ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - DG EAC 26/07 - Пилотни проекти за сътрудничество между европейските технологични институти

Обн. C ОВ. бр.143 от 28 Юни 2007г.

1. Увод/обосновкаВ Европа съществуват много форми на сътрудничество между участниците в триъгълника на знанието - образование, изследвания и иновации. Обикновено те са представени под формата на мрежа, в която партньорите обменят информация и координират дейностите си на равноправна основа. Въпреки че тези инициативи подпомогнаха за създаването на рамки, в които европейските организации и технологичните институти (като университети, научноизследователски центрове, предприятия и обществени органи в сферата на иновациите) да могат по-лесно да сътрудничат, Европа все още изостава относно превръщането на резултатите от научноизследователската и развойна дейност в търговски възможности. За тази цел все повече се налага нуждата от допълнително развитие на тези форми на сътрудничество, чрез създаването например на общи ръководни структури или чрез по-ефикасно разпределение на средствата. Освен това, от тези партньорства се изисква все повече да се съсредоточават върху дейностите в областта на знанието и трансфера на технологии, за да се постигне максимално социално и икономическо въздействие и способност за създаване на иновации.


В тази рамка Европейският парламент установи бюджетна линия (член 15 02 29) относно пилотен проект за "сътрудничество между Европейските технологични институти" (1). На тази основа, настоящата покана за представяне на предложения цели да се удовлетвори нуждата от увеличаване на способността за трансфер на технологии чрез по-тясното интегриране на триъгълника на знанието.По-специално, това ще бъде постигнато чрез създаване на пилотни мрежи, които ще съставят, прилагат и изпробват нови модели на интегрирани партньорства между участващите в технологичните иновации и трансфер (като университети, научноизследователски организации, малки, средни и големи фирми, центрове

по иновации и т.н). Следователно, придобитото познание и опит следва не само да спомогнат тези мрежи да задълбочат интегрирането си, но и да предоставят също така добри практики и помощ едновременно за съществуващите мрежи, действащи в триъгълника на знанието и за политическите отговорници, които

създават нови инструменти и инициативи за подпомагане на интегрирането.2. Цели и описание


Стратегическата цел на тези пилотни проекти е да съставят, прилагат и изпробват нови модели на сътрудничество в триъгълника на знанието, целящи интегрирани партньорства. Крайната цел е да се улесни обменът на знания и трансферът на технологии чрез укрепване на способността на европейските мрежи в стратегически интердисциплинарни области, с оглед сътрудничеството им да придобие нова, по-интегрирана форма на партньорство. Резултатите би трябвало да включват проекти за нови модели ръководство за интегрирани партньорства, за да се преодолеят бариерите към по-тясно сътрудничество между водещите участници в триъгълника на знанието, прилагането и изпробването на някои идентифицирани критични компоненти, както и пакет от препоръки и добри практики за разпространение и допълнително обработване на резултатите от проектите. Всяко предложено партньорство трябва да следва гореспоменатите цели, като се концентрира върху определена стратегическа интердисциплинарна област, която ще бъде използвана като практическо изследване, с цел да се изпробва приложимостта на резултатите. В предложенията си кандидатите следва да обосноват избора си на определена стратегическа област с оглед на икономическото и социалното й въздействие.(1) Пилотен проект, определен с член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
3. Критерии за допустимостЗаявленията, които отговарят на следните критерии, ще бъдат подложени на задълбочена оценка.
3.1. Допустими организации/органи/видове бенефициери- Заявленията трябва да бъдат подадени от координатор на партньорство на поне шест независими правни субекти (включително и координаторът), всеки от които е установен в държава-членка и двама субекти не могат да бъдат установени в същата държава-членка.


- Допустимите организации са съставени от университетите, научноизследователските центрове, службите за трансфер на знания и центровете за обучение, предоставящи компетентност в областта на трансфера на технологии или въпросите, свързани с управлението на иновациите, инкубационните центрове, научните паркове или подобни, малките и средните фирми и други заинтересовани страни в трансфера на знания и на технологии, включително агенциите за регионално развитие или подобни.


За да бъде допустим за получаване на субсидия, един орган трябва да отговаря на следните изисквания:


- всички кандидати трябва да бъдат обществени или частни независими органи с правен статут и юридическо лице,


- физически лица, тоест частни лица, нямат право да подават заявления,


- в момента на подаване на заявлението, кандидатстващите организации трябва да са законно учредени от поне две години,


- кандидатите трябва да имат регистриран офис, намиращ се в една от ЕС-27 страни.


