РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1255/96 НА СЪВЕТА от 27 юни 1996 година отменящ временно автономните митни сборове по Общата митническа тарифа за определени индустриални и селскостопански продукти (Консолидирана версия)

Обн. L ОВ. бр.158 от 29 Юни 1996г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен със:

>M1 Council Regulation (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

>M2 Council Regulation (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

>M3 Council Regulation (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

>M4 Council Regulation (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

>M5 Council Regulation (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

>M6 Council Regulation (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

>M7 Council Regulation (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

>M8 Council Regulation (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

>M9 Регламент (ЕО) № 2801/2000 на Съвета от 14 декември 2000 година

>M10 Council Regulation (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

>M11 Council Regulation (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

>M12 Council Regulation (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

>M13 Council Regulation (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

>M14 Council Regulation (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

>M15 Регламент (ЕО) № 2285/2003 на Съвета от 22 декември 2003 година

>M16 Регламент (ЕО) № 1241/2004 на Съвета от 5 юли 2004 година

>M17 Регламент (ЕО) № 2271/2004 на Съвета от 22 декември 2004 година

>M18 Регламент (ЕО) № 989/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година

>M19 Регламент (ЕО) № 300/2006 на Съвета от 30 януари 2006 година

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

>M20 Регламент (ЕО) № 963/2006 на Съвета от 27 юни 2006 година

>M21 Регламент (ЕО) № 1897/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година

>M22 Регламент (ЕО) № 729/2007 на Съвета от 25 юни 2007 година

>M23 Регламент (ЕО) № 1527/2007 на Съвета от 17 декември 2007 година

>M24 Регламент (ЕО) № 595/2008 на Съвета от 16 юни 2008 година

>M25 Регламент (ЕО) № 1/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година

>M26 Регламент (ЕО) № 564/2009 на Съвета от 25 юни 2009 година

>M27 Регламент (ЕС) № 12/2010 на Съвета от 22 декември 2009 година

>M28 Регламент (ЕС) № 566/2010 на Съвета от 29 юни 2010 година

>M29 Регламент (ЕС) № 1265/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година

>M30 Регламент (ЕС) № 631/2011 на Съвета от 21 юни 2011 година


Отменен с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1344/2011 НА СЪВЕТА ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2011 ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА АВТОНОМНИТЕ МИТА ПО ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ, РИБНИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1255/96


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 28 от него,

като взе предвид предложението от Комисията,

като има предвид, че производството в Общността на продуктите, разгледани в настоящия регламент, чието производство понастоящем е неадекватно или не съществува; като има предвид, че производителите им не могат да задоволят търсенето на потребяващите ги производства в Общността;

като има предвид, че е в интерес на Общността да суспендира частично или изцяло автономните мита по Общата митническа тарифа за тези продукти;

като има предвид, че е необходимо решението за суспендиране на тези автономни мита да се вземе от Общността;

като има предвид, че регламентите за временно суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа за определени >M9 промишлени и селскостопански продукти < и рибни продукти до голяма степен са подновили предхождащи ги мерки; като има предвид, че с оглед рационализиране на прилагането на тези мерки е подходящо да не се ограничава срокът на действие на настоящия регламент, а включените в него продукти да се добавят или извеждат от неговия списък по реда на допълнителен регламент на Съвета, ако това е необходимо;

като има предвид, че измененията в Комбинираната номенклатура и кодовете по ТАРИК не водят до съществени изменения; като има предвид, че за целите на опростяването следва да се предвиди Комисията, след получаване на становището на Комитета по Митническия кодекс, да може да прави необходимите изменения и технически адаптации в приложението към настоящия регламент, включително и публикуването на негова консолидирана версия,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Автономните мита по Общата митническа тарифа за продуктите, изброени в приложението, се суспендират до нивата, посочени срещу всеки един от тях.


Член 2


Техническите адаптации, включително публикуване на консолидирана версия, които произтичат от изменения на Комбинираната номенклатура и кодовете по ТАРИК, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 3.


Член 3


1. Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден по силата на член 247 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 ( 1 ).

2. Представителят на Комисията внася в Комитета проект на предстоящите за приемане мерки. Комитетът се произнася със становище относно проекта в рамките на срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на въпроса. За становището е необходимо мнозинството, определено в член 148, параграф 2 от Договора, в случаите на решения, които Съветът следва да приема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят няма право на глас.

3. Комисията приема мерките, които се прилагат незабавно.

Въпреки това, когато мерките не съответстват на становището на Комитета, Комисията незабавно уведомява Съвета за това. В такъв случай Комисията отлага прилагането на мерките, за които е взела решение, за срок от три месеца, считано от датата на съответното уведомяване.

С квалифицирано мнозинство Съветът може да вземе различно решение в рамките на срока, посочен в предходната алинея.


Член 4


Настоящия регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 юли 1996 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


> M27 ПРИЛОЖЕНИЕex 0302 69 99 30 Червен луциан (Lutjanus purpureus), пресен, охладен, за преработка ( 1 ) ( 2 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 0302 70 00 95 Яйца от риба, пресни, охладени или замразени 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0303 80 90 81

ex 0305 20 00 11 Яйца от риба, осолени или в саламура 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0305 20 00 30

ex 0710 21 00 10 Грах с шушулките от вида Pisum sativum от разновидността Hortense axiphium, замразен, с обща дебелина, непревишаваща 6 mm, предназначен да бъде използван заедно с шушулките при производството на готови храни ( 1 ) ( 2 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0710 80 95 50 Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), замразени, непригодени за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0711 59 00 11 Гъби, различни от гъбите от видовете Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum и Tricholoma, временно консервирани в саламура, сулфурирана вода или в други консервиращи разтвори, негодни за директна консумация в това състояние, за консервната промишленост ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 0712 32 00 10 Гъби, освен гъбите от вида Agaricus, изсушени, цели, на резенки или на еднакви парчета, предназначени да претърпят обработка, различна от тази да бъдат просто пригодени за продажба на дребно ( 1 ) ( 2 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0712 33 00 10

ex 0712 39 00 31

ex 0804 10 00 10 Фурми, пресни или изсушени, непригодени за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0810 40 50 10 Плодове от висока боровинка (Vaccinium macrocarpon), пресни 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________

0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95 70 Плодове от рода Vaccinium, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27

ex 0811 90 95 20 Boysenberries (кръстоска между различни видове къпини и малини), замразени, без добавка на захар, непригодени за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0811 90 95 30 Ананаси (Ananas comosus), на парчета, замразени 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 0811 90 95 40 Плодове от шипка, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


Код по КН ТАРИК - Описание - Ставка на автономното мито - Период на валидност

ex 1511 90 19 10 Палмово масло, кокосово масло (от копра), масло от палмови ядки (палмистово масло), за производство на: 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 1511 90 91 10 — промишлени монокарбоксилни мастни киселини от подпозиция 3823 19 10,

ex 1513 11 10 10 — метил естери на мастни киселини от позиция 2915 или 2916,

ex 1513 19 30 10 — мастни алкохоли от подпозиции 2905 17, 2905 19 и 3823 70, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

ex 1513 21 10 10 — мастни алкохоли от подпозиция 2905 16, чисти или смесени, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

ex 1513 29 30 10 — стеаринова киселина от подпозиция 3823 11 00 или — продукти от позиция 3401 ( 1 )

>M28

ex 1515 19 10 10 Ленено масло с йодно число най-малко 190, измерено в съответствие със стандарта ISO 150-2006 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2010 г.

>M27

ex 1515 90 99 92 Растителни масла, рафинирани, с тегловно съдържание на арахидонова киселина 35 % или повече, но непревишаващо 50 % или на докозахексаенова киселина 35 % или повече, но непревишаващо 50 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28

ex 1516 20 96 10 Рафинирано, избелено, хидрогенирано соево масло под формата на люспи, от вида, използван за производството на козметика 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2010 г.

ex 1516 20 96 20 Масло от жожоба, хидрогенирано и интерестерифицирано, без по-нататъшна химична модификация и не подложено на текстуриране 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M30 __________ ex 1517 90 99 10 Рафинирано растително масло, съдържащо тегловно 25 % или повече, но не повече от 50 % арахидонова киселина или 12 % или повече, но не повече от 50 % докозахексаенова киселина и стандартизирано със слънчогледово масло с високо съдържание на олеинова киселина (HOSO-High oleic sunflower oil) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2011 г.

>M27>M28 __________ >M27

ex 1604 11 00 20 Тихоокеанска сьомга (Oncorhynchus spp.), за преработка до пастети или пасти за намазване ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 1604 30 90 10 Яйца от риба, измити, изчистени от прилепналите по тях части от вътрешните органи, осолени или в саламура, за преработка ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 1605 10 00 11 Раци от видовете „King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ и „Snow“ (Chionoecetes-Arten), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus-Arten), само сварени във вода, без черупки, дори замразени, в директни опаковки с нетно тегло 2 kg или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 1605 10 00 19

ex 1902 30 10 10 Прозрачна юфка, нарязана на парчета, получена от зърна от вида (Vigna radiata (L.) Wilczek), непригодена за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 1903 00 00 20

ex 2005 91 00 10 Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), пригодени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 5 kg 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30

ex 2007 99 50 ex 2008 99 48 40 93 Концентрат от пюре от манго: — от рода Mangifera, — със стойност Брикс 28 или повече, но не повече от 30, използвано в производството на плодови сокове ( 1 ) 6 % ( 3 ) 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2007 99 50 ex 2008 99 49 50 50 Пюре от концентрат от барбадоска вишна: — от род Malpighia, — със стойност 20 по Брикс, използвано в производството на плодови сокове ( 1 ) 9 % ( 3 ) 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2007 99 50 ex 2008 99 48 60 20 Пюре от концентрат от гуайави: — от род Psidium, — със стойност 20 по Брикс, използвано в производството на плодови сокове ( 1 ) 6 % ( 3 ) 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27

ex 2008 60 19 30 Череши с добавен алкохол, дори и с тегловно съдържание на захар от 9 %, с диаметър, ненадвишаващ 19,9 mm, с костилки, за производство на шоколадови изделия ( 1 ) 10 % ( 3 ) 1.1.2010-31.12.2012

ex 2008 60 39 30

>M27


>M30

ex 2008 99 48 94 Пюре от манго: — не от концентрат, — от род Mangifera, — със стойност 16 по Брикс, използвано в производството на плодови сокове ( 1 ) 6 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M28

ex 2008 99 49 20 Подсладени изсушени червени боровинки 0 % 1.7.2010 г. -31.12.2014 г.

ex 2008 99 49 30 Пюре от бойзенова ягода, без семена, без добавен алкохол, дори съдържащо добавена захар 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 2008 99 99 40

>M30

ex 2009 41 10 ex 2009 41 99 70 70 Сок от ананас: — не от концентрат, — от род Ananas, — със стойност 11 или повече по Брикс, но непревишаваща 16, използван в производството на плодови сокове ( 1 ) 8 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27

*ex 2009 49 30 91 Сок от ананас, който не е във вид на прах: — със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67, — стойност над 30 EUR на 100 kg нетно тегло, — съдържащ прибавена захар 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2009 80 79 82 Концентриран сок от червена боровинка със стойност 40 или повече по скалата на Брикс, но ненадвишаваща 66 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2009 80 79 87 Замразен концентриран сок от бойзенова ягода със стойност Брикс 61 или повече, но непревишаваща 65 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2009 80 99 93 Необработена замразена кокосова водa, непригодена за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2106 10 20 10 Протеинови изолати от соя, съдържащи тегловно 6,6 % или повече, но не повече от 8,6 % калциев фосфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2710 11 25 10 Смеси от изомерите 2,4,4-триметилпент-1-ен и 2,4,4-триметилпент-2-ен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2804 50 90 10 Телур с чистота 99,99 тегловни процента или повече, но не повече от 99,999 тегловни процента 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2805 30 10 10 Сплав от церий и други редкоземни метали, съдържаща тегловно 47 % или повече церий 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________

ex 2805 30 90 30 Редкоземни метали, скандий и итрий с чистота 98,5 тегл. % или повече 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27

ex 2811 19 80 10 Сулфамидна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2811 22 00 10 Силициев диоксид, под формата на прах, предназначен за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2811 22 00 20 Микросфери от аморфен силиций с размер на частицата от 5 ?m (± 1 ?m), за производството на козметични продукти ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2811 22 00 30 Топчета от порест бял силициев диоксид с размер на частицата над 1 ?m, за производството на козметични продукти ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2812 90 00 10 Азотен трифлуорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2812 90 00 20 Силициев тетрафлуорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30

ex 2818 10 91 10 Синтерован корунд с микрокристална структура и тегловно съдържание: — 94 % или повече, но непревишаващо 98,5 % ?-Al 2 O 3 , — 2 % (± 1,5 %) магнезиев шпинел, — 1 % (± 0,6 %) итриев окис, и — 2 % (± 1,2 %) лантанов окис и неодимов окис като по-малко от 50 % от общото тегло са частици с диаметър, по-голям от 10 mm 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27

*ex 2818 20 00 10 Активиран диалуминиев триоксид със специфична повърхност не по-малка от 350 m 2 /g 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2818 30 00 10 Алуминиев хидроксид оксид, под формата на псевдо-бьомит 4 % 1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00 Хромов триоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2823 00 00 10 Титанов диоксид, с чистота 99,9 % тегловно или повече, със среден размер на гранулите 1,2 ?m или повече, но непревишаващ 1,8 ?m, предназначен за производството на стоки от позиция No 8532 или 8533 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________ >M30 __________

ex 2825 50 00 20 Меден (I или II) оксид, съдържащ тегловно 78 % или повече мед и не повече от 0,03 % хлорид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

ex 2826 19 90 10 Волфрамов хексафлуорид с чистота 99,9 тегловни процента или по-висока 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2827 39 85 10 Меден монохлорид с чистота 96 % тегловно или повече, но непревишаваща 99 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2827 39 85 20 Антимонов пентахлорид с чистота 99 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2827 39 85 30 Манганов дихлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2827 49 90 10 Хидратиран циркониев дихлорид оксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2830 10 00 10 Динатриев тетрасулфид, съдържащ тегловно 38 % или по-малко натрий, изчислено върху сухо вещество 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________ ex 2833 29 80 20 Манганов сулфат монохидрат 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

ex 2833 29 80 30 Циркониев сулфат 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27

ex 2835 10 00 10 Натриев хипофосфит монохидрат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2836 91 00 20 Литиев карбонат, съдържащ един или повече от следните примеси със съответните концентрации: — 2 mg/kg или повече арсен, — 200 mg/kg или повече калций, — 200 mg/kg или повече хлориди, — 20 mg/kg или повече желязо, — 150 mg/kg или повече магнезий, — 20 mg/kg или повече тежки метали, — 300 mg/kg или повече калий, — 300 mg/kg или повече натрий, — 200 mg/kg или повече сулфати, определени в съответствие с методите от Европейската Фармакопея 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________

ex 2836 99 17 20 Основен циркониев (IV) карбонат 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27

ex 2837 19 00 20 Меден цианид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2837 20 00 10 Тетранатриев хексацианоферат (II) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2839 19 00 10 Динатриев дисиликат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2839 90 90 10 Оловен силикат хидрат, съдържащ олово (84,5 +/– 1,5) % тегловно, изчислено като оловен монооксид, под формата на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2839 90 90 20 Калциев силикат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00 Натриев дихромат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2841 80 00 10 Диамониев волфрамат (амониев параволфрамат) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2841 90 85 10 Литиево-кобалтов(III)оксид със съдържание на кобалт най-малко 59 % 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27


ex 2842 10 00 10 Синтетичен бета-зеолит на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2842 10 00 20 Синтетичен хабасит зеолит на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2842 90 10 10 Натриев селенат 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2843 29 00 10 Сребърен оксид, без нитрати и карбонати, с тегловно съдържание на сребро най-малко 99,99 % от металното съдържание, предназначени за производството на сребърно оксидни батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

Тежка вода (деутериев оксид) (Euratom) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

Деутерий и деутериеви съединения; водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти (Euratom) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2845 90 90 10 Хелий-3 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2845 90 90 20 Вода, обогатена до 95 % или повече тегловно с кислород-18 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2845 90 90 30 Въглероден моноксид 13 C 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2845 90 90 40 Железен борид, обогатен повече от 95 % тегловно с бор-10 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2846 10 00 10 Редкоземен концентрат, съдържащ тегловно 60 % или повече, но не повече от 95 % редкоземни оксиди и не повече от 1 % циркониев оксид, алуминиев оксид или железен оксид, и със загуба при изгаряне 5 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 48

ex 2846 10 00 20 Дицериев трикарбонат, дори хидратиран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2846 10 00 30 Цериев лантанов карбонат, дори хидратиран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2846 10 00 40 Цериев лантанов неодимов празеодимов карбонат, дори хидратиран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00 Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси, с изключение на тези от подпозиция 2846 10 00 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2848 00 00 10 Фосфин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2850 00 20 10 Силан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2850 00 20 20 Арсин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2850 00 20 30 Титанов нитрид с размер на частиците, непревишаващ 250 nm 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2850 00 60 10 Натриев азид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2903 39 90 10 Тетрафлуорметан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 39 90 30 Перфлуоретан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 39 90 40 1,1-Дифлуоретан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 39 90 50 1,1,1,3,3-Пентафлуорпропан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 39 90 70 1,1,1,2 Тетрафлуоретан, сертифициран като обезмирисен, съдържащ максимум: — 600 ppm тегловно 1,1,2,2-тетрафлуоретан — 2 ppm тегловно пентафлуоретан — 2 ppm тегловно хлородифлуорметан — 2 ppm тегловно хлоропентафлуоретан — 2 ppm тегловно дихлордифлуорметан, предназначен за производството на аерозолен газ с фармацевтично качество, за употреба в дозиращи инхалатори за медицински цели ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2903 39 90 75 Транс-1,3,3,3-тетрафлуоропроп-1-ен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 39 90 80 Хексафлуоропропен 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2903 43 00 10 1,1,1-Трихлортрифлуоретан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 59 80 10 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Додекахлорпентацикло [12.2.1.1 6,9 .0 2,13 .0 5,10 ]октадека-7,15-диен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 59 80 30 Октафлуороциклопентен 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2903 69 90 10 Смесени изомери на ди- или тетрахлортрицикло[8.2.2.2 4,7 ]хексадека-1(12),4,6,10,13,15- хексаен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 69 90 20 1,2-Бис(пентабромфенил)етан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 69 90 40 2,6-Дихлортолуен, с чистота 99 % тегловно или повече и съдържащ: — 0,001 mg/kg или по-малко тетрахлордибензодиоксини, — 0,001 mg/kg или по-малко тетрахлордибензофурани, — 0,2 mg/kg или по-малко тетрахлорбифенили 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 69 90 50 Флуоробензен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 69 90 60 ?-Хлор(етил)толуени 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2903 69 90 70 ?,?,?’,?’-тетрахлор-о-ксилен 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M28 ex 2904 10 00 30 Натриев p-стиренсулфонат 0 % 1.7.2010 г. -31.12.2014 г.

>M27 ex 2904 10 00 40 Натриев толуен-4-сулфонат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28 ex 2904 10 00 50 Натриев-2-метилпроп-2-ен-1-сулфонат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014

>M27


>M29 ex 2904 20 00 10 Нитрометан 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2904 20 00 20 Нитроетан 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2904 20 00 30 1-Нитропропан 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2904 20 00 40 2-Нитропропан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2904 90 40 10 Трихлорнитрометан, за производството на стоки от подпозиция 3808 92 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2904 90 95 20 1-Хлор-2,4-динитробензен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2904 90 95 30 Тозил хлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2905 19 00 11 Калиев третичен-бутанолат (калиев третичен- бутоксид), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 56

ex 2905 19 00 30 2,6-Диметилхептан-4-ол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2905 19 00 40 2,6-Диметилхептан-2-ол 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2905 29 90 10 3,5-Диметилхекс-1-ин-3-ол 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M28 ex 2905 29 90 20 Дек-9-ен-1-ол 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M30 ex 2905 29 90 30 Додека-8,10-диен-1-ол 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M29 ex 2905 39 95 10 Пропан-1,3-диол 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 2905 49 00 10 Етилидинтриметанол 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2905 59 98 20 2,2,2-Трифлуороетанол 0 % 1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00 Ментол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2906 19 00 10 Циклохекс-1,4-илендиметанол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2906 19 00 20 4,4?-Изопропилидендициклохексанол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2906 29 00 10 2,2?-(m-Фенилен)дипропан-2-ол 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2906 29 00 20 1-Хидроксиметил-4-метил-2,3,5,6-тетрафлуорбензен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2907 19 90 10 2,3,5-Триметилфенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2907 19 90 20 Бифенил-4-ол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2907 21 00 10 Резорцинол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2907 29 00 20 4,4?-(3,3,5-Триметилциклохексилиден)дифенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2907 29 00 30 4,4?,4?-Етилидинтрифенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2907 29 00 50 6,6?,6?-Трициклохексил-4,4?,4?-бутан-1,1,3- триилтри(m-крезол) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 13


ex 2907 29 00 70 2,2’,2’’,6,6’,6’’-Хексатретичен-бутил-?,?’,?’’- (мезитилен-2,4,6-триил)три-p-крезол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2907 29 00 85 Флороглуцинол, дори хидратиран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2908 99 90 30 4-Нитрофенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2909 19 90 20 Бис (2-хлоретил) етер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2909 19 90 30 Смес от изомери на нонафлуорбутил метилов етер или нонафлуорбутил етилов етер, с чистота 99 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2909 19 90 50 3-Етокси-перфлуоро-2-метилхексан 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2909 19 90 60 1-Метоксихептафлуоропропан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2909 30 38 10 Бис (пентабромфенил) етер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2909 30 90 10 2-(фенилметокси)нафтален 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 2909 30 90 20 1,2-Бис (3-метил - фенокси) етан 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M30 ex 2909 30 90 30 3,4,5-триметокситолуен 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2909 50 00 10 4-(2-Метоксиетил)фенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2909 50 00 20 Убихинол 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2909 60 00 10 Бис (?,?-диметилбензил) пероксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2910 90 00 30 2,3-Епоксипропан-1-ол (глицидол) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2910 90 00 60 1,2-Епоксиоктадекан, с чистота 82 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2912 29 00 30 ?,?,3-Триметилбензенпропанал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 2912 41 00 Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2912 49 00 10 3-Феноксибензалдехид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2912 49 00 20 4-Хидроксибензалдехид 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M30 ex 2912 49 00 30 Салицилалдехид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2914 19 90 20 Хептан-2-он 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2914 19 90 30 3-Метилбутанон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2914 19 90 40 Пентан-2-он 0 % 1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00 Камфор 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 29 00 20 Циклохексадек-8-енон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2914 29 00 30 (R)-р-Мента-1(6),8-диен-2-он 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2914 39 00 20 Стеароил-бензоил-метан 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 14


ex 2914 39 00 30 Бензофенон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2914 39 00 40 1,3-Дифенилопропан-1,3-дион 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2914 39 00 50 4-фенилбензофенон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 39 00 60 4-Метилбензофенон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2914 50 00 20 3?-Хидроксиацетофенон 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2914 50 00 30 2'-Хидроксиацетофенон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 50 00 60 2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2914 50 00 70 16?,17?-Епокси-3?-хидроксипрегн-5-ен-20-он 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2914 50 00 80 2’,6'-дихидроксиацетофенон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 69 90 10 2-Етилантрахинон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 69 90 20 2-Пентилантрахинон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 69 90 30 1,4-Дихидроксиантрахинон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 70 00 10 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 70 00 40 Перфлуор(2-метилпентан-3-он) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2914 70 00 50 3?-Хлорпропиофенон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2914 70 00 60 4?-терт-Бутил-2?,6?-диметил-3?,5?-динитроацетофенон 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2915 29 00 10 Антимонов триацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2915 39 00 40 Третичен-Бутилов ацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2915 39 00 50 3-Ацетилфенил ацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2915 39 00 60 Додек-8-енил ацетат 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2915 39 00 65 Додека-7,9-диенил ацетат 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2915 39 00 70 Додек-9-енил ацетат 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2915 90 00 40 Нонанова киселина (пеларгонова киселина) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2915 90 00 50 Алилхептаноат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 2915 90 00 60 Етил-6,8-дихлорооктаноат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2916 12 00 10 2-третичен-Бутил-6-(3-третичен-бутил-2- хидрокси-5-метилбензил) 4-метилфенил акрилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 12 00 20 2-Етоксиетилов акрилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 12 00 30 Изобутилов акрилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 12 00 40 2,4-Ди-третичен-пентил-6-[1-(3,5-ди-третичен- пентил-2-хидроксифенил)етил]фенилакрилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


*ex 2916 13 00 10 Хидроксицинков метакрилат на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2916 13 00 20 Цинков диметакрилат, под формата на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 14 00 10 2,3-Епоксипропил метакрилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 19 95 20 Метилов 3,3-диметилпент-4-еноат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 20 00 50 Етилов 2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбоксилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2916 20 00 60 3-Циклохексилпропионова киселина 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2916 39 00 20 3,5-Дихлорбензоилхлорид 3,6 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2916 39 00 25 2-Метил-3-(4-флуорофенил)-пропионилхлорид 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2916 39 00 30 2,4,6-Триметилбензоил хлорид 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2916 39 00 40 Винилов 4-третичен-бутилбензоат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 39 00 45 2-Хлоробензоена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2916 39 00 50 3,5-Диметилбензоилхлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 39 00 55 4-терт-бутилбензоена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2916 39 00 60 4-Етилбензоилхлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 39 00 65 2-(4-нитрофенил)маслена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 39 00 70 Ибупрофен (INN) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2916 39 00 80 Етилов 2-(4-нитрофенил)бутират 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2917 11 00 20 Бис(p-метилбензил) оксалат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2917 11 00 30 Кобалтов оксалат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M30 ex 2917 12 00 20 Диметиладипат 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M28 ex 2917 19 10 10 Диметилмалонат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2917 19 90 20 Натриев 1,2-бис(циклохексилоксикарбонил)етансулфонат- 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2917 19 90 30 Етиленбрасилат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 2917 19 90 50 Тетрадекандиова киселина 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2917 19 90 70 Итаконова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2917 20 00 30 1,4,5,6,7,7-Хексахлор-8,9,10-тринорборн-5-ен- 2,3-дикарбоксилов анхидрид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2917 20 00 40 3-Метил-1,2,3,6-тетрахидрофталов анхидрид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2917 34 90 10 Диалилфталат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2917 39 95 10 Бис(2-етилхексил)-1,4-бензендикарбоксилат 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M29 ex 2917 39 95 20 Дибутил -1,4-бензендикарбоксилат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2917 39 95 30 Бензен-1,2:4,5-тетракарбоксилов дианхидрид 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M30 ex 2917 39 95 40 Бензен-1,2,4-трикарбоксилна киселина 1,2- анхидрид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 2918 19 98 20 L-Ябълчена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2918 29 00 10 Монохидроксинафтоени киселини 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2918 29 00 30 Октадецил 3-(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил) пропионат 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2918 29 00 50 Хексаметилен бис[3-(3,5-ди-третичен-бутил-4- хидроксифенил)пропионат] 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2918 30 00 30 Метил-2-бензоилбензоат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2918 30 00 40 Фталалдехидна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2918 30 00 50 Метил (3-оксо-2-пентилциклопентил)ацетат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2918 99 90 10 3,4-Епоксициклохексилметил 3,4-епоксициклохексанкарбоксилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2918 99 90 20 Метилов 3-метоксиакрилат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2918 99 90 30 Метилов 2-(4-хидроксифенокси)пропионат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2918 99 90 40 Транс-4-Хидрокси-3-метоксиканелена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2918 99 90 50 Метилов 3,4,5-триметоксибензоат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2918 99 90 60 3,4,5-Триметоксибензоена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2918 99 90 70 Алил-(3-метилбутокси)ацетат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2919 90 00 10 2,2’-Метиленбис(4,6-ди-третичен-бутилфенил) фосфат, мононатриева сол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2919 90 00 30 Алуминиев хидроксибис[2,2’-метиленбис(4,6- ди-третичен-бутилфенил)фосфат] 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2919 90 00 40 Три-n-хексилфосфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2920 19 00 10 Фенитротион (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2920 19 00 20 Толклофос-метил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2920 90 10 10 Диетилсулфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2920 90 10 20 Диалил 2,2?-оксидиетил дикарбонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2920 90 10 40 Диметилкарбонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2920 90 10 50 Ди-третичен-бутил дикарбонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30 Триметилфосфит 0 % 1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40 Триетилфосфит 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2920 90 85 10 O,O’-Диоктадецил пентаеритритол бис (фосфит) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2920 90 85 20 Трис(метилфенил)фосфит 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2920 90 85 30 2,2’-[[3,3’,5,5’-тетракис(1,1-диметилетил)[1,1’- бифенил]-2,2’-дил]бис(окси)]бис[бифенил-1,3,2- диоксафосфепин] 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2920 90 85 40 Бис(2,4-дикумилфенил)пентаеритритол дифосфит 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M28 ex 2921 19 50 10 Диетиламин - триетоксисилан 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 2929 90 00 20

