РЕГЛАМЕНТ № 2371/2002/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общата политика по рибарството

Обн. L ОВ. бр.358 от 31 Декември 2002г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


Изменен с:


>M1 Регламент (ЕО) № 865/2007 на Съвета от 10 юли 2007 година

>M2 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 годинаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията(1),

като взе предвид становището на Европейския парламент(2),

като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕИО) № 3760/92 на Съвета установи общностен режим на риболова и аквакултурите. Съобразно този регламент, Съветът решава за всякакви необходими корекции, които трябва да бъдат извършвани до 31 декември 2002 г.

(2) Обхватът на общата политика по рибарството включва съхраняването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси и аквакултурите както и преработката и продажбата на продукти от риболов и аквакултури при условие, че тези дейности се извършват на териториите на държавите-членки или общностните във водите на Общността, или от риболовни кораби на Общността, или от граждани на държавите-членки, в съответствие с разпоредбите на член 117 от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право, без това да отменя първичната отговорност на държавата-членка на флага.

(3) Предвид непрекъснатото намаляване на голям брой риболовни запаси е целесъобразно да се подобри общата политика по рибарството с цел гарантиране в дългосрочен план жизнеспособността на сектора рибарство чрез трайна експлоатация на живите водни ресурси, почиваща на сериозни научни становища и на подхода на предпазливост, който се основава на същите съображения като принципа на предпазливостта визиран в член 174 от Договора.

(4) Целта на общата политика по рибарството трябва да бъде устойчивата експлоатация на живите водни ресурси и на аквакултурите в рамките на трайното развитие като взема предвид равновесието между екологичните, икономическите и социалните аспекти.

(5) Важно е воденето на общата политика по рибарството да се основава на принципа на доброто управление и вземаните мерки да бъдат последователни и съвместими с останалите общоевропейски политики.

(6) Многогодишният подход към управлението на риболова включващ изготвянето на многогодишни планове за стопанисване на запасите, чиито обем се установява на равнището на разумните биологични граници или в тези граници, ще позволи постигането на целите за трайна експлоатация. За запасите, чиито обем се движи извън разумните биологични граници, приемането на многогодишни планове за възстановяване представлява абсолютен приоритет. В зависимост от научните становища може да се окаже наложително чувствителното намаляване на риболовната дейност за тези запаси.

(7) Упоменатите многогодишни планове трябва да определят цели за постигане на трайна експлоатация на въпросните запаси, да съдържат правила за експлоатация определящи начините за изчисляване на границите по отношение годишния улов и/или риболовната дейност и да предвиждат и други специфични мерки за управление, като едновременно с това държат сметка за отражението върху останалите видове.

(8) Съдържанието на многогодишните планове трябва да бъде определено в зависимост от състоянието на съхранение на запасите, от степента на спешност на тяхното възстановяване както и от характеристиките на въпросните запаси и на риболовните полета, в които се извършва техния улов.

(9) Следва да устойчивата експлоатация на запасите, за които не е изготвен никакъв многогодишен план, да бъде гарантирана чрез определяне на граници на улова и/или риболовната дейност.

(10) Следва да се предвидят разпоредби за приспособяването на спешните мерки от държавите-членки или от Комисията в случай на сериозна заплаха за съхраняването на ресурсите или за морските екосистеми, произтичаща от риболовните дейности и да налагаща незабавна реакция.

(11) Следва да се разреши на държавите-членки да приемат мерки за съхраняване и стопанисване приложими общо за всички риболовни кораби в границите на съответните им зони от дванадесет морски мили, при условие, че приетите мерки, когато се прилагат за риболовните кораби на други държави-членки, не са дискриминиращи, че е проведена предварителна консултация, и при условие, че Общността не е приела мерки отнасящи се конкретно до съхраняването и стопанисването на ресурсите в тази зона.

(12) Следва да се намали флота на Общността за да бъде съобразен с наличните ресурси и да се предвидят специфични мерки за постигането на тази цел като определянето на базисни равнища, които да не бъдат превишавани по отношение риболовния капацитет, изготвянето на специален общностен инструмент за поощряване бракуването на риболовните кораби и за установяване на национален режим на отписване и на записване на кораби във флота..

(13) Всяка държава-членка следва да поддържа национален регистър на риболовните кораби, който да бъде предоставян на Комисията, за да позволи упражняване на контрол върху размера на флотите на държавите-членки.

(14) Действащите правила ограничаващи достъпа до ресурсите включени в териториалното море на държавите-членки в рамките на дванадесет морски мили действаха по задоволителен начин, като работеха в полза на съхраняването на ресурсите чрез ограничаване на риболовната дейност в най-чувствителните води на Общността и същевременно позволяваха да се запази традиционият риболов, от който е изключително зависимо икономическото и социалното развитие на някои части от крайбрежното население. Следователно е целесъобразно тези правила да продължат да се прилагат до 31 декември 2012 г.

(15) Ако е целесъобразно за момента да бъдат запазени останалите ограничения наложени от общностното законодателство по отношение достъпа, те следва да бъдат преразгледани, за да се прецени дали са необходими за осигуряване на траен риболов.

(16) Предвид несигурната икономическа ситуация, в която се намира сектора рибарство и зависимостта на някои части от крайбрежното население от тази дейност, е необходимо да бъде гарантирана относителна стабилност на риболовните дейности и разпределение на риболовния капацитет между държавите-членки основаващо се на оценка на частта от запасите полагаща се на всяка държава-членка.

(17) От друга страна, предвид временното биологично състояние на запасите, тази стабилност трябва да взема предвид специфичните нужди на районите, в които населението е особено зависимо от риболова и свързаните с него дейности, както това е решено от Съвета в неговата резолюция от 3 ноември 1976 г. (1) относно някои аспекти външни на създаването в Общността, считано от 1 януари 1007 г., на риболовна зона простираща се до двеста морски мили и по-специално в нейното приложение VІІ.

(18) Именно в този смисъл трябва да се разбира понятието за желана относителна стабилност.

(19) За осигуряване ефикасно приложение на общата политика по рибарството е целесъобразно да се укрепи системата за контрол и изпълнение на риболовната дейност и да се изясни по-точно разпределението на отговорностите между националните власти и Комисията. За тази цел е необходимо в настоящия регламент да се включат основните разпоредби по отношение контрола, инспекцията и изпълнението на правилата на общата политика по рибарството, от които една част вече са представени в Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. за установяване на режим за контрол приложим за общата политика по рибарството(2). Този регламент трябва да остане в сила докато бъдат приети всички необходими ред и условия за неговото приложение.

(20) Разпоредбите по отношение контрола, инспекцията и изпълнението от една страна се отнасят за задълженията, на които са подчинени капитаните на риболовните кораби и участниците в търговската верига и, от друга страна, определят различните отговорности на държавите-членки и на Комисията.

(21) Общността трябва да бъде в състояние да налага намаления на риболовния капацитет, когато държава-членка превиши възможностите, които са й отредени. Когато се установи, че една държава-членка е превишила риболовните възможности и така е причинила щети на друга държава-членка, част или цялото намаление трябва да бъде отпуснато за потърпевшата страна.

(22) Държавите-членки трябва да бъдат задължени да приемат спешни мерки, за предотвратяване продължаването на сериозните нарушения на Регламент (ЕО) № 1447/1999 от 24 юни 1999 г. за изготвяне на списък за видовете действия съставляващи сериозно нарушение на правилата на общата политика по рибарството(3).

(23) Комисията трябва да може да взема бързи превантивни мерки, ако се докаже, че риболовните дейности застрашават сериозно съхранението на живите морски ресурси.

(24) На Комисията трябва да бъдат възложени необходимите компетенции, за да изпълнява своите задължения за контрол и оценка на приложението на общата политика по рибарството от държавите-членки.

(25) С оглед на адаптиране към общата политика по рибарството е необходимо да се засили сътрудничеството и координацията между всички компетентни власти по-специално чрез обмен на национални инспектори и като се поиска от държавите-членки да проявят към докладите на инспекторите от общността, на тези от други държави-членки или на тези на Комисията, същото отношение като към докладите изготвени от собствените им инспектори за установяване на фактите.

(26) Необходимо е да се определят необходимите мерки за приложението на настоящия регламент в съответствие с Решение (ЕО) № 1999/486 на Съвета от 28 януари 1999 г. за определяне реда и условията за упражняване на изпълнителските компетенции отредени на Комисията(4).

(27) За да се допринесе за изпълнението на целите на общата политика по рибарството е необходимо да се създадат регионални консултативни съвети, чиято роля е да приложат в общата политика по рибарството знанията и опита на заинтересованите риболовци както и на останалите участници в сектора и да вземат под внимание разнообразието на съществуващите ситуации общностните във водите на Общността.

(28) За да може общата политика по рибарството да се възползва най-меродавните научни, технически и икономически становища е целесъобразно Комисията да бъде подпомагана от комитет учреден за целта.

(29) За изпълнението на основната цел на устойчивата експлоатация на живите морски ресурси е необходимо и целесъобразно да бъдат изготвени правила за съхраняването и експлоатация на тези ресурси. Съобразно принципа на пропорционалност така както е изложен в член 5 от Договора, настоящият регламент не превишава това, което е необходимо за постигането на тази цел.

