Национална процедура за отпускане на ограничени права за въздушен трафик в Румъния

Обн. C ОВ. бр.213 от 12 Септември 2007г.

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни Европейската комисия публикува следната национална процедура относно разпределението на правата за въздушен трафик между отговарящите на условията въздушни превозвачи на Общността, когато тези права са ограничени по силата на международни споразумения за въздухоплавателни услуги."Министерство на транспорта


Постановление за одобрение на наредба относно определянето на въздушни превозвачи на Общността с цел осъществяване на въздухоплавателни услуги в съответствие с разпоредбите на споразуменията за въздухоплавателни услуги, сключени между Румъния и държави, които не са членки на Европейския съюз № 269 от 28.5.2007 г. по силата на правомощията на Министерството на транспорта в областта на транспорта, по силата на член 4, букви б) и х) и член 50, параграф 3 от Правителствено постановление № 29/1997 относно публикувания повторно изменен и допълнен кодекс за гражданското въздухоплаване, член 5 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни, както и на член 5, параграф 4 от Решение на правителството № 367/2007 относно организацията и функционирането на Министерството на транспорта,


Министерството на транспорта


ПОСТАНОВИ СЛЕДНОТО:


Член 1


Наредбата относно определянето на въздушни превозвачи на Общността с цел осъществяване на въздухоплавателни услуги в съответствие с разпоредбите на споразуменията за въздухоплавателни услуги, сключени между Румъния и държави, които не са членки на Европейския съюз, която е неделима част от настоящото постановление и е приложена към него, се приема.


Член 2


1. Настоящото постановление се публикува в Официален вестник на Република Румъния, част I.


2. На датата на влизане в сила на настоящото постановление, Постановление на Министерството на транспорта № 546/1999 относно условията за определяне на румънските въздушни превозвачи с оглед осъществяването на обществени въздушни превози по редовни връзки, публикувано в Държавен вестник на Република Румъния № 539, част I от 4 ноември 1999 г., се отменя.


Член 3


Генералната дирекция "Гражданско въздухоплаване" на Министерство на транспорта ще вземе необходимите мерки за прилагане на настоящото постановление.Министър на транспорта

Ludovic ORBAN

Приложение към ПМТ № 269/2007


Наредба относно определянето на въздушни превозвачи на Общността с цел осъществяване на въздухоплавателни услуги в съответствие с разпоредбите на споразуменията за въздухоплавателни услуги, сключени между Румъния и държави, които не са членки на Европейския съюз


Член 1


1. Настоящата наредба установява условията, при които въздушните превозвачи на Общността могат да бъдат определени за извършване на въздухоплавателни услуги по трасета, които са включени в споразуменията за въздухоплавателни услуги, сключени между Румъния и държави, които не са членки на Европейския съюз, и към които не се прилага Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, наричан по-долу Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета.


2. За целите на настоящата наредба:


- въздушен превозвач на Общността означава всеки въздушен превозвач, установен в Румъния съгласно законодателството на Общността, който притежава оперативен лиценз, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета относно лицензирането на въздушни превозвачи,


- трасе с ограничени права за трафик означава трасе, за което не се прилага Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета и което е предмет на ограничени права за трафик в съответствие с разпоредбите на споразумение за въздухоплавателни услуги, сключено между Румъния и държава, която не е членка на Европейския съюз.


Член 2


1. Информация относно правата за трафик и разпределянето им по трасета между Румъния и държави, които не са членки на Европейския съюз, и с които Румъния е сключила споразумения за въздухоплавателни услуги, можете да намерите на интернет страницата на Министерството на транспорта (www.mt.ro).


2. Програмата за предвидените преговори за двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги също ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта.


3. Всеки въздушен превозвач на Общността, който проявява интерес за извършване на въздухоплавателни услуги по трасе между Румъния и държава, която не е членка на Европейския съюз, и с която Румъния не сключила споразумение за въздухоплавателни услуги, може да информира Министерството на транспорта относно намерението и изискванията си. Информацията, получена от Министерството на транспорта, ще бъде взета под внимание в случай на провеждане на преговори за споразумение за въздухоплавателни услуги с тази държава.


