F-Perigueux: Обслужване на редовни въздушни линии Между Перигьо и Париж Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, пара- граф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с оглед наделегиране на обществени услуги

Обн. C ОВ. бр.176 от 28 Юли 2007г.

1. Въведение: В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23.7.1992 г., относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция наложи задължения за обществена услуга по отношение на редовните въздушни линии, обслужвани между Перигьо и Париж. Стандартите относно тези задължения за обществена услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 92 от 27.4.2007 г.


В случай, че към 3.11.2007 г. нито един въздушен превозвач не е започнал или не е готов да започне да обслужва редовните въздушни линии по този маршрут, в съответствие с наложените задължения за обществена услуга и без да търси финансова компенсация за това, Франция е взела решение, в рамките на предвидената процедура в член 4, параграф 1, буква г) от посочения регламент, да ограничи достъпа до тази линия само до един превозвач и след обявление за търг, да предостави правото на обслужване на тези линии, считано най-рано от

3.12.2007 г.


2. Възложител: Commune de Perigueux, place de l'Hotel de Ville, BP 9063, F-24019 Perigueux Cedex. Tel. (33) 553 02 82 00. Fax (33) 553 07 09 52. E-mail: @####67108864#mailto:contact@ville-perigueux.fr#contact@ville-perigueux.f@r.


3. Цел на консултацията: Извършване на обществена услуга за полети по редовни въздушни линии, считано от 3.12.2007 г. най-рано, в съответствие с посочените в параграф 1 задължения за обществена услуга.


4. Основни характеристики на договора: Договор за възлагане извършването на обществена услуга, сключен между превозвача-изпълнител и обществената/ите органи- зация/ии-възложител/и.


Изпълнителят получава приходите. Обществената/ите орга- низация/ии-възложител/и му изплащат вноска в размер на разликата между действителните разходи, без данъци (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт) по извърш- ването на услугата и получените от него търговски приходи без данъци (ДДС, специфични такси за въздушния транс- порт), в рамките на максималната компенсация, по която се е ангажирал изпълнителят, след като се приспаднат, ако се налага, паричните санкции, посочени в член 9-4 на настоя- щото обявление.


5. Период на действие на договора: Периодът на действие на договора (споразумение за делегиране на обществена услуга) е три години.


6. Участие в консултацията: Могат да вземат участие всички въздушни превозвачи, които притежават валиден оперативен лиценз, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.7. Процедура по възлагане и критерии за избор на кандидати: Настоящата покана за представяне на оферти се подчинява на разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г), д), е), ж), з), и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, на членове L. 1411-1 и сл. от Общия кодекс на администра- тивно-териториалните единици (Code general des collecti- vites territoriales) относно възлагане изпълнението на обществени услуги, както и на приетите текстове за тяхното изпълнение (по-специално Декрет № 97-638 от 31.5.1997 г. за прилагането на Закон № 97-210 от 11.3.1997 г. относно засилване на борбата срещу незаконния пазар на труда).7-1. Съдържание на документите за кандидатстване: Документите за кандидатстване трябва да бъдат изготвени на френски език. При необходимост, оферентите трябва разполагат с превод на френски на издадените от държавни органи документи, които са съставени на един от официалните езици на Европей- ския съюз. Оферентите могат да приложат към френската версия и превод на друг официален език на Общността, който не е автентичен.Документите за кандидатстване трябва да включват:- писмена кандидатура, подписана от управителя или негов представител и придружена от документите, които го упълномощават да се подписва.- кратко писмено изложение, представящо предприятието и поясняващо професионалните и финансови възможности на кандидата в областта на въздушния транспорт, както и евентуалните му препоръки в областта. Този документ трябва да позволи оценяването на способността на канди- дата да осигури непрекъснатост на обществената услуга и равнопоставеност на ползващите услугата; по желание кандидатът може да следва образеца на формуляр DC5, ползван при възлагането на обществени поръчки;- общият размер на оборота и оборота, свързан с предоставянето на въпросната услуга през последните три години, или по инициатива на кандидата - счетоводните баланси и резултати от последните три години. Ако кандидатът не може да представи съответната информация, трябва да посочи причините за това;- методологическа бележка относно начина, по който кандидатът смята да отговори на досието за консултация, ако бъде допуснат от град Перигьо да подаде оферта, като посочи по-специално:


