РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2869/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

Обн. L ОВ. бр.303 от 15 Декември 1995г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1 Регламент (ЕО) 781/2004 на Комисията от 26 април 2004 година

>M2 Регламент (ЕО) № 1042/2005 на Комисията от 29 юни 2005 година

>M3 Регламент (ЕО) № 1687/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година

>M4 Регламент (ЕО) № 355/2009 на Комисията от 31 март 2009 година


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността1, изменен с Регламент (ЕО) № 3288/942, и по-специално член 139 от него,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността3,


като има предвид, че член 139, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета (наричан по-долу „регламента“) предвижда процедурата за събиране на таксите да се приема в съответствие с процедурата, предвидена в член 141 от регламента;


като има предвид, че член 139, параграф 1 от регламента предвижда в правилата за таксите да бъдат определени размерът и начинът на заплащането им;


като има предвид, че член 139, параграф 2 от регламента предвижда размерът на таксите да бъде определен до стойност, чрез която да се гарантира балансираността на бюджета на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн), по принцип;


като има предвид, че въпреки това в началната фаза от дейността на службата може да се постигне такъв баланс само когато бъде отпусната субсидия от общия бюджет на Европейските общности съгласно член 134, параграф 3 от регламента;


като има предвид, че основната такса за заявяване на търговска марка на Общността включва сумата, която службата трябва да заплати на всяка централна служба по индустриална собственост в държавите-членки за всяко проучване, извършено от тези служби съгласно член 39, параграф 4 от регламента;


като има предвид, че за да се осигури необходимата гъвкавост, председателят на службата (наричан по-долу „председателят“), трябва да бъде упълномощен, с някои изключения, да определи размера на таксите, които се събират от службата за извършените от нея услуги, таксите за достъп до базата данни на службата, както и за предоставянето на данни от нея в машинночитаема форма, както и да установи таксите за публикуването ?;


като има предвид, че с оглед улесняване заплащането на таксите и дължимите суми, председателят е упълномощен да разрешава начини на заплащане, които допълват изрично предвидените в настоящия регламент;


като има предвид, че е подходящо таксите и разноските, които се събират от службата, да бъдат определени в същата валутна единица, както валутата, в която е съставен бюджетът на службата;


като има предвид, че бюджетът на службата е определен в екю;


като има предвид, че следователно определянето на размерите в екю предотвратява несъответствията, които могат да възникнат при разликите във валутния курс;


като има предвид, че плащанията в брой се извършват във валутата на държавата-членка, където е седалището на службата;


като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 141 от регламента,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Общи положения

В съответствие с настоящия регламент се събират следните такси:

а) таксите, дължими на службата, предвидени в регламента и в Регламент (ЕО) № 2868/95;


б) сумите, определени от председателя съгласно член 3, параграфи 1 и 2.


Член 2


Такси, предвидени в регламента и в Регламент (ЕО) № 2868/95

Таксите, които се събират от службата по реда на член 1, буква а), са следните:


(в >M1 еуро<)