>M27 *ex 2921 19 99 20 Етил(2-метилалил)амин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2921 19 99 30 Алиламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2921 19 99 40 Трис(диетиламидо)четвъртичен-бутилимидо тантал (V) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2921 19 99 50 Тетракис(етилметиламино)хафний (IV) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2921 19 99 60 Тетракис(етилметиламино)цирконий (IV) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 29 00 10 N,N,N?,N?-Тетрабутилхексаметилендиамин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 29 00 20 Трис[3-(диметиламино)пропил]амин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 29 00 30 Бис[3-(диметиламино)пропил]метиламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2921 29 00 40 Декаметилендиамин 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2921 30 99 10 Дициклохексил(метил)амин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 30 99 20 Циклохекс-1,3-иленбис(метиламин), за производството на продукти за миене на съдове ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2921 30 99 30 1,3-Циклохександиметанамин 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2921 42 00 10 2,6-Дихлор-4-нитроанилин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 42 00 15 4-Амино-3-нитробензенсулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 42 00 25 Натриев хидроген 2-аминобензен-1,4- дисулфонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 42 00 35 2-Нитроанилин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2921 42 00 45 2,4,5-Трихлоранилин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 42 00 50 3-Аминобензенсулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 42 00 70 2-Аминобензен-1,4-дисулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 42 00 80 4-Хлор-2-нитроанилин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2921 42 00 82 2-хлоро-4-нитроанилин 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2921 42 00 85 3,5-Дихлоранилин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 43 00 10 5-Амино-2-хлортолуен-4-сулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 43 00 20 4-Амино-6-хлортолуен-3-сулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 43 00 30 3-Нитро-p-толуидин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 43 00 40 4-Аминотолуен-3-сулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2921 43 00 50 4-аминобензотрифлуорид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2921 43 00 60 3-аминобензотрифлуорид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2921 44 00 20 Дифениламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 45 00 10 Натриев хидроген 3-аминонафтален-1,5- дисулфонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 45 00 20 2-Аминонафтален-1,5-дисулфонова киселина и нейните натриеви соли 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 45 00 40 1-Нафтиламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 49 00 20 Пендиметалин (ISO) 3,5 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 49 00 40 N-1-Нафтиланилин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2921 49 00 60 N-Бензил-N-етиланилин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M29 ex 2921 49 00 70 2-Хлоробензиламин 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M30 ex 2921 49 00 80 4-хептафлуоризопропил-2-метиланилин 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2921 51 19 20 Толуен диамин (ТДА), с тегловно съдържание 78 % или повече, но не повече от 82 % 4-метил- m-фенилендиамин и 18 % или повече, но не повече от 22 % 2-метил-m-фенилендиамин и с тегловно съдържание на остатъчен катран не повече от 0.23 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 51 19 30 2-Метил-p-фенилендиамин сулфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 51 19 40 p-Фенилендиамин 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2921 51 19 50 Моно- и дихлоропроизводни на р-фенилендиамин и p-диаминотолуен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 59 90 10 Смес от изомери на 3,5-диетилтолуендиамин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 59 90 30 3,3’-Дихлорбензидин дихидрохлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2921 59 90 40 4,4?-Диаминостилбен-2,2?-дисулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2921 59 90 50 N-Етил-N’,N’-диметил-N-фенил-етилен-1,2- диамин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2922 19 85 30 N,N,N',N'-Тетраметил-2,2'-оксибис(етиламин) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


>M28 ex 2922 19 85 40 2-(Диметиламино)етил бензоат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2922 19 85 50 2-(2-Метоксифенокси)етиламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2922 19 85 60 N,N,N?-Триметил-N?-(2-хидрокси-етил) 2,2?- оксибис(етиламин) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2922 19 85 70 D-(-)-трео-2-амино-1-(p-нитрофенил)пропан-1,3- диол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 2922 19 85 80 N-[2-[2-(Диметиламино)етокси]етил]-N-метил- 1,3-пропандиамин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2922 21 00 10 2-Амино-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонова киселина и нейните соли, с чистота 60 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 21 00 30 6-Амино-4-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 21 00 40 7-Амино-4-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 21 00 50 Натриев хидроген 4-амино-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 29 00 10 2-Метил-N-фенил-p-анизидин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 29 00 20 3-Аминофенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 29 00 25 5-Амино-o-крезол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 29 00 35 Натриева сол на 2-Амино-4,6-динитрофенол, съдържаща най-малко 20 % вода 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2922 29 00 45 Анизидини 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 29 00 46 p-Анизидин-3-сулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 29 00 50 6-Метокси-m-толуидин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2922 29 00 55 3-Амино-4-хидроксибензенсулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2922 29 00 65 4-Трифлуорметоксианилин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2922 29 00 70 4-Нитро-o-анизидин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2922 29 00 75 4-(2-Аминоетил)фенол 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2922 29 00 80 3-Диетиламинофенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 39 00 10 1-Амино-4-бром-9,10-диоксоантрацен-2- сулфонова киселина и нейните соли 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2922 39 00 20 2-Амино-5-хлоробензофенон 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2922 39 00 70 p-[(2-Хлоретил)етиламино]бензалдехид 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2922 43 00 10 Антранилова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2922 49 85 10 Орнитин аспартат (INNM) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2922 49 85 15 DL-аспартова киселина, използвана в производството на хранителни добавки ( 1 ) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2922 49 85 40 Норвалин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2922 49 85 45 Глицин 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2922 49 85 50 D-(-)-Дихидрофенилглицин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 49 85 60 Етил-4-диметиламинобензоат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2922 49 85 70 2-етилхексил-4-диметиламинобензоат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2922 50 00 20 1-[2-Амино-1-(4-метоксифенил)-етил]-циклохексанол хидрохлорид 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2922 50 00 40 4,4-Диметоксибутиламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2922 50 00 70 2-(1-Хидроксициклохексил)-2-(4-метоксифенил)етиламониев ацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________

ex 2923 90 00 10 Тетраметиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 25 % (± 0,5 %) тетраметиламониев хидроксид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27 ex 2923 90 00 25 Тетракис(диметилдитетрадециламониев) молибдат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2923 90 00 35 Тетрабутиламониев флуорид, трихидрат 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 2923 90 00 45 Тетрабутиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ 55 тегловни % (± 1,0 %) тетрабутиламониев хидроксид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2923 90 00 70 Тетрапропиламониев хидроксид, под формата на воден разтвор съдържащ: — (40 ± 2) % тегловно тетрапропиламониев хидроксид, — 0,3 % тегловно или по-малко карбонат, — 0,1 % тегловно или по-малко трипропиламин, — 500 mg/kg или по-малко бромид и — 25 mg/kg или по-малко калий и натрий взети заедно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2923 90 00 75 Тетраетиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ: — 35 тегловни % (± 0,5 тегловни %) тетраетиламониев хидроксид, — не повече от 1 000 mg/kg хлорид, — не повече от 2 mg/kg желязо, и — не повече от 10 mg/kg калий 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2923 90 00 80 Диалилдиметиламониев хлорид, под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 63 % или повече, но не повече от 67 % диалилдиметиламониев хлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 19 00 10 2-Акриламидо-2-метилпропансулфонова киселина и нейните натриеви или амониеви соли 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 19 00 30 Метил 2-ацетамидо-3-хлорпропионат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 21


ex 2924 19 00 40 N-(1,1-Диметил-3-оксобутил)акриламид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 19 00 50 Акриламид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 19 00 60 N,N-Диметилакриламид 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2924 19 00 70 Метилкарбамат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 21 00 10 4,4’-Дихидрокси-7,7’-уреиленди(нафтален-2- сулфонова киселина) и нейните натриеви соли 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 10 Алахлор (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 15 Ацетохлор (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2924 29 98 20 2-хлоро-N-(2-етил-6-метилфенил)-N-(пропан-2- илоксиметил)ацетамид 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2924 29 98 25 3?-Диетиламиноацетанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 30 Пропахлор (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2924 29 98 35 2'-метоксиацетоацетанилид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2924 29 98 40 N,N’-1,4-фениленбис[3-оксобутирамид] 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2924 29 98 45 Пропоксур (ISO) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2924 29 98 50 N,N’-(2,5-дихлоро-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид] 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2924 29 98 55 N,N’-(2,5-диметил-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид] 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2924 29 98 60 N,N’-(2-хлоро-5-метил-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид] 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2924 29 98 65 2-(4-Хидроксифенил)ацетамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 75 3-Амино-p-анисанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 80 5’-Хлор-3-хидрокси-2’,4’-диметокси-2- нафтанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 85 p-Аминобензамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 86 Антраниламид с чистота 99,5 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2924 29 98 87 Парацетамол (INN) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 88 5’-Хлоро-3-хидрокси-2’-метил-2-нафтанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 89 Флутоланил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 91 3-Хидрокси-2?-метокси-2-нафтанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 92 3-Хидрокси-2-нафтанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 93 3-Хидрокси-2?-метил-2-нафтанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 94 2?-Етокси-3-хидрокси-2-нафтанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 96 4?-Хлор-3-хидрокси-2?,5?-диметокси-2- нафтанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 29 98 97 1,1-Циклохександиоцетна киселина моноамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2925 11 00 20 Захарин и неговата натриева сол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2925 19 95 10 N-Фенилмалеимид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2925 29 00 10 Дициклохексилкарбодиимид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 20 2-(m-Бензоилфенил)пропиононитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2926 90 95 30 2-амино-3-(3,4-диметоксифенил)-2-метилпропаненитрил хидрохлорид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2926 90 95 35 2-Бром-2(бромметил)пентандинитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2926 90 95 45 2-Цианоацетамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 50 Алкилни или алкоксиалкилни естери на цианооцетната киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 55 Метил-2-циано-2-фенилбутират 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2926 90 95 60 Цианооцетна киселина под формата на кристали 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 61 m-(1-Цианоетил)бензоена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 2926 90 95 63 1-(Цианоацетил)-3-етилурея 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2926 90 95 64 Есфенвалерат с чистота 83 тегловни % или повече, в смес със собствените си изомери 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2926 90 95 65 Малононитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2926 90 95 70 Метакрилонитрил 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2926 90 95 74 Хлорталонил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M28 ex 2926 90 95 75 Етил 2-циано-2-етил-3-метилхексаноат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2926 90 95 80 Етил 2-циано-2-фенилбутират 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 81 4-аминобензонитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 86 Етилендиаминтетраацетонитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 87 Нитрилотриацетонитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 88 1,3-Пропилендиаминтетраацетонитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2926 90 95 89 Бутиронитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2927 00 00 10 2,2?-Диметил-2,2?-азодипропионамидин дихидрохлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2927 00 00 20 4-Анилин-2-метоксибензендиазониев хидрогенсулфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2927 00 00 30 4’-Аминоазобензен-4-сулфонова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2927 00 00 40 2-Хидроксинафтален-1-диазониев-4-сулфонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2927 00 00 50 2-Хидрокси-6-нитронафтален-1-диазониев-4- сулфонат, с чистота 60 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2927 00 00 60 4,4?-Дициано-4,4?-азодивалерианова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2927 00 00 70 Тетранатриев 3,3’-[азоксибис[(2-метокси-4,1- фенилен)азo]]бис[4,5-дихидроксинафталин-2,7- дисулфонат] 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2928 00 90 10 3,3'-Бис(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)-N,N'-бипропионамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013ex 2928 00 90 15 1,1?-(Хидроксиимино)бис-(2-пропанол) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2928 00 90 20 2,4,6-Трихлорфенилхидразин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2928 00 90 25 Ацеталдехид оксим във воден разтвор 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2928 00 90 40 O-Етилхидроксиламин, под формата на воден разтвор 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2928 00 90 60 Адипохидразид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2928 00 90 70 Бутанон оксим 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2928 00 90 80 Цифлуфенамид (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2929 10 00 10 Метилендициклохексил диизоцианати 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2929 10 00 15 3,3’-Диметилбифенил-4,4’-диилдиизоцианат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2929 10 00 40 m-Изопропенил-?,?-диметилбензил изоцианат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2929 10 00 50 m-Фенилендиизопропилиден диизоцианат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2929 10 00 55 2,5 (и 2,6)-бис(изоцианатометил)бицикло[2.2.1]хептан 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2929 10 00 60 Смес от изомери на триметилхексаметилен диизоцианат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2929 10 00 80 1,3-Бис(изоцианатометил)бензол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2930 20 00 10 Просулфокарб (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M30 ex 2930 90 99 10 2,3-бис((2-меркаптоетил)тио)-1-пропанетиол 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 2930 90 99 15 Етопрофос (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2930 90 99 20 2-метокси-N-[2-нитро-5- (фенилтио)фенил]ацетамид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 2930 90 99 25 Тиофанат-метил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 30 4-(4-Изопропоксифенилсулфонил)фенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 35 Глутатион 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 2930 90 99 40 3,3'-Тиоди(пропионова киселина) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 45 2-[(p-Аминофенил)сулфонил]етил хидрогенсулфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2930 90 99 50 [S-(R, R)]-2-Амино-1-[4-(метилтио)-фенил]-1,3- пропандиол 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M30 ex 2930 90 99 55 Тиокарбамид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 2930 90 99 60 Метил фенил сулфид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 62 Цинков бис (бензолсулфинат) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2930 90 99 64 3-Хлор-2-метилфенил метил сулфид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30 ex 2930 90 99 65 Пентаеритритол тетракис(3-меркаптопропионат) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 2930 90 99 66 Дифенилсулфид 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27


*ex 2930 90 99 67 3-бромоетил-2-хлоро-4-(метилсулфонил)- бензоена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 2930 90 99 68 Клетодим (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 2930 90 99 69 2-амино-4-метилсулфонил-N-метиланилин 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 2930 90 99 71 Трифенилсулфониев хлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 2930 90 99 76 2,2?-Дитиоди(бензоена киселина) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 77 4-[4-(2-Пропенилокси)фенилсулфонил]фенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 78 4-Меркаптометил-3,6-дитиа-1,8-октандитиол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 2930 90 99 80 Каптан (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2930 90 99 81 Динатриев хексаметилен-1,6-бистиосулфат дихидрат 3 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2930 90 99 82 Натриев толуен-4-сулфинат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 2930 90 99 83 Метил-p-толилсулфон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28 ex 2930 90 99 84 2-хлоро-4-(метилсулфонил)бензоена киселина 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2930 90 99 86 4-Хидроксибензентиол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 87 3-Сулфинобензоена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2930 90 99 89 Натриева или калиева сол на O-етил-, O- изопропил-, O-бутил-, O-изобутил- или O- пентил-дитиокарбонати 0 % 1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10 Диметил метилфосфонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 05 Бутилетилмагнезий, под формата на разтвор в хептан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2931 00 99 10 Диетилметоксиборан 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2931 00 99 15 Триетилборан 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 2931 00 99 20 Метилциклопентадиенил манган трикарбонил с тегловно съдържание на циклопентадиенил манган трикарбонил непревишаващо 4,9 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 24 Метил три(2-пентанонеоксим) силан 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30 ex 2931 00 99 30 Диетилборан изопропоксид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 2931 00 99 40 N-(Фосфонометил)иминодиоцетна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 50 Бис(2,4,4-триметилпентил)фосфинова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 55 Диметил[диметилсилилдиинденил]хафний 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2931 00 99 70 N,N-Диметиланилинов тетракис(пентафлуорфенил)борат 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M27


*ex 2931 00 99 85 Трибутил(тетрадецил)фосфониев хлорид, дори под формата на воден разтвор 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 86 Смес от изомери на 9-икозил-9-фосфабицикло[3.3.1]нонан и 9-икозил-9-фосфабицикло[4.2.1]нонан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 87 Трис(4-метилпентан-2-оксимино)метилсилан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 89 Тетрабутилфосфониев ацетат, под формата на воден разтвор 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2931 00 99 91 Триметилсилан 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M28 ex 2931 00 99 92 триметилборан 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2931 00 99 96 3-(Хидроксифенилфосфиноил)пропионова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2931 00 99 97 Калиев 4-толилфосфинат, под формата на воден разтвор 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 13 00 10 Тетрахидрофурфурилов алкохол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 19 00 40 Фуран с чистота 99 % тегловно или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 19 00 41 2,2-ди(тетрахидрофурил)пропан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2932 19 00 45 1,6-Дихлор-1,6-дидеокси-?-D-фруктофураносил- 4-хлор-4 деокси-?-D-галактопираносид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M29 ex 2932 19 00 50 2-Метилфуран 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2932 19 00 70 Фурфуриламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 19 00 75 Тетрахидро-2-метилфуран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85 10 2?-Анилино-6?-[етил(изопентил)амино]-3?- метилспиро[изобензофуран -1(3H),9?-ксантен]-3- он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85 35 6?-Диетиламино-3?-метил-2?-(2,4- ксилидино)спиро[изобензофуран -1(3H),9?- ксантен]-3-он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85 55 6-Диметиламино-3,3-бис(4-диметиламинофенил)фталид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85 60 6?-(Дибутиламино)-3?-метил-2?(фениламино)- спиро[изобензофуран-1(3H),9?-[9H]ксантен]-3-он 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 29 85 70 3?,6?-Бис(етиламино)-2?,7?-диметилспиро[изобензофуран-1(3H),9? [9H]-ксантен]-3-он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85 71 6?-(Диетиламино)-3?-метил-2?(фениламино)- спиро[изобензофуран-1(3H),9?-[9H]ксантен]-3-он 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 29 85 72 2’-[Бис(фенилметил)амино]-6’-(диетиламино)- спиро[изобензофуран-1(3H),9’-[9H]ксантен]-3- он 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 29 85 80 Гиберелинова киселина с чистота минимум 88 % тегловно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2932 29 85 84 Декахидро-3a,6,6,9a-тетраметилнафт [2,1-b] фуран-2 (1H)-он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85 85 Хексан-4-олид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 99 00 10 Бендиокарб (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 99 00 30 Карбофуран (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 99 00 35 1,2,3-Тридезокси-4,6:5,7-бис-O-[(4- пропилфенил)метилен]-нонитол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 99 00 40 1,3:2,4-Бис-O-(3,4-диметилбензилиден)-D- глюцитол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2932 99 00 50 7-Метил-3,4-дихидро-2H-1,5-бензодиоксепин-3- он 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2932 99 00 60 (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Тетраметил- 2,4,5,5a,7,8,9,9b-октахидро-1H- бензо[e][1]бензофуран 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2932 99 00 70 1,3:2,4-бис-O-Бензилиден-D-глюцитол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 99 00 75 3-(3,4-Метилендиоксифенил)-2-метилпропанал 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 99 00 80 1,3:2,4-бис-O-(4-метилбензилиден)-D-глюцитол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 19 90 30 3-Метил-1-p-толил-5-пиразолон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 19 90 40 Едаравон (INN) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 19 90 50 Фенпироксимат (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 19 90 60 Пирафлуфен-етил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 19 90 70 4,5-диамино-1-(2-хидроксиетил)-пиразол сулфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 21 00 10 Хидантоин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 21 00 50 1-бромо-3-хлоро-5,5-диметилхидантоин 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 21 00 60 DL-p-Хидроксифенилхидантоин 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 21 00 70 ?-(4-Метоксибензоил)-?-(1-бензил-5-етокси-3- хидантоинил)-2-хлоро-5-додецилоксикарбонилацетанилид 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M30 ex 2933 21 00 80 5,5-диметилхидантоин 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2933 29 90 40 Трифлумизол (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 29 90 50 1,3-Диметилимидазолидин-2-он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 39 99 15 Пиридин-2,3-дикарбокси киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 39 99 20 Мед-пиритион на прах 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2933 39 99 24 2-Хлорметил-4-метокси-3,5-диметилпиридин хидрохлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99 25 Имазетапир (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 39 99 30 Флуазинам (ISO) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2933 39 99 35 Аминопиралид (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2933 39 99 40 2-Хлорпиридин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 39 99 45 5-дифлуорметокси-2-[[(3,4-диметокси-2- пиридил)метил]тио]-1H-бензимидазол 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 2933 39 99 47 (-)-Транс-4-(4’-флуорофенил)-3-хидроксиметил- N-метилпиперидин 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 2933 39 99 48 Флоникамид (ISO) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 2933 39 99 49 2-[[[3-Метил-4-(2,2,2-трифлуороетокси)-2- пиридинил]метил]тио]-1H-бензимидазол 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2933 39 99 50 N-Флуоро-2,6-дихлоропиридинов тетрафлуороборат 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 2933 39 99 55 Пирипроксифен (ISO) с чистота 97 тегловни % или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2933 39 99 60 2-Флуор-6-(трифлуорметил)пиридин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 39 99 65 Ацетамиприд (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________ >M27

ex 2933 39 99 75 Пиколинафен (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________

ex 2933 39 99 85 2-хлоро-5-хлорометилпиридин 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2933 49 10 10 Хинмерак (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 49 10 20 3-Хидрокси-2-метилхинолин-4-карбоксилна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2933 49 90 30 Хинолин 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 49 90 40 Изохинолин 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2933 49 90 50 Метил 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-хлор-2- хинолил)винил]фенил}-3-хидроксипропил] бензоат монохидрат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 49 90 60 5,6,7,8-Тетрахидрохинолин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 49 90 70 Хинолин-8-ол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 52 00 10 Малонилуреа (барбитурова киселина) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 59 95 15 (2R)-4-Оксо-4-[3-(трифлуорметил)-5,6- дихидро[1,2,4]триазоло[4,3-a] пиразин-7(8H)- ил]-1-(2,4,5-трифлуорфенил)бутил-2-амониев фосфат монохидрат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 59 95 20 2,4-Диамино-6-хлоропиримидин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 59 95 25 2,5-Диамино-4,6-дихидроксипиримидин монохидрохлорид монохидрат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2933 59 95 30 Мепанипирим (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 59 95 35 4-Амино-2,6-дихлоропиримидин 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 59 95 40 Гуанин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 59 95 45 1-[3-(хидроксиметил)пиридин-2-ил]-4-метил-2- фенилпиперазин 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 2933 59 95 50 2-(2-Пиперазин-1-илетокси)етанол 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 2933 59 95 55 Тиопентал (INNM) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2933 59 95 60 2,6-Дихлор-4,8-дипиперидинопиримидо[5,4- d]пиримидин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 59 95 65 1-Хлорометил-4-флуоро-1,4-диазониабицикло[2.2.2]октан бис(тетрафлуороборат) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2933 59 95 70 N-(4-Етил-2,3-диоксопиперазин-1-илкарбонил)- D-2-фенилглицин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 59 95 75 (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Хлоро-5-флуоро пиримидин- 4-ил)-2-(2,4-дифлуорофенил)-1-(1H-1,2,4- триазол-1-ил)бутан-2-ол хидрохлорид 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2933 69 80 20 1,3,5-Трис[(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)метил]-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)- трион 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2933 69 80 30 1,3,5-Три[3-(диметиламино)пропил]хексахидро- 1,3,5-триазин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2933 69 80 50 1,3,5-Трис(2,3-дибромпропил)-1,3,5-триазинан- 2,4,6-трион 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2933 69 80 55 Тербутрин (ISO) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M29 ex 2933 69 80 60 Цианурова киселина 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2933 69 80 80 Трис(2-хидроксиетил)-1,3,5-триазинтрион 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 79 00 10 Езетимиб (INN) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 79 00 30 5-винил-2-пиролидон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M29 __________ >M27

ex 2933 79 00 50 6-Бромо-3-метил-3Н-дибенз(f,ij)изохинолин-2,7- дион 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 79 00 60 3,3-Пентаметилен-4-бутиролактам 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 2933 79 00 70 (S)-N-[(диетиламино)метил]-алфа-етил-2-оксо-1- пиролидинацетамид L-(+)-тартрат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27


ex 2933 99 80 10 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-ди-третичен- бутилфенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 15 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-ди-третичен- пентилфенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 20 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-бис(1-метил-1- фенилетил)фенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 25 6,6'-Ди-2H-бензотриазол-2-ил-4,4'-бис(1,1,3,3- тетраметилбутил)-2,2'-метилендифенол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 30 Хизалофоп-P-етил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2933 99 80 32 5-[4’-(Бромометил)бифенил-2-ил]-2-тритил-2H- тетразол 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 2933 99 80 35 1,3,3-Триметил-2-метилениндолин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M28 ex 2933 99 80 37 8-Хлоро-5,10-дихидро-11H-дибензо [b,e] [1,4]диазепин-11-он 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2933 99 80 40 Транс-4-Хидрокси-L-пролин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 45 Малеинов хидразид (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 50 Метконазол (ISO) 3,2 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2933 99 80 55 Пиридабен (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2933 99 80 60 1,3-Бис(3-изоцианатометилфенил)-1,3- диазетидин-2,4-дион (димерен 2,4-толуен диизоцианат) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2933 99 80 64 ((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-диметоксифенил) етокси]циклохексил}пиролидин-3- ол.хидрохлорид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2933 99 80 65 Кандесартан цилексетил (INNM) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 69 [(3R)-4-(4-хлоробензил)-7-флуоро-5-(метилсулфонил)-1,2,3,4-тетрахидроциклопента[b]индол-3-ил] оцетна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 99 80 70 6,7-Дихидро-5H-циклопента[b]пиридин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 71 10-метоксииминостилбен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 72 1,4,7-триметил-1,4,7-триазациклононан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 73 5-(ацетоацетиламино)бензимидазолон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 74 Имидазо[1,2-b] пиридазин-хидрохлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 76 Манганов(2+), бис(октахидро-1,4,7-триметил- 1Н-1,4,7-триазонин-N1,N4,N7) три-?-оксоди-, ацетат (1:2) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 77 Манганов(2+), бис(октахидро-1,4,7-триметил- 1Н-1,4,7-триазонин-N1,N4,N7) три-?-оксоди-, сулфат (1:1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 78 3-Амино-3-азабицикло (3.3.0) октан хидрохлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 81 1,2,3-Бензотриазол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 99 80 82 Толилтриазол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 88 2,6-Дихлорхиноксалин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 89 Карбендазим (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2934 10 00 10 Хекситиазокс (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 10 00 20 2-(4-Метилтиазол-5-ил)етанол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 10 00 40 (Z)-2-(2-t-бутоксикарбониламинотиазол-4-ил)-2- пентенова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 10 00 50 2-(2-формиламинотиазол-4-ил)оцетна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2934 10 00 60 Фостиазат (ISO) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2934 20 80 10 4-Хлор-1,3-бензотиазол-2(3H)-он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 20 80 40 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (Бензиотиазолинон (BIT)) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2934 20 80 50 S-(1,3-Бензотиазол-2-ил)-(Z)-2-(2-аминотиазол- 4-ил)-2-(ацетилоксиимино)тиоацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2934 20 80 60 Бензотиазол-2-ил-(Z)-2-тритилоксиимино-2-(2- аминотиазол-4-ил)-тиоацетат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 20 80 70 N,N-бис(1,3-бензотиазол-2-илсулфанил)-2- метилпропан-2-амин 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2934 99 90 15 Карбоксин (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 2934 99 90 20 Тиофен 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 2934 99 90 25 2,4-Диетил-9H-тиоксантен-9-он 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M28 ex 2934 99 90 30 Дибензо[b,f][1,4]тиазепин-11(10H)-он 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2934 99 90 35 Диметенамид (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2934 99 90 40 2-Тиофен етиламин 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2934 99 90 45 Трис(2,3-епоксипропил)-1,3,5-триазинантрион 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 2934 99 90 50 10-[1,1?-Бифенил]-4-ил-2-(1-метилетил)-9-оксо- 9H-тиоксантен хексафлуорофосфат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2934 99 90 55 Олмесартан медоксомил (INN) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 99 90 60 DL-Хомоцистеин тиолактон хидрохлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 99 90 65 Метил 3-аминотиофен-2-карбоксилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 99 90 66 Тетрахидротиофен-1,1-диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 99 90 72 1-[3-(5-Нитро-2-фурил)алилиденамино]имидазолидин-2,4-дион 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2934 99 90 74 2-изопропилтиоксантон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2934 99 90 75 (4R-цис)-1,1-Диметилетил-6-[2[2-(4-флуорофенил)-5-(1-изопропил)-3-фенил-4-[(фениламино)карбонил]-1H-пирол-1-ил]етил]-2,2- диметил-1,3-диоксан-4-ацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2934 99 90 76 2,5-Тиофенедиилбис(5-третичен-бутил-1,3- бензоксазол) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3204 20 00 10

ex 2934 99 90 77 Калиев 5-метил-1,3,4-оксадиазол-2-карбоксилат 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 2934 99 90 78 1,2,4-Тиадиазол-3-оцетна киселина 5-[(етоксикарбонил)амино]-метилов естер 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 2934 99 90 79 Тиофен-2-етанол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 99 90 81 2-(5-амино-1,2,4-тиадиазол-3-ил)-(Z)-2-метоксииминооцетна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2934 99 90 82 2-метил-1-[4-(метилтио)фенил]-2-морфолинопропан-1-он 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2934 99 90 83 Флумиоксазин (ISO) с чистота 96 тегловни % или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 2934 99 90 84 Етоксазол (ISO) с чистота 94,8 тегловни % и повече 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30 ex 2934 99 90 85 N2-[1-(S)-етоксикарбонил-3-фенилпропил]-N6- трифлуороацетил-L-лизил-N2-карбокси анхидрид 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2934 99 90 86 Дитианон (ISO) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2934 99 90 87 2,2’-(1,4-фенилен) бис(4H-3,1-бензоксазин-4-он) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2935 00 90 15 Флупирсулфурон-метил-натрий (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 20 Толуенсулфонамиди 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 25 Трифлусулфурон-метил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2935 00 90 30 Смес от изомери, съставена от N-етилтолуен-2- сулфонамид и N-етилтолуен-4-сулфонамид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2935 00 90 35 Хлорсулфурон (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 2935 00 90 40 Имазосулфурон (ISO), с чистота 98 % тегловно или повече 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 2935 00 90 42 Пеноксулам (ISO) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 2935 00 90 45 Римсулфурон (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 50 4,4?-Оксиди(бензенсулфонохидразид) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2935 00 90 53 2,4-Дихлоро-5-сулфамоилбензоена киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2935 00 90 55 Тифенсулфурон-метил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2935 00 90 63 Никосулфурон (ISO), с чистота 91 тегловни % или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 2935 00 90 65 Трибенурон-метил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 75 Метсулфурон-метил (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 76 4-Толуен сулфонил уреа 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M28 ex 2935 00 90 77 Етилов естер на [[4-[2-[[(3-Етил-2,5-дихидро-4- метил-2-оксо-1H-пирол-1-ил)карбонил]амино] етил]фенил]сулфонил]-карбаминова киселина 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 2935 00 90 81 4-Амино-N-(4-аминофенил)бензенсулфонамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 82 N-(5,7-Диметокси[1,2,4]триазоло[1,5- a]пиримидин-2-ил)-2-метокси-4-(трифлуорметил)пиридин-3-сулфонамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 2935 00 90 83 3-амино-N,N-диетил-4-метоксибензенсулфонамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 85 N-[4-(Изопропиламиноацетил)фенил]метансулфонамид хидрохлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 86 4-(m-Толиламино)пиридин-3-сулфонамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 88 N-(2-(4-Амино-N-етил-m-толуидино)етил)метансулфонамид сескисулфат монохидрат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 89 3-(3-Бромо-6-флуоро-2-метилиндол-1- илсулфонил)-N,N-диметил-1,2,4-триазол-1- сулфонамид 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M29 ex 2938 90 30 10 Амониев глициризат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 2938 90 90 10 Хесперидин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00 Екстракт от мимоза 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3201 90 90 20 Дъбилни екстракти, получени от гамбир и плодове от миробалан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 3204 11 00 10 Багрило C.I.Disperse Yellow 54, известно също като C.I. Solvent Yellow 114 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3204 11 00 20 Багрило C.I. Disperse Yellow 241 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3204 11 00 30 Препарат от дисперсни багрила, съдържащ: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3204 13 00 10 Багрило C.I. Basic Red 1 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3204 15 00 10 Багрило C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3204 15 00 60 Багрило C.I. Vat Blue 4 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 17 00 10 Багрило C.I. Pigment Yellow 81 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 17 00 30 Багрило C.I. Pigment Yellow 97 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 3204 17 00 40 Оцветител C.I pigment yellow 120 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3204 17 00 50 Оцветител C.I pigment yellow 180 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3204 19 00 11 Фотохроматичен оцветител, 3-(4-бутоксифенил- 6,7-диметокси-3-(4-метоксифенил)-13,13- диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1- f]хромен-11-карбонитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3204 19 00 15 4-{4-[3-(4-Метоксифенил)-13,13-диметил-3,13- дихидробензо-[h]индено[2,1-f]хромен-3- ил]фенил}морфолин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3204 19 00 21 Фотохроматичен оцветител, 4-(3-(4-бутоксифенил)-6-метокси-3-(4-метоксифенил)-13,13- диметил-11-(трифлуорметил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-7-ил)морфолин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3204 19 00 25 Циклохексил 8-метил-2,2-дифенил-2H- бензо[h]хромен-5-карбоксилат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3204 19 00 31 Фотохроматичен оцветител, N-хексил -6,7- диметокси-3,3-бис(4-метоксифенил)-13,13- диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1- f]хромен-11-карбоксамид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3204 19 00 41 Фотохроматичен оцветител, 4,4’-(13,13- диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1- f]хромен-3,3-диил)дифенол 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3204 19 00 51 Фотохроматичен оцветител, 4-(4-(6,11- дифлуоро-13,13-диметил-3-фенил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3- ил)фенил)морфолин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M27 1