Член 3


1. Всеки въздушен превозвач на Общността, който проявява интерес за извършване на въздухоплавателни услуги по трасета, включени в споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени между Румъния и държави, които не са членки на Европейския съюз и за които не се прилага Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, подава писмена кандидатура за съответното определяне до Генерална дирекция "Гражданско въздухоплаване", наричана по-долу ГДГВ, на Министерството на транспорта.


2. В случай че кандидатурата е подадена за трасе с ограничени права за трафик (включително ограничение на капацитета и честотата или на броя на въздушните превозвачи, на които е разрешено да оперират по това трасе), информацията относно кандидатурата ще се публикува на интернет страницата на Министерството на транспорта, придружена от съобщение, чрез което всички други въздушни превозвачи от Общността са поканени да кандидатстват да бъдат определени за опериране по това трасе в срок от петнадесет дни от публикуването на съобщението.


3. Всички кандидатури, получени, след като е отправена поканата, посочена в параграф 2, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта.


4. Всички кандидатури, получени след изтичане на срока, посочен в параграф 2, няма да се вземат под внимание и кандидатите ще бъдат надлежно информирани от ГДГВ.


5. Кандидатурите, посочени в параграфи 1 и 3, трябва да бъдат написани на румънски език и да съдържат следната информация:


а) копие от лиценза за опериране на въздушния превозвач;


б) описание на предвидените услуги (трасета, график на полетите, вид на въздухоплавателното средство и обозначителния им знак, и т.н.);


в) предвидената начална дата за осъществяване на въздухоплавателни услуги;


г) евентуални търговски споразумения с други въздушни превозвачи;


д) свързани услуги, ако има такива;


е) достъпността на услугите и оказването на съдействие на потребителите (мрежа за продажба на билети, услуги по интернет и т.н.);


ж) ценовата политика за трасето;


з) елементите и гаранциите, които позволяват да се направи оценка на оперативните и финансовите възможности на кандидатстващия въздушен превозвач за осъществяване на предвидените въздухоплавателни услуги, които обхващат най-малко първите две години от оперативната дейност (бизнес план за трасето, който трябва да съдържа най-малко следната информация: за състоянието на предвиденото въздухоплавателно средство, за оперативната възможност за осигуряване на друго въздухоплавателно средство, в случай че предвиденото не може да се използва поради непредвидени обстоятелства, за финансовите възможности за започване и поддържане на дейността дори при много нисък трафик, за включването на новата въздухоплавателна услуга в услугите, които вече се осъществяват, за прогнозираното въздействие на въздухоплавателната услуга върху различните категории пътници).


6. ГДГВ може да поиска от кандидатите да предоставят допълнителна информация, необходима в процеса на оценяване на кандидатурата.


Член 4


1. В случай на трасе без ограничение на правата за трафик, определянето ще се направи от Министерството на транспорта след получаване на кандидатурата и информацията, посочена в член 3, в съответствие с разпоредбите на съответното споразумение за въздухоплавателни услуги.


2. Конкурентните кандидатури за неизползван капацитет по трасе с ограничени права за трафик се оценяват от ГДГВ въз основа на следните критерии:


а) задоволяване на търсенето в областта на въздушните превози (предлагана честота и капацитет на услугите, преки или непреки услуги, дни, в които ще се извършват, и т.н.);


б) наличието на гаранции по отношение на устойчивостта на услугата за период от най-малко 2 години;


в) предложени начална дата и оперативен период;


г) достъпност на потребителите до предлаганите услуги (мрежа за продажба на билети, услуги по интернет и т.н.);


д) ценова политика, включително цени на билетите;


е) връзки между предлаганите услуги и съществуващата мрежа от трасета, ако има такава;


ж) екологични показатели на въздухоплавателния съд, включително шумово замърсяване.


3. Положението, в което се намира въздушния превозвач във връзка с плащанията на румънските летища и въздушните такси също могат да бъдат взети под внимание като критерий за избор.


Член 5


1. Министерството на транспорта взема решение относно кандидатурите за определяне (на въздушен превозвач) за извършване на въздухоплавателни услуги на трасе с ограничени права за трафик в срок от 60 дни след публикуването на съобщението, посочено в член 3, параграф 2.


2. Права за трафик се отпускат за неопределен период.


