РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1891/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост1, и по-специално член 20 от него,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 1383/2003 въведе общи правила с цел да се забрани внасянето, пускането в свободно обращение, изнасянето, износа, повторния износ, поставянето в режим на суспендиране, в свободна зона или в свободен склад, на фалшиви или пиратски стоки и да се противостои ефикасно на незаконната търговия с такива стоки, без да се вреди на свободната законна търговия.

(2) Тъй като Регламент (ЕО) № 1383/2003 замени Регламент (ЕО) № 3295/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за определяне на някои мерки срещу внасянето в Общността, износа и повторния износ от Общността на стоки, нарушаващи някои права на интелектуалната собственост2, следователно е необходимо да се замени Регламент (ЕО) № 1367/95 на Комисията3 относно разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕО) № 32/95/94.

(3) В съответствие с различните видове права на интелектуалната собственост е необходимо да се определят физическите и юридически лица, които могат да представляват носителя на авторското право или всяко друго лице, имащо право за използване на авторското право.

(4) Е необходимо да се определят начините за доказване на авторското право, както изисква член 5, параграф 5, алинея 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003.

(5) С цел да се хармонизира и стандартизира формата и съдържанието на формулярите на заявленията за действие, в съответствие с член 5, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 1383/2003, е необходимо да се определи модел на въпросния формуляр. Необходимо е също така да се уточнят езиковите изисквания по отношение на молбата за действие, посочена в член 5, параграф 4 от въпросния регламент.

(6) Следва да се уточнят сведенията, които да се вписват в молбата за действие, за да могат митническите органи да разпознават по-лесно стоките, които биха могли да нарушават някое авторско право.

(7) Е необходимо да се определи видът декларация за отговорността на носителя на правото, която задължително трябва да се прилага към молбата за действие.

(8) За юридическа достоверност е необходимо да се определи откога текат сроковете, посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 1383/2003.

(9) Следва да се определят правилата за обмен на информация между държавите-членки и Комисията, за да може Комисията да приложи ефективно процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1383/2003 и да изготви в подходящия момент отчета, посочен в член 23 от въпросния регламент и да се опита да определи количеството и качеството на опитите за измама, а също така държавите-членки да могат да изготвят анализ на риска.

(10) Следва настоящият регламент да влезе в сила на същата дата, на която ще влезе в сила Регламент (ЕО) № 1383/2003.

(11) Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Комитета по митническия код,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


По смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1383/2003, наричан по-долу “основен регламент”, носителят на правото или друго лице, на което той е отстъпил изключително право на използване, може да бъдат представлявани от физически или юридически лица.


Лицата, посочени в параграф 1, включват дружествата с колективно управление, чиято единствена цел или една от основните цели е управлението на авторските права или сходните им права; сдружения или представители, подали молба за регистрация на запазено наименование за произход или запазено географско означение, както и растениевъдите.


Член 2


1. Когато заявлението по член 5, параграф 1 от основния регламент е подадено лично от носителя на правото, доказателствата, посочени в член 5, параграф 5, алинея 2 от въпросния регламент са както следва:


а) за право, което е регистрирано, или е подадена молба за регистрация, доказателство за регистрацията от съответното бюро или за внесена молба;


б) за авторско право и сходните му права или авторско право за дизайн, което не е регистрирано и за което не е внесено заявление, всякакви доказателства, доказващи авторството или статута на заявителя като носител.


Може да се счита за доказателство, предвидено в алинея първа, буква а), копие от регистрацията въз основа на официалните данни на националните или интернационални бюра.


За запазените наименования за произход и запазените географски означения, доказателството, посочено в алинея първа, буква а), включва и доказателство, че носителят на правото е производителят или сдружението и доказателство, че наименованието или означението е регистрирано. Настоящата алинея се прилага mutatis mutandis по отношение на вината и спиртните напитки.


2. Когато заявлението за действие е внесено от друго лице, на което е преотстъпено някое от правата, посочени в член 2, параграф 1 от основния регламент, освен доказателствата, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилага и документът, по силата на който лицето използва въпросното право.

3. Когато заявлението за действие е внесено от представител на носителя на правото или на друго лице, на което е преотстъпено някое от правата по член 2, параграф 2 от основния регламент, освен доказателствата, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилага и доказателство за неговите правомощия.


Представителят, посочен в алинея първа, трябва да представи декларацията, предвидена в член 6 от основния регламент, подписана от лицата, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член или документ, по силата на който е упълномощен да поеме от тяхно име всички разходи, произтичащи от митническото действие, съгласно член 6 от основния регламент.


Член 3


1. Документите, въз основа на които се съставят заявленията за действие, посочени в член 5, параграфи 1 и 4 от основния регламент, решенията, посочени в параграфи 7 и 8 на въпросния член, както и декларацията, предвидена в член 6 от горепосочения регламент, трябва да съответстват на формулярите, фигуриращи в приложенията на настоящия регламент.


Формулярите се попълват с електронни или механични средства, или четливо на ръка. Попълването на ръка става с печатни букви и с мастило. По какъвто и начин да са попълнени, формулярите не трябва да съдържат задрасквания, нито поправки, нито други промени. Когато формулярът се попълва чрез електронен способ, той трябва да е на разположение на заявителя, в цифров формат, на един или повече публични сайта, до които има пряк достъп по електронен път. Формулярът може да бъде разпечатан след това на частни печатащи устройства.


Когато се използват допълнителни листа, посочени в клетки 8, 9, 10 и 11 от формуляра, където се попълва заявлението за действие, както е предвидено в член 5, параграф 1 от основния регламент, или в клетки 7, 8, 9 и 10 от формуляра, на който се попълва заявлението за действие, така като е предвидено в член 5, параграф 4 от горепосочения регламент, те се считат неразделна част от формуляра.


