РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 866/2004 НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване от 2003 година

Обн. L ОВ. бр.206 от 9 Юни 2004г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен с


>M1 Регламент (ЕО) 293/2005 на Съвета от 17 февруари 2005 година

>M2 Commission Regulation (EC) No 601/2005 of 18 April 2005 (*)

>M3 Регламент (ЕО) № 1283/2005 на Комисията от 3 август 2005 година

>M4 Регламент (ЕО) № 587/2008 на Съвета от 16 юни 2008 годинаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид протокол № 10 за Кипър от Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и на корекциите на Договорите, на базата на които е създаден Европейския съюз1, и по-специално член 2 от него,


като взе предвид Протокол № 3 към въпросния Акт за присъединяване, относно зоните на суверенитет на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър2, и по-специално член 6 от него,


като взе предвид предложението на Комисията3,


като има предвид, че:


(1) Европейският съвет подчерта неколкократно предпочитанието си към присъединяването на обединен Кипър. За съжаление не е възможно все още да се постигне окончателно уреждане на въпроса. Съгласно параграф 12 от заключенията на Европейския съвет от Копенхаген, Съветът представи на 26 април 2004 г. позицията си относно настоящото положение на острова.


(2) В очакване на уреждането се прекратява временно прилагането на достиженията на правото на ЕС към датата на присъединяване, съгласно член 1, параграф 1, от Протокол № 10, в зоните на Република Кипър, върху които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол.


(3) Съгласно член 2, параграф 1 от Протокол № 10, след временното прекратяване е необходимо да се предвидят условията за прилагане на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз по отношение на демаркационната линия между гореупоменатите зони и тези, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол. За да се гарантира ефективността на тези правила, тяхното прилагане трябва да се разшири до границата между зоните, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол и източната суверенна зона на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.


(4) Гореупоменатата демаркационна линия не представлява външна граница на ЕС и на първо място Република Кипър има задължение да определи кои стоки, услуги и лица имат право да я пресичат. Тъй като гореупоменатите зони се намират временно извън митническата и данъчна територия на Общността и извън пространството на свобода, правосъдие и сигурност, следва да има специални правила, които да гарантират ниво на защита и сигурност, съпоставимо с това в ЕС, по отношение на нелегалната имиграция, заплахите за обществения ред и икономическите интереси по отношение на движението на стоки стоки. Движението на животни и продукти от животински произход ще бъде забранено докато не бъде предоставена достатъчно информация за здравето на животните в гореупоменатите зони.


(5) Член 3 от Протокол № 10 посочва изрично, че временното прекратяване на достиженията на правото на ЕС не пречи да се приемат мерки за подобряване на икономическото развитие на гореупоменатите зони. Настоящият регламент е предназначен да улесни търговията и другите връзки между гореупоменатите зони и тези, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол, като същевременно осигури необходимото ниво на защита и сигурност, както е посочено по-горе.


(6) Що се отнася до лицата, политиката на правителството на Република Кипър позволява понастоящем демаркационната линия да преминават всички граждани на републиката, гражданите на ЕС и поданиците на трети страни, които легално пребивават в северната част на Кипър, както и всички граждани на ЕС и поданици на трети страни, които са влезли на острова като са минали през зоните, контролирани от правителството.


(7) Като се взема предвид политиката на правителството на Република Кипър, необходимо е да се определят минимум правила, позволяващи на гражданите на ЕС съюз да упражняват правото си на свободно движение във вътрешното пространство на ЕС и минимум правила, позволяващи контрол на лицата на демаркационната линия; да се осигури ефективен надзор над тази линия с цел борба с нелегалната имиграция на поданици от трети страни и срещу всяка заплаха за сигурността и обществената политика. Необходимо е също така да се определят условията, при които поданиците на трети страни ще могат да преминават тази линия.


(8) По отношение на проверките на лицата, настоящият регламент следва да не засяга разпоредбите на Протокол № 3, и по-специално на член 8 от него.


(9) Настоящият регламент не засяга по никакъв начин мандата на Обединените нации в буферната зона.

(10) Всяка промяна в политиката на правителството на Република Кипър по отношение на демаркационната линия, която може да се окаже несъвместима с правилата, установени с настоящия регламент, следва да бъде нотифицирана на Комисията преди влизането й в сила, за да може Комисията да предприеме необходимите инициативи, за да избегне тази несъвместимост.


(11) Комисията следва също така да може да изменя приложения І и ІІ към настоящия регламент, за да отговори на евентуалните промени и да предприеме незабавни действия,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ДЯЛ І


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧлен І


Определения


По смисъла на настоящия регламент:


1) "демаркационна линия" означава:


а) за целите на проверките на лицата, както е определено в член 2, линията разделяща зоните, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол и тези, в които то не упражнява ефективен контрол;


б) за целите на проверките на стоки, както е определено в член 4, линията, разделяща зоните, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол от зоните, в които правителството на Кипър упражнява такъв контрол и източната суверенна зона на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;


2) "поданици на трети страни" означава: всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 17, параграф 1 от Договора за ЕС.


