ДОГОВОР между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Япония за съвместно изпълнение на дейностите на базата на по-широк подход в областта на изследванията на енергията от термоядрен синтез

Обн. L ОВ. бр.246 от 21 Септември 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ и ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ (наричана по-долу "Евратом"), наричани заедно "страните",


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договора за сътрудничество между правителството на Япония и Европейската общност за атомна енергия в областта на управляемия термоядрен синтез,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Съвместната декларация на представителите на страните по преговорите за ITER по повод срещата за ITER на равнище министри в Москва, 28 юни 2005 г. и приложения към нея Съвместен документ относно ролята на страната домакин и страната, която не е домакин, по проекта ITER (наричан по-долу "Съвместен документ"), в който са изложени основните принципи за изпълнение на дейностите на базата на по-широк подход,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Съвместната декларация на представителите на правителството на Япония и Евратом за съвместно изпълнение на дейностите на базата на по-широк подход, 22 ноември 2006 г. (наричана по-долу "Брюкселска съвместна декларация"),


ПРИПОМНЯЙКИ приноса на страните в подготовката за съвместно изпълнение на проекта ITER чрез дейностите за техническо проектиране на ITER и създаването на Международната организация за енергия от термоядрен синтез ITER,


ПРИЗНАВАЙКИ ролята на Международната агенция за атомна енергия в проекта ITER и сътрудничеството на страните в областта на научните изследвания и техническите разработки по термоядрен синтез в сферата на дейност на Международната агенция за енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,


Желаейки да изпълнят заедно дейностите на базата на по-широк подход в помощ на проекта ITER и ранно реализиране на енергия от термоядрен синтез за мирни цели в срокове, съвместими с фазата на изграждане на ITER,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
ГЛАВА 1


ВЪВЕДЕНИЕ


Член 1


Цел


Целта на настоящия договор е да създаде рамка за специфични процедури и детайли за съвместното изпълнение на дейностите на базата на по-широк подход (наричани по-долу "дейности на базата на по-широк подход") в помощ на проекта ITER и ранно реализиране на енергия от термоядрен синтез за мирни цели, в съответствие със Съвместния документ.


Член 2


Общо описание на дейностите на базата на по-широк подход


1. Дейностите на базата на по-широк подход включват следните три проекта:а) проект за дейности за техническо одобрение и техническо проектиране на Международното съоръжение за облъчване на термоядрени материали (наричано по-долу "IFMIF/ EVEDA");б) проект за Международен център за изследване на енергията от термоядрен синтез (наричан по-долу "IFERC"); и


в) проект за програма за сателитен токамак.2. В съответствие със Съвместния документ и на базата на Брюкселската съвместна декларация дейностите на базата на по-широк подход се изпълняват в срокове, съвместими с фазата на изграждане на ITER.3. Общите принципи, определящи дейностите на базата на по-широк подход, са изложени в настоящия договор. Специфичните принципи за всеки проект за дейности на базата на по-широк подход са изложени в приложения I, II и III, представляващи неразделна част от настоящия договор.ГЛАВА 2


АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА ДЕЙНОСТИТЕ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД


Член 3


Ръководен комитет за дейностите на базата на по-широк подход


1. Създава се ръководен комитет за дейностите на базата на по-широк подход (наричан по-долу "ръководен комитет"), който е отговорен съгласно настоящия договор за цялостното управление и надзор на изпълнението на дейностите на базата на по-широк подход.2. Ръководният комитет се подпомага от секретариата, създаден в съответствие с член 4, параграф 1 (наричан по-долу "секретариат").3. Ръководният комитет има качествата на юридическо лице и в отношенията си с други държави и международни организации и на териториите на страните се ползва от такава правоспособност, каквато може да е необходима, за да изпълнява своите функции и да постига своите цели.4. Всяка страна назначава еднакъв брой членове в ръководния комитет и определя един от назначените от нея членове за ръководител на своята делегация.
5. Ръководният комитет се събира поне два пъти в годината, редувайки Европа и Япония, или по друго уговорено време и на друго уговорено място. Ръководителят на делегацията на страната, която е домакин на заседанието, председателства заседанието. Ръководният комитет се събира, когато бъде свикан от неговия председател.6. Ръководният комитет взема решения с консенсус.7. Разходите на ръководния комитет се поемат от страните на основата на взаимна договореност.8. Функциите на ръководния комитет включват:а) назначаване на персонала на секретариата, както е предвидено в член 4, параграф 1;
б) назначаване на ръководител на проекта за всеки проект за дейности на базата на по-широк подход, както е предвидено в член 6, параграф 1 (наричан(и) по-долу "ръководител(и) на проект(и)");в) одобряване на план на проекта, работна програма и годишен отчет за всеки проект за дейности на базата на по-широк подход, както е предвидено в глава 3 (наричан(и) по-долу съответно "план(ове) на проект(и)", "работна програма (работни програми)" и "годишен отчет (годишни отчети)");г) одобряване на структурата на екипа на проекта, както е предвидено в член 6, параграф 2 (наричан(и) по-долу "екип(и) на проект(и)");д) ежегодно назначаване на осигурени от страните експерти в екипите на проектите, като част от нефинансовите вноски, предвидени в член 12, параграф 1, буква а), ii) (наричани по-долу "експерти");
е) в съответствие с член 25, решение относно участието на друга страна по Договора за създаване на Международната организация за енергия от термоядрен синтез ITER за съвместно изпълнение на проекта ITER (наричан по-долу "Договор за ITER") в проект за дейности на базата на по-широк подход и последващо сключване на споразумения и договори с тази страна за такова участие; иж) всякакви други функции, необходими за ръководене и осъществяване на надзор върху дейностите на базата на по-широк подход.


