РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2004/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2003 година относно регламентите, регулиращи статута на политическите партии на европейско ниво и правилата относно тяхното финансиране

Обн. L ОВ. бр.297 от 15 Ноември 2003г.

Текст на документа в сайта на EUR-LexИзменен с


>M1 Регламент (ЕО) № 1524/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2007 годинаЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 191 от него,


като взеха предвид предложението на Комисията,


в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора1,


като имат предвид, че:


(1) Член 191 от Договора гласи, че политическите партии на европейско ниво са важни като фактор за интеграцията в рамките на Европейския съюз и допринасят за изграждането на осведомеността за Европа и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.


(2) Следва да се определят ред основни правила, под формата на регламенти, регулиращи статута на политическите партии на европейско ниво и по-специално по отношение на тяхното финансиране. Придобитият опит при приложението на настоящия регламент следва да разкрие до каква степен тези регламенти следва или не следва да бъдат заменени с допълнителни правила.


(3) Опитът показва, че дадена политическа партия на Европейско ниво може да се състои било пряко от граждани, обединени в нея, било от обединени помежду си политически партии. Следователно по смисъла на настоящия регламент следва да бъдат изяснени понятията "политическа партия" и "съюз от политически партии".


(4) За да се идентифицира дадена "политическа партия на европейско ниво" е необходимо да се определят някои условия. Необходимо е по-специално политическите партии на европейско ниво да зачитат принципите, на които се основава Европейският съюз, както е установено в договорите и признати в Хартата за основните права на Европейския съюз.


(5) Процедурата, която трябва да бъде изпълнявана от политическите партии на европейско ниво, които желаят да получат финансиране съгласно настоящия регламент следва да бъдат установени.


(6) Необходимо е също така да се направи разпоредба за редовна проверка на условията, по които се определя една политическа партия на европейско ниво.


(7) Политическите партии на европейско ниво, получили финансиране по силата на настоящия регламент, следва да бъдат подчинени на задълженията, насочени да гарантират прозрачността на източниците на финансиране.


(8) В съответствие с Декларация № 11 относно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност, приложена към Заключителния акт на Договора от Ница, средствата за финансиране, предоставени по силата на настоящия регламент, следва да не могат да се използват за пряко или непряко финансиране политически партии на национално ниво. По силата на същата декларация, разпоредбите за финансирането на политическите партии на европейско ниво се прилагат еднакво за всички политически сили, представени в Европейския парламент.


(9) Следва да се определи естеството на разходите, които могат да бъдат финансирани съгласно настоящия регламент.


(10) Кредитите, предназначени за финансиране съгласно настоящия регламент следва да се определят в съответствие с годишната бюджетна процедура.


(11) Необходимо е да се гарантира максимална прозрачност и финансов контрол на политическите партии на европейско ниво, които се финансират от общия бюджет на Европейския съюз.


(12) Необходимо е да се предвиди схема за разпределяне на наличните кредити, които са на разположение за всяка година, като се взема предвид броят на бенефициентите, а от друга, броя на депутатите в Европейския парламент.


(13) Принципът за равно третиране следва да се прилага по отношение на техническата помощ от страна на Европейския парламент към политическите партии на европейско ниво.


(14) Прилагането на настоящия регламент, както и финансираните дейности следва да се разглеждат в доклад на Европейския парламент, който следва да бъде публикуван.

(15) Юридическият контрол, който попада под юрисдикцията на Съда на Европейските общности ще помогне за гарантиране на правилното прилагане на настоящия регламент.


(16) За да се улесни преминаването към новите правила, прилагането на някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъде отложено до съставянето на новия Европейски парламент след изборите през юни 2004 г.,ПРИЕМАТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Предмет и обхват


Настоящият регламент установява правилата, регулиращи статута на политическите партии и правилата относно тяхното финансиране на европейско ниво.Член 2


Определения


По смисъла на настоящия регламент:


1. "политическа партия" означава обединение на граждани:

- което преследва политически цели и

- което е признато или създадено в съответствие с правния ред на поне една държава-членка;

2. "съюз от политически партии" означава структурирано сътрудничество между най-малко две политически партии;

3. "политическа партия на европейско ниво" означава политическа партия или съюз от политически партии, които изпълняват условията, посочени в член 3.


