Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма "Капацитети" на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

Обн. C ОВ. бр.230 от 2 Октомври 2007г.

С настоящото се известява за отправянето на покана за представяне на предложения в рамките на работната програма "Капацитети" на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата по-долу.


Специална програма "Капацитети":


- Част: Дейности в областта на международното сътрудничество

Номер на поканата: FP7-INCO-2007-3


Настоящата покана за представяне на предложения е свързана с работната програма, приета с Решение C(2007) 2464 на Комисията от 14 юни 2007 г.


Информация за бюджета, крайните срокове и условията на поканата, работната програма и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията са на разположение на интернет страницата на CORDIS:


http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


(2007/C 230/04)


Untitled Page