РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1653/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 септември 2004 година относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността

Обн. L ОВ. бр.297 от 22 Септември 2004г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен с


>M1 Регламент (ЕO) № 1821/2005 на Комисията от 8 ноември 2005 година

>M2 Регламент (ЕО) № 651/2008 на Комисията от 9 юли 2008 година


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) №58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността1, и по специално член 15 от него,


като взе предвид становището на Европейския парламент,


като взе предвид становището на Съвета,


като взе предвид становището на Сметната палата,


като има предвид че:


(1) Регламент (ЕО) №58/2003 установи статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността, с чието създаване беше натоварена Комисията.


(2) Тези изпълнителни агенции (наричани по-долу агенциите) ще бъдат юридически лица със свой собствен опериращ (т.е. административен) бюджет, изпълнението на който се регулира от настоящия финансов регламент, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 58/2003. Въпреки това, когато Комисията делегира на агенцията отговорността за изпълнението в бюджета на оперативните бюджетни средства, свързани с програмите на Общността, тези бюджетни средства ще остават вписани в общия бюджет и ще бъдат регулирани от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент приложим за общия бюджет на Европейските общности2 (наричан по-долу общ Финансов регламент).


(3) В съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 58/2003, оперативният бюджет на изпълнителните агенции покрива техните административни разходи за финансовата година.


(4) В съответствие с Регламент (ЕО) №58/2003 е необходимо да бъде приет стандартен финансов регламент, който агенциите трябва да прилагат, когато прилагат техните бюджетни средства, чието съдържание да е възможно най-близко до това на общия Финансов регламент. Ако стандартния финансов регламент не установява изрични правила, се прилагат разпоредбите на общия финансов регламент, заедно с Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности3.


(5) Следва да бъдат утвърдени основните принципи на бюджетното право (единство, универсалност, спецификация и ежегодност), а също и принципите на бюджетна акуратност, равновесие, разчетни единици, стабилно финансово управление и прозрачност.


(6) Доколкото става дума за техния персонал, агенциите ще трябва да правят разлика между временни постове, които ще бъдат обхванати от плана за създаване, представен за одобрение от бюджетния орган, и бюджетните средства за парично възнаграждение на други категории персонал, набиран на базата на договори, които могат да бъдат подновявани.


(7) Доколкото става дума за финансовите участници, необходимо е да се определят правомощията и отговорностите на счетоводителя и на упълномощения служител на агенцията, които трябва да са служители обхванати от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, а също и условията при които упълномощеният служител ще може да делегира своите правомощия по изпълнението на бюджета.


(8) Упълномощеният служител следва да притежава значителна степен на управленска автономност. Той трябва да има пълна свобода за осъществяване на трансфери, при условието, че е задължен да информира управителния комитет, който трябва да може да се противопоставя на такива трансфери в срок от един месец.


(9) В съответствие с член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 58/2003 в изпълнителните агенции функциите на вътрешен одитор се изпълняват от вътрешния одитор на Комисията. Следователно по отношение на изпълнителните агенции, вътрешният одитор на Комисията изпълнява същите задачи като онези, които са му възложени съгласно общия финансов регламент по отношение на отделите на Комисията. Освен това, една вътрешна одитна служба трябва да може да съветва упълномощения служител на агенцията по отношение на предотвратяване на рисковете, свързани с работата му, така както това става по отношение на упълномощените служители в рамките на Комисията.


(10) Разписанията за изготвяне на оперативния бюджет, представяне на сметките и освобождаване от отговорност за всяка изпълнителна агенция трябва да е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 58/2003 и на общия финансов регламент. Органът упълномощен да освобождава от отговорност по отношение на оперативните бюджети на изпълнителните агенции трябва да бъде същия като за общия бюджет.


(11) Правилата за осчетоводяване, прилагани от агенциите трябва да позволяват консолидация със сметките на Комисията. Те трябва да се приемат от счетоводителя на Комисията, по аналогия с член 133 от общия Финансов регламент. Сметната палата ще извършва одит на сметките на агенциите.


(12) Всяка агенция следва да има достъп до състава, посочен в член 66, параграф 4 от общия финансов регламент, създаден от Комисията за да проверява нередности, така че в идентични случаи да се правят сходни оценки.


(13) За своите оперативни бюджети, агенциите трябва да отговарят на същите изисквания както и Комисията за обществени поръчки предоставени за нейна собствена сметка. За тази цел ще е достатъчно позоваване на общия финансов регламент.


(14) Не е изготвена разпоредба за предоставянето на субсидии, тъй като изпълнителните агенции не могат да отпускат субсидии от своите оперативни бюджети, които трябва да бъдат използвани само за покриване на административни разходи,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ДЯЛ І


ПРЕДМЕТЧлен 1


Настоящият регламент установява основните правила приложими към създаването и изпълнението на оперативния бюджет (наричан по-долу бюджетът) на агенциите посочени в Регламент (ЕО) № 58/2003 (наричани по-долу агенциите или агенцията).Член 2


По отношение на всеки аспект от дейността на изпълнителните агенции, който не е изрично определен от настоящия регламент се прилагат съответно разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (наричан по-долу общ финансов регламент) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.


ДЯЛ ІІ


БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИЧлен 3

>M2

Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство и бюджетна точност, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност на разходите, добро финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол, както и прозрачност, така както е установено в настоящия регламент.


ГЛАВА І


Принцип на единство и бюджетна акуратностЧлен 4


Бюджетът е инструмент, който за всяка финансова година предвижда и разрешава приходите и разходите, считани за необходими за агенцията.Член 5


Приходите на агенцията включват субсидия отпусната от Общностите и други приходи, включително приходи предоставени по смисъла на член 15.

Разходите включват административните разходи на агенцията, а също така, когато е приложимо, от разходи финансирани от предоставени приходи в съответствие с първи параграф.Член 6


Не се събират никакви приходи и не се правят никакви разходи, освен ако не са предвидени като перо в бюджета.

Дадено бюджетно средство не може да бъде вписано в бюджета, ако не представлява разход, който се смята за необходим.

