КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

Обн. L ОВ. бр.212 от 17 Август 1994г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ПРЕАМБЮЛВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ, ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


наричани по-долу "Договарящите страни",


като отчитат, че от 1957 година функционират организации, носещи името "Европейски училища", за съвместно образование на децата на служителите в Европейските общности като начин за осигуряване на правилното функциониране на европейските институции;


като отчитат, че Европейските общности са загрижени да осигурят съвместно образование на тези деца и за тази цел вземат участие в бюджета на Европейските училища;


като отчитат, че системата Европейски училища е "sui generis"; като прецениха, че тя представлява форма на сътрудничество между държавите-членки и между тях и Европейските общности, като напълно съответстваща на отговорностите на държавите-членки по отношение на учебното съдържание и организацията на тяхната образователна система и тяхното културно и езиково богатство;


като отчитат, че:


- Уставът на европейското училище, приет през 1957 г., следва да бъде консолидиран по такъв начин, че да вземе под внимание всички съответни текстове, приети от договарящите страни;

- той следва да бъде адаптиран, като се вземе под внимание развитието на Европейските общности;

- следва да бъде променена процедурата за вземане на решения от училищните органи;

- следва да се вземе под внимание опитът от функционирането на училищата;

- следва да се предостави адекватна правна защита за учителския състав, както и за други лица, включени в тази категория, срещу актове на Управителния съвет и Административния съвет и за тази цел трябва да бъде създаден Съвет по жалбите с точно определена юрисдикция;

- юрисдикцията на Съвета по жалбите няма да засяга юрисдикцията на националните съдилища по отношение на гражданската и наказателната отговорност;


като отчитат, че в Мюнхен беше открито училище въз основа на Допълнителния протокол от 15 декември 1975 г. за съвместно образование на деца на служители на Европейската патентна организация,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


ДЯЛ I


ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА


Член 1


Тази конвенция определя съдържанието на Устава на Европейските училища (наричани по-долу "Училища").


Целта на училищата е да даде съвместно образование на децата на служителите на Европейските общности. Заедно с децата, обхванати в условията на членове 28 и 29 от споразумението, други деца могат да посещават училищата в рамките на определеното от Управителния съвет.


Училищата са изброени в приложение І, което може да бъде изменяно от Управителния съвет, за да се вземат под внимание решенията, залегнали в членове 2, 28 и 31.


Член 2


1. Управителният съвет може с единодушие да реши да създаде нови училища.


2. Той определя тяхното местоположение чрез споразумение с държавата-членка, домакин.


3. Преди да бъде открито ново училище на територията на държава-членка, трябва да се сключи споразумение между Управителния съвет и държавата-членка, домакин относно безплатното предоставяне и поддържане на подходящи сгради за новото училище.


Член 3


1. Обучението, получавано във всяко училище обхваща курс на обучение до завършване на средно образование.


То може да обхваща:

- детски градини;

- петгодишно основно училище;

- седемгодишно училище за средно образование.


Изискванията за техническо образование, доколкото е възможно се покриват от училището, съгласувано с образователната система в страната домакин.


2. Обучението се осъществява от учители, подкрепени или назначени от държавите-членки в съответствие с решенията, приети от Управителния съвет съгласно процедурата, установена в член 12, параграф 4.


3. а) Всяко предложение за промяна на основната структура на едно училище се приема с единодушие от представителите на държавите-членки в Управителния съвет.

б) Всяко предложение за промяна на официалния статут на учителите се приема с единодушие от Управителния съвет.


Член 4


Образованието в училището се организира съгласно следните принципи:


1. Курсовете на обучение се извършват на езиците, определени в приложение ІІ;


2. Приложението може да бъде изменяно от Управителния съвет, с оглед решенията, приети съгласно членове 2 и 32;


3. С цел насърчаване единството в училището, за събиране на ученици от различни езикови групи и за поощряване на взаимното разбирателство, някои предмети ще се изучават в съвместни класове, които са на едно и също равнище. Всеки език на Общността може да бъде използван в тези съвместни класове, доколкото Управителният съвет реши, че обстоятелствата оправдават неговото използване;


4. Специално усилие се полага, за да се осигури на учениците задълбочено познаване на модерните езици;


5. Европейското измерение се разгръща по-подробно в учебния план;


6. В педагогическия и образователен процес се зачита съвестното и съзнателно отношение на отделните личности;


7. Взимат се мерки за улесняване на приемането на деца със специални образователни нужди.