>M4 1. Базова такса за подаване на заявление за индивидуална търговска марка [член 26, параграф 2, правило 4, буква a)] 1050
> M2 1а. Такса за проучване а) за заявление за търговска марка в Общността (член 39, параграф 2, правило 4, буква в), б) за международна регистрация, посочваща Европейската общност (член 39, параграф 2 и член 150, параграф 2, правило 10, параграф 2 Сумата от 12 EUR умножена по броя на централните служби за индустриална собственост, упоменати в член 39, параграф 2 от регламента; тази сума и последващите промени ще бъдат публикувани от службата в Официалния вестник на службата
>M4 1б. Базова такса за подаване на заявление за индивидуална търговска марка по електронен път [член 26, параграф 2, правило 4, буква a)] 900
>B (в >M1 еуро<) 2. Такса за индивидуална марка за всеки клас стоки и услуги след трети клас (член 26, параграф 2, правило 4, буква a) 150
>M4 3. Базова такса за подаване на заявление за колективна търговска марка [член 26, параграф 2 и член 64, параграф 3, правило 4, буква a) и правило 42] 1 800
>M3 4. Такса за колективна марка за всеки клас стоки и услуги след трети клас (член 26, параграф 2 и член 64, параграф 3, правило 4, буква б) и правило 42) 300
>B 5. Такса за възражения (член 42, параграф 3; правило 18, параграф 1) 350
> M2, >M4 7. Базова такса за регистрация на индивидуална търговска марка [член 45] 0
8. Такса за всеки клас продукти или услуги над три за индивидуална търговска марка [член 45] 0
9. Базова такса за регистрация на колективна търговска марка [член 45 и член 64, параграф 3] 0
10. Такса за всеки клас продукти или услуги над три за колективна търговска марка [член 45 и член 64, параграф 3] 0
11. Допълнителна такса за закъсняло заплащане на таксата за регистрация (точка 2 от член 157, параграф 2) 0
> M3 12. Основна такса за подновяване на индивидуална марка (член 47, параграф 1, правило 30, параграф 2, буква a) 1 500
>M3 (в >M1 еуро<)  
12a. Основна такса за подновяване на индивидуална марка по електронен път (член 47, параграф 1, правило 30, параграф 2, буква a) 1 350
13. Такса за подновяване на индивидуална марка за всеки клас стоки и услуги след трети клас (член 47, параграф 1, правило 30, параграф 2, буква a) 400
14. Основна такса за подновяване на колективна марка (член 47, параграф 1 и член 64, параграф 3; правило 30, параграф 2, буква a) и правило 42) 3 000
15. Такса за подновяване на колективна марка за всеки клас стоки и услуги след трети клас (член 47, параграф 1 и член 64, параграф 3; правило 30, параграф 2, буква б) и правило 42) 800
16. Допълнителна такса за закъсняло плащане на такса за подновяване или за късно подаване на искане за подновяване (член 47, параграф 3; правило 30, параграф 2, буква в) 25 % от забавената такса за подновяване, но не повече от 1 500
17. Такса за подаване на молба за отмяна или недействителност (член 55, параграф 2; правило 39, параграф 2) 700
18. Такса за подаване на жалба (член 59; правило 49, параграф 1) 800
19. >M2 Такса за заявление за restitutio in integrum < (член 78, параграф 3) 200
>M1 20. >M2 Такса за заявление за конверсия< на приложение на търговска марка на Общността или на търговска марка на Общността (член 109, параграф 1 във връзка с член 154, параграф 1; правило 45,параграф 2 във връзка с правило 123, параграф 2) а) в национална търговска марка б) в обозначение на държавите-членки съгласно Мадридското споразумение или Мадридския протокол. 200
>M2 21. Такса за продължаване на процедурата (член 78а, параграф 1) 400
>M3 (в >M1 еуро<)22. Такса за декларация за разделяне на регистрирана търговска марка на Общността (член 48а, параграф 4) или за заявление за търговска марка на Общността (член 44а, параграф 4) 250
23. >M2 Такса за заявление за учредяване на лиценз или друго право във връзка с регистрирана търговска марка на Общността (член 157, параграф 2, точка 5, правило 33, параграф 1) или за заявление за търговска марка на Общността (член 157, параграф 2, точка 6, правило 33, параграф 4): < а) даване на лицензия б) прехвърляне на лицензия в) създаване на право in rem г) прехвърляне на право in rem д) отнемане на право на ползване 200
за всяка регистрация, но когато са подадени множество искания за една и съща заявка или по едно и също време, не повече от 1 000  
24. Такса за заличаване на вписването на лицензионно или друго право (член 140, параграф 2, точка 7; правило 35, параграф 3) 200
за всяка отмяна, но когато са подадени множество искания за една и съща заявка или по едно и също време, не повече от 1 000  
25. Такса за изменяне на регистрацията на търговска марка на Общността (член 140, параграф 2, точка 8; правило 25, параграф 2) 200
26. Такса за издаване на заверено копие от заявката за търговска марка на Общността (член 140, параграф 2, точка 12; правило 89, параграф 5), препис от сертификат за регистрация (член 140, параграф 2, точка 3; правило 24, параграф 2) или извлечение от регистъра (член 140, параграф 2, точка 9; правило 84, параграф 6): а) незаверено копие или извлечение 10 б) заверено копие или извлечение 30 27. Такса за проверка на документацията (член 140, параграф 2, точка 10, № 10; правило 89, параграф 1) 30
28. Такса за издаване на копие от документите (член 140, параграф 2, точка 11, № 11; правило 89, параграф 5): а) незаверено копие 10 б) заверено копие 30 плюс за всяка следваща страница над 10  
129. Такса съобщаване на информация, съдържаща се в документацията (член 140, параграф 2, точка 13; правило 90) 10
30. Такса за преразглеждане на размера на определените за възстановяване процесуални разноски (член 140, параграф 2, точка 14; правило 94, параграф 4) 100
31. Такса за попълване на международна заявка в службата (член 142, параграф 5) 300Член 3


Такси, определени от председателя


1. Председателят определя размера на събираните суми за всички услуги, извършвани от службата, различни от посочените в член 2.