Член 4


Секретариат


1. Ръководният комитет създава секретариат, който следва да се установи в Япония. Персоналът на секретариата се назначава от ръководния комитет.

2. Секретариатът подпомага ръководния комитет. Функциите на секретариата се определят от ръководния комитет и включват:
а) получаване и предаване на официалните съобщения от ръководния комитет;
б) подготовка на заседанията на ръководния комитет;
в) изготвяне на административни и други отчети за ръководния комитет; и
г) предприемане на всякакви други дейности по решение на ръководния комитет.


Член 5


Комитет на проект


1. За всеки проект за дейностите на базата на по-широк подход страните създават комитет на проект (наричан по-долу "комитет на проект").2. Всяка страна назначава еднакъв брой членове във всеки комитет на проект.3. Всеки комитет на проект се събира поне два пъти в годината. Освен ако комитетът на проекта не се договори за друго, той провежда заседанията си в Япония. Председателят на всеки комитет на проект се назначава от ръководния комитет и се избира сред членовете на комитета на проекта.
4. Всеки комитет на проект взема решения с консенсус.5. Секретариатът на всеки комитет на проект се осигурява от съответния ръководител на проект, както е предвидено в член 6.6. Функциите на всеки комитет на проект включват:а) даване на препоръки относно съответните проектопланове, работни проектопрограми и годишни проектоотчети по проекта, които следва да бъдат представени на ръководния комитет от съответния ръководител на проект съгласно глава 3;
б) мониторинг и изготвяне на отчети за напредъка на съответния проект за дейности на базата на по-широк подход; и
в) изпълнение на всякакви други задължения според указанията на ръководния комитет.


Член 6


Ръководител на проект и екип на проект


1. За всеки проект за дейности на базата на по-широк подход ръководният комитет назначава ръководител на проекта. Ръко- водителят на проекта отговаря за координирането на изпълнението на проекта, както е посочено в приложения I, II

и III.
2. Всеки ръководител на проект бива подпомаган от съответния екип на проект при изпълнение на неговите задължения и функции. Всеки екип на проект включва експертите и други членове, например учени. Структурата на всеки екип на проект се одобрява от ръководния комитет по предложение на съответния ръководител на проект.
3. Функциите на всеки ръководител на проект включват:
а) организиране, ръководене и осъществяване на надзор върху екипа на проекта при изпълнение на работната програма;
б) изготвяне на план на проекта, работна програма и годишен отчет и представянето имна ръководния комитет за одобрение след консултация със съответния комитет на проект;
в) отправяне на искане до изпълнителната агенция, посочена от правителството на Япония в съответствие с член 7, параграф 1 (наричана по-долу "Японската изпълнителна агенция") за изплащане на сумите, изразходвани за издръжка на

съответния екип на проект в съответствие с член 17;
г) отчетност на приноса на всяка страна;
д) осигуряване на секретариата на екипа на проекта; и
е) отчитане пред комитета на проекта на напредъка на съответния проект за дейности на базата на по-широк подход.


Член 7


Изпълнителни агенции


1. Всяка страна посочва изпълнителна агенция, която да изпълнява нейните задължения за осъществяване на дейностите на базата на по-широк подход (наричана (наричани) по-долу "изпълнителна агенция (изпълнителни агенции)"), в частност за предоставяне на средствата за тяхното изпълнение. Ако изпъл- нителните агенции не са посочени дори и след влизането в сила на настоящия договор, страните следва незабавно да се консултират взаимно за начина на решаване на този въпрос.