Член 5


1. Успешно завършените в училището учебни години и дипломите и сертификатите, признати от него, се признават на територията на държавите-членки съгласно таблица за съответствие съобразно условията, определени от Управителния съвет, както е указано в член 11, и след съгласуване с компетентните национални власти.


2. Европейската степен бакалавър, която е предмет на Споразумението от 11 април 1984 г. за изменение на приложението към Устава на Европейското училище, установяващо разпоредбите за европейска степен бакалавър, наричано по-долу "Европейско споразумение за степен бакалавър", се присъжда при завършване на цикъл от средно-образователни дисциплини. Управителният съвет, като действа посредством единодушно гласуване на представителите на държавите-членки, може да извършва промени в това споразумение, които може да се окажат необходими.


Получилите Европейската степен бакалавър в Училището:

а) се ползват в държавата-членка, на която са граждани, от всички преимущества, свързани с притежаването на диплома или сертификат, връчвани в края на средното училищно образование в тази страна.

б) имат право да искат допускане до всеки университет на територията на която и да е държава-членка при същите условия както гражданите на тази държава-членка със същата квалификация.


По смисъла на настоящата конвенция, думата "университет" се отнася за:

а) университети;

б) институти, считани за университети в държавата-членка, на чиято територия се намират.


Член 6


Всяко училище има правосубектност, необходима за постигане на неговото предназначение, определено в член 1. С оглед на тази цел, то има свободата да управлява отпуснатите суми в своя собствен дял от бюджета, съгласно условията, установени във Финансовия правилник, посочен в член 13, параграф 1. То може да бъде страна в съдебни производства. То може, по-специално, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество.


Що се отнася до неговите права и задължения училището, съгласно специфичните разпоредби на тази конвенция, се разглежда във всяка държава-членка като образователна организация, регламентирана от публичното право.


РАЗДЕЛ II

ОРГАНИ НА УЧИЛИЩАТА


Член 7


Органите, общи за всички училища, са:


1. Управителният съвет

2. Главният секретар

3. Инспекторатите

4. Съветът по жалбите


Всяко училище се ръководи от Административен съвет и се управлява от директор.


ГЛАВА 1


Управителният съвет


Член 8


1. Съгласно член 28, Управителният съвет се състои от следните членове:

а) представителя или представителите на министерско ниво на всяка от държавите-членки на Европейските общности, упълномощен да поема задължения от името на правителството на тази държава-членка, при условие, че всяка държава-членка има право само на един глас.

б) член на Комисията на Европейските общности;

в) представител, назначен от педагогическия комитет (от учителския състав) в съответствие с член 22;

г) представител от родителите на учениците, назначен от организациите на родители в съответствие с член 23;


2. Представителите на министерско ниво от всяка от държавите-членки и членът на Комисията на Европейските общности могат да определят лица, които да ги представляват. Другите членове, които не са в състояние да присъстват, се представляват от техни заместници.


3. Представител на учениците може да бъде поканен да присъства на заседанието на Управителния съвет като наблюдател по темите, засягащи учениците.


4. Управителният съвет се свиква от неговия председател, по негова собствена инициатива или, при обосновано искане, от трима членове на Управителния съвет или от главния секретар. Той се събира най-малко веднъж в годината.


5. Длъжността на председателя се заема за една година от представител на всяка държава-членка по реда на държавите-членки, както следва: Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Обединеното кралство.


Член 9


Освен в случаите, когато тази конвенция изисква единодушие, решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от две трети от членовете, които го съставляват, и са по въпроси, отнасящи се до:

а) вземане на решение, засягащо конкретни интереси на една държава-членка, като например значително разширяване на сградите или закриване на едно училище, разположено на нейна територия, при което се изисква представителят на тази държава-членка да гласува "за";

б) при закриване на училище се изисква членът на Комисията да гласува "за";

в) представителят на организация, управлявана съгласно публичното право, който е получил място и право на глас в Управителния съвет съгласно споразумение, основано на член 28, гласува по всички въпроси, свързани с училището и обхванати от това споразумение;

г) правото на глас на представителя на педагогическия комитет, споменат в член 8, параграф 1, буква в), и на представителя на родителите на учениците, споменат в член 8, параграф 1, буква г) е ограничено в рамките на приемане на решения от образователен характер съгласно член 11, с изключение на решения, отнасящи се до промените в Споразумението за европейската степен бакалавър и решения, които са от финансово или бюджетно значение.


