Налагане на задължение за обществена услуга относно планирани въздушни линии в Италия

Обн. C ОВ. бр.228 от 28 Септември 2007г.

(Tекст от значение за ЕИП)
В съответствие с предвиденото в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 година относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността 1, италианското правителство, съгласно с решенията взети от междуведомствена конференция, председателствана от властите на област Piedmont, реши да наложи задължение за обществена услуга относно планирани въздушни линии по следния маршрут:1. Маршрут


Cuneo Levaldigi - Rome Fiumicino и обратно.


1.1. Съгласно член 9 от Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 година относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността 2, изменен с Регламент (ЕО) № 793/2004 на Европейския парламент и на Съвета 3, компетентните органи могат да резервират някои от слотовете за опериране на услуги, според условията, определени в настоящото обявление.


1.2. ENAС, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Национален орган за гражданска авиация) ще провери дали превозвачът, приел задължението, притежава необходимата структура и отговаря на минималните изисквания за достъп до въздушни услуги, с оглед постигане на целите, поставени с налагането на задължението за обществена услуга.2. Подробности относно задължението за обществена услуга


2.1. Минимална честота


a) Cuneo Levaldigi - Rome Fiumicino и обратно.


Минималната честота по гореупоменатия маршрут е както следва:


- най-малко един полет на ден във всяка посока от понеделник до петък, през цялата година, с въздухоплавателно средство с пътнически капацитет от най-малко 44 места,


- най-малко един полет, заминаващ в събота сутринта и един обратен полет, връщащ се в неделя вечерта, през цялата година, с въздухоплавателно средство с пътнически капацитет от най-малко 44 места.


Целият капацитет на всяко въздухоплавателно средство трябва да бъде на разположение за продажба съгласно условията на задължението за обществена услуга.2.2. Разписание


За маршрута Cuneo Levaldigi - Rome Fiumicino от понеделник до събота, разписанието трябва да предвижда най-малко един полет, излитащ в рамките на слота 6.45-7.45 ч.


За маршрута Rome Fiumicino - Cuneo Levaldigi от понеделник до петък, разписанието трябва да предвижда най-малко един полет, излитащ в рамките на слота 19.00-20.30 ч.


За маршрута Rome Fiumicino - Cuneo Levaldigi в неделя, разписанието трябва да предвижда най-малко един полет, излитащ в рамките на слота 19.00-20.30 ч.2.3. Въздухоплавателни средства и капацитет


Линията от Cuneo Levaldigi до Rome Fiumicino и обратно трябва да бъде обслужвана от херметизирани двумоторни турбовитлови или двумоторни турбореактивни въздухоплавателни средства, с пътнически капацитет от най-малко 44 места.


Ако пазарът го изисква, трябва да бъде осигурен допълнителен капацитет чрез допълнителни полети, което няма до доведе до допълнителни компенсации или до прилагането на тарифи, различни от определените в точка 2.4.


Превозвачът, приел задължението за обществена услуга, трябва, според условията на съображения за сигурност, които биха оправдали отказ за достъп на борда, да полага всички усилия за улесняване на превоза, в използваното въздухоплавателно средство, на пътници с увреждания и пътници с ограничена подвижност.2.4. Тарифи


а) Максималните тарифи, които могат да бъдат прилагани по всеки маршрут са както следва: Cuneo Levaldigi - Rome Fiumicino: 90 EUR Rome Fiumicino - Cuneo Levaldigi: 90 EUR


Горепосочените тарифи не включват ДДС, нито летищни такси и разходи; допълнителни такси не могат да бъдат налагани под никаква форма.


Трябва да бъде предвидена най-малко една форма на разпространение и продажба на билети, която да е безплатна и, която да не внася никакво допълнително финансово натоварване за пътниците.


Всички пътници, пътуващи по въпросния маршрут, предмет на задължението за обществена услуга, ще се възползват от определените по-горе тарифи.


б) Всяка година компетентните органи ще променят максималните тарифи в съответствие с нивото на инфлация за предходната година, изчислено на базата на общия индекс на потребителските цени по ISTAT/FOI. Промените ще бъдат съобщени на всички превозвачи, опериращи по въпросните маршрути, и на Европейската комисия, с цел публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.


в) За да бъдат смекчени последствията от необичайно вариране на цените на горивото, на всеки шест месеца ще бъде пресмятана сумата (Sp), положителна или отрицателна, която трябва да бъде прибавена или извадена от тарифата за маршрута:Шестмесечни промени на тарифите ще бъдат правени, когато е необходимо, от министъра на транспорта със съгласието на управителя на област Piedmont, на базата на проверка, извършена от съвместен технически комитет, съставен от един представител на ENAC и един представител на област Piedmont. В случай на увеличение, съвместният технически комитет ще задвижи процедура по вземане на решение за промяна след получаване на известие от страна на превозвачите, опериращи по засегнатите маршрути. В случай на намаление, процедурата ще бъде автоматично задвижена. През периода на гореупоменатата процедура по проверяване, на превозвачите, опериращи по засегнатия маршрута, трябва да бъде дадена възможност за коментари. Всяка промяна на тарифите ще влезе в сила от началото на шестмесечния период, следващ периода, през който е взето решение за нея.


Промените ще бъдат съобщени на всички превозвачи, опериращи по маршрутите, и на Европейската комисия, с цел публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.2.5. Непрекъснатост на въздушните услуги


С цел гарантиране на правилното изпълнение и непрекъснатост на въздушните услуги, превозвачите, които приемат задължението за обществена услуга трябва:

- да гарантират предоставяне на въздушните услуги за най-малко 12 последователни месеца и не трябва да го прекъсват без предизвестие от най-малко шест месеца,

- да осигурят поведение спрямо ползвателите, което да отговаря на принципите, определени в хартата за правата на пътника, както и на съответните национални, общности и международни регламенти,

- да предоставят гаранция за изпълнение, с цел гарантиране на правилното изпълнение и непрекъснатост на въздушните услуги. Това трябва да бъде направено под формата застрахователна полица или банкова гаранция от 500 000 EUR в полза на ENAC (италианският национален орган за гражданска авиация), който може да я използва, за да осигури непрекъснатостта на договореностите по задължението за обществена услуга,

- да извърши най-малко 98 % от планираните полети за всяка година, като броят на отменените полети по причини, дължащи се пряко на превозвача, с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства, трябва да бъде ограничен до най-много 2 %,

- да изплати на регулаторния орган санкция от 3 000 EUR за всеки отменен полет над лимита от 2 %.

Сумите, изплатени по силата на тази разпоредба ще бъдат преразпределени за финансиране на териториалната непрекъснатост по маршрута Cuneo Levaldigi - Rome Fiumicino и обратно.

Санкциите, упоменати в тази част могат да бъдат комбинирани с тези, наложени съгласно Законодателен декрет № 69 от 27 януари 2006 година за определяне на разпоредбите относно санкциите за нарушаване на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.


Настоящото задължение за обществена услуга заменя задължението, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 213 от 5 септември 2006 година.


_________________________

1 OB L 240, 24.8.1992 г., стр. 8.

2 OB L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.

3 OB L 138, 30.4.2004 г., стр. 50.C2007-228-13


Untitled Page