*ex 3204 19 00 61 Фотохроматичен оцветител, 3-(4-бутоксифенил)-6,7-диметокси-3-(4-метоксифенил)- 13,13-диметил-11-(трифлуорметил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3204 19 00 65 6-Метокси-7-морфолино-13-етил-13-метокси- 3,3-bis-(4-метоксифенил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00 70 Багрило C.I. Solvent Red 49 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 3204 19 00 71 Багрило C.I. Solvent Brown 53 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3204 19 00 72 Багрило C.I. Solvent Yellow 93 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3204 19 00 73 Багрило C.I. Solvent Blue 104 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3204 19 00 75 6,7-Диметокси-13-етил-13-метокси-3,3-bis-(4- метоксифенил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1- f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00 80 ((R) и (S) изомери на 6,7-Диметокси-13-етил-13- [2-(2-метоксиетокси)-етокси]-3-(4-метоксифенил)-3-(4-флуорофенил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00 81 6,11-Дифлуоро-3,3-ди-(4-метоксифенил)-13,13- диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1- f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00 82 3-(4-Флуорофенилl)-3-(4-пиперидинофенил)- 13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1- f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00 83 6,7-Диметокси-11-циано-3,3-ди-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3205 00 00 10 Алуминиеви лакове, приготвени от багрила, за производство на пигменти за фармацевтичната промишленост ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3206 11 00 10 Титанов диоксид, покрит с изопропоксититанов триизостеарат, съдържащ тегловно 1,5 % или повече, но не повече от 2,5 % изопропоксититанов триизостеарат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3206 42 00 10 Литопон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00 Неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3207 30 00 10 Препарат, съдържащ: — тегловно повече от 85 % сребро, — тегловно не по-малко от 2 % паладий, — бариев титанат, — терпинеол, и — етилцелулоза, който се използва за печатане (на схема) по шаблон при производството на многослойни керамични кондензатори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3207 40 85 20 Стъклени люспици с кръгла форма, покрити със сребро, със среден диаметър 40 (± 10) ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3207 40 85 30 Стъклени фрити, предназначени за производство на катодни тръби ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


ex 3208 10 90 10 Антирефлекторно покритие, съставено от полимер на базата на естер, модифициран с хромофорна група, под формата на разтвор в 2-метокси-1-пропанол, или в 2-метокси-1- метилетил ацетат или в метил-2-хидроксиизобутират, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 90 90 60

ex 3208 20 10 10 Съполимер на N-винилкапролактам, N-винил-2- пиролидон и диметиламиноетил метакрилат, под формата на разтвор в етанол, съдържащ тегловно 34 % или повече, но не повече от 40 % съполимер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________

ex 3208 20 10 20 Разтвор за повърхностни покрития, нанасяни с потапяне, с тегловно съдържание 0,5 % или повече, но не повече от 15 % съполимери от акрилат-метакрилат-алкенсулфонат с флуориране в страничните вериги, в разтвор на n- бутанол и/или 4-метил-2-пентанол и/или диизоамилетер 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27

ex 3208 20 10 40 Поли(1H,1H-хептафлуоробутил метакрилат), разтворен в смес от метил перфлуоробутилов етер и метил перфлуороизобутилов етер 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3208 90 19 10 Съполимер на малеинова киселина и метилвинил етер, моноестерифициран с етил- и/или изопропил- и/или бутилови групи, под формата на разтвор в етанол, етанол и бутанол, изопропанол, или изопропанол и бутанол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 19 15 Модифицирани, хлорирани полиолефини, дори под формата на разтвор или дисперсия 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90 94

ex 3208 90 19 40 Полимер на метилсилоксана, под формата на разтвор в смес от ацетон, бутанол, етанол и изопропанол, съдържащ тегловно 5 % или повече, но не повече от 11 % полимер на метилсилоксана 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 19 50 Разтвор, съдържащ тегловно: — (65 +/– 10) % ?-бутиролактон, — (30 +/– 10) % полиамидна смола, — (3,5 +/– 1,5) % производно на нафтохинонов естер и — (1,5 +/– 0,5) % арилсилициева киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________ ex

3208 90 19 60 Съполимер на хидроксистирен с едно или повече от следните съединения: — стирен — алкоксистирен — алкилакрилати разтворени в етиллактат 0 % 1.1.2011-31.12.2011

>M27

ex 3208 90 19 75 Съполимер на аценафталин в разтвор на етиллактат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 35


ex 3208 90 19 85 Смеси, съдържащи тегловно: — 30-45 % полиамидна смола; — 2-10 % диазонафтохинон; — 50-65 % ?-бутиролактон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 91 10 Продукт на основата на полихидроксиамид, съдържащ най- малко деривати на нафтохинонов естер или тосилат, разтворен в ?-бутиролактон и/или 2-метокси-1-метилетилацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3208 90 99 10 Разтвор на базата на химически модифицирани естествени полимери, съдържащ два или повече от следните оцветители: — метил 8’-ацетокси-1,3,3,5,6-пентаметил-2,3- дихидроспиро[1H-индол-2,3’-нафтол[2,1- b][1,4]оксазин]-9’-карбоксилат, — метил 6-(изобутирилокси)-2,2-дифенил-2H- бензо[h]хромен-5-карбоксилат, — 13-изопропил-3,3-bis(4-метоксифенил)-6,11- диметил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1- f]хромен-13-ол, — етоксикарбонилметил 8-метил-2,2-дифенил- 2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат, — 13-етил-3-[4-(морфолино)фенил]-3-фенил- 3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен- 13-ол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 99 20 Разтвор на базата на химически модифицирани естествени полимери, съдържащ два или повече от следните оцветители: — 4-[4-(13,13-диметил-3-фенил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-3- ил)фенил]морфолин, — 4-{4-[3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил- 3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен- 3-ил]фенил}морфолин, — циклохексил 8-метил-2,2-дифенил-2H- бензо[h]хромен-5-карбоксилат, — етоксикарбонилметил 6-ацетокси-2,2- дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат, — 2-пентил-7,7-дифенилбензо[h]хромено[6,5- d]-1,3-диоксин-4(7H)-он, — 13-бутил-13-етокси-6,11-диметокси-3,3- bis(4-метоксифенил)-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен, — 3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3-фенил- 3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен, — 6,7-диметокси-3,3-bis(4-метоксифенил)- 13,13-диметил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3215 11 00 10 Печатарски мастила в течно състояние, съставени от винилакрилатен съполимер и цветни пигменти в изопарафини, съдържащи тегловно не повече от 13 % винилакрилатен съполимер и цветни пигменти 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3215 19 00 10

>M27


*ex 3215 90 00 10 Мастила, предназначени за производство на касети за печатарски машини, работещи с мастилена струя (ink-jet) ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3215 90 00 20 Термочувствителни мастила, фиксирани върху пластмасово фолио 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3215 90 00 30 Мастило, с тегловно съдържание от 5 % или повече, но не повече от 10 % аморфен силициев диоксид, напълнен в патрони за еднократна употреба, използван за маркиране на интегрални схеми ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 3215 90 00 40 Суха прахообразна боя с основа хибридна смола (направена от полистиренова акрилна смола и полиестерна смола), смесена със: — восък, — полимер на основата на винил, и — багрило за използване в производството на контейнери с тонер за фотокопирни машини, факсове, печатащи устройства и многофункционални устройства ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 3301 12 10 Етерично масло от портокал, необезтерпенено 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 3402 11 90 10 Натриев лауроил метил изетионат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3402 13 00 10 Повърхностноактивен винилов съполимер на базата на полипропилен гликол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3402 13 00 20 Повърхносно активен препарат, съдържащ 1,4- диметил-1,4-бис(2-метилпропил)-2-бутин-1,4- диилов етер, полимеризиран с оксиран, с терминален фрагмент метил 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3402 90 10 20 Смес от натриев докузат (INN) и натриев бензоат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 3402 90 10 30 Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на натриев докузат и етоксилиран 2,4,7,9- тетраметилдек-5-ин-4,7-диол 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3402 90 10 40 Амфотерно флуорирано повърхностноактивно вещество в смес на вода и етанол, с тегловно съдържание на повърхностноактивно вещество 25 % или повече, но не повече от 30 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 3402 90 10 50 Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на полисилоксан и поли(етилен гликол) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 3402 90 10 60 Повърхностно активен препарат, съдържащ 2- етилхексилоксиметил оксиран 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3402 90 10 70 Повърхностно активен препарат, съдържащ етоксилиран 2,4,7,9-тетраметил-5-декин-4,7- диол 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M27


*ex 3403 99 00 10 Течен препарат за рязане на базата на воден разтвор на синтетични полипептиди 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3504 00 90 10 Авидин 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3505 10 50 20 O-(2-Хидроксиетил)-производно на хидролизирано царевично нишесте 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3506 91 00 10 Лепило на базата на водна дисперсия на смес от димеризиран колофон и съполимер на етилена и винилацета (EVA) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3506 91 00 30 Двукомпонентен микрокапсулиран епокси- адхезив, диспергиран в разтворител 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3506 91 00 40 Акрилен, залепващ се при натиск материал, с дебелина по-голяма или равна на 0,076 mm, но не по-голяма от 0,127 mm, навит на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm, доставян на отделяща се подложка с първоначална стойност на силата на отделяне не по-малка от 15N/25 mm (измерена по ASTM D3330) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3701 30 00 10 Плака за релефен печат, от видовете използвани за печатане върху вестникарска хартия, състояща се от метална основа, покрита с фотополимерен слой с дебелина 0,2 mm или повече, но непревишаваща 0,8 mm, непокрита с отделящ се защитен лист с обща дебелина, непревишаваща 1 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 3701 30 00 20 Светлочувствителна плака, състояща се от фотополимерен слой върху полиестерно фолио с обща дебелина над 0,43 mm, но не повече от 3,18 mm 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 3701 30 00 30 Алуминиева плака за сух офсетов печат: 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 8442 50 80 10 — с пластмасово покритие,

— без печатно изображение

>M27 ex 3701 99 00 10 Плака от кварц или стъкло, покрита с филм от хром и покрита с фоточувствителна или електрочувствителна смола, предназначена за производство на маски за стоките от позиция No 8541 или 8542 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3705 90 90 10 Маски за фотографско прехвърляне на електрически схеми върху полупроводникови шайби 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3707 10 00 10 Фоточувствителна емулсия за сенсибилизиране на силициеви дискове ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________ ex 3707 10 00 15 Светлочувствителна емулсия, съдържаща: — не повече от 12 тегловни % естер на диазооксонафталенсулфоновата киселина — Фенолни смоли в разтвор, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетилацетат или етиллактат или метил 3-метоксипропионат или 2-хептанон 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27


ex 3707 10 00 25 Светлочувствителна емулсия, съдържаща — фенолни или акрилни смоли — максимум 2 % тегловно от изходната светлочувствителна киселина, в разтвор, съдържащ 2-метокси-1-метилацетат или етил лактат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 10 00 30 Препарат на базата на фоточувствителен акрилосъдържащ полимер, състоящ се от оцветяващи пигменти, 2-метокси-1-метилетилацетат и циклохексанон, със или без етил-3-етоксипропионат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________ >M29 __________ ex 3707 10 00 35 Светлочувствителна емулсия или препарат, съдържащи един или повече: 0 % 1.1.2011-31.12.2011

ex 3707 90 90 70 — акрилатни полимери,

— метакрилатни полимери,

— производни на полимери на стирена,

с тегловно съдържание не повече от 7 % от изходната светлочувствителна киселина, разтворени в органичен разтворител, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетил ацетат

>M27 ex 3707 10 00 40 Емулсия за получаване на светлочувствителни повърхности, съдържаща тегловно: — не повече от 10 % нафтохинондиазидови естери, — 2 % или повече, но не повече от 20 % от съполимери на хидроксистирен, — не повече от 7 % производни, съдържащи епоксидни групи, разтворен в 1-етокси-2-пропилацетат и/или етиллактат 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 3707 10 00 45 Светлочувствителна емулсия, състояща се от цикличен полиизопрен, съдържащ: — 55 или повече, но не повече от 75 тегловни % ксилен и — 12 или повече, но не повече от 18 тегловни % етилбензен 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3707 10 00 50 Светлочувствителна емулсия с тегловно съдържание: — 20 % или повече, но не повече от 45 % съполимери на акрилати и/или метаакрилати и деривати на хидроксистирен, — 25 % или повече, но не повече от 50 % органичен разтворител, съдържащ поне етиллактат и/или пропилен глюкометилетер ацетат, 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M27


— 5 % или повече, но не повече от 30 % акрилати — не повече от 12 % фотоинициатор >M30 __________ >M27 *ex 3707 90 20 10 Тонер, под формата на прах, съставен от съполимер на стирен и бутилакрилат и магнетит или въглеродни сажди, предназначен за производството на касети за факс машини или компютърни принтери ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3707 90 20 20 Тонер, на базата на полиолни смоли, под формата на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3707 90 20 40 Тонер на базата на полиестерна смола, произведена чрез полимеризация, използван като проявител при производството на касети за принтери и копирни машини ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 90 90 10 Антирефлекторно покритие, съставено от модифициран метакрилов съполимер, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер, под формата на разтвор в 2-метокси-1-метилетил ацетат и 1-метоксипропан-2-ол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 90 90 30 Антирефлекторно покритие, под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно, 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 3707 90 90 40 Противоотразяващо покритие под формата на воден разтвор, с тегловно съдържание не повече от: — 2 % безхалогенна алкилсулфонова киселина и — 5 % флуориран полимер 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 3707 90 90 80 Противоотразяващо покритие, състоящо се от силоксанов полимер или органичен полимер, съдържащ фенолна хидроксилна група, модифицирана с хромофорна група, под формата на разтвор на органичен разтворител, съдържащ 1-етокси-2-пропанол или 2-метокси- 1-метилетил ацетат, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M30 ex 3707 90 90 85 Роли, съдържащи: — сух слой от светлочувствителна акрилна смола, — от едната страна защитно фолио от поли(етилен терефталат), и — от другата страна защитно фолио от полиетилен 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3824 90 97 91 — не повече от 2 % производно на перхалогенирана сулфонова киселина, — не повече от 1 % винил полимер

ex 3801 20 90 10 Колоиден графит във водна суспензия, за употреба като вътрешно покритие в цветни електроннолъчеви тръби ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27


3805 90 10 Борово масло (Pine oil) 1,7 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3808 91 90 10 Индоксакарб (ISO) и неговият (R) изомер, фиксирани върху носител от силициев диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3808 91 90 30 Препарат, съдържащ ендоспори или спори и протеинови кристали, получени от: — Bacillus thuringiensis Berliner подвидове aizawai и kurstaki или, — Bacillus thuringiensis подвид kurstaki или, — Bacillus thuringiensis подвид israelensis или, — Bacillus thuringiensis подвид aizawai или, — Bacillus thuringiensis подвид tenebrionis 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3808 91 90 40 Спиносад (ISO) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3808 91 90 50 Ядрено-полиедрен вирус Spodoptera exigua (SeNPV) във водна суспензия на глицерин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3808 92 90 10 Фунгицид под формата на прах, съдържащ тегловно 65 % или повече, но не повече от 75 % химексазол (ISO), непригоден за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________ ex 3808 92 90 30 Препарат, състоящ се от суспензия от пиритион цинк (INN) във вода, с тегловно съдържание: — 24 % или повече, но не повече от 26 % пиритион цинк (INN) или — 39 % или повече, но не повече от 41 % пиритион цинк (INN) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

ex 3808 92 90 50 Препарати на основата на мед-пиритион 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3808 93 15 10 Препарат на базата на концентрат, с тегловно съдържание на 45 % или повече, но не повече от 55 % на активния хербицид пеноксулам под формата на водна суспензия 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28 ex 3808 93 23 10 Хербицид, съдържащ флазасулфурон (ISO) като активна съставка 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3808 93 27 20 Органичен разтвор на клетодим (ISO), с тегловно съдържание на клетодим от 37 % (± 2 %) или 70 % (± 2 %) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28 ex 3808 93 90 10 Препарат под формата на гранули, с тегловно съдържание: — 38,8 % или повече, но не повече от 41,2 % гиберелин А3, или — 9,5 % или повече, но не повече от 10,5 % гиберелин А4 и А7 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 41


>M30 ex 3808 93 90 20 Препарат, състоящ се от бензил(пурин-6- ил)амин в разтвор на гликол, с тегловно съдържание: — 1,88 % или повече, но не повече от 2,00 % бензил(пурин-6-ил)амин от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3808 93 90 30 Воден разтвор с тегловно съдържание: — 1,8 % натриев пара-нитрофенолат, — 1,2 % натриев орто-нитрофенолат, — 0,6 % натриев 5-нитрогваиаколат, използван в производството на регулатор на растежа на растенията ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3808 93 90 40 Смес от бял прах с тегловно съдържание: — 3 % или повече, но не повече от 3,6 % 1- метилциклопропен с чистота над 96 %, и — съдържаща по-малко от 0,05 % от всеки примес на 1-хлоро-2-метилпропен и 3- хлоро-2-метилпропен за използване в производството на регулатори на растежа на плодове и зеленчуци след брането, със специфичен генератор ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3808 93 90 50 Препарат под формата на прах, с тегловно съдържание: — 55 % или повече гиберелин A4, — 1 % или повече, но не повече от 35 % гиберелин A7, — 90 % или повече комбинирани гиберелини A4 и A7, — не повече от 10 % комбинация от вода и други естествени гиберелини от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M29 ex 3808 99 90 10 Оксамил (ISO) в разтвор на циклохексанон и вода 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3809 91 00 10 Смес от 5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2? 5 -диоксафосфоран-5-илметил метил метилфосфонат и бис(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2? 5 -диоксафосфоран-5-илметил) метилфосфонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3809 92 00 10 Обезцветителен агент за хартия, съставен от смес от магнезиев трисиликат и мононатриева сол на 2,2?-метиленбис(4,6-ди-третичен- бутилфенил) фосфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3809 92 00 20 Пеноотстраняващо вещество, представляващо смес от оксидипропанол и 2,5,8,11-тетраметилдодек-6-ин-5,8-диол 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3810 10 00 10 Паста за запояване, състояща се от смес от метали и смола, с тегловно съдържание: — 70 % или повече, но не повече от 90 % калай — не повече от 10 % един или повече от металите сребро, мед, бисмут, цинк и индий, използвана в електротехническата промишленост ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 42


ex 3811 19 00 10 Разтвор с тегловно съдържание от 61 % или повече, но не повече от 63 % метилциклопентадиенил манган трикарбонил в разтворител от ароматни въглеводороди, с тегловно съдържание не повече от: — 4,9 % 1,2,4-триметил-бензен, — 4,9 % нафтален и — 0,5 % 1,3,5-триметил-бензен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 21 00 10 Соли на динонилнафталенсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерални масла 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 21 00 20 Добавки за смазочни масла, на основата на комплексни органични молибденови съединения, под формата на разтвор в минерално масло 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 90 00 10 Сол на динонилнафтилсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерално масло 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 90 00 20 Антикорозионен продукт, съдържащ реакционни продукти на мастните киселини и талово масло с формалдехид и (Z)-N-9-октадеценил-1,3-пропандиамин 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3812 30 80 20 Смес, съдържаща главно бис(2,2,6,6- тетраметил-1-октилокси-4-пиперидил) себакат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3812 30 80 30 Сложни стабилизатори съдържащи тегловно 15 % или повече, но не повече от 40 % натриев перхлорат и не повече от 70 % 2-(2- метоксиетокси)етанол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 3812 30 80 40 Смес от: — 80 тегловни % (± 5 %) 2-етилхексил 10- етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4- станатетрадеканоат и — 20 тегловни % (± 5 %) 2-етилхексил 10- етил-4[[2-[(2-етилхексил)окси]-2- оксоетил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5- дитиа-4-станатетрадеканоат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3814 00 90 20 Смес, съдържаща тегловно: — 69 % или повече, но не повече от 71 % 1- метоксипропан-2-ол, — 29 % или повече, но не повече от 31 % 2- метокси-1-метилетил ацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3814 00 90 40 Азеотропни смеси, съдържащи изомери на нонафлуоробутил метилов етер и/или нонафлуоробутил етилов етер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 12 00 10 Катализатор, под формата на гранули или пръстени с диаметър 3 mm или повече, но непревишаващ 10 mm, съставен от сребро, фиксирано върху носител от алуминиев оксид, и съдържащ тегловно 8 % или повече, но не повече от 40 % сребро 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 43


>M30 ex 3815 12 00 20 Платинов катализатор под формата на прах, фиксиран върху въглен и с тегловно съдържание 9,5 % или повече, но не повече от 10,5 % платина, предназначен за използване като катализатор в горивни елементи ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3815 12 00 30 Катализатор от платинова сплав, фиксирана върху въглен, с тегловно съдържание 11 % или повече, но не повече от 12,6 % платина и предназначен за използване като катализатор в горивни елементи ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3815 19 90 10 Катализатор, съставен от хромов триоксид или дихромов триоксид, фиксиран върху носител от силициев диоксид, с обем на порите, определен чрез азотен абсорбционен метод, 2 cm 3 /g или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 15 Катализатор, под формата на прах, съставен от смес от метални оксиди, фиксирана върху носител от силициев диоксид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 40 % молибден, бисмут и желязо изчислени заедно, предназначен за производството на акрилонитрил ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 30 Катализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полипропилен ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 40 Катализатор, под формата на сфери с диаметър 4,2 mm или повече, но непревишаващ 9 mm, съставен от смес от метални оксиди, съдържащ главно оксиди на молибден, ванадий и мед, фиксирана върху носител от силициев диоксид и/или алуминиев оксид, предназначен за производството на акрилова киселина ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 41 Катализатор във вид на таблетки, с тегловно съдържание на меден оксид 60 % (– 2 %) върху подложка от алуминиев оксид 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3815 19 90 50 Катализатор, съставен от органометални съединения на титан, магнезий и алуминий, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на суспензия в тетрахидрофуран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 60 Катализатор, съставен от дихромов триоксид, фиксиран върху носител от алуминиев оксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 65 Катализатор, съставен от фосфорна киселина, химически свързана с носител от силициев диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 70 Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и цирконий, фиксирани върху носител от силициев диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 75 Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и хром, фиксирани върху носител от силициев диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 80 Катализатор, съставен от органометални съединения на магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на суспензия в минерално масло 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 44


ex 3815 19 90 85 Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий, магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90 86 Катализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полиолефини ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 16 Инициатор на базата на диметиламинопропил уреа 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3815 90 90 20 Катализатор, под формата на прах, съставен от смес от титанов трихлорид и алуминиев хлорид, съдържащ тегловно: — 20 % или повече, но не повече от 30 % титан и — 55 % или повече, но не повече от 72 % хлор 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 3815 90 90 30 Катализатор под формата на суспензия в минерално масло на: — тетрахидрофуранови комплекси на магнезиев хлорид и титанов(III) хлорид; както и — силициев диоксид — с тегловно съдържание 6,6 % (± 0,6 %) магнезий, и — с тегловно съдържание 2,3 % (± 0,2 %) титан 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3815 90 90 50 Катализатор, съдържащ титанов трихлорид, под формата на хексанова или хептанова суспензия, съдържащ тегловно (изчислено без хексана или хептана) 9 % или повече, но не повече от 30 % титан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 70 Катализатор, съставен от смес от (2-хидроксипропил)триметиламониев формиат и дипропилен гликоли 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 71 Катализатор, съдържащ N-(2-хидроксипропиламониев)диазабицикло (2,2,2) октан-2-етилхексаноат, разтворен в етан-1,2-диол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3815 90 90 77 Катализатор на прах, във водна суспензия, с тегловно съдържание: — 1 % или повече, но не повече от 3 % паладий, — 0,25 % или повече, но не повече от 3 % олово; — 0,25 % или повече, но не повече от 0,5 % оловен хидроксид, — 5,5 % или повече, но не повече от 10 % алуминий, — 4 % или повече, но не повече от 10 % магнезий, — 30 % или повече, но не повече от 50 % силициев диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 80 Катализатор, съставен главно от динонилнафталендисулфонова киселина, под формата на разтвор в изобутанол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 81 Катализатор, съдържащ тегловно 69 % или повече, но не повече от 79 % (2-хидрокси-1- метилетил)триметиламониев 2-етилхексаноат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 45


ex 3815 90 90 84 Катализатор на прах, съдържащ тегловно минимум 96 % оксиди на мед, хром и желязо 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 85 Катализатор на основата на алуминосиликат (зеолит), за алкилиране на ароматни въглеводороди, за трансалкилиране на алкилароматни въглеводороди или олигомеризация на олефини ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3815 90 90 86 Катализатор, под формата на кръгли пръчки, съставен от алуминосиликат (зеолит), съдържащ тегловно 2 % или повече, но не повече от 3 % редкоземни метални оксиди и по-малко от 1 % динатриев оксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 87 Инициатор на реакция, съставен от диизопропил пероксидикарбонат, под формата на разтвор в диалил 2,2?-оксидиетил дикарбонат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 88 Катализатор, съставен от титанов тетрахлорид и магнезиев хлорид, с тегловно съдържание (изчислено без да се отчита маслото и хексана): — 4 % или повече, но не повече от 10 % титан и — 10 % или повече, но не повече от 20 % магнезий 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90 89 Бактерия Rhodococcus rhodocrous J1, съдържаща суспензия на ензими в полиакриламиден гел или във вода, предназначена за употреба като катализатор при производството на акриламид чрез хидратиране на акрилонитрил ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3817 00 50 10 Смес от алкилбензени (С14-26), с тегловно съдържание: — 35 % или повече, но не повече от 60 % ейкозилбензен, — 25 % или повече, но не повече от 50 % докозилбензен, — 5 % или повече, но не повече от 25 % тетракозилбензен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3817 00 80 10 Смес от алкилнафталени, съдържаща тегловно: — 88 % или повече, но не повече от 98 % хексадецилнафтален — 2 % или повече, но не повече от 12 % дихексадецилнафтален 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3817 00 80 20 Смес от разклонени алкилбензени, съдържащи предимно додецилбензени 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3819 00 00 20 Незапалима хидравлична течност на базата на фосфорен естер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 15 10 Кисел алуминосиликат (изкуствен зеолит от Y тип) в натриева форма, съдържащ тегловно не повече от 11 % натрий, изчислен като натриев оксид, под формата на кръгли пръчки 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 3824 90 97 05 Смес от мономер на метилметакрилат и мономер на бутилакрилат в разтвор от ксилен и бутилацетат, съдържаща тегловно повече от 54 %, но не повече от 56 % разтворители 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 3824 90 97 06 Парафин със степен на хлориране не по-малка от 70 % 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 46


*ex 3824 90 97 07 Филм, съставен от оксидите или на барий, или на калций в комбинация с оксидите или на титан, или на цирконий, смесени със свързващи вещества 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M28 ex 3824 90 97 08 Смес от изомери на дивинилбензен и изомери на етилвинилбензен, с тегловно съдържание на дивинилбензен 56 % или повече, но не повече от 80 % 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3824 90 97 09 Антикорозионни препарати, съставени от соли на динонилнафталенсулфоновата киселина: — фиксирани върху носител от минерален восък, дори химически модифициран, или — под формата на разтвор в органичен разтворител 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 10 Калциниран боксит (огнеупорен) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 3824 90 97 11 Смес от фитостероли, не под формата на прах, съдържаща тегловно: — 40 % или повече, но не повече от 58 % бета-ситостероли — 20 % или повече, но не повече от 28 % кампестероли — 14 % или повече, но не повече от 23 % стигмастероли — 0 % или повече, но не повече от 15 % други стероли 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3824 90 97 12 Олигомер на тетрафлуоретилен, имащ една йодетилна крайна група 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 13 Препарати, съдържащи тегловно не по-малко от 92 %, но не повече от 96,5 % 1,3:2,4 бис-O-(4- метилбензилиден)-D-глюцитол и производни на карбонова киселина, както и алкилсулфат 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3824 90 97 14 Калциев фосфонат фенат, разтворен в минерално масло 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3824 90 97 15 Структуриран композит на силициев диоксид/ диалуминиев триоксид/фосфат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 16 Смес от бис{4-(3-(3-феноксикарбониламино)толил)уреидо}фенилсулфон, дифенилтолуен-2,4-дикарбамат и 1-[4-(4-аминобензенсулфонил)-фенил]-3-(3-феноксикарбониламино- толил)-уреа 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 17 Смес от ацетати на 3-бутилен-1,2-диол с тегловно съдържание от 65 % или повече, но не повече от 90 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 18 4-Метилбадемова киселина, сурова 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3824 90 97 20 Препарат, съставен тегловно от 83 % или повече 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноинден (дициклопентадиен), синтетичен каучук, дори съдържащ тегловно 7 % или повече трициклопентадиен, и: — алуминиево-алкилно съединение, — или органичен комплекс на волфрама, — или органичен комплекс на молибдена 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 47


>M28 ex 3824 90 97 21 Смес от 2-пропенова киселина, (1-метилетилиден)бис(4,1-фениленокси-2,1-етанедилокси- 2,1-етанедил)естер и 2-пропенова киселина, (2,4,6-триоксо-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)- триил)три-2,1-етанедил естер и 1-хидрокси- циклохексил-фенил кетон в разтвор на метил етил кетон и толуен 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3824 90 97 22 Препарати, съдържащи тегловно не по- малко от 47 % 1,3:2,4-бис-O-бензилиден-D-глуцитол 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M28 ex 3824 90 97 23 Смес от уретанови акрилати, трипропилен гликолдиакрилат, етоксилиран бисфенол А акрилат и полиетиленгликол 400 диакрилат 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 3824 90 97 24 Разтвор на (хлорометил)бис(4-флуорофенил)метилсилан с номинална концентрация 65 % в толуен 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3824 90 97 25 Пластини от литиев танталат, нелегирани 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 3824 90 97 27 Препарат, състоящ се от смес на 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол и пропан-2-ол 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97 28 Препарат, с тегловно съдържание: — 85 % или повече, но не повече от 95 % ?-4- (2-циано-2-бутоксикарбонил)винил-2- метокси-фенил-?-хидроксихекса(оксиетилен) и — 5 % или повече, но не повече от 15 % полиоксиетилен (20) сорбитан монопалмитат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3824 90 97 29 Препарат, съставен главно от ?-бутиролактон и кватернерни амониеви соли, предназначен за производството на електролитни кондензатори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 30 2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол, хидроксиетилиран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 34 Смес от фитостероли под формата на кристален парафинест прах, съдържащ тегловно: — 36 % или повече, но не повече от 79 % ситостероли, — 15 % или повече, но не повече от 34 % ситостаноли, — 4 % или повече, но неповече от 25 % кампестероли, — 0 % или повече, но не повече от 14 % кампестаноли 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 36 Препарат на основата на 2,5,8,11-тетраметил-6- додецин-5,8-диолов етоксилат 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97 37 Смес от течни кристали, използвана в производството на дисплеи ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 48


ex 3824 90 97 38 Препарат на основата на алкилов карбонат, съдържащ също поглътител на ултравиолетовия спектър, използван в производството на стъкла за очила ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97 39 Смес, съдържаща тегловно 40 % или повече, но не повече от 50 % 2-хидроксиетил метакрилат и 40 % или повече, но не повече от 50 % глицеролов естер на борната киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 40 Азелаинова киселина с чистота 75 % тегловно или повече, но непревишаваща 85 % тегловно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 42 Смесени метални оксиди, под формата на прах, съдържащи тегловно: — 5 % или повече барий, неодим или магнезий и 15 % или повече титан, — или 30 % или повече олово и 5 % или повече ниобий, предназначени за производството на диелектрични слоеве, или за употреба като диелектрични материали в производството на многослойни керамични кондензатори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________

ex 3824 90 97 44 Смес от фитостероли, в непрахообразна форма, с тегловно съдържание на: — стероли – 75 % или повече, — станоли – не повече от 25 %, използвана за производството на станоли и стероли или станолови/стеролови естери ( 1 ) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2012 г.