Не може да се поеме ангажимент или да се разреши разход, който надвишава разпределението на сумите, разрешени от бюджета.


ГЛАВА 2


Принцип на ежегодносттаЧлен 7


Бюджетните средства, който са вписани в бюджета се разрешават в рамките на една финансова година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

Бюджетните средства вписани в бюджета са недиференцирани бюджетни средства.

Административни разходи, произтичащи от договори, обхващащи периоди, които се простират отвъд финансовата година, било то в съответствие с местната практика или свързани с доставката на оборудване, са за сметка на бюджета за финансовата година, когато те са влезли в сила.Член 8


Приходите на агенцията се вписват в сметките за дадена финансова година на базата на сумите събрани през тази година. Те довеждат до същото ниво на бюджетни средства, предоставени на разположение.


Бюджетните средства, които са разрешени от бюджета за дадена година могат да се използват само за покриването на разходи, за които е поет ангажимент и са направени през същата финансова година и за покриването на суми, които се дължат по ангажименти от предходната финансова година.Член 9


Бюджетни средства, които са останали неизползвани в края на финансовата година, за която са били предвидени, се отменят.


Бюджетни средства, които съответстват на съответно поети задължения при приключването на финансовата година се прехвърлят автоматично само към следващата финансова година. Бюджетните средства, които са били пренесени, но не и усвоени до 31 март на година N+1 се отменят автоматично. Пренесените по такъв начин бюджетни средства се идентифицират в сметките.


Бюджетните средства, свързани с разходи за персонала не се прехвърлят.


Бюджетните средства, които са налични към 31 декември и са резултат от предоставени приходи, посочени в член 15 се прехвърлят автоматично. Наличните бюджетни средства, които отговарят на предоставени приходи трябва да бъдат използвани първи.


Член 10


Бюджетните средства, вписани в бюджета могат да бъдат обект на ангажименти от 1 януари, веднага щом бюджета стане окончателен.


>M2


Въпреки това, считано от 15 ноември всяка година, могат да се поемат предварително задължения за рутинни административни разходи срещу бюджетните кредити, предвидени в рамките на следващата финансова година. Подобни поети задължения не могат да надхвърлят една четвърт от бюджетните кредити, определени от управителния съвет, по съответния бюджетен ред за текущата финансова година. Те не може да са свързани с нови разходи, чийто принцип все още не е одобрен от последния бюджет, приет по надлежния ред.

Освен това, разходи които трябва да бъдат изплатени предварително, например наеми, могат да дадат основание плащанията извършвани от 1 декември нататък да са за сметка на разпределени суми за следващата финансова година.

Ако бюджетът не е приет в началото на финансовата година, тогава съответно се прилага системата на преходните дванадесети части, установена в общия финансов регламент.


ГЛАВА 3


Принцип на равновесието


Член 11


Бюджетните приходи и разходи трябва да са балансирани. Агенцията не може да взима заеми.

Бюджетните средства не могат да надвишават субсидията на Общността, посочена в член 5, плюс предоставените приходи и всички други приходи, посочени в член 5.


Член 12


Ако баланса на окончателната сметка по смисъла на член 56 е положителен, той се връща на Комисията до сумата на субсидията изплатена през годината.

Разликата между субсидията, посочена в член 5 и действително платеното на агенцията се отменя.


ГЛАВА 4


Принцип на единиците на отчитане


Член 13


Бюджетът се изготвя и изпълнява в евро, а сметките се представят в евро.

Въпреки това, за целите на паричния поток, счетоводителят на изпълнителната агенция може, в случай че това е оправдано, да извършва операции в национални валути и, когато това е приложимо, във валутите на трети страни.
ГЛАВА 5


Принцип на универсалността


Член 14


Общите приходи покриват общите разходи, с изключение на приходите предвидени за специфични видове разходи. Всички приходи и разходи се вписват изцяло без никаква корекция едни спрямо други, съгласно условията на член 16.


Член 15


Приходи, предвидени за специфични цели, като приходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, а също така и приходи от държави-членки, страни, които не са държави-членки или други подобни организации за изпълнението на програми, финансирани от източници, различни от общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу общия бюджет), представляват приходи предоставени за специфични видове разходи.


Всички предоставени приходи трябва да покрият преките и непреките разходи, направени с оглед на въпросната дейност или цел. Бюджетът съдържа пера, които да включват категориите от предоставени приходи, и когато това е възможно посочва сумите.

След като получи съгласието на Комисията, управителният съвет решава дали могат да бъдат приети дарения, завещания и субсидии от източници, различни от Общността.


Член 16


Цените на продуктите и услугите, предоставени на агенцията са за сметка на бюджета до пълната им цена след освобождаването от данъци, когато данъците са рефинансирани било то от държава-членка в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности или от държава-членка или страна, която не е членка, въз основа на други релевантни споразумения.

Всички национални данъци, които временно се понасят от агенцията съгласно първия параграф, се вписват във временна сметка, докато бъдат рефинансирани от съответната държава. Всеки отрицателен баланс се вписва в бюджета като разход.


ГЛАВА 6


Принцип на спецификацията


Член 17


Бюджетните средства изцяло се разпределят за специфични цели по дял и глава, като главите са по-нататък разделени на членове и точки.


Член 18


>M2


Директорът взима решения относно трансфери на бюджетни кредити в рамките на оперативния бюджет. Той информира предварително управителния съвет, който може да се противопостави на такива трансфери. След одобрение от страна на управителния съвет или при липса на отговор в рамките на три седмици от предоставянето на информацията директорът може да започне изпълнението на планираните трансфери.Бюджетните средства, които съответстват на предоставени приходи, може да бъдат трансферирани само ако са използвани за целите, за които са предоставени приходите.


ГЛАВА 7


Принцип на разумно финансово управление


Член 19


1. Бюджетните средства се използват в съответствие с принципа на разумното финансово управление, което означава в съответствие с принципите на икономия, ефикасност и ефективност.

2. Принципът на икономия изисква ресурсите използвани от агенцията при осъществяването на нейната дейност да бъдат на разположение навреме, в подходящо количество и качество, и на най-добра цена.