2. В случаите, когато тази конвенция изисква единодушие, вземането на решения от Управителния съвет не се предотвратява чрез гласуване "въздържал се" от присъстващите или представляващи ги членове.


3. При всяко гласуване всеки от членовете, които присъстват или са представлявани, има право на един глас, без да се накърняват специфичните разпоредби на член 8, параграф 1, буква а).


Член 10


Управителният съвет ръководи прилагането на тази конвенция; за тази цел той има правомощията да взема необходимите решения по образователни, бюджетни и административни въпроси и при преговори за споразумения, посочени в членове 28 - 30. Той може да създаде комитети, които да отговарят за изготвянето на решенията.


Управителният съвет приема общите правилници за училищата.


Управителният съвет всяка година съставя, въз основа на проект, изготвен от главния секретар, доклад за дейността на училищата и го изпраща на Европейския парламент и на Съвета.


Член 11


По въпросите на образованието, Управителният съвет определя кои учебни предмети да бъдат обхванати и как да бъдат организирани. По-специално, ръководейки се от становището на съответния инспекторат, той:


1. приема хармонизиран учебен план и програма за учебните предмети за всяка година и за всеки раздел, които е въвел и прави препоръки, например какви методи следва да бъдат използвани;


2. осигурява ръководенето на учебния процес чрез инспектората и определя работните правила на последния;


3. определя възрастта за приемане за различните нива. Формулира правила за преминаване на ученици в следващата учебна година или в средно-образователното училище и, с цел да даде възможност на учениците по всяко време да се върнат в техните национални училища, правила за валидността на учебните години в училището, в съответствие с член 5. Той изготвя таблица за съответствие, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 1;


4. подготвя изпитите, които трябва да бъдат издържани, за да се удостовери работата, извършена в училището; установява правила за изпитите, назначава изпитни комисии и дава дипломи. Гарантира, че документите за изпита са подготвени на такова равнище, че да бъдат изпълнени разпоредбите на член 5.


Член 12


По административните въпроси Управителният съвет:


1. приема правилник за работата на главния секретар, директорите, учителския състав и, в съответствие с член 9, параграф 1, буква а), за административния и помощния персонал;


2. назначава главен секретар и заместник главен секретар;


3. назначава директор и заместник директори на всяко училище;


4 а) всяка година определя, по предложение на инспектората, изисквания за учителския състав, чрез откриване или закриване на длъжности. Той осигурява безпристрастно разпределение на длъжностите между държавите-членки. Той урежда с правителствата въпросите, свързани с разпределянето или изпращането на учителите от средните училища, от основните училища, както и на съветниците по образователните въпроси на училището. Персоналът запазва правата си за повишаване и пенсиониране, гарантирани му по силата на националните законодателства.

б) всяка година определя, по предложение на главния секретар, изискванията към административния и помощния персонал.


5. организира своята дейност и съставя свой собствен процедурен правилник.


Член 13


1. По бюджетните въпроси Управителният съвет:

а) приема финансов правилник, като по-специално определя процедурата за формиране и изпълнение на бюджета на училищата;

б) приема бюджета на училищата за всяка финансова година, в съответствие с параграф 4 по-долу;

в) одобрява отчет за годишните приходи и разходи и го изпраща на компетентните органи в Европейските общности.


2. Управителният съвет, не по-късно от 30 април всяка година, изработва разчет на приходите и разходите на училищата за следващата финансова година и го изпраща незабавно на Комисията, която въз основа на него, прави необходимите предвиждания в предварителния проект за общ бюджет на Европейските общности.


Бюджетните органи на Европейските общности определят размера на вноската, предоставяна от Европейските общности съгласно тяхната бюджетна процедура.


3. Управителният съвет изпраща също разчет на приходите и разходите до други организации, регламентирани от публичното право, предвидени в член 28, и до организации или институти, предвидени в член 29, чиято финансова вноска е такава, че да финансира по-голямата част от училищния бюджет, така че те могат да определят размера на своите вноски.


4. Управителният съвет накрая приема бюджета на училищата преди започването на бюджетната година и го преработва, ако това е необходимо в зависимост от вноските на Европейските общности и на организациите или институтите, посочени в параграф 3.