2. Японската изпълнителна агенция е домакин на екипите на проектите и осигурява местата за работа, включително помещенията за офиси, стоките и продуктите, необходими за изпълнение на задачите от екипите на проектите в съответствие

с условията, изложени в приложения I, II и III.
3. При условията на член 3, параграф 1 Японската изпълнителна агенция отговаря за управлението на договореното финансово участие в експлоатационните разходи и на финансовото участие в общите разходи на всеки екип на проект, за всеки проект за дейности на базата на по-широк подход, съгласно съответния план на проекта и работна програма. За целите на управлението на това финансово участие Японската изпълнителна агенция назначава отговорник за управлението на финансовото участие на страните. Неговите функции включват:
а) приканване на страната (страните) или изпълнителната агенция (изпълнителните агенции) да направи(ят) финансови вноски в съответствие с плановете на проекта и работните програми; и
б) водене на отделни отчети за финансовия принос във всеки проект за дейности на базата на по-широк подход и запазването имзаедно с всички книги, архиви и други документи, отнасящи се за финансовия принос, за минимален период пет години след изтичане на срока или прекратяването на настоящия договор.

4. Японската изпълнителна агенция взема необходимите мерки за получаване на всички разрешения и лицензи, които са предвидени в действащите в Япония закони и подзаконови актове и са необходими за изпълнението на дейностите на базата на по-широк подход.
ГЛАВА 3


ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД И ФИНАНСОВА ПРОВЕРКА


Член 8


План на проект


1. След консултации със съответния комитет на проект, но не по-късно от 31 март всяка година всеки ръководител на проект представя за одобрение пред ръководния комитет план на проект за съответния проект за дейности на базата на по-широк подход.
2. Всеки план на проект обхваща целия период на съответния проект и се обновява редовно. Той:
а) очертава цялостен план за дейностите, включително график и основни етапи на изпълнение на този проект с оглед на постигнатия напредък; и
б) представя подробно приноса, който е реализиран до момента и предстои да бъде реализиран в бъдеще за изпълнение на този проект.


Член 9


Работна програма


След консултации със съответния комитет на проект, но не по-късно от 31 октомври всяка година всеки ръководител на проект представя за одобрение пред ръководния комитет годишна работна програма на съответния проект за дейности на базата на по-широк подход за следващата година. Работната програма съдържа подробни данни за съответните планове на проекта и програмно описание на дейностите, които следва да бъдат предприети, включително целите, планирането, общите разходи и вноските, които следва да направи всяка страна.


Член 10


Годишен отчет


1. Не по-късно от 31 март всяка година всеки ръководител на проект представя за одобрение пред ръководния комитет годишен отчет, обхващащ всички дейности, проведени в изпълнение на съответния проект за дейности на базата на по-широк подход, включително кратко изложение на приноса на всяка страна и на плащанията, извършени от Японската изпълнителна агенция в съответствие с член 7, параграф 3 за този проект. След одобрение от ръководния комитет ръководителят на проекта изпраща на страните и на изпълнителните агенции годишния отчет и всички коментари, направени от ръководния комитет.
2. Японската изпълнителна агенция предоставя на всеки ръководител на проект данните, необходими за обобщаване на приноса на всяка от страните и на плащанията, направени от Японската изпълнителна агенция за този проект.
3. Плановете на проектите, работните програми и годишните отчети, предвидени в членове от 8 до 10, и всички други съществени документи за изпълнението на дейностите на базата на по-широк подход се изготвят на английски.


Член 11


Финансова проверка


Всяка страна може да инициира финансова проверка на отделните отчети, водени от Японската изпълнителна агенция за целите на дейностите на базата на по-широк подход, във всеки момент по време на действието на настоящия договор и до пет години след изтичането на срока или прекратяването на настоящия договор, на основата на документи и на съответното място. Всички книги, архиви и други документи, съхранявани от изпълнителните агенции и от ръководителите на проекти във връзка с дейностите на базата на по-широк подход, следва да бъдат достъпни, ако това е необходимо и уместно, за целите на финансовата проверка.
ГЛАВА 4СРЕДСТВА


Член 12


Общи принципи


1. Средствата за изпълнение на дейностите на базата на по-широк подход включват:
а) нефинансови вноски в съответствие с техническите спецификации и при условията, посочени в Брюкселската съвместна декларация и допълненията към нея, включващи:
I) специфични компоненти, оборудване, материали и други стоки и услуги; и
II) експертите, осигурени от страните за екипите по проекта, след тяхното назначаване от ръководния комитет и персонала, осигурен от страните за секретариата след назначаването му от ръководния комитет; и
б) финансови вноски в съответствие с условията, посочени в Брюкселската съвместна декларация и допълненията към нея.


