Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с цел възлагане на обществена услуга

Обн. C ОВ. бр.206 от 5 Септември 2007г.

1. Въведение: В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23.7.1992 г., относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция наложи, считано от 1 април 2008 г., задължения за обществена услуга по отношение на редовните въздушни линии, обслужвани между Шербур (Maupertus) и Париж (Orly), публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 205 от 4.9.2007 г.


Доколкото нито един въздушен превозвач няма да е започнал или няма да бъде готов да започне на 1.3.2008 г. обслужването на редовните пътнически услуги по тази линия в съответствие с наложените задължения за обществена услуга и без да иска финансова компенсация, Франция реши, в рамките на процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква г) на същия регламент, да ограничи достъпа до линията до един-единствен превозвач и да отстъпи, след търг, правото на обслужване на тези услуги, считано от 1.4.2008 г.


2. Възложител: Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, Hotel Atlantique - boulevard Felix Amiot, -50100 Cherbourg. Tel. (33) 233 23 32 00. Fax (33) 233 23 32 28. E-mail: @####67108864#mailto:com@cherbourg-cotentin.cci.fr#com@cherbourg-cotentin.cci.f@r.


3. Цел на консултацията: Извършване на обществена услуга за полети по редовни въздушни линии, считано от 1.4.2008 г., в съответствие с посочените в параграф 1

задължения за обществена услуга.


4. Основни характеристики на договора: Договор за възлагане на обществена услуга, сключен между въздушния превозвач, Търговската и промишлена камара на Шербур-Котантен и държавата, и съобразен с член 8 на указ № 2005-473 от 16.5.2005 г. именно относно правилата за присъждане от страна на държавата на финансови компенсации.


Изпълнителят получава приходите. Търговската и промишлена камара на Шербур-Котантен и държавата ще му изплащат вноска в размер на разликата между действителните разходи, без данъците(ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), по извършването на услугата и получените от него търговски приходи без данъците (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), в рамките на максималната компенсация, въз основа на която е поело задължение оправомощеното лице (изпълнителят), след като се приспаднат, ако е необходимо, посочените парични санкции от член 9-4 на настоящото обявление.


5. Срок на договора: Срокът на договора (споразумение за възлагане на обществена услуга) е три години, считано от 1.4.2008 г.


6. Участие в допитването: Могат да участват всички въздушни превозвачи, които притежават валиден лиценз заексплоатация, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.7. Процедура по възлагане и критерии за избор на кандидати: Настоящият търг се подчинява на разпоредбите на букви г), д), е), ж), з), и и) от параграф 1 на член 4 от Регламент (ЕИО) № 2408/92, на разпоредбите на глава IV, раздел 1 на закон 93-122 от 29.1.1993 г. относно предотвратяването на корупцията и прозрачността на обществения живот и публичните процедури, както и текстовете, приети за прилагането им (по-специално указа № 97-638 от 31.5.1997 г., приет за прилагането на закон № 97-210 от 11.3.1997 г. за засилване на борбата срещу незаконната трудова дейност), и на указ № 2005-473 от 16.5.2005 г. относно правилата за отпускане на финансови компенсации от държавата, както и на трите постановления от 16.5.2005 г., приети във връзка с неговото приложение.7-1. Съдържание на документите за кандидатстване: Документите за кандидатстване се изготвят на френски език. При необходимост, участниците в търга трябва да разполагат с превод на френски на издадените от държавни органи документи, които са съставени на един от официалните езици на Европейския съюз. Участниците в търга могат да приложат към френската версия и превод на друг официален език на Общността, който не е автентичен.Документите за кандидатстване трябва да съдържат:- писмена кандидатура, подписана от управителя или негов представител и придружена от документите, които го упълномощават да се подписва.- кратко писмено изложение, представящо предприятието и поясняващо професионалните и финансови възможности на кандидата в областта на въздушния транспорт, както и евентуалните му препоръки в областта. Този документ трябва да позволи оценяването на способността на кандидата да осигури непрекъснатост на обществената услуга и равнопоставеност на ползващите услугата; по желание, кандидатът може да следва образеца на формуляр DC5, ползван при възлагането на обществени поръчки;- общият размер на оборота и оборота, свързан с предоставянето на въпросната услуга през последните три години, или по инициатива на кандидата - счетоводните баланси и резултати от последните три години. Ако кандидатът не може да представи съответната информация, трябва да посочи причините за това;


