РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1936/2001 НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове

Обн. L ОВ. бр.263 от 3 Октомври 2001г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен със:

>M1

Регламент (ЕО) № 869/2004 на Съвета от 26 април 2004 година>M2

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година>M3

Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 годинаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,


като взе предвид предложението на Комисията1,


като взе предвид становището на Европейския парламент2,


като има предвид, че:


(1) Общността, от 14 ноември 1997 г. е договорна страна по Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан3 (наричана по-долу Конвенцията ICCAT).


(2) Конвенцията ICCAT осигурява рамка за регионално сътрудничество по опазването и управлението на ресурсите от риба тон и подобните му видове в Атлантическия океан и околните му морета чрез Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан(наричана по-долу "ICCAT"), и приемането на препоръки за опазване и управление в зоната на Конвенцията, които стават задължителни за договарящите се страни.


(3) ICCAT прие редица препоръки, пораждащи задължения за контрол и надзор, особено по създаването и предаването на статистика, инспекция по пристанищата, наблюдение на риболовните съдове от сателит, наблюдаване и на кораби и прехвърляния, и проверки на не-договарящи се страни и на съдове без държавна принадлежност. Тези препоръки станаха задължителни за Общността и трябва следователно да бъдат прилагани.


(4) Някои задължения бяха транспонирани от Регламент (EО) № 1351/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г., определящ мерки за контрол за гарантиране спазването на мерките, прието от ICCAT4 и в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2742/1999 на Съвета от 17 декември 1999 г., определящ възможностите за риболов и свързаните условия за някои рибни запаси и групи запаси за 2000 г., приложими във водите на Общността и, за съдовете на Общността, във води където се изискват ограничения на улова и изменящ Регламент (EО) № 66/985. За по-голяма яснота, тези мерки трябва да се съдържат в единен регламент, отменящ и заменящ предишните регламенти.


(5) За целите на научните изследвания, от капитаните на риболовните съдове на Общността се изисква да спазват инструкциите на "Оперативното ръководство за статистика и изследване на рибата тон и подобните й видове в Атлантическия океан", публикувано от ICCAT.


(6) Общността одобри Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан6, (наричана по-долу "IOTC"). Споразумението изгради полезна рамка за укрепване на международното сътрудничество за целите на опазването и рационалното използване на рибата тон и подобните й видове в Индийския океан чрез създаването на IOTC и приемането на препоръки за опазване и управление в нейната зона на компетентност, които стават задължителни за договарящите се страни. Общността трябва да прилага мерките за контрол, приети от IOTC.


(7) IOTC прие препоръка за регистриране и обмен на информация за тропическата риба тон. Тази препоръка е задължителна за Общността, която трябва съответно да я прилага.


(8) Общността има риболовни интереси в източния Тихи океан и инициира процедура за присъединяване към Междуамериканската комисия по тропическа риба тон, (наричана по-долу "IATTC"). С оглед на предстоящото присъединяване и във връзка с изискванията за сътрудничество, произтичащи по силата на Конвенцията на ООН за Закона за моретата, тя трябва да прилага контролните мерки, приети от IATTC.


(9) Общността, която подписа Споразумението за Международната програма за опазване на делфините7, реши с Решение 1999/386/EО8 да я приложи временно с оглед на предстоящото и одобрение и трябва следователно да приложи контролните мерки, предвидени от това споразумение.


(10) За да гарантира спазването на приложимите мерки за контрол в рамките на IOTC, IATTC и Споразумението за Международната програма за опазване на делфините, държавите-членки трябва да предприемат необходимите действия.


(11) Регламент (EИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г., създаващ система за контрол, приложима към общата политика по рибарството9, се прилага за всички риболовни дейности, извършвани на територията и в морските води, подлежащи на суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, включително тези на риболовните съдове на Общността, ловуващи във водите на трети страни или в международни води без нарушаване на риболовните споразумения, сключени между Общността и трети страни или международните конвенции, по които Общността е страна.


(12) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно процедурите за упражняване на правата за прилагане, предоставени на Комисията10,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Предназначение


Настоящият регламент определя мерки за контрол и инспекция, свързани с лова на запаси от далекомигриращи рибни видове, изброени в приложение I към настоящия регламент и се прилага за съдове, плаващи под флага на държава-членка и регистрирани в Общността, (наричани по-долу риболовни съдове на Общността), ловуващи в някоя от зоните, определени в член 2.


Член 2


Зони


За целите на настоящия регламент се определят следните морски зони:


a) Зона 1:


Всички води на Атлантическия океан и съседните му морета, включени в зоната на Конвенцията ICCAT, определени в член I от тази Конвенция.


б) Зона 2:


Всички води на Индийския океан в областта на компетентност, определена в член II от Споразумението за създаване на IOTC.

в) Зона 3:


Всички води на източния Тихи океан, включени в зоната, определена в член III от Споразумението за Международната програма за опазване на делфините.