(30) Предвид броя и значимостта на поправките, които следва да бъдат извършени е необходимо да се отмени Регламент (ЕИО) № 3760/92. Тъй като основните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 101/76 на Съвета от 19 януари 1976 г. за установяването на общностна политика на структурите в сектора рибарство(1) вече не се оправдават и следователно този регламент трябва също така да бъде отменен,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ГЛАВА І


ОБХВАТ И ЦЕЛИЧлен 1


Обхват

1. общата политика по рибарството обхваща съхраняването, стопанисването и експлоатацията на живите водни ресурси, аквакултурите, както и преработката и пускането на пазара на продуктите от риболова и аквакултурите, при условие че те се извършват на територията на държавите-членки или в териториалните води на Европейската Общност или, без това да отменя основната отговорност на държавата-членка, под чиито флаг плават съответните кораби, от граждани на държавите-членки.

2. Общата политика по рибарството предвижда последователни мерки за:

а) съхраняването, стопанисването и експлоатацията на живите водни ресурси;

б) ограничаване на последствията от риболова върху екологията;

в) условия за достъп до водите и до ресурсите;

г) структурната политика и управлението на капацитета на риболовния флот;

д) контрола на изпълнението;

е) аквакултурите;

ж) общата организация на пазарите;

з) международните отношения.Член 2


Цели


1. Общата политика по рибарството гарантира експлоатация на живите водни ресурси, която създава условия за необходимата трайност както в икономически и екологичен план, така и от социална гледна точка.

За тази цел, Общността прилага подхода на предпазливостта като приема мерки предназначени да опазят и съхранят живите водни ресурси, да позволят тяхната трайна експлоатация и да сведат до минимум отражението на риболовната дейност върху морските екосистеми. Тя има за цел постепенното прилагане на подхода на управление на риболова на основата на екосистемите. Общността се стреми да допринесе за ефикасността на риболовните дейности в икономически жизнеспособен и конкурентноспособен сектор на риболов и аквакултури, като гарантира справедливо жизнено равнище на лицата, които извършват риболовните дейности държейки същевременно сметка за интересите на потребителите.

2. Общата политика по рибарството се основава на следните принципи на добро управление:

а) ясно определяне на отговорностите на общностно, национално и местно равнище;

б) процедури на вземане на решения основани на сериозни научни становища и които дават своевременни резултати;

в) широко участие на заинтересованите лица на всички етапи на политиката, от планирането до приложението й;

г) съвместимост с останалите политики на Общността и по-специално екологичната, социалната, регионалната политики и политиките в областта на развитието, на здравеопазването и на защитата на потребителите.Член 3


Определения


За нуждите на настоящия регламент:

а) " води на Общността" са водите под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, с изключение на водите граничещи с териториите посочени в приложение ІІ от Договора;

б) "живи водни ресурси" са наличните и достъпни живи морски ресурси, включително анадромните и катадромните видове по време на техния морски живот;

в) "риболовен кораб" е всеки кораб съоръжен с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси;

г) "риболовен кораб на Общността" е всеки риболовен кораб плаващ под флага на държава-членка и регистриран в Общността;

д) "трайна експлоатация" е експлоатацията на даден запас при условия, които не компрометират неговата бъдеща експлоатация и които нямат вредни последствия върху морските екосистеми;

е) "процент смъртност от риболов" е уловът от даден запас по време на определен период по отношение средния наличен за риболова запас през въпросния период;

ж) "запас" са живите водни ресурси налични в определена зона на управление;

з) "риболовна дейност" за един кораб е продуктът от неговия капацитет и неговата дейност, а за група кораби е сумата от риболовната дейност общо за въпросните кораби;

и) "подход на предпазливост по отношение управлението на риболова" е фактът, че отсъствието на меродавни научни данни не трябва да служи за претекст за неприемане или за отлагане приемането на управленчески мерки целящи съхраняването на видовете-обект на риболов, на свързаните или зависещи от тях видове, на останалите видове и на тяхната околна среда.

й) "референтни критични равнища" са стойностите на параметрите отнасящи се за популацията на запасите риби (като биомасата или процента на смъртност от риболова), които трябва да бъдат избягвани, защото са свързани с неизвестна динамика на популациите, с изчерпването на запасите или с разрушаване на цикъла на възпроизводство на тези запаси;

к) "референтни равнища на съхранение" са стойностите на параметрите отнасящи се за популацията на запасите риби (като биомасата или процента на смъртност от риболова), използвани за управлението на риболовните дейности, например що се отнася за допустимото равнище на биологичен риск или за желаното равнище на рандеман;

л) "допустими биологични равнища" са показателите за състоянието на един запас или за неговата експлоатация, под които съществува слаб риск от превишаване на някои референтни критични равнища;

м) "лимит на улов" е количественият лимит приложим за разтоварване в пристанища на улов от запас или група запаси за определен период от време, освен когато общностното законодателство предвижда друго;

н) "риболовен капацитет" е тонажът на един кораб изразен в брутен тонаж и мощността му изразена в kW така, както те са определени в членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета (1). За някои видове риболовни дейности, капацитетът може да бъде определен от Съвета като се използва например броя и/или размерите на риболовните уреди на кораба;

о) "отписване от риболовния флот" е отписването на риболовен кораб от регистрите на риболовните кораби на дадена държава-членка, при условие че са спазени разпоредбите на член 15, параграф 1;

п) "включване в риболовния флот" е регистрирането на риболовен кораб в регистрите на риболовните кораби на дадена държава-членка;

р) "възможности за риболов" е правото на риболов като количество изразено в улов и/или риболовна дейност;

с) "възможности за общностен риболов" са възможностите за риболов, с които разполага Общността в общностните води, увеличени със съвкупността от възможности за риболов на Общността извън общностните териториални води и намалени с възможностите за риболов отредени за трети страни.


ГЛАВА ІІ

СЪХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЧлен 4


Видове мерки


1. За постигане на целите посочени в член 2, параграф 1, Съветът изготвя общностни мерки за определяне достъпа до зоните и до ресурсите и за трайното упражняване на риболовните дейности.

2. Мерките посочени в параграф 1 се изготвят като се взема предвид наличните научни, технически и икономически становища и преди всичко за докладите изготвени от Научния, технически и икономически комитет по риболова (НТИКР) учреден по силата на член 33, параграф 1, както и в светлината на всеки доклад изготвен от регионалните консултативни съвети учредени в съответствие с член 31. Преди всичко може да става дума за мерки касаещи отделен запас или група запаси и целящи да ограничат смъртността от риболов и въздействието на риболовните дейности върху морската среда посредством:

а) приемане на планове за възстановяване на ресурсите в съответствие с член 5;

б) приемане на планове за управление на ресурсите в съответствие с член 6;

в) определяне на цели за устойчивата експлоатация на запасите;

г) ограничаване на улова;

д) определяне брой и вида кораби имащи правото на риболовна дейност;

е) ограничаване на риболовната дейност;

ж) приемане на технически мерки включващи:

(i) мерки касаещи структурите на риболовните уреди, броя и размерите на инсталираните на борда риболовни уреди, начините на тяхното използване и състава на улова извършен с тези уреди, който може да бъде съхраняван на борда на кораба;

(ii) определянето на зони и/или на периоди на забрана или на ограничаване на риболовните дейности, включително за защита на зоните за изхвърляне на хайвера и растеж на младите риби.

(iii) определяне на минималния размер на екземплярите, които могат да бъдат съхранявани на борда на корабите и/или разтоварвани в пристанища;

(iv) специфични мерки предназначени за намаляване на отражението на риболовните дейности върху морските екосистеми и видовете, които не са обект на улов;

з) установяване на мерки за насърчаване, включително и мерки от икономически характер, за развитие на по-селективен риболов или на риболов, чието отражение е по-слабо;

и) изпълнението на пилотни проекти отнасящи се за други видове техники на управление на риболова.Член 5


Планове за възстановяване


1. Съветът приема приоритетно планове за възстановяване за риболовните зони за експлоатация на запаси, чиито обем е извън сигурните биологични граници.

2. Целта на плановете за възстановяване е да осигури възстановяването на запасите до сигурните биологични граници.

Плановете съдържат референтни равнища на съхранение като например цели позволяващи оценката на възстановяването на запасите в сигурните биологични граници.

Тези цели се изразяват като:

а) обем на популацията, и/или

б) дългосрочен рандеман, и/или

в) процент на смъртност от риболов, и/или

г) стабилност на улова.

Плановете за възстановяване на запасите могат да съдържат цели отнасящи се за други живи водни ресурси и за запазването или подобряването на състоянието на съхранение на морските екосистеми.

Когато са определени повече от една цел, плановете за възстановяване уточняват реда по приоритети на тези цели.

3. Плановете за възстановяване се изготвят в съответствие с подхода на предпазливост по отношение управлението на риболова и държат сметка за референтните критични равнища препоръчани от компетентните научни органи. Те гарантират устойчивата експлоатация на запасите и запазване отражението на риболовната дейност върху морските екосистеми на жизнеспособни равнища.

Тези планове могат да обхващат или риболовни полета включващи единични запаси, или риболовни полета експлоатиращи съчетание от запаси, като се държи действително сметка за взаимодействието между запасите и риболовните полета.