2. Формулярите на заявлението, посочено в член 5, параграф 4 от основния регламент, са напечатани и се попълват на един от официалните езици на Общността, посочен от компетентните органи на държавата-членка, в която трябва да се подаде заявлението за действие и се придружават евентуално от превод.

3. Формулярите са в два екземпляра:


а) екземпляр за държавата-членка, в която е подадено заявлението, под № 1;


б) екземпляр за носителя на правото, под № 2.


Надлежно попълненият и подписан екземпляр, придружен от извлечения, по едно за всяка държава-членка, посочена в клетка 6 от формуляра, и от доказателствените документи, посочени в клетки 8, 9 и 10, се представя на компетентния митнически орган и се съхранява от него в продължение на най-малко една година след изтичане на законния срок на валидност на въпросния формуляр, след като срокът бъде определен.


Когато извлечение от дадено решение за удовлетворение на заявлението за действие се адресира до една или повече държави-членки получателки, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 4 от основния регламент, държавата-членка, която получи това извлечение, попълва частта “съобщение за получаване” като впише датата на получаване и да върне обратно един екземпляр от извлечението на компетентния орган, посочен в клетка 2 от формуляра.


В периода на валидност на заявлението за действие в Общността, носителят на правото може да поиска в държавата-членка, в която е подал първоначално заявлението, действие в нова държава-членка, която не е споменал преди. В този случай срокът на валидност на новото заявление е оставащият период до изтичане на срока на първоначалната молба и може да бъде продължен съгласно предвидените за нея условия.


Член 4


За целите на член 5, параграф 6 от основния регламент, местата на изработване или на производство, дистрибуторската мрежа или имената на лицензираните и други информации могат да бъдат изискани от службата, отговорна за получаването и обработката на заявленията за действие, за да се улесни техническия анализ на продуктите.


Член 5


Когато едно заявление за действие е подадено в съответствие с член 4, параграф 1 от основния регламент преди изтичането на срока от три работни дни и е прието от митническия орган, определен за целта, сроковете, посочени в членове 11 и 13 от горепосочения регламент, започват да текат от деня след получаването на заявлението.


Ако митническият орган информира деклариращия или притежателя на стоки, че има основание да се смята, че стоките нарушават някое авторско право и че в съответствие с член 4, параграф 1 от основния регламент те са били задържани или освобождаването им е суспендирано, срокът от три работни дни тече от момента, в който носителят на правата бъде нотифициран.


Член 6


Когато става въпрос за стоки, които се развалят, процедурата за суспендиране на освобождаването или задържането на стоките започва приоритетно за продуктите, за които вече е подадено заявление за действие.


Член 7


1. Когато се прилага член 11, параграф 2 от основния регламент, носителят на правото нотифицира митническия орган за започнала процедура, за да се изясни дали има нарушение на някое авторско право в съответствие с националното законодателство. С изключение на стоките, които се развалят, ако остава недостатъчно време за искане на такава процедура преди изтичане на срока, предвиден в член 13, параграф 1, алинея първа от основния регламент, този срок може да бъде продължен съгласно член 13, параграф 1, алинея втора от гореспоменатия регламент.

2. Ако преди това е било дадено продължение от десет работни дни в съответствие с член 11 от основния регламент, продължение по член 13 от същия регламент не може да бъде дадено.


Член 8


1. Всяка държава-членка изпраща на Комисията в най-кратки срокове информация за компетентния митнически орган, посочен в член 15, параграф 2 от основния регламент да приема и обработва заявлението за действие на носителя на права.

2. В края на всяка календарна година, всяка държава-членка изпраща на Комисията списък с подадените писмени заявления, посочени в член 5, параграфи 1 и 4 от основния регламент, като посочва името и координатите на носителя на права, правото, за което се отнася заявлението, и общо описание на продукта. Неодобрените заявления също се включват в списъка.

3. В месеца след края на всяко тримесечие, държавите-членки изпращат на Комисията по един списък за всеки вид продукти, съдържащ подробна информация за случаите, в които освобождаването е било суспендирано или стоката е била задържана. Информацията съдържа следните елементи:


а) името на носителя на права; описание на стоката; когато са известни, произхода и местоназначението; името на нарушеното авторско право;


б) за всяка единица, количеството на стоката, чието освобождаване е било суспендирано или е била задържана; митническият й статус; вида нарушено авторско право; използвания вид транспорт;


в) дали става дума за търговски или пътнически трафик; дали е процедура започната следствие на молба за действие или е ex officio.


4. Държавите-членки могат да изпращат на Комисията информация за действителната или предполагаемата стойност на стоките, чието освобождаване е било суспендирано или са били задържани.

5. В края на всяка година Комисията предава по подходящ начин на държавите-членки информацията, която е получила в съответствие с параграфи 1 до 4.

6. Комисията публикува списъка на службите в митническите органи, посочени в член 5, параграф 2 от основния регламент в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.


Член 9


Заявленията за действие, подадени преди 1 юли 2004 г., остават валидни до изтичане на техния законен срок и не могат да бъдат подновявани. Все пак, те трябва да бъдат допълнени с декларацията, предвидена в член 6 от основния регламент, образецът й фигурира в приложението на настоящия регламент. Тази декларация освобождава гаранцията, която евентуално се дължи в държавите-членки.


Когато компетентният орган е бил сезиран преди 1 юли 2004 г. да се произнесе по същество и процедурата не е завършила към тази дата, освобождаването на гаранцията не се осъществява преди приключване на въпросната процедура.


Член 10


Регламент (ЕО) № 1367/95 се отменя. Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.


Член 11

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Прилага се от 1 юли 2004 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 21 октомври 2004 година.