Член 3


Определения


За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:


a) "присъствие на борда": присъствието на борда на риболовен кораб, в областта на компетентност на организацията, на един или повече упълномощени инспектори с цел извършване на инспекция;


б) "прехвърляне": разтоварване не някакво количество далекомигриращи рибни видове и/или продукти от такива рибни видове от борда на риболовен кораб на друг кораб в морето или на пристанище, без регистриране на продукта от държавата на пристанището като изваден на сушата;


в) "изваждане на сушата": разтоварване на всякакви количества далекомигриращи рибни видове и/или техни продукти от борда на риболовен съд на пристанище или на сушата;


г) "нарушение": всяко предполагаемо действие, извършено или пропуснато от риболовен кораб, регистрирано в доклад от инспекция, което дава сериозна причина за подозрения за нарушение на разпоредбите на настоящия регламент или който и да е друг регламент, транспониращ препоръка, приета от регионална организация за някоя от зоните, посочени в член 2;


д) "кораб на не-договорна страна": съд, който е бил засечен и идентифициран като занимаващ се с риболовните дейности в някоя от зоните, определени в член 2, който плава под флага на държава, която не е договорна страна на съответната регионална организация;


е) "съд без държавна принадлежност": съд, за който има сериозни основания да се счита, че няма националност.


>M1

ж) „угояване“: отглеждане на индивиди в клетки с цел увеличаване на тяхното тегло и съдържанието на мазнини с оглед на тяхната пазарна реализация;

з) „поставяне в клетка“: поставяне на диви екземпляри, независимо от размера им, в затворени структури (клетки) с цел угояване;

и) „угоително стопанство“: предприятие, отглеждащо диви индивиди в клетка с цел угояване;

й) „превозващ кораб“: кораб, който приема диви индивиди и ги превозва до угоителните стопанства.

ГЛАВА I


МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ, ПРИЛОЖИМИ В ЗОНА 1


Раздел 1


Мерки за контрол


Член 4


Вземане на проби от улова


1. Вземането на проби от улова се извършва в съответствие с разпоредбите, залегнали в Регламент (EО) № 1543/2000 на Съвета от 29 юни 2000 г., задаваш рамка за събиране и управление на данните, необходими за провеждането на обща политика за рибарство11 и изискванията на "Оперативното ръководство за статистика и изследване на рибата тон и подобните й видове в Атлантическия океан" (Трето издание, ICCAT, 1990 г.).2. Подробни правила за прилагането на настоящия член ще бъдат приети съгласно процедурата, посочена в член 24, параграф 2.Член 4а


Дейности на корабите, участващи в операции по угояване на червен тон

1. Всеки капитан на риболовен кораб на Общността, който извършва операции по прехвърляне на червен тон на превозващ кораб с цел угояване, записва в бордовия дневник:

— прехвърлените количества и брой екземпляри;

— зоната на улова;

— дата и координати на мястото, където се извършва прехвърлянето;

— име на превозващия кораб, неговия флаг, регистрационен номер и международен радиосигнал за повикване;

— име на стопанството/стопанствата за угояване, за което/ито е предназначена прехвърлената партида червен тон.

2. Всеки капитан на превозващ кораб, на който се прехвърлени количества червен тон, регистрира:

а) прехвърлените количества от риболовния кораб и броя екземпляри;

б) името на риболовния кораб, извършил улова на количествата по буква а), заедно с неговия флаг, регистрационен номер и международен радиосигнал за повикване;

в) датата и координатите на мястото, където се извършва прехвърлянето;

г) името на стопанството/стопанствата за угояване, за което/ито е предназначена прехвърлената партида червен тон.

3. Капитанът се освобождава от задължението по параграф 2, ако регистрирането се замени с копие от декларацията за трансбордиране, предвидена в член 11 от Регламент (ЕО) № 2847/93 или копие от документ Т2М съгласно член 13 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 за посочване на данните по параграф 2, буква в) от настоящия регламент.

4. Държавите-членки следят всички количества червен тон, поставени в клетки от кораби под техен флаг, да бъдат регистрирани от компетентните органи. Държавите-членки предоставят на Комисията данните за количествата червен тон, уловени и поставени в клетки от кораби под техен флаг, съгласно член 5 (задача I по дефиницията на ICCAT).

В случай на износ или внос на червен тон, уловен и предназначен за угояване, държавите-членки съобщават на Комисията номера и датата на статистическите документи, посочени в Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета от 8 април 2003 г. за въвеждане в Общността на режим на статистическа регистрация на червен тон, риба меч и едроок тон ( 1 ), заверени от тях, и посочват декларираната трета страна по местоназначение.

( 1 ) ОВ L 295, 13.11.2003 г., стр. 1.

__________ >M1


Член 4б


Дейности на угоителните стопанства за червен тон

1. Държавите-членки вземат необходими мерки угоителните стопанства за червен тон под тяхна юрисдикция да предават на компетентните органи декларация за поставяне в клетки, посочена в приложение 1а, в срок 72 часа от края на всяка операция по поставяне в клетки на риболовен кораб или транспорт. Подаването на декларацията за поставяне в клетки, съдържаща всички необходими данни съгласно този член, е задължение на одобрените от държавите-членки угоителни стопанства.