Плановете за възстановяване са многогодишни и съдържат график за осъществяване на набелязаните цели.

4. Плановете за възстановяване могат да съдържат всички мерки посочени в член 4, параграф 2, букви в) - з) както и правила за експлоатация, които се състоят от съвкупност от биологични параметри за определяне ограниченията на улова.

Плановете за възстановяване предвиждат ограничения на риболовната дейност, освен когато това не е необходимо за постигане целите на съответния план. Мерките, които трябва да бъдат вписани в тези планове трябва да бъдат разпределени пропорционално в съответствие с предвидените цели и график и се приемат от Съвета като се взема предвид:

а) състоянието на съхранение на запаса или запасите;

б) биологичните характеристики на запаса или запасите;

в) характеристиките на риболовните полета, в които се ловуват риби от съответните запаси;

г) икономическото отражение на въпросните мерки върху съответните риболовни полета.

5. Комисията представя отчет за ефикасността на плановете за възстановяване по отношение постигането на техните цели.Член 6


Планове за управление


1. Доколкото това е необходимо, Съветът приема планове за управление за поддържане обема на запасите в сигурните биологични граници за риболовните полета, в които се експлоатират запаси с обем близък или в разумните биологични граници.

2. Плановете за управление съдържат референтни равнища на съхранение както и цели позволяващи оценка на поддържането на запасите в тези граници. В този случай се прилага член 5, параграф 2, букви а) - г).

Плановете за управление могат да съдържат цели отнасящи се за другите живи водни ресурси и за запазването или подобряването на състоянието на морските екосистеми.

Когато са определени повече-от една цел, плановете за управление уточняват реда по приоритети на тези цели.

3. Плановете за управление се изготвят в съответствие с подхода на предпазливостта по отношение управлението на риболова и държат сметка за референтните критични равнища препоръчани от компетентните научни органи. Те гарантират устойчивата експлоатация на запасите и запазването отражението на риболовната дейност върху морските екосистеми на стабилни равнища.

Тези планове могат да обхващат риболовни полета включващи единични запаси, или риболовни полета експлоатиращи комбинация от запаси, като се държи действително сметка за взаимодействието между запасите и риболовните полета.

Плановете за възстановяване са многогодишни и съдържат график за осъществяване на набелязаните цели;

4. Плановете за управление могат да съдържат всички мерки посочени в член 4, параграф 2, букви г) - и) както и правила за експлоатация, които се състоят от определена съвкупност от биологични параметри предназначени за определяне на ограниченията на улова.

Мерките, които трябва да бъдат вписани в тези планове трябва да бъдат разпределени пропорционално по отношение предвидените цели и график и се приемат от Съвета като се взема предвид:

а) състоянието на съхранение на запаса или запасите;

б) биологичните характеристики на запаса или запасите;

в) характеристиките на риболовните полета, в които се ловуват риби от съответните запаси;

г) икономическото отражение на въпросните мерки върху съответните риболовни полета.

5. Комисията представя отчет за ефикасността на плановете за възстановяване по отношение постигането на техните цели.Член 7


Спешни мерки приемани от Комисията


1. В случай че съществуват доказателства за наличието на сериозна заплаха за съхранението на живите водни ресурси или за морските екосистеми произтичащи от риболовните дейности и изискващи незабавна реакция, Комисията може, в отговор на надлежно аргументирано искане от държава-членка или по собствена инициатива, да определи спешни мерки за период от най-много шест месеца. Комисията може да вземе ново решение за продължаване срока на действие на спешните мерки за максимален период от нови шест месеца.

2. Държавата-членка изпраща искането едновременно до Комисията, до останалите държави-членки и до заинтересованите регионални консултативни съвети. Последните могат да представят на Комисията писмените си забележки в срок от пет работни дни считано от датата на получаване на искането.

Комисията се произнася по това искане в срок от петнадесет работни дни считано от датата на получаване на искането визирано в параграф 1.

3. Спешните мерки влизат в сила незабавно. Те се довеждат до знанието на държавите-членки и се публикува публикуват в Официален вестник.

4. Заинтересованите държави-членки могат да сезират Съвета за решението на Комисията в срок от десет работни дни считано от датата на получаване на уведомлението.

5. Съветът, който гласува с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в срок до един месец от датата, на която е сезиран.Член 8


Спешни мерки приети от държавите-членки


1. В случай че съществуват доказателства за сериозна и непредвидима заплаха в резултат от риболовните дейности, за съхраняването на живите водни ресурси или за морските екосистеми във водите под суверенитета или юрисдикцията на държава-членка и ако всякакво закъснение води до риск от причиняване на трудно поправими щети, въпросната държава-членка може да приеме спешни мерки за срок най-много до три месеца.

2. Държавите-членки, които възнамеряват да приемат спешни мерки уведомяват предварително за своето намерение Комисията, останалите държави-членки и заинтересованите регионални консултативни съвети като им изпращат проекта за мярката придружен от кратък доклад за причините налагащи тази мярка.

3. Заинтересованите държави-членки и регионални консултативни съвети могат да представят писмено своите забележки на Комисията в рамките на пет работни дни от датата на уведомлението. Комисията потвърждава, отменя или променя мярката в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомлението.

4. Комисията уведомява заинтересованите държави-членки за своето решение. То се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

5. Заинтересованите държави-членки могат да сезират Съвета за решението взето от Комисията в срок до десет работни дни считано от датата на уведомлението.

6. Съветът, който гласува с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в срок до един месец от датата, на която е сезиранЧлен 9


Мерки на държавите-членки приложими за зоната от 12 морски мили


1. Една държава-членка може да вземе недискриминиращи мерки за съхраняването и управлението на риболовните ресурси и за свеждане до минимум на въздействието на риболова върху процеса на опазване на морските екосистеми в зоната от 12 морски мили измерени от нейните основни линии, при условие че не е взета никаква мярка за съхраняване и управление от Общността конкретно за тази зона. Мерките взети от държавата-членка са съвместими с целите посочени в член 2 и не по-малко толкова строги от действащата общностна нормативна уредба.

Когато мерките, които трябва да бъдат предприети от дадена държава-членка могат да засегнат риболовните кораби на друга държава-членка, те се приемат само след консултация с Комисията, със заинтересованата държава-членка и с регионалните консултативни съвети относно проекта за мерки, придружен от кратък доклад относно причините за тези мерки.

2. Мерките приложими за риболовните кораби на други държави-членки са подчинени на процедурите установени в член 8, параграфи 3 - 6.Член 10


Мерки предприети от държавите-членки приложими единствено за риболовните кораби плаващи под техен флаг


Държавите-членки могат да предприемат мерки за съхраняването и управлението на запасите във водите под техния суверенитет или юрисдикция при условие, че:

а) тези мерки се прилагат единствено за риболовните кораби плаващи под флага на заинтересованата държава-членка и регистрирани в Общността или, в случая на риболовни дейности, които не се извършват от риболовен кораб, за лица установени в заинтересованата държава-членка и ако

б) тези мерки са съвместими с целите определени в член 2, параграф 1 и не са по-малко строги от действащата в Общността нормативна уредба.


ГЛАВА ІІІ


АДАПТИРАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТЧлен 11


>M1


Адаптиране на риболовния капацитет


1. Държавите-членки приемат мерки за адаптиране на риболовния капацитет на своите флоти с цел постигане на трайно и стабилно равновесие между риболовния капацитет и технитвъзможности за риболов.


2. Държавите-членки следят да не бъдат превишавани референтните равнища по отношение на риболовния капацитет, посочени в настоящия член и в член 12, изразени в бруто тонаж GT и в мощност kW.


3. Не се разрешава отписване от риболовния флот на кораб, ползващ публична помощ, ако то не се предшества от отнемане на разрешителното за риболов, както е определено в Регламент (ЕО) № 1281/2005 на Комисията ( ОВ L 203, 4.8.2005 г., стр. 3.) и при необходимост, на разрешенията за риболов, определени в съответните регламенти. Без да се засягат разпоредбите на параграф 6, капацитетът, който съответства на разрешителното, и при необходимост, на разрешенията за риболов за съответните риболовни зони, не може да бъде заменен.


4. Когато се отпуска публична помощ за отписването на риболовен капацитет, надвишаващ необходимото намаление на капацитета за привеждане на флота в съответствие с референтните равнища, определени в съответствие с настоящия член и член 12, обемът на отписания капацитет се приспада автоматично от референтните равнища. Така получените референтни равнища се считат за нови референтни равнища.


5. За риболовните кораби на възраст 5 години и повече увеличаването на тонажа на кораба поради модернизиране на главната палуба с цел подобряване на безопасността на борда, условията на труд, хигиената и качеството на продуктите, се разрешава, при условие че тази модернизация не увеличава капацитета за улов на кораба. Референтните равнища, определени съгласно настоящия член и член 12, се адаптират по съответния начин. Съответстващият капацитет не трябва задължително да бъде вземан предвид при установяването на съотношението на вписванията и отписванията от държавите-членки съгласно член 13.


