ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

Обн. L ОВ. бр.221 от 25 Август 2007г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

и

ИСЛАНДИЯ,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г., по-долу наричано „споразумението“, и съществуващите договорености за търговия с риба и рибни продукти между Исландия и Общността,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД съществуващия режим за търговия с риба и рибни продукти между Исландия и Република

България и Румъния,


РЕШИХА да определят с общо съгласие измененията в споразумението вследствие присъединяването на

Република България и Румъния към Европейския съюз,


И ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

Член 1Текстовете на споразумението, приложенията и протоколите, които представляват неразделна част от споразумението, на заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на български и на румънски език, като тези текстове са еднакво автентични с оригиналните текстове. Съвместният комитет одобрява текстовете на български и на румънски език.
Член 2Специалните разпоредби за вноса в Общността на някои видове риба и рибни продукти с произход от Исландия са изложени в настоящия протокол и приложението към него.
Годишните безмитни квоти, предвидени в приложението към настоящия протокол, се прилагат за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2009 г. Нивата на квотите се преразглеждат до края на посочения период, като се вземат под внимание всички интереси. Нивата на квотите за 2007 г. реално не се намаляват, защото разширяването на Европейското икономическо простран- ство не настъпи на 1 януари 2007 г. Обемите на тарифните квоти за 2009 г. се намаляват в съответствие с прилагането им до

30 април 2009 г.
Член 3Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от договаря- щите се страни в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.


Протоколът влиза в сила на следващия ден след депозирането на

последния инструмент за ратификация или одобрение, при условие че са депозирани и инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани споразумения:
i) Споразумение за участие на Република България и Румъния

в Европейското икономическо пространство;
ii) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България;
iii) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в Румъния; и
iv) Допълнителен протокол към Споразумението между Евро- пейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.
Член 4Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и исландски език, като всички тези текстове са с еднаква сила.

ПРИЛОЖЕНИЕ


СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2
Общността открива следните нови годишни безмитни тарифни квоти за продукти с произход от Исландия:
Код по КН Описание на продуктите Обем на годишнатаквота
     
0306 1930 Замразен норвежки омар (Nephropsnorvegicus) 520 тона (1)
     
0304 1935 Филета от Sebastes spp.,пресни или охладени 750 тона
     

(1) Допълнителна безмитна тарифна квота. Ако тази конкретна квота не бъде изцяло използвана до края на 2007 г., останалият обем се прехвърля за 2008 г. За тази цел приспадането на обеми от тази конкретна тарифна квота, приложима за 2007 г., спира на втория работен ден в Комисията след 1 април 2008 г. На следващия работен ден неизползваният остатък от тази тарифна квота за 2007 г. се предоставя на разположение в рамките на съответната тарифна квота, приложима за 2008 г. След тази дата не могат да се правят последващи приспадания или връщания към обемите по тази конкретна тарифна квота, приложима през 2007 г.22007A0825(09)


Untitled Page