2. Държавите-членки вземат необходимите мерки угоителните стопанства по параграф 1 да им предават най-късно до 1 юли всяка година декларация за пазарната реализация на угоения червен тон.

3. Декларацията за пазарната реализация на угоения червен тон по параграф 2 трябва да посочва следната информация:

— име на стопанството;

— адрес на стопанството;

— собственик на стопанството;

— количества червен тон (в тонове), реализирани предната година;

— предназначение на рибата тон (име на купувача, страна, дата на продажбата);

— номера и дати на заверката на статистическите документи по Регламент (ЕО) № 1984/2003 в случай на износ или внос;

— времетраене (в месеци) на угояването на реализираните количества риба тон, когато е възможно;

— среден размер на реализираната риба.

4. Въз основа на декларацията, подадена съгласно параграфи 1 и 3, държавите-членки уведомяват по електронен път Комисията най- късно до 1 август всяка година относно:

— количествата червен тон, поставени в клетки през предишната година;

— количествата червен тон, реализирани през предишната година.

Член 4в

Регистър на угоителните стопанства за червен тон

1. Всяка държава-членка изпраща на Комисията по компютърен път до 30 април 2004 г. списък на угоителните стопанства под нейна юрисдикция, на които е разрешено да угояват червен тон, уловен в зоната по Конвенцията. >M3 2001R1936 — BG — 01.01.2010 — 003.001 — 7

2. Списъкът по параграф 1 включва следните данни:

— име на стопанството и неговия национален регистрационен номер;

— местоположение на стопанството;

— капацитет на стопанството (в тонове).

3. Комисията предава тези данни в Изпълнителния секретариат на ICCAT до 31 август 2004 г., за да може угоителните стопанства да бъдат вписани в регистъра на ICCAT на стопанствата, на които е разрешено угояването на червен тон, уловен в зоната по конвенцията ICCAT.

4. Комисията се уведомява за всяко изменение н списъка по параграф 1, за да бъде предадено в Изпълнителния секретариат на ICCAT по същата процедура, най-малко десет работни дни преди датата, на която стопанствата започват дейности по угояване на червен тон в зоната на Конвенцията ICCAT.

5. Забранява се на угоителните стопанства под юрисдикцията на държава-членка, които не фигурират в списъка по параграф 1, да извършват дейности по угояването на червен тон, уловен в зоната на Конвенцията ICCAT.
Член 5


Съобщаване на улова


>M1

1. Държавите-членки изпращат на Комисията, която на свой ред ги предава в Изпълнителния секретариат на ICCAT, номиналните данни за годишния улов (задача I по дефиницията на ICCAT) на видовете, визирани в приложение II. Държавите-членки предават на Комисията до 30 юни следващата година с научна цел окончателните оценки за цялата година или, когато такива не могат да бъдат предадени, предварителните оценки.

2. Всяка година до 31 юли държавите-членки предават в Изпълнителния секретариат на ICCAT (задача II по дефиницията на ICCAT) следните данни, до които и Комисията има компютърен достъп:


a) данни за улова и риболовната дейност през предходната година с подробно пространствено и времево разпределение;


б) всички данни за улова от спортен риболов на видовете, изброени в приложение I.


3. Подробни правила за прилагането на настоящия член ще бъдат приети в съответствие с процедурите, посочени в член 24, параграф 2.Член 6


Информация за улова на акули


1. Държавите-членки предават всякакви налични данни за улова на и търговията с акули на Изпълнителния секретариат на ICCAT с електронен достъп за Комисията.


>M1

1а. Държавите-членки предават в Изпълнителния секретариат на ICCAT по електронен път и с научна цел с компютърен достъп на Комисията до тях, данните за улова и усилието, съгласно определенията на ICCAT, на изхвърлените мъртви акули от видовете обикновена акула, синя акула мако и синя акула.

2. Подробни правила за прилагането на настоящия член ще бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 24, парагарф 2.


>M1

Член 6а


Информация за улова на бял и син марлин

1. Капитаните на риболовните кораби регистрират ежедневно в бордовия дневник данните за пускане обратно във водата на бял и син марлин, живи или мъртви риби, за сектори до 5° дължина и 5° ширина и посочват в декларациите за разтоварване броя и теглото на разтоварените риби от видовете син и бял марлин.

2. Всяка година до 30 юни държавите-членки предават на Комисията по компютърен път с научна цел окончателните оценки за цялата предна година или, когато такива не могат да бъдат предадени, предварителните оценки, данните за улова, включително и обратното пускане във водата и разтоварването на бял и син марлин.Член 7


Недеклариран улов


За внос на продукти от замразена червен тон и едроок тунец, уловена с въдици, по-дълги от 24 метра обща дължина, по искане на Комисията държавите-членки събират и проверяват максимален обем данни за вноса и цялата свързана информация от рода на име на кораба, регистрация и собственик, уловени видове и тегло, риболовна зона и място на износ.

