роля на Европейския съюз в насърчаване опазването на околната среда в Съюза и в международните усилия за постигане на същата цел в световен мащаб. Следва пълноценно да се използват всички предвидени в Договора възможности с оглед постигането на тези цел, включително стимули и средства, които са пазарно ориентирани и целят да насърчат устойчивото развитие.10.Декларация относно член 181а от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията потвърждава, че без да се накърняват останалите разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност, помощта за платежния баланс на трети страни излиза извън приложното поле на член 181а.


11.Декларация относно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията припомня, че разпоредбите на член 191 не предполагат прехвърляне на правомощия на Европейската общност и не се отразяват на прилагането на съответните правила на националната конституционна уредба.


Финансирането на политическите партии на европейско равнище, предвидено в бюджета на Европейските общности, не може да се използва за пряко или косвено финансиране на политически партии на национално равнище.


Разпоредбите относно финансирането на политическите партии се прилагат на една и съща основа по отношение на всички политически сили, представени в Европейския парламент.


12.Декларация относно член 225 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията призовава Съда на ЕО и Комисията да направят общ преглед, във възможно най-кратки срокове, на разграничаването на юрисдикцията между Съда на ЕО и Първоинстанционния съд, в частност в областта на преките действия, и да представят подходящи предложения за проверка от компетентните органи колкото е възможно по-скоро след влизането в сила на Договора от Ница.


13.Декларация относно член 225, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията смята, че основните разпоредби относно процедурата за преразглеждане по член 225, параграфи 2 и 3 следва да бъдат определени в статута на Съда на ЕО. Тези разпоредби следва в частност да конкретизират:


- ролята на страните в производството пред Съда на ЕО с оглед гарантирането на техните права;

- въздействието на процедурата за преразглеждане върху изпълнимостта на решението на Първоинстанционния съд;

- въздействието на решението на Съда на ЕО върху споровете между страните.


14.Декларация относно член 225, параграфи 2 и 3 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията смята, че когато приема разпоредбите на статута, които са необходими за изпълнение на член 225, параграфи 2 и 3, Съветът следва да предвиди процедура, за да гарантира, че ще бъде дадена оценка на практическото действие на тези разпоредби не по-късно от три години след влизането в сила на Договора от Ница.


15.Декларация относно член 225, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията смята, че в изключителни случаи, когато реши да преразгледа решение на Първоинстанционния съд по преюдициален въпрос, Съдът на ЕО трябва да решава по спешна процедура.16.Декларация относно член 225а от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията отправя молба към Съда на ЕО и Комисията да изготвят колкото е възможно по-бързо проекторешение за формиране на съдебен състав с правомощия да се произнася като първа инстанция по спорове между Общността и нейните служители.


17.Декларация относно член 229а от Договора за създаване на Европейската общност


Конференцията смята, че член 229а не предрешава избора на съдебна рамка, която може да се създаде за решаване на спорове във връзка с прилагането на актове, приети въз основа на Договора за създаване на Европейската общност, които пораждат право на индустриална собственост в Общността.


18.Декларация относно Сметната палата


Конференцията приканва Сметната палата и националните сметни палати да подобрят рамката и условията за сътрудничество помежду си, като същевременно запазят своята самостоятелност. За целта председателят на Сметната палата може да формира контактен комитет с председателите на националните сметни палати.


19.Декларация относно член 10.6 от устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка


Конференцията очаква във възможно най-кратки срокове да бъде представена препоръка по смисъла на член 10.6 от устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.


20.Декларация относно разширяването на Европейския съюз1


Общата позиция, която държавите-членки следва да приемат на конференциите за присъединяване по отношение на разпределението на местата в Европейския парламент, претеглянето на гласовете в Съвета, състава на Икономическия и социален комитет и състава на Комитета на регионите, ще съответства на следните таблици за Съюза с 27 държави-членки:1. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ


Държави-членки Места в
  ЕП
Германия 99
Обединено 72
кралство  
Франция 72
Италия 72
Испания 50
Полша 50
Румъния 33
Нидерландия 25
Гърция 22
Чешката 20
Република  
Белгия 22
Унгария 20
Португалия 22
Швеция 18
България 17
Австрия 17
Словакия 13
Дания 13
Финландия 13
Ирландия 12
Литва 12
Латвия 8
Словения 7
Естония 6
Кипър 6
Люксембург 6
Малта 5
Общо 732

2. ПРЕТЕГЛЯНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В СЪВЕТА


Членове на Претеглени
Съвета гласове
Германия 29
Обединено 29
кралство  
Франция 29
Италия 29
Испания 27
Полша 27
Румъния 14
Нидерландия 13
Гърция 12
Чешка 12
Република  
Белгия 12
Унгария 12
Португалия 12
Швеция 10
България 10
Австрия 10
Словакия 7
Дания 7
Финландия 7
Ирландия 7
Литва 7
Латвия 4
Словения 4
Естония 4
Кипър 4
Люксембург 4
Малта 3
Общо 345


За приемането на актовете на Съвета се изискват най-малко 258 гласа в подкрепа на тяхното приемане, подадени от мнозинството членове, когато Договорът изисква те да бъдат приети по предложение на Комисията.


В останалите случаи за приемането на актовете на Съвета се изискват най-малко 258 гласа в подкрепа на тяхното приемане, подадени от най-малко две трети от членовете.


Когато Съветът приема решения с квалифицирано мнозинство, всеки член на Съвета може да поиска да се провери дали държавите-членки, които представляват квалифицираното мнозинство, представляват най-малко 62 % от населението на Съюза. Ако се докаже, че горното изискване не е изпълнено, съответното решение не се приема.


3. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ4. КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Държави-членки Членове
Германия 24
Обединено 24
кралство  
Франция 24
Италия 24
Испания 21
Полша 21
Румъния 15
Нидерландия 12
Гърция 12
Чешка република 12
Белгия 12
Унгария 12
Португалия 12
Швеция 12
България 12
Австрия 12
Словакия 9
Дания 9
Финландия 9
Ирландия 9
Литва 9
Латвия 7
Словения 7
Естония 7
Кипър 6
Люксембург 6
Малта 5
Общо 344
Държави-членки Членове
Германия 24
Обединено 24
кралство  
Франция 24
Италия 24
Испания 21
Полша 21
Румъния 15
Нидерландия 12
Гърция 12
Чешката 12
република  
Белгия 12
Унгария 12
Португалия 12
Швеция 12
България 12
Австрия 12
Словакия 9
Дания 9
Финландия 9
Ирландия 9
Литва 9
Латвия 7
Словения 7
Естония 7
Кипър 6
Люксембург 6
Малта 5
Общо 344

21.Декларация относно прага на квалифицираното мнозинство и броя на гласовете за блокиращо малцинство в разширения Съюз


Доколкото не всички страни кандидатки, посочени в Декларацията относно разширяването на Европейския съюз, ще бъдат приети в Съюза при влизането в сила на новото тегло на гласовете (1 януари 2004 г.), прагът за квалифицираното мнозинство ще се променя според темповете на присъединяване от процент под сегашния до максимум 73,4%. Когато всички горепосочени страни-кандидатки бъдат приети, блокиращото малцинство в Съюза с 27 държави-членки ще се увеличи на 91 гласа, а прагът за квалифицираното мнозинство в резултат на посочените в Декларацията относно разширяването на Европейския съюз таблици съответно ще се коригира автоматично.


22.Декларация относно мястото на срещите на Европейския съвет


Считано от 2002 г., по една от срещите на Европейския съвет по време на всяко председателство ще се провежда в Брюксел. Когато Съюзът включва 18 държави-членки, всички срещи на Европейския съвет ще се провеждат в Брюксел.


23.Декларация относно бъдещето на Съюза


1.В Ница бяха взети решения за важни реформи. Конференцията приветства успешното приключване на Конференцията на представителите на правителствата на държавите-членки и ангажира държавите-членки да се стремят към бързо ратифициране на Договора от Ница.


2.Тя се съгласява, че приключването на Конференцията на представителите на правителствата на държавите-членки открива пътя за разширяването на Европейския съюз и подчертава, че с ратифицирането на Договора от Ница Европейският съюз ще е извършил необходимите институционални промени за присъединяването на нови държави-членки.