6. Считано от 1 януари 2007 г., с цел подобряване на безопасността на борда, условията на труд, хигиената и качеството на продуктите, на държавите-членки се разрешава да преразпределят към нови или съществуващи кораби следните капацитети по отношение на тонажа, при условие че тези капацитети не увеличават риболовния капацитет на корабите:

— 4 % от средния годишен тонаж, отписан с публична помощ за периода между 1 януари 2003 г. и 31 декември 2006 г. за държавите-членки, които са били част от Общността към 1 януари 2003 г., и 4 % от средния годишен тонаж, отписан с публична помощ за периода между 1 май 2004 г. до 31 декември 2006 г. за държавите-членки, които се присъединиха към Общността на 1 май 2004 г., и

— 4 % от тонажа, отписан от флота с публична помощ, считано от 1 януари 2007 г.

Референтните равнища, определени в съответствие с настоящия член и член 12, се адаптират по съответния начин. Съответстващият капацитет не трябва задължително да бъде вземан предвид при установяването на съотношението на вписванията и отписванията от държавите-членки съгласно член 13. При разпределяне на риболовния капацитет съгласно настоящия параграф държавите-членки дават приоритет на дребномащабния крайбрежен риболов по смисъла на член 26 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета (ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.).


7. Правилата за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2.Член 12


Референтни равнища за риболовния флот


1. Комисията определя референтните равнища за всяка държава-членка в бруто тонаж и в мощност kW за общия риболовен капацитет на общностните риболовните кораби на Общността плаващи под флага на съответната държава в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2. Референтните равнища са равни на сумата отговаряща на целите на многогодишната програма за ориентиране 1997 - 2002 г. определени на части до 31 декември 2002 г. съобразно Решение (ЕО) № 97/413 на Съвета(1).

2. Разпоредби за приложението на настоящия член могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.Член 13


>M1


Режим за вписване/отписване и общо намаляване на капацитета


1. Държавите-членки организират вписването в риболовния флот и отписването от флота по такъв начин, че считано от 1 януари 2003 г.:


a) вписването на нов капацитет във флота, който не е ползвал публична помощ, се компенсира чрез предшестващо отписване без публична помощ на капацитет, най-малко равен на новозаписания;


б) вписването на нов капацитет във флота, който е ползвал публична помощ, отпусната след 1 януари 2003 г., се компенсира чрез предшестващо отписване без публична помощ на капацитет:

i) най-малко равен на новозаписания, при вписване на нови кораби с бруто тонаж, равен или по-малък от 100 GT, или

ii) най-малко 1,35 пъти по-голям от новозаписания, при вписване на нови кораби с бруто тонаж по-голям от 100 GT;


в) подмяната на двигатели с публична помощ съгласно разпоредбите на член 25, параграф 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1198/2006, се компенсира с намаляване на капацитета по отношение на мощността, равно на 20 % от мощността на заменения двигател. Намаляването с 20 % на мощността следва да бъде приспаднато от референтните равнища в съответствие с член 11, параграф 4.


2. Правилата за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2.
Член 14


Обмен на информация


1. Всяка година Комисията представя резюме на резултатите от усилията направени от държавите-членки за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов. Това резюме се основава на годишен доклад, който всяка държава-членка трябва да изпрати до Комисията най-късно до 30 април на следващата година.

Резюмето на Комисията, заедно с докладите на държавите-членки в приложение, се предава на Европейския парламент и на Съвета преди края на годината и се придружава от становището на научния, технически и икономически комитет за риболова (НТИКР) и на комитета за риболова и аквакултурите учреден по силата на член 30, параграф 1.

2. Разпоредби за приложението на настоящия член могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.Член 15


Регистър на риболовния флот


1. Всяка държава-членка поддържа регистър на общностните риболовните кораби на Общността плаващи под неин флаг, който съдържа минималната информация за характеристиките и за дейностите на корабите, необходими за управлението на мерките установени на общностно равнище.

2. Всяка държава-членка предоставя на Комисията информациите посочени в параграф 1.

3. Комисията изготвя регистър на общностния риболовен флот съдържащ информациите получени в съответствие с параграф 2 и го предоставя на държавите-членки. Тя се съобразява с общностните разпоредбите на Общността относно защитата на данни от личен характер.

4. Информациите посочени в параграф 1 и процедурите за тяхното предаване, посочени в параграфи 2 и 3, могат да бъдат определени в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.Член 16


Условност на финансовата помощ на Общността и намаляване на риболовната дейност


1. Финансовата помощ предвидена в Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета от 17 декември 1999 г. за определяне реда и условията за структурните дейности на Общността в областта на риболова (2), с изключение на фондовете предназначени за бракуването на риболовни кораби, може да бъде отпускана единствено при условие, че държавата-членка е спазила условията на членове 11, 13 и 15 от настоящия регламент и е предоставила информациите изисквани по силата на Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 366/2001 на Комисията.

В този контекст, след като на заинтересованата държава-членка е дадена възможността да бъде изслушана и дотолкова доколкото това е пропорционално на степента на неспазване на тези разпоредби, Комисията спира финансовата помощ предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета за заинтересованата държава-членка.

2. Ако на основата на наличните информации Комисията прецени, че капацитетът на флота на дадена държава-членка превишава капацитета, който държавата-членка е задължена да спазва по силата на членове 11, 13 и 15, Комисията информира за това въпросната държава-членка. Държавата-членка привежда незабавно своята риболовна дейност в съответствие с равнището, което е трябвало да бъде валидно за нея, ако са били спазени разпоредбите на членове 11, 13 и 15, без това да отменя задълженията произтичащи от тези членове. Заинтересованата държава-членка уведомява Комисията за своя план за намаляване на риболовната дейност, като последната проверява, съобразно процедурата установена с член 30, параграф 2, дали намалението е равно или не на надвишаването на капацитета.


ГЛАВА ІV


ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И ДО РЕСУРСИТЕЧлен 17


Общи правила


1. Риболовните кораби на Общността ползват правото на равен достъп до водите и ресурсите във всички води на Общността други освен тези посочени в параграф 2, с уговорката, че са приети мерките в съответствие с глава ІІ.

2. Във водите разположени на по-малко от 12 морски мили от основната линия и които са под техния суверенитет или юрисдикция, от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2012 г. държавите-членки имат разрешението да ограничат риболова до риболовните кораби опериращи обичайно в тези води с достъп от близките пристанища, без това да отменя режимите приложими за общностните риболовни кораби плаващи под флаговете на други държави-членки в рамките на съседски отношения съществуващи между тези държави-членки и съобразно реда и условията предвидени в приложение І, което определя за всяка държава-членка географските зони на крайбрежните води на други държави-членки, в които се извършват тези риболовни дейности както и видовете риби, за които те се отнасят.

Най-късно до 31 декември 2011 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно споразуменията предвидени в настоящия параграф. Съветът се произнася най-късно до 31 декември 2012 г. относно разпоредбите приети вследствие упоменатите по-горе споразумения.Член 18


Шетланд Бокс


1. В региона определен в приложение ІІ за видовете, които имат особено значение в този регион и които са биологично чувствителни поради своите експлоатационни характеристики, риболовните дейности извършвани от общностните риболовни кораби с дължина измерена между перпендикулярите по-голяма или равна на 26 метра, са подчинени на предварително разрешение при условията определени в настоящия регламент и по-специално в приложение ІІ, що се отнася до дълбоководните видове риба, с изключение на норвежкия паут и на северния путас.

2. Редът и условията за приложението на настоящия параграф и процедурите за приложение на параграф 1 могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.Член 19


Преразглеждане на правилата за достъп


1. Най-късно до 31 декември 2003 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за правилата предвидени от общностното законодателство за достъпа до водите и до ресурсите, други освен правилата посочени в член 17, параграф 2. Този доклад дава оценка за целесъобразността на тези правила в светлината на целите за трайно съхраняване и експлоатация на ресурсите.

2. На основата на доклада посочен в параграф 1 и предвид принципа установен в член 17, параграф 1, Съветът взема решение, най-късно до 31 декември 2004 г., за всякаква евентуална налагаща се промяна на въпросните правила.Член 20


Разпределение на възможностите за риболов


1. Съветът, който взема решение при квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, определя ограниченията на улова и/или на риболовната дейност, разпределението на възможностите за риболов между държавите-членки както и мерките свързани с тези ограничения. Възможностите за риболов се разпределят между държавите-членки по такъв начин, че да осигурят на всяка държава-членка относителна стабилност на стопански риболов за всеки запас или риболовна зона.

2. Когато Общността определи нови възможности за риболов, Съветът взема решение за разпределението на въпросните възможности като взема предвид интересите на всяка държава-членка.

3. Всяка държава-членка решава за метода на разпределение на възможностите за риболов за корабите плаващи под неин флаг, които възможности са й отредени в съответствие с общностното законодателство. Държавата-членка уведомява Комисията за определения метод на разпределение.

4. Съветът определя наличните възможности за риболов в общностните териториални води за трети страни и ги разпределя за всяка една от тях.

5. Държавите-членки могат да разменят изцяло или частично възможностите си за риболов, които са им отредени, след уведомяване на Комисията.


