ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/30/07 Структурна помощ за европейските изследователски организации за обществена политика и за организациите на гражданското общество на европейско ниво - 2008-2009 г. Гражданство - Т.7

Обн. C ОВ. бр.226 от 26 Септември 2007г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ


Тъй като реализирането на настоящата покана за представяне на предложения зависи от приемането на годишната работна програма във връзка с програмата "Европа за гражданите" и становището на програмния комитет, настоящото предложение за представяне на предложения не обвързва по закон Комисията и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) до тяхното приемане.


Независимо от това, за да се даде възможност на бенефициентите на субсидии от Общността да изготвят предложенията си колкото е възможно по-скоро, Комисията реши да публикува настоящата покана за представяне на предложения.


Веднага след като горепосочените условия бъдат изпълнени, което се предвижда да стане към края на октомври 2007 г., допълнителна информация ще бъде поместена на уебсайта на Изпълнителната агенция (EACEA):


http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm1. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до структурна помощ, представляваща оперативна субсидия, за организации, които преследват цели от общ европейски интерес. Оперативните субсидии се различават от субсидиите, които се предоставят в рамките на проекти. Оперативните субсидии предоставят финансова помощ за разходи, които са необходими във връзка с правилното извършване на обичайните и постоянни дейности на избраната организация. Тези разходи включват по-специално разходи за персонал, допълнителни разходи (разходи за наем и собственост, оборудване, офис материали, телекомуникации, пощенски разходи и т.н.), разходи за вътрешни заседания, публикации, разходи за информация и разпространение, както и разходи, пряко свързани с работната програма на организацията.1.1 Въвеждане на многогодишни партньорства


За да се подобри дългосрочното планиране и да се предостави по-голяма финансова сигурност на организациите, настоящата покана за предложения въвежда за първи път възможността за многогодишно партньорство.


Не се изключва възможността за подаване на две заявления, едно за годишна субсидия (за 2008 г.) и едно за многогодишно партньорство (за периода от 2 години 2008-2009 г.).


2. ЦЕЛИ


2.1 Общи цели


Програмата е предназначена да допринесе за изпълнението на следните общи цели:


a) предоставяне на възможност гражданите да взаимодействат и участват в създаването на все по-близка Европа, демократична и ориентирана към света, обединена и обогатена чрез своето културно многообразие, изграждайки по този начин гражданството на Европейския съюз;


б) развиване на чувство за европейска идентичност, която се основава на общи ценности, история и култура;


в) насърчаване на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;


г) увеличаване на толерантността и взаимното разбирателство между европейските граждани, като се зачетат и насърчат културното и езиковото многообразие и по този начин се допринесе за междукултурния диалог.2.2 Специфични цели


Специфичните цели на настоящата покана за предложения са:


a) насърчаване на действия, дебати и разсъждения, свързани с европейското гражданство и демокрацията, колективните ценности, общата история и култура, чрез сътрудничество в организации на гражданското общество на европейско ниво;


б) поощряване на взаимодействието между граждани и организации на гражданското общество от всички участващи страни, с което се допринася за междукултурния диалог и представянето на европейското многообразие и единство, със специално внимание към действията, целящи развитието на близки връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз в състава му отпреди 30 април 2004 г., и гражданите от държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.3. ПЛАН-ГРАФИК   
23 ноември 2007 г. Краен срок за предаване на заявленията
   
   
декември 2007 г. - януари 2008 г. Фаза на анализ - подбор на кандидатите (допустимост,
  изключване, критерии за предоставяне и подбор)
   
   
   
февруари-март 2008 г. Становище на програмния комитет на държавите-членки на Програмата
  "Европа за гражданите", последвано от представяне на резултатите
  пред Европейския парламент. (комитология)
   
   
краят на март 2008 г. Публикуване на резултатите от избора на уебсайта на
  Изпълнителната агенция:
  http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
   
   
април 2008 г. Споразумение/решение за предоставяне на субсидия,
  изпратено на бенефициентите
   

Заявленията трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 23 ноември 2007 г. (важи датата на пощенското клеймо).


Периодът на допустимост на разходите е от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г. (12 месеца) или за организации, чиято финансова година започва по-късно, периодът на допустимост на разходите е от началото на тяхната финансова година за период до 12 месеца. Разходите, направени преди финансовата 2008 година, няма да се вземат предвид.4. БЮДЖЕТ


Бюджетът на Общността, предвиден за съфинансиране на оперативните субсидии през 2008 г., е 2,7 милиона EUR. Изпълнителната агенция възнамерява да финансира 25 заявления в рамките на настоящата покана, но си запазва правото да не използва всички налични средства.


Структурната помощ се предоставя по позиции 15.06.66 на общия бюджет на Европейския съюз.


5. ДОПУСТИМОСТ


5.1 Допустими за кандидатстване организации


За да има право на оперативна субсидия, дадена организация, която преследва цел от общ европейски интерес, трябва:

- Мярка 1: европейска изследователска организация за обществена политика (научен колектив) (описана в точка 2.1 от пълния текст на поканата за предложения) или Мярка 2: организация на гражданското общество на европейско ниво, която насърчава европейското гражданство (описана в точка 2.1 от пълния текст на поканата за предложения),

- да бъде независима организация с нестопанска цел с юридически статут и юридическа правосубектност,

- да извършва дейност в областта на европейското гражданство, недвусмислено определена в учредителния устав,

- да предприема по-голямата част от дейността си в допустими страни.

Забележка: Не са допустими частни еднолични предприемачи, университети, домове "Европа" или обществени органи (държавни, регионални, местни власти).


5.2 Допустими страни


Приемат се заявления от юридически лица, учредени в следните страни:

a) държавите-членки на Европейския съюз към 1 януари 2007 г. (27 на брой): Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство;

б) Информация относно споразуменията, уреждащи участието на други страни, може да се намери на уебсайта на Изпълнителната агенция (EACEA):

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


5.3 Период на допустимост


Периодът на допустимост трябва да съответства на бюджетната година на заявителя. В случай че бюджетната година на заявителя съвпада с календарната година, периодът на допустимост е от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.


За заявители с бюджетна година, различна от календарната година, периодът на допустимост е 12-месечният период от началото на тяхната бюджетна година през 2008 г.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярът за заявление се намират на уебсайта на Изпълнителната агенция (EACEA):


http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


Заявленията трябва да отговарят на условията, определени в пълния текст, и да бъдат подадени чрез предоставените формуляри.

2007-C226-03


Untitled Page