>M27 ex 3824 90 97 45 Препарати, съставени главно от етилен гликол и: — или диетилен гликол, додекандиова киселина и амонячна вода, — или N,N-диметилформамид, — или ?-бутиролактон, — или силициев оксид, — или амониев хидроген азелат, — или амониев хидроген азелат и силициев оксид, — или додекандиова киселина, амонячна вода и силициев оксид, за производството на електролитни кондензатори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________

ex 3824 90 97 46 Втвърдител на основата на анхидрид на карбоксилната киселина, за епоксидна смола, в течна форма, със специфично тегло при 25 °C 1,15 g/ cm 3 или повече, но непревишаващо 1,20 g/cm 3 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27

ex 3824 90 97 47 4-метоксисалицилалдехид, разтворен в N- метилов пиролидон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97 52 Поли(тетраметилен гликол) бис[(2-бензоил- фенокси)ацетат] със средна дължина на полимерната верига, непревишаваща 5 мономерни звена 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 53 Поли(етиленгликол) бис(р-диметил)аминобензоат със средна дължина на полимерната верига, непревишаваща 5 мономерни звена 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 49


ex 3824 90 97 54 2-Хидроксибензонитрил, под формата на разтвор в N,N-диметилформамид, съдържащ тегловно 45 % или повече, но не повече от 55 % 2-хидроксибензонитрил 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 3824 90 97 58 N2-[1-(S)-етоксикарбонил-3-фенилпропил]-N6- трифлуороацетил-L-лизил-N2-карбокси анхидрид в разтвор на дихлорметан (37 %) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3824 90 97 59 3’,4’,5’-трифлуоробифенил-2-амин, под формата на разтвор в толуен, с тегловно съдържание 80 % или повече, но не повече от 90 % 3’,4’,5’-трифлуоробифенил-2-амин 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3824 90 97 60 ?-Феноксикарбонил-?-феноксиполи[окси(2,6- дибромо-1,4-фенилен)изопропилиден(3,5- дибромо-1,4-фенилен)оксикарбонил] 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 63 Триетилборан, под формата на разтвор в тетрахидрофуран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 64 Алуминиево натриев силикат, под формата на сфери с диаметър: — или 1,6 mm или повече, но непревишаващ 3,4 mm, — или 4 mm или повече, но непревишаващ 6 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 3824 90 97 66 Смес от първични третични-алкиламини 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3824 90 97 70 Паста с тегловно съдържание на 75 % или повече, но не повече от 85 % мед, а също неорганични окиси, етил целулоза и разтворител 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97 72 Разтвор, съдържащ тегловно 80 % или повече 2,4,6-триметилбензалдехид в ацетон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 73 Частици от силициев диоксид, върху които са ковалентно свързани органични съединения, предназначени за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 75 Поли(тетраметилен гликол) бис[(9-оксо-9H- тиоксантен-1-илокси)ацетат] със средна дължина на полимерната верига, непревишаваща 5 мономерни звена 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 77 Диетилметоксиборан, под формата на разтвор в тетрахидрофуран 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 78 Смес от фитостероли, добити от дърво и дървени масла (талово масло), под формата на прах с размер на частиците, ненадвишаващ 300 ?m, с тегловно съдържание на: — 60 % или повече, но не повече от 80 % ситостероли — не повече от 15 % кампестероли, — не повече от 5 % стигмастероли, — не повече от 15 % бетаситостаноли 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 50


ex 3824 90 97 79 Смес от 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-аминобутокси)етокси]бут-2-иламин и 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-аминобутокси)етокси]метил} пропокси)бут-2-иламин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 82 ?-(2,4,6-Трибромофенил)-?-(2,4,6-трибромофенокси)поли[окси(2,6-дибромо-1,4- фенилен)изопропилиден(3,5-дибромо-1,4- фенилен)оксикарбонил] 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 84 Реакционен продукт, съдържащ тегловно: — 1 % или повече, но не повече от 40 % молибденов оксид, — 10 % или повече, но не повече от 50 % никелов оксид, — 30 % или повече, но не повече от 70 % волфрамов оксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 3824 90 97 88 Олигомерен реакционен продукт, съставен от бис(4-хидроксифенил) сулфон и 1,1’- оксибис(2-хлороетан) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3824 90 97 89 Олигомер на тетрафлуороетилен, имащ тетрафлуоройодоетилни крайни групи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 90 Кухи сфери от стопен алуминосиликат, съдържащи 65-80 % аморфен алумосиликат, със следните характеристики: — точка на топене между 1 600 °C и 1 800 °C, — плътност 0,6 - 0,8 g/cm 3 , предназначени за производство на части за филтри на моторни превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3824 90 97 92 Препарат, състоящ се от 2,4,7,9-тетраметилдек- 5-ин-4,7-диол и силициев диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3824 90 97 95 Смес от фитостероли, във вид на люспи и сфери, съдържаща тегловно 80 % или повече стероли и не повече от 4 % станоли 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97 97 Препарат, съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 20 % литиевофлуорофосфат, или 5 % или повече, но не повече от 10 % литиев перхлорат в смеси от органични разтворители 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________

ex 3901 10 90 20 Полиетилен под формата на гранули, със специфичнаплътност 0,925 (± 0,0015), индекс на стопилка (melt flow index) 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), за производство на фолио чрез експандиране, с помътняване (Haze value), непревишаващо 6 % и удължение при скъсване (MD/TD) 210/340 ( 1 ) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

>M27 51


ex 3901 20 90 10 Полиетилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към Глава 39, със специфична плътност 0,945 или повече, но непревишаваща 0,985, за производство на фолио за ленти за пишещи машини или подобни ленти ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 20 90 20 Полиетилен, съдържащ тегловно 35 % или повече, но не повече от 45 % слюда 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 3901 30 00 80 Съполимер на етилена и на винилацетата: — с тегловно съдържание на винилацетат 27,8 % или повече, но ненадвишаващо 29,3 %, — с индекс на стопилка 22 g/10 min или повече, но ненадвишаващ 28 g/10 min, — съдържащ не повече от 15 mg/kg винилацетатен мономер 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3901 30 00 82 Съполимер на етилена и на винилацетата: — с тегловно съдържание на винилацетат 9,8 % или повече, но ненадвишаващо 10,8 %, — с индекс на стопилка 2,5 g/10 min или повече, но не повече от 3,5 g/10 min, — съдържащ не повече от 15 mg/kg винилацетатен мономер 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3901 90 90 80 Блок съполимер на етилен с октен под формата на гранули: — с относително тегло 0,862 или повече, но ненадвишаващо 0,865, — способност за разтягане до поне 200 % от първоначалната си дължина, — с хистерезис 50 %(± 10 %), — с остатъчна деформация не повече от 20 %, използван за производството на подплати за бебешки пелени ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 3901 90 90 82 Съполимер на етилен и метакрилова киселина 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3901 90 90 91 Йономерна смола, съставена от сол на съполимер на етилен с метакрилова киселина 4 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90 92 Хлорсулфониран полиетилен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90 93 Съполимер на етилен, винилацетат и въглероден монооксид, за използване като пластификатор при производството на листове за покриви ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90 94 Смеси от А-В блок съполимер на полистирен и етилен-бутиленов съполимер и А-В-А блок съполимер на полистирен, етилен-бутиленов съполимер и полистирен, съдържащи тегловно не повече от 35 % стирен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90 97 Хлориран полиетилен, под формата на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 10 00 10 Полипропилен, несъдържащ пластификатор, съдържащ не повече от: — 7 mg/kg алуминий, — 2 mg/kg желязо, — 1 mg/kg магнезий, — 8 mg/kg хлорид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 52


ex 3902 10 00 20 Пропилен, несъдържащ пластификатор, — с точка на топене по-висока от 150 °C (определенa по метод ASTM D 3417), — с топлина на стапяне 15 J/g или повече, но непревишаваща 70 J/g, — с удължение при скъсване 1 000 % или повече (определено по метод ASTM D 638), — с модул на еластичност 69 MPa или повече, но непревишаващ 379 MPa (определен по метод ASTM D 638) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 10 00 30 Полипропилен, съдържащ не повече от 1 mg/kg алуминий, 0,05 mg/kg желязо, 1 mg/kg магнезий и 1 mg/kg хлорид, предназначен за производство на опаковки за контактни лещи за еднократна употреба ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________

ex 3902 10 00 40 Полипропилен, несъдържащ пластификатор: — с якост на опън 32-60 MPa (определена по метода ASTM D638), — с якост на огъване 50-90 MPa (определена по метода ASTM D790), — с индекс на стопилка (MFR) при 230 °C/ 2,16 kg 5-15 g/10 min (определен по метода ASTM D1238), — съдържащ тегловно 40 % или повече, но не повече от 80 % полипропилен, — съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 30 % стъклени влакна, — съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 30 % слюда 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 3902 10 00 50 Високо изотактичен полипропилен (HIPP), дори оцветен, предназначен за производството на пластмасови компоненти за ароматизатори със следните свойства: — плътност 0,880 g/cm 3 или повече, но не повече от 0,913 g/cm 3 (определена по метода ASTM D 1505), — якост на опън при провлачване 350 kg/cm 2 или повече, но не повече от 390 kg/cm 2 (определена по метода ASTM D 638) — температура на огъване 135 °C или повече при натоварване 0.45 MPa (определена по метода ASTM 648) ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3902 20 00 10 Полиизобутилен, със средно бройно молекулно тегло (M n ) 700 или повече, но непревишаващо 800 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 20 00 20 Хидрогениран полиизобутен, в течна форма 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 30 00 91 А-В Блок съполимер на полистирен и етиленпропиленов съполимер, съдържащ тегловно 40 % или по-малко стирен, в една от формите, указани в Забележка 6 б) към Глава 39 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90 52 Аморфна поли-алфа-олефинова съполимерна смес от поли(пропилен-съ-1-бутен) и нефтена въглеводородна смола 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90 55 Термопластичен еластомер с A-B-A блок съполимерна структура от полистирен, полиизобутилен и полистирен, с тегловно съдържание на полиснирен 10 % или повече, но не повече от 35 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 53


>M28 ex 3902 90 90 60 100 % алифатна нехидрогенирана смола (полимер) със следните характеристики: — течна при стайна температура — получена чрез катионна полимеризация на мономери на алкени С-5 — със средночислено молекулно тегло (Mn) 370 (± 50) — със среднотегловно молекулно тегло (Mw) 500 (± 100) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M30 ex 3902 90 90 84 Смес от хидрогениран стиренов блок съполимер, полиетиленов восък и адхезивна смола под формата на гранули, съдържащ тегловно: — 70 (± 5) % стиренов блок съполимер, — 15 (± 5) % полиетиленов восък, и — 15 (± 5) % адхезивна смола със следните физически свойства: — способност за разтягане до поне 200 % от първоначалната си дължина, — с хистерезис 50 % (± 10 %), — с остатъчна деформация не повече от 20 % използвана за производството на пелени и подплати за пелени за бебета ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3902 90 90 92 Полимери на 4-метилпент-1-ен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90 93 Синтетични полиалфаолефини с вискозитет не по-нисък от 38 ? 10 -6 m 2 s -1 (38 сантистокса) при 100 °C, определен по метод ASTM D 445 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3902 90 90 98 Синтетични полиалфаолефини с вискозитет при 100 °С (измерен по метода ASTM D 445) от 3 до 9 сантистокса включително, получени чрз полимеризация на смес от додецен и тетрадецен, съдържащи тегловно максимум 40 % тетрадецен 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3903 11 00 10 Бял гранулиран експандируем на полистирен, с топлопроводимост, непревишаваща 0,034 W/mK при плътност 14,0 kg/m 3 (± 1,5 kg/m 3 ), съдържащ 50 % рециклиран материал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3903 19 00 30 Кристален полистирен с температура на топене 268 °C или повече, но не повече от 272 °C и температура на втвърдяване 232 °C или повече, но не повече от 242 °C, дори съдържащ добавки и пълнители 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3903 90 90 35 Съполимер на ?-метилстирен и стирен, с точка на размекване, превишаваща 113 °C 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3903 90 90 40 Съполимер на стирен с ?-метилстирен и акрилова киселина, със средно бройно молекулно тегло (M n ) 500 или повече, но непревишаващо 6 000 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 99 50

>M27 54


>M29 ex 3903 90 90 50 Кристален съполимер от стирен и p-метилстирен: — с температура на топене 240 °C или по- висока, но не по-висока от 260 °C, — с тегловно съдържание на р-метилстирен 5 % или повече, но не повече от 15 % 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 3903 90 90 65 Съполимер на стирен, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилметакрилат и акрилова киселина, под формата на прах, съдържащ тегловно (81 +/– 1) % стирен, (6 +/– 1) % бутилакрилат, (5 +/– 1) % бутилметакрилат, (7 +/– 1) % метилметакрилат и (1 +/– 0,5) % акрилова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3903 90 90 75 Съполимер на стирен и винилпиролидон, съдържащ тегловно не повече от 1 % натриев додецилсулфат, под формата на водна емулсия, предназначен за производство на стоки от подпозиция 3305 20 00 или на бои за коса от подпозиция 3305 90 90 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3903 90 90 80 Гранули от съполимер на стирена и дивинилбензена с диаметър минимум 150 ?m и максимум 800 ?m, съдържащи тегловно: — минимум 65 % стирен, — максимум 25 % дивинилбензен, предназначени за производство на йонообменни смоли ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________

>M30 __________

ex 3903 90 90 86 Смес с тегловно съдържание: — 45 % или повече, но не повече от 65 % полимери на стирена, — 35 % или повече, но не повече от 45 % поли(фениленетер), — не повече от 10 % други добавки и с един или повече от следните специални цветови ефекти: — маталически или перлен блясък с видима ъглова метамерия, дължаща се на поне 0,3 % люспест пигмент, — флуоресценция, характеризираща се с излъчване на светлина при поглъщане на ултравиолетово лъчение, — с ярък бял цвят, характеризиращ се с L не по-малко от 92, b не повече от 2 и a между -5 и 7 по цветната скала CIELab 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27 *ex 3904 10 00 20 Поли(винил хлорид) на прах, без примеси на други вещества или мономери на винил ацетат, с: — степен на полимеризация 1 000 (± 300) мономерни звена, — коефициент на топлопроводност (К- стойност) 60 или повече, но не повече от 70, — тегловно съдържание на летливи материали под 2,00 %, — дял на задържания материал при сито със светло сечение 120 ?m не по-голям от 1 % тегловно, предназначен за производството на сепаратори за батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M27 55


*ex 3904 30 00 20 Съполимер на винилхлорид с винилацетат и малеинова киселина, съдържащ тегловно: — 80,5 % или повече, но не повече от 81,5 % винил хлорид, — 16,5 % или повече, но не повече от 17,5 % винил ацетат и — 1,5 % или повече, но не повече от 2,5 % малеинова киселина, предназначен за термозапояване на пластмаси върху метална подложка, за индустриални цели ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3904 40 00 91 Съполимер на винилхлорид с винилацетат и винилалкохол, съдържащ тегловно: — 87 % или повече, но не повече от 92 % винилхлорид, — 2 % или повече, но не повече от 9 % винилацетат и — 1 % или повече, но не повече от 8 % винил алкохол, под една от формите, упоменати в Забележка 6 а) или б) към Глава 39, за производство на стоки от позиция No 3215 или 8523 или предназначени за производство на покрития за съдове и средства за затваряне, от видовете, използвани за консервиране на храни и напитки ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 40 00 93 Съполимер на винилхлорид и метилакрилат, съдържащ тегловно (80 ± 1) % винилхлорид и (20 ± 1) % метилакрилат, под формата на водна емулсия 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3904 50 90 92 Съполимер на винилиденхлорид-метакрилат, използван в производството на монофиламенти ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3904 61 00 10 Смеси от политетрафлуоретилен и слюда, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 61 00 20 Съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен, съдържащ тегловно 3,2 % или повече, но не повече от 4,6 % трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен и по-малко от 1 mg/kg екстрахируеми флуорни йони 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 61 00 30 Политетрафлуоретилен, под формата на прах със специфична повърхност 8 m 2 /g или повече, но непревишаваща 12 m 2 /g, с разпределение на частиците по размери 10 % с размери по-малки от 10 ?m и 90 % с размери по-малки от 35 ?m и среден размер 20 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 56


>M29 __________

ex 3904 69 80 81 Поли(винилиден флуорид) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 3904 69 80 93 Съполимер на етилен и хлортрифлуоретилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 3904 69 80 94 Съполимер на етилен и тетрафлуоретилен 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 3904 69 80 96 Полихлортрифлуоретилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 а) и б) към глава 39 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 3904 69 80 97 Съполимер на хлортрифлуоретилен и винилиден дифлуорид 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 3905 99 90 92 Полимер на винилпиролидон и диметиламиноетил метакрилат, съдържащ тегловно 97 % или повече, но не повече от 99 % винилпиролидон, под формата на воден разтвор 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27

ex 3905 99 90 95 Хексадецилиран или ейкозилиран поливинилпиролидон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3905 99 90 96 Полимер на винилформала, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39, със средно тегловно молекулно тегло (M w ) 25 000 или повече, но непревишаващо 150 000 и съдържащ тегловно: — 9,5 % или повече, но не повече от 13 % ацетилни групи, изчислени като винилацетат и — 5 % или повече, но не повече от 6,5 % хидрокси групи, изчислени като винил алкохол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3905 99 90 97 Повидон (INN)-йод 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3905 99 90 98 Поли (винил пиролидон), частично заместен с триаконтилни групи, съдържащ тегловно 78 % или повече, но не повече от 82 % триаконтилни групи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60 Съполимер на метилакрилат с етилен и мономер, съдържащ като заместител некрайна карбоксилна група, съдържащ тегловно 50 % или повече метилакрилат, дори смесен със силициев диоксид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90 10 Продукт от полимеризация на акрилова киселина с малки количества полиненаситен мономер, за производство на медикаменти от n os 3003 или 3004 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90 15 Светлочувствителна смола, състояща се от модифициран акрилат, акрилен мономер, катализатор (фотоинициатор) и стабилизатор 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90 20 Продукт от полимеризация на акрилова киселина с малки количества полиненаситен мономер, предназначен за използване като стабилизатор на емулсии или дисперсии с pH, превищаващо 13 ( 1 ) 6 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 57


ex 3906 90 90 25 Прозрачна течност, неразтворима във вода, с тегловно съдържание на: — 50 % или повече, но не повече от 51 % съполимер на поли(метилметакрилат) — 37 % или повече, но не повече от 39 % ксилен и — 11 % или повече, но не повече от 13 % n- бутил ацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90 30 Съполимер на стирен с хидроксиетилметакрилат и 2-етилхексил акрилат, със средно бройно молекулно тегло (M n ) 500 или повече, но непревишаващо 6 000 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________

ex 3906 90 90 35 Бял прах от съполимер на 1,2-етандиол диметакрилат-метилметакрилат с размер на частиците, непревишаващ 18 ?m, неразтворим във вода 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

>M29 ex 3906 90 90 40 Прозрачен акрилен полимер в опаковки с тегло, непревишаващо 1 kg и непредназначен за продажба на дребно, със: — вискозитет, непревишаващ 50 000 Pa.s при 120 °C, определен по изпитвателния метод ASTM D 3835 — средно тегловно молекулно тегло (Mw) над 500 000, но не повече от 1 200 000 съгласно изпитването с гел- проникваща хроматография (GPC), — съдържание на остатъчни мономери по- малко от 1 % 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 3906 90 90 41 Поли(алкил акрилат) с естер алкилна верига от C10 до C30 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3906 90 90 50 Полимери от естери на акриловата киселина с един или повече от следните мономери във веригата: — хлорометил винил етер, — хлороетил винил етер, — хлорометилстирен, — винил хлороацетат, — метакрилова киселина, — монобутилестер на бутендионовата киселина, съдържащи тегловно не повече от 5 % от всяко мономерно звено, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90 65 Полиалкилакрилат, химически модифициран с кобалт, с температура на топене (Tm) 65 °C (± 5 °C), измерена с Диференциална сканираща калориметрия (DSC) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90 80 Полидиметилсилоксан-graft-(полиакрилати; полиметакрилати) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90 85 Неводна дисперсия, тип полимер на естери на акриловата киселина и хидролизираща се силилна група на единия или на двата края на полимера 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 11 10 Поли(етилен оксид) със средно бройно молекулно тегло (M n ) 100 000 или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 58


ex 3907 20 11 20 Бис[метоксиполи[етилен гликол)]-малеимидопропионамид, химически модифициран с лизин, със средно бройно молекулно тегло (M n ) 40 000 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 11 30 Бис[метоксиполи(етилен гликол)], химически модифициран с лизин, с крайни групи бис(малеимид), със средно бройно молекулно тегло (M n ) 40 000 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 3907 20 11 40 Полиетиленгликол с дължина на веригата на етиленовия оксид не по-голяма от 30, с бутил- 2-циано 3-(4-хидроксифенил)акрилат- крайни групи, използван като бариера за ултравиолетовите лъчи в течни мастербачи ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 3907 20 20 11 Смес, съдържаща тегловно 70 % или повече, но не повече от 80 % полимер на глицерол и 1,2- епоксипропан и 20 % или повече, но не повече от 30 % съполимер на дибутилмалеат и N- винил-2-пиролидон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3907 20 20 12 Съполимер на тетрахидрофуран и тетрахидро-3- метилфуран със средно бройно молекулно тегло (M n ) 3 500 (± 100) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________

>M27

ex 3907 20 99 15 Поли(оксипропилен), съдържащ алкоксилни крайни групи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 99 30 Хомополимер на 1-хлоро-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 99 35 Полиетиленгликол, химически модифициран с изоцианатна група, съдържащ и карбодиимидна група, под формата на разтвор в 2-метокси-1- метилетил ацетат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 99 45 Съполимер на етилен оксид и пропилен оксид, с аминопропил и метокси крайни групи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 99 50 Полимер на перфлуорополиетер с винил- силилови крайни групи или комбинация от две съставки, състоящи се основно от същия полимер на перфлуорополиетер с винил- силилови крайни групи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 99 55 Сукцинимидилов естер на метокси поли(етилен гликол)пропионова киселина със средно бройно молекулно тегло (Mn) 5 000 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 30 00 40 Епоксидна смола, съдържаща тегловно 70 % или повече силициев диоксид, предназначена за капсуловане на стоки от позиции No 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 или 8548 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97 70

ex 3907 30 00 50 Течна епоксидна смола от 2-пропеннитрил/1,3- бутадиен-епоксид съполимер, несъдържаща разтворител, с: — тегловно съдържание на цинков борат хидрат, непревишаващо 40 %, — тегловно съдържание на диантимонов триоксид, непревишаващо 5 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 59


ex 3907 60 80 10 Съполимер на терефталова киселина и изофталова киселина с етиленгликол, бутан-1,4- диол и хексан-1,6-диол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 60 80 30 Концентрат, който се свързва с кислорода, състоящ се от смес от: — съполимер, получен от полиетилентерефталат, пиромелитов дианхидрид (PMDA) и полибутадиен, преминал заместване с хидроксилни групи — съполимер-бариера (както е определено по метод ASTM F1115-95 (2001)), получен от ксилиленови диамини и адипинова киселина, както и — органични багрила и/или органични и неорганични пигменти в който първият съполимер преобладава 0 % 1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00 Поли(млечна киселина) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 3907 91 90 10 Предполимер на диалилфталат, под формата на прах 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 *ex 3907 99 90 10 Поли(окси-1,4-фениленкарбонил), под формата на прах 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3907 99 90 20 Съполиестер на течен кристал с точка на стапяне не по-ниска от 270 °C, дори съдържащ пълнители 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 3907 99 90 30 Поли(хидроксиалканоат), състоящ се предимно от поли(3-хидроксибутират) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 3907 99 90 50 Полукристална полициклохексилен-диметилен терефталат полимерна смола, съдържаща тегловно 10 % или повече, но не повече от 40 % стъклени влакна, под формата на гранули или пелети 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 3907 99 90 60 Съполимер на терефталова киселина и изофталова киселина, с дифенол А 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28 ex 3907 99 90 70 Съполимер на поли(етилен терефталат) и циклохексан диметанол, съдържащ тегловно повече от 10 % циклохексан диметанол 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M30 ex 3907 99 90 80 Съполимер, състоящ се тегловно от 72 % или повече терефталова киселина и/или нейни производни и циклохександиметанол, допълван с линейни и/или циклични диоли 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 3908 90 00 10 Поли(иминометилен-1,3-фениленметилениминоадипоил), под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към Глава 39 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 60


>M29 __________

>M27

ex 3908 90 00 30 Реакционен продукт на смес от октадеканкарбоксилни киселини, полимеризирани с алифатен полиетердиамин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3908 90 00 50 Концентрат, който се свързва с кислорода, състоящ се от смес от: — съполимер, получен от полиетилен терефталат, пиромелитов дианхидрид (PMDA) и полибутадиен, преминал заместване с хидроксилни групи — съполимер-бариера (както е определено по метод ASTM F1115-95 (2001)), получен от ксилиленови диамини и адипинова киселина, както и — органични багрила и/или органични и неорганични пигменти, в който вторият съполимер преобладава 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3909 40 00 10 Продукт от поликондензация на фенол с формалдехид, под формата на кухи сфери с диаметър по-малкък от 150 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 3909 40 00 20 Прах от термореактивна смола, в който равномерно са разпределени магнитни частици, използван за производството на бутилки с тонер за фотокопирни машини, факсмашини, печатащи и многофункционални устройства ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 3909 50 90 10 Течни фотополимери, втвърдяващи се под въздействието на UV лъчение, представляващи смес, съдържаща 60 тегловни % или повече полиуретани и 30 тегловни % (± 8 %) акрилати 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 3910 00 00 20 Блок съполимер на поли(метил-3,3,3-трифлуоропропилсилоксан) и поли[метил(винил)силоксан] 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3910 00 00 40 Биосъвместим силикон за производството на трайни хирургически импланти ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3910 00 00 50 Силиконово лепило в разтворител, чувствително на натиск, съдържащо съполимерна (диметилсилоксан/дифенилсилоксанова) смола 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28 ex 3910 00 00 60 Полидиметилсилоксан, заместен с полиетиленгликол и трифлуоропропил, с метакрилатни крайни групи 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3911 10 00 81 Нехидрогенирана въглеводородна смола, получена чрез полимеризация на алкени от С- 5 до С-10, циклопентадиен и дициклопентадиен, с цветност по Гарднър повече от 10 за чистия продукт или с цветност по Гарднър над 8 за 50 об. %-ов разтвор в толуен (както е определено по метод D6166 на ASTM) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 61


ex 3911 90 19 10 Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-4,4?-бифенилен) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 19 30 Съполимер на етиленимин и етиленимин дитиокарбамат, във воден разтвор на натриев хидроксид 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3911 90 99 25 Съполимер на винилтолуен и ?-метилстирен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30

ex 3911 90 99 30 1,4:5,8-диметанонафтален, 2-етилиден- 1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-полимер с 3a,4,7,7a- тетрахидро- 4,7-метано-1H-инден, хидрогениран 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27