>M2

__________

>M1

Член 8а


Регистър на корабите с разрешение за риболов в зоната по Конвенцията

1. Всяка държава-членка изпраща на Комисията по компютърен път до 1 юли 2003 г. списъка на корабите под неин флаг и регистрирани на нейна територия с над 24 >B 2001R1936 — BG — 01.01.2010 — 003.001 — 9

метра обща дължина, на които е издала специално разрешение за риболов на риба тон и подобни риби в зоната по Конвенцията на ICCAT.

2. Списъкът по параграф 1 включва следните данни:

а) вътрешен номер на кораба съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 2090/98;

б) всички предишни флагове;

в) предишни данни за изключването от други регистри;

г) име и адрес на собственика (собствениците) и оператора (операторите);

д) използван риболовен уред;

е) период, в който са разрешени риболовът и/или трансбордирането.

3. Комисията предава тези данни на Изпълнителния секретариат на ICCAT до 1 юли 2003 г., за да може тези кораби да бъдат вписани в регистъра на ICCAT за корабите с над 24 метра обща дължина, на които е разрешен риболов в зоната по Конвенцията на ICCAT (наричан по-долу „регистър на ICCAT“).

4. Всяко изменение в списъка по параграф 1 се нотифицира на Комисията, за да бъде предадено на Изпълнителния секретариат на ICCAT по същата процедура, най-малко десет работни дни преди датата, на която корабите започват риболовна дейност в зоната по Конвенцията.

5. Риболовните кораби на Общността с обща дължина над 24 метра, които не са вписани в списъка по параграф 1, не могат да извършват риболов, да съхраняват на борда, да трансбордират или разтоварват риба тон и подобни видове в зоната на Конвенцията на ICCAT.

6. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а) само корабите под техен флаг, вписани в списъка по параграф 1 и притежаващи на борда специално разрешение за риболов, издадено от държавата-членка, под чийто флаг плават, извършват риболовна дейност по параграф 1 в зоната на Конвенцията на ICCAT;

б) не се издава специално разрешение за риболов на корабите, вършили незаконна, нерегламентирана и недекларирана риболовна дейност в зоната по Конвенцията на ICCAT (IUU риболов), визирана в член 19б, освен ако новите им собственици са дали достатъчни доказателства, че бившите собственици и наематели нямат повече никакви юридически, материални и финансови интереси на тези кораби, нито упражняват контрол над тях или че корабите не участват и не са свързани с IUU риболов; >M1 2001R1936 — BG — 01.01.2010 — 003.001 — 10

в) когато е възможно, съответното национално законодателство забранява на собствениците и операторите на кораби, плаващи под техния флаг и включени в списъка по параграф 1, да участват или да бъдат свързани с дейности по риболов на риба тон в зоната на Конвенцията на ICCAT, извършвани от кораби, които не са вписани в регистъра на ICCAT;

г) когато е възможно, в рамките на националното законодателство се изисква собствениците на кораби, плаващи под флага на една държава-членка и включени в списъка по параграф 1, да са от същата националност.

7. Държавите-членки вземат необходимите мерки за забрана на риболова, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на риба тон и подобни видове, уловени в зоната по Конвенцията на ICCAT, от кораби с над 24 метра обща дължина, които не са в регистъра на ICCAT.

8. Държавите-членки незабавно изпращат до Комисията всяка информация, от която е видно, че са налице сериозни основания да се предположи, че кораби с над 24 метра обща дължина, които не са в регистъра на ICCAT, извършват риболовна дейност или трансбордират риба тон или подобна риба в зоната, обхваната от Конвенцията за ICCAT.


Член 8б


Разпоредби за наемането на риболовни кораби на Общността

1. До 30 април всяка година държавите-членки предават на Комисията списък на корабите под техен флаг, наети от страни по Конвенцията на ICCAT за текущата година, и във всеки момент съобщават измененията в този списък.

2. Списъците по параграф 1 включват следните данни:

а) вътрешен номер на кораба съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 2090/98;

б) име и адрес на собственика;

в) видове, включени в договора за отдаване под наем, и съответните квоти;

г) срок на договора за отдаване под наем;

д) име на наемателя;

е) съгласие на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът;

ж) име на държавата, в която корабът е нает.

3. Към датата на сключване на договора за отдаване под наем държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, изпраща следните данни в Изпълнителния секретариат на ICCAT, като информира Комисията за:

а) съгласието си с договора за отдаване под наем; >M1 2001R1936 — BG — 01.01.2010 — 003.001 — 11

б) приетите от нея мерки за гарантиране на спазването на разпоредбите на ICCAT за опазване и управление от корабите под неин флаг, отдадени под наем.

4. Когато изтече срокът на съгласието за отдаване под наем, държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, информира Изпълнителния секретариат на ICCAT за изтичането на договора за отдаване под наем, като информира за това и Комисията.

5. Държавата-членка на флага взема необходимите мерки, за да гарантира, че:

а) за срока на договора за отдаване под наем наетият кораб няма разрешение за улов от квотата или възможностите за риболов, предоставени на държавата-членка, под чийто флаг плава;

б) наетият кораб няма разрешение за риболов в рамките на няколко договора за отдаване под наем за същия период;

в) уловът, извършен от наетия кораб, ще бъде регистриран отделно от улова на другите кораби под флага на тази държава-членка;

г) наетият кораб спазва разпоредбите за опазване и управление на ICCAT.