ГЛАВА V


ОБЩНОСТНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕЧлен 21


>M2


Система за контрол и правоприлагане на Общността


Достъпът до водите и ресурсите и осъществяването на дейности, както е определено в член 1, се контролират и се съобразяват с правилата на общата политика в областта на рибарството. За тази цел се изгражда система на Общността за контрол, инспекции и прилагане на правилата на общата политика в областта на рибарството.


Контролът на достъпа до водите и до ресурсите и на изпълнението на дейностите така, както те са определени в член 1, както и изпълнението на правилата на общата политика по рибарството се осигуряват в рамките на общностната система за контрол и изпълнение.Член 22


Условия за достъп до водите и до ресурсите и за пускане на пазара на продуктите от риболова


1. Дейностите обхванати от общата политика по рибарството се забраняват, ако не са спазени следните изисквания:

а) всеки риболовен кораб трябва да съхранява на борда си своя лиценз и, евентуално, своето разрешително за риболов;

б) всеки риболовен кораб трябва да разполага на борда си с работещо устройство позволяващо детекцията и идентификацията на въпросния кораб от системите за дистанционен контрол. Това изискване се прилага за корабите с чиста дължина над 18 метра считано от 1 януари 2004 г. и за риболовните кораби с чиста дължина над 15 метра считано от 1 януари 2005 г.;

в) капитанът на кораба регистрира и съобщава незабавно всякаква информация касаеща риболовната дейност, включително разтоварването в пристанища на улова или прехвърлянето му на борда на друг кораб. Копие от тези информации се предава на властите. Съветът ще вземе решение през 2004 г. за задължението тези информации да се предават по електронен път. С цел определяне технологията, която да се използва, държавите-членки в сътрудничество с Комисията изпълняват пилотни проекти преди 1 юни 2004 г.;

г) капитанът на кораба приема на борда инспектори и оказва необходимото съдействие. Когато е предвидена програма за наблюдение, капитанът приема на борда също и наблюдатели и оказва необходимото съдействие;

д) капитанът спазва условията и ограниченията отнасящи се за разтоварването в пристанища на улова или за прехвърлянето му на борда на друг кораб, за съвместните риболовни операции, за уредите за риболов, за мрежите както и за маркирането и идентификацията на корабите.

2. Пускането на пазара на продуктите от риболова е подчинена на следните изисквания:

а) продуктите от риболова се продават от риболовния кораб единствено на регистрирани купувачи или в регистрирани тържища за открито надвикване;

б) купувачът, който купува продуктите от риболова на даден риболовен кораб на първа продажба се регистрира пред властите;

в) купувачът, който купува продуктите от риболова на първа продажба предава фактурите или бележките от продажбата на властите, освен ако продажбата не се провежда в регистрирано тържище за открито надвикване, което има самото то задължението да предава на властите фактурите или бележките от продажбата;

г) всички продукти от риболова разтоварени в пристанище или внесени в Общността, за които на властите не са представени никакви фактури или бележки от продажба и които са превозени към друго място освен мястото на разтоварване в пристанище или на внос, се придружават от документ изготвен от превозвача, докато се състои първата продажба;

д) лицата отговорни за съоръженията или за транспортните коли приемат да оказват съдействие на инспекторите;

е) когато за даден вид риба е определен минимален размер, операторите отговорни за продажбата, за съхранението или за транспорта трябва да бъдат в състояние да докажат географския произход на продуктите.

Купувачът, който купува продукти, които не предстои да бъдат пуснати на пазара, а да бъдат използвани единствено за лична консумация, се освобождава от задълженията посочени упоменати в настоящия параграф.

3. За целите на приложението на параграф 1 и 2, могат да бъдат приети подробни правила в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.

Въпросните правила могат да уреждат по-специално задълженията по отношение документацията, регистрирането, съобщаването и уведомяването на държавите-членки, на капитаните и на всяко друго физическо или юридическо лице упражняващо дейностите обхванати от член 1.

Въпросните правила могат също да предвиждат изключения от задълженията предвидени в параграфи 1 и 2, когато такива изключения могат да бъдат оправдани от незначителното въздействие върху живите водни ресурси или когато въпросните задължения представляват несъразмерна тежест в сравнение с икономическото значение на дейността.Член 23


Отговорност на държавите-членки


1. Освен ако общностното законодателство не разпореди друго, държавите-членки осигуряват ефикасното изпълнение на контрола и инспекцията както и изпълнението на правилата на общата политика за риболова.

2. Държавите-членки контролират дейностите извършвани в рамките на общата политика по рибарството на своите територии или във водите от своите суверенитет или юрисдикция. Те контролират също и достъпа до водите и до ресурсите както и риболовните дейности извън общностните води, които се извършват от общностните риболовни кораби плаващи под техен флаг и, без това да отменя основната отговорност на държавата-членка, под чиито флаг плава кораба, на техните граждани. Те носят отговорността за назначаване на наблюдатели на борда на риболовните кораби и за вземане на подходящите решения, включително и за забраната за риболов.

3. Държавите-членки приемат мерки, осигуряват финансовите и човешки ресурси и изготвят административната и техническа структура необходима за ефикасното извършване на контрола, на инспекциите и на изпълнението, като прибягват включително до системи за наблюдение и контрол чрез сателит. През 2004 г. Съветът взема решения относно задължението за инсталиране на устройства за детекция от разстояние. С цел определяне технологията, която да се използва, държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, изпълняват пилотни проекти преди 1 юни 2004 г. Във всяка държава-членка се назначава единен орган отговорен за координирането на събирането и проверката на информациите отнасящи се за риболовните дейности както и за уведомяването на Комисията и за сътрудничеството с нея.

4. Когато Комисията установи, че дадена държава-членка е превишила възможностите за риболов, които са й отредени, Комисията приспада разликата от бъдещите възможности за риболов за съответната държава-членка.

Ако превишаването от дадена държава-членка на възможностите за риболов, които са й били отредени има като пряко последствие това, че друга държава-членка не е могла да изчерпи своите собствени възможности за риболов, въпросните възможности за риболов равностойни на тези удържани по силата на параграф 1 могат да бъдат преразпределени изцяло или частично в полза на потърпевшата държава-членка. Това преразпределение се решава като се взема предвид интереса, който представлява компенсацията за заинтересованата държава-членка.

Решенията се приемат от Комисията в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.

5. За целите на приложението на настоящия регламент, могат да бъдат изготвени правила в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2. Тези правила могат да включват назначаването от държавите-членки на органа упоменат в параграф 3 от настоящия член както и правилата отнасящи се за назначаването на наблюдателите, за техните правомощия, за техните задачи и цени.Член 24


Инспекция и изпълнение


Държавите-членки вземат необходимите мерки за инспекция и изпълнение за осигуряване спазването на правилата на общата политика по рибарството на собствените си територии или във водите от техния суверенитет или юрисдикция. Те вземат също и мерки за изпълнение относно риболовните дейности извършвани извън водите на Европейската общност от общностните риболовни кораби плаващи под техен флаг или извършвани от техни граждани.

Тези мерки включват:

а) инспекции и контрол чрез проучване, на риболовните кораби, на помещенията на предприятията и други органи свързани с общата политика за риболова;

б) наблюдение на риболовните кораби;

в) разследвания, съдебни преследвания за нарушения и санкции съобразно член 25;

г) превантивни мерки в съответствие с член 25, параграф 5;

д) мерки целящи да предотвратят граждани на Общността, които не вземат участие в риболовните дейности, да не спазват приложимите мерки за съхраняване и управление на ресурсите, без това да отменя основната отговорност на държавата-членка, под чиито флаг плава корабът.

Взетите мерки се обосновават надлежно от подходящите документи. Те трябва да бъдат ефикасни, разубеждаващи и пропорционални.

Разпоредбите за приложението на настоящия член, включително и критериите за оценка, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 3.Член 25


Следене на нарушенията


1. Държавите-членки следят за вземане на подходящи мерки, включително в съответствие с тяхното национално законодателство, откриване на административни или наказателни процедури срещу отговорните физически или юридически лица, когато не се спазват правилата на общата политика по рибарството.

2. Процедурите започнати по силата на параграф 1 трябва да бъдат такива, че в съответствие с подходящите разпоредби на националното законодателство, да лишат действително нарушителите от икономическата изгода от нарушенията и да произведат ефект пропорционален на степента на нарушение по такъв начин, че да разубедят други извършители на нарушения от същия вид.

3. Санкциите произтичащи от процедурите посочени в параграф 2 могат също да включват, в зависимост от тежестта на нарушението:

а) глоби;

б) конфискуване на забранените риболовни уреди и улов;

в) предохранително конфискуване на риболовния кораб;

г) временно спиране от движение на риболовния кораб;

д) временно прекратяване на лиценза;

е) отнемане на лиценза.

4. Въпреки задълженията посочени в параграфи 1, 2 и 3, Съветът изготвя на основата на списъка представен в параграф 3, каталог на мерките приложими от държавите-членки за тежките нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1447/1999. Този каталог не нарушава правото на държавите-членки да вземат решение за прилагане на тези мерки чрез откриване на административната или наказателната процедура посочена в параграф 1, в съответствие с тяхното национално законодателство.

