FI-Хелзинки: Извършване на обществена услуга за редовни полети.Покана за участие в търг

Обн. C ОВ. бр.206 от 5 Септември 2007г.

1. Въведение: Съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността финландското правителство (министерство на транспорта и съобщенията) реши да наложи задължение за обществена услуга по редовните въздушни линии по трасетата Хелзинки-Варкаус и Хелзинки-Савонлина.Задължението за обществена услуга е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз № (C 205 от 4.9.2007 г.)Ако до 1.9.2007 г. нито един въздушен превозвач не е започнал да извършва редовни полети по маршрутите Хелзинки-Варкаус и Хелзинки-Савонлина при спазване на задължението за обществена услуга без изискване на финансова компенсация, нито е оповестил намерението си да започне да извършва такива полети, министерството на транспорта и съобщенията ще предостави обслужването на тази линия само на един въздушен за период от максимум три години. В този случай правото за извършване на полети по тази линия ще бъде дадено чрез тръжна процедура съгласно член 4, параграф 1, буква г) от гореспоменатия регламент. На 14.6.2007 г. Министерството на транспорта и съобщенията (възложител) взе решение за провеждане на тръжна процедура.2. Предмет на поканата за търг: Извършване на редовни полети по линиите Хелзинки-Варкаус и Хелзинки-Савонлина от 1.12.2007 г. до 30.9.2010 г., с изключение на следните периоди: 4.7.-2.8.2008 г., 3.7.-1.8.2009 г. И 2.7.-31.7.2010 г.3. Условие за допускане до търга: Могат да вземат участие всички въздушни превозвачи, които притежават валиден оперативен лиценз, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.4. Тръжна процедура: Тръжната процедура ще бъде проведена в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г) до и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета.Възложителят може да отхвърли всяка оферта, ако цената е твърде висока или при съществено изменение на обстоятелствата или условията за извършването на въздушната услуга, в следствие на което предвидената въздушна услуга е неосъществима или не може да бъде извършена по описания в поканата за търг начин.До подписване на договора възложителят запазва правото си да отложи началната дата за извършване на предвидената услуга. В случай на отлагане на началната дата, датата за приключване на услугата съответно също се отлага.


5. Тръжна документация: Пълната тръжна документация, включително предметът на поканата за търг, условията на поканата за търг и договорните условия, както и описанието на задълженията за обществена услуга и формулярите на поканата за търг, могат да бъдат получени безплатно на следния адрес:


Liikenneja viestintaministerio, Kirjaamo, PL 31, -00023 VALTIONEUVOSTO, HELSINKI.


Тръжната документация може също така да бъде получена по електронен път на следния електронен адрес: @####67108864#mailto:kirjaamo@-#kirjaamo@- mintc.fi или по факс на следния номер: +358 9 160 286 19.@


6. Финансова компенсация: В офертите трябва да е посочен изрично размерът на компенсацията (в еуро) за извършване на въздушната услуга. Изисканата компенсация трябва да се определи въз основа на оценка на действителните приходи

и разходи за услугата, като се вземат под внимание минималните изисквания съгласно задължението за обществена услуга. Компенсацията може да обхваща само разходите по въздушната услуга, както и възникналите на летищата Хелзинки-Вантаа, Варкаус и Савонлина разходи, които са свързани единствено с извършването на полети по тези линии. Компенсацията не включва разходи, които са възникнали по други маршрути или на други летища.


Всички компенсации и разходи се посочват в еуро.7. Цена на билетите: Подадените оферти трябва да съдържат планираните цени и условията, свързани с тях, както и различните видове билети в ценовата система. Цените трябва да са в съответствие със задълженията за обществена услуга по това трасе.8. Критерии за избор: Изборът се извършва измежду офертите, които отговарят на условията, посочени в пока- ната за търг и в тръжната документация. За избора важат критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета.9. Срок на договора: Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване и важи до 30.9.2010 г. Въздушните услуги трябва да бъдат извършвани от 1.12.2007 г. до 30.9.2010 г.Ако възложителят трябва да отложи началната дата за извършване на предвидената услуга, датата за приключване на услугата съответно също се отлага.10. Промяна или прекратяване на договора: Договорът може да бъде променен само ако измененията не водят до неспазване на задълженията за обществена услуга по този маршрут. Измененията на договора се извършват в писмена форма. Всяка страна по договора има право да прекрати договора, ако е налице някоя от причините, посочени в условията по договора.

11. Санкции в случай на неизпълнение на договора: Въздушният превозвач е отговорен за надлежното изпълнение на задълженията по договора. При неизпълнение или пропуски в изпълнението на договореностите от страна на въздушния превозвач, възложителят има право да намали предстоящите плащания на компенсацията.

12. Крайни срокове за кандидатстване: Офертите трябва да се подадат в 31-дневен срок от датата на публикуване на настоящата покана за търг в Официален вестник на Европейския съюз.

13. Подаване на офертите: Офертите могат да бъдат подаван в министерството на транспорта и съобщенията до 16.15 часа на датата, посочена в точка 12. На пощенския плик трябва да бъде отбелязано: "Tarjous: Varkauden ja/tai

Savonlinnan lentoliikenne, 734/79/2007". Офертата може да бъде изпратена по пощата на посочения в точка 5 адрес или да бъде подадена в канцеларията на министерството на транспорта и съобщенията на следния адрес: liikenneja viestintaministerion kirjaamoon osoitteessa Etelaesplanadi 16, Helsinki. Работното време на канцеларията е от понеделник до петък от 8.00 до 16.15 часа.


Цената на офертата трябва да бъде посочена в отделен, запечатан плик, върху който е обозначено името на оферента.


Офертите са валидни до 31.12.2007 г.


14. Валидност на поканата за търг: Съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, министерството на транспорта и съобщенията има право да прекрати тръжната процедура и/или да отхвърли всички оферти, ако даден въздушен превозвач на Общността до 1.9.2007 г. съобщи на Финландското гражданско въздухоплаване, че от 1.12.2007 г. желае да извършва редовни полети по горепосочената отсечка съгласно задълженията за обществена услуга без изключителни права и без изплащане на компенсации.


Дадена оферта може да бъде приета само ако в държавния бюджет са били отделени достатъчно средства за проекта и ако обединението на общините на региона Савонлина и община Варкаус са поели ангажимент за финансирането му.
C206-2007-06


Untitled Page