Принципът на ефикасност се отнася за най-добро отношение между използвани ресурси и постигнати резултати.

Принципът на ефективност се отнася до постигането на специфичните поставени цели и достигане на планираните резултати. Тези резултати се оценяват.

3. Годишната работна програма на изпълнителната агенция, приета от

управителния съвет съдържа подробни цели и индикатори за нивото на представяне.

>M2


Член 19а


1. Бюджетът се изпълнява в съответствие с ефективен и ефикасен вътрешен контрол.


2. За целите на изпълнението на бюджета вътрешният контрол се определя като процес, приложим на всички нива на управление и предназначен да осигури разумна гаранция за постигане на следните цели:


а) ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;


б) надеждност на отчетите;


в) гарантиране на сигурност за активите и информацията;


г) предотвратяване и разкриване на измами и нередности;


д) адекватно управление на рисковете, свързани със законността и правомерността на операциите, като се вземе предвид многогодишният характер на програмите, както и същността на съответните плащания.

ГЛАВА 8


Принцип на прозрачността


Член 20


Бюджетът се изготвя и осъществява, а сметките се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

>M2


Бюджетът и коригиращите бюджети, така както са окончателно приети, се изпращат за информация на бюджетния орган, на Сметната палата и на Комисията и се публикуват на уебсайта на съответната агенция. Резюме на бюджетите и коригиращите бюджети се публикува в Официален вестник на Европейския съюз в рамките на три месеца от тяхното приемане.


В резюмето се посочват петте основни разходни и петте основни приходни бюджетни реда, щатното разписание и прогноза за броя на договорно наетия персонал, изразен в еквивалент на щатни длъжности на пълно работно време, за които в бюджета са предвидени кредити, както и командировани национални експерти. В него се посочват също и данните за предходната година.


>M2


Агенцията предоставя на уебсайта си информация за бенефициерите на средства, произлизащи от бюджета, включително за експертите, с които е сключен договор в съответствие с член 50б. Публикуваната информация е лесно достъпна, прозрачна и изчерпателна. Тази информация се предоставя при надлежно съблюдаване на изискванията за поверителност, и по-специално защитата на личните данни, както е установено в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2001 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ( 4 ), и на изискванията за сигурност.


В случаите, в които информацията е публикувана само в анонимна форма, агенцията предоставя на Европейския парламент при поискване информация за съответните бенефициери по подходящ начин.ДЯЛ ІІІ


ИЗГОТВЯНЕ И СТРУКТУРА НА БЮДЖЕТА


Член 21


Най-късно на 31 март всяка година изпълнителната агенция изпраща на Комисията изчисления за своите приходи и разходи, изготвени от директора на агенцията и приети от управителния съвет, а също и общи насоки, които очертават изчисленията, заедно с работната програма на агенцията.


Изчисленията за приходи и разходи на агенцията включват:


а) планът за създаване, установяващ броя от временни длъжности, разрешени в рамките на бюджетните средства, по степен и категория;

б) когато има промяна в броя на лицата на длъжност, заявление обосноваващо искането за нови постове;

в) тримесечно изчисление за паричните плащания и приходи.


Член 22

>M2


Като част от процедурата по приемане на общия бюджет Комисията изпраща изготвената от агенцията прогноза на бюджетния орган и прави предложение за размера на субсидията за агенцията и за числеността на персонала, който тя смята, че е необходим на агенцията. Комисията предоставя проекта за щатно разписание на агенцията и прогноза за броя на договорно наетия персонал, изразен в еквивалент на щатни длъжности на пълно работно време, за който са предложени бюджетни кредити.


>B


Оперативният бюджет на агенцията не може да бъде окончателно приет преди окончателното приемане на бюджета на Европейския съюз, в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 58/2003.


Бюджетният орган одобрява щатното разписание на всички агенции и всички последващи изменения към него в съответствие с член 24. >M2 Щатното разписание се публикува в приложение към раздел III — Комисия — от общия бюджет. <


Всяко изменение на бюджета, включително и на щатното разписание, се осъществява посредством изменящ бюджет, приет съгласно същата процедура както и първоначалният бюджет, при спазване на условията на членове 18 и 24.
Член 23


Бюджетът съдържа отчет за приходите и отчет за разходите. Той показва:


1. в отчета за приходите:


а) изчислените приходи на агенцията за съответната финансова година;

>M2


б) приходите за предходната финансова година и приходите за година N - 2, включително целевите приходи;в) съответни бележки към всяко перо от приходите;


2. в отчета за разходите:


а) бюджетните средства за съответната финансова година;

б) бюджетните средства за предходната финансова година и бюджетните средства за година N-2;

в) съответни бележки към всеки подраздел.


Член 24


1. Планът за създаване, посочен в член 21, показва до броя постове разрешени за финансовата година, броя на постовете разрешени за предходната година и броя на действително заетите постове. Той представлява твърд лимит за агенцията; не могат да се правят назначения извън определения лимит.


Въпреки това управителният съвет може да модифицира плана за създаване до 10% от разрешените постове под пост А3, при условие че това не се отразява на обема на бюджетните средства по отношение на личния състав, съответстващи на пълна финансова година и остава в рамките на лимита от общ брой постове разрешени от плана за създаване.

2. Чрез дерогация от параграф 1, ефектите от временна заетост, разрешена от назначаващия орган в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на други служители на тези Общности (наричан по-долу Правилник за длъжностните лица ), може да бъдат компенсирани от други назначения.


ДЯЛ ІV


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА


ГЛАВА 1


Общи разпоредби


Член 25


Директорът изпълнява задължения на упълномощен служител. Той е служител съгласно Правилника за длъжностните лица . Той прилага приходната и разходната част на бюджета в съответствие с настоящия регламент, на своя собствена отговорност и в рамките на разпределените суми, които са одобрени.