Член 14


Главният секретар представлява Управителния съвет и ръководи секретариата, в съответствие с правилника за работата на главния секретар, предвиден в член 12, параграф 1. Той представлява училището в съдебните производства. Той носи отговорност пред Управителния съвет.

ГЛАВА 2


Инспекторати


Член 15


Инспекторатите се създават за целите на училището: един за детските градини и за основните училища, друг - за средните училища.


Член 16


Всяка държава-членка, която е договаряща страна, се представлява от един инспектор във всеки инспекторат. Той се назначава от Управителния съвет по предложение от заинтересованата страна.


Инспекторатите се председателстват от представител на инспектората от държавата-членка, която председателства Управителния съвет.


Член 17


Инспекторатите се задължават да осигурят качеството на образованието в училищата и за тази цел гарантират провеждането на необходимите инспекции в училищата.


Те отнасят до Управителния съвет становищата и предложенията, предвидени съответно в членове 11 и 12, и, ако е необходимо, предложения за промени в учебния план и в организацията на обучение.


Член 18


Задачата на инспекторите е:


1. да гарантират, чрез съответен набор от инструкции, надзор над работата на учителите от техните национални администрации;


2. да сравнят мнения за достигнатите стандарти в работата и за качеството на образователните методи;


3. да уведомят директорите и учителския състав за резултатите от техните инспекции.


Като държи сметка за нуждите, преценени от Управителния съвет, всяка държава-членка осигурява на инспекторите условията, необходими за цялостното изпълнение на техните задачи в училищата.
ГЛАВА 3


Административният съвет


Член 19


Съгласно членове 28 и 29, всеки административен съвет, предвиден в член 7, се състои от осем членове, както следва:


1. Главния секретар, който е председател;


2. Директора на училището;


3. Представителя на Комисията на Европейските общности;


4. Двама членове от учителския състав, един представляващ служителите в средното училище и другият - служителите в основното училище и детските градини заедно;


5. Двама членове, представляващи организацията на родителите, предвидена в член 23;


6. Представител на административния и помощния персонал.


Представител от държавата-членка, в която е установено училището, може да присъства на събранията на административния съвет, като наблюдател.


Двама представители на учениците се поканват да присъстват на събранията на административния съвет на тяхното училище като наблюдатели по въпроси, които се отнасят до тях.


Член 20


Административният съвет:


1. изготвя разчет на приходите и разходите на училището, в съответствие с финансовия правилник;


2. контролира изпълнението на училищния раздел за бюджета и съставя годишен отчет за приходите и разходите;


3. гарантира поддържането на подходящи физически условия и благоприятна атмосфера за правилното функциониране на училището.


4. изпълнява други подобни административни задължения, които могат да му бъдат възложени от Управителния съвет.


Процедурите за свикване на събранията и вземане на решения от административния съвет са предвидени в общите правилници на училищата, както е предвидено в член 10.


ГЛАВА 4


Директорът


Член 21


Директорът разпределя задълженията си, съгласно общите правилници, предвидени в член 10. Той има правомощия по отношение на служителите в училището съгласно процедурите, предвидени в член 12, параграф 4, букви а) и б).


Той има компетенциите и квалификацията, задължителни в неговата страна за управление на учебно заведение, което при завършване издава сертификат, даващ право на притежателя за прием в университет. Той носи отговорност пред Управителния съвет.


ДЯЛ III


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ


Член 22


Създава се Комитет на служителите, включващ представители, които се избират измежду учителския състав и административния и помощния персонал на всяко училище.


Комитетът подпомага правилното функциониране на училищата, като дава възможност да се даде гласност и да бъде изразено становището на служителите.


Процедурите за избора и работата на Комитета на служителите се определят в правилника за работата на учителския състав и за административния и помощния персонал, както е предвидено в член 12, параграф 1.


Веднъж годишно Комитетът на служителите определя един член и един заместник измежду учителския състав, за да го представляват пред Управителния съвет.


ДЯЛ IV


Организация на родителите


Член 23


С цел поддържане на връзка между родителите на учениците и училищните власти, Управителният съвет признава за всяко училище организация, която е представителна за родителите на учениците.


Така признатата организация на родителите всяка година определя двама заинтересовани представители в Административния съвет на училището.