2. При условията на законите и подзаконовите актове на всяка страна документът "Разчети и разпределение на вноските на страните", приложен към Брюкселската съвместна декларация, може да бъде актуализиран ежегодно по решение на ръководния комитет.


Член 13


Данъци

1. Всяка страна дава разрешение за освободен от мита внос и износ къми от нейната територия за стоки, които са необходими за изпълнението на настоящия договор, и осигурява освобождаването имот всякакви други данъци и такси, събирани от митническата администрация, и от забрани и ограничения за внос. Настоящият параграф се прилага независимо от това, коя е страната на произход на тези необходими стоки.
2. Експертите, осигурени от някоя от страните за екипите по проекта, след тяхното назначаване от ръководния комитет и персоналът, осигурен от някоя от страните за секретариата, след назначаването му от ръководния комитет като нефинансов принос в съответствие с член 12, параграф 1, буква a), ii), се освобождават от данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията на територията на другата страна.


Член 14


Регламентиране на нефинансовите вноски


1. Всяка нефинансова вноска е предмет на схема на доставка (наричана по-долу "схема на доставка"), договорена между изпълнителните агенции със съгласието на съответния ръководител на проект.
2. Схемата на доставка осигурява подробно техническо описание на вноските, които следва да бъдат направени, включително техническите спецификации, графиците, основните етапи, оценки на риска, нещата, които се доставят, и критериите за тяхното приемане, и излага схемата, чрез която съответният ръководител на проект ще има възможност да упражнява техническите си правомощия по отношение на извършването на нефинансовите вноски. Схемата на доставка определя в частност:
а) стойността, приписана на нефинансовата вноска;

б) ролята и отговорностите на изпълнителните агенции и на ръководителя на проекта;в) процедурата за доставка;г) графика и условията за приемане при изпълнение на етапите и доставката;д) прилагането на мерки за осигуряване на качеството;е) процедурите за връзка и мониторинг между съответния ръководител на проект, изпълнителните агенции и субектите, участващи в доставката;ж) процедурите за справяне с промени в доставките, които могат да повлияят на разходите, графика и изпълнението; из) приемането в окончателен вид на нещата, които се доставят, и евентуалното прехвърляне на правото на собственост.3. Правото на собственост върху компонентите, които следва да бъдат предоставени като нефинансова вноска от изпълнителната агенция, посочена от Евратомв съответствие с член 7, параграф 1 (наричана по-долу "Европейска изпълнителна агенция"), се прехвърля на Японската изпълнителна агенция по време на приемането им от съответния ръководител на проект и Японската изпълнителна агенция на съответната работна площадка. Японската изпълнителна агенция отговаря за транс- портирането на компонентите, предоставени като вноска от Европейската изпълнителна агенция, от пристанището, през което са внесени, до работната площадка.4. За експертите или за персонала към секретариата схемата на доставка приема формата на схема за командироване. Сумите, предназначени за експертите или за персонала към секретариата, се посочват в документа "Разчети и разпределение на вноските на страните", приложен към Брюкселската съвместна декларация, и при необходимост могат да бъдат актуализирани от ръководния комитет по всяко време.5. Всяка страна отговаря за заплатите, застраховките и сумите, които се плащат на експертите и персонала къмсекретариата, осигурени от съответната страна, и заплаща, овен ако не е договорено друго, техните пътни и дневни разходи. Страната, която е домакин на екипите по проекта и/или секретариата, се грижи за подходящото настаняване на експертите и персонала към секретариата и на техните семейства. Страната, която е домакин на екипите по проекта и/или секретариата, също така взема необходимите мерки за улесняване на влизането в нейната територия на експертите и персонала към секретариата и на техните семейства и изисква от своята изпълнителна агенция да положи максимални усилия за осигуряване на необходимите средства за правни и преводачески услуги в случай на поява на съдебни искове срещу експертите и персонала към секретариата в резултат на изпълнение на техните задължения. По време на изпълнение на своите задължения в другата страна експертите и персоналът към секретариата спазват общите и специалните правила за работа и безопасност, които са в сила в приемащата организация или са договорени в схемата за командироване.


Член 15


Промяна на разпределените средства


Ако непредвидени обстоятелства налагат това, всяка страна може да предложи промяна в разпределението на вноските в рамките на даден проект за дейности на базата на по-широк подход. При такова предложение съответният ръководител на проект, след консултации със съответния комитет на проекта, предлага на ръководния комитет променено разпределение на средствата, без да се променят общата стойност на проекта и общият баланс на вноските на страните за този проект.


Член 16


Финансови вноски


Всички плащания, извършвани от Европейската изпълнителна агенция, са в EUR. Всички плащания, извършвани от Японската изпълнителна агенция, са в йени.