>M2


Без да се засягат отговорностите на разпоредителя с бюджетни кредити по отношение на предотвратяването и откриването на измами и нередности, агенциите следва да участват в дейностите по предотвратяване на измамите на Европейската служба за борба с измамите
Член 26


Директорът може да делегира своите правомощия по изпълнение на бюджета към персонала на агенцията, при условията, установени в Правилника за длъжностните лица. Тези членове на персонала могат да действат само в рамките на правомощията, които изрично са им прехвърлени.


Член 27


>M2


На всички финансови участници по смисъла на глава 2 от настоящия дял и на всички други лица, свързани с изпълнение, управление, одит или контрол на бюджета, се забранява да предприемат каквито и да било мерки, които биха могли да доведат до конфликт на техните собствени интереси с тези на агенцията или на Общностите. Ако възникне такъв случай, съответното лице трябва да се въздържи от приемането на подобни мерки и да отнесе въпроса до прекия си ръководител. Директорът трябва да отнесе въпроса до управителния съвет.Налице е конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансовия участник при изпълнението на бюджета или на вътрешен одитор са компрометирани по причини свързани със семейство, емоционален живот, политическа или национална принадлежност, икономически интереси или други интереси, споделяни с бенефициера.


ГЛАВА 2


Финансови участници


Член 28


Задълженията на упълномощен служител и на счетоводителя са разделени и взаимно несъвместими.


>M2


Член 29


1. Разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изпълнение на приходите и разходите в съответствие с принципите на добро финансово управление и следи за спазването на изискванията за законосъобразност и правилност. Той съхранява оправдателните документи във връзка с извършената дейност в продължение на пет години от датата на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Личните данни, съдържащи се в оправдателните документи, се изтриват, където е възможно, в случаите, в които тези данни не са необходими за целите на освобождаване, контрол и одит на бюджета. При всички случаи, що се отнася до запазването на данни за трафика, се прилага член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001.


2. Като спазва минималните стандарти, приети от Комисията за собствените ? служби, и надлежно отчита специфичните рискове, свързани с управленската си среда и естеството на финансираните дейности, разпоредителят с бюджетни кредити създава организационна структура, вътрешно управление и процедури за контрол, съобразени с изпълнението на задълженията му, включително, когато е уместно, и последващи проверки.


В зависимост от същността и обхвата на задачите си разпоредителят може да създаде в рамките на своята служба функция за експертни съвети, предназначена да го подпомага при контрола на риска, свързан с неговите дейности.


Преди да се разреши определена операция, оперативните и финансовите аспекти се проверяват от служители, различни от този, който инициира операцията.


За целите на предварителната проверка (ex ante заверяване) отговорният разпоредител с бюджетните кредити може да приеме за една операция серия от отделни сходни трансакции, свързани с обичайни разходи за заплати и възнаграждения, пенсии, командировъчни или болнични. В този случай разпоредителят с бюджетни кредити извършва в зависимост от своята оценка на риска подходяща последваща проверка (ex post заверяване).


Инициирането, предварителната проверка и последващата проверка на дадена операция са отделни функции.


3. В съответствие с член 9, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 58/2003 оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити докладва до 15 март всяка година на управителния съвет за изпълнението на своите задължения под формата на годишен отчет за дейността заедно с информация за финансовите и управленските въпроси, която потвърждава, че информацията, съдържаща се в доклада, е представена вярно и обективно, освен ако не е посочено друго в изразени резерви относно определени области на приходите и разходите.


Член 30


1. Управителният съвет назначава счетоводител, който е командировано длъжностно лице или временно нает служител, назначен направо от агенцията и който отговаря за следното:


а) правилното извършване на плащанията, събирането на приходите и събирането на установените вземания;


б) изготвяне на сметките на агенцията в съответствие с дял VI;


в) водене на счетоводната документация в съответствие с дял VI;


г) прилагане на правилата и методите за счетоводство и хармонизирания сметкоплан (схемите на счетоводство) в съответствие с разпоредбите, приети от счетоводителя на Комисията;


д) формулиране и валидиране на счетоводната система и когато е подходящо, валидиране на системи, определени от разпоредителя с бюджетни кредити за предоставяне или обосноваване на счетоводна информация; разпоредителят с бюджетни кредити е оправомощен да проверява дали са спазени критериите за валидиране;


е) управление на касата.


2. Преди одобрението на сметките от управителния съвет счетоводителят ги подписва, като по този начин гарантира, че е налице разумна гаранция, че сметките дават ясна и правдива представа за финансовата ситуация на агенцията.


За тази цел счетоводителят се уверява, че сметките са изготвени в съответствие с правилата и методите за счетоводна отчетност и установените счетоводни системи, и че всички приходи и разходи са вписани в сметките.


Разпоредителят с бюджетни кредити препраща на счетоводителя цялата информация, от която се нуждае последният, за да изпълни своите задължения.


Разпоредителят с бюджетни кредити продължава да носи пълната отговорност за правилното използване на средствата, които управлява, както и за законността и правомерността на разходите, които са под негов контрол.


Счетоводителят е оправомощен да проверява получената информация, както и да извършва всякакви допълнителни проверки, които счита за необходими, за да подпише финансовите отчети.


Счетоводителят въвежда резерви, ако е необходимо, обяснявайки точно характера и обхвата на тези резерви.


Счетоводителят получава от разпоредителя с бюджетни кредити, който отговаря за нейната достоверност, цялата информация, която е необходима за изготвянето на сметките, които да представят едно реално отражение на активите на агенцията и изпълнението на бюджета.


3. Освен ако не е посочено друго в настоящия регламент, единствено счетоводителят има право да управлява паричните наличности и техните еквиваленти. Той отговаря за тяхното пазене.


>M2


Член 30а


Счетоводителят може при изпълнение на задачите си да делегира някои функции на своите подчинени, които са временно наети служители.ГЛАВА 3


Отговорност на финансовите участници


Член 31


Всеки член на служителите, участващ във финансовото управление и контрола на транзакции, който смята че решение, което неговият началник изисква да вземе или да приеме е неправилно или противоречи на принципите на разумното финансово управление, или на професионалните правила, които се изисква от него да съблюдава, информира писмено директора и ако последният не предприеме нищо в един разумен срок, информира писмено състава, посочен в член 35 и управителния съвет. В случаи на незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на Общността, той информира властите и органите посочени в приложимото законодателство.Член 32


Без да се накърняват дисциплинарните действия, упълномощените чрез делегиране служители може по всяко време да бъдат лишени от своите делегирани правомощия временно или за постоянно от органа, който ги е назначил, като това става с мотивирано решение, след като тяхната позиция е била изслушана. Директорът може по всяко време да оттегли съгласието си за дадено делегиране.

