59-то изменение на насоките за държавна помощ - Решение на Надзорния орган на ЕАСТ за предлагане на подходящи мерки

Обн. C ОВ. бр.126 от 7 Юни 2007г.

Наименование: Решение на надзорния орган на ЕАСТ за изменение за петдесет и девети път на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавната помощ - нова глава 10.Б, Държавна помощ

за насърчаване на инвестициите на рисков капитал в малки и средни предприятия. Предложение за подходящи мерки.

Държава-членка на ЕАСТ: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн

Дата на приемане на решението: 25 октомври 2006 г.

Номер на помощта: 57678

Цел: Насърчаване на инвестиции на рисков капитал в малки и средни предприятия

Нормативна уредба: Решение № 313/06/COL на Колегията

Решение: подходящите мерки, предложени от Надзорния орган и приети от държавите-членки на ЕАСТ са както следва: държавите-членки на ЕАСТ трябва да изменят, където е необходимо техните съществуващи мерки относно инвестициите на рисков капитал с цел да ги приведат в съответствие с тези насоки в рамките на 12 месеца след приемането им.


Автентичният текст на решението е достъпен на следния интернет адрес:


http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/E2007C0607(02)


Untitled Page