F-Le Passage: Изпълнение на въздухоплавателни услуги по разписание - Обслужване на редовни въздушни линии между Ажен (La Garenne) и Париж (Orly) - Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с оглед наделегиране на обществени услуги

Обн. C ОВ. бр.142 от 27 Юни 2007г.

(Tекст от значение за ЕИП)1. Въведение: В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23.7.1992 г., относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция наложи задължения за обществена услуга по отношение на редовните въздушни линии, обслужвани между Ажен (La Garenne) и Париж (Orly). Стандартите, изисквани по задължението за обществена услуга, бяха публикувани в Официален вестник на Европейските общности C 331 от 19.11.1999 г. и изменени в Официален вестник на Европейския съюз C 141 от 26.6.2007 г.


Ако към 3.11.2007 г. нито един въздушен превозвач не е започнал или няма намерение да започне да обслужва редовните въздушни линии по този маршрут, в съответствие с наложените задължения за обществена услуга и не търси финансова компенсация за това, Франция е взела решение, в рамките на предвидената процедура в член 4, параграф 1, буква г) от посочения регламент, да ограничи достъпа за тази линия само до един превозвач и след обявление за търг, да отдаде правото на обслужване на тези линии, считано най-рано от 3.12.2007 г.


2. Възложител: Syndicat mixte pour l'aeroport departemental, Aerodrome d'Agen La Garenne, F-47520 Le Passage. Tel. (33) 553 77 00 83. Fax (33) 553 96 41 84.

E-mail: aeropor@####67108864#mailto:agen@wanadoo.fr#t.agen@wanadoo.fr@


3. Цел на допитването: Считано най-рано от 3.12.2007 г., да започне извършването на полети по редовните въздушни линии, в съответствие с посочените в параграф 1 задължения за обществена услуга.


4. Основни характеристики на договора: Договор за делегиране на обществена услуга между превозвача, Syndicat mixte pour l'aeroport departemental и държавата, съгласно член 8 на Декрет № 2005-473 от 16.5.2005 г., отнасящ се по специално до правилата за предоставяне на финансови компенсации от държавата.


Оправомощеното лице ще получава приходите. Syndicat mixte pour l'aeroport departemental и държавата ще му изплащат вноска в размер на разликата между действителните разходи, без данъците (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт) по извършването на услугата и получените от него търговски приходи без данъците (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), в рамките на максималната компенсация, въз основа на която е поело задължение оправомощеното лице, след като се приспаднат, когато се налага, посочените парични санкции

от член 9-4 на настоящото обявление.5. Период на действие на договора: Периодът на действие на договора (споразумение за делегиране на обществена услуга) е три години, считано най-рано от 3.12.2007 г.6. Участие в допитването: Могат да вземат участие всички въздушни превозвачи, които притежават валиден оперативен лиценз, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.7. Процедура по възлагане и критерии за избор на кандидати: Настоящото обявление за обществена поръчка е предмет на разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г),

д), е), ж), з), и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, на членове L. 1411-1 и сл. от Общия кодекс на административно-териториалните единици (Code general des collectivites territoriales) относно делегиране на обществени услуги, както и на приетите текстове за тяхното изпълнение (по-специално Декрет № 97-638 от 31.5.1997 г. за прилагането на Закон № 97-210 от 11.3.1997 г. относно засилване на борбата срещу незаконния пазар на труда), и на Декрет № 2005-473 от 16.5.2005 г. относно правилата за предоставяне на финансови компенсации от държавата, както и на трите наредби от 16.5.2005 г. приети за неговото изпълнение.7-1. Съдържание на документите за кандидатстване: Документите за кандидатстване трябва да бъдат изготвени на френски език. При необходимост, участниците в търга трябва да разполагат с превод на френски на издадените от държавни органи документи, които са съставени на един от официалните езици на Европейския съюз. Участниците в търга могат да приложат към френската версия и превод на друг официален език на Общността, който не е автентичен.