Без да накърнява някакви дисциплинарни действия, служителят отговарящ за счетоводството може по всяко време да бъде лишен от изпълнението на своите задължения временно или постоянно, от управителния съвет, като това става с мотивирано решение, след като неговата позиция е била изслушана. Управителният съвет назначава временно служител, отговарящ за счетоводството.


Член 33


Разпоредбите на настоящата глава не накърняват наказателната отговорност, която упълномощеният служител и служителите с права делегирани от него може да понесат, както това е предвидено в приложимото национално законодателство и действащите разпоредби за защита на финансовите интереси на Общностите, и за борба с корупцията, включваща служители на Общността или служители на държавите-членки.

Всеки упълномощен служител и счетоводител подлежи на дисциплинарни мерки и изплащане на обезщетение, както е установено в Правилника за длъжностните лица. В случаи на незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на Общността, въпросът се отнася до властите и органите посочени в приложимото законодателство.


Член 34


>M2


1. Разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изплащането на обезщетения, както е установено в Правилника за длъжностните лица.


>M2


1а. Задължението за изплащане на обезщетение възниква по-специално, ако:


а) разпоредителят с бюджетни кредити, умишлено или поради груба небрежност, определи вземания, подлежащи на събиране, издаде нареждания за събиране на вземания, поеме задължение за плащане или подпише платежно нареждане, без да спазва настоящия регламент;


б) разпоредителят с бюджетни кредити умишлено или поради груба небрежност пропусне да изготви документ, установяващ наличието на суми за вземане, пропусне да издаде нареждане за събиране на дължими вземания или се забави с неговото издаване или се забави с издаване на нареждане за плащане, като по този начин направи агенцията уязвима за граждански искове от трети страни


2. Упълномощен чрез делегиране служител, който счита че решението попадащо под неговата отговорност е нередовно или в противоречие с принципите на разумното финансово управление, информира за това писмено делегиращия правомощията орган. Ако делегиращият правомощията орган изпрати писмени, мотивирани инструкции до упълномощения чрез делегиране служител да приложи въпросното решение, последният трябва да го приложи и не може да бъде отговорен за това.


Член 35


1. Съставът, съставен от Комисията за да определя дали е налице финансова нередност и какви последици, ако има такива, следва да има от нея, в съответствие с член 66, параграф 4 от общия Финансов регламент, може да упражнява по отношение на агенцията същите правомощия, които има и по отношение на департаментите на Комисията.

Въз основа на решението на този състав, директорът решава дали да започне дисциплинарно производство или производство за изплащане на обезщетение. Ако съставът установи наличието на систематични проблеми той изпраща доклад с препоръки към упълномощения служител и към вътрешният одитор на Комисията. Ако становището засяга директора, съставът го изпраща на управителния съвет и на вътрешния одитор на Комисията.

>M2


В своя годишен отчет за дейността директорът се позовава в анонимна форма на становищата на органа и посочва предприетите съответни мерки.

2. От всеки член на персонала може да се изиска да възстанови изцяло или отчасти всяка вреда понесена от агенцията в резултат на сериозно нарушение от негова страна, извършено по време или по повод на изпълнението на неговите задължения. Назначаващият орган взима мотивирано решение, след като бъдат изпълнени формалностите предвидени в Правилника за длъжностните лица по отношение на дисциплинарните мерки.


Член 36


Счетоводителят може да бъде подложен на дисциплинарни мерки или да понесе отговорност за изплащането на обезщетение, както това е установено в Правилника за длъжностните лица , по-специално когато:


а) той/тя изгуби или увреди парични средства, имущество и документи, които са му/й поверени за пазене или доведе до тяхната загуба или увреждане в резултат на непредпазливост;

б) той/тя промени банкови сметки или пощенски джиро сметки без да уведоми предварително упълномощения служител;

в) той/тя възстанови или плати суми, които не отговарят на съответните ордери за възстановяване или плащане;

г) той/тя пропусне да събере дължими приходи.


ГЛАВА 4


Приходни операции


Член 37


Сумите за събиране се изчисляват първо от упълномощения служител, който отговаря по отношение на всяка мярка или ситуация, която може да създаде или да модифицира задължение за плащане към агенцията.


Член 38


Установяването на съществуващо вземане е актът, с който упълномощеният служител:


а) удостоверява, че задължението съществува;

б) определя или удостоверява реалността и размера на задължението;

в) удостоверява условията, при които задължението е дължимо.


Всяко вземане за сума, което е идентифицирано като сигурно, с фиксиран размер и подлежащо на изпълнение трябва да бъде установено с ордер за възстановяване дадено на отговарящия за счетоводството служител, придружено от дебитно съобщение, изпратено на длъжника. Двата документа се изготвят и изпращат от отговорния упълномощен служител.

>M2


В договорите, сключени от агенцията с икономически оператори, се посочва, че всяко неизплатено на датата на падежа вземане, включено в дебитното известие, носи лихва в съответствие с Регламент на Комисията (ЕО, Евратом) № 2342/2002 ( 5 ). Условието, според което на агенцията се дължи лихва при закъсняло плащане, включително ставката за лихвата за забава, се посочва изрично в договорите.Член 39


Разрешението за възстановяването на суми е актът, с който отговорният упълномощен служител инструктира счетоводителя, чрез издаването на ордер за възстановяване, да събере дължимата сума, която е била установена от него.


Счетоводителят действа въз основа на нарежданията за възстановяване на дължими суми, които са установени по съответния начин от упълномощения служител или от отговорния упълномощен служител. Той полага необходимите грижи, за да гарантира че агенцията ще получи своите вземания, и че нейните права ще бъдат защитени.