Член 17


Общи разходи на екипите на проектите


Общите разходи на всеки екип на проект се заплащат от Японската изпълнителна агенция в съответствие с член 7, параграф 3. За тази цел Японската изпълнителна агенция предприема необходимите действия по искане на съответния ръководител на проект в рамките на границите, посочени по-горе, дадени в съответната работна програма.
ГЛАВА 5


ИНФОРМАЦИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Член 18


Разпространяване, използване и защита на информацията


1. За целите на настоящата глава,
а) "информация" означава чертежи, проекти, изчисления, отчети и други документи, документирани данни или методи за научни изследвания и технически разработки, описания на изобретения и открития, независимо от това дали са защитими или не; и
б) "поверителна служебна информация" означава информация, съдържаща ноу-хау, търговски тайни или техническа, търговска или финансова информация, която:
i) се пази в тайна от нейния притежател;
ii) не е общоизвестна или на разположение от други източници;
iii) не е предоставяна от нейния притежател на други страни без задължение за нейната поверителност; и


iv) не е на разположение на получаващата страна без задължение за нейната поверителност.
2. При условията на разпоредбите на настоящата глава страните подкрепят възможно най-широкото разпространение на информацията, създадена при изпълнение на настоящия договор.
3. При условията на разпоредбите на настоящата глава цялата информация, събрана от членовете на екипа на проекта при изпълнение на възложените имзадачи по настоящия договор, следва да е на разположение без ограничения на всяка от страните с цел използване в изследванията и разработките по термоядрен синтез като източник на енергия за мирни цели.
4. При условията на разпоредбите на настоящата глава всяка страна има право на неизключителен, неотменим и безвъзмезден лиценз във всички страни за превеждане, възпроизвеждане и публично разпространение на научни и технически статии в списания, доклади и книги, които са пряк резултат от изпълнението на настоящия договор. Във всички публично разпространявани копия на защитени с авторски права трудове, изготвени съгласно разпоредбите на настоящата глава, се посочват имената на авторите на публикацията, освен ако авторът изрично е отказал да бъде назован.
5. При условията на разпоредбите на настоящата глава цялата информация, събрана от персонала на изпълнителна агенция при изпълнение на възложените задачи по настоящия договор, следва да е на разположение без ограничения на екипите на проектите и на всяка от страните с цел използване в изследванията и разработките по термоядрен синтез като източник на енергия за мирни цели.
6. Всеки договор, предложен по инициатива на изпълнителна агенция или ръководител на проект с цел изпълнение на задача, която име възложена съгласно настоящия договор, следва да съдържа разпоредби, които да дадат възможност на страните да изпълнят своите задължения съгласно настоящия договор.
7. При условията на нейните закони и подзаконови актове, на нейните задължения спрямо трети страни и на разпоредбите на настоящата глава всяка страна полага максимални усилия с цел предоставяне без ограничения на екипите на проектите и на изпълнителните агенции на всякаква информация, с която тя разполага и от която те се нуждаят за изпълнение на задачите, които са имвъзложени съгласно настоящия договор.
8. Ако поверителна служебна информация бъде предоставена при изпълнение на настоящия договор, тя следва да бъде надлежно обозначена като такава и да бъде предавана, спазвайки разпоредбите за поверителност. Получателят на такава информация я използва за изпълнение на настоящия договор и запазва нейната поверителност, доколкото това е предвидено в тези разпоредби.


Член 19


Интелектуална собственост


1. За целите на настоящия договор "интелектуална собственост" има значението, формулирано в член 2 от Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, подписана в Стокхолмна 14 юли 1967 г. В съответствие със своите закони и подзаконови актове всяка страна прави необходимото с цел другата страна да може да получи правата на интелектуална собственост, определени в съответствие с настоящата глава. Настоящата глава не променя или ограничава отреждането на права между коя да е от страните и нейните граждани. Това, дали правата във връзка с интелектуалната собственост се притежават от страната или от нейните граждани, се определя от тях самите в съответствие с техните действащи закони и подзаконови актове.
2. При създаване на защитим обект от членовете на екипите на проектите при изпълнение на настоящия договор съответният ръководител на екип информира незабавно ръководния комитет с препоръка за страните, в които трябва да се уреди защита на тази интелектуална собственост. Всяка страна, нейната изпълнителна агенция или членовете на екипите на проектите, осигурени от тази страна, обаче имат право да придобият всички права, правото на собственост и ползите от интелектуалната собственост на територията на тази страна. Ръководният комитет решава дали и как да търси защита за тази интелектуална собственост в трети страни. Във всички случаи на постигане на защита на интелектуална собственост от някоя от страните, от нейната изпълнителна агенция или от членове на екипите на проектите, осигурени от тази страна, страната прави необходимото с цел членовете на екипите на проектите да могат да използват свободно тази интелектуална собственост за изпълнение на задачите, възложени на екипите на проектите.
3. Ако интелектуална собственост бъде създадена от персонала на изпълнителна агенция при изпълнение на задача, която е възложена по настоящия договор, страната на тази изпълнителна агенция, изпълнителната агенция или нейният персонал имат право да придобият всички права, правото на собственост и ползите от интелектуалната собственост във всички държави, в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове. Страната на тази изпълнителна агенция прави необходимото с цел членовете на екипите на проектите да могат да използват свободно тази интелектуална собственост за изпълнение на задачите, възложени на екипите на проектите, а другата страна да получи неотменим, неизключителен и безвъзмезден лиценз с право за подлиценз, за използване в изследванията и разработките по термоядрен синтез като източник на енергия за мирни цели.4. Ако интелектуална собственост бъде създадена от персонал, осигурен от дадена изпълнителна агенция, по време на работата му в изпълнителната агенция на другата страна, при условията на съответните приложими закони:


