ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/20/07 Младежта в действие

Обн. C ОВ. бр.210 от 8 Септември 2007г.

Действие 4.1. - Подкрепа за органи на европейско равнище в културната сфера1. Цели и описание


Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до действие 4.1 на програмата "Младежта в действие" и има за цел подкрепа на постоянните дейности на органи, действащи на ниво ЕС в сферата на младежта, и подкрепа на общите европейски интереси.


Тези дейности трябва да допринесат за насърчаването на активното участие от страна на младите граждани в обществения живот, в обществото, както и за разработването и осъществяването на действия за европейско сътрудничество в сферата на младежта в общ смисъл.


Поканата е за финансови помощи, които ще бъдат отпуснати през 2008 г.


Предвиждат се два вида финансови помощи:


- рамково споразумение за сътрудничество: органите, които желаят да установят отношения на сътрудничество с Агенцията в дългосрочен план, са поканени да подадат кандидатура за рамково споразумение (1) за сътрудничество за 3 години,


- едногодишно споразумение за действие: органите, които не желаят да се ангажират за дълго време в рамките на споразумение за сътрудничество, могат да представят кандидатура за едногодишна финансова помощ за действие.


Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отговаря за осъществяването на настоящата покана за представяне на предложения.2. Допустими кандидати


2.1. Допустими органи


За да може да ползва финансова помощ за действие, органът трябва да отговаря на следните условия:


(1) Подписването на рамково споразумение не създава никакво задължение за финансова помощ от страна на Агенцията за периода 2009-2010 г.


- да е неправителствена организация,


- да е учреден от поне една година към датата на подаване на кандидатурата за годишните споразумения за действие и от поне четири години към датата на подаване на кандидатурата за рамковите споразумения за сътрудничество,


- да е организация с нестопанска цел,

- да е младежка организация или орган с по-широки цели, част от дейностите на които са предназначени за младежта,


- да привлича младите хора в управлението на дейностите, развивани в тяхна полза,


- да има поне един постоянен член на персонала си (платен или не). Договорено е изключение за структури, които никога не са получавали финансови помощи на основание на това действие и които предвиждат да наемат постоянен член на персонала в случай на отпускане на финансовата помощ.2.2. Допустими страниДопускат се кандидатури на органи със седалище в една от следните страни:


- държавите-членки на Европейския съюз,


- държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,


- страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз, които се ползват с предприсъединителна стратегия: Турция,


- страните от Западните Балкани: Албания, бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия,- някои страни от Източна Европа: Беларус, Молдова, Руската федерация, Украйна,- конфедерация Швейцария, при условие че е сключено двустранно сътрудничество с тази страна.Органите, които кандидатстват за едногодишно спора-зумение трябва да имат действащи организации в поне осем страни от горепосочените.


Органите, които кандидатстват за рамково споразумение за сътрудничество трябва да имат действащи организации в поне дванадесет страни от горепосочените.


3. Бюджет


Предвидената обща сума за съфинансирането на органи, действащи на ниво ЕС в сферата на младежта, за 2008 г. е около 2 400 000 EUR. Финансовата помощ от Общността не може да надвишава 80 % от общите разходи, допустими за дейността. Максималната финансова помощ за всеки орган е 40 000 EUR за рамково споразумение за сътрудничество и 35 000 EUR за едногодишно споразумение за действие.

Обръщаме внимание на кандидатите, че в случаите, когатокандидатстват и за двата вида финансова помощ, трябва да бъдат подадени две отделни кандидатури, а сумата, за която се кандидатства във всеки от случаите, не може да надвишава

35 000 EUR.


Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.4. Краен срок за подаване на заявления


Кандидатурите за рамково споразумение за сътрудничество за 3 години и кандидатурите за едногодишно споразумение за действие за 2008 г. трябва да бъдат изпратени до Агенцията най-късно до 31 октомври 2007 г.5. Допълнителна информация


Заявленията трябва да отговарят на условията, определени в пълния текст на настоящата покана, и да бъдат подадени чрез предвидения за целта формуляр. Тези документи могат да се намерят на следния интернет адрес:


- ГД "Образование и култура": http://ec.europa.eu/youth/

program/ingyo_en.html


- Агенцията: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
C210-2007-03


Untitled Page