Недължимо платените суми се възстановяват.
Член 40

>M2


Когато отговорният счетоводител планира да се откаже изцяло или частично от дадено събиране на установено вземане за сума, той гарантира, че отказът е в съответствие и отговаря на принципите на доброто финансово управление и на пропорционалността. Той уведомява управителния съвет за своето намерение за отказ от събиране на установено вземане за сума. Решението за отказ се издава от разпоредителя с бюджетни кредити и трябва да се мотивира. Разпоредителят с бюджетни кредити може да делегира това решение само за вземания за суми, по-малки от 5 000 EUR. Решението за отказ посочва какви действия са били предприети, за да се осигури събирането, както и правните и фактически мотиви, на които то се основава.

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити анулира установено вземане за сума, когато се открие, че е била извършена правна или фактическа грешка, поради което сумата не е била правилно установена. Разпоредителят с бюджетни кредити може да делегира това решение само за взимания за суми, по-малки от 5 000 EUR. Анулирането се извършва с решение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити и трябва да бъде подходящо обоснована.

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити коригира сумата на установеното задължение, като я повишава или понижава, когато откриването на фактическа грешка включва и промяна на размера на вземането, при условие че корекцията не води до загуба на установените права на агенцията. Промените се извършват с решение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити и са подходящо обосновани.Член 41


При реалното възстановяване на дължимата сума, отговарящият за счетоводството служител вписва това в сметките и информира отговорния упълномощен служител. Издава се разписка за всички парични плащания, получени от счетоводителя.

Ако реалното възстановяване не е станало на датата посочена в дебитното съобщение, счетоводителят информира отговорния упълномощен служител и незабавно започва процедура за осъществяване на възстановяването посредством наличните законови средства, включително, когато това е подходящо чрез компенсиране, а ако това е невъзможно чрез принудително възстановяване.

Когато агенцията има претенции към длъжник, който на свой ред има претенции към агенцията, която е сигурна, за точно определена сума и с настъпил падеж, отговарящият за счетоводството служител извършва компенсация на еквивалентните суми.


Член 42


>M2


Счетоводителят, във връзка с отговорния разпоредител с бюджетни кредити, може да разсрочи плащанията само въз основа на писмена молба, където причините за искането са подходящо изложени, при условие че длъжникът се ангажира да заплати лихва за целия период, считано от датата, посочена в дебитното известие, и при условие че с оглед защитата на правата на агенцията длъжникът предостави финансови гаранции, обхващащи както главницата, така и лихвата


>M2


Член 42а


Счетоводителят съхранява списък от дължими суми за събиране. Правата на вземания на агенцията са групирани в списъка според датата на издаване на нареждането за събиране на вземания. Счетоводителят посочва също решенията за цялостно или частично отказване от събиране на установени вземания. Списъкът се добавя към отчета за бюджетното и финансово управление на агенцията. Агенцията изготвя списък на вземанията на агенцията, свързани с административния ? бюджет, в който се посочват имената на длъжниците и размера на дълга, в случаите, в които длъжникът е принуден да плати с влязло в сила решение на съда и когато той не е извършил никакво плащане или не е извършил значително плащане една година след произнасянето на гореспоменатото решение. Списъкът се публикува, като се взема предвид съответното законодателство в областта на защитата на личните данни.


Член 42б


Вземанията на агенцията по отношение на трети страни и вземанията на трети страни по отношение на агенцията подлежат на давностен срок от пет години. Давностният срок се посочва в договорите, сключени от агенцията.
ГЛАВА 5


Разходни операции


Член 43


За всеки разход е налице ангажимент за него, той е валидиран, разрешен и изплатен.


Член 44


По отношение на всяка мярка, която би могла да доведе до разходи за сметка на бюджета, отговорният упълномощен служител трябва първо да поеме бюджетен ангажимент преди да поеме правни задължения спрямо трети страни.


Индивидуалните правни задължения, свързани с индивидуални или преходни бюджетни ангажименти, се поемат най късно до 31 декември от година N. Неизползваният баланс от тези бюджетни ангажименти се освобождава от отговорния упълномощен служител.


Член 45


Когато е приет бюджетен ангажимент, отговорният упълномощен служител гарантира, че разходът е бил извършен за сметка на правилната точка от бюджета, че разпределените суми са налице и че разходът съответства на съответните разпоредби, включително и на принципа на разумното финансово управление.


Член 46


Валидиране на разхода е актът с който отговорният упълномощен служител удостоверява съществуването на правото на кредитора, удостоверява условията, при които плащането става дължимо и определя или удостоверява реалността и сумата на искането. Валидирането на всеки разход става въз основа на придружаващи документи, които доказват правото на кредитора.

Решението за валидиране се изразява чрез подписването на разписка "предадено за плащане" от отговорния упълномощен служител. При некомпютъризирана система "предадено за плащане" има формата на печат, включващ подписа на отговорния упълномощен служител. При компютъризирана система "предадено за плащане" има формата на валидиране чрез използване на персонална парола за достъп на отговорния упълномощен служител.


Член 47


Разрешението на разхода е актът, с който отговорният упълномощен служител, чрез издаване на нареждане за плащане, инструктира счетоводителят да издаде разходен ордер, който е бил валидиран. На разплащателния ордер се вписва датата и се подписва от отговорния упълномощен служител, и когато е уместно, се придружава от документ удостоверяващ че стоките са били включени в инвентарните списъци, посочени в член 64.

>M2


Когато се извършват периодични плащания във връзка с извършени услуги или доставени стоки и в зависимост от анализа на риска, който той извършва, разпоредителят с бюджетни кредити може да разпореди прилагането на система за пряк дебит.


>BЧлен 48


Валидирането, разрешаването и плащането на разхода трябва да се извършват в рамките на ограниченията специфицирани в и в съответствие с разпоредбите на общия финансов регламент и неговите правила за прилагане.ГЛАВА 6


Вътрешен одитор


Член 49

Ролята на вътрешен одитор в изпълнителните агенции се изпълнява от вътрешния одитор на Комисията.


