ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/21/07 Специални дейности на културно сътрудничество с и в трети страни

Обн. C ОВ. бр.180 от 2 Август 2007г.

1. Правно основание


Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Решение № 1855/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програма "Култура" (2007-2013 г.) (1) (наричана по-долу "Програмата").


2. Цели и описание


Програмата е част от продължаващия ангажимент на Европей- ския съюз към укрепване на културната сфера, споделяна от европейците, и основана на общо културно наследство, чрез развитие на културно сътрудничество между създателите, културните дейци и културните институции на страните, които вземат участие в програмата, с оглед поощряване на създаването на европейско гражданство.


Програмата може също така да бъде отворена за сътрудничество с други трети страни, които са сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с Общността, при условие, че последните съдържат културни клаузи и че това ще става въз основа на допълнителни бюджетни кредити и специфични процедури, които ще бъдат заложени.


Програмата предвижда интервенция от страна на Общността за подкрепа на "специални мерки" и в тази рамка подкрепа може да се даде на сътрудничество с трети страни и международни организации.3. Цел на поканата за представяне на предложения


С оглед да се постигнат целите на програмата и като се вземе предвид следното:


- нарастващото сходство на становища относно култура и все по-тясно сътрудничество между ЕС и тези партньори, както двустранно, така и на международни форуми, какъвто е по- специално случаят в сегашния контекст на ратифицирането и изпълняването на Конвенцията на ЮНЕСКО относно защи- тата и насърчаването на разнообразието на начините за изразяване на култура, както и в рамките на срещата ЕС-Азия

(ASEM),


- нарастващото значение на нови възникващи партньори на Европейския съюз на световната сцена.


Настоящата покана за представяне на предложения цели да подкрепи двегодишни проекти за културно сътрудничество (2007-2009 г.), насочени към две големи азиатски страни: Китай и Индия.


Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана по-долу "Изпълнителната агенция") е водещата служба за провеждане на поканата за представяне на предложения.4. Наличен бюджет и времетраене на проекта


Общият бюджет, предоставен за настоящата покана за представяне на предложения, следва да е 1,8 милиона EUR.


Финансова подкрепа ще се предостави на приблизително 10 проекта за сътрудничество (5 проекта за сътрудничество с Индия и 5 проекта за сътрудничество с Китай). Максималното времетраене на проекта е 24 месеца.


Степента на общностно съфинансиране няма да превишава 50 % от допустимите разходи, свързани с всеки проект (таван от 180 000 EUR за проект).5. Критерии за участие и критерии за подброр


Допустимите кандидати трябва да бъдат държавни или частни културни организации с правен статут, чиято основна дейност е в културната сфера, и които са в състояние да покажат поне двегодишен опит в сферата на проектиране и управление на културни проекти на международно равнище, по-специално в Китай и Индия. Тези организации трябва да участват както в проектирането, така и в изпълнението на проекта и също така трябва да осигурят реален и значим финансов принос към

бюджета на проекта. Тези организации трябва да осигурят поне 50 % от общия бюджет на проекта.


Тези организации трябва да имат с регистрирано правно седалище в една от страните, участващи в програмата (1). Тези организации трябва също така да имат финансов капацитет и оперативен капацитет за осъществяване на проектите за сътруд- ничество.


Допустими проекти са двегодишни проекти за културно сътрудничество, които включват сътрудничество между поне 3 партньора от поне 3 различни допустими страни. Допустимият проект трябва също така да включва поне един асоцииран парт- ньор, или от Индия - относно дейност, която да бъде осъществена в/с тази страна - или от Китай - относно дейност, която да бъде осъществена в/с тази страна. Сътрудничеството трябва да бъде подкрепено с подписана декларация за партньор- ство между партньорите и асоциирания(те) партньор(и). Най- малко 50 % от дейностите, проведени по проектите за културно сътрудничество, ще се осъществят на територията на въпросната трета страна (съответно Индия или Китай). Може да се даде приоритет на проекти за сътрудничество с асоциирани партньори, чието правно седалище е регистрирано в Китай или Индия.


6. Критерии за възлагане


Предоставянето на безвъзмездна помощ не зависи само от разглеждане на критериите за участие, изключване и подбор. Решението ще се определя въз основа на критериите за възлагане.

Критериите за възлагане могат да бъдат описани както следва:

1. степента, до която проектът може да създаде реално европейско повишено качество;

2. степента, до която проектът може да създаде реално измерение на международно сътрудничество;

3. качеството на партньорство между партньори и асоциирани партньори;

4. степента, до която проектът може да демонстрира подходящо ниво на иновация и творчество;

5. степента, до която проектът може да създаде подходящо ниво на устойчивост;

6. степента, до която резултатите от предложените дейности ще бъдат подходящо оповестени и разгласени - видимост.


7. Краен срок за подаване на заявления


1 октомври 2007 г.


8. Допълнителна информация


Условията, които допълват поканата за представяне на предложения EACEA/21/07, са неразделна част от нея. Заявленията трябва да отговарят на изискванията, изложени в условията, и да се подадат, като се използва приложеният за тази цел формуляр.


Условията, пакетът за подаване на заявление и всички съответни формуляри са налични на интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура:


http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm(1) 27-те държави-членки на Европейския съюз, страните от ЕИП, страните-кандидатки Хърватия, Турция и Бивша югославска република Македония, предмет на сключването на Меморандум за разбирателство относно участието на всяка от тези страни в новата културна програма през 2007 г., и страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, включително Косово (съгласно

Резолюция на Съвета по сигурността към Организацията на обединените нации 1244)), предмет на сключването на Меморандум за разбирателство относно участието на всяка от тези страни в новата културна програма през 2007 г.C180-2007-09


Untitled Page