- техническите и човешки ресурси, които кандидатът ще мобилизира за обслужването на линията,


- броя, квалификацията и разпределението на персонала, и евентуалните новоназначения, до които кандидатът смята да пристъпи,


- видовете самолети, които използва и по възможност тяхната регистрация,


- копие от оперативния лиценз за въздушен превозвач на оферента,


- ако оперативният лиценз е бил издаден от държава-членка на ЕС различна от Франция, оферентът трябва да уточни и следните елементи:


- в коя държава е бил издаден лицензът на пилотите,


- действащото законодателство по отношение на трудовите договори,


- принадлежност към социално-осигурителните органи,


- направените постъпки за съгласуване с разпоредбите на членове L. 341-5 и членове D. 341-5 и сл. от Kодекса на труда относно временното командироване на работници за извършване на услуги на национална територия;


- сертификатите и удостоверенията, предвидени в член 8 от Декрет № 97-638 от

31.5.1997 г. и приетата на 31.1.2003 г. наредба относно прилагането на член 8 от посочения декрет, които да удостоверят редовността на кандидата спрямо неговите

данъчни и социални задължения, и по-специално по отношение на:


- корпоративните данъци,


- данъка върху добавената стойност,


- вноските за социално осигуряване, трудови злополуки, професионални заболявания и семейни надбавки,


- такса за гражданска авиация,


- летищни такси,


- такси за шумово замърсяване от самолетите,


- такса солидарност,


за оферентите от държава-членка, различна от Франция, административните органи на съответната държава по произход трябва да изготвят еквивалентни сертификати и удостоверения;


- клетвена декларация за отсъствие на присъда, отбелязана в бюлетин № 2, за някои от правона- рушенията, посочени в членове L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 и L. 125-3 от Kодекса на труда;


- клетвена декларация и/или документи, които доказват съблюдаване на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Kодекса на труда;


- извлечение K bis за вписване в търговския регистър на дружествата, или равностоен документ;


- съгласно член 7 от Регламент (ЕИО) № 2407/92 от 23.7.1992 г., удостоверение за издадена преди по-малко от три месеца застраховка "Гражданска отговорност" срещу злополука, в частност, по отношение на пътници, багаж, товари, пощенски пратки и трети страни, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 785/2004 от 21.4.2004 г., и по-специално с член 4 от него;


- в случай на предохранителна мярка или колек- тивно производство - копие от съдебното решение или решения, произнесени по този повод (ако не е/са изготвен/и на френски език е необходим придружаващ легализиран превод).


7-2. Процедура на разглеждане на кандидатурите: Кандидатурите ще бъдат селекционирани въз основа на следните критерии, формулирани в член 1411-1 алинея 3 от Общия кодекс на административно- териториалните единици:


- професионални и финансови гаранции на кандидатите,


- способност на последните да осигурят непрекъснатост на обществената въздухоплавателна услуга и равнопоставеност на ползващите посочената услуга,


- съблюдаване от страна на кандидатите на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Kодекса на труда.8. Критерии за възлагане на поръчката: Превозвачите, чиято кандидатура е била приета и одобрена, ще бъдат поканени впоследствие да представят офертата си, съгласно условията, определени в специалните правила на поканата за представяне на оферти, които ще им бъдат предоставени.


В съответствие с член L. 1411-1 алинея 3 от Общия кодекс на административно-териториалните единици, така подадените оферти ще бъдат свободно договаряни от отго- ворния орган към кметството на град Перигьо.


Съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, изборът между представените оферти ще бъде направен, като се вземе под внимание доколко услугата съответства на поставените условия, вклю- чително цени и условия, предлагани на ползващите услу- гата, както и размера на исканата компенсация.

9. Важна допълнителна информация:


9-1. Финансова компенсация: Офертите, представени от оферентите, чиято кандидатура е била одобрена, трябва изрично да посочват максималната сума, заявена като компенсация за обслужването на линията за период от три години считано най-рано от 3.12.2007 г., придружена от годишна разбивка. Уста- новената впоследствие точна сума на компенсацията ще се определя ежегодно "ex-post", в зависимост от действителните приходи и разходи за услугата, в границите на посочената в офертата сума. Тази макси- мална сума подлежи на преразглеждане единствено в случай на непредвидено изменение в условията на обслужване.