За Комисията:


Член на Комисията


FREDERIK BOLKESTEIN


ПРИЛОЖЕНИЕ ІНАЦИОНАЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ


1. Дата на получаване на заявлението за действие от митническата служба (по смисъла на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)


ДД/ММ/ГГ: ..../..../....ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ


по силата на член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1383/2003
3. Лични данни на заявителя (носител на правото по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)

ИМЕ: ...............................................................................

ДЛЪЖНОСТ: ..................................................................

АДРЕС: ...........................................................................

ГРАД: ..............................................................................

ПОЩЕНСКИ КОД: ................

ДЪРЖАВА:......................................................................

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС: ...........

ТЕЛЕФОН: ............................................

МОБИЛЕН ТЕЛ: ...................................

ФАКС: ........................................................

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: ..........................

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: ....................

2. Име и адрес на компетентния орган, до който е подадено заявлението (виж приложение І-В за повече информация):4. Статут на заявителя (по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)1


? носител на правото* ? представител на носителя на правото *


? лице, ползващо правото * ? представител на лицето, ползващо правото *5. Вид(ове) права, за които е подадено заявлението1:


? марката ? дизайн ? авторско и сродни права ? патент

? допълнително удостоверение за защита ? запазено наименование за произход

? запазено географско означение

? защита на растителните видове

? географско означение за спиртни напитки2


6. Име и адрес на лицето за връзка (административни въпроси)

ТЕЛ: .............................................................................

ФАКС: ........................................................................

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: .........................................

МОБИЛЕН ТЕЛ: .....................................................

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: ............................................7. Име и адрес на лицето за връзка (технически въпроси):ТЕЛ: ........................

ФАКС: ...................

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: .....

МОБИЛЕН ТЕЛ: .............

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: ....8. Прилагам основни данни за оригиналните стоки:


? Брой приложени документи3 ? Брой приложени снимки39. Прилагам специфична информация за вида и образците на измама:


? Брой приложени документи3 ? Брой приложени снимки310. Прилагам документ(и), удостоверяващи, че заявителят е носител на правото за въпросните стоки по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 **


? Брой приложени документи3

11. Прилагам задължението, посочено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 и се задължавам да покрия моята отговорност в случаите, предвидени във въпросния член**


приложено задължение: ?
12. Допълнителна информация, известна на носителя на права:


- държава(и) на производство: брой приложени документи4 ?

- маршрути, използвани за трафика: брой приложени документи4 ?

- технически различия между оригиналната и съмнителната стока: брой приложени документи4 ?

- тарифна позиция (КН):

- друга полезна информация: брой приложени документи4 ?13. Дата на подаване на заявлението:


Дата на попълване Място Подпис и печат на заявителя***
ДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ............ ...........................................
14. Решение на митническия орган (по смисъла на член 5, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)


? заявлението е одобрено Регистрационен номер на молбата:.......................


Дата Място Подпис и печатДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ...................... ......................................? Заявлението е валидно до:....../...../..... . Всяко заявление за продължаване на срока следва да бъде подадено до компетентния орган, посочен в клетка 2, най-малко 30 работни дни преди датата на изтичане на заявлението за действие.? Заявлението е отхвърлено


Решението с мотивите за отказа и информация за процедурата по обжалване са приложени към този документ.Дата Място Подпис и печатДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ......................... ....................................* Виж клетка 10 (за повече информация виж “Указания за попълване”, Приложение І-А).

** за повече информация виж “Указания за попълване”, Приложение І-А.

*** Ако заявителят е представител на носителя на права, той трябва да докаже това.

1 Отбелязват се съответните квадратчета.

2 Регламент (ЕИО) № 1576/89 (ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1).

3 Посочва се съответният брой, ако няма приложени документи се вписва 0.

4 Посочва се съответният брой, ако няма приложени документи се вписва 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ І-А


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ


1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРАВАТА И ПРАВОМОЩИЯТА ЗА ДЕЙСТВИЕ


а) Когато носителят на правото подава заявлението лично:


- за правата, които са регистрирани или е подадено заявление за регистрация, доказателство за регистрацията или подаденото заявление от съответната служба,

- за авторските права, сходните права или правото върху дизайна, които не са регистрирани, или не е подадено заявление за това, всякакво доказателство за авторство или за статут на притежател.

,

б) когато заявлението се подава от друго лице, посочено в член 2, параграф 2, буква б), на което е отстъпено правото на ползване на някое от правата, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от основния регламент, освен доказателствата по буква а) от настоящия член, документът по силата на който лицето има основание да използва въпросното право


в) когато заявлението се подава от представител на носителя на правото или на друго лице, посочено в член 2, параграф 2, букви а) и б), на което е отстъпено правото на ползване на някое от правата, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от основния регламент, освен доказателствата по букви а) и б) от настоящия член, доказателство за правомощията му.


При всяко положение лицето, физическо или юридическо, което попълва клетка 3 от заявлението за действие трябва да същото, което прилага документите, посочени в клетка 11 от заявлението.


г) Клетка 5 съдържа всички географски означения. Запазените наименования за произход и географски означения са официалните термини, определени в Регламенти (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1), (ЕО) № 1107/96 на Комисията (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1) и (ЕО) № 2400/96 на Комисията (ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 11) “Географско наименование за спиртни напитки” е официален термин съгласно Регламент (ЕИО) № 1576/89. Всички индивидуални производители, както и групите и техните представители имат правомощия да попълват заявление за действие.


д) При подаването на заявление се изискват регистрация и специфична информация относно запазените наименования за произход и географски означения.


ІІ. КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВИЕ?