2. Председателят определя размера на дължимите суми за публикации в Бюлетина за търговски марки на Общността и Официалният вестник на службата, както и в други периодични издания на службата.


3. Размерът на сумите се определя в >M1 еуро <..


4. Размерът на сумите, определени от председателя по реда на параграфи 1 и 2, се публикува в Официалния вестник на службата.


Член 4


Падеж за изплащане за такси и дължими суми


1. Таксите и дължимите суми, за които падежът не е посочен в регламента или в Регламент (ЕО) № 2868/95, се дължат на датата на получаване на искането за извършване на услугата, на която съответства дължимата такса или сума.


2. Председателят може да реши да не извърши споменатите в параграф 1 услуги в зависимост от авансовото изплащане на съответните такси или суми.


Член 5


Плащане на такси и дължими суми


1. Таксите и дължимите суми на службата се изплащат:

а) чрез банков превод по сметка на службата

б) чрез доставка или връчване на чекове, платими на службата, или

в) в брой.


> M3

> B

2. Председателят може да разреши начини на плащане, различни от посочените в параграф 1, по-специално чрез депозити по текущи сметки на службата.

3. Решенията, взети по реда на параграф 2, се публикуват в Официалния вестник на службата.

> BЧлен 6


Валути


Всички плащания, включително по всеки един от начините за плащане, разрешени от председателя в съответствие с член 5, параграф 2, се извършват в еуро.Член 7


Обстоятелства, отнасящи се до плащането

1. За всяко плащане трябва да бъде посочено името на лицето, извършващо плащането, и информация, позволяваща на службата да установи веднага целта на плащането. По-специално трябва да бъде посочена следната информация:

а) когато се извършва плащане на такса за подаване на заявка, целта на плащането, а именно „такса за заявяване“;

б) когато се извършва плащане на такса за регистрация, номера на заявката, въз основа на която се иска регистрация, и целта на плащането а именно „такса за регистрация“.

в) когато се извършва плащане на такса за възражение, номера на заявката и името на заявителя на търговска марка на Общността, срещу когото се внася възражение, целта на плащането, а именно „такса за възражение“;

г) когато се извършва плащане на такса за отмяна или недействителност, номера на молбата за регистрация и името на притежателя на търговска марка на Общността, срещу когото е насочена молбата, както и целта на плащането, а именно „такса за отмяна“ или „такса за недействителност“.


2. Когато целта на плащането не е установена незабавно, службата изисква от лицето, извършващо плащането, да я уведоми писмено за целта на плащането в посочен от нея срок. Когато лицето не изпълни изискването в подходящ срок, се приема, че не е извършено плащане. Изплатената сума се връща.


Член 8


Дата, на която се приема, че е извършено плащането


1. Датата, на която се счита, че е извършено плащане на службата, е, както следва:

а) в случаите, предвидени в член 5, параграф 1, буква а), датата, на която сумата в брой или банковият превод са действително постъпили по сметка на службата;


> M3


2. Когато председателят разреши, в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 2, други начини за плащане на таксите, освен предвидените в член 5, параграф 1, той определя също така и датата, на която се приема, че е било извършено плащането.


3. Когато съгласно разпоредбите на параграфи 1 и 2 не е прието, че е било извършено плащане до изтичане на срока, за който е било дължимо, се счита, че този срок е бил спазен, когато пред службата е представено доказателство, че лицето, извършило плащането:


а) в държавата-членка, в срока, в който е трябвало да се извърши плащането:


> M3


б) е изплатило допълнителна такса в размер на 10 % от съответната/ите такса/и, но не повече от 200 >M1 еуро <;; не се дължи допълнителна такса, когато са изпълнени условията на буква а) не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока за плащане.


4. Службата може да изиска от лицето, извършило плащането, да представи доказателство за датата, на която са изпълнени условията по параграф 3, буква а), и когато това се изисква, да заплати допълнителната такса, предвидена в параграф 3, буква б), в определен от нея срок. В случай че лицето не изпълни това изискване или доказателството е недостатъчно, или не е заплатило допълнителната такса в надлежен срок, се счита, че не е бил спазен срокът за плащане.


Член 9


Недостатъчност на изплатената сума

1. Срокът за плащане се счита по принцип за спазен, само когато цялата дължима сума е изплатена в надлежен срок. Когато таксата не е изплатена в пълен размер, изплатената част от сумата се връща след изтичането на срока за плащане.