Член 8в


Трансбордиране


Корабите, плаващи под флага на държава-членка, с обща дължина над 24 метра, извършващи риболов с парагади и вписани в списъка на ICCAT по член 8а, параграф 1, извършват операции по трансбордиране в зоната по Конвенцията на ICCAT само с предварително разрешение на компетентните органи на държавата- членка на флага.Член 9


Годишен доклад


1. Преди Преди >M1 15 август < на всяка година държавите-членки изпращат на Комисията национален доклад във формата, приет от ICCAT и съдържащ: a) информация за прилагането на системата за сателитно наблюдение и б) "таблица-декларация на ICCAT" за всяко риболовно поле, придружена от коментари, inter alia, за нарушения на допустимите граници, определени от ICCAT за минималния размер на някои видове и мерките, които са били или ще бъдат взети. Държавите-членки трябва да отбележат и как спортния риболов на видовете, изброени в приложение I, се регулира и да дадат подробности за всякакви операции по прехвърляне, включващ техни съдове през предходната година.


2. Подробни правила за прилагането на настоящия член ще бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.


Член 9а


Годишна декларация за прилагането на нормите за управление на ICCAT от големите кораби с парагади

Държавите-членки, чиито кораби за риболов с парагади с обща дължина над 24 метра имат разрешение за риболов в зоната по Конвенцията, предават на Комисията до 1 септември всяка година Годишна декларация за прилагането на нормите за управление на ICCAT от големите кораби с парагади, като използват образеца от приложение IV.Раздел 2


Процедури за пристанищна инспекцияЧлен 10


Общи


1. Държавите-членки назначават за извършване на инспекции на техните пристанища инспектори, отговарящи за наблюдението и инспекцията на прехвърлянето и изкарването на сушата на видовете, изброени в приложение I.


2. Държавите-членки трябва да осигурят инспекциите да не бъдат дискриминационни и да отговарят на условията за пристанищна инспекция на ICCAT.


3. Държавата на пристанището може, inter alia, да инспектира документи, риболовни принадлежности и улов на борда на риболовните съдове, когато такива съдове са влезли доброволно в нейните пристанища или на офшорните й терминали.Член 11


Инспектори


1. Държавите-членки издават специален идентификационен документ на всеки инспектор от ICCAT, който той трябва да носи и да представя преди да започне инспекцията. Детайлите на документа ще бъдат определени в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2. Държавите-членки изпращат списък на техните инспектори на комисията за препращане към Изпълнителния секретариат на ICCAT.


2. Държавите-членки трябва да гарантират, че инспекторите на ICCAT изпълняват задачите си съобразно правилата, залегнали в инструкциите за пристанищна инспекция на ICCAT. Инспекторите остават под оперативния контрол на техните компетентни власти и са отговорни пред тях за действията си.Член 12


Инспекционни процедури


1. Държавите-членки трябва да се погрижат техните ICCAT инспектори да:


- осъществяват инспекциите си така, че да предизвикват минимално нарушаване на нормалната дейност на съдовете и да не причиняват влошаване на качеството на рибата,


- подготвят доклад от инспекцията в съответствие с правилата, определени съобразно процедурата, посочена в член 24, параграф 2 и да го предадат на техните власти.


2. Инспекторите имат пълномощия да проверяват всички участъци, палуби и каюти на корабите, улова (обработен или не), принадлежности, оборудване и всякаква документация, считана за необходима при проверката на спазването на консервационните мерки, приети от ICCAT, в това число корабния дневник и товарителниците в случаи с кораби-майки или транспортни кораби-.


3. Инспекторите подписват своите доклади в присъствието на капитана, който има правото да добавя или поиска добавяне на всякаква информация, която счита за подходяща и го подписва. Инспекторът отбелязва в корабния дневник извършването на инспекция.Член 13


Задължения на капитана по време на инспекция


Капитаните на кораби на Общността:


a) не възразяват на инспекциите на национални или чужди пристанища от упълномощени инспектори, не ги заплашват, нито ги възпрепятстват по време на работата им и осигуряват тяхната сигурност;


б) сътрудничат на инспекцията на кораба, извършвана в съответствие с процедурата, посочена в настоящия Регламент и предлагат своята помощ за целта;


в) предоставят на инспекторите възможност да проверят участъците, палубите и каютите на кораба, улова (обработен или не), принадлежности, оборудване и всички документи, включително корабни дневници и товарителници.Член 14


Процедура в случай на нарушение


1. Ако инспектор на ICCAT има сериозна причина да смята, че риболовен кораб се занимава с дейност, нарушаваща мерките за опазване, приети от ICCAT, той:


a) отбелязва нарушението в доклада за инспекцията;


б) предприема всички необходими действия да запази доказателствата за него;


в) изпраща незабавно доклада от инспекцията до своите власти.