Носителят на правото може да използва заявление за действие без да заплаща, като превантивна мярка, или когато има основание да смята, че авторското му право или права са или могат да бъдат нарушени. Заявлението трябва да съдържа всички елементи, които да позволят на митническите органи да разпознаят лесно стоките, за които е подадено, и по-специално:


- точно и подробно техническо описание на стоките;

- точна информация относно вида или образеца на измама, известни на носителя;

- име и адрес на лицето за връзка, посочено от носителя на правото;

- задължението на заявителя, предвидено в член 6 от основния регламент както и доказателство, че заявителят е носител на правото за въпросните стоки.

- Носителите на права трябва задължително да върнат обратно съобщението за получаване на нотификацията, което им е изпратено от митническата служба, съгласно членове 4 (ex officio) и 9 . То трябва да бъде върнато незабавно след получаване на нотификацията. Законните срокове (3 – 10 работни дни) започват да текат от момента на получаване на нотификацията. Носителят на правото трябва задължително да потвърди получаването на нотификацията незабавно след като митническите органи установят контакт с него.

- По смисъла на основния регламент “работни дни” (виж Регламент (ЕИО, Евратом) на Съвета (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1) са всички дни, различни от почивните, съботите и неделите. Освен това работните дни, посочени в членове 4 и 13, трябва да се смятат без да се включва денят на получаване на нотификацията. Така че сроковете по смисъла на основния регламент започват да текат от деня, следващ деня на получаване на нотификацията.


Заявлението за действие може да бъде подадено по електронен път, когато съществува система за обмен на информация по електронен път. В останалите случаи формулярът трябва да бъде попълнен по механичен начин или на ръка, четливо, и не трябва да има нито задрасквания, нито поправки.


ІІІ. КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ?


Носителят на правата трябва да подаде заявление за действие до компетентния орган, посочен в клетка 2 на формуляра. Компетентната митническа служба придвижва заявлението и съобщава на заявителя решението си писмено в срок от тридесет работни дни. Ако митническата служба откаже мотивирано заявлението, заявителят има право да обжалва това решение. Периодът, през който митническите органи действат, се определя на една година и може да бъде продължаван всяка година.


ІV. ОБЯСНЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ КЛЕТКИ, КОИТО ЗАЯВИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИ


Клетка 3: Име, адрес и длъжност на заявителя. Съгласно член 2, параграф 2, заявителят може да бъде носителят на правото, лице, на което е отстъпено правото на използване на авторското право или техен представител.


Клетка 4: Статут на заявителя: отбележете съответното квадратче.


Клетка 5: Вид право, за което се подава заявлението. Отбележете съответното квадратче.


Клетки 6 и 7: Клетка 6 трябва да съдържа координатите на лицето за контакт на заявителя по административни въпроси. Клетка 7 трябва съдържа координатите на лицето, което осъществява връзката на място с митническите служби, с цел да бъдат обсъдени техническите детайли на задържаната стока. Това лице трябва да бъде лесно и бързо откриваемо.


Клетки 8, 9 и 12: Клетка 8 трябва да съдържа специфична и точна информация, въз основа на която митническите органи да установят коректно автентичните стоки, както и всяка информация относно вида и начина на измама, известна на носителя (документи, снимки и др.).


Информацията следва да бъде възможно най-подробна, за да позволи на митническите органи да идентифицират просто и ефикасно съмнителните пратки въз основа на метода анализ на риска.


В тези клетки следва да фигурират различни видове информация, позволяваща на митническите служби да придобият повече познание за продуктите и за методите на измама. Към тази информация може да се добавят и други сведения като например стойността без мита и такси на законната стока, местонахождението на стоката или предвиденото местоназначение, елементи за идентификация на пратката или на пакетите, предвидените дати на пристигане или на заминаване на стоката, използвания вид транспорт и самоличността на вносителя, износителя или притежателя.


Клетка 11: При всяко положение лицето, било то физическо или юридическо, което попълва клетка 3 от заявлението за действие, трябва да бъде същото, което ще представи документите, посочени в клетка 11 на заявлението.


Клетка 13: С полагането на подписа си в тази клетка, носителят на правото удостоверява, че приема разпоредбите на регламента, както и своите задължения.
ПРИЛОЖЕНИЕ І-Б


ДЕКЛАРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2003Аз, долуподписаният......................................................


носител, по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета, наричан по-долу “основен регламент”, на права върху интелектуалната собственост, за които прилагам доказателства, се задължавам, съгласно член 6 от въпросния регламент, да покрия моята евентуална отговорност на лицата, засегнати от положението, посочено в член 1, параграф 1, в случай че процедурата, започната по силата на този регламент бъде прекъсната по моя вина или пропуск, или в случай че се установи впоследствие, че въпросните стоки не нарушават права върху интелектуалната собственост.


- Задължавам се да покрия всички разходи, по силата на основния регламент, за задържането на стоките под митнически контрол съгласно член 9 и, ако е необходимо, член 11, включително разходите за унищожаване на стоките, които нарушават някое авторско право, по силата на член 17.

- Потвърждавам, че съм запознат с разпоредбите на член 12 от основния регламент и се задължавам да нотифицирам службата, посочена в член 5, параграф 2, за всяко изменение и/или загуба на права върху интелектуалната собственост.


Съставено в .................. на .........../................../20..


...........................................

