F-Loudes: Обслужване на редовни въздушни линии между Льо Пюи на Веле (Loudes) и Париж (Orly) Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, пара- граф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с оглед наделегиране на обществени услуги

Обн. C ОВ. бр.176 от 28 Юли 2007г.

1. Въведение: В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23.7.1992 г., относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция наложи, считано от 14.1.2008 г., задължения за обществена услуга по отношение на редовните въздушни линии, обслужвани между Льо Пюи ан Веле (Loudes) и

Париж (Orly). Стандартите относно тези задължения за обществена услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 174 от 27.7.2007 г.


В случай, че към 14.12.2007 г. нито един въздушен превозвач не е започнал или не е готов да започне да обслужва редовните въздушни линии по този маршрут, в съответствие с наложените задължения за обществена услуга и без да търси финансова компенсация за това, Франция е взела решение, в рамките на предвидената процедура в член 4, параграф 1, буква г) от посочения регламент, да ограничи достъпа до тази линия само до един превозвач и след обявление за търг, да предостави правото на обслужване на тези линии, считано от 14.1.2008 г.


2. Възложител: Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Le Puy-en-Velay / Loudes, Aerodrome de Loudes, -43320 Loudes. Tel. (33) 471 08 61 87. Fax (33) 471 08 66 40. E-mail: @####67108864#mailto:aerodrome-departemental@wa-#aerodrome-departemental@wa- nadoo.fr.@


3. Цел на консултацията: Извършване на обществена услуга за полети по редовни въздушни линии, считано от 14.1.2008 г., в съответствие с посочените в параграф 1

задължения за обществена услуга.


4. Основни характеристики на договора: Договор за възлагане извършването на обществена услуга, сключен между превозвача - Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Le Puy-en-Velay / Loudes и държавата, в съответствие с член 8 от Декрет № 2005-473 от 16.5.2005 г. относно правилата за отпускане от държавата на финансови компенсации.


Le delegataire percevra les recettes. Le Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Изпълнителят получава приходите. Syndicat mixte de gestion aerodrome departe- mental Le Puy-en-Velay / Loudes и държавата му изплащат вноска в размер на разликата между действителните разходи, без данъци (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт) по извършването на услугата и получените от него търговски приходи без данъци (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), в рамките на максималната компенсация, по която се е ангажирал изпълнителят, след като се приспаднат, ако се налага, паричните санкции, посочени в член 9-4 на настоящото обявление.


5. Период на действие на договора: Периодът на действие на договора (споразумение за възлагане извършването на обществена услуга) е три години, считано от 14.1.2008 г.


6. Участие в консултацията: Могат да вземат участие всички въздушни превозвачи, които притежават валиден оперативен лиценз, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.


7. Процедура по възлагане и критерии за избор на кандидати: Настоящата покана за представяне на оферти се подчинява на разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г), д), е), ж), з), и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, на членове L. 1411-1 и сл. от Общия кодекс на администра- тивно-териториалните единици (Code general des collecti- vites territoriales) относно възлагане изпълнението на обществени услуги, както и на приетите текстове за тяхното прилагане (по-специално Декрет № 97-638 от 31.5.1997 г. за прилагането на Закон № 97-210 от 11.3.1997 г. относно засилване на борбата срещу незаконния пазар на труда), и на Декрет № 2005-473 от 16.5.2005 г. относно правилата за отпускане на финансови компенсации от държавата, както и на трите постановления от 16.5.2005 г., приети във връзка с неговото прилагане.


7-1. Съдържание на документите за кандидатстване: Документите за кандидатстване трябва да бъдат изготвени на френски език. При необходимост, оферентите трябва разполагат с превод на френски на издадените от държавни органи документи, които са съставени на един от официалните езици на Европей- ския съюз. Оферентите могат да приложат към френската версия и превод на друг официален език на Общността, който не е автентичен


Документите за кандидатстване трябва да включват:


- писмена кандидатура, подписана от управителя или негов представител и придружена от документите, които го упълномощават да се подписва.