2. Инспектиращата държава-членка изпраща веднага оригинала на доклада от инспекцията до Комисията, която незабавно го препраща, с копие до Изпълнителния секретариат на ICCAT, до компетентните власти на държавата, под чиито флаг плава инспектирания съд.Член 15


Следствия от нарушението


1. Ако държава-членка бъде уведомена от договорна страна по ICCAT или друга държава-членка за нарушение от страна на риболовен съд, плаващ под неин флаг, тя трябва да предприеме бързи действия според националното си законодателство за придобиване и проверка на доказателствата, да направи необходимото разследване и по възможност да инспектира риболовния съд.


2. Всяка държава-членка съобщава кои нейни власти имат мандат да получават доказателства за нарушения и информира Комисията за тяхното име, адрес и други подробности за осъществяване на контакт.


3. Държавата-членка съобщава на Комисията, която от своя страна информира Изпълнителния секретариат на ICCAT, за наложените на въпросния риболовен съд наказания и мерките, взети спрямо него.Член 16


Процедиране с докладите от инспекцията


1. Всяка държава-членка се отнася по същия начин с докладите, направени от инспектори на ICCAT от други държави-членки и други договорни страни, както и с направените от собствените и инспектори.


2. Всяка държава-членка сътрудничи на въвлечените договорни страни като подпомага, съобразно националното си законодателство, правни и други действия, произтичащи от доклад, предаден от инспектор на ICCAT съгласно уредбата на пристанищна инспекция на ICCAT.


Раздел 3


Плавателни съдове без държава и от не-договаряща се странаЧлен 17


Прехвърляне


1. Риболовните съдове на Общността не могат да приемат прехвърляне на риба от видовете, изброени в приложение I, от кораби без държава или плаващи под флага на не-договорна страна, която няма статута на сътрудничеща страна, единица или риболовна единица.


2. Списъкът на сътрудничещите страни, единици или риболовни единици, приет от ICCAT, се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейските общности, серия C).


3. Преди 15 септември на всяка година, държавите-членки изпращат на Комисията подробности за прехвърлянето на рибните видове, изброени в приложение I, направени през предходната година между съдове, плаващи под техен флаг и такива, които плават под флага на не-договорна страна със статут на сътрудничеща страна, единица или риболовна единица. Комисията изпраща тази информация на Изпълнителния секретариат на ICCAT.Член 18


Мерки за контрол на риболовните дейности


1. Компетентните власти на държава-членка, която се е качила на и/или е инспектирала кораб без държава, информира незабавно Комисията за заключенията на инспекцията и за всякакви действия, които е предприела според националното си законодателство. Комисията изпраща тази информация във възможно най-кратък срок на Изпълнителния секретариат на ICCAT.


2. Държавите-членки имат грижата всеки кораб без държава или от не-договорна страна, влязъл в обозначено пристанище по смисъла на член 28, буква д), параграф 2 от Регламент (EИО) № 2847/93, да бъде инспектиран от техните компетентни власти. Уловът на кораба не може да бъде изваден на сушата или прехвърлен преди приключване на инспекцията.


3. Ако инспекцията разкрие, че корабът има на борда запаси, обхванати от действащите препоръки на ICCAT, държавата-членка трябва да забрани тяхното изваждане на суша или прехвърляне.


4. Посочената в параграф 3 забрана не се прилага, ако капитанът на инспектирания съд или негов представител приведе пред компетентните органи задоволителни доказателства, че:


a) улова на борда е бил направен извън зоната; или


б) улова на борда е бил направен без нарушение на действащите мерки за опазване.
Член 19


Граждани на държавите-членки


Всяка държава-членка полага усилия, доколкото позволява националното и законодателство, да предотврати участието на свои граждани в дейности на не-договорни страни, които противоречат на прилагането на мерките за опазване и управление на ICCAT.ГЛАВА II


МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И НАДЗОР, ПРИЛОЖИМИ В ЗОНА 2


>M1


ГЛАВА II


МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И НАДЗОР, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ЗОНА 2


Р А З Д Е Л 1


М е р к и з а к о н т р о лЧлен 20


Общи принципи


Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че корабите под техен флаг спазват разпоредбите, приложими в зоната.


Член 20а

Регистър на корабите с разрешение за риболов в зоната на IOTC

Член 8а се прилага mutatis mutandis.


Член 20б

Трансбордиране


Член 8в се прилага mutatis mutandis.Член 20в

Маркировка на риболовните уреди


1. Риболовните уреди, използвани от риболовните кораби на Общността с разрешение за риболов в зоната, се маркират по следния начин: мрежите, въдиците и другите съоръжения през деня носят флагчета или радарни рефлектори, а през нощта светещи шамандури, които позволяват да се определят тяхното местоположение и обхват.

2. По маркировъчните шамандури и подобните плаващи предмети, предназначени за сигнализиране на местоположението на статичните риболовни уреди, по всяко време ясно личат буквата (буквите) и/или номера (номерата) на кораба (корабите), на който(които) принадлежат.

3. Съоръженията за концентрация на риби по всяко време ясно посочват буквата (буквите) и/или номера (номерата) на кораба (корабите), на които принадлежат.