По отношение на изпълнителните агенции вътрешният одитор на Комисията осъществява същите правомощия както по отношение на отделите на Комисията съгласно членове 85 и 86 от Общия финансов регламент. Той докладва установените от него факти и своите препоръки пред управителния съвет и директора. Те гарантират, че е предприето действие по препоръките въз основа на одита и информират Комисията. Вътрешният одитор представя на агенцията и изпраща за информация до Комисията годишен доклад, който описва броя и вида на проведените одити, >M2 Вътрешният одитор посочва в своя годишен отчет, представен на Комисията в съответствие с член 86, параграф 3 от Общия финансов регламент, броя и вида на извършените одити по отношение на агенциите, направените препоръки и действията, предприети въз основа на тези препоръки. Тази информация се представя също и на съответната агенция <


Отговорността на вътрешния одитор при упражняване на неговите задължения се определя в съответствие с член 87 от Общия финансов регламент.


>M2


Всяка година директорът изготвя отчет, който обобщава броя и вида на проведените одити от вътрешния одитор, направените препоръки и действията след тези препоръки. Той изпраща отчета на Комисията, след като предварително информира за това управителния съвет. Комисията включва този отчет в отчета, който тя изготвя в съответствие с член 86, параграф 4 от Общия финансов регламент.ДЯЛ V


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Член 50

>M2


Член 50


1. По отношение на обществените поръчки, свързани с дейността на агенцията, се прилагат разпоредбите на Общия финансов регламент и на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 при спазване на условията на параграфи 3 и 5 на настоящия член.


2. Изпълнителните агенции могат да поискат да бъдат асоциирани като възложители при възлагане на изпълнението по договори с Комисията или при междуинституционални договори.


3. Когато Комисията, междуинституционалните служби или Центърът за преводи могат да доставят стоки, да предоставят услуги или да извършват работа, агенциите трябва първо да се обърнат към тези органи. Същото се прилага, когато тези органи могат да извършат такива задачи чрез контакти с икономически оператори и да осигурят значителни допълнителни услуги, които надхвърлят тези на обикновен посредник или консултант. Агенцията сключва споразумения с тези органи.


4. За прилагането на член 101 от Общия финансов регламент в търга се посочва, че агенцията може, преди да се подпише договора, да се откаже от поръчката или да отмени процедурата по възлагането, без кандидатите или оферентите да имат право на обезщетение.


5. За прилагането на член 103 от Общия финансов регламент в търговете, обявени от агенцията, се посочва, че тя може да преустанови процедурата и да предприеме всички необходими мерки, включително и отмяна на процедурата според условията, посочени в настоящия член.


За прилагането на член 103 от Общия финансов регламент в договорите, сключени от агенцията, се указва, че тя може да предприеме посочените в настоящия член мерки според посочените в него условия.


>M2


>M2
ДЯЛ VА


ПРОЕКТИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ОТРАЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТА


Член 50а


Във възможно най-кратък срок управителният съвет информира бюджетния орган за евентуалното си намерение да реализира проекти, които биха имали значителни последици за финансирането на неговия оперативен бюджет, по-специално проекти, свързани със собствеността, например такива, предвиждащи наемане или закупуване на сгради. Управителният съвет информира Комисията за това.


Ако клон на бюджетния орган възнамерява да излезе със становище, той следва в срок от две седмици след получаването на информацията за проекта да уведоми съответната агенция за това свое намерение. При липса на отговор агенцията може да продължи с планираната дейност.


Това становище се препраща на съответната агенция и на Комисията в рамките на две седмици от уведомяването в съответствие с втория параграф.
ДЯЛ VБ


ЕКСПЕРТИ


Член 50б


Член 265а от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 се прилага mutatis mutandis за подбора на експерти, на които ще се плаща въз основа на фиксирана сума да подпомагат агенцията, по-специално за оценяване на предложенията и на заявленията за получаване на безвъзмездни помощи или на тръжните оферти, и да предоставят техническа помощ при контрола и окончателната оценка на проектите. Агенциите могат да използват също така списъка с експерти, изготвен от Комисията;ДЯЛ VІ


ПРЕДСТАВЯНЕ НА СМЕТКИТЕ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ


ГЛАВА 1


Представяне на сметките


Член 51


>M2


Член 51


Сметките на агенцията се състоят от финансови отчети и доклади по изпълнение на бюджета. Те се придружават от доклад за бюджетното и финансовото управление през годината, в който се дава отчет inter alia за степента на усвояване на бюджетните кредити заедно с обобщена информация за трансферите на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции
Член 52


Сметките трябва да са съобразени с правилата, да са точни и пълни, и да представят вярна и обективна картина:


а) по отношение на финансовите отчети, активи и пасиви, разходи и приходи, права и задължения непоказани като активи или пасиви, и по отношение на паричния поток;


б) по отношение изпълнението на бюджета, приходните и разходните операции.


Член 53


Финансовите отчети се изготвят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, специфицирани в Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, а именно: действащо предприятие, грижливост, систематични методи на осчетоводяване, възможност за сравняване на информацията, материалност, предимство на реалността пред външния вид, счетоводство основано на капитализацията.


Член 54


В съответствие с принципа на счетоводството основано на капитализацията, финансовите отчети показват разходите и приходите за финансовата година, независимо от датата на плащане или събиране.

Стойността на активите и пасивите се определя в съответствие с правилата за оценка, установени с методите на осчетоводяване, посочени в член 59.


Член 55


Финансовите отчети се представят в евро и включват:


а) баланс и икономическа окончателна сметка, които представят активите и пасивите, финансовата ситуация и крайния икономически резултат към 31 декември на предходната година; те се представят в съответствие със структурата, установена с директива на Съвета за годишните сметки на някои видове компании, но като се вземе предвид специфичния характер на дейността на агенцията;


б) таблица на паричния поток, показваща събраните и платени суми през годината, а също така и окончателното състояние на хазната;


в) отчети за промените в капитала, представляващи в подробности увеличенията и намаленията през годината във всеки пункт от капиталовите сметки.