(подпис)
ПРИЛОЖЕНИЕ I-В


КООРДИНАТИ ЗА ВПИСВАНЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВИЕ


БЕЛГИЯ

Monsieur le Directeur g?n?ral des douanes et accises

Service «Gestion des Groupes cibles» — Direction 1 (Contrefa?on-Piraterie)

Bo?te 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

T?l?phone (32-2) 210 31 38

T?l?copieur (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be


De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst

Diverse regelingen

Directie 1 «Namaak en Piraterij»

Rijksadministratief Centrum

Financietoren bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be


ДАНИЯ

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

?stbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk


ГЕРМАНИЯ

Oberfinanzdirektion N?rnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstra?e 6

D-80333 M?nchen

Tel.: (49-89) 59 95 (23 49)

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html


ИСПАНИЯ

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirecci?n General de Gesti?n Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00


ФРАНЦИЯ

Direction g?n?rale des douanes

Bureau E4 — Section de la propri?t? intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

T?l?phone (33-1) 55 07 48 60

T?l?copieur (33-1) 55 07 48 66


ИРЛАНДИЯ

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie


ИТАЛИЯ

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it


ЛЮКСЕМБУРГ

Direction des douanes et accises

Division «Attributions S?curitaires»

Bo?te postale 1605

L-1016 Luxembourg

T?l?phone (352) 29 01 91

T?l?copieur (352) 49 87 90


НИДЕРЛАНДИЯ

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl


АВСТРИЯ

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at


ПОРТУГАЛИЯ

Minist?rio das Finan?as

Direc??o-Geral das Alf?ndegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direc??o de Servicos de Regula o Aduaneira

Rua da Alf?ndega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt


ФИНЛАНДИЯ

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki


ШВЕЦИЯ

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50


От юли 2004 г. на следния адрес:


Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malm?

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

HM Customs & Excise

CITOPS 1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel.: +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk


ГЪРЦИЯ

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel.: (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr


СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk


ЕСТОНИЯ

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel.: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee


ЛИТВА

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax: +370 5 2666005


ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O.BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz


МАЛТА

Director General of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta,

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/


СЛОВЕНИЯ

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs Directorate

?martinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si


КИПЪР

Customs Headquarters

Address: M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy


РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV-1841 Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047440

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv


УНГАРИЯ

17. sz. V?mhivatal (Customs Office no. 17)

Direcci?n: H-1143, Budapest

Hung?ria krt. 112-114.

Direcci?n postal:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60 +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78 +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu


ПОЛША

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modli?ska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


ЕКЗЕМПЛЯР ЗА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКАЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЩНОСТТА


1. Дата на получаване на заявлението за действие от митническата служба (по смисъла на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)


ДД/ММ/ГГ: ..../..../....ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ


по силата на член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1383/2003
3. Лични данни на заявителя (носител на правото по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003) *

ИМЕ: ...............................................................................

ДЛЪЖНОСТ: ..................................................................

АДРЕС: ...........................................................................

ГРАД: ..............................................................................

ПОЩЕНСКИ КОД: ..........................

ДЪРЖАВА:......................................................................

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС: ....................

ТЕЛЕФОН: ........................................

МОБИЛЕН ТЕЛ: ...........................

ФАКС: .................................

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: .............................

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: ......................................

2. Име и адрес на компетентния орган, до който е подадено заявлението (виж приложение ІІ-В за повече информация):4. Статут на заявителя (по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003) (1)


? носител на правото* ? представител на носителя на правото*


? лице, ползващо правото* ? представител на лицето, ползващо правото*5. Вид(ове) права, за които е подадено заявлението:


? марката на Общността2 ? право на дизайн в Общността3

? допълнително удостоверение за защита4

? запазено географско означение в Общността5

? запазено наименование за произход в Общността5

? защита на растителни видове6

? географско наименование за алкохолни напитки7


6. Държава-членка(и), в която е поискано действието на митническите органи


? AT ? DK ? FR ? FI ? LU

? BE ? EL ? IE ? SE ? NL

? DE ? ES ? IT ? UK ? PT

? CY ? HU ? MT ? CZ ? EE

? LV ? LT ? PL ? SI ? SK7. Прилагам основните технически данни за оригиналните стоки:


? Брой приложени документи8 ? Брой приложени снимки88. Прилагам специфична информация за вида или образци на измама:


? Брой приложени документи8 ? Брой приложени снимки89. Прилагам един или повече документи, удостоверяващи, че заявителят е носител на правото за въпросните стоки по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 (*)


? Брой приложени документи8


10. Прилагам задължението, посочено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 и се задължавам да покрия моята отговорност в случаите, предвидени във въпросния член*


приложено задължение: ?11. Лице за връзка на носителя в другите държави-членки, където е поискано действието1:


АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ (например адвокат)


? ВЕ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? DK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък? DE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък? EL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? ES

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FR

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? IЕ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? IT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? AT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? NL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? PT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? UK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CY

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? HU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? MT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CZ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? EE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LV

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? PL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък
12. Лице за връзка на носителя в другите държави-членки, където е поискано действието1:


ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (например експерт)


? ВЕ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? DK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? DE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? EL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? ES

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FR

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? IE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? IT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? AT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? NL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

?PT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? UK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CY

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? HU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? MT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CZ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? EE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LV

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? PL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

13. Допълнителна информация, известна на носителя на права:


- държава на производство: брой приложени документи9 ?

- маршрути, използвани за трафика: брой приложени документи9 ?

- технически различия между оригиналната и съмнителната стока: брой приложени документи9 ?

- тарифна позиция (КН):

- друга полезна информация: брой приложени документи9 ?14. Дата на подаване на заявлението:


Дата на попълване Място Подпис на заявителя**
ДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ...................... ....................................15. Решение на митническия орган (по смисъла на член 5, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)


? Заявлението е одобрено Регистрационен номер на заявлението:................


Дата Място Подпис и печатДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ....................................... .............................


? Заявлението за действие е валидно до:....../...../..... . Всяко заявление за продължаване на срока трябва да бъде подадено до компетентния орган, посочен в клетка 2, най-малко 30 работни дни преди датата на изтичане на заявлението за действие.


? Заявлението е отхвърлено


Решението с мотивите за отказа и информация за процедурата по обжалване са приложени към този документ.