Позоваванията в настоящия регламент на зоните, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол се отнасят само за зоните, разположени в Република Кипър.

ДЯЛ ІІ


ПРЕМИНАВАНЕ НА ЛИЦАТА ПРЕЗ ДЕМАРКАЦИОННАТА ЛИНИЯ


Член 2


Контрол на лицата


1. Република Кипър подлага на проверка всички лица, които преминават демаркационната линия, с цел да противодейства на нелегалната имиграция на поданици на трети страни, както и да открива и предотвратява всяка заплаха за обществения ред и политика. Проверяват се също превозните средства и предметите, които са притежание на лицата, преминаващи линията.


2. Всички лица се подлагат най-малко на една проверка, за да бъде установена тяхната самоличност.


3. Поданиците на трети страни имат право да пресичат демаркационната линия само при условие, че:


а) могат да представят разрешително за пребиваване, издадено от Република Кипър или валиден документ за пътуване и, когато това се изисква, с виза за Република Кипър, и


б) не представляват заплаха за обществения ред и обществената политика.


4. Демаркационната линия може да бъде пресичана само на пропускателните пунктове, установени от компетентните органи на Република Кипър. Списъкът на тези пунктове е установен в приложение І.


5. Проверките на лицата на границата между източната суверенна зона и зоните, върху които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, се извършва в съответствие с член 5, параграф 2 от Протокол № 3 от Акта за присъединяване.Член 3


Надзор на демаркационната линия


Република Кипър осъществява ефективен надзор по цялото протежение на демаркационната линия, така че да попречи на лицата да избегнат проверките на пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 4.

ДЯЛ ІІІ


ПРЕМИНАВАНЕ НА СТОКИТЕ ПРЕЗ ДЕМАРКАЦИОННАТА ЛИНИЯЧлен 4


Обработка на стоките, произхождащи от зоните, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол


1. Без да се накърнява член 6, стоките могат да бъдат внесени в зоните, върху които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол, при условие че са изцяло произведени в зоните, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, или ако последната икономически обоснована трансформация или значима обработка, е била извършена от предприятие, оборудвано за целта в зоните, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, по смисъла на членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета4.


>M4


2. За стоките, посочени в параграф 1, не се попълва митническа декларация. Те не се облагат с мита или с такси с равностоен ефект. С цел да се гарантира ефективен контрол, количествата, пренасяни през демаркационната линия, се регистрират.3. Стоките преминават линията само на пропускателните пунктове изброени в приложение І, както и на пунктовете Пергамос и Стровиля в източната суверенна зона.


4. Стоките отговарят на изискванията и се подлагат на проверки съгласно законодателството на Общността, както е установено в приложение ІІ.


5. Стоките се придружават от документ, издаден от Търговската камара на кипърските турци, надлежно оторизирана за тази цел от Комисията със съгласието на правителството на Република Кипър, или от друг орган, оторизиран от въпросното правителство. Търговската камара на кипърските турци или другият надлежно оторизиран орган пази архивите на всички тези издадени документи, за да се даде възможност на Комисията да наблюдава вида или количеството стоки, които са преминали линията, както и дали те отговарят на разпоредбите на настоящия член.


6. След като стоките са преминали демаркационната линия и са преминали в зоните, върху които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол, компетентните органи на Република Кипър проверяват автентичността на документа, посочен в параграф 5 и дали той съответства на пратката.

7. Република Кипър счита, че стоките, посочени в параграф 1, не представляват внос по смисъла на член 17, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО на Съвета5 и член 5 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета6, при условие, че не са предназначени за консумация в Република Кипър.


8. Параграф 7 не оказва влияние върху собствените средства на Европейските общности, произтичащи от ДДС.


9. Забранява се преминаването на живи животни и продукти от животински произход през демаркационната линия.


10. Властите в източната суверенна зона могат да запазят традиционния режим на снабдяване на Кипърското турско население в село Пила със стоки, с произход от зоните, върху които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол. Те строго контролират количествата и вида на тези стоки, като се има предвид тяхното местоназначение.


11. Стоките, които отговарят на условията, установени в параграфи 1 - 10 имат статут на стоки от Общността по смисъла на член 4, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.


12. Настоящият член се прилага незабавно считано от 1 май 2004 г. по отношение на стоките, които са изцяло получени в зоните, върху които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, и които отговарят на разпоредбите на приложение ІІ. Цялостното приложение на настоящия член по отношение на другите стоки ще стане като се вземат предвид специфичните правила, които отчитат особеното положение на остров Кипър, въз основа на решение на Комисията, което трябва да бъде прието във възможно най-кратки срокове, най-късно до два месеца след приемането на настоящия регламент. За тази цел Комисията се подпомага от Комитет и се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета7.