Веднъж годишно училищните организации на родителите определят по един член и по един заместник да ги представляват в Управителния съвет.


ДЯЛ V


Бюджетът


Член 24


Финансовата година на училищата съответства на календарната година.


Член 25


Бюджетът на училищата се формира от:


1. вноски от държавите-членки под формата на периодично изплащане на възнаграждения на разпределения или изпратен учителски състав, и, когато е уместно, финансови вноски по решение на Управителния съвет, взето с единодушие;


2. вноската от Европейските общности, която е предназначена да покрие разликата между общия размер на разходите на училищата и общата сума от другите приходи;


3. вноски от организации, които не спадат към Общността, с които Управителният съвет е сключил споразумение;


4. собствени приходи на училището, особено училищните такси, които Управителният съвет начислява на родителите;


5. други приходи.


Условията за предоставяне на вноските от Европейските общности се уреждат със специално споразумение между Управителният съвет и Комисията.


ДЯЛ VI


СПОРОВЕ


Член 26


Съдът на Европейските общности има изключителна юрисдикция при спорове между договарящите страни, отнасящи се до тълкуването и прилагането на тази конвенция, които не са разрешени от Управителния съвет.


Член 27


1. Създава се Съвет по жалбите.


2. Съветът по жалбите има изключителна юрисдикция, като първа и втора инстанция, само ако всички административни средства са изчерпани, по всеки спор, отнасящ се до прилагането на тази конвенция, по отношение на всички лица, за които се отнася, с изключение на административния и помощния персонал, и по отношение на законността на всеки акт, основаващ се на конвенцията или на правилата, приети въз основа на нея, който акт засяга неблагоприятно тези лица като членове на Управителния съвет или на Административния съвет на училището при изпълнение на техните задължения, както са определени в тази конвенция. Когато такива спорове имат финансов характер, Съветът по жалбите има неограничена юрисдикция.


Условията и подробните правила, отнасящи се до тези производства, са установени, доколкото е целесъобразно, в правилника за работата за учителския състав, или в условията за наемане на учители на непълен работен ден, или в Общите правила на училищата.


3. Членовете на Съвета по жалбите са лица, чиято независимост е извън всякакво съмнение и които са известни със своята компетентност в областта на правото.


Само лица, фигуриращи в списък, изготвен от Съда на Европейските общности, са подходящи за членство в Съвета по жалбите.


4. Уставът на Съвета по жалбите се приема от Управителния съвет с единодушие.


Уставът на Съвета по жалбите определя броя на членовете на съвета, процедурата за тяхното назначаване от Управителния съвет, срока, за който заемат тази длъжност и финансовите договорености, приложими за тях. Уставът конкретизира начина, по който трябва да работи съветът.


5.Съветът по жалбите приема процедурен правилник, който съдържа такива разпоредби, които са необходими за прилагането на устава.


Процедурният правилник се приема от Управителния съвет с единодушие.


6. Решенията на Съвета по жалбите обвързват страните и, ако последните не ги приложат, подлежат на изпълнение от съответните органи на държавите-членки в съответствие с тяхното национално законодателство.


7. Други спорове, в които училищата са страна, попадат под националната юрисдикция. По-специално, юрисдикцията на националните съдилища относно въпроси на гражданската и наказателна отговорност, не се засяга в този член.ДЯЛ VII


СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 28


Управителният съвет, като действа с единодушие, може да сключи споразумения за участие, отнасящи се до съществуващо училище, или до такова, което ще бъде създадено в съответствие с член 2 с някои организации, регламентирани от публичното право поради съображения, свързани с тяхното местонахождение, което е в интерес на работата на училищата. Чрез сключването на такова споразумение, всяка подобна организация може да получи място и право на глас в Управителния съвет по всички проблеми на училището, свързани с въпроси относно неговите финансови постъпления, такива като размера на училищния бюджет. Тя може също да получи място и право на глас в административния съвет на въпросното училище.


Член 29


Управителният съвет, като действа с единодушие, може също да преговаря за сключването на споразумения, различни от тези за участие, с организации или институции, регламентирани от публичното или частното право, които са заинтересовани от работата на някое от училищата.


Управителният съвет може да им осигури място и право на глас в административния съвет на въпросното училище.


Член 30


Управителният съвет може да сключи с правителството на страната, в която се намира училището, и допълнително споразумение, с цел да се гарантира, че училището може да функционира при най-добрите възможни условия.