а) приемащата страна, нейната изпълнителна агенция или нейният персонал имат право да придобият всички права, правото на собственост и ползите от тази интелектуална собственост на своята собствена територия и в трети страни; и


б) изпращащата страна, нейната изпълнителна агенция или нейният персонал имат право да придобият всички права, правото на собственост и ползите от тази интелектуална собственост на своята собствена територия.5. Всяка страна взема всички необходими мерки, без това да навреди на правата на изобретателите или авторите съгласно приложимите закони и подзаконови актове, с цел да потърси съдействие от страна на тези изобретатели или автори, включително персонала на нейната изпълнителна агенция, от които се изисква да изпълняват настоящия договор. Всяка страна прави необходимото за плащане на възнагражденията и компенсациите на тези изобретатели или автори съгласно нейните закони и подзаконови актове.6. Независимо от параграфи от 2 до 4, ако някоя от страните реши да не упражни правото си за осигуряване на защита на интелектуалната собственост в определена държава или регион, тя уведомява за това другата страна, след което другата страна може да се опита да осигури такава защита.


Член 20


Изтичане на срока или прекратяване


Правата, които страните получават, и задълженията, които са им наложени по силата на настоящата глава, се запазват в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове и след изтичането на срока или прекратяването на настоящия договор.ГЛАВА 6


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 21


Влизане в сила


Настоящият договор влиза в сила от датата, на която страните разменят дипломатически ноти, информирайки се взаимно, че са изпълнени съответните вътрешни процедури, необходими за влизането му в сила.


Член 22


Срок на действие и прекратяване


1. Настоящият договор е в сила за период десет години и продължава да е в сила и след това, освен ако не бъде прекратен от някоя от страните в края на десетгодишния период или в произволен момент след това чрез 6-месечно писмено предизвестие до другата страна за нейните намерения за прекратяване на настоящия договор.2. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичането на неговия срок само:а) при взаимно съгласие и на двете страни;б) при прекратяване на договора за ITER; илив) ако някоя от страните престане да е страна по договора за ITER.3. Изтичането на срока или прекратяването на настоящия договор не засяга валидността или срока на действие на всякакви постигнати съгласно него договорености и на всякакви особени права и задължения, произтичащи в съответствие с глава 5.


Член 23


Изменение


Страните се консултират взаимно, по искане на някоя от тях, дали да изменят настоящия договор и могат да се договорят за такова изменение. Такова изменение влиза в сила от датата, на която страните разменят дипломатически ноти, информирайки се взаимно, че са изпълнени съответните вътрешни процедури, необходими за влизането му в сила.


Член 24


Разрешаване на спорове


Всички въпроси или спорове между страните във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор се решават чрез консултации и преговори между тях.


Член 25


Участие на други страни по договора за ITER


Ако някоя друга страна, различна от страните по Договора за ITER, изрази своето намерение да участва в проект за дейности на базата на по-широк подход, ръководителят на проекта, след консултации с комитета на проекта, представя на ръководния комитет предложение за условията за участие на тази страна в проекта. Ръководният комитет взема решение за участието на тази страна на базата на предложение от ръководителя на проекта, като в зависимост от съгласието на страните след проведени от тях вътрешни процедури може да сключи договори и спогодби с тази страна във връзка с участието й.


