ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 75/129/EЕС от 17 февруари 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно колективните уволнении

Обн. L ОВ. бр.48 от 22 Февруари 1975г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


Имайки предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и в частност чл.100 от него;


Имайки предвид предложението на Комисията;


Имайки предвид мнението на Европейския парламент (1);


Имайки предвид мнението на Икономическия и социален комитет (2);


Отчитайки, че следва да се засили защитата на трудещите се в случай на колективни уволнения, като същевременно се отчита необходимостта от балансирано икономическо и социално развитие в рамките на Общността;


Отчитайки, че въпреки нарастващото сближаване, все още съществуват различия между разпоредбите, които са в сила в държавите-членки на Общността, уреждащи условията и реда за такъв вид уволнения, както и мерките за облекчаване последствията от тези уволнения за трудещите се;


Отчитайки, че тези различия могат да окажат пряко влияние върху функционирането на общия пазар;


Отчитайки, че Резолюцията на Съвета от 21 януари 1974 г. (3), относно социалната програма за действие предвижда приемането на Директива за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно колективните уволнения;


Отчитайки, че такова сближаване трябва да се насърчава, като същевременно се запази постигнатият напредък по смисъла на чл. 117 от Договора:


ПРИЕ ТАЗИ ДИРЕКТИВА


РАЗДЕЛ 1


ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ


Член 1


1. За целите на тази Директива:


(а) "колективни уволнения" означава уволнения, извършени от работодателя поради една или повече причини, които не са свързани с личността на засегнатите трудещи се, когато според избора на странитечленки броят на съкращенията е:


- за период от 30 дни:


(1) най-малко 10 заети в предприятия, където обикновено числеността е от 20 до 100;


(2) най-малко 10% от броя на заетите в предприятия, където обикновено числеността е от 100 до 300;


(3) най-малко 30 заети в предприятия, където обикновено числеността е 300 или повече;


- или за период от 90 дни, най-малко 20 заети, независимо от числеността на заетите във вьпросните предприятия


(b) "представители на трудещите се" означава представителите на трудещите се, както е уредено в законодателството или е възприето в практиката на държавите-членки.


2. Тази Директива не се прилага:


(а) при колективни уволнения по трудови договори, сключени за определен срок или за извършване на определена работа, освен когато уволненията се извършват преди изтичането на срока или извършването на определената работа;


(b) по отношение на служители в органи на държавната администрация или в организации, чийто статут се урежда от публичното право (или в организациите в държавите-членки, които не познават това понятие, но прилагат по същество такова);


(с) по отношение на екипажите на морски плавателни съдове;


(d) по отношение на трудещи се, засегнати от прекратяване на дейността на предприятието, настъпило по силата на съдебно решение.
РАЗДЕЛ II


ПРОЦЕДУРА ЗА КОНСУЛТАЦИИ


Член 2


1. В случай, че работодателят възнамерява да извърши колективни уволнения, той трябва да започне консултации с представителите на трудещите се с цел постигане на споразумение.


2. Консултациите включват най-малко обсъждане на начините и средствата за избягване или ограничаване броя на колективните уволнения, както и възможностите за облекчаване на последиците от тях.


3. За да даде възможност на представителите на трудещите се да направят конструктивни предложения, работодателят им предоставя пълна информация, и във всички случаи излага в писмен вид причините за уволненията, броя на заетите, подлежащи на уволнение, броя на обичайно заетите, както и периода, в който е предвидено извършването на уволненията.


Работодателят изпраща до компетентния държавен орган копие от цялата писмена информация, упомената в изречение първо на настоящата директива.


РАЗДЕЛ III


ПРОЦЕДУРА ЗА КОЛЕКТИВНИ УВОЛНЕНИЯ


Член 3


1. Работодателят уведомява в писмен вид компетентния държавен орган за всеки свой проект за колективно уволнение.


Уведомлението трябва да съдържа пълна информация за проекта за колективно уволнение и консултациите с представителите на трудещите се съгласно чл. 2 и, в частност, причините за уволненията, броя на заетите, подлежащи на уволнение, броя на обичайно заетите, както и периода, в който е предвьдено извършването на уволненията.


2. Работодателят е длъжен да изпрати на представителите на трудещите се копие от

уведомлението по т. 1.


Представителите на трудещите се могат да изпратят своите забележки на компетентните държавни органи.Член 4


1. Колективните уволнения, за проекта на които са уведомени компетентните държавни органи, могат да бъдат извършени не по-рано от 30 дни от датата на уведомлението съгласно чл. 3, т. 1, без с това да се накърняват разпоредбите, уреждащи индивидуалните права в случай на предизвестие за уволнение.


Държавите-членки могат да предоставят на компетентните държавни органи правото да намаляват срока, предвиден в горното изречение.


2. Срокът, предвиден в т. 1 се използва от компетентните държавни органи за търсене на разрешение на проблемите, произтичащи от предвидените колективни уволнения.


3. В случай, че първоначалният период, предвиден в т. 1, е по-кратък от 60 дни, държавите-членки могат да предоставят на компетентните държавни органи възможността да удължават първоначалния срок до 60 дни от датата на уведомлението, в случай, че проблемите, произтичащи от предвидените колективни уволнения, не могат да бъдат решени в първоначално определения

срок.


Държавите-членки могат да предоставят на компетентните държавни органи възможности за по-нататъшно удължаване на срока.


Работодателят трябва да бъде уведомен за удължаването и причините за това преди изтичането на първоначалния срок, определен в т. 1.
РАЗДЕЛ IV


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 5


Тази Директива не засяга правото на държавите-членки да прилагат или създават закони, подзаконови или административни актове, които са поблагоприятни за трудещите се.


Член 6


1. Държавите-членки привеждат в действие законите, подзаконовите и административните актове, необходими за прилагане на настоящата Директива, в двугодишен срок от нейната нотификация, за което незабавно уведомяват Комисията.


2. Държавите-членки изпращат на Комисията текстовете на законите, подзаконовите и административните актове, които приемат в областта, регулирана от настоящата Директива.


Член 7


Две години след изтичането на двугодишния период по член 6 държавите-членки предоставят на Комисията цялата необходима информация, за да може тя да изготви доклад до Съвета относно прилагането на настоящата Директива.


Член 8


Тази Директива е адресирана до държавите-членки.


Приета в Брюксел на 17 февруари 1975 г.


За Съвета


Председател Р. Райън


(1) OJ N C 19, 12 април 1973 г., стр. 10


(2) OJ N C 100, 22 ноември 1973 г., стр. 11


(3) OJ N C 13, 12 февруари 1974 г., стр. 1

31975L0129


Untitled Page