*ex 3911 90 99 31 Съполимери на бутадиен и малеинова киселина, независимо дали съдържат неговите амониеви соли 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30

ex 3911 90 99 35 Алтерниращ съполимер на етилен и малеинов анхидрид (EMA) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27

ex 3911 90 99 40 Смеси на калциева и натриева сол със съполимер на малеиновата киселина и метилвинил етер, с тегловно съдържание на калций 9 % или повече, но не повече от 16 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 99 45 Съполимер на малеиновата киселина и метилвинил етер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 99 65 Калциево-цинкова сол на съполимер на малеинова киселина и метилвинил етер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 99 86 Съполимер на метилвинилов етер и анхидрид на малеиновата киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M29

ex 3912 11 00 30 Целулозен триацетат 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 3912 11 00 40 Целулозен диацетат на прах 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27

*ex 3912 39 85 10 Етилцелулоза, непластифицирана 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3912 39 85 20 Етилцелулоза, под формата на водна дисперсия, съдържаща хексадекан-1-ол и натриев додецилсулфат, съдържаща тегловно (27 ± 3) % етилцелулоза 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3912 39 85 30 Целулоза, хидроксиетилирана и алкилирана с дължина на алкилната верига 3 или повече въглеродни атома 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 62


ex 3912 90 10 10 Целулозен ацетат пропионат, непластифициран, под формата на прах: — съдържащ тегловно 25 % или повече пропионил (определен по метод ASTM D 817-72) и — с вискозитет, непревишаващ 120 поаза (определен по метод ASTM D 817-72 ), предназначен за производство на печатарски мастила, бои, лакове и други покрития, и покрития за размножаване и копиране ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3912 90 10 20 Фталат на хидроксипропил метилцелулоза 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3913 90 00 81 Смес от цианоетил полулан и цианоетил- поли(винилалкохол) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3913 90 00 85 Стерилен натриев хиалуронат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3913 90 00 92 Протеин, химически модифициран чрез карбоксилиране и/или добавяне на фталова киселина, със средно тегловно молекулно тегло (M w ) от 100 000 до 300 000 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3913 90 00 94 Гранули, съдържащи тегловно: — 35 % или повече, но не повече от 75 % екструдиран биополимер с високо съдържание на амилоза, получена от царевично нишесте, — 5 % или повече, но не повече от 16 % поливинил алкохол, — 10 % или повече, но не повече от 46 % пластификатор на базата на полиол, — 0,25 % или повече, но не повече от 3 % стеаринова киселина, — съдържащи или не 30 % (± 10 %) разградена полиестерна смола, но в количество в никакъв случай, непревишаващо количеството на биополимер с високо съдържание на амилоза 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3913 90 00 95 Натриева сол на хондроитинсярна киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3913 90 00 96 Прах, съдържащ тегловно 90 % (± 5 %) екструдиран биополимер с високо съдържание на амилоза, получен от царевично нишесте, 10 % (± 5 %) синтетичен полимер и 0,5 % (± 0,25 %) стеаринова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M28 ex 3916 20 00 91 Профили от поли(винилхлорид), използвани при изграждането на шпунтови стени и облицовки и съдържащи следните добавки: — титанов диоксид — поли(метилметакрилат) — калциев карбонат — свързващи вещества 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 63


*ex 3917 32 00 91 Тръби, съставени от блок съполимер на политетрафлуоретилен и полиперфлуоралкокситрифлуоретилен, с дължина не повече от 600 mm, диаметър не повече от 85 mm и дебелина на стената 30 ?m или повече, но непревишаваща 110 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3917 40 00 91 Пластмасови съединители, съдържащи О- пръстени, фиксираща щипка и система за отделяне (на газове), използвани в маркучи за гориво при автомобилите 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3919 10 19 10 Отразяващо фолио, съставено от слой полиуретан, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, и вложени стъклени перлички от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3919 10 80 25

ex 3919 90 00 31

ex 3919 10 19 20 Ролки от двустранно-лепяща лента: — с покритие от невулканизиран естествен или синтетичен каучук — с широчина 20 mm или повече, но не повече от 40 mm — съдържаща силикон, алуминиев хидроксид, акрил и уретан 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________

ex 3919 10 80 21 Отразяващ лист, състоящ се от: 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 3919 90 00 21 — слой от поликарбонатен или акрилен полимер, с равномерна щампована шарка от едната страна,

ex 3920 61 00 20 — с покритие от двете страни от един или повече слоеве от пластмаса,

— покрит или не от едната страна с лепящ слой и отделящ се лист

>M28

ex 3919 10 80 23 Отразяващо многослойно фолио, съдържащо: — поли(винилхлорид); — полиуретан със защитен отпечатък срещу фалшифициране, промяна или замяна на данни или копиране от едната страна, и слой от стъклени микросфери от другата; — слой, съдържащ знак за сигурност и/или официален идентификационен знак, който променя вида си в зависимост от ъгъла на наблюдение; — метализиран алуминий; — и залепващ слой, покрит едностранно с отделяща се подложка 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27ex 3919 10 80 27 Полиестерно фолио: — с едностранно покритие от акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка, и — от другата страна със ли без покритие от акрилно лепящо вещество, залепващо се при натиск, или с акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 3919 90 00 20

>M27

*ex 3919 10 80 30 Двустранно, самозалепващо се фолио от модифицирана епоксидна смола, на роли с широчина 10-20 cm, дължина 10-210 m и с обща дебелина 10-50 ?m, непригодено за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M28

ex 3919 10 80 32 Фолио от политетрафлуоретилен: — с дебелина 110?m или повече, — с повърхностно електрическо съпротивление между 10 2 и 10 14 ома, определено по метода ASTM D 257, — с едностранно покритие от акрилно, залепващо се при натиск лепящо вещество 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27

*ex 3919 10 80 35 Отразяващо фолио, съставено от слой поли(винилхлорид), слой от алкиден полиестер, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, видим само на обратно отразяващо осветление и вложени стъклени перлички, от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или двете страни с отделящ се защитен лист 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28

ex 3919 10 80 37 Фолио от политетрафлуоретилен: — с дебелина 100 ?m или повече, — удължение на разрушаване не повече от 100 %, — с едностранно покритие от силиконово, залепващо се при натиск лепящо вещество 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

__________ __________

ex 3919 10 80 40 Черно фолио от поли(винилхлорид): — с гланц, измерен при геометрия с повече от 30 градуса съгласно изпитвателен метод ASTM D 2457, — със или без покритие от защитен филм от полиетилен терефталат от едната страна, а от другата със залепващ при натиск лепящ слой с улеи и с отделяща се подложка 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2011 г.

ex 3919 90 00 43

>M27 *ex 3919 10 80 45 Армирана лента от полиетиленова пяна, покрита и от двете страни с акрилно, микроканално, чуствително на натиск лепило, а от едната страна със слой, вложен с дебелина по-голяма или равна на 0,38 mm, но не повече от 1,53 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3919 90 00 45

>M28 65


>M29 __________ ex 3919 10 80 50 Залепващо фолио, състоящо се от основа от съполимер на етилен и винилацетат (EVA) с дебелина 70 ?m ли повече и акрилов лепящ слой с дебелина 5 ?m или повече, предназначен за шлифоване и/или нарязване на силициеви дискове ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 3919 90 00 41

ex 3920 10 89 25

>M27 *ex 3919 10 80 55 Лента от акрилна пяна, покрита от едната страна с топлинноактивиращо се лепило или с чувствително на натиск акрилно лепило, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило и отделящ се лист, с пилингова адхезия „peel adhesion“ при ъгъл 90 ° повече от 25 N/cm (определена по метод ASTM D 3330) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3919 90 00 53

*ex 3919 10 80 60 Ламиниран отразяващ лист с постоянен мотив, състоящ се от тънък слой от поли(метилметакрилат), следващ слой от акрилов полимер, съдържащ микропризми, тънък слой от поли(метилметакрилат), лепилен слой и отделящ се лист 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________

ex 3919 10 80 65 Самозалепващ отразяващ лист, под формата или не на отделни парчета: 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 3919 90 00 57 — с еднородна шарка,

— със или без слой от залепваща лента,

— състоящ се от слой от акрилен полимер, следван от слой от поли(метил метакрилат), съдържащ микропризми,

— съдържащ или не допълнителен слой от полиестер и

— лепящ слой с отделящ се лист

>M28 __________

ex 3919 90 00 19 Прозрачен самозалепващ филм от поли(етилен терефталат): — без замърсявания и дефекти, — с покритие от едната страна от акрилно, залепващо при натиск лепящо вещество и защитен слой, а от другата страна с антистатичен слой от органично съединение- холин на йонна основа, — със или без годен за печатане прахозащитен слой от модифицирано органично съединение с дълга верига и алкилни групи, — с обща дебелина (без защитния слой) 54 ?m или повече, но не повече от 64 ?m, и — с широчина, превишаваща 1 295 mm, но непревишаваща 1 305 mm 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

>M27 66


ex 3919 90 00 22 Черно полипропиленово фолио: — с гланц при повече от 20 градуса, определен по изпитвателен метод ASTM D2457, — със или без покритие от защитен филм от полиетилен-терефталат от едната страна, а от другата със залепващо се при натиск лепило с канали и отделящ се слой 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27

*ex 3919 90 00 23 Фолио, съставено от 1 до 3 ламинирани слоя от поли(етилентерефталат) и съполимер на терефталова киселина, себацинова киселина и етиленгликол, покрито от едната страна с устойчиво на изстриване акрилно покритие, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило, водоразтворимо покритие от метилцелулоза и предпазен лист от поли(етилентерефталат) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28

ex 3919 90 00 24 Отразяващ ламиниран лист: — състоящ се от слой от епоксиден акрилат, с равномерна щампована шарка от едната страна — с покритие от двете страни от един или повече слоеве от пластмаса и — покрит от едната страна с лепящ слой и отделящ се лист 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27

*ex 3919 90 00 25 Фолио, състоящо се от многослойна структура от поли(етилен терефталат) и съполимер на бутилакрилат и метилметакрилат, покрито от едната страна от абразивоустойчиво акрилно покритие с включени наночастици от антимонов калаен окис и въглеродни сажди, а от другата страна – с акрилно, чуствително на натиск лепило и защитен слой от поли(етилен терефталат), с покритие от силикон 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28

ex 3919 90 00 26 Фолио от етиленвинилацетат: — с дебелина 100 ?m или повече, — с едностранно покритие от акрилно, залепващо при натиск или под въздействие на ултравиолетови лъчи вещество, и полиестерен слой 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27

*ex 3919 90 00 27 Поли(етилен терефталотово) фолио, с адхезионна способност не по-голяма от 0,147N/25 mm и електростатично разреждане не повече от 500 V 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28

ex 3919 90 00 28 Фолио от поли(винилхлорид) или полиетилен или друг полиолефин: — с дебелина 65 ?m или повече, — с едностранно покритие от акрилно, лепящо под въздействие на ултравиолетово лъчение вещество, и с полиестерна подложка 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M28 67


*ex 3919 90 00 29 Полиестерно фолио, с покритие от двете страни от акрилно и/или гумено (чувствително на натиск) лепило, навито на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm (доставяно с отделяща се подложка) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3919 90 00 33 Прозрачно самозалепващо се фолио от поли(етилен), без онечиствания или дефекти, покрито от едната страна с акрилов, залепващ се при натиск, адхезив, с дебелина 60 ?m или повече, но не повече от 70 ?m, и с широчина над 1 245 mm, но не повече от 1 255 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________

ex 3919 90 00 35 Светлоотразителен слоест лист на ролки, с широчина над 20 cm, с равномерна щампована структура, състоящ се от поливинилхлоридно фолио с едностранно покритие от: — слой от полиуретан, съдържащ стъклени микрогранули — слой от поли(етилен винил ацетат), — лепящ слой и — антиадхезионен (отлепващ се) лист 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M28 __________

>M29 __________

ex 3919 90 00 37 Поглъщащо ултравиолетовото лъчение фолио от поли(винилхлорид): — с дебелина 78 ?m или повече, — покрито от едната страна с лепящ слой и отделящ се лист, — с адхезионна способност от 1 764 mN/25 mm или по-висока 0 % 1.1.2011-31.12.2014

>M27

*ex 3919 90 00 39 Лист от поли(винилхлорид), с дебелина по- малка от 1 mm, покрит с адхезив, в който са вложени стъклени перлички, с диаметър, непревишаващ 100 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00 47 Поляризиращо фолио на ролки, състоящо се от многослоен филм от поливинилов алкохол, подсилено от всяка страна с триацетилов целулозен слой, с нанесен чувствителен на натиск адхезив от едната страна, и с отделим филм 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 9001 20 00 40

*ex 3919 90 00 49 Отразяващ ламиниран лист, състоящ се от фолио от поли(метилметакрилат), с постоянен релефен мотив от едната страна, слой от полимер, съдържащ стъклени микроперлички, лепящ слой и отлепващ се лист 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00 51 Биаксиално ориентирано фолио от поли(метилметакрилат) с дебелина 50 ?m или повече, но непревишаваща 90 ?m, дори покрита от едната страна с лепилен слой и отделящ се защитен лист 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 51 00 30

>M27 68


*ex 3919 90 00 55 Рула от биаксиално ориентиран полипропиленов филм: — със самозалепващо покритие, — с ширина 363 mm или повече, но не повече от 507 mm, — с обща дебелина на филма 10 ?m или повече, но не повече от 100 ?m, за защита на течнокристалните дисплеи при производството на течнокристални модули ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M29

ex 3919 90 00 60 Светлоотразяващо фолио, съдържащо: — слой от поли(винилхлорид), — полиуретанов слой, — слой от стъклени микросфери, — слой, съдържащ или не знак за сигурност и/ или официален идентификационен знак, който променя вида си в зависимост от ъгъла на наблюдение; — метилазиран с алуминий слой и — залепващ слой, покрит едностранно с отделяща се подложка 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M30

ex 3919 90 00 63 Съвместно екструдирано трислойно фолио: — всеки слой съдържа смес от полипропилен и полиетилен, — съдържащо тегловно не повече от 3 % други полимери, — съдържащо или не титанов диоксид в средния слой, — с покритие от акрилно, залепващо се при натиск лепило, и — с отделяща се подложка, — с обща дебелина не повече от 110 ?m 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M29

ex 3919 90 00 65 Самозалепващо се фолио с дебелина 40 ?m или повече, но не повече от 400 ?m, състоящо се от един или повече слоя от прозрачен, метализиран или оцветен поли(етилентерефталат), с покритие, устойчиво на надраскване, от едната страна и със залепващо се при натиск лепящо вещество и силиконова отделяща се подложка от другата страна 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 3919 90 00 70 Самозалепващи се полиращи дискове от микропорест полиуретан, дори и с мека подложка 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 3920 10 25 10 Фолио с дебелина, непревишаваща 0,20 mm от смес на полиетилен и съполимер на етилен с окт-1-ен, релефно щампован с правилни ромбоидални фигури, предназначен за покриване на двете страни на слой от невулканизиран каучук ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 10 89 20

*ex 3920 10 25 20 Фолио от полиетилен, от видовете използвани за ленти за пишещи машини 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 10 28 91 Полиетиленово фолио с дебелина 19 ?m (± 1), с отпечатан върху него графичен мотив, състоящ се от осем различни цвята от едната страна на фолиото и от един цвят – от другата страна, като графичният мотив е със следните характеристики: — повтаря се и е равномерно разпределен по дължината на фолиото — е равномерно и видимо подреден, когато се наблюдава откъм гърба или лицето на фолиото 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 69


ex 3920 10 89 40 Съставен лист с акрилно покритие и наслоен с полиетилен с висока плътност, с обща дебелина 0,8 mm или повече, но непревишаваща 1,2 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3920 20 21 30 Биаксиално ориентирано фолио от полипропилен с коекструдиран слой от полиетилен от едната страна и с обща дебелина 11,5 ?m или повече, но не повече от 13,5 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________

ex 3920 20 29 92 Моноаскиално ориентирано фолио, с обща дебелина непревишаваща 75 ?m, съставено от два или три слоя, всеки от които е съставен от смес от полипропилен и полиетилен, със среден слой със или без съдържание на титанов диоксид, притежаващо: — якост на опън по посока на изтеглянето от 140 MPa или повече, но не повече от 270 MPa и — якост на опън в напречната посока от 20 MPa или повече, но не повече от 40 MPa както е определено по метода на изпитване ASTM D882/ISO 527-3 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27 *ex 3920 20 29 93 Моноаксиално ориентирано фолио, съставено от три слоя, всеки от които е съставен от смес от полипропилен и съполимер на етилен и винилацетат, с: — дебелина 55 ?m или повече, но непревишаваща 97 ?m, — модул на еластичност в машинно направление 0,75 GPa или повече, но непревишаваща 1,45 GPa и — модул на еластичност в напречно направление 0,20 GPa или повече, но непревищаваща 0,55 GPa 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3920 20 80 92 Ламиниран лист или лента, съставен от фолио с дебелина 181 ?m или повече, но непревишаваща 223 ?m, съставена от смес на съполимер на пропилен с етилен и съполимер на стирен-етилен-бутилен-стирен (SEBS), промазани или покрити от едната страна със слой от съполимер на стирен-етилен-бутилен- стирен (SEBS) и слой от полиестер 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10 92 Лист от поли(винилхлорид), устойчив на ултравиолетови лъчи, без всякакви отвори, дори микроскопични, с дебелина 60 ?m или повече, но непревишаваща 80 ?m, съдържащ 30 или повече, но не повече от 40 части пластификатор на 100 части поли(винилхлорид) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10 94 Фолио с огледален блясък 70 или повече измерен при ъгъл 60 ° с използване на глосометър (определено по метод ISO 2813:2000), съставено от един или два слоя поли(винилхлорид), покрит от двете страни със слой от пластмаса, с дебелина 0,26 mm или повече, но непревишаващ 1,0 mm, покрит от бляскавата повърхност с предпазно фолио от полиетилен, на роли с широчина 1 000 mm или повече, но непревишаваща 1 450 mm, предназначено за производство на стоки от позиция N o 9403 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 49 10 93

>M27 70


ex 3920 43 10 95 Отразяващ ламиниран лист, съставен от фолио от поли(винилхлорид) и фолио от друга пластмаса, изцяло релефно щапован с правилни пирамидални фигури, покрит от едната страна с отделящ се лист 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10 96 Фолио със степен на блясък 70 или повече, измерена при ъгъл 60 ° с използване на глосометър (определено по метод ISO 2813:2000), съставено от слой поли(етилентерефталат) и слой от оцветен поли(винилхлорид), за облицовъчни панели и врати, от видовете, използвани при производство на домакински уреди ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10 97 Фолио, релефно щамповано с дълбочина на щампата не повече от 12 ?m, с огледален блясък 7 или повече, но непревишаващ 17, измерен при ъгъл 60 ° с използване на глосометър (определен по метод ISO 2813:2000), съставено от поне два слоя от поли(винилхлорид) с обща дебелина, непревищаваща 0,5 mm, покрито върху щампованата повърхност със защитно фолио, на роли с широчина 1 400 mm или повече, но непревищаваща 1 400 mm, предназначено за производство на стоки от позиция N o 9403 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 51 00 10 Плоча от поли(метилметакрилат), с антистатично покритие, с размери 738 ? 972 mm (+/- 1,5 mm) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 51 00 20 Плоча от поли(метилметакрилат), съдържаща алуминиев трихидроксид, с дебелина 3,5 mm или повече, но непревишаваща 19 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 51 00 40 Листове от полиметилметакрилат, в съответствие със стандарти EN 4364 (MIL-P- 5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) и EN 4366 (MIL-PRF-25690) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 59 90 10 Непорест и ненаслоен лист от модифициран съполимер на акрилонитрил-метил-акрилат с дебелина от 1,0 mm или повече, но не повече от 1,3 mm, опакован на роли 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M28 ex 3920 59 90 20 Отразяващ ламиниран лист, състоящ се от един слой епоксиакрилат, релефно и равномерно щампован от едната страна, покрит от двете страни с един или повече слоя пластмаса 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3920 62 19 01 Коекструдиран непрозрачен лист от поли(етилентерефталат), с дебелина 50 ?m или повече, но непревишаваща 350 ?m, съставен главно от слой, съдържащ въглеродни сажди 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 03

>M27 71


ex 3920 62 19 07 Фолио от поли(етилентерефталат), непокрито с лепило, с дебелина, непревишаваща 25 ?m: 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 09 — или само оцветен в масата, или — оцветен в масата и метализиран от едната страна

ex 3920 62 19 11 Фолио само от поли(етилентерефталат), с обща дебелина, непревишаваща 120 ?m,съставен от един или два слоя, всеки от които съдържа изцяло в масата оцветяващ и/или UV- абсорбиращ материал, непокрито с лепило или друг материал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 13

ex 3920 62 19 14 Фолио от поли(етилентерефталат), с дебелина 20 ?m или повече, но непревишаваща 150 ?m, покрито от едната страна със силикон, предназначен за производство на фолио за прозорци ( 1 ) 3 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3920 62 19 16

ex 3920 62 19 17 Ламинирано фолио само от поли(етилентерефталат), с обща дебелина непревишаваща 120 ?m, съставен от един слой само метализиран и един или два слоя, всеки от които съдържа изцяло в масата оцветяващ и/или UV- абсорбиращ материал, непокрито с лепило или друг материал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 19

ex 3920 62 19 20 Отразяващ полиестерен лист, релефно щампован с пирамидални фигури, предназначен за производство на защитни стикери и знаци, защитни облекла и аксесоари за тях, или училищни чанти, раници и подобни сакове ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 21 Фолио от поли(етилентерефталат), промазано или покрито от едната страна или от двете страни със слой от модифициран полиестер, с обща дебелина 7 ?m или повече, но не повече от 11 ?m, предназначено за производство на видео ленти с магнитен слой от метални пигменти и с широчина 8 mm или 12,7 mm ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 23

>M28 ex 3920 62 19 24 Фолио от полиетилен-терефталат с дебелина 186 ?m или повече, но непревишаваща 191 ?m, с едностранно покритие от акрилен слой с матрична шарка 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 3920 62 19 26

>M27 ex 3920 62 19 37 Фолио от поли(етилентерефталат), с дебелина, непревишаваща 12 ?m, покрито от едната страна със слой от алуминиев оксид с дебелина, непревишаваща 35 nm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 39

>M27 72


ex 3920 62 19 41 Фолио от поли(етилентерефталат) с дебелина 18 ?m или повече, но непревишаваща 25 ?m, със: 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 43 — свиване (3,4 ± 0,1) % в машинно направление (определено по метод ASTM D 1204) и — свиване (0,3 ± 0,2) % в напречно направление (определено по метод ASTM D 1204)

>M29

ex 3920 62 19 47 Листове или рула от поли(етилен терефталат): 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 3920 62 19 49 — покрит от двете страни със слой от акрилна епоксидна смола,

— с обща дебелина 37 ?m (± 3 ?m)

>M27

ex 3920 62 19 51 Фолио от поли(етилентерефталат), поли(етиленнафталат) или подобеи полиестер, покрито от едната страна с метал и/или метални оксида, съдържащо тегловно по-малко от 0,1 % алуминий, с дебелина, непревишаваща 300 ?m, и с повърхностно съпротивление, непревишаващо 10 000 ohm(на квадрат) (определено по метод ASTM D 257-99) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 53

ex 3920 62 19 54 Матирано фолио от поли(етилентерефталат), с огледален блясък 15, измерен при ъгъл 45 °, и 18, измерен при ъгъл 60 ° с използване на глосометър(определен по метод ISO 2813:2000), и с широчина 1 600 mm или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 56

ex 3920 62 19 57 Фолио от бял поли(етилентерефталат), оцветен в масата, с дебелина 185 ?m или повече, но непревишаваща 253 ?m, покрито от двете страни с антистатичен слой 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 59

ex 3920 62 19 73 Фолио с преливащи се цветове, от полиестер и поли (метилметакрилат) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 69 00 40

>M28 __________

ex 3920 62 19 75 Прозрачно фолио от полиетилентерефталат: — с двустранно нанесени слоеве от органични вещества на основата на акрил с дебелина 7 nm или повече, но не повече от 80 nm, — с повърхностно напрежение 36 Dyne/cm или повече, но непревишаваща 39 Dyne/cm, — с пропускане на светлината над 93 %, — с мътност не по-висока от 1,3 %, — с обща дебелина 10 ?m или повече, но не повече от 350 ?m, — с широчина 800 mm или повече, но не повече от 1 600 mm 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

ex 3920 62 19 77

>M27 73


ex 3920 62 19 80 Филм от полиетилен терефталат с дебелина до 20 ?m и двустранно газово бариерно покритие, на базата на полимерна матрица с диспергиран силициев двуокис, не по-дебело от 2 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3920 62 19 82

>M29 __________

>M27

ex 3920 69 00 20 Фолио от поли (етилен нафтален-2,6-дикарбоксилат) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 79 90 10 Фолио от целулозен ацетобутират, със или без поликарбонатен слой, с дебелина не повече от 0,81 mm, съдържащо микрограпавини с типичен ъгъл от 30 градуса, измерен от двете страни спрямо перпендикуляр към повърхността 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M28 ex 3920 91 00 51 Фолио от поливинилбутирал с тегловно съдържание 25 % или повече, но не повече от 28 % триизобутил фосфат като пластификатор 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 3920 91 00 52 Фолио от поли(винилбутирал): — с тегловно съдържание на триетиленгликол бис(2-етилхексаноат) от 26 % или повече, но не повече от 30 %, като пластификатор, — с дебелина 0,73 mm или повече, но не повече от 1,50 mm 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 3920 91 00 91 Фолио от поли (винилбутирал) с градуирана оцветена ивица 3 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 91 00 92 Пластифцирано фолио от поливинилбутирал, съдържащ тегловно: — или 14,5 % или повече, но не повече от 17,5 % дихексиладипат, — или 14,5 % или повече, но не повече от 28,5 % дибутилсебацат 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 91 00 93 Фолио от поли (етилентерефталат), дори метализирано от едната или от двете страни, или ламинирано многослойно фолио от поли(етилентерефталат), метализирано само на външните страни, със следните характеристики: — пропускливост на видимата светлина 50 % или повече, — покрит от едната или от другата страна със слой от поли(винилбутирал), но непокрит с лепило или друг материал с изключение на поли(винилбурирал), — с обща дебелина 0,2 mm без да се вземат предвид слоевете от поли(винилбутирал), предназначен за производство на топлоотразяващи или декоративно ламинирани стъкла ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 74


ex 3920 91 00 95 Съекструдирано трислойно фолио от поли (винилбутирал) с градуирана цветна лента, съдържащо тегловно 29 % или повече, но не повече от 31 % 2,2?-етилендиоксидиетил бис(2- етилхексаноат) като пластификатор 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 92 00 30 Полиамиден филм с дебелина не повече от 20 ?m и двустранно газово бариерно покритие, който се състои от полимерна матрица с диспергиран силициев двуокис, не по-дебело от 2 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 3920 99 28 40 Полимерно фолио, съставено от следните мономери: — Поли (тетраметилен етер гликол), — Bis (4-изоцианотоциклохексил) метан, — 1,4-Бутандиол или 1,3-Бутандиол, — с дебелина 0,25 mm или повече, но не повече от 5,0 mm, — релефно щампован с постоянен мотив от едната страна и — покрит с отделящ се защитен лист 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 99 28 50 Термопластичен полиуретанов филм с дебелина от 250 ?m или повече, но не повече от 350 ?m, покрито с отстраним защитен филм от едната страна 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 3920 99 59 25 Фолио от поли(1-хлортрифлуоретилен) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 99 59 50 Фолио от политетрафлуоретилен, немикропорест, под формата на роли, с дебелина 0,019 mm или повече, но непревишаваща 0,14 mm, непропускаеми на водна пара 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 99 59 55 Йонообменни мембрани от флуорирани пластмаси 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 99 59 60 Фолио от съполимер на винил алкохол, разтворим в студена вода, с дебелина 34 ?m или повече, но непревишаваща 90 ?m, с якост на опън и скъсване 20 MPa или повече, но непревишаваща 45 MPa, и удължение при скъсване 250 % или повече, но не превишаващо 900 % 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 99 90 20 Проводящ анизотропен филм, на ролки, с широчина 1,5 mm или повече, но непревишаваща 3,15 mm и с максимална дължина 300 m, използван за свързване на електронните елементи на течнокристални или плазмени екрани 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 13 10 10 Лист от полиуретан на пяна, с дебелина 3 mm (± 15 %) и относително тегло 0,09435 или повече, но непревишаваща 0,10092 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 19 00 91 Фолио от микропорест полипропилен с дебелина, непревишаваща 100 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 19 00 93 Лента от микропорест политетрафлуоретилен, върху подложка от нетъкан текстил, предназначен за производство на филтри за апарати за хемодиализа ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 75


ex 3921 19 00 95 Фолио от полиетерсулфон, с дебелина, непревишаваща 200 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 19 00 96 Поресто фолио, съставено от слой полиетилен с дебелина 90 ?m или повече, но непревищаваща 140 ?m, и слой от регенерирана целулоза, с дебелина 10 ?m или повече, но непревишаваща 40 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3921 90 10 10 Композитна плоча от поли(етилентерефталат) или поли(бутилен терефталат), усилена със стъклени влакна 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3921 90 10 20 Фолио от поли(етилен терефталат), ламинирано от едната страна или от двете страни със слой от еднопосочен нетъкан поли(етилен терефталат) и импрегнирано с полиуретан или епоксидна смола 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 90 55 20 Усилен със стъклени влакна препрег, съдържащ смола на базата на естер на циановата киселина или на бисмалеимид (B) триазин (Т), смесена с епоксидна смола, с размери: — 469,9 mm (±2 mm) ? 622,3 mm (±2 mm), или — 469,9 mm (±2 mm) ? 414,2 mm (±2 mm), или — 546,1 mm (±2 mm) ? 622,3 mm (±2 mm) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________ >M28

ex 3921 90 55 30 Препрег на листове или рулони, съдържащ бромирана епоксидна смола, усилена със стъклена тъкан с — течливост не по-висока от 3,6 mm (определена по IPC-TM 650.2.3.17.2) и — температура на встъкляване (Tg) над 170 °C (определена по IPC-TM 650.2.4.25) предназначен за производството на печатни платки ( 1 ) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M30

ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00 25 21 29 Препрег на листове или рулони, със съдържание на полиимидна смола 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2014 г.