Документите за кандидатстване трябва да включват:


- писмена кандидатура, подписана от управителя или негов заместник и придружена от документите, които му дават право да се подписва,


- меморандум за представяне не фирмата, който гарантира професионалните качества и финансова стабилност на кандидата в сферата на въздушния транспорт, както и евентуални препоръки за дадената област. Този меморандум трябва да позволи оценяването на способността на кандидата да осигури непрекъснато предоставяне на обществената услуга и еднакво отношение към пътниците; по желание кандидатът може да си помогне с образеца на формуляр DC5, използван във връзка с възлагането на обществени поръчки,


- общият размер на оборота и оборота, свързан с предоставянето на въпросната услуга през последните три години, или по инициатива на кандидата счетоводните баланси и резултати от последните три години. Ако кандидатът не може да представи съответната информация, трябва да изясни причините за това,


- методологическа бележка относно начина, по който кандидатът смята да отговори на запи- тването, ако бъде допуснат от syndicat mixte pour l'aeroport departemental да подаде оферта, като по-специално посочи:


- техническите и човешки ресурси, които кандидатът ще мобилизира за обслужването на линията,


- броя, квалификацията и разпределението на персонала, и евентуалните новоназначения, до които кандидатът смята да прибегне,


- видовете самолети, които използва и по възможност тяхната регистрация,


- копие от оперативния лиценз на въздушния превозвач на участника в търга,


- ако оперативният лиценз е бил издаден от държава-членка на ЕС различна от Франция, участника в търга трябва да уточни и следните елементи:


- в коя държава е бил издаден лиценза на пилотите,


- действащото законодателство по отношение на трудовите договори,


- принадлежност към социално-осигурителните органи,


- направените постъпки за съгласуване с разпоредбите на членове L. 341-5 и D. 341-5 тези, които следват от кодекса на труда относно временното командироване на работници за извършване на услуги на национална територия,


- сертификатите и атестациите, предвидени в член 8 от Декрет № 97-638 от 31.5.1997 г. и приетата на 31.1.2003 г. наредба относно прилагането на член 8 от посочения декрет, които да засвидетелстват за изрядното положение на кандидата относно неговите данъчни и социални задължения, и по-специално по отношение на:


- корпоративните данъци,


- данък добавена стойност,


- вноските за социални осигуровки, семейни надбавки, трудови злополуки и професионални заболявания,


- такса за гражданска авиация,


- летищни такси,


- такси за шумово замърсяване от самолетите,


- такса солидарност,


за участници в търга от държава-членка, различна от Франция, административните органи на съответната държава по произход трябва да издадат еквивалентни сертификати и атестации,


- клетвена декларация за липса на присъда, отбелязана в бюлетин 2, за някои от правонарушенията, 324-9, L. 324-10, 125-3 от кодекса


- клетвена декларация и/или документи, които доказват съблюдаване на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от кодекса на труда,


- извлечение K bis за вписване в търговския регистър на дружествата, или еквивалентен документ,


- съгласно член 7 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23.7.1992 г., удостоверение за застраховка "Гражданска отговорност" в случай на катастрофа, с минимум тримесечна давност, по-специално по отношение на пътници, багажи, карго, пощенски пратки и трети страни, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 785/2004 от 24.4.2004 г., и по-специално член 4 от него,


- при наличие на предпазни мерки или колективна процедура, копие от направените по този повод присъди (ако не са съставени на френски език, присъдата трябва да е придружена от легализиран превод).

7-2. Процедура на разглеждане на кандидатурите: Кандидатурите ще бъдат селекционирани според следните критерии, формулирани в член L. 1411-1 параграф 3 от Общия кодекс на административно-териториалните единици:


- професионални и финансови гаранции на кандидатите,


- тяхната способност да осигурят непрекъснато предоставяне на обществената услуга и еднакво отношение към пътниците,


- съблюдаване от страна на кандидатите на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от кодекса на труда.


8. Критерии за възлагане на поръчката: Впоследствие превозвачите, чиято кандидатура е била приета и одобрена, ще бъдат поканени да представят офертата си, съгласно предвидените от специален регламент условия за обществените поръчки, които ще им бъдат предоставени.


Кандидатите ще могат да получат пълния набор от документи във връзка с обществената поръчка, като ги поръчат от:


Syndicat mixte pour l'aeroport departemental, Aerodrome d'Agen La Garenne, F-47520 Le Passage. Тel. (33) 553 77

00 83. Fax (33) 553 96 41 84. Е-mail: aeropor@####67108864#mailto:agen@wa-#t.agen@wa-@nadoo.fr


В съответствие с член L. 1411-1 алинея 3 от Общия кодекс на административно-териториалните единици, така подадените оферти ще бъдат свободно договаряни от отго- ворния орган на Syndicat mixte pour l'aeroport departemental.


Съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, изборът между представените оферти ще бъде направен, като се вземе под внимание задо- волителността на линията, включително цени и условия, които могат да бъдат цитирани пред потребители, както и стойността на изискваната компенсацията.