>M1


4. „политическа фондация на европейско равнище“ означава самостоятелен субект или мрежа от субекти със статут на юридическо лице в държава-членка, свързан с политическа партия на европейско равнище, и който чрез дейността си в рамките на целите и основните ценности, следвани от Европейския съюз, поддържа и допълва целите на политическата партия на европейско равнище, като осъществява по-специално следните дейности:— наблюдение, анализ и принос към дебата по проблемите на европейската обществена политика и на процеса на европейска интеграция;


— развитие на дейности, свързани с проблемите на европейската обществена политика като например организиране и подкрепа на семинари, обучения, конференции и проучвания по такива въпроси между основните заинтересовани участници, включително и младежки организации и други представители на гражданското общество;


— развитие на сътрудничеството с организации от същия вид с цел насърчаване на демокрацията;


— предоставяне на рамка за съвместна работа на европейско равнище между национални политически фондации, научни работници и други заинтересовани участници.5. „финансиране от общия бюджет на Европейския съюз“ означава безвъзмездни средства по смисъла на член 108, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 ( 2 ) (наричан по-долу „Финансов регламент“).

Член 3


>M1 1. < Политическата партия на европейско равнище отговаря на следните условия:


а) тя трябва да е юридическо лице в държавата-членка, където се намира седалището ?;


б) трябва да е представена в поне една четвърт от държавите-членки, в Европейския парламент или в националните или регионални парламенти или събрания,


тя трябва да е получила в поне една четвърт от държавите-членки минимум три процента от гласовете във всяка държава-членка по време на последните избори за Европейски парламент;


в) трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и правова държава;


г) участвала е в избори за Европейски парламент или е изразила намерението си да участва.


>M1


2. Политическата фондация на европейско равнище отговаря на следните условия:


а) трябва да е свързана с една от политическите парии на европейско равнище, признати съгласно параграф 1, и като това е официално удостоверено от тази партия;


б) трябва да е юридическо лице в държавата-членка, в която се намира нейното седалище. Това юридическо лице трябва да бъде отделен правен субект от политическата партия на европейско равнище, с която е свързана фондацията;


в) трябва да спазва, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и правова държава;


г) няма за цел реализиране на печалба;


д) има географски балансиран състав на управителния си орган.


3. В рамките на настоящия регламент определянето на конкретните условия за връзките между всяка партия и фондация на европейско равнище е от тяхна компетентност, в съответствие с националното право, включително и на подходяща степен на самостоятелност в текущото управление, както и на управленските структури на политическата фондация на европейско равнище, от една страна, и на политическата партия на европейско равнище, с която фондацията е свързана, от друга страна.
Член 4


Заявление за финансиране


1. За да се ползва с финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, една политическа партия на европейско ниво всяка година подава заявление до Европейския парламент.


Европейският парламент взема решение в тримесечен срок и разрешава и управлява съответните кредити.


2. Първото заявление е придружено от следните документи:


>M1


а) документите, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, предвидени в членове 2 и 3;

б) политическа програма, установяваща целите на политическата партия на европейско ниво;


в) устав, определящ по-специално органите, отговорни за политическото и финансово управление, както и органите или физическите лица, които законно представляват партията във всяка една от съответните държави-членки и имат правото за придобиват или да се разпореждат с движимо и недвижимо имущество и да бъдат страна по дела.


3. Всяко изменение в документите, посочени в параграф 2, и по-специално във вече представена политическа програма или устав, се нотифицира на Европейския парламент в двумесечен срок. При липсата на такова нотифициране финансирането се прекратява.


>M1


4. Политическата фондация на европейско равнище може да кандидатства за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз само чрез политическата партия на европейско равнище, с която е свързана.


5. Финансиране на политическа фондация на европейско равнище се разпределя в зависимост от обвързването ? с политическа партия на европейско равнище, при спазване на член 10, параграф 1. Членове 9 и 9а се прилагат за така разпределените средства.


6. Финансирането, разпределено на политическа фондация на европейско равнище, се използва единствено за финансиране на дейностите ? в съответствие с член 2, параграф 4. То в никакъв случай не може да се използва за финансиране на изборни кампании или на кампании във връзка с референдуми.


7. Параграфи 1 и 3 се прилагат mutatis mutandis за политическите фондации на европейско равнище при оценката на заявленията за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз.
Член 5


Проверка


1. Европейският парламент редовно проверява дали политическите партии на европейско ниво продължават да отговарят на условията, установени в член 3, букви а) и б).