Член 31


1. Всяка договаряща страна може да денонсира тази конвенция, чрез писмена нотификация до правителството в Люксембург; последното информира останалите договарящи се страни за получаване на нотификацията. Денонсирането се нотифицира на 1 септември всяка година, за да може да влезе в сила от 1 септември следващата година.


2. Договарящата страна, която денонсира тази конвенция, се отказва от всички дялове от активите на училищата. Управителният съвет решава кои организационни мерки, включително и мерки за служителите, трябва да се вземат като резултат от денонсирането от някоя от договарящите страни.


3. Управителният съвет съгласно метода за гласуване, посочен в член 9, може да реши да закрие едно училище. Съгласно същата процедура, той предприема такива стъпки по отношение на това училище, ако счита това за необходимо, и по-специално, като вземе под внимание положението на учителския, административния и помощния персонал и разпределението на активите на училището.


4. Всяка договаряща страна може да поиска изменението на тази конвенция. За тази цел тя уведомява правителството на Люксембург за своето искане. Правителството на Люксембург взима необходимите мерки с договарящата страна, която председателства Съвета на Европейските общности, за да свика междуправителствена конференция.


Член 32


Заявленията за присъединяване към тази конвенция от всяка държава, която става член на Общността, се изпращат в писмен вид до правителството на Люксембург, което информира всяка от другите договарящи страни.


Присъединяването влиза в сила от 1 септември, който следва деня, когато документите за присъединяване са депозирани пред правителството на Люксембург.


От тази дата съставът на органите на училищата се променя съответно.


Член 33


Тази конвенция се ратифицира от държавите-членки като договарящи страни в съответствие с техните съответни конституционни изисквания. Що се отнася до Европейските общности, тя се приема в съответствие с Договорите за тяхното създаване. Инструментите за ратификация и актовете, нотифициращи подписването на тази конвенция се депозират в правителството на Люксембург, като депозитар на Устава на Европейските училища. Това правителство информира всички останали договарящи страни за депозита.


Тази конвенция влиза в сила на първия ден от месеца, следващ депозирането от държавите-членки на всички инструменти за ратификация и актовете, нотифициращи подписването й от Европейските общности.


Тази конвенция, съставена в един единствен оригинал на датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език, като и деветте текста са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Люксембург, което предава по едно заверено копие на всяка от останалите договарящи страни.


Член 34


Тази конвенция отменя и заменя Устава от 12 април 1957 г. и Протокола към него от 13 април 1962 г.


При условията на тази конвенция остава в сила Споразумението за европейската степен бакалавър.


Допълнителният протокол относно Мюнхенското училище, съставен в съответствие с протокола от 13 април 1962 г. и подписан в Люксембург на 15 декември 1975 г., не се засяга от настоящата конвенция.


Препоръките, съдържащи се в актовете, предхождащи тази конвенция, които се отнасят до училищата, се приемат като свързани със съответните членове на тази конвенция.


Съставено в Люксембург на двадесет и първия ден от юни през хиляда деветстотин деветдесет и четвърта година.


За правителството на Кралство Белгия


За правителството на Кралство Дания


За правителството на Федерална република Германия


За правителството на Гръцката република


За правителството на Кралство Испания


За правителството на Френската република

За Ирландия


За правителството на Италианската република


За Великото херцогство Люксембург


За Кралство Нидерландия


За Европейската общност и за Европейската общност за атомна енергия


За Европейската общност за въглища и стомана


ПРИЛОЖЕНИЕ І


Европейски училища, в които се прилага уставът:

Европейско училище, Берген

Европейско училище, Брюксел І

Европейско училище, Брюксел ІІ

Европейско училище, Брюксел ІІІ?

Европейско училище, Кулам

Европейско училище, Карлсруе

Европейско училище, Люксембург

Европейско училище, Мол

Европейско училище, Мюнхен

Европейско училище, ВарезеПРИЛОЖЕНИЕ ІІ


Езици, на които се дават основните указания:

Датски

Нидерландски

Английски

Френски

Немски

Гръцки

Италиански

Португалски

Испански


_________________________

? Управителният съвет взе решение за създаването на това училище на своето заседание на 27/29 октомври 1992 г.

21994A0817(01) - редактиран ЦПР


Untitled Page