Член 26


Прилагане по отношение на ЕвратомВ съответствие с Договора за създаване на Евратомнастоящият договор се прилага в териториите, за които се отнася посоченият договор. Съгласно посочения договор и други свързани с него споразумения той се прилага и за Конфедерация Швейцария, участващa в програмата на Евратом за термоядрен синтез като напълно асоцииранa странa.
В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени съответно от Европейската общност за атомна енергия и от правителството на Япония, подписаха настоящия договор.Съставен в Токио на 5 февруари 2007 г. в два екземпляра на английски и японски език, като и двата текста са еднакво автентични.За Европейската общност за атомна енергия

H. RICHARDSON


За правителството на Япония

T. ASOПРИЛОЖЕНИЕ I


IFMIF/EVEDA


Член 1


Цел


1. Страните, при условията на настоящия договор, както и на своите закони и подзаконови актове, провеждат дейностите за техническо одобрение и техническо проектиране (наричани по-долу "EVEDA") с цел да изготвят подробен, цялостен и напълно интегриран технически проект за Международното съоръжение за облъчване на термоядрени материали (наричано по-долу "IFMIF") и да осигурят всички данни, които са необходими за бъдещи решения относно изграждането, функционирането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на IFMIF, и да потвърдят непрекъснатата и устойчива работа на всяка подсистема на IFMIF.2. След това този проект и тези данни се представят в заключителния доклад, който следва да бъде приет от ръководния комитет по предложение на ръководителя на проекта след консултации с комитета на проекта и предоставен на всяка една

от страните, за да се използва от нея като част от международна програма за сътрудничество или в нейна собствена вътрешна програма.


Член 2


Обхват


1. С оглед на целите, изложени в член 1 от настоящото приложение, се изпълняват следните задачи:а) създаване на техническия проект на IFMIF, включително:I) пълно описание на IFMIF, включително на неговите три подсистеми (ускорителите, съоръженията с мишените и изпитвателните съоръжения), сградите, включително камерите за изследване на високоактивни вещества след облъчване, спомагателните системи и системите за безопасност;II) работни проекти на компонентите, подсистемите и сградите, като се обръща специално внимание на техните интерфейси и на интегрирането им;III) график за планиране на различните етапи на доставка, изграждане, монтаж, изпитвания и въвеждане в експлоатация, заедно със съответния план за изискванията по отношение на човешките и финансовите ресурси; иIV) техническите спецификации на компонентите, даващи възможност за обявяване на търгове за доставка на изделията, необходими за започване на изграждането;б) формулиране на изискванията за мястото на IFMIF и извършване на необходимите анализи във връзка с безопасността и околната среда;в) предложение за програмата и съответните разчети за разходите, човешките ресурси и графиците за работа, експлоатация и извеждане от експлоатация на IFMIF; иг) одобрение на научно-изследователската работа и техническите разработки, необходими за изпълнение на дейностите, описани в букви от а) до в) включително:I) проектиране, изграждане и монтиране на прототипа на нискоенергийната част и първия високоенергиен участък на един от двата ускорителя, включително неговите радиочестотни захранващи устройства, генератори и допълнително оборудване къмтях, и провеждане с тях на интегрални изпитвания за снопа частици;II) проектиране, производство и изпитвания на мащабируеми модели за осигуряване на техническата осъществимост на съоръженията с мишените и изпитвателните съоръжения; иIII) изграждане на сградите, в които се разполагат прототипният ускорител и неговите спомагателни системи.2. Изпълнението на задачите, изложени в параграф 1, се уточнява допълнително в плана на проекта и в работните програми.


Член 3


Работна площадка


Работната площадка за IFMIF/EVEDA се разполага в Рокашо, префектура Аомори.


Член 4


Средства


Страните предоставят средствата, необходими за изпълнение на IFMIF/EVEDA, както е посочено в Брюкселската съвместна декларация и допълненията къмнея.


Член5


Срок на действие


Срокът на действие на IFMIF/EVEDA е шест години и може да бъде удължен с решение на ръководния комитет.


Член 6


Право на собственост върху компонентите на ускорителя


Независимо от член 14, параграф 3 от настоящия договор, Европейската изпълнителна агенция си запазва правото на собственост върху посочените в настоящия член компоненти на прототипния ускорител, които тя осигурява като нефинансова вноска, и поема отговорността за връщането на тези компоненти след демонтажа на прототипния ускорител:


а) инжектор;

б) радиочестотни захранващи устройства, генератори и допълнително оборудване къмтях; и


в) система за управление.

ПРИЛОЖЕНИЕ II


IFERC


Член 1


Цел


Страните, при условията на настоящия договор, както и на своите закони и подзаконови актове провеждат дейности във връзка с научните изследвания и техническите разработки в IFERC с цел да дадат своя принос в проекта ITER и да спомогнат за възможното ранно реализиране на бъдещ демонстрационен енергетичен ядрен реактор (наричан по-долу "DEMO").