5. Държавите-членки вземат незабавно мерки, за да не разрешат на риболовните кораби, на физическите или юридически лица уловени на местопрестъплението на тежко нарушение по смисъла на Регламент № 447/1999/ЕО на Съвета да продължават своите незаконни дейности.Член 26


Отговорност на Комисията


1. Без да се накърняват отговорностите, които й са вменени по силата на Договора, Комисията оценява и контролира приложението от държавите-членки на правилата на общата политика по рибарството и подпомага координирането и сътрудничеството между тях.

2. В случай че съществуват доказателства, че правилата относно съхраняването, контрола, инспекцията или изпълнението на мерките предвидени от общата политика по рибарството не се спазват и че от това може да произтече сериозна заплаха за съхраняването на живите водни ресурси или за ефикасното действие на общностната система за контрол и изпълнение и които доказателства изискват спешни действия, Комисията уведомява писмено заинтересованата държава-членка за своите заключения и определя минимален срок от петнадесет работни дни, в които държавата-членка да докаже спазването от нея на правилата и да представи своите забележки. Комисията взема под внимание забележките представени от държавите-членки относно всяка мярка, която Комисията може да вземе по силата на параграф 3.

3. Ако се окаже, че риболовните дейности извършвани в определена географска зона могат да застрашат сериозно съхранението на живите водни ресурси, Комисията може да вземе превантивни мерки.

Тези мерки са пропорционални на риска от сериозна заплаха за съхранението на живите водни ресурси.

Мерките не надвишават продължителност от три седмици. Те могат да бъдат продължени за максимален срок от шест месеца, ако това се окаже необходимо за съхраняването на живите водни ресурси, чрез решение взето в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.

Мерките се прекратяват незабавно в момента, в който Комисията прецени, че рискът е отстранен.

4. Когато се прецени, че квотите, разпределението или частта на дадена държава-членка са изчерпани, Комисията може да спре незабавно риболовните дейности като се основава на наличната информация.

5. Независимо от разпоредбите на член 23, параграф 2, Комисията контролира риболовните дейности извършвани в общностните води от риболовни кораби плаващи под флага на трети страни, когато този контрол е предвиден от общностното законодателство. За тази цел Комисията и заинтересованите държави-членки сътрудничат и координират своите действия.

6. За целите на приложението на настоящия член, могат да бъдат приети подробни правила в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.Член 27


Оценка и контрол от страна на Комисията


1. За нуждите на оценката и на контрола на приложението на правилата на общата политика по рибарството от държавите-членки, Комисията може, служебно и със собствени средства, да възложи или сама извърши одити, разследвания, проверки и инспекции относно прилагането от държавите-членки на правилата на общоевропейската политика в областта на риболова. Тя може да проверява също:

а) въвеждането в действие и приложението на тези правила от държавите-членки и техните компетентни власти ;

б) съответствието на тези правила с административните практики и дейностите по национални инспекции и контрол;

в) наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие с приложимите правила;

г) условията, при които дейностите по контрола и изпълнението се упражняват от държавите-членки.

За тази цел, Комисията може да извършва инспекции на борда на риболовните кораби както и в помещенията на предприятията и на други органи, чиито дейности са свързани с общата политика по рибарството и разполага с достъп до документацията и информациите необходими за изпълнение на своите отговорности. Инспекциите, които Комисията провежда служебно и без помощта на инспектори от заинтересованата държава-членка се извършват единствено на риболовните кораби и на местата на първата доставка в пристанище или на първа продажба и се ограничават до регионите и до запасите предмет на специфична програма за контрол изготвена по силата на член 34в от Регламент (ЕИО) № 2847/93.

Инспекторите на Комисията представят писмена заповед, в която са посочени тяхната самоличност и длъжност. Техните правомощия не са по-широки от тези на националните инспектори и нямат никаква репресивна или изпълнителска власт. Така инспекция, която се провежда от Комисията без помощта на инспектори от заинтересованата държава-членка не може да се извърши, ако инспектираната страна се противопостави на това.

Държавите-членки осигуряват на Комисията необходимото съдействие за изпълнението на нейните задачи.

2. На разположение на заинтересованата държава-членка се предоставят доклади от проведената инспекция.

Комисията дава на заинтересованата държава-членка възможността да формулира своите забележки относно заключенията на доклада. Тя се съобразява с общностните разпоредби относно защитата на личните информации.

Когато Комисията провежда служебна инспекция без да бъде придружавана от инспектори граждани на заинтересованата държава-членка, тя уведомява за това държавата-членка един ден преди края на инспекцията и представя, в срок до един месец, доклад със заключението от инспекцията.

Държавите-членки не са длъжни да преследват лица на основата на заключението на упоменатия по-горе доклад.

3. Ред и условия за приложение на настоящия член могат да бъдат приети в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.

4. На всеки три години Комисията изготвя доклад за оценка на своята дейност по силата на параграф 1 и относно приложението от държавите-членки на правилата на общата политика в за риболова, с цел неговото представяне пред Европейския Парламент и пред Съвета. Всяка година държавите-членки са информирани за броя инспекции извършени по силата на параграф 1 от Комисията във всяка държава-членка, разбит по видове инспекции.Член 28


Сътрудничество и координация


1. Държавите-членки сътрудничат помежду си и с трети страни с цел да осигурят спазването на правилата приложими за Общата политика по рибарството. За тази цел държавите-членки предоставят на другите държави-членки и на третите страни необходимото съдействие за гарантиране спазването на тези правила.

2. В случай на контрол и на инспекция на трансграничните риболовни дейности, държавите-членки следят тези дейности провеждани в рамките на настоящата глава да бъдат координирани. За тази цел държавите-членки разменят своите инспектори.

3. Без това да отменя основната отговорност на крайбрежната държава, държавите-членки са упълномощени да инспектират общностните риболовни кораби плаващи под техен флаг във всички общностни води извън водите от суверенитета на друга държава-членка.

Държавите-членки имат също и разрешението да извършват инспекции на риболовните кораби в съответствие с правилата на Общата политика по рибарството, що се отнася до риболовните дейности извършвани в общностни води извън водите от техния суверенитет, единствено:

а) след като са получили разрешението от заинтересованата крайбрежна държава, или

б) когато в съответствие с член 34г от Регламент (ЕИО) № 2847/93 е приета специфична програма за контрол.

Държавите-членки са упълномощени да инспектират общоевропейски риболовни кораби плаващи под флага на друга държава-членка в международни води.

В случаите различни от тези предвидени в настоящия параграф, държавите-членки могат да се упълномощават една друга да извършват инспекции съобразно правилата на общата политика за риболова.

4. На основата на назначенията извършени от държавите-членки, които й се съобщават, Комисията изготвя в съответствие с процедурата предвидена в член 30, параграф 2, списък на общностните инспектори упълномощени да извършват инспекции съобразно разпоредбите на настоящата глава във водите на Общността и на борда на общностните риболовни кораби.

5. Докладите от инспекцията и наблюдението изготвени от инспекторите на Общността, от инспекторите на друга държава-членка или от инспекторите на Комисията съставляват приемливи доказателствени елементи за нуждите на административните или съдебни процедури на дадена държава-членка. За установяването на фактите те се третират по същия начин като докладите от инспекциите и наблюденията на държавите-членки

6. Подробни правила по прилагането на настоящия член могат да бъдат приети в съответствие с процедурата установена в член 30, параграф 2.

Параграфи 3 и 4 от настоящия член са приложими единствено след определяне на правилата за тяхното приложение.


ГЛАВА VІ


ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИЧлен 29


Процедура за вземане на решения


Освен други разпоредби в настоящия регламент, Съветът действа съобразно процедурата установена в член 37 от Договора.Член 30


Комитет по рибарството и аквакултурите


1. Комисията се подпомага от Комитет по рибарството и аквакултурите.

2. В случаите, когато се прави позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение № 1999/468/ЕО.

Периодът предвиден в член 4, параграф 3 от Решение № 1999/468/ЕО се определя на двадесет работни дни.

3. В случаите, когато се прави позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение № 1999/468/ЕО.

Периодът предвиден в член 5, параграф 6 от Решение № 1999/468/ЕО се определя на шестдесет работни дни.

4. Комитетът приема свой вътрешен правилник.Член 31


Регионални консултативни съвети


1. Учредяват се регионални консултативни съвети, които да допринасят за изпълнението на целите определени в член 2, параграф 1 и по-специално да съветват Комисията в областта на управлението на риболова по отношение някои морски зони и риболовни зони.

2. Регионалните консултативни съвети се състоят основно от риболовци и други представители на интереси засегнати от общата политика по рибарството като представители на сектора рибарство и аквакултурите, на интересите на екологията и на потребителите, и научни експерти от всички държави-членки, които имат интереси в областта на риболова в съответната морска или риболовна зона.

3. Представителите на националните и регионалните администрации, които имат интереси в областта на риболова в съответната морска или риболовна зона имат правото да участват в регионалните консултативни съвети в качеството си на членове или на наблюдатели. Комисията може да присъства на съвещанията на регионалните консултативни съвети .

4. Регионалните консултативни съвети могат да бъдат допитани за консултация от Комисията относно предложения за мерки като многогодишните планове за възстановяване или за управление, предвидени да бъдат приети по силата на член 37 от Договора, които Комисията трябва да представи и които се отнасят конкретно за съответната риболовна зона. С тях могат също да се консултират Комисията и държавите-членки относно други мерки. Тези допитвания се състоят без това да отменя консултациите с научния, технически и икономически комитет за риболова (НТИКР) и с комитета за риболова и аквакултурите.