Партньорствата трябва:


- да включват балансирана комбинация от организации и специалисти едновременно от публичния и частния сектор, занимаващи се с изследвания, образование и иновации в съответната интердисциплинарна област,


- да имат опит и основи на сътрудничество в дадена интердисциплинарна област със социално и икономическо въздействие,


- да покажат, че предложената интердисциплинарна област е пример за висока степен на обвързване между различните компоненти на триъгълника на знанието,


- да имат опит с дейности по работа в мрежа, да са участвали в мрежи на европейско равнище, като например мрежите за високи научни постижения, европейски технологични платформи или други програми за сътрудничество, финансирани от ЕС. В този смисъл, поне половината от организациите, съставляващи партньорството, трябва да бъдат част от него или да са участвали в мрежи на европейско равнище, занимаващи се с изследвания, образование и иновации, в които партньорите произхождат от поне шест държави-членки. Тези мрежи, дори и временни, следва да бъдат или да са били официално установени (напр. чрез договор или споразумение за консорциум) и да предвиждат съвместното осъществяване на група дейности,


- да имат едновременно хоризонтална компетентност за такива въпроси като управление на иновациите, предприемачество, регионални или виртуални групи и управление на знанието, и вертикална компетентност за прилагането на резултатите в определена интердисциплинарната област,


- да предлагат управленска структура, способна да предоставя координиране и интегриране на дейностите, осъществени от партньорите,


- да предлагат група дейности за изучаване на нови модели за интегриране на партньорството и да изпробват приложимостта на тези констатации, както и способността да се постигне максимално разпространение на резултатите към други мрежи,


- да притежават доказана способност за свързване на европейското измерение с местното и регионалното въздействие, участвайки в местни/регионални новаторски дейности,


- да включват поне една обществена организация, действаща в областта на иновациите и трансфера на знания.


3.2. Страни, които могат да участват


Приемат се заявления единствено от правни субекти, установени в една от държавите-членки на Европейската общност.4. Критерии за предоставяне на помощ


Допустимите заявления/проекти ще бъдат оценени на основата на следните критерии (в кавички е посочена значимостта, отредена на всеки критерии).


- Съдържание (30 %)


- Качеството на предложението от гледна точка на целите, уместността, дейностите и програмите.


- Партньорство (30 %)


- Качеството на научната, образователна и новаторска компетентност на партньорите в предложената интердисциплинарна област и в областта на управлението на иновациите.


- Качеството и обхватът на опита с работа в мрежа на участниците.


- Качеството на партньорството от гледна точка на европейското въздействие, способността за трансфер на технологии и на знания и ангажимент за дълбоко, устойчиво и дълготрайно интегриране.


- Управление (20 %)


- Целесъобразност на управленската структура.


- Адекватност на ресурсите за успешното провеждане на предложените дейности.


- Способност да привличат и да мобилизират допълнителни ресурси, по-специално от частния сектор, в допълнение към фондовете на Общността, в началото на проекта или по време на изпълнението му.


- Въздействие (20 %)


- Въздействие на европейско равнище на резултатите и дейностите по разпространение.


- Способност за прилагане на резултатите и чрез други инициативи и адекватност на изходната стратегия.5. Бюджет


Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти е 5 млн. EUR. Финансовата помощ на Комисията не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи. Сумата на всяка отпусната помощ ще бъде между 0,5 и 1,5 млн. EUR. Максималната сума на отпусната помощ ще бъде 1,5 млн. EUR.


Предвид това, че бюджетът възлиза на 5 млн. EUR, преценено е, че могат да бъдат финансирани три или четири партньорства.6. График


Заявленията трябва да бъдат изпратени в Комисията не по-късно от 15 август 2007 г.


Дейностите трябва да започнат преди 30 декември 2007 г. и да привършат преди 31 декември 2009 г. Максималната продължителност на проектите е 24 месеца. Няма да бъдат приемани заявления за проекти, чиято продължителност надвишава продължителността, предвидена в настоящата покана за представяне. Няма

да се допусне никакво удължаване на допустимия срок извън максималната продължителност. Подалите молби би трябвало да бъдат информирани за резултатите от процедурата по избора не по-късно от октомври 2007 г.Запланувано е бенефициерите да получат споразуменията си за подпис през ноември 2007 г. Периодът за допустимост на разходите ще започне от деня, в който последната страна подпише договора. Ако даден бенефициер докаже нуждата от започване на действието преди подписване на споразумението, разходите могат да се разрешат преди подписването. В никакъв случай допустимият срок не може да започне преди датата на подаване на заявлението за отпускане на помощ.


7. Допълнителна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на следната интернет страница:


http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html


Заявленията за кандидатстване трябва да отговарят на условията, изложени в пълния текст и да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри.


C200714307


Untitled Page