Дата Място Подпис и печатДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ....................................16. Потвърждение за получаване


Относно заявлението, подадена от ...................................... (име на заявителя)? AT ? DK ? FR ? FI ? LU

? BE ? EL ? IE ? SE ? NL

? DE ? ES ? IT ? UK ? PT

? CY ? HU ? MT ? CZ ? EE

? LV ? LT ? PL ? SI ? SK


ИМЕ:МЯСТО И ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ:ПОДПИС И ПЕЧАТ:------------------

* Виж клетка 9 (за повече информация се обърнете към указанията за попълване, приложение ІІ-А).

** Ако заявителят е представител на носителя на правото, той трябва да представи доказателство за правомощията.

1 Отбележете нужната клетка(и).

2 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета (ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1).

3 Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета (ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1).

4 Регламент (ЕИО) № 1768/92 на Съвета (ОВ L 182, 2.7.1992 г., стр. 1), или Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 198, 8.8.1996 г., стр. 30).

5 Регламент (ЕИО) № 2081/92 и (ЕО) № 1493/99 на Съвета (ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1).

6 Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета (ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1).

7 Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1).

8 Посочва се съответният брой; ако няма, се вписва 0.

9 Посочва се съответният брой; ако няма, се вписва 0.


ЕКЗЕМПЛЯР ЗА НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТОЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЩНОСТТА


1. Дата на получаване на заявлението за действие от митническата служба (по смисъла на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)


ДД/ММ/ГГ: ..../..../....ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ


по силата на член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1383/2003
3. Координати на заявителя (носител на правото по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)*

ИМЕ: ...............................................................................

ДЛЪЖНОСТ: ..................................................................

АДРЕС: ...........................................................................

ГРАД: ..............................................................................

ПОЩЕНСКИ КОД: ...............................

ДЪРЖАВА:......................................................................

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС: ......................

ТЕЛЕФОН: .........................................

МОБИЛЕН ТЕЛ: ...................................

ФАКС: ........................................

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: ...........................

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: ..............................

2. Име и адрес на компетентния орган, до който е подадено заявлението (виж приложение ІІ-В за повече информация):4. Статут на заявителя (по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)1


? носител на правото* ? представител на носителя на правото*


? лице, използващо правото* ? представител на лицето, използващо правото*5. Вид(ове) права, за които е подадено заявлението:


? марката на общността2 ? дизайнерско право в Общността3

? допълнително удостоверение за защита4

? запазено географско означение в Общността5

? запазено наименование за произход в Общността5

? защита на растителни видове6

? географско наименование за алкохолни напитки7


6. Държава-членка(и), в която е поискано действието на митническите органи


? AT ? DK ? FR ? FI ? LU

? BE ? EL ? IE ? SE ? NL

? DE ? ES ? IT ? UK ? PT

? CY ? HU ? MT ? CZ ? EE

? LV ? LT ? PL ? SI ? SK7. Прилагам основните технически данни за автентичните стоки:


? Брой приложени документи 8 ? Брой приложени снимки 88. Прилагам специфична информация за вида или начина на измама:


? Брой приложени документи8 ? Брой приложени снимки89. Прилагам един или повече документи, удостоверяващи, че заявителят е носител на правото за въпросните стоки по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 *


? Брой приложени документи8


10. Прилагам задължението, посочено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 и се задължавам да покрия моята отговорност в ситуациите, предвидени във въпросния член*


приложено задължение: ?11. Лице за контакти на носителя в другите държави-членки, където е поискано действието1:


АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ (например адвокат)


? ВЕ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? DK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък? DE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък? EL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? ES

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FR

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? IЕ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? IT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? AT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? NL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? PT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? UK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CY

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? HU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? MT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CZ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? EE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LV

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? PL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък
12. Лице за контакти на носителя в другите държави-членки, където е поискано действието1:


ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ (например експерт)


? ВЕ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? DK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? DE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък


? EL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? ES

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? FR

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? IE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? IT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? AT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? NL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

?PT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? UK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CY

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? HU

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? MT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SK

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? CZ

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? EE

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LV

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? LT

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? PL

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

? SI

Име:


Адрес:


Телефон:

Мобилен тел:

Факс:

Електронна поща:

? виж приложения списък

13. Допълнителна информация, известна на носителя на права:


- държава на производство: брой приложени документи9 ?

- маршрути, използвани за трафик: брой приложени документи9 ?

- технически различия между автентичната и съмнителната стока: брой приложени документи9 ?

- тарифна позиция (КН):

- друга полезна информация: брой приложени документи9 ?14. Дата на подаване на заявлението:


Дата на попълване Място Подпис на заявителя**
ДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ....................................... ......................


15. Решение на митническия орган (по смисъла на член 5, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1383/2003)


? Заявлението е одобренo Регистрационен номер на заявлението:..........


Дата Място Подпис и печатДД/ММ/ГГ: ...../...../...... ....................................... ............................


? Заявлението за действие е валиднo до:....../...../..... . Всякq заявление за продължаване на срока трябва да бъде подаденo до компетентния орган, посочен в клетка 2 най-малко 30 работни дни преди датата на изтичане на заявлението за действие.


? Заявлението е отхвърленo


Решението с мотивите за отказа и информация за процедурата по обжалване са приложени към този документ.


Дата Място oПодпис и печатДД/ММ/ГГ: ...../...../...... .......................... ....................16. Съобщение за получаване


Относно заявлението, подаденo от ............................... (име на заявителя)? AT ? DK ? FR ? FI ? LU

? BE ? EL ? IE ? SE ? NL

? DE ? ES ? IT ? UK ? PT

? CY ? HU ? MT ? CZ ? EE

? LV ? LT ? PL ? SI ? SK


ИМЕ:МЯСТО И ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ:ПОДПИС И ПЕЧАТ:------------------

* Виж клетка 9 (за повече информация се обърнете към указанията за попълване, приложение ІІ-А).