Член 20г

Предаване на статистически данни с научна цел


1. Държавите-членки предават на Секретариата на IOTC по електронен път по процедурата за предаване на статистически данни от приложение V следните данни, до които и Комисията има компютърен достъп:

а) риболовното усилие и улова на видовете по член 1 за предишната година; >M2 2001R1936 — BG — 01.01.2010 — 003.001 — 17

б) размера на видовете по член 1 за предишната година;

в) данните за улов на риба тон чрез използване на плаващи предмети, включително съоръженията за концентрация на риба.

2. Държавите-членки създават компютърна база данни, която включва статистическата информация по параграф 1, до която Комисията има компютърен достъп.Р А З Д Е Л 2


Процедури за инспекция в пристанищата


Член 20д

Членове 10, 12, 13, 14 и 15 се прилагат mutatis mutandis.


Р А З Д Е Л 3

Специални мерки за корабите без националност и корабите на държави, които не са страна по Конвенцията >M2

__________ >M1


Член 21а

Контрол на риболовните дейности


Член 18 се прилага mutatis mutandis. >M2

__________ГЛАВА III


МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И НАДЗОР, ПРИЛОЖИМИ В ЗОНА 3Член 22


Общи принципи


Всяка държава-членка предприема необходимите действия плаващите под нейн флаг съдове да спазват мерките на IATTC, транспонирани в законодателството на Общността и приложимите мерки от Споразумението за Международната програма за опазване на делфините.


ГЛАВА IV


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 23


Мерките, необходими за прилагането на член 4, параграф 2, член 5, параграф 3, член 6, параграф 2, член 8, параграф 6 и член 9, параграф 2 се приемат в съответствие с процедурата за управление, посочена в член 24, параграф 2.


Член 24


1. Комисията се подпомага от комитет, създаден с член 17 от Регламент (EИО) № 3760/92 на Съвета.


2. Когато има позоваване на този параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/EО. Периодът, посочен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/EО се определя на три месеца.


3. Комитетът приема свой процедурен правилник.Член 25


1. Регламент (EО) № 1351/1999 с настоящото се отменя.


2. Член 22, параграф 1 от Регламент (EО) № 2742/1999 с настоящото се отменя.


3. Позоваванията на отменения Регламент (EО) № 1351/1999 се приемат за позовавания на настоящия регламент и се тълкуват в съответствие с таблицата в приложение III.Член 26


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден от публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 27 септември 2001 година.


За Съвета:


Председател


R. LANDUYT
ПРИЛОЖЕНИЕ I


СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ


- Бял тон: Thunnus alalunga

- Червен тон: Thunnus thynnus

- Едроок тунец: Thunnus obesus

- Ивичест тунец: Katsuwonus pelamis

- Паламуд: Sarda sarda

- Жълтопер тунец: Thunnus albacares

- Чернопер тунец: Thunnus atlanticus

- Rиба тон с ивици по корема: Euthynnus spp.

- Южен тунец: Thunnus maccoyii

- Ауксиди: Auxis spp.

- Морски платики: Bramidae

- Марлин: Tetrapturus spp.;Makaira spp.

- Риби-ветроход: Istiophorus spp.

- Риба меч: Xiphias gladius

- Сайри: Scomberesox spp.;Cololabis spp

- Голяма корифена, Малка корифена: Coryphaena hippurus;Coryphaena equiselis .

- Акула: Hexanchus griseus;Cetorhinus maximus;Alopiidae;Rhincodon typus;Carcharhinidae;Sphyrnidae;Isuridae;Lamnidae

- Китообразни (китове и морски свине): Physeteridae;Belaenopteridae;Balenidae;Eschrichtiidae;Monodontidae;Ziphiidae;Delphi-nidae.


>М1


ПРИЛОЖЕНИЕ I.A


Декларация на ICCAT за поставяне в клетка


Име на кораба Флаг Регистрационен номер Дата на улова Място на улова Ден на поставянето в клетка Количество, поставено в клетка Брой риби в клетка Угоително стопанство
                 
                 
                 
                 
                 


ПРИЛОЖЕНИЕ II


СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪОБЩАВАНЕ НА ICCAT


Латинско наименование Българско име
   
Thunnus thynnus Червен тон
Thunnus maccoyii Южен тунец
Thunnus albacares Жълтопер тунец
Thunnus alalunga Бял тон
Thunnus obesus Едроок тунец
Thunnus atlanticus Чернопер тунец
Euthynnusalletteratus Риба тон от вида Euthynnusalletteratus
Katsuwonus pelamis Ивичест тунец
Sardasarda Паламуд
Auxisthazard Малък тунец
Orcynopsisunicolor Обикновен бонито
Acanthocybium solandri Уаху
Scomberomorus maculates Петниста испанска скумрия
Scomberomorus cavalla Кралска скумрия
Istiophorusalbicans Риба-ветроход
Makairaindica Черен марлин
Makairanigricans Атлантически син марлин
Tetrapturusalbidus Атлантически бял марлин
Xiphiasgladius Риба меч
Tetrapturuspfluegeri Риба копие
Scomberomorus tritor Западно-африканска испанска скумрия
Scomberomorus regalis Скумрия от вида Scomberomorus regalis
Auxis rochei Риба тон булет
Scomberomorus brasiliensis Скумрия от вида Scomberomorus brasiliensis