5. Регионалните консултативни съвети могат:

а) да правят препоръки и предложения на Комисията или на държава-членка, служебно или по искане от страна на Комисията или на заинтересованата държава-членка, относно аспектите свързани с управлението на риболова;

б) да информират Комисията или заинтересованата държава-членка за проблемите свързани с приложението на правилата на общата политика по рибарството както и да правят препоръки и предложения на Комисията или на заинтересованата държава-членка;

в) да извършват всякаква друга дейност необходима за изпълнението на техните функции.

Регионалните консултативни съвети уведомяват консултативния съвет за риболова и аквакултурите за своите дейности.Член 32


Процедура за учредяване на регионални консултативни съвети

Съветът решава за учредяването на регионалните консултативни съвети. Един регионален консултативен съвет обхваща морски зони най-малко от юрисдикцията на две държави-членки. Регионалният консултативен съвет приема своя вътрешен правилник.Член 33


Научен, технически и икономически комитет за риболова

1. Учредява се научен, технически и икономически комитет за риболова (НТИКР). Комитетът дава през равни интервали консултации по отношение аспекти свързани със съхраняването и управлението на живите водни ресурси и преди всичко относно биологични, икономически, екологични, социални и технически аспекти.

2. Комисията взема предвид становищата на НТИКР, когато прави предложения свързани с управлението на риболова по силата на настоящия регламент.


ГЛАВА VІІ


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧлен 34


Отменяне


1. Регламенти (ЕИО) № 3760/92 и (ЕИО) № 101/76 се отменят.

2. Позоваванията на разпоредби от отменените регламенти по силата на параграф 1 трябва да се считат за позовавания на настоящия регламент.Член 35


Преглед


Преди края на 2012 г. Комисията изготвя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно действието на общата политика по рибарството що се отнася до глави ІІ и ІІІ.Член 36


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2003 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2002 година.

За Съвета:

Председател

M.FISCHER BOEL


ПРИЛОЖЕНИЕ I


ДОСТЪП ДО КРАЙБРЕЖНИТЕ ВОДИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 17, ПАРАГРАФ 2


1. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

А. ДОСТЪП ЗА ФРАНЦИЯ


Географски зони Видове Значимост или
    особени
    характеристики
Крайбрежни води на    
Обединено кралство    
(6 - 12 морски мили)    
1. Berwick-upon-Tweed East Херинга Без ограничения
Coquet Island East    
2. Flamborough Head East Херинга Без ограничения
Spurn Head East    
3. Lowestoft East Всички Без ограничения
Lyme Regis South видове  
4. Lyme Regis South Дънни Без ограничения
Eddystone South    
5. Eddystone South Дънни Без ограничения
Longships South West Мида Сен Жак Без ограничения
  Омар Без ограничения
  Лангуста Без ограничения
6. Longships South West Дънни Без ограничения
  Лангуста Без ограничения
Hartland Point North West Омар Без ограничения
7. От Hartland Point до линия Дънни Без ограничения
прекарана северно от    
LundyIsland    
8. От линия пълен Запад от Всички видове Без ограничения
остров Lundy Island до    
Cardigan Harbour    
9. Point Lynas North Всички видове Без ограничения
Morecambe Light vessel East    
10. County Down Дънни Без ограничения
11. New Island North-East Всички видове Без ограничения
Sanda Island South West    
12. Port Stewart North Всички видове Без ограничения
Barra Head West    
13. Северна ширина 57° 40' Всички видове Без ограничения
Западно от Butt of Lewis (с изключение на  
  ракообразни и мекотели)  
14. St Kilda, Flannan Islands Всички видове Без ограничения
15. Западно от линията от Всички видове Без ограничения
фара Butt of Lewis Lighthouse    
до 59° 30' северна ширина -    
5° 45' западна дължина    

Б. ДОСТЪП ЗА ИРЛАНДИЯ


Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Обединеното кралство (6 - 12    
морски мили)    
1. Point Lynas North Дънни Без ограничения
Mull of Galloway South Лангустина Без ограничения
2. Mull of Oa West Дънни Без ограничения
Barra Head West Лангустина Без ограничения

В. ДОСТЪП ЗА ГЕРМАНИЯ

Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Обединено кралство (6 - 12    
морски мили)    
1. Източно от Shetlands и Херинга Без ограничения
Fair Isle, между линиите    
прекарани пълен югозапад    
от фара Sumburgh Head    
Lighthouse, пълен североизток    
от фара Skroo Lighthouse на    
Скроу и пълен югозапад от    
фара Skadan Lighthouse.    
2. 2. Berwick-upon-Tweed Херинга Без ограничения
east Whitby High Lighthouse    
East    
3. 3. North Foreland Херинга Без ограничения
Lighthouse East Dungeness    
New LighthouseSouth    
4. Зоната около St Kilda Херинга Без ограничения
  Скумрия Без ограничения
5. Западно от Херинга Без ограничения
Butt of Lewis Lighthouse West    
до линията от фара на    
Butt of Lewisдо точка 59° 30'    
северно - 5° 45' западно    
6. Зона около North Ronaet Херинга Без ограничения
Sulisker (Sulasgeir)    

Г. ДОСТЪП ЗА НИДЕРЛАНДИЯ


Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Обединено кралство (6 - 12    
морски мили)    
1. East of Shetlands и Fair Isle, Херинга Без ограничения
между линиите прекарани    
пълен югоизток от фара    
Sumburg Head Lighthouse,    
пълен североизток от фара    
Skroo Lighthouse и пълен    
югозапад от фара Skadan    
Lighthouse.    
2. . Berwick-upon-Tweed East; Херинга Без ограничения
Flamborough Head East    
3. North Foreland East; Херинга Без ограничения
Dungeness New Lighthouse    
South    

Д. ДОСТЪП ЗА БЕЛГИЯ


Крайбрежни води на    
Обединено кралство (6 - 12    
морски мили)    
1. Berwick-upon-Tweed Херинга Без ограничения
East Coquet Island East    
2. Cromer North Дънни Без ограничения
North Foreland East    
3. North Foreland East Дънни Без ограничения
Dungeness New Lighthouse Херинга Без ограничения
South    
4. Dungeness New Lighthouse Дънни Без ограничения
South; Selsey Bill South    
5. Straight Point South East; Дънни Без ограничения
South Bishop North West    

2. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ИРЛАНДИЯ

A. ДОСТЪП ЗА ФРАНЦИЯ


Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Ирландия (6 - 12 морски    
мили)    
1. Erris Head North West Дънни Без ограничения
Sybil Point West Лангустина Без ограничения
2. Mizen Head South Дънни Без ограничения
Stags South Лангустина Без ограничения
  Скумрия Без ограничения
3. Stags South Дънни Без ограничения
Cork South Лангустина Без ограничения
  Скумрия Без ограничения
  Херинга Без ограничения
4. Cork South; Всички видове Без ограничения
Carnsore Point South    
5. Carnsore Point South; Всички видове Без ограничения
Haulbowline South East (с изключение на  
  ракообразни и мекотели)  

Б. ДОСТЪП ЗА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО


Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Ирландия (6 - 12 морски    
мили)    
1. Mine Head South Дънни Без ограничения
Hook Point Херинга Без ограничения
  Скумрия Без ограничения
2. Hook Point Дънни Без ограничения
Carlingford Lough Херинга Без ограничения
  Скумрия Без ограничения
  Лангустина Без ограничения
  Мида Сен Жак Без ограничения

В. ДОСТЪП ЗА ХОЛАНДИЯ


Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Ирландия (6 - 12 морски    
мили)    
1. Stags South Херинга Без ограничения
Carnsore Point South Скумрия Без ограничения

Г. ДОСТЪП ЗА ГЕРМАНИЯ


Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Ирландия (6 - 12 морски    
мили)    
1. Old Head of Kinsale South Херинга Без ограничения
Carnsore Point South    
2. Cork South Скумрия Без ограничения
Carnsore Point South    

Д. ДОСТЪП ЗА БЕЛГИЯ


Географски зони Видове Значимост или
    особени характеристики
Крайбрежни води на    
Ирландия (6 - 12 морски    
мили)    
1. Cork South Дънни Без ограничения
Carnsore Point South    
2. Wicklow Head Изток Дънни Без ограничения
Carlingford Lough South East    

3. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА БЕЛГИЯ


Географски Държави-членки Видове Значимост или
зони     особени
      характеристики
3 - 12 морски мили Нидерландия Всички видове Без ограничения
  Франция Херинга Без ограничения

4. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ДАНИЯ


Географски зони Държави-членки Видове Значимост или
      особени
      характеристики
Крайбрежни води на Северно Германия Плоски риби Без ограничения
море (от границата Дания/   Скарида Без ограничения
Германия, до Hanstholm)      
(6 - 12 морски мили)      
От границата Дания/Германия, Нидерландия Плоски риби Без ограничения
до Blvands Huk   Кръгла риба  
От Blvands Huk до Bovbjerg Белгия Треска Без ограничения,
      единствено през
      м. юни и м. юли
    Пикша Без ограничения,
      единствено през
      м. юни и м. юли
  Германия Плоски риби Без ограничения
  Нидерландия Писия Без ограничения
    Морски език Без ограничения
Thyborn - Hanstholm Белгия Мерланг Без ограничения,
      единствено през
      м. юни и м. юли
    Писия Без ограничения,
      единствено през
      м. юни и м. юли
  Германия Плоски риби Без ограничения
    Копърка Без ограничения
    Треска Без ограничения
    Сайда Без ограничения
    Пикша Без ограничения
    Скумрия Без ограничения
    Херинга Без ограничения
    Мерланг Без ограничения
  Нидерландия Треска Без ограничения
    Писия Без ограничения
    Морски език Без ограничения
Skagerrak (Hanstholm - Белгия Писия Без ограничения,
(Hanstholm -Skagen)     единствено през
(4 - 12 морски мили)     м. юни и м. юли
  Германия Плоски риби Без ограничения
    Копърка Без ограничения
    Треска Без ограничения
    Сайда Без ограничения
    Пикша Без ограничения
    Скумрия Без ограничения
    Херинга Без ограничения
    Мерланг Без ограничения
  Нидерландия Треска Без ограничения
    Писия Без ограничения
    Морски език Без ограничения
Kattegat Германия Треска Без ограничения
(3 - 12 морски мили)   Плоски риби Без ограничения
    Лангустина Без ограничения
    Херинга Без ограничения
Северно от Zeeland до Германия Копърка Без ограничения
паралела, минаващ през      
фара на Forsncas      
Балтийско море (включително Германия Плоски риби Без ограничения
Belts, Sound, Bornholm)   Треска Без ограничения
3 - 12 морски мили   Херинга Без ограничения
    Копърка Без ограничения
    Змиорка Без ограничения
    Сьомга Без ограничения
    Мерланг Без ограничения
    Скумрия Без ограничения
Skagerrak Швеция Всички видове Без ограничения
(4 - 12 морски мили)      
Kattegat Швеция Всички видове Без ограничения
(3 (1) - 12 морски мили)      
Балтийско море Швеция Всички видове Без ограничения
(3 - 12 морски мили)      
(1) Измерено от брега.

5. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ГЕРМАНИЯ


Географски зони Държави-членки Видове Значимост или
      особени
      характеристики
Крайбрежие на Северно море Дания Дънни Без ограничения
(3 - 12 морски мили)   Копърка Без ограничения
Всички крайбрежия   Пясъчница Без ограничения
  Нидерландия Дънни Без ограничения
    Скарида Без ограничения
От границата Дания/Германия Дания Скарида Без ограничения
до северната точка на      
Amrum на 54°43' север      
Зоната около Helgoland Обединено Кралство Треска Без ограничения
    Писия Без ограничения
Балтийско крайбрежие Дания Треска Без ограничения
(3 - 12 морски мили)   Писия Без ограничения
    Херинга Без ограничения
    Копърка Без ограничения
    Змиорка Без ограничения
    Мерланг Без ограничения
    Скумрия Без ограничения

6. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ФРАНЦИЯ И НА ОТВЪДМОРСКИТЕ Й ДЕПАРТАМЕНТИ


Географски зони Държави-членки Видове Значимост или
      особени
      характеристики
Атлантическо крайбрежие      
североизток (6 - 12 морски      
мили)      
От границата Белгия/Франция Белгия Дънни Без ограничения
до източно от департамент      
Ла Манш (естуар на река Vire      
- Grandcamp-les-Bains      
49° 23' 30 Север-1° 2' запад      
посока север-североизток)      
    Мида Сен Жак Без ограничения
  Нидерландия Всички видове Без ограничения
Dunkerque (2° 20' изток) Германия Херинга Без ограничения,
до нос d'Alprech (0° 10' изток)     единствено от
      октомври до
      декември
От границата Белгия/Франция Обединено кралство Всички видове Без ограничения
до нос Alprech      
Запад (50° 42' 30 север-      
1° 33' 30 изток)      
Атлантически бряг      
(6 - 12 морски мили)      
От границата Испания Аншоа Стопански
Испания/Франция до 46° 08'     риболов; Без
север     ограничения,
      единствено от 1
      март до 30 юни
      Улов на жива
      стръв единствено
      от 1 юли до 31
      октомври
    Сардела Без ограничения,
      единствено от 1
      януари до 28
      февруари и от 1
      юли до 31
      декември.
      Освен това,
      дейностите,
      касаещи
      изброените
      по-долу видове
      се извършват в
      съответствие с и
      в границите на
      дейностите,
      извършвани по
      време на 1984 г.
Средиземноморско      
крайбрежие (6 - 12 морски      
мили)      
От границата Испания Всички видове Без ограничения
Испания/до нос Leucate      

7. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ИСПАНИЯ


Географски зони Държави-членки Видове Значимост или
      особени
      характеристики
Атлантическо крайбрежие      
(6 -12 морски мили)      
От границата Франция/ Франция Пелагични Без ограничения,
Испания до фара на нос Mayor     извършват в
(3° 47' Запад)     съответствие с и
      в границите на
      дейностите,
      извършвани по
      време на 1984 г.
Средиземноморско      
крайбрежие (6 - 12 морски      
мили)      
От границата Франция Всички видове Без ограничения
Испания/до нос Creus      

8. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ХОЛАНДИЯ


Географски зони Държави-членки Видове Значимост или
      особени
      характеристики
(3 - 12 морски мили), Белгия Всички видове Без ограничения
цялото крайбрежие      
  Дания Дънни Без ограничения
    Копърка Без ограничения
    Пясъчница Без ограничения
    Сафрид Без ограничения
  Германия Треска Без ограничения
    Скарида Без ограничения
(6 до 12 морски мили), Франция Всички видове Без ограничения
цялото крайбрежие      
Южна точка на Texel, на Обединено кралство Дънни Без ограничения
Запад до границата      
Нидерландия/Германия      


9. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ФИНЛАНДИЯ


Географски зони Държави-членки Видове Значимост или
      особени
      характеристики
Балтийско море Швеция Всички видове Без ограничения
(4 до 12 морски мили) (*)      
(*) 3 - 12 морски мили около островите Bogskr.

10. КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ШВЕЦИЯ


Географски зони Държави-членки Видове Значимост или
      особени
      характеристики
Skagerrak (4-12 морски мили) Дания Всички видове Без ограничения
Kattegat (3 (*) - 12 морски Дания Всички видове Без ограничения
мили)      
Балтийско море Дания Всички видове Без ограничения
(4 - 12 морски мили)      
  Финландия Всички видове Без ограничения
(*) Измерено от брега.ПРИЛОЖЕНИЕ II


SHETLAND BOX


A. Географски граници

От точката разположена на западния бряг на Шотландия, на ширина: 58° 30 север до 59° 30 север 6° 15 Запад

От 58° 30 Север, 6° 15 Запад до 59° 30 Север, 5° 45 Запад

От 59° 30 Север, 5° 45 Запад до 59° 30 Север, 3° 45 Запад

По линията на 12 морски мили до северно от Orcades,

От 59° 30 Север, 3° 00 Запад до 61° 00 Север, 3° 00 Запад

От 61° 00 Север, 3° 00 Запад до 61° 00 Север, 0° 00 Запад

По линията на 12 морски мили де северно от Shetlands,

От 61° 00 Север, 0° 00 Запад до 59° 30 Север, 0° 00 Запад

От 59° 30 Север, 0° 00 Запад до 59° 30 Север, 1° 00 Запад

От 59° 30 Север, 1° 00 Запад до 59° 00 Север, 1° 00 Запад

От 59° 00 Север, 1° 00 Запад до 59° 00 Север, 2° 00 Запад

От 59° 00 Север, 2° 00 Запад до 58° 30 Север, 2° 00 Запад

От 58° 30 Север, 2° 00 Запад до 58° 30 Север, 3° 00 Запад

От 58° 30 Север, 3° 00 Запад до бреговете на Шотландия на северна ширина 58° 30 .


Б. Допустимо риболовно усилие

Максимален брой кораби, на които е разрешено да ловуват дънни видове с изключение на норвежкия паут и на северния путас и чиято дължина между перпендикулярите и по-голяма или равна на 26 метра.


Държави-членки Разрешен брой риболовни кораби
Франция 52
Обединено кралство 62
Германия 12
Белгия 2


_________________________

(1) ОВ С 203 Е, 27.8.2002 г., стр. 284.

(2) Становище, дадено на 5 декември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(1) ОВ С 105, 7.5.1991 г., стр. 1.

(2) ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент изменен и допълнен от Регламент N° 1965/2001/ЕО (ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 23).

(3) ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 5.

(4) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(1) ОВ L 20, 28.1.1976 г., стр. 19.

(1) ОВ L 274, 2509.1986 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) N° 3295/94 (ОВ L 339, 29.12.1994 г., стр. 11).

(1 ОВ L 341, 31.12.1993 г., стр. 93.

(1) ОВ L 175, 3.7.1997 г., стр. 27. Решение, изменено с Решение № 2002/70/ЕО (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 77).

(2) ОВ L 55, 24.2.2001 г., стр. 3.


32002R2371 - ЦПР-редактиран


Untitled Page