ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - eParticipation 2007/1

Обн. C ОВ. бр.131 от 13 Юни 2007г.

1. Цели и описание


еParticipation е действие за подготовка, което има за цел извличането на максимални ползи от информационните и комуникационни технологии, за подобряване на законодателния процес и на процеса на вземане на решения и за увеличаване на общественото участие в тези процеси, на всички нива на вземане на правителствени решения.


В рамките на работна програма eParticipation за 2007 г., Комисията отправя към консорциумите, покана за представяне на предложения.


2. Допустимост на консорциумите


Поканата за представяне на предложения е отворена за юридически лица от 27 държави-членки на ЕС.


Минималният брой участници в представено предложение е три независими юридически лица от поне две държави-членки.


3. Оценка и подбор


Получените предложения ще се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти. Критериите за оценка са изложени в Работна програма eParticipation. Предложенията, които преминат оценяването, ще бъдат класирани в зависимост от качеството.


Процесът на оценяване на предложенията за финансиране от Комисията е изложен във финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (1).


4. Подкрепа от общността


Финансирането от Общността няма да надвишава 75 % от допустимите за подпомагане разходи, извършени от всеки партньор.


При всички случаи, финансирането от Общността не трябва да води до извличането на печалба за бенефициера.


5. Бюджет


Общият бюджет на тази покана за представяне на предложения е 4,7 милиона EUR.


6. Краен срок и адрес за подаване на предложенията


Крайният срок за получаване на предложенията в Комисията е 13 септември, 17:00 часа (брюкселско време).

(1) Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), изменен от Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12. 2006 г., стр. 1).

Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат приемани за оценяване.


Когато едно предложение бъде подадено неколкократно, Комисията ще оценява последния вариант, получен преди крайния срок.


Предложенията трябва да се изпратят на следния адрес:

European Commission - DG INFSO

На вниманието на Mr Thanassis Chrissafis

BU31 07/17

B-1049 Brussels


7. График


Комисията предвижда да информира предложителите за резултатите от оценяването и процеса на подбор в рамките на три месеца след крайния срок за представяне на предложения и да приключи преговорите с избраните кандидати в рамките на четири месеца след крайния срок за подаване на предложения. Изпълнението на проектите ще започне след приключване на преговорите.


8. Допълнителна информация


Подробна информация за подготовка и представяне на предложения е дадена в Наръчник за кандидатстване за eParticipation 2007. Този документ, заедно с Работна програма eParticipation 2007 и друга информация относно тази покана и процеса на оценяване, може да бъде изтеглена от следните интернет адреси:


http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/doc/eidm_roadmap_paper.pdf


Цялата кореспонденция относно тази покана трябва да цитира названието на поканата eParticipation 2007/1.


Всички получени предложения ще бъдат обработени напълно поверително.
C200713108


Untitled Page