** Ако заявителят е представител на носителя на правото, той трябва да представи доказателство за правомощията.

1 Отбележете нужната клетка(и).

2 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета (ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1).

3 Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета (ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1).

4 Регламент (ЕИО) № 1768/92 на Съвета (ОВ L 182, 2.7.1992 г., стр. 1), или Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 198, 8.8.1996 г., стр. 30).

5 Регламент (ЕИО) № 2081/92 и (ЕО) № 1493/99 на Съвета (ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1).

6 Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета (ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1).

7 Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1).

8 Посочва се съответният брой; ако няма, се вписва 0.

9 Посочва се съответният брой; ако няма, се вписва 0.
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ-А


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ


1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРАВАТА И ПРАВОМОЩИЯТА ЗА ДЕЙСТВИЕ


а) когато носителят на правото подава заявлението лично:


- за правата, които са регистрирани или е подаденo заявление за регистрация, доказателство за регистрацията или подаденото заявление от съответната служба

- за авторските права, сходните права или правото върху дизайна, които не са регистрирани или не е подадено заявление за това, всякакво доказателство за авторство или за статут на притежател.


б) когато заявлението се подава от друго лице, посочено в член 2, параграф 2, буква б), на което е отстъпено правото на ползване на някое от правата, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от основния регламент, освен доказателствата по буква а) от настоящия член, документът по силата на който лицето има основание да използва въпросното право


в) когато заявлението се подава от представител на носителя на правото или на друго лице, посочено в член 2, параграф 2, букви а) и б), на което е отстъпено правото на ползване на някое от правата, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от основния регламент, освен доказателствата по букви а) и б) от настоящия член, доказателство за правомощията му.


При всяко положение лицето, физическо или юридическо, което попълва клетка 3 на заявлението за действие, трябва да е същото, което прилага документите, посочени в клетка 10 на заявлението.


г) Клетка 5 съдържа всички географски означения. Запазените наименования за произход и географски означения са официалните термини, определени в Регламенти (ЕИО) № 2081/92, (ЕО) № 1107/96 и (ЕО) № 2400/96. “Географско наименование за спиртни напитки” е официален термин съгласно Регламент (ЕИО) № 1576/89. Всички индивидуални производители, както и групите и техните представители имат правомощия да попълват заявление за действие.


д) При подаването на заявление се изискват регистрация и специфична информация относно запазените названия за произход и географски означения.


ІІ. КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВИЕ?


(Член 5, параграф 4: “Когато заявителят е притежател на марката на Общността, на дизайн или модел на общността, на запазен растителен вид за общността, или на запазено наименование за произход или географско указание, заявлението за действие може да поиска намесата на митническите органи в една или повече държави-членки, освен действията на митническите органи на държавата-членка, където е подадена.”)


Носителят на правото може да използва заявление за действие без да заплаща, като превантивна мярка или когато има основание да смята, че авторското му право или права са, или могат да бъдат нарушени. Заявлението трябва да съдържа всички елементи, които да позволят на митническите органи да разпознаят лесно стоките, за които е подадена, и по-специално:


- точно и подробно техническо описание на стоките;

- точна информация относно вида или начина на измама, известни на носителя;

- име и адрес на лицето за контакт, посочено от носителя на правото;

- задължението на заявителя, предвидено в член 6 от основния регламент, както и доказателство, че заявителят е носител на правото за въпросните стоки.


Заявлението за действие може да бъде подадено по електронен път, когато съществува система за обмен на информация по електронен път. В останалите случаи формулярът трябва да бъде попълнен по механичен начин или на ръка, четливо и не трябва да има нито задрасквания нито поправки.


- Носителите на права трябва задължително да върнат обратно съобщението за получаване на нотификацията, което им е изпратено от митническата служба, съгласно членове 4 (ex officio) и 9. То трябва да бъде върнато незабавно след получаване на нотификацията. Законните срокове (3 – 10 работни дни) започват да текат от момента на получаване на нотификацията. Носителят на правото трябва задължително да потвърди получаването на нотификацията незабавно, след като митническите органи установят контакт с него.

- По смисъла на основния регламент “работни дни” (виж Регламент (ЕИО) № 1182/71) са всички дни, различни от почивните, съботите и неделите. Освен това работните дни, посочени в членове 4 и 13, трябва да се смятат, без да се включва денят на получаване на нотификацията. Така че сроковете по смисъла на основния регламент започват да текат от деня, следващ деня на получаване на нотификацията.


ІІІ. КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ?


Носителят на правата трябва да подаде заявление за действие до компетентния орган, посочен в клетка 2 от формуляра. Компетентната митническа служба придвижва заявлението и съобщава на заявителя решението си писмено в срок от тридесет работни дни. Ако митническата служба откаже мотивирано заявлението, заявителят има право да обжалва това решение. Периодът, през който митническите органи действат, се определя на една година и може да бъде продължаван всяка година.


ІV. ОБЯСНЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ КЛЕТКИ, КОИТО ЗАЯВИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИ


Клетка 3: Име, адрес и длъжност на заявителя. Съгласно член 2, параграф 2, заявителят може да бъде носителят на правото, лице, на което е отстъпено правото на използване на авторското право или техен представител.


При всяко положение лицето, физическо или юридическо, което попълва клетка 3 на заявлението за действие трябва да същото, което прилага документите, посочени в клетка 10 на заявлението.


Клетка 4: Статут на заявителя: отбележете съответното квадратче.


Клетка 5: Вид право, за което се подава заявлението. Отбелязва се съответното квадратче.


Клетка 6: Отбелязват се държавите-членки, в които е поискана намеса на митническите органи. Горещо се препоръчва да се подаде заявление за действие във всяка една държава-членка.


Клетки 7, 8 и 9: Тези клетки са много важни. Предоставената практическа и точна информация ще помогне на митническите власти да установят бързо задържаните предмети (снимки, документация и др.)