>M27

ex 3921 90 60 91 Тъкан от политетрафлуоретилен, промазана или покрита със съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоретилен със странични вериги, перфлуорирани с алкокси крайни групи на карбоксилна или сулфонова киселина, дори под формата на калиева или натриева сол 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5407 71 00 20

ex 5903 90 99 10

ex 3921 90 60 93 Фолио със степен на блясък 30 или повече, но непревишаващ 60, опредеделен при ъгъл 60 ° чрез използване на глосомер (определено по метод ISO 2813:2000), съставено от слой поли(етилентерефталат) и слой от оцветен поли(винилхлорид), свързани чрез метализирано лепилно покритие, за облицовъчни панели и врати от видовете, използвани за производство на домакински уреди ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 76


ex 3923 30 90 10 Резервоар от полиетилен за сгъстен водород: — с алуминиеви пластини в двата края, — напълно запечатан в обвивка от въглеродни влакна, импрегнирани с епоксидна смола, — с диаметър, превишаващ 213 mm, но непревишаващ 368 mm, — с дължина, превишаваща 860 mm, но непревишаваща 1 260 mm и — обем, превишаващ 18 литра, но непревишаващ 50 литра 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 92 20 Отразяващ лист или лента, съставени от лицева повърхност от поли(винилхлорид), релефно щампована с правилни пирамидални форми, горещо слепени в успоредни линии или в мрежеста форма върху поддържаща лента от пластмасов материал, трикотажен плат или тъкан, покрити от едната страна с пластмасов материал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97 10 Микросфери от полимер на дивинилбензен, със среден диаметър 4,5 ?m или повече, но непревишаващ 80 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97 15 Листов ресор с напречна траверса от пластмаса, подсилена със стъклени влакна, предназначен за производство на системи за окачване на автомобилни превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97 25 Неекспандируеми микросфери от съполимер на акрилонитрил, метакрилонитрил и изоборнил метакрилат, с диаметър 3 ?m или повече, но непревишаващ 4,6 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97 55 Плосък продукт от полиетилен, перфориран в противоположни посоки, с дебелина 600 ?m или повече, но непревишаваща 1 200 ?m, и с тегло 21 g/m 2 или повече, но непревишаващо 42 g/m 2 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 4007 00 00 10 Нишки и въжета от вулканизиран каучук със силиконово покритие 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 4016 99 97 20 Уплътнителни запушалки от мек каучук, за производство на електролитни кондензатори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

4105 10 10 Овчи или агнешки кожи, обезкосмени, дъбени или додъбени, но неподготвяни допълнително, дори цепени, различни от кожите от позиция 4114 0 % 1.1.2010-31.12.2013

4105 10 90

4105 30 91

4105 30 99

4106 21 10 Кожи от кози и ярета, обезкосмени, дъбени или додъбени, но неподготвяни допълнително, дори и нацепени, различни от кожите от позиция 4114 0 % 1.1.2010-31.12.2013

4106 22 90

>M27 77


>M29 __________ 4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00 Кожи от други животни, обезкосмени, неподготвяни допълнително освен дъбенето, различни от кожите от позиция 4114 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27 ex 5004 00 10 10 Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени отпадъци), непригодени за продажба на дребно, неизбелени, изварени или избелени, изцяло от коприна 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 5004 00 90 10 Прежди изцяло от естествена коприна, непригодени за продажба на дребно 2,5 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 5005 00 10 10 Прежди изцяло от отпадъци от естествена коприна (дреб), непригодени за продажба на дребно 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5005 00 90 10

ex 5205 31 00 10 Шестжична прежда от избелен памук, с линейна плътност 925 dtex или повече, но непревишаваща 989 dtex на единичната прежда, за производството на тампони ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

5208 11 10 Превързочна марля 5,2 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5402 45 00 20 Прежди от синтетични текстилни влакна само от ароматични полиамиди, получени чрез поликондензация на m-фенилелдиамин и изофталова киселина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5402 47 00 10 Двукомпонентни прежди от синтетични нишки, нетекстурирани, без сук, с линейна плътност 1 650 decitex или повече, но не повече от 1 800 decitex, състоящи се от 110 или повече, но не повече от 120 нишки, всяка нишка от които със сърцевина от поли(етилен терефталат) и с обвивка от полиамид-6, съдържащи тегловно 75 % или повече, но не повече от 77 % поли(етилен терефталат), предназначени да бъдат използвани при производството на покрития за покриви (roofings) ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M29 ex 5402 47 00 20 Двукомпонентна монофилна прежда с плътност не повече от 30 децитекса, състояща се от: — сърцевина от пилиетилентерефталат и — външен слой от съполимер от пилиетилентерефталат и полиетиленизофталат използван в производството на филтърни тъкани ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 5402 49 00 30 Прежди от съполимери на гликолова киселина с млечна киселина, за производство на хирургически конци ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5402 49 00 50 Прежди от нетекстурирани нишки от поли(винил алкохол) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5402 49 00 70 Прежди от синтетични нишки, единични, съдържащи тегловно 85 % или повече акрилонитрил, под формата на фитил, съдържащ 1 000 безкрайни нишки или повече, но не повече от 25 000 безкрайни нишки, с тегло на метър 0,12 g, или повече, но непревишаващо 3,75 g, и дължина 100 m или повече, за производство на прежди от карбонови влакна ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 78


ex 5404 19 00 20 Монофиламенти от поли(1,4-диоксанон) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 5404 19 00 30 Монофиламенти, нестерилизирани, от съполимер на 1,3-диоксан-2-он със 1,4- диоксан-2,5-дион, за производство на хирургически конци ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 5404 19 00 50 Монофиламенти от полиестер или поли(бутилентерефталат), чието най-голямо напречно сечение е 0,5 mm или повече, но не превишава 1 mm, за употреба в производството на ципове ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5404 90 90 20 Ленти от полиамид 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5407 10 00 10 Текстилна тъкан, състояща се от основа от влакна от полиамид-6,6 и вътък от полиамид- 6,6, полиуретан и съполимер на терефталова киселина, парафенилендиамин и 3,4’- оксибис(фенилендиамин) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 5503 11 00 10 Синтетични щапелни влакна от съполимер на терефталова киселина, p-фенилендиамин и 3,4?-оксибис(фениленамин), с дължина непревишаваща 7 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5601 30 00 40

ex 5503 90 00 20 Поли(винил алкохол)-ни влакна, дори ацетализирани 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5506 90 00 10

ex 5601 30 00 10

ex 5603 11 10 10 Поли(винил алкохол) нетъкани текстилни материали, на парчета или изрязани в правоъгълна форма 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 11 90 10 — с дебелина 200 ?m или повече, но непревишаваща 280 ?m и

ex 5603 12 10 10 — тегло 20 g/m 2 или повече, но непревишаващо 50 g/m 2

ex 5603 12 90 10

ex 5603 91 10 10

ex 5603 91 90 10

ex 5603 92 10 10

ex 5603 92 90 10

ex 5603 11 10 20 Нетъкан текстил с тегло до 20 g/m 2 , съдържащ влакна, произведени по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток и по аеродинамичния метод със стопилка, поместени в сандвич от два външни слоя, съдържащи безкрайни влакна (не по-малко от 10 ?m и не повече от 20 ?m в диаметър), и от своя страна обхващащи вътрешния слой, съдържащ свръхфини безкрайни влакна (с диаметър, не по-малък от 1 ?m и не повече от 5 ?m), за изработката на детски пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни продукти ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 5603 11 90 20

ex 5603 12 90 30 Нетъкани текстилни материали от ароматни полиамидни влакна, получени чрез поликондензация на m-фенилендиамин и изофталова киселина, на парчета или изрязани в правоъгълна форма 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 13 90 30

ex 5603 14 90 10

ex 5603 92 90 60

ex 5603 93 90 40

ex 5603 94 90 30

>M27 79


ex 5603 12 90 50 Нетъкан текстилен материал: — с тегло 30 g/m 2 или повече, но не повече от 60 g/m 2 , — съдържащ нишки от полипропилен или от полипропилен и полиетилен, — щампован или не, при което: — от едната страна, 65 % от общата площ е с кръгли пискюлчета с диаметър 4 mm, състоящи се от захванати, повдигнати нетъкани къдрави нишки, подходящи за захващане към тях на екструтирани материали с екструдирани кукички, като останалите 35 % от площта са със свързващо вещество, — а от другата страна повърхността е гладка и нетекстурирана, за производството на салфетки или пелени за бебета и подобни санитарни изделия ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 5603 12 90 60 Нетъкани текстилни материали от директно изпреден полиетилен, с тегло повече от 60 g/ m 2 , но непревишаващо 80 g/m 2 , и въздухоустойчивост (Gurley) 8 s или повече, но непревишаваща 36 s (по метод съгласно ISO 5636/5) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 13 90 60

>M29 __________ ex 5603 12 90 70 Нетъкани материали от полипропилен: 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 5603 13 90 70 — със слой, получен по аеродинамичния метод от стопилка, ламиниран от всяка страна с нетъкани нишки, получени от стопилка на полипропилен,

ex 5603 92 90 40 — с дебелина не по-голяма от 550 ?m,

ex 5603 93 90 10 — с тегло не по-голямо от 150 g/m 2 ,

— нацяло или просто изрязани във форма на квадрати или правоъгълници и

— неимпрегнирани

>M27 ex 5603 13 10 10 Електрически непроводящи нетъкани текстилни материали, състоящи се от централно фолио от фолио от поли(етилен терефталат), двустранно ламинирани с еднопосочно ориентирани влакна от поли(етилен терефталат), покрити от двете страни с устойчива на високи температури и електрически непроводима смола, с тегло 147 g/m 2 или повече, но непревишаващо 265 g/m 2 , с неизотропна якост на опън в двете посоки, предназначени за използване като електроизолационен материал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 14 10 10

>M30 ex 5603 13 10 20 Нетъкани текстилни материали от директно изпреден полиетилен с покритие: — с тегло над 80 g/m 2 , но не повече от 105 g/ m 2 и — въздухоустойчивост (Gurley) 8s или повече, но непревишаваща 75 s (определена по метода съгласно ISO5636/5) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 5603 14 90 30 Нетъкани текстилни материали, състоящи се от среден тънък слой от еластомер, ламиниран от всяка страна с директно изпредени нишки от полипропилен, с тегло 200 g/m 2 или повече, но непревишаващо 300 g/m 2 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 80


ex 5603 92 90 20 Нетъкани текстилни материали, състоящи се от среден слой от влакна, получени чрез обдухване чрез стопилка термопластичен еластомер, ламиниран от всяка страна с директно изпредени нишки от полипропилен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 93 90 20

ex 5603 92 90 70 Нетъкани текстилни материали, многослойни, от смес от влакна, получени чрез обдухване от стопилка и щапелни влакна полипропилен и полиестер, дори ламинирани от една или от двете страни с директно изпредени нишки от полипропилен, с обща дебелина, непревишаваща 50 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 94 90 40

ex 5603 94 90 20 Пръчки от акрилни влакна, имащи дължина не повече от 50 cm, за производство на връхчета за маркери ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 5607 50 90 10 Канапи, нестерилизирани, от поли(гликолова киселина) или от поли(гликолова киселина) и нейните съполимери с млечна киселина, плетени, със сърцевина, за производство на хирургически конци ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 5803 00 10 91 Тъкани със сплитка гаце от памук, с широчина по-малка от 1 500 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5903 10 90 10 Трикотажни или тъкани платове, промазани или покрити от едната страна с изкуствен пластмасов материал, в който са вградени микросфери 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5903 20 90 10

ex 5903 90 99 20

ex 5906 99 90 10 Гумирани тъкани, състоящи се от основни прежди от полиамид-6,6 и вътачни прежди от полиамид-6,6, полиуретан и съполимер на терафталова киселина, p-фенилендиамин и 3,4?-оксибис(фениленамин) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5907 00 00 10 Тъкани, промазани с лепило, в което са вградени сфери с диаметър, непревишаващ 150 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 5911 10 00 10 Иглонабити филцове от синтетични влакна, несъдържащи полиестер, дори съдържащи каталитични частици, вплетени вътре в синтетичните влакна, промазани или покрити от едната страна с политетрафлуоретиленен слой, за производство на филтриращи продукти ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 5911 90 90 30 Части за апарати за пречистване или филтриране на вода чрез обратна осмоза, съставени основно от пластмасови мембрани, вътрешно подсилени с тъкани или нетъкани текстилни материали, които са намотани около перфорирана тръба, поставена в пластмасов цилиндър, чиято дебелина на стената не превишава 4 mm, който може да бъде вместен в цилиндър с дебелина на стената 5 mm или повече 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8421 99 00 92

*ex 5911 90 90 40 Кърпи за полиране от многослоен нетъкан полиестер, импрегнирани с полиуретан 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M29 __________ ex 6805 10 00 10 Абразив под формата на частици с идентична форма върху подложка 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 6805 20 00 10

ex 6805 30 00 10

>M27 81


ex 6813 89 00 10 Триещи се гарнитури, с дебелина по-малка от 20 mm, немонтирани, за направата на триещи се компоненти от видовете, използвани в автоматичните трансмисии и съединители ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 6903 90 90 20 Силициево карбидни тръби и подложки за реактори, от видовете използвани за оборудване на дифузионни и окислителни пещи за производство на полупроводникови материали 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________ ex 6909 19 00 20 Ролки или топчета от силициев нитрид (Si 3 N 4 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 6909 19 00 30 Носители за катализатори, съставени от порести кордиеритни или мулитни керамични парчета, като общият обем не превишава 65 l, имащ, на всеки cm 2 от напречните сечения, не по- малко от един безкраен канал, който може да бъде отворен от двата края или затворен от единия край 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________ ex 6909 19 00 50 Изделия от керамика, направени от безкрайни нишки от керамични оксиди, съдържащи тегловно: 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 6914 90 00 20 — 2 % или повече диборен триоксид,

— 28 % или по-малко силициев диоксид и

— 60 % или повече диалуминиев триоксид

>M27 ex 6909 19 00 60 Носители за катализатори, съставени от порести керамични парчета, комбинирани със силициев карбид и силиций, с твърдост по-малко от 9 по скалата на Моос, с общ обем, непревишаващ 65 литра, имащ, на всеки cm 2 от повърхността на напречните сечения, един или повече затворени канали на задния край 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________ ex 6914 90 00 30 Керамични микросфери, прозрачни, получени от силициев диоксид и циркониев диоксид, с диаметър повече от 125 ?m 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27 ex 7002 10 00 10 Топчета от Е-стъкло, с диаметър 18,5 mm или повече, но непревишаващ 26 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7005 10 25 10 Термополирано стъкло (флоат-стъкло): — с дебелина 2,0 mm или повече, но не повече от 2,4 mm, — едностранно покрито с отразяващ слой от калаен двуокис, с примес на флуор 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 82


ex 7005 10 30 10 Термополирано стъкло (флоат-стъкло): — с дебелина 4,0 mm или повече, но не повече от 4,2 mm, — със светлопропускливост 91 % или по- голяма, измерена със светлинен източник тип D, — едностранно покрито с отразяващ слой от калаен двуокис, с примес на флуор 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 7006 00 90 50 Стъклена плочка с диагонален размер от 81 cm или повече, но непревишаващ 186 cm, снабдена с мрежест филм или с проводимо покритие за защита от ЕМЛ, и с филм за поглъщане на лъчите в близката инфрачервена област, с възможност за добавяне на антирефлекторен слой от едната или другата страна 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7006 00 90 60 Плочи от натриево-калциево-силикатно стъкло с: 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8529 90 92 46 — температура на деформация над 570 °C — дебелина 1,7 mm или повече, но не повече от 2,9 mm — размери 1 144 mm (± 0,5 mm) ? 670 mm (± 0,5 mm) или 1 164 mm (± 0,5 mm) ? 649 mm (± 0,5 mm) и — съдържащо или не: — филм от окиси на индия и калая, или — мрежа от електроди, изготвени от сребърна паста, покрита с диелектричен материал

ex 7007 19 20 10 Стъклени плочи с размер на диагонала 81,28 cm (± 1,5 cm) или повече, но непревишаващ 185,42 cm (± 1,5 cm), от темперирано стъкло; покрити с мрежесто фолио и с фолио, поглъщащо инфрачервените лъчи, или с проводящ слой, нанесен чрез катодна пулверизация, дори с допълнителен антиотражателен слой върху едната или двете страни, използвана в производството на изделия, попадащи в позиция 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7007 19 20 20 Закалена или полузакалена стъклена плоча с размер на диагонала 81 cm или повече, но непревишаващ 186 cm, с един или повече полимерни слоеве, боядисана или не или с цветна или черна керамика около външните ръбове, използвана в производството на изделия, попадащи в позиция 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 7007 29 00 10 Стъклени плочи с размер на диагонала 81,28 cm (± 1,5 cm) или повече, но непревишаващ 185,42 cm (± 1,5 cm), състоящи се от две наслоени едно върху друго стъкла; покрити с мрежесто фолио и с фолио, поглъщащо инфрачервените лъчи, или с проводящ слой, нанесен чрез катодна пулверизация, дори с допълнителен антиотражателен слой върху едната или двете страни, за употреба при производството на изделия 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 83


>M30 ex 7009 91 00 10 Нерамкирани стъклени огледала със: — дължина 1 516 mm (± 1 mm), — ширина 553 mm (± 1 mm), — дебелина 3 mm (± 0,1 mm), — задната страна на огледалото е покрита със защитно полиетиленово (ПЕ) фолио с дебелина 0,11 mm или повече, но непревишаваща 0,13 mm, — съдържание на олово не повече от 90 mg/kg и — устойчивост на корозия 72 часа или повече съгласно изпитването със солени пръски по ISO 9227 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 7011 10 00 10 Стъклени лещи, с точки или призматични елементи за пречупване на светлината, с външен диаметър, превишаващ 121 mm, но непревишаващ 125 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

7011 20 00 Стъклени балони (в това число колби и тръби) от стъкло, отворени, и части за тях от стъкло, без принадлежности, за електроннолъчеви тръби 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7014 00 00 10 Стъклени оптични елементи (различни от тези от No 7015), необработени оптически, различни от стъклените изделия за сигнализация 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 7019 12 00 01 Ровинг с линейна плътност 2 600 tex или повече, но непревишаваща 3 300 tex и със тегловни загуби при горене 4 % или повече, но непревишаващи 8 %, определени по метод ASTM D 2584-94 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 7019 12 00 21

ex 7019 12 00 02 Ровинг с линейна плътност 650 tex или повече, но непревишаваща 2 500 tex, обвит със слой от полиуретан, дори смесен с други материали 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 7019 12 00 22

ex 7019 12 00 03 Ровинг, с линейна плътност 392 tex или повече, но непревишаваща 2 884 tex, обвит със слой от акрилов съполимер 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 7019 12 00 23

ex 7019 12 00 04 Ровинг, с линейна плътност 417 tex или повече, но непревишаваща 3 180 tex, обвита със слой от поли(натриев акрилат) и поли(акрилова киселина) 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 7019 12 00 24

__________ >M30 ex 7019 19 10 10 Прежди с линейна плътност 33 tex или многократно на 33 tex (± 7,5 %), получени от годни за предене безконечни стъклени нишки с номинален диаметър 3,5 ?m или 4,5 ?m, в които преобладават нишките с диаметър 3 ?m или повече, но не превишаващ 5,2 ?m, различни от тези, които са обработени за адхезия към еластомери 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

ex 7019 19 10 20 Прежди с линейна плътност 10,3 tex или повече, но непревишаваща 11,9 tex, получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, в които преобладават нишките с диаметър 4,83 ?m или повече, но непревишаващ 5,83 ?m 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 84


ex 7019 19 10 25 Прежди с линейна плътност 5,1 tex или повече, но непревишаваща 6,0 tex, получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, в които преобладават нишките с диаметър 4,83 ?m или повече, но непревишаващ 5,83 ?m 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 7019 19 10 30 Прежди с линейна плътност 22 tex (± 1,6 tex), получени от изпредени безконечни стъклени нишки с номинален диаметър 7 ?m, в които преобладават нишките с диаметър 6,35 ?m или повече, но не превишаващ 7,61 ?m 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

__________ >M29 __________ >M30 ex 7019 19 10 55 Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от стъклени нишки K или U, направени от: — 9 % или повече, но не повече от 16 % магнезиев оксид, — 19 % или повече, но не повече от 25 % алуминиев оксид, — 0 % или повече, но не повече от 2 % борен оксид, — без калциев оксид, с покритие от латекс, включващо поне резорцин-формалдехидна смола и хлорсулфониран полиетилен 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2014 г.

ex 7019 19 10 ex 7019 90 99 60 30 Стъклена корда с висок коефициент (К), импрегнирана с каучук, произведена от прежди от усукани нишки от стъкло с висок коефициент, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола със или без винилпиридин и/или хидрогениран акрилонитрил-бутадиенов каучук (HNBR) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

ex 7019 19 10 ex 7019 90 99 70 20 Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехид- винилпиридинова смола и акрилонитрил-бутадиенов каучук (NBR) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

ex 7019 19 10 ex 7019 90 99 80 10 Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола и хлорсулфониран полиетилен 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27 ex 7019 39 00 50 Нетъкан продукт от нетекстилни стъклени влакна, предназначен за производството на въздушни филтри ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M30 __________ ex 7019 40 00 ex 7019 40 00 11 19 Тъкани от ровинг, импрегнирани с епоксидна смола, с коефициент на термично разширение между 30 °C и 120 °C (измерен съгласно IPC- TM-650) от — 10 ppm за °C или повече, но не повече от 12 ppm на °C по отношение дължината и ширината и — 20 ppm на °C или повече, но не повече от 30 ppm на °C по отношение дебелината, с преходна температура в стъкло от 152 °C или повече, но не повече от 153 °C (измерена съгласно IPC-TM-650) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M30 85


ex 7019 90 10 10 Нетекстилни стъклени влакна, в които преобладават влакната с диаметър по-малък от 4,6 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7201 10 11 10 Блокове от необработен чугун, с дължина, ненадвишаваща 350 mm, с широчин, ненадвишаваща 150 mm, с височина, ненадвишаваща 150 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 7201 10 30 10 Блокове от необработен чугун, с дължина, ненадвишаваща 350 mm, с широчина, непревишаваща 150 mm, с височина, непревишаваща 150 mm, съдържащи тегловно не повече от 1 % силиций 0 % 1.1.2010-31.12.2011

7202 50 00 Феросиликохром 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 7202 99 80 10 Сплав от желязо и диспросий с тегловно съдържание: — 78 % или повече диспросий и — 18 % или повече, но не повече от 22 % желязо 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 7320 90 10 91 Плоска спирална пружина от закалена стомана, със следните характеристики: — дебелина равна или по-голяма от 2,67 mm, но не по-голяма от 4,11 mm, — ширина равна или по-голяма от 12,57 mm, но не по-голяма от 16,01 mm, — усукващ момент равен или по-голям от 18,05 Nm, но не по-голям от 73,5 Nm, — ъгъл на завъртане между нормалното състояние и номиналното напрегнато състояние на пружината равен или по- голям от 76 °, но не по-голям от 218 ° за използване при производството на обтегачи за трансмисионни ремъци на двигатели с вътрешно горене ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 ex 7325 99 10 20 Глава на анкерен пилот от горещопоцинкован сферографитен чугун от вида, използван за производство на анкерни пилоти 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 7326 20 80 20 Метален филц, състоящ се от преплетени тънки жички от неръждаема стомана, с диаметър между 0,022 mm и 0,070 mm, пресован чрез синтероване или валцоване 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M28 __________

__________ >M27


ex 7410 21 00 10 Листове или плочи от политетрафлуоретилен, с пълнеж от алуминиев оксид или титанов диоксид или подсилени с тъкан от стъклени влакна, покрити върху двете си страни с медно фолио 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 86


>M28 __________ ex 7410 21 00 30 Фолио от полиимид, дори съдържащо епоксидна смола и/или стъклени влакна, покрито от едната или от двете страни с медно фолио 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

>M27 ex 7410 21 00 40 Листове или плочи — състоящи се поне от централен слой от хартия или централен лист от всякакви видове нетъкани влакна, ламиниран върху двете си страни фабрично с тъкан от стъклени влакна и импрегниран с епоксидна смола, или — състоящи се от няколко слоя хартия, импрегнирани с фенолна смола, покрити върху едната или двете си страни с медно фолио с максимална дебелина 0,15 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7410 21 00 50 Плочи, — състоящи се от поне един слой тъкан от стъкловлакна, импрегниран с епоксидна смола, — покрити от едната или двете страни с медно фолио с дебелина не по-голяма от 0,15 mm и — с относителна диелектрична проницаемост по-малка от 3,9 и коефициент на диелектричните загуби (тангенс делта) по-малък от 0,015 при честота на измерване 10 GHz, при измерване в съответствие с IPC- TM-650 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7419 99 90 91 Дискове (targets), съдържащи материал, нанесен чрез отлагане, от молибденов силицид: 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7616 99 90 60 — съдържащи 1 mg/kg или по-малко натрий и — монтирани върху подложка от мед или алуминий

ex 7601 20 99 10 Листове и блокове от вторичен алуминий, съдържащи литий 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 7604 21 00 10 Профили от алуминиева сплав EN AW-6063 T5 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 7604 29 90 30 — анодизирани — дори и лакирани — с дебелина на стената 0,5 mm (± 1,2 %) или повече, но не повече от 0,8 mm (± 1,2 %), използвани за производството на стоки от позиция 8302 ( 1 )

>M30 ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 10 20 Листове и прътове от алуминиево-литиеви сплави 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 7605 19 00 10 Телове от несплавен алуминий, с диаметър равен или по-голям от 2 mm, но непревишаващ 6 mm, с медно покритие с дебелина равна или по-голяма от 0,032 mm, но непревишаваща 0,117 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 87


>M29 __________ ex 7606 12 92 20 Лента от алуминиево-магнезиева сплав, с тегловно съдържание на: 0 % 1.1.2011-31.12.2012

ex 7607 11 90 20 — 93,3 % или повече алуминий,

— 2,2 % или повече, но ненадвишаващо 5 % магнезий, и

— не повече от 1,8 % други елементи,

на рулони, с дебелина 0,14 mm или повече, но ненадвишаваща 0,4 mm, и с широчина 12,5mm или повече, но ненадвишаваща 89 mm, с якост на опън от 285 N/mm 2 или по-голяма и с относително удължение при разрушаване 1,0 % или повече

>M27 ex 7607 11 90 10 Гладко алуминиево фолио със следните параметри: — съдържание на алуминий 99,98 % или повече — дебелина 0,070 mm или повече, но непревишаваща 0,115 mm — с кубическа текстура от видовете използвани за високоволтово ецване ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M29 __________ ex 7607 20 90 10 Алуминиево ламинирано фолио с обща дебелина, непревишаваща 0,123 mm, съдържащо слой алуминий с дебелина, непревишаваща 0,040 mm, и носещ филм от полиамид и полипропилен, както и защитно покритие срещу корозия от флуороводородна киселина, за прозводството на литиево-полимерни батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2012

>M30 ex 7607 20 90 20 Лист тип „Lubricating entry sheet“ с обща дебелина не повече от 350 ?m, състоящ се от: — слой от алуминиево фолио с дебелина 70 ?m или повече, но непревишаваща 150 ?m, — разтворимо във вода смазочно вещество с дебелина 20 ?m или повече, но непревишаваща 200 ?m, което е в твърдо състояние при стайна температура използван за производството на печатни платки ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 7613 00 00 20 Безшевни алуминиеви съдове за сгъстен природен газ или втечнен водород, изцяло обвити с композитен слой от епокси- въглеродни влакна, с вместимост 172 l (±10 %) и тегло в празно състояние, непревишаващо 64 kg 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 88


ex 7616 99 90 15 Алуминиеви блокове с хексагонална структура, от видовете използвани за направата на части за въздухоплавателни средства 0 % 1.1.2010-31.12.2013

8104 11 00 Необработен магнезий, съдържащ тегловно най- малко 99,8 % магнезий 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 8104 30 00 10 Магнезиев прах: — с чистота тегловно 98 % или повече, — с размер на частиците 0,2 mm или повече, но не надвишаващ 0,8 mm 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8104 90 00 10 Плочи от магнезий, шлифовани и полирани, с размери, непревишаващи 1 500 ? 2 000 mm, покрити върху едната си страна с епоксидна смола, нечувствителна към светлината 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8108 20 00 10 Титан с шуплеста структура 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________ ex 8108 20 00 20 Слитъци, необработени, получени при топенето на титан и титанови сплави, с диаметър не по- голям от 380 mm 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

>M27 ex 8108 20 00 30 Титан на прах с подситова фракция 90 тегловни % и повече, при размер на ситовия отвор 0,224 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8108 30 00 10 Отпадъци и отломки от титан и титанови сплави, с изключение на тези, които съдържат тегловно 1 % или повече, но не повече от 2 % алуминий 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 8108 90 30 10 Пръти от титанова сплав, в съответствие със стандарта EN 2002-1, EN 4267 или DIN 65040 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8108 90 30 20 Пръти, кръгли профили и тел от титаниево- алуминиева сплав, с тегловно съдържание 1 % или повече, но ненадвишаващо 2 % алуминий, използвани в производството на изпускателните шумозаглушители и изпускателните тръби от подпозиции 8708 92 и 8714 19 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M29 ex 8108 90 30 30 Жица от сплав от титан, алуминий и ванадий (TiAl6V4), отговаряща на стандарти AMS 4928 и 4967 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 8108 90 50 10 Титаниево-алуминиева сплав, съдържаща тегловно 1 % или повече, но не повече от 2 % алуминий, на листа или на рула, с дебелина 0,49 mm или повече, но не повече от 3,1 mm, с широчина 1 000 mm или повече, но не повече от 1 254 mm, предназначена за производството на изделия от подпозиция 8714 19 00 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8108 90 50 20 Титаний-алуминий-ванадиева сплав, съдържаща тегловно 2,5 % или повече, но не повече от 3,5 % алуминий и 2,0 % или повече, но не повече от 3,0 % ванадий, на листа или на рула, с дебелина 0,6 mm или повече, но не повече от 0,9 mm, с широчина, непревишаваща 1 000 mm, предназначена за производството на изделия от подпозиция 8714 19 00 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8108 90 50 30 Титаново-силициева сплав, с тегловно съдържание 0,15 % или повече силиций, но не повече от 0,60 % силиций, на листове или на рулони, предназначена за производството на: — изпускателни системи за двигатели с вътрешно горене или — тръбите и тръбопроводите от подпозиция 8108 90 60 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 89


ex 8108 90 50 40 Листове от титанова сплав, за производство на конструктивни елементи на въздухоплавателни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8108 90 50 50 Плочи, листове, ленти и фолиа от сплав от титан, мед и ниобий, с тегловно съдържание 0,8 % или повече, но не повече от 1,2 % мед и 0,4 % или повече, но не повече от 0,6 %, ниобий 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M30 __________

ex 8108 90 50 60 Ламарини, ленти, листове и фолио от сплав от титан, алуминий, силиций и ниобий, съдържащи тегловно: — 0,4 % или повече, но не повече от 0,6 % алуминий, — 0,35 % или повече, но не повече от 0,55 % силиций, и — 0,1 % или повече, но не повече от 0,3 % of ниобий 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27 ex 8109 20 00 10 Несплавен цирконий, под формата на блокове, съдържащ тегловно повече от 0,01 % хафний, предназначен за производството на тръби за химическата промишленост ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8110 10 00 10 Блокове от антимон 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8112 99 30 10 Титан - ниобиева (колумбиева) сплав, под формата на пръти 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8113 00 90 10 Полупроводникова подложка от сплав на алуминий и силициев карбид (AlSiC-9) за интегрални схеми 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M30 ex 8302 42 00 ex 9401 90 80 80 10 Храпови колела от вида, използван за производството на накланящи автомобилни седалки 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8305 20 00 10 Телчета за телбод с ширина 12 mm (± 1 mm) и дълбочина 8 mm (± 1 mm), за употреба в копири и принтери ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8309 90 90 10 Алуминиеви капаци за кенове, с пръстени за отваряне („ring pull“), с диаметър 136,5 mm (± 1 mm) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8401 30 00 20 Необлъчени хексагонални горивни елементи (патрони), предназначени за употреба в ядрените реактори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 8405 90 00 10 Метална кутия за газогенератори за предварително обтягане на автомобилни предпазни колани 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8708 21 10 10

ex 8708 21 90 10

ex 8407 31 00 10 Двутактов двигател с вътрешно горене, с работен обем, непревишаващ 30 cm 3 , предназначен за производството на тротинетките с портативен двигател от подпозиция 8711 10 00 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 90