- кратко писмено изложение, представящо пред- приятието и поясняващо професионалните и финансови възможности на кандидата в областта на въздушния транспорт, както и евентуалните му препоръки в областта. Този документ трябва да позволи оценяването на способността на кандидата да осигури непрекъснатост на обществе- ната услуга и равнопоставеност на ползващите услугата; по желание кандидатът може да следва образеца на формуляр DC5, ползван при възла- гането на обществени поръчки;


- общият размер на оборота и оборота, свързан с предоставянето на въпросната услуга през последните три години, или по инициатива на кандидата - счетоводните баланси и резултати от последните три години. Ако кандидатът не може да представи съответната информация, трябва да посочи причините за това;- методологическа бележка относно начина, по който кандидатът смята да отговори на досието за консултация, ако бъде допуснат от Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Le Puy-en-Velay / Loudes да подаде оферта, като

посочи по-специално:


- техническите и човешки ресурси, които кандидатът ще мобилизира за обслужването на линията,


- броя, квалификацията и разпределението на персонала, и евентуалните новоназначения, до които кандидатът смята да пристъпи,


- видовете самолети, които използва и по възможност тяхната регистрация,


- копие от оперативния лиценз за въздушен превозвач на оферента,


- ако оперативният лиценз е бил издаден от държава-членка на ЕС различна от Франция, оферентът трябва да уточни и следните елементи:


- в коя държава е бил издаден лицензът на пилотите,


- действащото законодателство по отношение на трудовите договори,


- принадлежност към социално-осигурителните органи,


- направените постъпки за съгласуване с разпоредбите на членове L. 341-5 и членове D. 341-5 и сл. от Kодекса на труда относно временното командироване на работници за извършване на услуги на национална територия;


- сертификатите и удостоверенията, предвидени в член 8 от Декрет № 97-638 от

31.5.1997 г. и приетата на 31.1.2003 г. наредба относно прилагането на член 8 от посочения декрет, които да удостоверят редовността на кандидата спрямо неговите данъчни и социални задължения, и по- специално по отношение на:


- корпоративните данъци,


- данъка върху добавената стойност,


- вноските за социално осигуряване, трудови злополуки, професионални заболявания и семейни надбавки,


- такса за гражданска авиация,


- летищни такси,


- такси за шумово замърсяване от самолетите,


- такса солидарност;


за оферентите от държава-членка, различна от Франция, административните органи на съответната държава по произход трябва да изготвят еквивалентни сертификати и удостоверения;


- kлетвена декларация за отсъствие на присъда, отбелязана в бюлетин № 2, за някои от правона- рушенията, посочени в членове L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 и L. 125-3 от Kодекса на труда;


- клетвена декларация и/или документи, които доказват съблюдаване на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Kодекса на труда;


- извлечение K bis за вписване в търговския регистър на дружествата, или равностоен документ;


- съгласно член 7 от Регламент (ЕИО) № 2407/92 от 23.7.1992 г. , удостоверение за издадена преди по-малко от три месеца застраховка "Гражданска отговорност" срещу злополука, в частност, по отношение на пътници, багаж, товари, пощенски пратки и трети страни, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 785/2004 от 21.4.2004 г., и по-специално с член 4 от него;


- в случай на предохранителна мярка или колективно производство - копие от съдебното решение или решения, произнесени по този повод (ако не е/са изготвен/и на френски език е необходим придружаващ легализиран превод).


7-2. Процедура на разглеждане на кандидатурите: Кандидатурите ще бъдат селекционирани въз основа на следните критерии, формулирани в член 1411-1 алинея 3 от Общия кодекс на административно- териториалните единици:


- професионални и финансови гаранции на кандидатите,


- способност на последните да осигурят непрекъснатост на обществената въздухоплавателна услуга и равнопоставеност на ползващите посочената услуга,


- съблюдаване от страна на кандидатите на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Kодекса на труда.8. Критерии за възлагане на поръчката: Превозвачите, чиято кандидатура е била приета и одобрена, ще бъдат поканени впоследствие да представят офертата си, съгласно условията, определени в специалните правила на поканата за представяне на оферти, които ще им бъдат предоставени.


В съответствие с член L. 1411-1 алинея 3 от Общия кодекс на административно-териториалните единици, така подадените оферти ще бъдат свободно договаряни от отго- ворния орган към Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Le Puy-en-Velay / Loudes.


Съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, изборът между представените оферти ще бъде направен, като се вземе под внимание доколко услугата съответства на поставените условия, вклю- чително цени и условия, предлагани на ползващите услу- гата, както и размера на исканата компенсация.9. Важна допълнителна информация:


9-1. Финансова компенсация: Офертите, представени от оферентите, чиято кандидатура е била одобрена, трябва изрично да посочват максималната сума, заявена като компенсация за обслужването на линията за период от три години считано от 14.1.2008 г., придружена от годишна разбивка. Уста- новената впоследствие точна сума на компенсацията ще се определя ежегодно "ex-post", в зависимост от действителните приходи и разходи за услугата, в границите на посочената в офертата сума. Тази макси- мална сума подлежи на преразглеждане единствено в случай на непредвидено изменение в условията на обслужване.