ПРИЛОЖЕНИЕ III


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА


Регламент № 1351/1999 Настоящия регламент
Членове 1,2 и 3 Член 8
Член 4 Член 18
Член 5 Член 17


>М1

ПРИЛОЖЕНИЕ IV>М1

ПРИЛОЖЕНИЕ V


Данни за улова и риболовното усилие

Риболовни полета на повърхността: данните за улова в номинално тегло и данни за риболовното усилие по дни (гриб, въдица, трал, дрейф) се предават на IOTC по сектори от 1° всеки месец. Риболовът с гриб се класира по тип рибни пасажи. За предпочитане е тези данни да заместват месечното равнище на националния улов с всяко риболовно съоръжение. Използваните фактори за заместване, фигуриращи в бордовите книжа, системно се съобщават на IOTC.

Риболов с парагади: данните за улова и риболовното усилие с парагади се предават на IOTC по брой и тегло по сектори от 5° всеки месец, като за предпочитане се определя количествено по броя на куките. За предпочитане е данните да се екстраполират към общия месечен улов на страната. Използваните фактори за заместване, фигуриращи в бордовия дневник, системно се съобщават на IOTC.

Данните за улова и риболовното усилие при занаятчийския, полупромишления и спортния риболов също се съобщават на IOTC месечно, но включват най-подходящото географско положение за събиране и обработка на тези данни.

Данни за размера

Тъй като данните за размера са ключов елемент за изчисляване на запасите за повечето видове тон, тези данни и особено информацията за общия брой измерени риби редовно се предават по сектори от 5° месечно с указване на риболовното съоръжение и вида риболов (например от свободно плаващо средство или на свободен пасаж с грибове) за всички видове риболов и риба, свързани с IOTC. Програмите за изваждане на представителна извадка за размера се осъществяват за предпочитане по строго определен и описан случаен метод, необходим за получаване на пряка информация за уловените размери. Точните размери на представителната извадка могат да варират в зависимост от видовете (и в зависимост от различни параметри), но постоянната работна група за събиране на данни и статистика определя необходимите равнища. При спазване на поверителния характер, на IOTC при необходимост и по преценка на работната група следва да се предоставят и по-подробни данни, като например размерите по извадки.

Улов на тон с помощта на плаващи предмети, включително съоръжения за концентрация на риба (СКР)

За да може IOTC по-добре да разбере развитието на структурата на риболовното усилие на флотите, опериращи в зоната от нейна компетенция, е необходимо да се събере повече информация. Тъй като дейността на помощните кораби и използването на съоръжения за концентрация на риба са съставна част от риболова с грибове, на IOTC редовно следва да се предава следната информация:

Брой и характеристики на помощните кораби: i) плаващи под техен флаг; ii) подпомагащи риболовните кораби с грибове под техен флаг; или iii) с разрешение да действат в изключителна икономическа зона и оперирали в зоната от компетенцията на IOTC. >M1 2001R1936 — BG — 01.01.2010 — 003.001 — 25

Обхват на дейността на помощните кораби, включително брой дни на море по сектори от 1° за всеки месец

Освен това договарящите страни и сътрудничещите държави, които не са страна по Конвенцията, правят всичко възможно за предоставяне на данни за общия брой съоръжения за концентрация на риба (СКР) и типа съоръжение по сектори от 5° за всеки месец.

Своевременно предаване на данните на IOTC

За да наблюдава запасите и да следи анализа на данни, е необходимо IOTC да получава информацията своевременно. Затова се препоръчва да се прилагат следните правила като част от редовите задължения:

Флотилиите за повърхностен риболов и тези, които оперират в крайбрежните зони (включително помощните кораби), предават данните си възможно най-рано, но не по-късно от 30 юни всяка година за предшестващата година.

Флотилиите за улов с парагади в открито море предават предварителните данни възможно най-рано, но не по-късно от 30 юни всяка година за предната година. Окончателни данни .от риболова предават най-късно до 30 декември всяка година за предната година.

Действащите понастоящем срокове за предаване на данните могат да бъдат съкратени в бъдеще, тъй като комуникационните средства и технологиите за обработка на данните стават все по-бързи и позволяват да се съкратят забавянията при обработването на данните._________________________

1 OВ C 62 E, 27.2.2001 г., стр. 79.

2 Становище, дадено на 28 февруари 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

3 OВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 34.

4 OВ L 162, 26.6.1999, стр. 6.

5 OВ L 341, 31.12.1999 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 2765/2000 (OВ L 321, 19.12.2000 г., стр. 5).

6 OВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24.

7 OВ L 132, 27.5.1999 г., стр. 1.

8 OВ L 147, 12.6.1999 г., стр. 23.

9 OВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2846/98 (OВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 5).

10 OВ L 184,17.7.1999 г., стр. 23.

11 OВ L 176, 15.7.2000 г., стр. 1.Untitled Page