РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 15 октомври 2004 г. относно създаване на Европейски форум за управление на дружествата

Обн. L ОВ. бр.321 от 22 Октомври 2004г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като има предвид, че:


(1) Доброто и прозрачно управление на дружествата е абсолютно необходимо за подобряване конкурентната способност и капацитета на дружествата в Европейския съюз, както и за укрепване правата на акционерите и на защитата на трети лица,


(2) През септември 2001 г. Комисията създаде високопоставена група от експерти в областта на дружественото право за изготвяне на препоръки относно модерните рамкови условия в дружественото право в Европа; впоследствие мандатът на високопоставената група от експерти в областта на дружественото право беше разширен с цел специално обсъждане на редица теми, свързани с фирменото управление,


(3) След представяне на заключителния доклад на високопоставената група експерти от областта на дружественото право на 4 ноември 2002 г. Съветът призова Комисията да изготви план за действие за дружественото право и фирменото управление; един такъв план за действие следва по-специално да представлява премерена реакция на неотдавнашните фирмени скандали,


(4) Приетият през май 2003 г. План за действие на Комисията за модернизация на дружественото право и за подобряване на фирменото управление в Европейския съюз1 определя редица инициативи, които са необходими за модернизиране и опростяване на правната рамка, в това число и създаване на Европейския форум по управление на дружествата,


(5) На 22 септември 2003 г. Съветът приветства представянето на Плана за действие, който бе оценен като важен елемент за създаване на прозрачен и солиден капиталов пазар в разширения Европейски съюз; Съветът се присъедини към мнението на Комисията, която приема изслушването на експерти и на представители на обществеността като важен елемент от развитието на дружественото право и на фирменото управление на ниво ЕС и прие за сведение намерението на Комисията да създаде форум по въпросите на системите за фирмено управление в Европейския съюз.


(6) Европейският форум по фирмено управление следва да служи за обмен на информация и на доказано добри процедури, които съществуват в страните-членки, с цел насърчаване сближаването на националните кодекси за фирмено управление и като орган за размисъл, дискусии и консултации на Комисията в областта на фирменото управление.


(7) Европейският форум за фирмено управление сам следва да приеме свой Правилник за работа и изцяло да зачита ролята и прерогативите на институциите2 -РЕШИ:


Член 1


Създава се експертна група по управление на дружествата в Общността под наименованието "Европейски форум по управление на дружуствата" (наричан по-долу "Форум").


Член 2


Задачата на форума е да насърчава сближаването на националните кодекси за фирмено управление в духа на развитието на практиката в управлението на дружествата в държавите-членки и да дава стратегически консултации на Комисията по въпроси на фирменото управление - по нейно искане или по собствена инициатива.


Член 3


Форумът е съставен от най-много осемнадесет члена, притежаващи професионален опит и специализирани познания по фирмено управление, признати на европейско ниво. Членовете на форума се назначават от Комисията. Списъкът на членовете е представен в Приложение към настоящото Решение.

Комисията е представена в заседанията на форума и определя свой високопоставен представител, който участва в тези заседания.

Форумът се председателства от представител на Комисията


Член 4


Мандатът на членовете на форума е тригодишен. Членовете могат да бъдат преназначавани. След изтичане на мандата членовете на форума остават на тази длъжност до избора на техен приемник или до преизбирането си. В случай на доброволно напускане или смърт на член на форума преди изтичане на мандата, Комисията назначава нов член на Форума съгл. член 3.


Член 5


Списъкът на членовете се публикува от Комисията в Официалния вестник на Европейския съюз за информация.


Член 6


Форумът може да кани експерти и наблюдатели за участие в заседанията си.

Форумът може да създава работни групи.


Член 7


Форумът представя на Комисията годишен отчетен доклад.


Член 8


Форумът приема свой Правилник за работа.

Секретариатът на форума се осигурява от Комисията.


Член 9


Разходите за път и престой на членовете, наблюдателите и експертите във връзка с дейността на форума се възстановяват от Комисията съгласно разпоредбите, прилагани в рамките на Комисията. За упражняване на дейността им не се заплаща възнаграждение.


Член 10


Форумът започва дейността си на 18 октомври 2004 г.


Съставено в Брюксел на 15 октомври 2004 година


За Комисията

Frederik Bolkestein

Член на Комисията


.Please insert multilingual text.


_________________________

1 COM(2003) 284 final

2 Вж. точка 9 от заключенията на Съвета от 22 септември 2003 г.

??


??


??


??

432004D0706.doc - редактиран


Untitled Page