- методологическа бележка относно начина, по който кандидатът смята да отговори на запитването, ако бъде допуснат от Търговската и промишлена камара на Шербур-Котантен да представи оферта, в която се излагат по-специално:


- техническите и човешки ресурси, които кандидатът ще мобилизира за обслужването на линията,


- броят, квалификацията и разпределението на персонала, и евентуалните нови назначения, до които кандидатът смята да прибегне,


- видовете самолети, които използва и по възможност тяхната регистрация,


- копие от оперативния лиценз за въздушен превозвач на участника в търга,


- ако оперативният лиценз е бил издаден от държава-членка на ЕС, а не от Франция, участникът в търга трябва да уточни и следните елементи:


- в коя държава е бил издаден лицензът на пилотите,


- действащото законодателство по отношение на трудовите договори,


- принадлежност към социално-осигурителните органи,


- направените постъпки за съгласуване с разпоредбите на членове L. 341-5 и членове D. 341-5 и сл. от Кодекса на труда относно временното командироване на работници за извършване на услуги на националната територия;


- сертификатите и удостоверенията, предвидени в член 8 от указ № 97-638 от

31.5.1997 г. и приетата на 31.1.2003 г. наредба относно прилагането на член 8 от посочения указ, които да удостоверят редовността на кандидата по отношение на неговите данъчни и социални задължения, и по-специално във връзка с:


- корпоративния данък,


- данъка върху добавената стойност,


- вноските за социално осигуряване, трудови злополуки, професионални заболявания и семейни надбавки,


- данъка гражданско въздухоплаване,


- летищни такси,


- такси за шумово замърсяване от самолетите,


- данък солидарност;


за участниците в търга, които са от държава-членка, различна от Франция, административните органи на съответната държава на произход трябва да изготвят еквивалентни сертификати и удостоверения;


- клетвена декларация, че субектът не е осъждан, отбелязана в бюлетин 2, за някои от правонарушенията, посочени в членове L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 от Кодекса на труда;


- удостоверение под клетва и/или всякакъв друг потвърждаващ документ за спазване на задължението за наемане на работници инвалиди, предвидено в член L. 323-1 от Кодекса на труда;


- извлечение K bis за вписване в търговския регистър на дружествата, или равностоен документ;


- съгласно член 7 от Регламент (ЕИО) № 2407/92 от 23.7.1992 г., удостоверение за издадена преди по-малко от три месеца застраховка "Гражданска отговорност" срещу злополука, в частност, по отношение на пътници, багаж, товари, пощенски пратки и трети страни, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 785/2004 от 21.4.2004 г., и по-специално с член 4 от него;


- в случай на предохранителна мярка или колективно производство - копие от съдебното решение или решения, произнесени по този повод (ако не е/са изготвен/и на френски език е необходим придружаващ легализиран превод).


7-2. Процедура за разглеждане на кандидатурите: Кандидатурите ще бъдат подбирани въз основа на следните критерии:


- професионални и финансови гаранции на кандидатите,


- тяхната способност да осигурят непрекъснато предоставяне на обществената услуга и равнопоставеност на пътниците,


- съблюдаване от страна на кандидатите на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от кодекса на труда.8. Критерии за възлагане на договора: Превозвачите, чиято кандидатура е била приета и одобрена, ще бъдат поканени впоследствие да представят офертата си, съгласно условията, определени в специалните правила на поканата за представяне на оферти, които ще им бъдат предоставени.


Така представените оферти ще бъдат свободно договаряни от отговорния орган на Търговската и промишлена камара на Шербур-Котантен.


Съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, изборът между представените оферти ще бъде направен, като се вземе под внимание доколко услугата съответства на поставените условия, включително цени и условия, предлагани на ползващите услугата, както и размера на исканата компенсация


9. Важна допълнителна информация:

9-1. Финансова компенсация: Офертите, представени от кандидатите, чиято кандидатура бъде одобрена, ще трябва изрично да посочват максималната сума, която се изисква в качеството на компенсация за експлоатацията на линията в продължение на три години, считано от 1.4.2007 г., с годишна разбивка. Установе- ната впоследствие точна сума на компенсацията ще се определя ежегодно "ex-post", в зависимост от действителните приходи и разходи за услугата, в границите на посочената в офертата сума. Тази макси- мална сума подлежи на преразглеждане единствено в случай на непредвидено изменение в условията на обслужване.