Приложението към финансовите отчети допълва и коментира предоставената информация и представя допълнителна информация, предписана от международно приетата счетоводна практика, когато тази информация е релевантна за дейността на агенцията.


Член 56


Докладите по изпълнението на бюджета се представят в евро. Те включват:


а) окончателна бюджетна сметка, която съдържа всички бюджетни операции през годината по отношение на приходи и разходи; структурата в която тя се представя е същата като тази на самия бюджет;


б) приложение към окончателната бюджетна сметка, което допълва и коментира информацията представена в тази сметка.Член 57


Счетоводните сметки на агенцията се консолидират с тези на Комисията, в съответствие с процедурата предвидена в член 14 от Регламент (ЕО) № 58/2003 и в съответствие със следните разпоредби:


>M2


а) най-късно до 1 март след края на финансовата година управителният съвет уведомява счетоводителя на Комисията и Сметната палата за предварителните отчети заедно с доклада за бюджетното и финансовото управление през годината и изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент и на Съвета до същата дата;

б) въз основата на проект, изготвен от директора, управителният съвет одобрява окончателните сметки на агенцията и ги изпраща на счетоводителя на Комисията, на Сметната палата на ЕО, на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 1 юли следващата година;


в) окончателните сметки на агенцията, консолидирани с тези на Комисията, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз >M2 до 15 ноември < следващата финансова година;


г) най-късно на 30 септември директорът изпраща на Сметната палата отговор по отношение на всички наблюдения, които може да се съдържат в доклада, посочен в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003.

ГЛАВА 2


Осчетоводяване


Член 58


1.Счетоводната система на агенциятга служи за организиране на бюджетната и финансовата информация по начин, който да позволява вмъкването, попълването и регистрирането на цифри. Сметките се състоят от общи сметки и бюджетни сметки. Тези сметки се водят в евро на базата на календарната година.

Цифрите в общите и бюджетните сметки се приемат в края на бюджетната година, така че да могат да бъдат изготвени сметките, посочени в глава 1.

2. Независимо от параграф 1, упълномощеният служител може да води аналитични сметки.


Член 59


Правилата и методите за осчетоводяване и хармонизираната схема на сметките, които трябва да бъдат прилагани от агенцията, се приемат от счетоводителя на Комисията, в съответствие с член 133 от общия Финансов регламент.


Член 60


Като се използва метода на двустранно вписване, общите сметки включват в хронологичен ред всички събития и операции, които се отразяват на икономическата и финансова ситуация, и на активите и пасивите на агенцията.


Член 61


Движенията на сметки и баланси се вписват в счетоводните книги.

Всички счетоводни вписвания, включително и корекции на сметки, се основават на подкрепящи ги документи, към които те се отнасят. Счетоводната система трябва да е от такъв характер, че да оставя следи към всички счетоводни вписвания.


Член 62


След приключване на бюджетната година и до датата на представянето на окончателните сметки, счетоводителят на агенцията прави всички корекции, които без да включват разплащания или събиране на суми по отношение на съответната година, са необходими за вярното и обективно представяне на сметките в съответствие с правилата.


Член 63


Бюджетните сметки предоставят подробен запис на изпълнението на бюджета. Бюджетните сметки съдържат записи на всички приходни и разходни операции, предвидени в дял ІV.


Член 64


Счетоводителят на агенцията води инвентарни списъци, които показват всички материални, нематериални и финансови активи на агенцията, в съответствие с модела изготвен от счетоводителя на Комисията. Счетоводителят на агенцията проверява дали вписванията в инвентарните списъци отговарят на действителното положение. Продажбата на движима собственост се обявява по подходящия начин.


ДЯЛ VІІ


ВЪНШЕН ОДИТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ


Член 65


Сметната палата наблюдава сметките на агенцията в съответствие с член 248 от Договора за ЕО.

Сметната палата осъществява наблюдението в съответствие с членове 139 - 144 нот общия Финансов регламент.

Управителният съвет изпраща на Сметната палата бюджета, така както той е окончателно приет. Той информира възможно най-бързо Сметната палата за всички решения и актове, приети в съгласно членове 15, 18, 26 и 31.Член 66


>M2


Преди 15 май на годината N + 2 по препоръка на Съвета, който решава с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на административния бюджет за годината N. Директорът информира управителния съвет за съображенията на Европейския парламент, съдържащи се в резолюцията, която придружава процедурата по освобождаване от отговорност.


Решението за освобождаване от отговорност обхваща сметките за всички приходи и разходи на агенцията, произтичащия баланс, активите и пасивите на агенцията, посочени в баланса. Освобождаването от отговорност се предоставя съвместно с това свързано с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз.

С оглед освобождаването от отговорност Европейският парламент разглежда финансовите отчети и докладите за изпълнението на бюджета, след като това е било направено от Съвета. Той също така разглежда и доклада на Сметната палата, посочен в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003, заедно с отговорите на директора.

При поискване от страна на Европейския парламент, директорът, по същия начин по който това е предвидено в член 146, параграф 3 на общия Финансов регламент, предоставя всяка информация необходима за безпрепятственото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за въпросната година.


Член 67


Директорът и Комисията предприемат необходимите стъпки, за да действат въз основа на наблюденията, съпровождащи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност и въз основа на коментарите, съпътстващи приетата от Съвета препоръка за освобождаване от отговорност.

По искане на Европейския парламент или на Съвета, директорът докладва за мерките предприети в светлината на тези наблюдения и коментари. След като изпрати доклад на Комисията, директорът изпраща и копие на Сметната палата.


ДЯЛ VІІІ


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


>M2 —————Член 69


Европейският парламент, Съветът и Комисията имат правомощието да получават всичката необходима информация или обяснения по отношение на бюджетните въпроси в рамките на техните сфери на компетентност.


Член 70


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 21 септември 2004 година.


За Комисията:


Michaele SCHREYER


Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр.1.

2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

3 ОВ L 357, 31. 12. 2002 г., стр.1.

4 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

32004R1653 - ЦПР-редактиран


Untitled Page