3. Решението, посочено в параграф 1, ще се публикува на интернет страницата на Министерството на транспорта и ще бъде съобщено писмено от ГДГВ на всички кандидати. След като се публикува решението, Министерството на транспорта определя въздушния превозвач за осъществяване на въздухоплавателни услуги

по трасето.4. Правата за трафик, отпуснати за осъществяване на въздухоплавателни услуги по трасета, които не са включени в Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, не могат да се преотстъпват от един въздушен превозвач на друг.


5. Ако след като Министерството на транспорта определи въздушен превозвач в съответствие с член 4, параграф 1 или член 5, параграф 2, компетентен орган на трета държава, която не е членка на ЕС, не отпусне на определения въздушен превозвач съответния лиценз за опериране по това трасе или отмени такъв лиценз,

въздушният превозвач незабавно информира писмено Министерството на транспорта.


Член 6


1. ГДГВ следи за това дали въздушният превозвач на Общността, определен за осъществяване на въздухоплавателни услуги, осъществява такива услуги в съответствие с неговата кандидатура и съгласно окончателното решение, посочено в член 5.2. Всеки въздушен превозвач на Общността има право да оспори ефикасното използване на правата за трафик по трасе с ограничени права за трафик и да се кандидатира да бъде определен за осъществяване на въздухоплавателни услуги по това трасе, тъй като предлага по-добри оперативни условия от въздушния превозвач, който вече е определен.3. В случая, посочен в параграф 2, ГДГВ прави повторна оценка на първоначално определения въздушен превозвач. Такава повторна оценка обаче не може да се прави в срок от пет години от момента на това определяне или от предишна повторна оценка.4. Определеният въздушен превозвач се информира за всяко решение за повторна оценка. Решението се публикува на интернет страницата на Министерство на транспорта. Процесът на повторно оценяване следва процедурата, посочена в членове 3-5.


Член 7


1. Министерството на транспорта оттегля определяне, направено в съответствие с член 5, параграф 3, ако:


а) въздушният превозвач не започне да извършва въздухоплавателни услуги по посоченото трасе в срок от шест месеца от датата, на която е бил определен за това;


б) въздухоплавателната услуга е прекъсната и не се възобнови в срок от шест месеца, освен ако прекъсването не се дължи на обстоятелства, които са извън контрола на определения въздушен превозвач;


в) компетентният орган на чужда държава не отпусне съответния лиценз за опериране на определения въздушен превозвач или отмени такъв лиценз;


г) въздушният превозвач уведоми ГДГВ за намерението си да престане да оперира по посоченото трасе.


2. Министерството на транспорта може също така да отмени определянето, ако:


а) въздушният превозвач не спазва ангажиментите по отношение на честотата на полетите, капацитета, цените и разпространението на билетите, на основание на които Министерството на транспорта е взело решението за определяне;


б) въздушният превозвач често е задлъжнявал към румънските летища и доставчиците на въздухоплавателни услуги.


3. ГДГВ уведомява писмено съответния въздушен превозвач за намерението си да отмени определянето, което е направила за дадено трасе, и за причините, на основание на които е взето това решение. Такова уведомление се изпраща и до всички въздушни превозвачи на Общността, кандидатствали да бъдат определени за извършване на въздухоплавателни услуги по съответното трасе, съгласно разпоредбите на член 3, и им дава възможност да посочат своите наблюдения и коментари.4. В срок от 15 дни след получаване на предвиденото в параграф 3 уведомление определеният въздушен превозвач на Общността има право да изпрати на ГДГВ коментарите си по обявените причини, както и новите си ангажименти за извършване на въздухоплавателни услуги по посоченото трасе.


5. В срок от 30 дни след срока, посочен в параграф 4, Министерството на транспорта взема решение относно отмяната на определянето. В случай че определянето се отмени, въпросното решение влиза в сила след изтичане на 3 месеца от момента, в който съответният въздушен превозвач е бил уведомен за това. По отношение на новото определяне се прилага процедурата, посочена в членове 3-5.


Член 8


Действие срещу решението на Министерството на транспорта за това да не се определя въздушен превозвач на Общността за извършване на въздухоплавателни услуги по трасе, включено в споразумение за въздухоплавателни услуги между Румъния и държава, която не е членка на Европейския съюз, за което не се прилага Регламент (ЕИО) № 2408/92, или за това да се отмени направеното определяне, се привежда в съответствие със Закон за административните спорове № 554/2004."
C213/2007/11


Untitled Page