Годишните плащания се извършват под формата на авансови плащания и изравняване на салдото. Изплащането на изравнителното салдо се извършва едва след одобрение на счетоводните сметки на превозвача за въпросната линия и след проверка за изпълнението на услугата при предвидените по-долу в точка 9-2 условия.

В случай на предсрочно прекратяване на договора, разпоредбите в точка 9-2 се прилагат възможно най-скоро, за да се изплати на превозвача дължимият му остатък от финансовата компенсация, като максималната сума, предвидена в алинея първа, се намалява пропорционално на времето на обслужване.

9-2. Проверка на изпълнението на услугата и на счетоводните отчети на превозвача: Изпълнението на услугата и отчитането на разходите на превозвача за въпросната линия, ще бъдат обект най-малко на една проверка годишно в сътрудничество с превозвача.

9-3. Промяна и прекратяване на договора: Когато превозвачът прецени, че преразглеждането на максималната сума на финансовата компенсация е оправдано в резултат на непредвидена промяна в условията на обслужване, той следва да предостави обосновано искане на останалите страни по договора, които разполагат с двумесечен срок да се произнесат. Тогава договорът може да бъде изменен чрез допълнително споразумение.

Договорът може да се прекрати от всяка от подписалите страни преди изтичането на валидността му, при условие че е спазен срок на предизвестие от шест месеца. В случай на сериозни нарушения на договорните задължения, се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако не възобнови обслужването в съответствие с посочените задължения, в срок от един месец след официалното предупреждение.

9-4. Парични санкции и други предвидени от договора удръжки: Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в точка 9-3, се санк- ционира с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от Закона за гражданското въздухоплаване или чрез парична санкция, изчислена въз основа на броя месеци неизпълнение и действителното отсъствие на полети по линията през въпросната година, без да надвишава предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация.


В случай на ограничени нарушения спрямо задълженията за обществена услуга, се прилагат удръжки върху предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация, без това да засяга прилагането на член R. 330-20 от Кодекса за гражданското въздухоплаване.


C тези намаления се взима под внимание, ако е необходимо, броят на отменените полети по вина на превозвача, броят на полетите, извършени с капацитет, по-нисък от изисквания, броят на извършените полети, при които не са спазени задълженията за обществената услуга по отношение на междинните кацания и часовия престой до местоназначението.


10. Условия за подаване на кандидатурите: Досиетата на кандидатурите следва да се поставят в запечатан плик с обозначение: "Delegation de service public pour l'exploitation d'une ligne aerienne -CANDIDATURE - A n'ouvrir qu'en commission" (Предоставяне изпълнение на обществена услуга за обслужване на въздушна линия - КАНДИДАТУРА - Да се отвори от комисията за подбор). Те трябва да пристигнат на посочения по-долу адрес, не по-късно от 17 часа местно време на 8.11.2007 г., чрез препоръчана поща с обратна разписка, като датата на обратната разписка или разписката за доставка на място служат за удостоверение.


Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, Hotel Atlantique, F-50100 Cherbourg


11. Последваща процедура: Търговската и промишлена камара на Шербур-Котантен ще изпрати на избраните кандидати, в периода след датата, посочена в предишния параграф., справочна документация, която се състои по-точно от регламент на условията за участие и примерен договор.


Избраните кандидати ще трябва да представят своите оферти най-късно до 20.12.2007 г. преди 17 часа местно време.


Подалият офертата се обвързва с направената оферта за период от 280 дни, считано от деня на подаването.


12. Валидност на поканата за представяне на оферти: Действието на поканата за участие в търга се подчинява на условието нито един превозвач от Общността да не е представил, преди 1.3.2008 г., програма за експлоатация на въпросната линия, считано от 1.3.2008 г. в съответствие с наложените задължения за обществена услуга, без да получи никаква финансова компенсация.


13. Заявления за допълнителна информация: За получаването на нужната им допълнителна информация кандидатите могат да се обърнат към президента на Търговската и промишлена камара на Шербур-Котантен (Monsieur le President de la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin) само чрез писмо, по електронен път или факс, чиито координати са посочени в точка 2.
C206-2007-07


Untitled Page