РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 декември 2003 година относно създаване на изпълнителна агенция, "Изпълнителната агенция интелигентна енергия", за управлението на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета

Обн. L ОВ. бр.5 от 9 Януари 2004г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен с


>M1 Решение на Комисията от 31 май 2007 годинаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(1) , и по-специално член 3, параграф 1 от него,


като има предвид, че:


(1) В рамките на стратегията за устойчивото развитие, Европейският съюз е предприел мерки, насочени към насърчаване и развитие на възобновяема енергия и енергийна ефективност с цел да допринесе по балансиран начин за постигането на следните общи цели: сигурност на енергийните доставки, конкурентноспособност и опазване на околната среда.


(2) Тези мерки включват Решение № 1230/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно приемането на многогодишна програма за действие в областта на енергетиката "Интелигентна енергия - Европа (2003-2006)" (2), чийто области на дейност са развитието на възобновима енергия и енергийна ефективност, включително в транспортния сектор, и тяхното насърчаване в развиващите се страни.


(3) Регламент (ЕО) № 58/2003 оправомощава Комисията да създава изпълнителни агенции в съответствие с общия статут, установен с този регламент и да им повери определени управленски задачи, свързани с една или повече програми на Общността.


(4) Целта на оправомощаването на Комисията да създава изпълнителни агенции е да й позволи да се съсредоточи върху съществени дейности, които не могат да бъдат екстернализирани, и без да изоставя контрола върху, или крайната отговорност за дейностите, управлявани от тези изпълнителни агенции.


(5) Управлението на програмата "Интелигентна енергия - Европа" включва изпълнението на технически проекти, които не предполагат вземането на политическо решение и изисква високо ниво на техническа и финансова компетентност по време на целия цикъл на проекта.


(6) Делегирането на дадена изпълнителна агенция на задачи, свързани с изпълнението на дадена програма, е възможно при ясно разделяне между програмирането, установяването на приоритети и оценката на програмата, което би се осъществявало от Комисията, и изпълнение на проекта, което ще бъде поверено на изпълнителната агенция.


(7) Анализът на приходите и разходите, извършен за тази цел, е показал, че определени управленски задачи, като изпълнение на бюджета, технически и финансов мониторинг на проекти и разпространяване и използване на резултатите, би могло да се извършва от изпълнителна агенция по-ефикасно, като се осигурява изпълнението от страна на Комисията на програмата "Интелигентна енергия - Европа" в съответствие с решението, приемащо програмата, както и работната програма на програмата и насоките, приети от Комисията с помощта на Управителния комитет, предвиден в член 8 от решението.


(8) Използването на изпълнителна агенция би означавало, че новата програма, която е значително по-широкообхватна от предходната, би могла да бъде управлявана по-ефективно.


(9) Извършването на определените от изпълнителна агенция задачи би позволило Комисията да се съсредоточи върху стратегически и регулаторни въпроси, като същевременно се увеличава помощта на Общността за многонационални дейности в държавите-членки. Това е най-добрият начин да се постигнат енергийните цели, поставени в различни законодателни текстове и други мерки в областите на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, включително в транспортния сектор.


(10) Изпълнението на приоритетите на Комисията, и по-специално стратегията за устойчиво развитие, може да доведе до приемането на мерки като част от политиката на Общността в цитираните области имащи за последица действия на Комисията които биха могли да се изпълняват от агенцията. Следва да се изготви разпоредба за възможността за възлагането на допълнителни управленчески и изпълнителски задачи на агенцията.


(11) Мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Комитета по изпълнителните агенции,


РЕШИ :


Член 1


Създаване на агенцията1. Създава се изпълнителна агенция (по-надолу посочена като "Агенцията") за управлението на действия на Общността в областта на енергията, чийто статут е установен в Регламент(ЕО) № 58/2003 на Съвета.


2. Наименованието на агенцията е "Изпълнителна агенция интелигентна енергия".


Член 2

Седалището на агенцията се намира в Брюксел.


>M1


Член 3


Срок на действие


Агенцията изпълнява възложените ? задачи от 1 януари 2004 г. до 31 декември 2015 г.Член 4


Цели и задачи


1. Агенцията носи отговорност за осъществяването на изпълнението на следните задачи при управлението на действия на Общността в областта на енергията, предприемачеството и иновациите, включително и екоиновациите, устойчивия товарен транспорт, съгласно Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации 2007—2013 г., създадена с Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) (наричана по-долу „РПКИ“), и съгласно втората програма „Марко Поло 2007—2013 г.“, създадена с Регламент (ЕО) № 1692/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ):


а) управление на всички фази от действието на специфични проекти, свързани с Програмата за предприемачество и иновации и програмата „Интелигентна енергия — Европа“, създадени с Решение № 1639/2006/ЕО, и втората програма „Марко Поло“, наред с нужните проверки при приключването им, като взема подходящите решения, когато Комисията я е упълномощила за това;


б) приемане на инструментите за изпълнение на бюджета за приходите и разходите и осъществяване, когато Комисията я е оправомощила за това, на всички операции, необходими за управлението на мерките за изпълнение, и по-специално на свързаните с предоставянето на договори и субсидии по РПКИ и втората програма „Марко Поло“;


в) събиране, анализ и предоставяне на Комисията на цялата информация, която е необходима за определянето на насоки и оценка на изпълнението на РПКИ и втората програма „Марко Поло“.


2. Агенцията също така ръководи всички фази от действието на мерките за изпълнение, които са възложени в рамките на следните програми:


а) „Интелигентна енергия — Европа (2003—2006 г.)“, създадена с Решение № 1230/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 5 );


б) „Марко Поло (2003—2006 г.)“, създадена с Регламент (ЕО) № 1382/2003 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ).


Правата и задълженията на Комисията относно мерките за изпълнение, посочени в първа алинея, буква б), са предоставени на агенцията.


3. След получаване на становището на комитета, създаден съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 58/2003, агенцията може да бъде натоварена от Комисията с осъществяването на сходни по тип задачи по РПКИ или други програми на Общността по смисъла на член 2 от горепосочения регламент, в посочените в параграф 1 области.


4. Решението на Комисията, делегиращо правомощия на агенцията, излага с подробности всички задачи, които са ? поверени, и се адаптира в светлината на допълнителните задачи, които биха могли да бъдат възложени на агенцията. Решението на Комисията се изпраща за информация до комитета, създаден съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 58/2003.
Член 5


Организационна структура


1. Агенцията се управлява от управителен комитет и директор, назначен от Комисията.


2. Членовете на Управителния комитет се назначават за срок от три години.


3. Директорът се назначава за срок от пет години.


>M1


Член 6


Субсидии


Агенцията получава субсидиите, предвидени в общия бюджет на Европейските общности, които се заделят от финансовите средства на РПКИ и втората програма „Марко Поло“, и когато е уместно, на други общностни програми или действия, възложени на агенцията съгласно член 4, параграф 3.
Член 7


Надзор и изискване за докладване


Агенцията подлежи на надзор от страна на Комисията и докладва редовно за напредъка по изпълнението на програмите, за които е отговорна, в съответствие с договореностите и през интервалите, постановени в инструмента за делегиране.


Член 8


>M1


Член 8


Изпълнение на административния бюджет


Агенцията изпълнява административния бюджет в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията ( 7 ).


_________________________

(1) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(2) ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 29.

(3) ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.

(4) ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 1.

(5) ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 29.

(6) ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 1.

(7) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.Untitled Page