*ex 8407 33 00 10 Бутални или ротационни двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, с работен обем от не по-малко от 300 cm 3 или повече и с мощност 6 kW или повече, но непревишаваща 20,0 kW, предназначени за производството на: 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8407 90 80 10 — самоходни косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51,

ex 8407 90 90 10 — тракторите от подпозиция 8701 90 11, чиято основна функция е същата като на косачките за тревни площи — косачките с 4 бутала и с двигател с работен обем не по-малко от 300 cm 3 от подпозиция 8433 20 10 — или снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20 ( 1 )

>M30 ex 8407 90 90 20 Компактен двигател за втечнен нефтен газ (ВНГ) със: — 6 цилиндъра, — изходна мощност 75 kW или повече, но ненадвишаваща 80 kW, — всмукателни и изпускателни клапани, които са модифицирани за непрекъсната работа при големи натоварвания, използван за производството на превозни средства от позиция 8427 ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8407 90 10 10 Четиритактови бензинови двигатели с работен обем не повече от 250 cm 3 , използвани за производство на косачки за тревни площи от позиция 8433 11, моторни косачки от подпозиция 8433 20 10, моторни окопвачки от подпозиция 8432 29 50, градински дробилки от подпозиция 8436 80 90 или разрохвачки от подпозиция 8432 29 10 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8407 90 10 20 Двутактови двигатели с вътрешно горене, с работен обем, непревишаващ 125 cm 3 , предназначени за производството на косачките за тревни площи от подпозиция 8433 11 или снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8408 90 41 20 Дизелови двигатели с мощност, непревишаваща 15 kW, с два или три цилиндъра, предназначени да бъдат използвани при производството на системите за регулиране на температурата, които се монтират във превозните средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8408 90 43 20 Дизелови двигатели с мощност, непревишаваща 30 kW, с четири цилиндъра, предназначени да бъдат използвани при производството на системите за регулиране на температурата, които се монтират във превозните средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 91


>M29 ex 8413 70 35 20 Монофазна центробежна помпа: — с дебит най-малко 400 cm 3 течност за минута, — с ограничено до 6 dBA ниво на шума, — с вътрешен диаметър на смукателния отвор и на изпускателния отвор не повече от 15 mm и — работеща при околна температура не по- ниска от –10 °C 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 8413 91 00 20 Диск от магнезиево-силициев бронз, наклонен спрямо вала си, придаващ възвратно-постъпателно движение, с тегловно съдържажение на мед от 58 % или повече, но не повече от 63 %, за вграждане в помпи за флуиди на климатици за МПC 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M30 __________ ex 8414 30 81 50 Херметични или полухерметични електрически спирални компресори с регулируеми обороти, с номинална мощност 0,5 kW или по-висока, но не по-висока от 10 kW, с работен обем не по- голям от 35 cm 3 , от типа, използван за хладилно оборудване 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 8414 30 89 20 Бутални компресори с открит вал, предназначени за производството на системите за регулиране на температурата, инсталирани в превозните средства, с мощност, превишаваща 0,4 kW, но непревишаваща 10 kW 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8414 59 20 30 Осев вентилатор: — с електродвигател, — с мощност, непревишаваща 125 W, използван в производството на компютри ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 8414 59 20 40 Осов вентилатор с електродвигател и изходна мощност не повече от 2 W, предназначен за производството на продукти от позиция 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 *ex 8414 90 00 20 Алуминиеви бутала, предназначени за вграждане в компресора на апаратите за кондициониране на въздуха на автомобилните превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8414 90 00 30 Система за регулиране на налягането, предназначена за вграждане в компресора на апаратите за кондициониране на въздуха на автомобилните превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8414 90 00 40 Задвижваща част за въздушни компресори, предназначени за вграждане в климатични инсталации на автомобилни превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8414 90 00 50 Вентилатор с напречен поток, с диаметър 97,4 mm (± 0,2 mm) и височина 645 mm (± 1 mm) или 873 mm (+ 0,5/-1 mm), направен от антистатична, антибактериална и топлоустойчива пластмаса подсилена със стъклени влакна, с минимална температуроустойчивост 70 °C, използван при направата на вътрешни климатици ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8415 90 00 20 Алуминиев изпарител, за употреба при производството на машини за кондициониране на въздуха вв автомобили ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M27 92


>M28 ex 8418 99 10 50 Изпарител, състоящ се от алуминиеви ребра и медна серпентина, от типа, използван за хладилно оборудване 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 8418 99 10 60 Кондензатор, състоящ се от две концентрични медни тръби от типа, използван за хладилно оборудване 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 8419 89 98 30 Апарат за вакуумно отлагане на парилен, използван в производството на стентове, отделящи лекарствено средство ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8419 89 98 40 Апарат за приготвяне на разтвор за обработка на материали по метод с промяна на температурата, използван в производството на стентове, отделящи лекарствено средство ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8421 99 00 91 Части за апаратите за пречистване на вода чрез обратна осмоза, съставени от сноп от кухи пластмасови влакна и с пропускливи стени, потопен от единия край в пластмасов блок и преминаващ от другия край през пластмасов блок, като всичко може да бъде вместено или не в цилиндър 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8421 99 00 93 Елементи за апаратите за отделяне или пречистване на газове от газови смеси, съставени от сноп кухи и пропускливи влакна, които се намират в съд, дори перфориран, с обща дължина 300 mm или повече, но непревишаваща 3 700 mm, и с диаметър, непревишаващ 500 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8422 30 00 10 Машини и апарати, предназначени за производството на патрони за печатащите устройства, работещи с мастилена струя (ink-jet), с изключение на машините за леене под налягане (чрез шприцоване) ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8479 89 97 30

ex 8439 99 10 10 Смукателни барабани от легирана стомана, прозведени с центробежно леене, неперфорирани, под формата на тръби от легирана стомана, с дължина, превишаваща 3 000 mm, и с външен диаметър, превишаващ 550 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8439 99 90 10

>M27 93


ex 8462 21 80 10 Машина с цифрово-програмно управление за запресоване на стентове върху балони, включваща пневматична запресоваща глава и задвижван от двигател позициониращ механизъм (V-block), за запресоване на стент върху балона на катетър чрез радиално насочен натиск, използвана в производството на стентове, отделящи лекарствено средство ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 8467 99 00 10 Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8536 50 11 35 — напрежение 14,4 V или повече, но не повече от 42 V, — големина на тока 10 A или повече, но не повече от 42 A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467 ( 1 )

ex 8477 59 80 10 Машини за обработка на каучук или пластмаса, предназначени за производството на стентове, отделящи лекарствено средство ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8477 80 99 10 Формовачни машини или машини за промяна на повърхността на пластичните мембрани от позиция n o 3921 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 8479 89 97 40 Изобарен обменник на налягане, с дебит не по- голям от 50 m 3 /h, със или без спомагателна помпа 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30 ex 8479 89 97 ex 8479 90 80 50 80 Машини, влизащи в състава на линия за производство на литиево-йонни батерии за пътнически превозни средства с електродвигател, за изграждането на такава производствена линия ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 *ex 8481 30 91 91 Стоманени възвратни (обратни) клапани с: — налягане на отваряне не по-високо от 800 kPa — външен диаметър не повече от 37 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8481 80 59 10 Вентили за регулиране на въздуха, съставени от стъпален електродвигател и иглен вентил, за регулиране на въздуха при празния ход на двигателите с впръскване на гориво 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8481 80 79 20 Електромагнитен вентил, който може да удържа налягане до 875 bar 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8481 80 99 50 Сервизен вентил, състоящ се от двупътен вентил на пътя на течността и трипътен вентил на пътя на газа, имащ: — минимално налягане 30 kgf/cm 2 , — минимално съпротивително налягане 45 kgf/cm 2 , за употреба при направата на външни климатици ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8481 80 99 60 Четирипътен вентил, състоящ се от: — средно бутало, — уплътняващо бутало, — 220V-240V AC 50/60Hz соленоидна бобина, — работно налягане до 4,3 Mpa, — корпус за насочване на потока на охлаждащото вещество, използван при направата на външни климатици ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8483 40 51 20 Скоростни кутии с диференциал с оси, предназначени да бъдат използвани за производството на самоходните косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 94


ex 8483 40 59 20 Хидростатични скоростни регулатори с хидравлична помпа и диференциал с оси, предназначени да бъдат използвани при производството на самоходните косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 8483 40 90 80 Предавателна кутия със: — не повече от 3 предавки, — автоматична система за забавяне, и — система за обръщане на посоката на задвижване, използвана за производството на стоки от позиция 8427 ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8501 10 93 20 Еднофазен 50 Hz, AC двигател, задвижван от постоянен единичен кондензатор и имащ изходна мощност по-малка от 37 W, използван при направата на вътрешни сплит климатици ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8501 10 99 54 Двигатели за постоянен ток, безчеткови, с външен диаметър непревишаващ 25,4 mm, номинална скорост 2 260 (± 15 %) или 5 420 (± 15 %) rpm, захранващо напрежение 1,5 V или 3 V 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________ ex 8501 10 99 79 Двигател за постоянен ток с четки и вътрешен ротор с трифазна намотка, със или без червяк, със специфициран температурен обхват, покриващ най-малко от –20 °C до + 70 °C 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M27 ex 8501 10 99 80 Стъпков двигател за постоянен ток, с: — ъгъл на стъпка от 7,5 ° (± 0,5 °), — изключваща мощност при 25 °C от 25 mNm или повече, — изключваща степен на импулса от 1 960 импулса за секунда или повече, — двуфазна намотка и — напрежение от 10,5 V или повече, но не повече от 16,0 V 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8501 10 99 81 Стъпкови двигатели за постоянен ток, с ъгъл на стъпка 18 ° или по-голям, съпротивителен момент 0,5 mNm или повече, със свързваща конзола с външни размери, непревишаващи 22 ? 68 mm, с двуфазна намотка и с развивана мощност, непревишаваща 5 W 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8501 10 99 82 Двигатели за постоянен ток, безчеткови, с външен диаметър непревишаващ 29 mm, номинална скорост 1 500 (±15 %) или 6 800 (±15 %) rpm, захранващо напрежение 2 или 8 V 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8501 31 00 30 Безчетков двигател за постоянен ток, с трифазна намотка, с външен диаметър 85 mm или по-голям, но непревишаващ 115 mm, с номинален въртящ момент 2,23 Nm (± 1,0 Nm), с мощност на вала над 120 W, но непревишаваща 520 W, изчислен за 1 550 min-1 (± 350 min-1) при захранващо напрежение 12 V, оборудван с електронна схема с датчици на Хол, предназначен за работа в комбинация с модул за управление на електрически сервоусилвател за кормилни уредби (ел. серводвигател за кормилни уредби) ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M27 95


>M30 __________ ex 8501 31 00 40 Двигател за постоянен ток с постоянно възбуждане със: — многофазна намотка, — външен диаметър 30 mm или повече, но не повече от 80 mm, — номинални обороти, непревишаващи 15 000 min- 1 , — изходна мощност 45 W или повече, но не повече от 300 W, и — захранващо напрежение 9 V или повече, но не повече от 25 V 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2014 г.

>M29 ex 8501 33 00 30 Електрическо задвижване за моторни превозни средства, с изходна мощност непревишаваща 100 kW и: — постояннотоков електродвигател с предавателен механизъм, — силова електроника, свързана чрез кабел 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 8503 00 91 31 Ротор, снабден от вътрешната страна с един или два магнитни пръстена, дори вградени в стоманен пръстен 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8503 00 99 32

ex 8503 00 99 31 Щампован колектор за електрически двигател, с външен диаметър непревишаващ 16 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 8503 00 99 33 Статор за безчетков двигател на кормилно управление с електрически сервоусилвател, с допуск за кръглост 50 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 8503 00 99 34 Ротор за безчетков двигател на кормилно управление с електрически сервоусилвател, с допуск за кръглост 50 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2011

*ex 8503 00 99 35 Селсин-датчик за безчеткови двигатели на кормилно управление с електрически сервоусилвател 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8504 31 80 20 Трансформатор, използван в производството на инвертори за LCD модули ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8504 31 80 30 Комутативен трансформатор с мощност, непревишаваща 1 kVA, за производството на статични конвертори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 40 90 20 Преобразуватели на постоянен ток в постоянен ток 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 40 90 30 Статични преобразуватели, съдържащи превключвател на мощност с биполярен транзистор с изолиран гейт (IGBTs), в собствен корпус, предназначени за производството на микровълнови фурни от подпозиция 8516 50 00 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 96


>M28 __________ ex 8504 40 90 40 Силови полупроводникови модули, включващи: — силови транзистори, — интегрални схеми, — съдържащи или не диоди и със или без термистори, — с работно напрежение не по-високо от 600 V, — не повече от три електрически изхода, всеки от които съдържа два мощни ключа (или MOS-транзистор – полеви транзистор със структура „метал-окис-полупроводник“, или транзистор IGBT (биполярен транзистор с изолиран гейт) и — вътрешни драйверни стъпала и за ток с ефективна (средноквадратична) стойност не по-висока от 15,7 А 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

>M27 ex 8504 50 95 20 Индуктивни бобини, с индуктивност, непревишаваща 62 mH 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 50 95 30 Многослойни монолитни индуктори, съдържащи се в корпус от типа за повърхностен монтаж (SMD), чиито външни размери не превишават 1,8 ? 3,4 mm, за производството на продукти, попадащи в подпозиции 8517 11 00, 8517 12 00 или 8517 69 31 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 8504 50 95 40 Дроселна бобина със: — индуктивност 4,7 ?? (± 20 %), — съпротивление за постоянен ток не повече от 0,1 Ohms, — изолационно съпротивление 100 MOhms или повече при 500 V (постоянно напрежение) предназначена за производството на токозахранващи блокове за течнокристални и светодиодни модули ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 8504 90 11 10 Феритни ядра, различни от тези за отклоняващи бобини 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 90 18 40 Бобина за повишаване на DC напрежение и изолиране на високи и ниски напрежения, използвана за направата на изделия от подпозиция 8504 31 80 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8505 11 00 31 Феритен магнит с остатъчно намагнитване 455 mT (+/– 15 mT) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8505 11 00 33 Магнити, състоящи се от сплав от неодим, желязо и бор, или във форма на заоблени правоъгълници с размери, непревишаващи 15 ? 10 ? 2 mm или във формата на дискове с диаметър, непревишаващ 90 mm, дори имащи отвор в центъра 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8505 19 90 31 Феро-ниодимов пръстен, с външен диаметър непревишаващ 13 mm и вътрешен диаметър, непревишаващ 9 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 97


ex 8505 20 00 30 Електромагнитен скоростен регулатор, предназначен за направата на компресори на машини за кондициониране на въздуха на превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________

ex 8505 90 20 91 Соленоид с подвижна сърцевина, работещ при номинално напрежение 24 V при номинален постоянен ток от 0,08 A, предназначен за направата на изделия от позиция № 8517 ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27 ex 8506 50 90 10 Литиево-йодни батерии, съдържащи един галваничен елемент, размерите на които не надвишават 9 ? 23 ? 45 mm, и напрежение, ненадвишаващо 2,8 V 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8506 50 90 20 Елемент, съставен от не повече от 2 литиеви батерии, вложени в един цокъл за интегрални схеми (battery-buffered socket), с не повече от 32 съединения и съдържащ схема за управление 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8506 50 90 30 Батерии с литиево-йоден или литиево-сребърен ванадиев оксид, съдържащи един галваничен елемент, размерите на които не надвишават 28 ? 45 ? 15 mm и с капацитет не по-малък от 1,05 Ah 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 8507 10 20 80 Оловно-киселинен стартов акумулатор със: — капацитет за натоварване 200 % или повече спрямо равнището за еквивалентен традиционен акумулатор през първите 5 секунди на натоварване, — течен електролит, използван за производството на пътнически и лекотоварни превозни средства, прилагащи управление на алтернатора за постигане на силен рекуперативен ефект или старт-стоп система с управление на алтернатора за силен рекуперативен ефект ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8507 30 20 30 Цилиндричен никелово-кадмиев акумулатор, с дължина 65,3 mm (± 1,5 mm) и диаметър 14,5 mm ( ±1 mm), с номинален капацитет 1 000 mAh или повече, предназначен за направата на акумулаторни батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8507 80 20 20 Правоъгълен акумулатор, с дължина, непревишаваща 69 mm, ширина, непревишаваща 36 mm, и дебелина, непревишаваща 12 mm, предназначен за направата на акумулаторни батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8507 80 30 20

ex 8507 80 20 30 Цилиндричен никелово-хидриден акумулатор, с диаметър, непревишаващ 14,5 mm, предназначен за направата на акумулаторни батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 98


*ex 8507 80 30 30 Цилиндричен литиево-йонен акумулатор, с дължина 63 mm или повече и диаметър 17,2 mm или повече, с номинален капацитет 1 200 mAh или повече, предназначен за направата на акумулаторни батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30 __________

ex 8507 80 30 60 Литиево-йонни акумулаторни батерии със: — дължина 1 213 mm или повече, но ненадвишаваща 1 575 mm, — широчина 245 mm или повече, но ненадвишаваща 1 200 mm, — височина 265 mm или повече, но ненадвишаваща 755 mm, — тегло 265 kg или повече, но ненадвишаващо 294 kg, — номинален капацитет 66,6 Ah, под формата на пакети по 48 модула 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M29 ex 8507 80 30 70 Правоъгълни модули за вграждане в литиево- йонни акумулаторни батерии: — с дължина 350 mm или 312 mm, — широчина 79,8 mm или 225 mm, — височина 168 mm или 35 mm, — тегло 6,2 kg или 3,95 kg — и номинален капацитет 129 Ah или 66,6 Ah 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 8507 80 30 80 Литиево-йонен акумулатор с правоъгълна форма със: — метална кутия, — дължина 171 mm (± 3 mm), — широчина 45,5 mm (± 1 mm), — височина 115 mm (± 1 mm), — номинално напрежение 3,75 V и — номинален капацитет 50 Ah предназначен за производство на презаредими акумулаторни батерии за моторни превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M30 ex 8508 70 00 ex 8537 10 99 10 96 Електронна платка без отделна кутия за задействане и управление на четки на прахосмукачка, захранвана с не повече от 300 W 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

ex 8508 70 00 ex 8537 10 99 20 98 Електронни платки, които: — чрез проводник или радиовълни са свързани помежду си и с платката на контролера за двигателя, — регулират функционирането (включването и изключването, както и способността за засмукване) на прахосмукачки съгласно запаметена програма, — дори и оборудвани с индикаторни елементи за работата на прахосмукачката (способност за засмукване и/или напълване на торбичката за прах и/или запълване на филтъра) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 99


>M28 ex 8516 90 00 60 Вентилационен подвъзел на електрически фритюрник — снабден с двигател с мощност 8 W при 4 600 оборота в минута, — с електронна схема за управление, — за работа при околна температура 110 °C или по-висока, — снабден с терморегулатор 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 8518 30 95 20 Слушалки за слухови апарати, съдържащи се в корпус, чиито размери (без да се вземат предвид съединителите) не превишават 5 ? 6 ? 8 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 8518 40 80 91 Блок под формата на електронна платка, включващ декодиране на цифров аудио сигнал, обработка на аудио сигнал и усилване, с функционални възможности за два и/или повече канала 0 % 1.1.2011-31.12.2014

ex 8518 40 80 92 Сглобка от електронна платка, включваща следните схеми - токозахранване, активен еквалайзер и усилвател на мощността 0 % 1.1.2011-31.12.2015

__________ >M27 ex 8518 90 00 91 Стоманена плоча, студено-сбито изделие, под формата на диск, снабден от едната страна с цилиндър, предназначен за направата на високоговорители ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8519 81 35 10 Немонтирано или незавършено устройство, което включва поне един оптичен елемент, двигатели за постоянен ток и оперативна управляваща схема, снабдено с цифрово-аналогов преобразувател, използвано при производството на възпроизвеждащи устройства за компактдискове, радиоприемници от вида, използван в моторни превозни средства, или за навигационни апарати ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 __________ ex 8521 90 00 20 Цифрово устройство за видеозапис: — без твърд диск, — със или без оптичен диск тип DVD с възможност за презапис (DVD-RW), — с датчик за движение или способност за откриване на движение посредством свързване към интернет по протокол IP чрез локална мрежа (LAN), — със или без сериен порт тип USB, предназначено за производството на затворени телевизионни системи за видеонаблюдение (CCTV) ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2014

>M27 ex 8522 90 49 50 Електронна сглобка за лазерна четяща глава на апарат за възпроизвеждане на компакт дискове, съставена от монтирани на обща подложка: — печатна схема, — фотодетектор, под формата на монолитна интегрална схема, в собствен корпус, — не повече от 3 конектора, — не повече от 1 транзистор, — не повече от 3 променливи и 4 фиксирани резистора, — не повече от 5 кондензатора 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 100


>M28 ex 8522 90 49 60 Модул, изпълнен върху печатна платка, включващ: — избирач на радиоканалите (тунер) (който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула) без възможности за обработка на сигнала, — микропроцесор, способен да приема съобщения от дистанционно управление и да управлява групата от микросхеми на тунера използван в производството на домашни системи за развлечение ( 1 ) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 8527 99 00 10

ex 8529 90 65 25

ex 8522 90 49 65 Подмодул, изпълнен върху печатна платка, включващ: — избирач на радиоканалите (тунер) (който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула) без възможности за обработка на сигнала, — радиочестотен приемник на сигнали за дистанционно управление, — инфрачервен предавател на сигнали за дистанционно управление, — генератор на сигнали, подавани към съединител SCART — датчик за състоянието на телевизора използван в производството на домашни системи за развлечение ( 1 ) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex 8527 99 00 20

ex 8529 90 65 40

>M27 ex 8522 90 49 70 Сглобка, състояща се най-малко от гъвкава печатна схема, интегрална схема за управление на лазер и интегрална схема-сигнален преобразувател 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80 65 Сглобка за оптични дискове, съдържаща най- малко оптична единица и DC двигател, дори с възможност за двуслоен запис 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80 70 Сглобка за запис/възпроизвеждане на видео ленти, включваща най-малко двигател и печатна платка, съдържаща интегрални схеми с управляващи и контролни функции, дори и съдържащи трансформатор, предназначени за производството на изделия от позиция No 8521 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80 75 Оптична четяща глава за CD плеър, състояща се от един лазерен диод, една фотодетекторна интегрална схема и един разделител на лъчи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80 80 Сглобка, представляваща единица за оптично задвижване чрез лазер (т.нар. „mecha units“), за запис и/или възпроизвеждане на цифрови видео и/или аудио сигнали. Състои се най- малко от лазерна единица за оптично четене и/или запис, един или повече DC двигателя и не съдържа печатна платка или съдържа такава, но която няма възможности за обработка на сигнали за изображения и звук. Предназначена за направата на изделия от позиции No 8519, 8520, 8521, 8526, 8527, 8528 или 8543 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 101


ex 8522 90 80 81 Лазерна оптична звукоотнемаща („pick up“) единица за възпроизвеждане на оптични сигнали от CD или DVD и запис на оптични сигнали върху DVD, състояща се най-малко от: — лазерен диод, — интегрална схема, задвижваща лазера, — фотодетекторна интегрална схема, — интегрална схема за преден монитор и един актуатор, използвани при направата на изделия от позиция No 8521 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M30 __________


ex 8522 90 80 83 Оптична четяща глава за дискове Blu-ray, със или без възможности за запис, за използване с дискове Blu-ray, DVD и компактдискове, съдържаща най- малко: — лазерни диоди, работещи с три различни дължини на вълната, — фотодетекторна интегрална схема, и — устройство за регулиране на положението, за производството на продукти, попадащи в позиция 8521 ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M29 __________


ex 8522 90 80 84 Задвижващ механизъм за устройства Blu-ray, със или без възможности за запис, за използване с дискове Blu-ray, DVD и компактдискове, съдържащ най-малко: — оптична четяща глава с лазерни диоди, работещи с три различни дължини на вълната, — шпинделен електродвигател, — стъпков електродвигател 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27 ex 8522 90 80 85 Барабан за видео глава, с видео глави или с видео и аудио глави и електрически двигател, предназначени за направата на изделия от позиция No 8521 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80 95 Устройство за записване на магнетооптичен сигнал и възпроизвеждане на оптичен сигнал, съставено най-малкото от оптична част, мотори DC и печатна платка, върху която са монтирани интегрални схеми, осигуряващи задвижващите и обработващи сигнала функции при четене на оптични дискове с външен диаметър, непревишаващ 70 mm, без да съдържат схеми с усилващи функции или функции по осигуряване на електрическо захранване 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80 96 Твърди дискови запаметяващи единици за вграждане в продукти от позиция 8521 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8522 90 80 97 Тунер, преобразуващ високочестотни сигнали в средночестотни сигнали, предназначени за направата на продукти от подпозиции 8521 и 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8529 90 65 50

ex 8525 80 19 20 Сглобка за телевизионни камери, с размери, непревишаващи 10 ? 15 ? 18 mm, състояща се от сензор за изображение, обектив и цветен процесор, с резолюция, непревишаваща 1 024 ? 1 280 пиксела, дори снабдена с кабел и/или корпус, предназначена за производството на изделия от подпозиция 8517 12 00 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 102


>M28 ex 8525 80 19 25 Камера за близката инфрачервена област (LWIR камера) (в съответствие с ISO/TS 16949), с: — чувствителност зя дължина на вълната 8 ?m или повече, но не повече от 14 ?m, — разделителна способност 324 ? 256 пиксела, — тегло не по-голямо от 400 g, — размери не по-големи от 70 mm ? 67 mm ? 75 mm, — водонепроницаем корпус и ел. съединител за автомобили и — отклонение на изходния сигнал не повече от 20 % за целия работен температурен обхват 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M29 __________ >M30 __________

ex 8525 80 19 31 Камера за затворена телевизионна система за видеонаблюдение (CCTV): — с тегло не повече от 5,9 kg, — поместена или не в кутия, — с размери не повече от 400 mm ? 250 mm, — с единичен прибор със зарядна връзка (CCD) или със сензор тип CMOS, — с ефективни пиксели не повече от 5 мегапиксела, използвана за производството на затворени телевизионни системи за видеонаблюдение (CCTV системи) ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2013 г.