Годишните плащания се извършват под формата на авансови плащания и изравняване на салдото. Изпла- щането на изравнителното салдо се извършва едва след одобрение на счетоводните сметки на превозвача за въпросната линия и след проверка за изпълнението на услугата при предвидените по-долу в точка 9-2 условия. В случай на предсрочно прекратяване на договора, разпоредбите в точка

9-2 се прилагат възможно по- скоро, за да се изплати на превозвача дължимият му остатък от финансовата компенсация, като максимал- ната сума, предвидена в алинея 1 се намали пропор- ционално на времето на обслужване.


9-2. Проверка на изпълнението на услугата и на сметките на превозвача: Изпълнението на услугата и отчитането на разходите на превозвача за въпросната линия, ще бъдат обект най-малко на един преглед годишно в сътрудничество с превозвача.


9-3 Изменение и прекратяване на договора: Когато превоз- вача прецени, че преразглеждането на максималната сума на финансовата компенсация е оправдано в резултат на непредвидена промяна в условията на обслужване, той следва да предостави обосновано искане на останалите страни по договора, които разполагат с двумесечен срок да се произнесат. Тогава договорът може да бъде изменен чрез допълнение.

Договорът може да се прекрати от всяка от подпи- салите страни преди изтичането на валидността му, при условие че е спазен срок на предизвестие от шест месеца. В случай на сериозни нарушения на дого- ворните задължения, се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако не възоб- нови обслужването в съответствие с посочените задължения, в срок от един месец след официалното предупреждение.


9-4 Парични санкции и други предвидени от договора удръжки: Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в точка 9-3, се санк- ционира с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация или чрез парична санкция, изчислена въз основа на броя месеци неизпълнение и действителното отсъствие на полети по линията през въпросната година, без да надвишава предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация.


В случай на по-маловажни нарушения спрямо задълженията за обществена услуга, се прилагат удръжки върху предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация, без това да засяга прила- гането на член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация.


Такива намаления взимат под внимание съответно броя на анулираните полети по вина на превозвача, броя на полетите с по-нисък от изисквания капацитет, броя на извършените полети, при които не са спазени задълженията за обществената услуга по отношение на междинните кацания и тарифите.


10. Условия на подаване на кандидатурите: Документите на кандидатите трябва да бъдат запечатани в плик със следния надпис: "Delegation de service public pour l'exploi- tation d'une ligne aerienne -CANDIDATURE - A n'ouvrir qu'en commission" (Предоставяне изпълнение на обществена услуга за обслужване на въздушна линия - КАНДИДАТУРА - Да се отвори от комисията за подбор). Те трябва да пристигнат на посочения по-долу адрес, не по- късно от 14 часа местно време на 12.9.2007 г., чрез препо- ръчана поща с обратна разписка, като датата на обратната разписка или разписката за доставка на място служат за удостоверение


Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Le Puy-en-Velay/Loudes, Aerodrome de Loudes, F-43320 Loudes.


11. Последваща процедура: Le Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Le Puy-en-Velay / Loudes ще изпрати на избраните кандидати, най-късно до 17.9.2007 г., досие за консултация, което се състои по-конкретно от правилата на консултацията и от проект на споразумение


Избраните кандидати ще трябва да представят своите оферти най-късно до 10.10.2007 г. преди 12 часа местно време.


Оферентът се обвързва с направената оферта за период от 280 дни, считано от деня на подаването.


12. Валидност на поканата за представяне на оферти: По- каната за представяне на оферти е валидна при условие, че нито един превозвач от Общността не представи преди 14.12.2007 г. програма за обслужване на въпросната линия, считано от 14.1.2008 г., в съответствие с наложените задължения за обществена услуга, и без да получава каквато и да било финансова компенсация.


13. Заявления за допълнителна информация: За получа- ването на нужната им допълнителна информация кандидатите могат да се обърнат към председателя на Syndicat mixte de gestion aerodrome departemental Le Puy-en-Velay / Loudes, чиито адрес и номер на факс са посочени в параграф 2.C176-2007-11


Untitled Page