Член 2


Обхват


С оглед на целите, изложени в член 1 от настоящото приложение, се изпълняват следните задачи:


а) дейности в Координационния център за научни изследвания и разработки за проектирането на DEMO с цел създаване на обща база за проекта на DEMO, включително:


I) провеждане на семинари и други срещи;


II) предоставяне и обмен на научна и техническа информация;


III) дейности във връзка с идейния проект за DEMO; и


IV) дейности във връзка с научните изследвания и техническите разработки по технологиите на DEMO;


б) дейности на Центъра за числено моделиране, включително доставка и експлоатация на суперкомпютър за широко-мащабно моделиране с цел анализиране на експериментални данни за плазмите при термоядрения синтез, изготвяне на сценарии за работата на съоръженията на ITER и участие в проектирането на DEMO; и


в) дейности на Центъра на ITER за дистанционно провеждане на експерименти с цел улесняване на широкото участие на учени в експериментите с ITER, включително разработването на методи за дистанционно провеждане на експерименти по загряване на плазми в токамак, които следва да бъдат изпробвани в съществуващо оборудване, например усъвършенствания свръхпроводящ токамак, както е предвидено в член 1 от приложение III.


Член 3


Работна площадка


Работна площадка за IFERC се разполага в Рокашо, префектура Аомори.


Член 4


Средства


Страните предоставят средствата, необходими за изпълнение на дейностите във връзка с IFERC, както е посочено в Брюкселската съвместна декларация и допълненията към нея.


Член 5


Срок на действие


Срокът на действие за дейностите във връзка с IFERC е десет години и може да бъде удължен с решение на ръководния комитет.


Член 6


Подробности относно доставката и възможното прехвърляне на правото на собственост върху системите на суперкомпютъра


Независимо от член 14, параграф 3 от настоящия договор, подробностите относно доставката и възможното прехвърляне на правото на собственост върху системите на суперкомпютъра се определят от ръководния комитет в съответствие с плана на проекта.


ПРИЛОЖЕНИЕ IIIПРОГРАМА ЗА САТЕЛИТЕН ТОКАМАК


Член 1


Цел


1. Страните, при условията на настоящия договор, както и на своите закони и подзаконови актове провеждат програмата за сателитен токамак (наричана по-долу "Програма за сателитен токамак"). Тази програма включва:а) участие в реконструкцията на притежавания от Японската изпълнителна агенция експериментален токамак за превръщането му в усъвършенстван свръхпроводящ токамак (наричан по-долу "усъвършенстван свръхпроводящ токамак"); иб) участие в неговата експлоатация с цел подпомагане на експлоатацията на ITER и научните изследвания за DEMO чрез работа по основни физически въпроси във връзка с ITER и DEMO.
2. Изграждането и експлоатацията на усъвършенствания свръхпроводящ токамак се провеждат по Програмата за сателитен токамак и Японската национална програма. Възможностите за експлоатация на усъвършенствания свръхпроводящ токамак се използват поравно от националната програма и Програмата за сателитен токамак.


Член 2


Обхват


1. С оглед на целите, изложени в член 1 от настоящото приложение, се изпълняват следните задачи:
а) фаза на изграждане: проектиране, производство на компоненти и системи и монтиране на усъвършенствания свръхпроводящ токамак; и
б) фаза на експлоатация: планиране и изпълнение на експерименти по Програмата за сателитен токамак.
2. Изпълнението на задачите, изложени в параграф 1, се уточнява допълнително в плана на проекта и работните програми въз основа на следното:
а) докладът за идейния проект, включващ функционалните изисквания за компонентите, които следва да бъдат доставени от страните за изпълнение на Програмата за сателитен токамак, се представя от Японската изпълнителна агенция и се разглежда и приема от страните;
б) всяка изпълнителна агенция разработва работен проект за компонентите, които следва да бъдат доставени от нея като нефинансова вноска;
в) Японската изпълнителна агенция отговаря за интегрирането на компонентите на усъвършенствания свръхпроводящ токамак и за общия монтаж и функциониране на оборудването; и
г) Евратом има право да участва в експлоатацията на усъвършенствания свръхпроводящ токамак на равноправна основа.


Член 3


Работна площадка


Работната площадка за Програмата за сателитен токамак се разполага в Нака, префектура Ибараки.


Член 4


Средства


Страните предоставят средствата, необходими за изпълнение на Програмата за сателитен токамак, както е посочено в Брюкселската съвместна декларация и допълненията към нея.


Член 5


Срок на действие


Срокът на действие на Програмата за сателитен токамак е десет години, включително три години за въвеждане в експлоатация и работа на съоръжението, и може да бъде удължен с решение на ръководния комитет.

2007/L246/03


Untitled Page