>M28 ex 8525 80 19 35 Камери за изображение с развивка, използващи: — система с „редове с динамично наслагване“ (Dynamic overlay lines) — изходен видеосигнал NTSC — напрежение 6,5 V — осветеност 0,5 lux или по-висока 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

>M27 ex 8525 80 19 40 Сглобки за камери използвани в нотбук компютри (notebooks) с размери, непревишаващи 15 ? 25 ? 25 mm, съдържащи сензор на изображение, процесор за обекти и за цвят, имащи резолюция на изображението 1 600 ? 1 200 пиксела, снабдени или не с кабел и/или корпус, монтирани или не на основа и съдържащи LED чип ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M30 ex 8526 91 20 ex 8528 59 80 80 10 Интегриран аудиомодул (IAM) с цифров видеоизход за свързване към монитор със сензорен течнокристален дисплей, интерфейс по шина MOST (Media Oriented Systems Transport) и предаване на данни по протоколаMOST High, със: — печатна платка, съдържаща приемник за Глобалната система за определяне на местоположението (GPS), жироскоп и тунер за канала за съобщения за пътното движение Traffic Message Channel (TMC), — запаметяващо устройство с твърд диск, поддържащо множество карти, — радиоприемник тип HD — система за гласово разпознаване, — връзка към външно четящо устройство за дискове CD и DVD, 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 103


— входове за връзка Bluetooth, MP3 and Universal Serial Bus (USB), — напрежение 10 V или повече, но ненадвишаващо 16 V, използван за производството на превозни средства от глава 87 ( 1 ) >M27 *ex 8527 91 99 10 Модел, състоящ се най-малко от: 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8529 90 65 35 — нискочестотен усилвателен модул, състоящ се поне от нискочестотен усилвател и генератор на звук, — трансформатор и — радиоприемник

ex 8528 49 10 10 Видеомонитор, сътоящ се от: — електроннолъчева тръба за монохромен плосък екран с диагонал на екрана, непревишаващ 110 mm, и снабдена с отклоняваща бобина и — печатна схема, на която са монтирани отклоняваща единица, видео-усилвател и трансформатор, дори и монтирани на шаси, за направата на видео-домофони, видео-телефони или апарати за следене ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 8528 59 40 20 LCD цветен видеомонитор с входно DC напрежение 7 V или по-високо, но непревишаващо 30 V, с диагонал на екрана 33,2 cm или по-малък, подходящ за вграждане в изделия от глави от 84 до 90 и 94 0 % 1.1.2011-31.12.2013

__________ >M27

ex 8529 10 80 20 Филтърна група, съставена от 2 керамични филтъра и 1 керамичен резонатор за честота 10,7 MHz (± 30 kHz), в общ корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 10 80 35 Керамичен филтър за централна честота 450 kHz или по-висока, но непревишаваща 470 kHz, с ширирочина на честотната лента, непревишаваща 13 kHz при 3 dB, в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 10 80 50 Керамичен филтър за централна честота 450 kHz (± 1,5 kHz) или 455 kHz (± 1,5 kHz), с ширирочина на честотната лента, непревишаваща 30 kHz при 6 dB и непревишаваща 70 kHz при 40 dB, в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 10 80 60 Филтри, с изключение на филтрите с повърхностни акустични вълни, за централна честота 485 MHz или по-висока, но непревишаваща 1 990 MHz, имащи внесено затихване, непревишаващо 3,5 dB, в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 65 30 Части на TV-апарати, имащи микропроцесорни и видеопроцесорни функции, състоящи се най- малко от микроконтролер и видеопроцесор, монтирани на свързваща решетка (leadframe) и съдържащи се в пластмасов корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90 44

*ex 8529 90 65 45 Приемник за радиоприемане от спътник, преобразуващ високочестотни сигнали от спътник в цифрово кодиран нискочестотен сигнал, използван в производството на продукти, попадащи в позиция 8527 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30 104


>M29 ex 8529 90 65 55 Светодиодна платка за общо осветление, предназначена за вграждане в продукти от позиция 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 8529 90 65 60 Тунер, преобразуващ високочестотни сигнали в средночестотни сигнали за производството на приемници на сателитна или наземна телевизия в set-top модули ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M29 ex 8529 90 65 65 Печатна платка предназначена за подаване на захранващо напрежение и на контролни сигнали директно към електронна верига за управление, намираща се върху стъклен панел тип TFT на един LCD модул 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 8529 90 65 70 Изпълнителен механизъм, състоящ се от електронна интегрална схема и от гъвкава печатна платка, използван в производството на течнокристални модули ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011ex 8529 90 65 75 Модули, съдържащи поне полупроводникови интегрални схеми за: — генерирането на управляващи сигнали за адресиране на пиксели или за — управляване на адресирането на пиксели 0 % 1.1.2011-31.12.2012

>M27 ex 8529 90 65 80 Превключвател за управление на сканирането за генериране на електрически импулси за сканиране на конкретни електроди в стъкло, съдържащ най-малко полупроводникови чипове 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M29 ex 8529 90 92 25 Течнокристални модули без средства за чувствителен на допир екран, състоящи се само от: — една или повече стъклени или пластмасови клетки с тънкослойни транзистори (TFT), — лят радиатор, — блок за подсвет, — една печатна платка с микроконтролер и — интерфейс LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение), предназначени за производството на радиоприемници за моторни превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 8529 90 92 32 Оптична единица за видео прожекция, състояща се от система заразделяне на цветовете, механизъм за позициониране и лещи, предназначена за направата на изделия от позиция No 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92 40 Сглобка, съставена от призми, DMD (Digital Micromirror Device) чипове и електронни схеми за контрол, предназначени за направата на телевизионно прожекционно оборудване или видеопрожекционни апарати ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92 41 DMD (Digital Micromirror Device) чипове, предназначени за направата на видеопрожекционни апарати ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92 42 Топлоотвеждащи и охлаждащи ребра от алуминий, за поддържане на работната температура на транзистори и интегрални схеми в приемателни телевизионни апарати ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92 43 Модул за визуализиране чрез плазма, с вградени само електроди за адресация и онагледяване, със или без драйвер и/или електроника само за управление на адресацията на пиксели и с или без захранване 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 105


ex 8529 90 92 44 LCD модули, състоящи се само от един или повече TFT стъклени или пластмасови панели, некомбинирани с устройство за „touch screen“ възможности, с или без единица за задно осветяване, с или без инвертори и с една или повече печатни платки само с електроника за управление на адресирането на пиксели 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92 45 Пакет от интегрални схеми с функция по приемане на телевизия, съдържащи чип - канален декодер, чип - тунер, чип - управление на мощността, GSM филтри и пасивни елементи - и дискретни и вградени, за приемане на цифрови видеосигнали, разпространявани в DVB-T и DVB-H формати 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 8529 90 92 47 Фоточувствителни матрици за формиране на видеосигнал (Прибор със зарядна връзка (CCD) с междуредов пренос на заряда, за поредова развивка) за цифрови видеокамери, под формата на аналогова монолитна интегрална схема с пиксели по-малки от 10 ?m ? 10 ?m, с цветен или черно-бял панел за гледане и с матрица от малки лещи (микролещи), с една микролеща, поставена на всеки отделен пиксел 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 8529 90 92 48 Излят под налягане алуминиев радиатор, за поддържане на работната температура на транзистори и интегрални схеми, използван за производството на продуктите, попадащи в позиция № 8527 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 8529 90 92 49 Щепселно гнездо за променливо напрежение, с шумов филтър, състоящ се от: 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 8536 69 90 83 — щепселно гнездо за променливо напрежение 230 V (за включване на захранващ кабел), — вграден противошумен филтър, състоящ се от кондензатори и бобини, — кабелен щепсел за свързване на щепселно гнездо за променливо напрежение със захранващия блок на плазмен екран, със или без метална опора, която закрепва щепселното гнездо към телевизора с плазмен екран

>M30 ex 8529 90 92 50 Цветен течнокристален дисплей за монитори от позиция 8528: — с размер на екрана по диагонала 14,48 cm или повече, но ненадвишаващ 31,24 cm, — с подсвет, микроконтролер, — с контролер за локална шина CAN (Controller area network) с интерфейс LVDS (диференциални сигнали с ниско напрежение) и гнездо за CAN/енергозахранване или с контролер APIX (Automotive Pixel Link) с интерфейс APIX, — в корпус с алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба на корпуса, — без модул за обработка на сигнали, използван за производството на превозни средства от позиция 8703 ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8529 90 97 60 Кутия, използвана за производството на високочестотни избирачи на каналите (тунери) ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8531 80 95 40 Електро-акустичен преобразувател 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 106


ex 8535 90 00 20 Печатна платка под формата на пластина от изолационен материал с проводящи връзки и точки за запояване, използвани в производството на блокове за подсвет на модули с течнокристален дисплей ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 8535 90 00 30 Полупроводников модул на електронен превключвател в корпус: 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 8536 50 80 83 — състоящ се от IGBT транзисторен чип (биполярен транзистор с изолиран гейт) и диоден чип върху една или повече изводни рамки (lead frames),

— за напрежение 600 V или 1 200 V

>M27 ex 8536 30 30 11 Термо-електрически прекъсвач с ток на прекъсване 50 A или по-висок, съдържащ електромеханичен прекъсвач с моментно действие, за директен монтаж върху бобина на електрически двигател и съдържащ се в херметически затворен корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 49 00 91 Терморелета в херметически затворен стъклен патрон с дължина (с изключение на проводниците), непревишаваща 35 mm, с максимална стойност на загубите 10 -6 cm 3 He/sec при 1 бар в температурния обхват 0 до 160 °C, предназначени за вграждане в компресори за хладилно оборудване ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 11 31 Комутатор от типа на тези за монтаж върху печатни схеми, работещ при 4,9 N (± 0,9 N), в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 11 32 Механичен тактов прекъсвач, за свързване на електронни схеми, работещ при напрежение, непревишаващо 60 V, и сила на тока, непревишаваща 50 mA, предназначени за направата на приемателни телевизионни апарати ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 19 91 Превключвател с ефект на Хол, състоящ се от 1 магнит, 1 сензор с ефект на Хол и 2 кондензатора, затворени в корпус с 3 накрайника 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 19 93 Устройства, имащи регулируеми функции по управление и превключване, състоящи се от една или повече интегрални схеми, дори комбинирани с полупроводникови елементи, монтирани заедно на свързваща решетка (leadframe) и затворени в пластмасов корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 80 97

*ex 8536 50 80 81 Механични центробежни прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: — напрежение 240 V или повече, но не повече от 250 V, — големина на тока 4 A или повече, но не повече от 6 A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

*ex 8536 50 80 82 Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: — напрежение 240 V или повече, но не повече от 300 V, — големина на тока 3 A или повече, но не повече от 15 A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M27 107


ex 8536 50 80 93 Превключвателна единица за коаксиални кабели, състояща се от 3 електромагнитни комутатора с време за превключване, непревишаващо 50 ms, и ток на задействане, непревишаващ 500 mA при напрежение 12 V 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 80 95 Рийд-прекъсвач с мощност на прекъсване 20 W или по-голяма в обхвата 17-43 A.оборот, под формата на стъклена капсула (не съдържаща живак), чиито размери не превишават 3 ? 21 mm, предназначен за направата на ударни сензори за автомобилни въздушни възглавници ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 80 98 Механичен „push-button“ прекъсвач, за свързване на електронни схеми, работещ при напрежение от 220 V или повече, но непревишаващо 250 V, и при сила на тока, непревишаваща 5 A, предназначен за направата на телевизионни приемателни апарати ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 8536 69 90 81 Съединител с контакти през определена стъпка, използван в производството на течнокристални телевизионни приемници ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

*ex 8536 69 90 82 Модулно съединително гнездо за локални мрежи, с вградени най-малко: — импулсен трансформатор с широколентов феритен магнитопровод, — дросел срещу синфазни смущения, — резистор, — кондензатор, използвано в производството на продукти, попадащи в позиции 8521 и 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

>M30 ex 8536 69 90 84 Женски съединител тип USB в единична или пакетна форма за свързване с други USB устройства, използван за производството на стоки от позиции 8521 и 8528 ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8536 90 85 92 Щанцована метална рамка, с изводи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 90 85 94 Еластомерен конектор, от каучук или силикон, състоящ се от един или повече проводящи елемента 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8544 49 93 10

>M30 ex 8536 90 85 ex 8538 90 99 ex 8543 90 00 96 94 50 Клавиатури изцяло или отчасти от силикон или поликарбонат, включващи отпечатани клавиши с електрически контактни елементи 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8537 10 99 92 Екран, чувствителен на допир, състоящ се от проводяща решетка, положена между две плочи от пластмаса или стъкло, с електрически проводници и конектори 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8537 10 99 93 Електронна единица за управление за напрежение 12 V, предназначена за направата на системи за контрол на температурата, които се монтират на превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8537 10 99 94 Единица, състояща се от два споени полеви транзистора с управляващ преход (JFET), съдържащи се в двоен „lead frame“ корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 20

>M27 108


ex 8537 10 99 95 Единица, състояща се от два метал-оксид-полупроводник полеви транзистора (MOSFET), съдържащи се в двоен „lead frame“ корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 25

>M30 ex 8537 10 99 97 Платка на електронен контролер за задействане и управление на еднофазен променливотоков колекторен електродвигател с мощност 750 W или повече и работна мощност над 1 600 W, но ненадвишаваща 2 700 W 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8538 90 99 92 Част от електротермичен предпазител, представляваща от медна жица с калаено покритие, прикрепена към цилиндрична кутия, външните размери на която не превишават 5 ? 48 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8539 39 00 20 Луминесцентни лампи със студен катод (CCFL) или с външен електрод (EEFL), с диаметър, непревишаващ 5 mm, и с дължина над 120 mm, но непревишаваща 1 570 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2011

>M29 ex 8540 11 00 91 Цветна електроннолъчева тръба с пререзна цветоразделителна маска, с електронен прожектор и отклоненителна бобина, с отношение ширина/височина на екрана 4/3 и диагонал на екрана не по-голям от 42 cm 0 % 1.1.2011-31.12.2011

ex 8540 11 00 92 Цветна електроннолъчева тръба от типа „full square“ с извит екран, снабдена с елетронен прожектор и отклоняваща бобина и с съотношение ширина/височина на екрана 4/3 и диагонал на екрана 68 cm (± 2 mm) 0 % 1.1.2011-31.12.2011

ex 8540 11 00 93 Цветна електроннолъчева тръба с електронен прожектор, разположени един до друг (копланарна технология), с диагонал на екрана 79 cm или повече 0 % 1.1.2011-31.12.2011

ex 8540 11 00 94 Цветна електроннолъчева тръба снабдена с електронен прожектор и отклонителна бобина и със съотношение ширина/височина на екрана 4/3 и диагонал на екрана превишаващ 72 cm) 0 % 1.1.2011-31.12.2013

ex 8540 11 00 95 Цветна електроннолъчева тръба, със съотношение на екрана ширина/височина 9/16 и диагонал на екрана 39,8 cm (± 0,3 cm) 0 % 1.1.2011-31.12.2013

__________ >M27 ex 8540 20 80 91 Фотомултипликатор, съставен от фотокатодна тръба с 9 или 10 диода за дължина на вълната от 160 nm или повече, но непревишаваща 930 nm, с диаметър, непревишаващ 14 mm, и височина, непревишаваща 94 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8540 71 00 20 Магнетрон с постоянна вълна, с фиксирана честота 2 460 MHz, с неподвижно встроен магнит, с изход-сонда, предназначени за направата на изделия от подпозиция 8516 50 00 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 89 00 91 Индикатори, под формата на тръба, състояща се от стъклен корпус, монтиран на табло чиито размери (с изключение на кабелите) не превишават 300 ? 350 mm. Тръбата съдържа един или повече реда символи или линии подредени в редове, като всеки символ или линия представлява флуоресцентен или фосфоресциращ елемент. Тези елементи са монтирани на метализирана основа, която е покрита с флуоресцентни субстанции или фосфорни соли, които при бомбардиране с електрони излъчват светлина 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 109


ex 8540 89 00 92 Вакуумни флуоресцентни онагледяващи тръби 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 91 00 32 Електронен прожектор с цветна електроннолъчева тръба с анодно напрежение 27,5 V или по-високо, но непревишаващо 36 V 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 91 00 40 Отклоняваща бобина за електроннолъчеви тръби 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 91 00 50 Метален аноден бутон за осъществяване на електрически контакт с анода от вътрешната страна на цветната електроннолъчева тръба 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 91 00 92 Процепна решетка (slit or slot mask), различна от решетките с непрекъснати вертикални процепи, с диагонал от 69 cm или по-малко 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 8540 91 00 95 Апретурна решетка („shadow mask“), с изключение на решетки с непрекъснати вертикални прорези, с диагонал от 697,5 mm или повече, но не повече от 782,9 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 8540 91 00 96 Сглобка за електроннолъчеви тръби, състояща се от 2 или повече (но не повече от 6 броя) бобини, пластмасова подложка и метален фиксиращ пръстен, служеща за настройка на яркостта и/или сходимостта на дисплея 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 30 Усилвател, състоящ се от активни и пасивни елементи, монтирани върху печатна схема, съдържащ се в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 35 Радиочестотен (RF) модулатор, работещ в честотен обхват 43 MHz или по-голям, но непревишаващ 870 MHz, с възможност за превключване на VHF и UHF сигнали, състоящ се от активни и пасивни елементи, монтирани върху печатна схема, съдържаща се в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 8543 70 90 40 Високочестотен усилвател, състоящ се от една или повече интегрални схеми и дискретни елементи-чип-кондензатори-върху метален фланец в корпус 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 8543 70 90 45 Пиезоелектрически кварцов генератор, с фиксирана честота в честотния обхват от 1,8 MHz до 67 MHZ, затворен в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 55 Опто-електронна схема, състояща се от един или повече светодиода (LED) (дори снабдени с вградена задействаща схема) и един фотодиод с усилвателна схема, дори с интегрални схеми с логически портове, или от един или повече светодиода и най-малко 2 фотодиода с усилвателна схема, дори с интегрални схеми с логически портове или други интегрални схеми, затворена в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 60 Генератор на трептения (осцилатор), със средна честота 20 GHz или по-висока, но непревишаваща 42 GHz, съставен от активни и пасивни елементи, немонтирани върху подложка, затворен в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 65 Схема за запис и възпроизвеждане на звук, с възможности за съхранение на стерео аудио данни и позволяваща едновременно записване и възпроизвеждане, състояща се от 2 или 3 монолитни интегрални схеми, монтирани на печатна схема или свързваща решетка (lead frame), затворена в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 110


ex 8543 70 90 80 Осцилатор за компенсиране на температурата, състоящ се от печатна схема на която са монтирани най-малко един пиезо-електричен кристал и един регулируем кондензатор, затворени в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 85 Осцилатор за компенсиране на напрежението (VCO), различен от осцилатора за температурна компенсация, състоящи се от активни и пасивни елементи, монтирани върху печатна схема, затворен в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90 90 Модул с горивни клетки, състоящ се поне от горивни клетки с полимерна електролитна мембрана, в корпус, с вградена охлаждаща система, предназначени за направата на двигателни системи на автомобили ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 ex 8543 70 90 95 Модул за визуализация и управление на мобилен телефон, състоящ се от: — изходно гнездо за включване към електрическата мрежа/шина CAN (Controller area network), — гнезда за Universal Serial Bus (USB) и за вход/изход за звукови сигнали, както и — съдържащ превключвател на видеосигнали, осъществяващ интерфейса между операционните системи на интелигентни телефони с шината MOST (Media Orientated Systems Transport network), използван за производството на превозни средства от глава 87 ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8543 90 00 20 Катод от неръждаема стомана, под формата на плоча с прът за окачване, дори имащ странични пластмасови ивици 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 90 00 30 Сглобки от изделия от позиции No 8541 или 8542, монтирани на печатна схема, съдържаща се в корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 90 00 40 Част от електролитно устройство, състоящо се от плоскост от никел, снабдена с решетка от никел, прикрепена посредством фиксатори от никел и плоча от титан, снабдена с решетка от титан, прикрепена посредством фиксатори от титан, в което двете плоскости са прикрепени гърбом една към друга 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M29 __________ ex 8544 42 90 10 Кабел за предаване на данни с преносен капацитет 600 Mbit/s или повече с: — напрежение 1,25 V (± 0,25 V), — монтирани в един или в двата края съединители, поне един от които съдържа щифтове със стъпка 0,5 mm, — външна екранировка, използван само за комуникация между течнокристален или плазмен дисплей и електронни схеми за обработка на видеосигнали 0 % 1.1.2011-31.12.2013

>M27 ex 8544 49 93 20 Гъвкав кабел с изолация от полиетилентерефталат/поливинилхлорид с: — напрежение не по-високо от 60 V, — ток не по-голям от 1 А, — топлоустойчивост не по-висока от 105 °C — отделни проводници с дебелина 0,05 mm (± 0,01 mm) и широчина не по-голяма от 0,65 mm (± 0,03 mm)) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 111


— разстояние между жилата не повече от 0,5 mm и — стъпка (разстояние от осева линия на жило до осева линия на жило) не по-голяма от 1,08 mm >M29 ex 8545 19 00 20 Карбонови електроди, предназначени за направата на цинк-въглеродни батерии ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2013

__________ >M30 ex 8545 90 90 20 Изготвена от въглеродни нишки хартия от вида, използван за слоеве за газова дифузия в електроди за горивни елементи 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M29 ex 8547 10 00 10 Изолационни принадлежности от керамика, съдържащи тегловно 90 % или повече алуминиев оксид, метализирани, под формата на кух цилиндър с външен диаметър 20 mm или по-голям, но непревишаващ 250 mm, предназначени за направата на вакуумни прекъсвачи ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2013

__________ >M27 ex 8548 90 90 41 Единица, състояща се от резонатор, работещ в честотен обхват 1,8 MHz или по-голям, но непревишаващ 40 MHz, и един кондензатор, в общ корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90 43 Контактен сензор за изображение 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90 47 Елемент, състоящ се от два или повече светодиодни чипа с обичайна дължина на вълната от 440 nm или повече, но непревишаваща 660 nm, съдържащи се в „lead frame“ корпус, чиито външни размери без принадлежностите за закрепване не превишават 12 ? 12 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90 48 Оптична единица, съставена най-малко от лазерен диод с един фотодиод, работеща при типична дължина на вълната 635 nm или по- голяма, но непревишаваща 815 nm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90 49 LCD модули, състоящи се само от един или повече TFT стъклени или пластмасови съспанели, комбинирани с устройство за „touch screen“ възможности, със или без единица за задно осветяване, със или без инвертори и с една или повече печатни платки само с електроника за управление на адресирането на пиксели 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________ ex 8704 23 91 20 Шаси с двигател със самовъзпламеняване, с минимален работен обем 8 000 сm 3 , оборудвано с кабина, с 3, 4 или 5 колела, с междуосие минимум 480 cm, невключващо работни механизми, предназначено за инсталиране в моторни превозни средства с минимална ширина 300 cm ( 1 ) 0 % 1.7.2010 г.-31.12.2012 г.

>M27 112


>M30 ex 8708 30 91 10 Спирачка за паркиране от барабанен тип: — действаща в диска на работната спирачка, — с диаметър 170 mm или повече, но ненадвишаващ 175 mm, използвана в производството на моторни превозни средства ( 1 ) 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2015 г.

>M27 ex 8708 99 97 20 Покривна част за корпуси от метал, за монтаж на клапанната кобилица или сачмени лагери в окачването на автомобилните превозни средства ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 9001 10 90 10 Инвертори на образ, направени от сбор от оптични влакна 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M30 __________ ex 9001 20 00 10 Материал, състоящ се от поляризиращ филм, на ролки или не, подсилен от едната или от двете страни с прозрачен материал, със или без слой лепило, покрит от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист 0 % 1.7.2011 г.-31.12.2012 г.

>M27 ex 9001 20 00 20 Оптични, разсейващи, отразяващи или призматични листове, непечатни разсейващи плаки, дори притежаващи поляризиращи светлината свойства, изрязани по специален начин 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9001 90 00 55

*ex 9001 90 00 21 Фолио с многолъчево разпространение на светлината, на рулони, на основата на полиетилентерефталат (PET): — с обща дебелина 100 ?m или повече, но не повече от 240 ?m, — с коефициент на пропускане над 55 %, но не повече от 65 %, определен по стандартен метод JIS K7105, съответстващ на ASTM D1003 и — с помътняване над 70 %, но не повече от 80 %, определено по стандартен метод JIS K7105, съответстващ на ASTM D1003 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 9001 90 00 35 Екран със задна прожекция, състоящ се от лещовидна плоча от пластмаса 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9001 90 00 45 Пръчка от итриево-алуминиев гранат (YAG), легиран с неодим, полирана от двете страни 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9001 90 00 60 Разсейващи и отразяващи листове, на роли 0 % 1.1.2010-31.12.2013

*ex 9001 90 00 65 Оптично фолио с най-малко 5 многослойни структури, включително отражател на задната страна, покритие на предната страна и филтър за контраст със стъпка не по-голяма от 0,65 ?m, използван в производството на прожекционни екрани ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2014

ex 9001 90 00 70 Филм от полиетилен терефталат с дебелина не по-малка от 300 ?m в съответствие с ASTM D2103, от едната страна с призми от акрилова смола с ъгъл 90 ° и стъпка на призмата 50 ?m 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 9001 90 00 75 Преден филтър, включващ стъклени панели със специално печатно и филмово покритие, използван в производството на плазмени екранни модули ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 113


ex 9001 90 00 76 Филтър за плазмен екранен панел 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 9001 90 00 85 Световоден панел, изготвен от поли(метилметакрилат): — нарязан или не, — печатен или не, предназначен за производството на модули за подсвет за телевизори с плосък екран ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

>M27 ex 9002 11 00 10 Обектив, имащ регулируемо фокусно разстояние 90 mm или по-голямо, но непревишаващо 180 mm, и състоящ се от комбинация от между 4 и 8 стъклени или метакрилатни лещи с диаметър 120 mm или по-голям, но непревишаващ 180 mm, всяка покрита най- малко от едната страна със слой магнезиев флуорид, предназначен за направата на видеопрожекционни апарати ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9002 11 00 50 Обектив с фокусно разстояние 25 mm или по- голямо, но непревишаващо 150 mm, състоящ се от стъклени или пластмасови лещи, с диаметър 60 mm или по-голям, но непревишаващ 190 mm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9002 20 00 10 Филтър, състоящ се от поляризираща мембрана, стъклена плоча и прозрачен защитен филм, монтирани на метална рамка, предназначен за направата на изделия от позиция 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9002 90 00 20 Леща, монтирана, имаща фокусно разстояние 3,8 mm (± 0,19 mm) или 8 mm (± 0,4 mm), с относителна апертура F2.0 и диаметър, непревишаващ 33 mm, предназначена за направата на CCD камери (със зарядна връзка) ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9002 90 00 30 Оптична единица, съставена от 1 или 2 реда от оптични влакна във формата на лещи и с диаметър 0,85 mm или по-голям, но непревишаващ 1,15 mm, вложени между 2 пластмасови плочи 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9013 20 00 10 Лазер с въглероден двуокис, възбуждан с висока честота, с изходна мощност 12 W или по-голяма, но не по-голяма от 200 W 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9013 20 00 20 Модули с лазерна глава, използвани в производството на контролно-измервателни машини за полупроводникови пластини (wafers) или полупроводникови прибори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9013 20 00 30 Лазер, използван в производството на контролно-измервателни машини за полупроводникови пластини (wafers) или полупроводникови прибори ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M27 114


ex 9022 30 00 10 Тръби с Х (рентгенови) лъчи с напрежение на антикатода 4 kV или по-голямо, но непревишаващо 30 kV, с мощност, непревишаваща 9 W, и ток на антикатода, непревишаващ 2 mA 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 9022 90 00 10 Панел за рентгенов апарат (плосък рентгенов сензор/рентгенов сензор), състоящ се от стъклена плоча с матрица от тънкослойни транзистори, със слой аморфен силиций, с покритие от сцинтилиращ цезиев йодид и метализиран защитен слой, с активна повърхност 409,6 mm 2 ? 409,6 mm 2 и разстояние между пикселите 200 ?m 2 ? 200 ?m 2 0 % 1.1.2011-31.12.2013

__________ >M27 ex 9027 10 90 10 Сензорен елемент за анализ на газ или на дим в моторни превозни средства, състоящ се основно от елемент от цирконий-керамика, в метален корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9031 80 34 30 Апарати за измерване на ъгъл и посока на въртене на моторни превозни средства, състоящи се най-малко от един сензор за стойност на отклонението под формата на монокристален кварц, дори комбиниран с един или повече измервателни сензора, затворени в общ корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9031 80 38 10 Устройства за измерване на ускорението, за приложение в автомобилната индустрия, състоящи се от един или повече активни и/ или пасивни елемента и един или повече сензора, всички затворени в общ корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9031 90 85 20 Сглобка за сензор за лазерно подравняване, под формата на печатна схема, съдържаща оптични филтри и сензор със зарядна връзка (CCD), положени в общ корпус 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M28 __________ >M27 ex 9032 10 89 20 Термостати, за задействане на въздушния клапан или биметални, със следните характеристики: — температура на отваряне: +7 °С (± 1,5 °C), температура на затваряне: –4 °C (± 1,5 °C) за интегрален термостат, за задействане на въздушния клапан, — температура на отваряне: +8 °C (± 3 °C) за биметален термостат; използвани за производството на хладилници със саморазмразяваща система ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2012

ex 9032 89 00 20 Сензор за удар за автомобилни въздушни възглавници, съдържащ контакт, превключващ ток от 12 A при напрежение 30 V, имащ типично контактно съпротивление 80 mОhm 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9032 89 00 30 Електронен контролер за насочване на електрическа мощност (EPS контролер) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9032 89 00 40 Цифров контролер на вентили за контролиране на течности и газове 0 % 1.1.2010-31.12.2012

>M27 115


ex 9107 00 00 20 Механичен брояч на минути за производството на саморазмразяващи хладилници ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2011

ex 9405 40 35 10 Апарати за електрическо осветление, от пластмаси, съдържащи 3 флуоресцентни тръби с диаметър 3,0 mm (± 0,2 mm) и с дължина повече от 420 mm (± 1 mm), но непревишаваща 600 mm (± 1 mm), предназначени за производството на продуктите, упоменати в позиция 8528 ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9405 40 39 10 Модул за осветяване с дължина 300 mm или повече, но непревишаваща 600 mm, изграден от светлинен източник, състоящ се от последователност от 3 или повече, до максимум 9 специални червени, зелени и сини светодиода, интегрирани в общ чип (RGB diodes), монтирани върху печатна платка, като светлината е насочена към предната и/или задната страна на телевизионен приемник с плосък екран ( 1 ) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9405 40 39 20 Електрическо осветително тяло, изработено от бял силикон, състоящо се главно от: — модул със светодиодна матрица с размери 38,6 mm ? 20,6 mm (± 0,1 mm), снабден с 128 червени и зелени светодиодни чипове и — гъвкава печатна платка, снабдена с термистор с отрицателен температурен коефициент 0 % 1.1.2010-31.12.2013

>M29 ex 9405 40 39 30 Електрически осветителен блок, съдържащ: — печатни платки и — светодиоди (LED), предназначен за производството на модули за подсвет за телевизори с плосък екран ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 9503 00 75 10 Умалени пластмасови модели на кабинков лифт, със или без двигател, за отпечатване ( 1 ) 0 % 1.1.2011-31.12.2015

ex 9503 00 95 10

>M27 ex 9608 91 00 10 Невлакнести връхчета за маркери, от пластмаса, с вътрешен канал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9608 91 00 20 Филцови фитили или други порьозни връхчета за маркери, без вътрешен канал 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex 9612 10 10 10 Пластмасови ленти, съставени от части с различни цветове, при които оцветяващото вещество е нанесено върху пластмасовия носител чрез загряване (т.нар. сублимация на оцветяващите вещества) 0 % 1.1.2010-31.12.2013

( 1 ) Освобождаването от или намаляването на митата се предоставят при изпълнение на съответните разпоредби на Съюза с оглед на митническия контрол относно специфичното предназначение на тези стоки (вж. Член 291 до 300 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1)). ( 2 ) Въпреки това, мярката не се разрешава, когато обработката се извършва от търговци на дребно или от предприятия за кетъринг. ( 3 ) Прилага се специфичното допълнително мито. (*) Нова или променена позиция или позиция, чийто срок на действие е удължен.


Съставено в Люксембург на 27 юни, 1996 година

За Съвета:

А. МАКАНИКО,

Президент


_________________________

1 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.


Untitled Page