2. Службата може обаче, когато това е възможно в рамките на оставащото време до изтичане на срока, да даде възможност на лицето да изплати липсващата сума или когато счете това за основателно, да не вземе под внимание липсващи суми в малък размер, без да се накърняват правата на лицето, извършващо плащането.


Член 10


Възстановяване на незначителни суми

1. Когато за покриване на такса или дължима сума е надвнесена някаква част, надвнесената част не се възстановява, когато размерът ? е незначителен и засегнатата страна не е поискала това изрично. Председателят определя кое се приема за незначителен размер.


2. Решенията по параграф 1 се публикуват в Официалния вестник на службата.Член 11


> M1

Индивидуални такси за международна регистрация, обозначаваща Европейската общност


1. От заявителя на международна заявка за обозначаване на името на Европейската общност се изисква да заплати на международното бюро индивидуална такса за обозначаване на Европейската общност в съответствие с член 8, параграф 7 от Мадридския протокол.

2. От притежателя на международна регистрация, който подава заявка за териториално разширяване на обозначението на Европейската общност след международната регистрация, се изисква >M3 да заплати на международното бюро индивидуална такса за обозначението на Европейската общност в съответствие с член 8, параграф 7 от Мадридския протокол.

3. Размерът на таксите по параграф 1 или 2 представлява равностойността в швейцарски франкове, установена от генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост съгласно правило 35, параграф 2 от Общия правилник по Мадридското споразумение и Мадридския протокол, както следва:

>M4

а) за индивидуална търговска марка: 870 EUR плюс, където е приложимо, 150 EUR за всеки клас стоки и услуги над три;

б) за колективна търговска марка, както е посочено в правило 121, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95: 1 620 EUR плюс, където е приложимо, 300 EUR за всеки клас стоки и услуги над три.

>M1Член 12


Индивидуални такси за подновяване на международна регистрация, обозначаваща Европейската общност

1. От притежателя на международна регистрация за обозначаване на името на Европейската общност се изисква да заплати на международното бюро като част от таксата за подновяване на международната регистрация индивидуална такса за обозначаване на Европейската общност в съответствие с член 8, параграф 7 от Мадридския протокол.

2. Размерът на таксите по параграф 1 представлява равностойността в швейцарски франкове, установена от генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост съгласно правило 35, параграф 2 от Общия правилник по Мадридското споразумение и Мадридския протокол, както следва:

>M3

a) за индивидуална марка: 1 200 EUR плюс 400 EUR за всеки клас стоки и услуги след трети клас, които се съдържат в международната регистрация;

б) за колективна марка, както е назовано в правило 121, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията: 2 700 EUR плюс 800 EUR за всеки клас стоки и услуги след трети клас, които се съдържат в международната регистрация.


>M4


Член 13


Възстановяване на таксите при отказ от защита


1. Когато отказът е за всички стоки и услуги, които се съдържат в обозначението на Европейската общност, или само за част от тях, размерът на таксата, която подлежи на възстановяване по член 149, параграф 4 или член 151, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета, е следният:

а) за индивидуална търговска марка: сумата, съответстваща на посочената в точка 7 на таблицата в член 2 такса плюс сумата, съответстваща на таксата, посочена в точка 8 на тази таблица за всеки клас стоки и услуги в международната регистрация над три;

б) за колективна търговска марка: сумата, съответстваща на посочената в точка 9 на таблицата в член 2 такса плюс сумата, съответстваща на таксата, посочена в точка 10 на тази таблица за всеки клас стоки и услуги в международната регистрация над три.

>M1


2. Възстановяването ще се извърши, след като бъде пуснато съобщението до международното бюро, съгласно правило 113, параграф 2, букви б) и в) или правило 115, параграф 5, букви б) и в) и параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2868/95.

3. Таксите се възстановяват на притежателя на международната регистрация или негов представител.


>M1Член 14


Членове от 1 до 10 не се прилагат към индивидуалните такси, дължими на Международното бюро.


Влизане в сила


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 13 декември 1995 година.

За Комисията

Mario MONTI

Член на Комисията


NB: Настоящият консолидиран вариант съдържа позовавания към европейската разчетна единица и/или към екюто, които от 1 януари 1999 г. следва да се считат за позовавания към еурото — Регламент (ЕИО) № 3308/80 на Съвета (ОВ L 345, 20.12.1980 г., стр.1) и Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета (ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр.1).


31995R2869


_________________________

1 ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1.

2 ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 83.

3 ОВ L 303, 15.12.1995 г., стр. 1.

4 ОВ L 350, 31.12.1994 г., стр. 27.


Untitled Page