Годишните плащания се извършват под формата на авансови плащания и изравняване на салдото. Изпла- щането на изравнителното салдо се извършва едва след одобрение на счетоводните сметки на превозвача за въпросната линия и след проверка за изпълнението на услугата при предвидените по-долу в точка 9-2 условия.

В случай на предсрочно прекратяване на договора, разпоредбите в точка 9-2 се прилагат възможно по- скоро, за да се изплати на превозвача дължимият му остатък от финансовата компенсация, като максимал- ната сума, предвидена в алинея 1 се намали пропор- ционално на времето на обслужване.


9-2. Проверка на изпълнението на услугата и на сметките на превозвача: Изпълнението на услугата и отчитането на разходите на превозвача за въпросната линия, ще бъдат обект най-малко на един преглед годишно в сътрудничество с превозвача.


9-3. Изменение и прекратяване на договора: Когато превоз- вача прецени, че преразглеждането на максималната сума на финансовата компенсация е оправдано в резултат на непредвидена промяна в условията на обслужване, той следва да предостави обосновано искане на останалите страни по договора, които разполагат с двумесечен срок да се произнесат. Тогава договорът може да бъде изменен чрез допълнение.

Договорът може да се прекрати от всяка от подпи- салите страни преди изтичането на валидността му, при условие че е спазен срок на предизвестие от шест месеца. В случай на сериозни нарушения на дого- ворните задължения, се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако не възоб- нови обслужването в съответствие с посочените задължения, в срок от един месец след официалното предупреждение.


9-4. Парични санкции и други предвидени от договора удръжки: Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в точка 9-3, се санк- ционира с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация или чрез парична санкция, изчислена въз основа на броя месеци неизпълнение и действителното отсъствие на полети по линията през въпросната година, без да надвишава предвидената в точка 9-1 максимална

финансова компенсация.

В случай на по-маловажни нарушения спрямо задълженията за обществена услуга, се прилагат удръжки върху предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация, без това да засяга прила- гането на член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация.

Такива намаления взимат под внимание съответно броя на анулираните полети по вина на превозвача, броя на полетите с по-нисък от изисквания капацитет, броя на извършените полети, при които не са спазени задълженията за обществената услуга по отношение на междинните кацания и тарифите.


10. Условия на подаване на кандидатурите: Документите на кандидатите трябва да бъдат запечатани в плик със следния надпис: "Delegation de service public pour l'exploi- tation d'une ligne aerienne -CANDIDATURE - A n'ouvrir qu'en commission" (Предоставяне изпълнение на обществена услуга за обслужване на въздушна линия - КАНДИДАТУРА - Да се отвори от комисията за подбор). Те трябва да пристигнат на посочения по-долу адрес, не по- късно от 12 часа местно време на 3.9.2007 г., чрез препо- ръчана поща с обратна разписка, като датата на обратната разписка или разписката за доставка на място служат за удостоверение.

Mairie de Perigueux, place de l'Hotel de Ville, BP 9063,

F-24019 Perigueux Cedex.


11. Последваща процедура: Град Перигьо ще изпрати на избраните кандидати досие за консултация, което се състои по-конкретно от правилата на консултацията и от проект на споразумение. Оферентът се обвързва с направената оферта за период от

280 дни, считано от деня на подаването.


12. Валидност на поканата за представяне на оферти: По- каната за представяне на оферти е валидна при условие, че нито един превозвач от Общността не представи преди


3.12.2007 г. програма за обслужване на въпросната линия от 3.12.2007 г., в съответствие с наложените задължения за обществена услуга, и без да получава каквато и да било финансова компенсация.


13. Заявления за допълнителна информация: За получа- ването на нужната им допълнителна информация кандидатите могат да се обърнат към г-н Jean-Paul Lacot (Жан-Пол Лако), Directeur general des services (Главен директор на службите), Mairie de Perigueux (Кметство на гр. Перигьо), place de l'Hotel de Ville, 24019 Perigueux cedex, Тел.: +33 (0)5 53 02 82 00C176-2007-12


Untitled Page