>M4


Член 4a


Временно въвеждане на стоки


1. С изключение на стоки, които са предмет на ветеринарни и фитосанитарни изисквания, следните стоки могат да бъдат въвеждани временно от зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, в ефективно контролирани от правителството на Република Кипър зони в Република Кипър:


а) лични вещи на лица, преминаващи през демаркационната линия, които са необходими при пътуването, и стоки за спортни цели;


б) превозни средства;


в) професионално оборудване;


г) стоки, предназначени за поправка;


д) стоки, предназначени за изложения или за обществено мероприятие.


2. Стоките, посочени в параграф 1, могат да бъдат въвеждани за срок до шест месеца.


3. Не е необходимо стоките, посочени в параграф 1, да отговарят на условията по член 4, параграф 1.


4. Ако след изтичане на срока за временно въвеждане, предвиден в параграф 2, стоките, посочени в параграф 1, не бъдат върнати в зоните, в които Република Кипър не упражнява ефективен контрол, те се конфискуват от митническите органи на Република Кипър.


5. В случай на временно въвеждане на стоките, посочени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, се прилагат mutatis mutandis членове 229, 232, 579 и 581 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията ( 9 ).


За временно въвеждане на стоките, посочени в параграф 1, букви в), г) и д) от настоящия член, се следва следната процедура:


а) стоките са придружени от декларация от лицето, които ги въвежда, в която се посочва целта на временното въвеждане, както и, когато е уместно, от подкрепящи документи, с коиято се предоставят разумни доказателства, че стоките попадат в една от трите категории, посочени в параграф 1, букви в), г) и д) от настоящия член;


б) стоките се регистрират от митническите органи на Република Кипър или от властите на източната суверенна зона при влизане и при излизане от зоните в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол, или от източната суверенна зона;


в) митническите органи на Република Кипър и властите на източната суверенна зона могат да изискат като условие за временно въвеждане на стоки представянето на обезпечение за гарантиране на заплащането на митническите и данъчните задължения, които могат да възникнат във връзка с тези стоки.


6. Комисията може да приеме специални правила в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 12.
Член 5


Стоки, експедирани в зоните, върху които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол


1. Стоките, разрешени за преминаване на демаркационната линия, не подлежат на формалности по износа. Въпреки това, властите в Република Кипър предоставят, при поискване, необходимите документи, като се съобразяват изцяло с вътрешното законодателство на Кипър.


2. Не се полага никакво възстановяване при износ за селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти при преминаване на демаркационната линия.


3. Доставката на стоки не се освобождаването от такси и мита съгласно член 15, параграфи 1 и 2 от Директива 77/388/ЕИО.


4. Движението на стоки, преместването или износа на които е забранен извън митническата територия на Общността или е предмет на съгласно правото на общността, или става само с разрешение, ограничение или мита и такси.


>M1Член 6

>M4


1. Директива 69/169/ЕИО на Съвета от 28 май 1969 г. за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания ( 10 ) и Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания ( 11 ) не се прилагат, но стоките, които са в личния багаж на лица, преминаващи през демаркационната линия, се освобождават от данък върху оборота и от акцизи, както и от други такси и мита, при условие че нямат търговски характер и общата им стойност не надхвърля 260 ЕUR на човек.


2. Количествените ограничения за освобождаване от данък върху оборота и от акцизи, както и от други такси и мита е 40 цигари и 1 литър спиртни напитки за лична консумация.


>M1


3. Освобождаването стоките, посочени в параграф 2 не се предоставя за лицата, които пресичат демаркационната линия и са на възраст под 17 години.


4. В рамките на определените в параграф 2 количествени норми, стойността на изброените в параграф 2 стоки не се взема предвид при определянето на освобождаването, посочено в параграф1.


5. С цел да се справи със сериозни смущения в специфичен сектор на своята икономика, причинени от широкото използване на улесненията от лицата, които пресичат демаркационната линия, Република Кипър може, след одобрение от Комисията, да дерогира член 6, параграф 1 за период, който не е по-дълъг от три месеца.ДЯЛ ІV


УСЛУГИ


Член 7


Облагане с данъци


Ако услугите са извършени от другата страна на демаркационната линия за или от лица, установени или с постоянен адрес или обичайно местожителство в зоните на Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, тези услуги за целите на ДДС се считат извършени или получени от лица установени или с постоянен адрес или обичайно местожителство в зоните на Република Кипър, в които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол.ДЯЛ V


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 8


Прилагане


Властите в Република Кипър и властите в източната суверенна зона в Кипър предприемат всички необходими мерки за да гарантират спазването на разпоредбите на настоящия регламент и да не позволят те да бъдат заобикаляни.