3.След като откри по такъв начин пътя към разширяването, Конференцията призовава за по-задълбочени и по-широки дебати относно бъдещето на Европейския съюз. През 2001 г. шведското и белгийското Председателство в сътрудничество с Комисията и с участието на Европейския парламент ще насърчават широкообхватни дискусии с всички заинтересовани страни: представители на националните парламенти и всички, които изразяват общественото мнение, а именно политически, стопански и университетски кръгове, представители на гражданското общество и т.н. Страните-кандидатки ще бъдат включени в този процес по начин, който предстои да бъде уточнен.


4.След доклада, който ще бъде разработен за Европейския съвет в Гьотеборг през юни 2001 г., Европейският съвет на срещата си в Лаакен/Брюксел през декември 2001 г. ще постигне съгласие по декларация относно подходящите инициативи за продължаване на този процес.


5.Процесът следва да отговори, inter alia, на следните въпроси:


- как да се установи и наблюдава по-точно разграничаване на правомощията между Европейския съюз и държавите-членки, като се отрази принципът на субсидиарност;

- статута на Хартата за основните права на Европейския съюз, провъзгласена в Ница, в съответствие с изводите на Европейския съвет в Кьолн;

- опростяване на договорите с оглед на тяхното изясняване и по-добро разбиране без промяна в смисъла;

- ролята на националните парламенти в европейската архитектура.


6.Като се спира на горепосочените въпроси, Конференцията признава необходимостта от подобряване и проследяване на демократичната легитимност и прозрачността на Съюза и неговите институции с оглед на тяхното сближаване с гражданите на държавите-членки.


7.След тези подготвителни стъпки Конференцията се съгласява през 2004 г. да бъде свикана нова Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки за решаване на горепосочените въпроси с оглед приемането на съответните промени в Учредителните договори.


8.Конференцията на държавите-членки не представлява по никакъв начин пречка или предварително условие за процеса на разширяване. Нещо повече, страните-кандидатки, които са приключили преговорите за присъединяване със Съюза, ще бъдат поканени да участват в Конференцията. Страните-кандидатки, които не са приключили преговорите за присъединяване, ще бъдат поканени като наблюдатели.


24.Декларация относно член 2 от Протокола относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана


Конференцията приканва Съвета да осигури в съответствие с член 2 от протокола удължаване на действието на статистическата система на ЕОВС след изтичането на срока на Договора за ЕОВС до 31 декември 2002 г. и да прикани Комисията да направи необходимите за целта препоръки.ДЕКЛАРАЦИИ, КОИТО КОНФЕРЕНЦИЯТА ВЗЕ ПОД ВНИМАНИЕ


1.Декларация на Люксембург


Без да се накърнява Решението от 8 април 1965 г. и съдържащите се в него разпоредби и възможности по отношение на разпределението на местата в институциите, органите и отделите, които следва да се изградят, правителството на Люксембург се ангажира да не претендира за седалището на Апелативните комисии към Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и промишлени дизайни), които ще останат в Аликанте, дори ако тези комисии станат съдебни състави по смисъла на член 220 от Договора за създаване на Европейската общност.


2.Декларация на Гърция, Испания и Португалия относно член 161 от Договора за създаване на Европейската общност


Гърция, Испания и Португалия се съгласяват с преминаването към квалифицирано мнозинство в член 161 от Договора за създаване на Европейската общност на основата на разбирането, че думата "многогодишна" в трети параграф означава, че финансовата перспектива, приложима от 1 януари 2007 г., и отнасящото се до него Междуинституционално споразумение, ще имат същата продължителност, както текущата финансова перспектива.


3.Декларация на Дания, Германия, Нидерландия и Австрия относно член 161 от Договора за създаване на Европейската общност


Във връзка с Декларацията от Гърция, Испания и Португалия относно член 161 от Договора за създаване на Европейската общност Дания, Германия, Нидерландия и Австрия заявяват, че Декларацията не накърнява действията на Европейската комисия, в частност нейното право на инициатива.


_________________________

1 Таблиците в настоящата декларация отчитат само онези от страните-кандидатки, с които фактически са започнали преговорите за присъединяване.
12001C/bg 119


Untitled Page