2. По отношение на условието, установено в член 3, буква в) по искане на една четвърт от членовете си, представляващи най-малко три политически групи в Европейския парламент, Европейският парламент проверява с мнозинството от членовете дали въпросното условие продължава да се спазва от една политическа партия на европейско ниво.


Преди извършването на съответната проверка, Европейският парламент изслушва представителите на съответната политическа партия на европейско ниво и изисква от комитет, съставен от независими личности да даде становище по въпроса в разумен срок.


Комитетът се състои от трима членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията посочват по един от членовете. Секретариатът и финансирането на комитета се осигуряват от Европейския парламент.


3. Ако Европейският парламент установи, че едно от условията, посочени в член 3, букви а), б) и в) вече не се изпълнява, съответната политическа партия на европейско ниво, която поради тази причина е загубила правото си, е изключена от финансирането по силата на настоящия регламент.

>M1


4. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за политическите фондации на европейско равнище.


5. Ако политическата партия на европейско равнище, с която политическата фондация на европейско равнище е свързана, загуби правата си, съответната политическата фондация на европейско равнище се изключва от финансиране по настоящия регламент.


6. Ако Европейският парламент установи, че някое от условията, посочени в член 3, параграф 2, буква в), вече не се изпълнява, съответната политическа фондация на европейско равнище се изключва от финансиране по настоящия регламент.


>M1Член 6


Задължения във връзка с финансирането


1. Политическите партии на европейско равнище, както и политическите фондации на европейско равнище:


а) публикуват всяка година своите приходи и разходи и декларация за своите активи и пасиви;


б) декларират източниците си на финансиране, предоставяйки списък с дарителите и даренията, получени от всеки един от тях, с изключение на даренията, които не надвишават 500 EUR годишно от отделен дарител.


2. Политическите партии на европейско равнище, както и политическите фондации на европейско равнище, не приемат:


а) анонимни дарения,


б) дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент,


в) дарения от всяко предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко решаващо влияние поради собствеността, финансовото си участие в него или правилата, които го регулират,


г) дарения над 12 000 EUR годишно от отделен дарител — физическо или юридическо лице, различно от предприятията, посочени в буква в) и без да се засягат параграфи 3 и 4,


е) дарения от публичен орган от трета държава, включително от предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко решаващо влияние поради собствеността, финансовото си участие в него или правилата, които го регулират.


3. Допускат се вноски за политическа партия на европейско равнище от страна на националните политическите партии, членуващи в политическа партия на европейско равнище или от физическо лице, член на политическа партия на европейско равнище. Вноските от страна на членуващи национални политически партии или от физическо лице за политическа партия на европейско равнище не надвишават 40 % от годишния бюджет на партията на европейско равнище.


4. Допускат се вноски за политическа фондация на европейско равнище от страна на политическите фондации, членуващи в политическа фондация на европейско равнище, както и от политическите партии на европейско равнище. Тези вноски не надвишават 40 % от годишния бюджет на политическата фондация на европейско равнище и не могат да имат за източник средства от общия бюджет на Европейския съюз, получени от политическа партия на европейско равнище в съответствие с настоящия регламент.


Тежестта на доказване пада върху съответната политическа партия на европейско равнище.Член 7


Забрана за финансиране


1. Финансирането на политическите партии на европейско равнище от общия бюджет на Европейския съюз и от каквито и да е други източници не може да се използва за пряко или непряко финансиране на други политически партии, и по-специално на националните политически партии или кандидати. За тези национални политически партии и кандидати продължават да се прилагат националните правила.


2. Финансирането на политическите фондации на европейско равнище от общия бюджет на Европейския съюз или от какъвто и да е друг източник не се използва за пряко или непряко финансиране на други политически партии или кандидати на европейско или национално равнище или фондации на национално равнище.Член 8


Естество на разходите


Без да се засяга финансирането на политическите фондации, бюджетните кредити, получени от общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с настоящия регламент, могат да се използват единствено за посрещане на разходи, пряко свързани с целите, определени в политическата програма, посочена в член 4, параграф 2, буква б).


Тези разходи включват административни разходи и разходи, свързани с техническа поддръжка, заседания, изследователска дейност, международни мероприятия, курсове за обучение, информация и публикации.


Разходите на политическите партии на европейско равнище могат да включват и финансиране на кампании, провеждани от политическите партии на европейско равнище във връзка с изборите за Европейски парламент, в които те участват съгласно изискването по член 3, параграф 1, буква г). В съответствие с член 7 тези бюджетни кредити не се използват пряко или непряко за финансиране на националните политически партии или кандидати.