9. Важна допълнителна информация:


9-1. Финансова компенсация: Представените оферти от участниците в търга, чиято кандидатура е била одобрена, трябва да уточнят максималната сума, която изискват като компенсация за обслужването на линията с годишна разбивка за период от три години, считано от 3.12.2007 г. Установената впоследствие точна сума на компенсацията ще бъде определяна ежегодно "ex-post", в зависимост от действително генерираните приходи и разходи за услугата, в границите на посочената в офертата сума. Този максимален лимит може да бъде преразглеждан само в случай на непредвидени изменения на условията на обслужване.


Годишните плащания се извършват под формата на авансови плащания и изравняване на баланса. Изпла- щането на салдото за изравняване на баланса се извършва само след одобрение на счетоводните сметки на превозвача за въпросната линия и проверка на изпълнението на услугата при предвидените по-долу в точка 9-2 условия.


В случай на предсрочно прекратяване на договора, разпоредбите в точка 9-2 се прилагат възможно по-скоро, за да се извърши дължимото плащане на


превозвача за финансова компенсация, като се приспадне пропорционално на времето на обслужване максималния лимит предвиден в алинея 1.


9-2. Проверка на изпълнението на услугата и на сметките на превозвача: Изпълнението на услугата и отчитането на разходите на превозвача за въпросната линия, ще бъдат обект поне на един преглед годишно в сътрудничество с превозвача.


9-3. Изменение и прекратяване на договора: Когато превозвача преценява, че поради непредвидени промени в условията на обслужване е оправдано да се преразгледа размера на максималната финансова компенсация, той трябва да предостави обосновано искане на другите подписали страни, които разполагат

с двумесечен срок за вземане решение. Тогава договорът може да бъде изменен чрез допълнително споразумение.


Договорът може да се прекрати от някоя от подпи- салите страни преди изтичането на валидността му, единствено след спазването на шестмесечно предизвестие. В случай на тежки нарушения на дого- ворните задължения, се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако не е поел услугата в съответствие с посочените задължения, в срок от един месец след официалното известие.


9-4. Санкции и други предвидени от договора удръжки: Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в точка 9-3, се санкционира или с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от кодекса за гражданската авиация, или чрез санкция, изчислена въз основа на броя месеци недостиг или действителна липса на полети по линията през въпросната година, без да надвишава предвидената в точка 9-1 максималната финансова компенсация.


В случай на ограничени нарушения спрямо задълженията за обществена услуга, се прилагат удръжки върху предвидената в точка 9-1 максималната финансова компенсация, без това да засяга прилагането на член R. 330-20 от кодекса за гражданската авиация.


Такива намаления взимат под внимание, когато е необходимо, броя на анулираните полети по независещи от превозвача причини, броя извършени полети с по-нисък от изисквания капацитет, броя на извършените полети, при които не са спазени задълженията за обществената услуга по отношение на междинните кацания и наложените тарифи.10. Условия на подаване на кандидатурите: Документите на кандидатите трябва да бъдат запечатани в плик със следния надпис: "Reponse a l'appel de candidatures no 2-2007 - A n'ouvrir que par le destinataire" ("Отговор на поканата за представяне на кандидатури № 2-2007 - Да се отвори единствено от адресата"). Те трябва да пристигнат на посочения по-долу адрес, не по-късно от 17 часа местно време на 24.8.2007 г., чрез препоръчана поща с обратна разписка, като датата на обратната разписка или разписката за доставка на място служат за удостоверение:


Syndicat mixte pour l'aeroport departemental, Aerodrome d'Agen La Garenne, F-47520 Le Passage


11. Последваща процедура: Syndicat mixte pour l'aeroport departemental ще изпрати на избраните кандидати, не по-късно от 29.8.2007 г., пакет за консултации, съдържащ един регламент за справка и примерен договор.

Избраните кандидати трябва да подадат офертите си не по-късно от 17 часа местно време на 28.9.2007 г. С тази оферта, участникът в търга ще се обвърже за период от 280 дни, считано от деня на подаването.


12. Валидност на поканата за участие в търг: Валидността на поканата за участие в търга е предмет на условието нито един превозвач от Общността да не представи преди 3.11.2007 г. програма за обслужване на въпросната линия от 3.12.2007 г., в съответствие с наложените задълженията за обществена услуга, и без да получава каквато и да било финансова компенсация.


13. Искане на допълнителна информация: За получаването на нужната им допълнителна информация, кандидатите могат да се обърнат към директора на Syndicat Mixte de l'aerodrome departemental, само чрез писмо или факс, чиито координати са посочени в точка 2.


C200714205


Untitled Page