ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

Обн. L ОВ. бр.221 от 25 Август 2007г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


и


КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973 г., по-долу наричано „споразумението“, и съществуващите договорености за търговия с риба и рибни продукти между Норвегия и Общността,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД съществуващия режим за търговия с риба и рибни продукти между Норвегия и Република

България и Румъния,


РЕШИХА да определят с общо съгласие измененията в споразумението вследствие присъединяването на

Република България и Румъния към Европейския съюз,


И ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

Член 1
Текстовете на споразумението, приложенията и протоколите, които представляват неразделна част от споразумението, на заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на български и на румънски език, като тези текстове са еднакво автентични с оригиналните текстове. Съвместният комитет одобрява текстовете на български и на румънски език.

Член 2
Специалните разпоредби за вноса в Общността на някои видове риба и рибни продукти с произход от Норвегия са изложени в настоящия протокол.

Тарифните квоти, посочени в член 3 от настоящия протокол, се прилагат за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2009 г. Нивата на квотите, посочени в член 3, се преразглеждат до края на посочения период, като се вземат под внимание всички интереси. Нивата на квотите за 2007 г. реално не се намаляват, защото разширяването на Европейското икономическо простран- ство не настъпи на 1 януари 2007 г. Обемите на тарифните квоти за 2009 г. се намаляват в съответствие с прилагането им до

30 април 2009 г.

Към тарифните квоти се прилагат правилата за произход,

изложени в Протокол № 3 към споразумението.


Член 3


Общността открива следните нови допълнителни годишни безмитни тарифни квоти:— скумрия от вида Scomber scombrus или Scomber japonicus,

замразена(код по КН 0303 74 30): 9 300 тона,— херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii), замразена(код по КН 0303 51 00): 1 800 тона,— филета и коремчета от херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii), замразени(кодове по КН 0304 29 75 и 0304 99 23): 600 тона,— други видове риба, замразена (код по КН 0303 79 98):

2 200 тона,— други риби от вида сьомга, замразени (код по КН

0303 29 00): 2 000 тона,— скариди, белени и замразени(кодове по КН ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 и ex 1605

20 99): 2 000 тона.Член 4


Общността сваля условието „за промишлено производство“ и съответното изискване за крайния потребител относно тарифните квоти, открити през 2004 г., за замразена скумрия (пореден

№ 09.0760, 09.0763 и 09.0778), замразена херинга (пореден

№ 09.0752) и замразени коремчета на херинга (пореден

№ 09.0756). Съответно се премахват изискванията за консумация от човека на продуктите по същите тарифни квоти.


Съществуващата безмитна тарифна квота за замразени белени скариди с пореден № 09.0758 ще остане в сила за кодове по КН ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 и ex 1605 20 99.


За периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г. Общността слива двете съществуващи безмитни тарифни квоти за замразени белени скариди (пореден № 09.0745 и 09.0758) и допълнителната нова безмитна тарифна квота от 2 000 тона, която е предвидена в член 3, като ще предостави обединена тарифна квота за кодове по КН ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 и ex 1605 20 99.


От 1 януари 2009 г. двете съществуващи безмитни тарифни квоти за замразени белени скариди с пореден № 09.0758 (2 500 тона) и пореден № 09.0745 (5 500 тона) и новата допълнителна безмитна тарифна квота от 2 000 тона ще се прилагат като три отделни тарифни квоти и ще се предоставят за кодове по КН ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 и ex 1605 20 99.


От 15 юни 2008 г. Общността обединява подпериодите, свързани със съществуващите три тарифни квоти за скумрия (пореден № 09.0760, 09.0763 и 09.0778), в един период от 15 юни до 14 февруари.


Член 6


Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от Европей- ската общност и Норвегия в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.Той влиза в сила в деня, следващ депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение, при условие че са депозирани и инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани споразумения:i) Споразумение за участието на Република България и

Румъния в Европейското икономическо пространство;


ii) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България;


iii) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в Румъния; и


iv) Допълнителен протокол към Споразумението между Евро- пейската икономическа общност и Исландия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.Член 7Член 5


Представители на Европейската общност и Норвегия ще се срещнат преди края на 2007 г., за да обсъдят възможността за прилагане на правилата за произход, предвидени в Протокол № 3 към споразумението, и за продуктите, обхванати в размяната на писма от 16 април 1973 г. относно търговията с риба.
Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и норвежки език, като всички текстове са еднакво автентични.

~PICTIRE22007A0825(10)-3.gif~END_PICTURE


~PICTIRE22007A0825(10)-4.gif~END_PICTUREИнформация относно временното прилагане на Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четирите свързани с него споразумения


След като процедурите, необходими за временното прилагане на Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четирите свързани с него споразумения, подписани в Брюксел на 25 юли 2007 г., приключиха на 25 юли 2007 г., тези споразумения се прилагат временно от 1 август 2007 г.


Въпреки това разпоредбите на допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз и разпоредбите на допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, отнасящи се до нови и изменени тарифни квоти за внос в Общността на някои видове риба и рибни продукти с произход от Исландия и Норвегия, се прилагат временно от 1 септември 2007 г.22007A0825(10)


Untitled Page