Тези разходи не се използват за финансиране на кампании във връзка с референдуми.


При все това, в съответствие с член 8 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори, финансирането и ограничаването на разходите на всички партии и кандидати за изборите за Европейски парламент се урежда във всяка държава-членка от национални разпоредби.


>BЧлен 9


Изпълнение и контрол


>M1


1. Бюджетните кредити, предназначени за финансиране на политически партии на европейско равнище, както и на политически фондации на европейско равнище, се определят съгласно годишната бюджетна процедура и се усвояват в съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане.


Процедурите за прилагане на настоящия регламент се определят от разпоредителя с бюджетни кредити.


2. Оценката на движимото и недвижимото имущество и амортизацията му се извършва в съответствие с разпоредбите, приложими спрямо институциите, съгласно предвиденото в член 133 от Финансовия регламент.


3. Контролът на финансирането, предоставено съгласно настоящия регламент, се упражнява в съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане.


Освен това се упражнява и контрол въз основа на ежегоден доклад на външен и независим одитор. Този доклад се предава на Европейския парламент в шестмесечен срок от края на съответната финансова година.


4. Незаслужено получените от политическите партии на европейско ниво средства от общия бюджет на Европейския съюз в приложение на този регламент, се възстановяват в този бюджет.


5. Всеки документ или информация, необходими за изпълнение на задачите на Сметната палата, й се предоставя по нейно искане от политическите партии на европейско ниво, ползващи финансиране по силата на настоящия регламент.


В случай, че политически партии на европейско ниво имат съвместни разходи с национални политически партии и други организации, документите, удостоверяващи разходите на политическите партии на европейско ниво са на разположение на Сметната палата.


6. Финансирането на политическите партии на европейско ниво в качеството им на органи, преследващи цели от общ европейски интерес, не се подчинява на разпоредбите на член 113 от Финансовия регламент за намаляване на финансирането.


>M1


Член 9а


Прозрачност


Европейският парламент публикува заедно, в създадена за тази цел рубрика на своята електронна страница, следните документи:


— ежегоден доклад с таблица за сумите, изплатени на всяка политическа партия и всяка политическа фондация на европейско равнище, за всяка финансова година, за която е изплатена финансова помощ;


— доклада на Европейския парламент относно прилагането на настоящия регламент и на финансираните дейности, посочен в член 12;


— разпоредбите за прилагане на настоящия регламент.

Член 10


Разпределение


1. Наличните кредити се разпределят всяка година както следва между политическите партии на европейско ниво, чието заявление за финансиране е получило положителен отговор, както е посочено в член 4:

а) 15% се разпределят по равно

б) 85% се разпределят между тези, които са избрали членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове. За прилагането на тези разпоредби, член на Европейския парламент може да бъде член само на една политическа партия на европейско ниво.

>M1


2. Финансирането за сметка на общия бюджет на Европейския съюз не надвишава 85 % от онези разноски на политическата партия или политическа фондация на европейско равнище, които отговарят на условията за финансиране. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа партия на европейско равнище.Член 11


Техническо съдействие


Всяко техническо съдействие от страна на Европейския парламент на политическите партии на европейско ниво се основава на принципа на равноправното третиране. То се предоставя при условия, също толкова благоприятни, както тези за другите външни организации и асоциации, на които могат да се предоставят подобни улеснения, и се осъществява срещу фактура и заплащане.

Европейският парламент публикува в годишен доклад подробностите по техническото съдействие на всяка политическа партия на европейско ниво.

>M1Член 12ОценкаЕвропейският парламент публикува до 15 февруари 2011 г. доклад за прилагането на настоящия регламент и за финансираните дейности. Докладът посочва, когато е уместно, и евентуалните изменения, които трябва да бъдат внесени в системата на финансиране.
Член 13


Влизане в сила и приложение


Настоящият регламент влиза в сила три месеца след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Членове 4-10 се прилагат считано от датата на откриване на първата сесия след изборите за Европейски парламент през м. юни 2004 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 4 ноември 2003 година.За Европейския парламент За Съвета:

Председател Председател


P.COX G. TREMONTI


_________________________

1 Становище на Европейския парламент от 19 юни 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 29 септември 2003 г.

2 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1)

3 ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 75.Untitled Page