Член 9


Адаптиране на приложенията


Комисията може, със съгласието на правителството на Кипър, за измени приложенията на настоящия регламент. Преди всяко изменение Комисията се консултира с Търговската камара на кипърските турци или със всеки един други орган, надлежно упълномощен от правителството на Република Кипър, както е предвидено в член 4, параграф 5, както с Обединеното кралство, ако суверенните зони са заинтересувани. При изменение на приложение ІІ, Комисията следва съответната процедура, посочена в законодателството на Общността, която се отнася до предмета на изменение.


Член 10


Промяна на политиката


Всяка промяна на политиката, следвана от правителството на Република Кипър по отношение на преминаването на демаркационната линия от лица или стоки влиза в сила следа като предложените изменения бъдат нотифицирани на Комисията и тя не се е противопоставила в срок от един месец. Ако е необходимо и след консултация с Обединеното кралство, ако това засяга суверенните зони, Комисията може да предложи изменения на настоящия регламент, с цел да гарантира съвместимостта между националните правила и правилата на Общността приложими по отношение на линията.


Член 11


Оценка и мониторинг на регламента


1. Без да накърнява член 4, параграф 12, Комисията представя годишен отчет на Съвета, най-късно една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент, относно прилагането на регламента и положението, произтичащо от приложението му. Ако е необходимо в този отчет ще се правят предложения за изменения.


2. Комисията разглежда по-специално прилагането на член 4 от настоящия регламент и формите на обмен между зоните, върху които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол и зоните, в които то не упражнява такъв контрол, включително количествата и стойността на търговията и стоките.


3. Всяка държава-членка може да поиска от Съвета да покани Комисията да обсъди и да й докладва обратно, в определен срок, забележките си по всеки проблем, произтичащ от приложението към настоящия регламент.


4. В случай на спешни случаи, когато се създава заплаха или риск за здравето на хората, животните или растенията, се прилагат съответните процедури, както е установено в законодателството на Общността и посочени в приложение II. >M4 При други спешни случаи, по-специално такива, предизвикани от нередности, нарушения на търговията или измама, или при възникването на други извънредни обстоятелства, изискващи незабавни действия, Комисията може, след консултация с правителството на Република Кипър, да приложи веднага мерките, които са абсолютно необходими за нормализиране на ситуацията. < Предприетите мерки се представят на Съвета до десет работни дни. Съветът може, като гласува с квалифицирано мнозинство, да измени, промени или анулира взетите от Комисията мерки в срок от 21 работни дни от датата на получаване на нотификацията от страна на Комисията.5. Всяка държава-членка може да покани Комисията да предостави подробности за количеството, стойността и стоките, които преминават демаркационната линия на постоянния комитет или на управителния комитет, при условие че изпрати едномесечно предизвестие.


Член 12


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила в деня на присъединяването на Кипър към Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


>M3
ПРИЛОЖЕНИЕ I


Списък на граничните пунктове, посочени в член 2, параграф 4


— Agios Dhometios


— Astromeritis — Zodhia


— Kato Pyrgos — Karavostasi


— Kato Pyrgos — Kokkina


— Kokkina — Pachyammos


— Ledra Palace


— Ledra Street.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


Изисквания и проверки, посочени в член 4, параграф 4


Ветеринарните, фитосанитарните изисквания и изискванията за безопасност на храните, както е установено в мерките, приети съгласно член 37 (предходен член 43) и/или на член 152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕС. И по-специално въпросните растения, растителните продукти и други предмети се подлагат на фитосанитарни проверки, извършени от надлежно оторизирани експерти, за да се провери дали разпоредбите отговарят на разпоредбите на фитосанитарното законодателство на Европейския съюз (Директива 2000/29/ЕО на Съвета8) преди да преминат демаркационната линия и да бъдат експедирани към зоните, върху които Република Кипър упражнява ефективен контрол.


_________________________

1 ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 955.

2 ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 940.

3 ОВ С 302, 19.10.1992, стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

4 OВ L 145, 13.6.1977, стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/15/EО (OВ L 52, 21.2.2004, стр. 61).

5 OВ L 76, 23.3.1992, стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 807/2003 (OВ L 122, 16.5.2003, стр. 36).

6 OВ L 184, 17.7.1999, стр. 23.

7 OВ L 133, 4.6.1969, стр. 6. Директива, последно изменена с Директива 2000/47/EО (OВ L 193, 29.7.2000, стр. 73).

8 ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/31/ЕО на Комисията (ОВ L 85, 23.3.2004 г.,стр. 18.)

32004R0866- ЦПР-редактиран


Untitled Page