F-Париж: Обслужване на редовни въздушни линии - Обслужване на редовни въздушни линии между Страсбург, от една страна, и Прага и Виена, от друга страна - Обява за публичен конкурс, отправена от Франция съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, за възлагане на обществена услуга

Обн. C ОВ. бр.213 от 12 Септември 2007г.

1. Въведение: В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23.7.1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция възложи задължения за обществена услуга за редовните въздушни линии, поддържани между Страсбург, от една страна, и Прага и Виена, от друга страна, като изискваните стандарти за обществената услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз от 11.9.2007 г., с означения съответно C 212.Обявяват се независимо две тръжни покани, съответно за всяка от линиите Страсбург - Прага и Страсбург - Виена.При условие за всяка от гореспоменатите въздушни линии, че никой превозвач не е започнал на 29.2.2008 г., или не е почти готов да започне, обслужване на съответната въздушна линия, съгласно възложените задължения за обществена услуга, без да е поискал финансова компенсация за това, Франция реши, в рамките на процедурата съгласно член 4, параграф 1, буква г) на гореспоменатия регламент, да ограничи достъпа до всяка от двете линии само за един превозвач и да предостави концесия, след тръжна процедура, за правото на обслужване на тези въздушни линии, считано от 30.3.2008 г. първи ден на летния летателен сезон на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) за 2008 г., до 27.3.2010 г. последен ден преди началото на летния летателен сезон на IATA за 2010 г.Оферентите могат да подадат оферти за обслужване и на двете гореспоменати линии, по-специално ако такова комбиниране дава възможност за общо намаление на иска- ната компенсация. Но, от друга страна, оферентите следва ясно да посочат колко е исканата компенсация за всяка от линиите, с евентуални варианти в зависимост от различните възможни хипотези за приемане на техните оферти - в случай че бъдат избрани само част от техните оферти за съответните въздушни линии.


2. Предмет на всяка от тръжните покани: За всяка от въздушните линии, посочени в параграф 1, да бъде предоставено обслужване на редовни въздушни линии, считано от 30.3.2008 г., в съответствие със съответните задължения за обществена услуга, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз от 11.9.2007 г., с означения: C 212.


3. Участие в търговете: Могат да участват всички въздушни превозвачи от Общността, които притежават валиден оперативен лиценз, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.


4. Тръжна процедура: Всяка от тръжните покани попада под разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г), д), е), ж), з) и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92.


5. Тръжна документация: Пълната тръжна документация, включваща специфичните тръжни правила и споразумението за възлагане на обществена услуга, както и техническото приложение (записка за демографското и обществено-икономическото положение в района, обслужван от летище Страсбург, записка за летище Страсбург, пазарно проучване, записка за Европейския парламент, както и текста на задълженията за обществена услуга, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз), може да бъде получена безплатно от:


Ministere des affaires etrangeres, direction des affaires financieres, sous-direction du budget, bureau des interven- tions, 23, rue La Perouse, F-75775 Paris Cedex 16. телефон: (33) 143 17 66 42 et (33) 143 17 77 99. факс: (33) 143 17 77 69. електронна поща: @####67108864#mailto:girodet@-#jean-louis.girodet@-@diplomatie.gouv.fr et @####67108864#mailto:formose@diplomatie.gouv#jean-claude.formose@diplomatie.gou@v. fr.6. Финансова компенсация: В офертите, представени от участниците в търга, следва изрично да бъде посочена исканата сума като компенсация за обслужването на всяка от въздушните линии за предвидения срок на договора (с разпределение на сумата съответно за първи период - от 30.3.2008 г. до 28.3.2009 г., и за втори период - от 29.3.2009 г. до 27.3.2010 г.). Установената впоследствие точна сума на компенсацията ще бъде определяна за всеки период "ex-post", в зависимост от действително реализираните и доказани приходи и разходи за услугата, в

границите на посочената в офертата сума.7. Тарифи: Оферентите следва да уточнят в своите оферти предвижданите тарифи, както и условията за тяхното променяне във времето.8. Продължителност, изменение и прекратяване на договора: Срокът на договора започва на 30.3.2008 г. Той ще приключи с настъпването на летния летателен сезон на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) за 2010 г., т.е. на 27.3.2010 г. Изпълнението на договора ще бъде предмет на съвместна проверка с превозвача, след изтичане на всеки от двата периода, определени в член 6. В случай на непредвидена промяна в условията за обслужване на въздушните линии, сумата на компенсацията би могло да бъде ревизирана. Съгласно задълженията за обществени услуги, посочени в параграф 2, услугите могат да бъдат преустановени от превозвача единствено след предизвестие от минимум шест месеца. В случай на сериозни нарушения на договорните задължения се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако същият не e възобновил обслужването съгласно тези задължения в едномесечен срок след получаване на официално предупреждение.9. Санкции: Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в член 8, се санкционира с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от


Кодекса за гражданската авиация, или с глоба, изчислена въз основа на броя месеци неизпълнение и действителното отсъствие на полети по линията през въпросната година, но без да се надвишава споменатата в член 6 максимална финансова компенсация. В случай на ограничени нарушения на задълженията за обществена услуга се прилагат намаления на максималната компенсация, предвидена в член 6, без да се засяга прилагането на разпоредбите на член R. 330-20 от Кодекса за гражданската авиация.

При тези намаления се отчита броят на седмиците, през които предложеният капацитет е бил по-малък от минимално изисквания капацитет, или е имало несъответствие на честотата на полетите и разписанията с изискванията на задълженията за обществена услуга.10. Подаване на тръжните оферти: Тръжните оферти трябва да бъдат получени преди 17:00 часа (местно време) на следния адрес:


Ministere des affaires etrangeres, direction des affaires financieres, sous-direction du budget, bureau des interventions, 23, rue La Perouse, - 75775 Paris Cedex 16,

не по-късно от 5 седмици, считано от деня на публикуване на настоящата тръжна обява в Официален вестник на Европейския съюз, чрез препоръчано писмо с обратна разписка, като в такъв случай за удостоверение служи датата на обратната разписка, или чрез доставка на място срещу разписка.11. Валидност на тръжните покани: Съгласно посоченото в първото изречение на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, валидността на всяка от тръжните покани се запазва при условие, че никой въздушен превозвач от Общността не представи, преди 29.2.2008 г., програма за обслужване на въпросната линия след 30.3.2008 г., в съответствие с възложените изисквания за обществена услуга и без да иска никаква финансова компенсация

C213/2007/21


Untitled Page