Конкретна информация относно вида или начина на измама ще помогне при анализа на риска. Тази информация следва да бъдат възможно най-подробна, за да позволи на митническите власти да установят просто и ефикасно съмнителните пратки въз основа на метода за анализ на риска.


Тези клетки трябва да съдържат подробности за продуктите, позволяващи на митническите служби да разберат по-добре трафика. Към тази информация може да се добавят и други сведения като например стойността на законната стока преди обмитяване, местонахождението на стоката или предвиденото местоназначение, елементи за идентификация на пратката или на пакетите, предвидените дати на пристигане или на заминаване на стоката, използваният вид транспорт и самоличността на вносителя, износителя или притежателя.


Клетки 11 и 12: Координатите на лицата за контакт на заявителя, отговарящи за административните и технически въпроси се попълват в клетки 11 и 12. В клетка 12 се попълват името и адреса на лицето, което ще пътува до митническите служби, за да анализира техническите подробности на задържаната стока. Въпросното лице трябва да бъде намирано лесно и бързо.


Клетка 14: С полагането на подписа си в тази клетка, носителят на правото удостоверява, че приема разпоредбите на регламента, както и своите задължения.


Клетка 15: Надлежно попълненият и подписан формуляр, към който се прилагат по едно извлечение за всяка държава-членка, посочена в клетка 6, се представя в митническата служба, посочена в член 5, параграф 2 от основния регламент. Може да бъде изискан превод на заявлението за действие на езика на държавата-членка, в която тя се подава.


Митническите служби, посочени в приложение ІІ-В, са на ваше разположение за повече информация.
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ-Б


ДЕКЛАРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2003 НА СЪВЕТАДолуподписаният......................................................


носител, по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета, наричан по-долу “основен регламент”, на правата върху интелектуалната собственост, за които прилагам доказателства, се задължавам, съгласно член 6 от въпросния регламент, да покрия моята евентуална отговорност на лицата, засегнати от положението, посочено в член 1, параграф 1, в случай че процедурата, започната по силата на настоящия регламент, бъде прекъсната по моя вина или пропуск, или в случай че се установи впоследствие, че въпросните стоки не нарушават никое авторско право.


- Задължавам се да заплатя всички направени разходи съгласно основния регламент за държане на стоките под митнически контрол съгласно член 9 и, ако е необходимо, член 11, включително разходите за унищожаване на стоките, които нарушават някое авторско право в приложение на член 17.

- Заявявам, че поемам това задължение във всяка една държава-членка, в която се изпълни заявлението. Освен това приемам да заплатя разходите за превод, ако е необходимо.

- Потвърждавам, че съм запознат с разпоредбите на член 12 от основния регламент и се задължавам да съобщя на службата, посочена в член 5, параграф 2, всяко изменение или загуба на моите права върху интелектуалната собственост.


Съставено в .................. на .........../.................._20..


...........................................

(подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ-В


КООРДИНАТИ ЗА ВПИСВАНЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВИЕ


БЕЛГИЯ

Monsieur le Directeur g?n?ral des douanes et accises

Service «Gestion des Groupes cibles» — Direction 1 (Contrefa?on-Piraterie)

Bo?te 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

T?l?phone (32-2) 210 31 38

T?l?copieur (32-2) 210 32 13

Courrier ?lectronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be


De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst Diverse regelingen

Directie 1 «Namaak en Piraterij»

Rijksadministratief Centrum

Financietoren

bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be


ДАНИЯ

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

?stbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk


ГЕРМАНИЯ

Oberfinanzdirektion N?rnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstra?e 6

D-80333 M?nchen

Tel.: (49-89) 59 95 23 49

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html


ИСПАНИЯ

Departamento de Aduanas e impuestos Especiales

Subdirecci?n General de Gesti?n Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00


ФРАНЦИЯ

Direction g?n?rale des douanes

Bureau E4 — Section de la propri?t? intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

T?l?phone (33-1) 55 07 48 60

T?l?copieur (33-1) 55 07 48 66


ИРЛАНДИЯ

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie


ИТАЛИЯ

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it


ЛЮКСЕМБУРГ

Direction des douanes et accises

Division «Attributions S?curitaires»

Bo?te postale 1605

L-1016 Luxembourg

T?l?phone (352) 29 01 91

T?l?copieur (352) 49 87 90


НИДЕРЛАНДИЯ

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl


АВСТРИЯ

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at


ПОРТУГАЛИЯ

Minist?rio das Finan?as

Direc o-Geral das Alf?ndegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direc o de Servicos de Regula o Aduaneira

Rua da Alf?ndega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt


ФИНЛАНДИЯ

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki


ШВЕЦИЯ

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50

? partir de juillet 2004, l’adresse sera la suivante:

Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malm?

Tel: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

HM Customs & Excise

CITOPS1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel. +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk


ГЪРЦИЯ

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel. (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr


СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk

FR 30.10.2004 Journal officiel de l’Union europ?enne L 328/47


ЕСТОНИЯ

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee


ЛИТВА

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax.: +370 5 2666005


ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O. BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel.: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz


МАЛТА

Director general of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/


СЛОВЕНИЯ

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs directorate

?martinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si


КИПЪР

Customs Headquarters

Adresse:

M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Adresse postale:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy


РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV 1841-Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047423

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv


УНГАРИЯ

17. sz. V?mhivatal (Customs Office no. 17)

Adresse:

H-1143 Budapest

Hung?ria krt. 112–114

Adresse postale:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60, +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78, +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu


ПОЛША

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modli?ska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745


_________________________

1 ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7.

2 ОВ L 341, 30.12.1994 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

3 ОВ L 133, 17.6.1995 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.32004R1891 - ЦПР - редактиран


Untitled Page