СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИ


СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИ


Съдът се състои от един съдия за всяка държава-членка т.е. понастоящем той се състои от 25 съдии11 и се подпомага от осем генерални адвокати12. Тези цифри ще се променят след като следващото разширяване стане факт.

Съдиите и генералните адвокати се избират измежду лицата, "чиято независимост е извън всякакво съмнение и които притежават необходимата квалификация, за да бъдат назначени в най-висшите съдебни инстанции в собствената си държава13 или които са специалисти по гражданско и международно право с всепризната компетентност"14.

Съдиите и генералните адвокати се назначават за срок от шест години по общо съгласие на правителствата на държавите-членки15. Председателяй на Съда се избира измежду съдиите от самите тях за срок от три години, той може да бъде преизбиран16.

Двадесет и петте съдии заседават или в пълен състав (всички съдии) или в отделни състави. Отделните състави са: Голям състав, съставен от единадесет съдии17 и състави, съставени от петима или трима съдии18. Към настоящия момент има три състава от по петима съдии (1-ви, 2-ри и 3-ти) и три състава от по трима съдии (4-ти, 5-ти и 6-ти). Към всеки петчленен съдебен състав са разпределени осем съдии и към всеки тричленен съдебен състав са разпределени седем съдии, като всички заседават на ротационен принцип съгласно предвиденото в Правилника19. Повечето случаи, отнесени за решаване пред Съда се разглеждат от съдебен състав. Все пак, когато дадена държава-членка или институция, която е страна в процеса поиска това20, Съда трябва да заседава в Голям състав21. Съдът трябва да заседава в пълен състав когато: Парламентцй поиска освобождаване на Омбудсмана22, Съветцй или Комисията поискат отстраняване на член на Комисията23 и когато Сметната палата поиска от Съда да установи, че даден член вече не отговаря на необходимите условия24. Също така и когато счете, че дадено дело е от особена важност, Съдът може да реши да отнесе делото за разглеждане от пълния състав25, след като изслуша генералния адвокат.

Преди да встъпи в длъжност всеки съдия и генерален адвокат в открито заседание полага клетва да изпълнява задълженията си безпристрастно и добросъвестно и да пази поверителността на съдебните прения26. Съдиите и генералните адвокати се ползват с имунитет срещу съдебно преследване по време на и след изтичането на мандата им. Съдът като заседава в пълен състав може да постанови отнемане на имунитета27.


_________________________

11 EC Art.221: .Съдът на ЕО се състои от един съдия за държава-членка.. На всеки три години се прави частична подмяна на съдиите и генералните адвокати в съответствие с условията, определени в Устава на Съда. (чл.9) Навършилите пенсионна възраст съдии и генерални адвокати подлежат на смяна. (EC Art.223). Броят на съдиите може да бъде увеличен от Съвета по искане на Съда (EC Art.221,4).

12 Има осем генерални адвоката.

13 Тези квалификации са направени чрез позоваване на националното право.

14 EC Art.223,1.

15 EC Art.223,1. Няколко други разпоредби относно съдиите и генералните адвокати могат да бъдат намерени в Устава на Съда, който е приложен към Протокола към Договора.

16 EC Art.223,5.

17 За неговия състав виж Rules of Procedure (next note), Art. 11b.

18 EC Art.221,2.

19 Кодифицирана версия на Procedure ("Rules") е публикувана в [2003] O.J C193/1. За съдебните състави виж Rules, Art 11c.

20 Statute, Art.16,3.

21 Rules, Art.11a and 11b: Големият съдебен състав се състои от Председателя на съда, председатеите на съставите от петима съдии и други съдии, определени по списък (виж Rules, Art.11b,2).

22 EC Art.195,2,2.

23 EC Art.213,2,3 and EC Art.216.

24 EC Art.247(7).

25 Statute, Art.16, последен параграф.

26 Statute, Art.2.

27 Statute, Art.3.


Untitled Page