I-Рим: Осъществяване на въздушни превози по планирани въздушни линии - Покана за търг, публикувана от Италия, съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, за опериране на планирана въздушна линия между Cuneo Levaldigi и Rome Fiumicino и обратно

Обн. C ОВ. бр.229 от 29 Септември 2007г.

ВъведениеИталианското правителство (Министерство на транспорта) съгласно член 4 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 и с решение, взето от междуведомствена конференция, председателствана от властите на област Piedmont, одобри настоящата покана за търг за концесия за опериране на планирана въздушна линия между: Cuneo и Rome Fiumicino и обратно.Условията на задължението за обществена услуга са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, серия C 228 от 28.9.2007.Ако в срок от 30 дни от публикуването на това задължение, нито един въздушен превозвач не е подал заявление за започване на планирани въздушни услуги по гореупоменатия маршрут в съответствие със задължението за обществена услуга и без искане за финансови компенсации, италианското правителство (Министерство на транспорта), съгласно процедурата, определена в член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, реши да сведе достъпа до един въздушен превозвач, избран на базата на покана за търг за предоставяне на въпросните въздушни услуги в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.
Общи положенияНастоящата покана за търг определя предмета на търга, правилата за участие, условията относно срока, промени и изтичане на договора, санкции в случай на неспазване на условията, гаранции за офертата и изпълнението на договора.


Правото за опериране въздушните услуги по въпросната линия ще бъде предоставено чрез публичен търг на икономически най-изгодната оферта, като се вземе предвид размерът на финансовите компенсации, посочен в раздел 6 от настоящата покана за търг.1. Предмет на поканата за търг: Опериране на планирана въздушна линия по маршрут от Cuneo Levaldigi до Rome Fiumicino и обратно, съгласно задължението за обществена услуга, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия C 228 от 28.9.2007, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2408/92.2. Участие: Всички въздушни превозвачи от Общността, както е определено в член 2, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, които отговарят на следните изисквания, могат да заявят участие:Общи изисквания:1. не са обявени в несъстоятелност или принудително ликвидирани, не са сключили споразумение с кредитори и не са предмет на такива процедури;2. не им е наложена забрана по силата на член 9, параграф 2 от Законодателен декрет № 231/2001 и не са предмет на каквато и да била друга забрана относно сключване на договор с държавна администрация;3. са изпълнили трудовите си задължения относно изплащането на вноски за социално осигуряване;4. не са правили грешни представяния по повод изискванията за участие в други тръжни процедури за опериране на планирани въздушни линии съгласно задължение за обществена услуга.За да се провери дали гореизброените изисквания са изпълнени, кандидатите трябва да докажат, че отговарят на изискванията по точка 3 като представят сертификат, издаден от INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) или INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), посочващи че превозвачите са изпълнили задълженията си и са сертифицирани, както се изисква в член 17 от Закон № 68 от 12.3.1999 г. относно правото на работа на лица с увреждания. По точки 1, 2 и 4, кандидатите трябва да представят удостоверение, равнозначно на сертификат за съответствие с членове 46 и 47 от Декрет № 445 на президента на републиката от 28.12.2000 г.


За кандидати от държавите-членки на Европейския съюз, различни от Италия, сертификати или удостоверения трябва да бъдат издадени от администрациите или органите на техните държави на произход и трябва да бъдат придружа- вани от превод на италиански, заверен от италианско консулство за вярност с оригинала.


Технически изисквания:


1. превозвачите трябва да притежават оперативен лиценз съгласно Регламент (ЕИО) № 2407/92;


2. превозвачите трябва да бъдат застраховани срещу злополуки, в частност, по отношение на пътници, багаж, товари и трети страни, в съответствие inter alia с Регламент ЕО) № 785/2004;


3. превозвачите трябва да имат свидетелство за авиационен оператор (АОС) в съответствие със законодателството на Общността.


4. превозвачите не трябва да са в черния списък на авиокомпании, които не задоволяват европейските стандарти за сигурност, публикуван на следната Интернет стра- ница; http://ec.europa.eu/transport/air-ban


5. превозвачите трябва да имат аналитична счетоводна система, която определя съответните разходи (включително фиксирани разходи и приходи).


В случай че след представяне на заявление за участие в тръжната процедура, даден превозвач вече не отговаря на изискванията, неговата оферта ще бъде автоматично изключена от оценяване.


В случай че след като е сключил договор, упоменат в раздел 5, даден превозвач вече не отговаря не настоящите изисквания, се прилагат разпоредбите, предвидени в раздели 14 и 15 (предпоследен абзац) от настоящата покана за търг.


3. Тръжна процедура: Настоящата покана за търг се подчинява на разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г), д), е), з) и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92.


4. Тръжно досие: Заедно с модела на договор, упоменат в раздел 5, пълното тръжно досие, което определя специфичните правила относно поканата за търг, срока на валидност на офертите и всяка друга информация от значение, представлява, във всяко отношение, неразделна част от настоящата покана за търг и може да бъде поискано, безплатно, на следния адрес: ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio, n. 118, I-00185 Rome, Italy или по електронна поща на следния електронен адрес: trasport@####67108864#mailto:aereo@enac.rupa.it#o.aereo@enac.rupa.it.@


5. Договор: Услугата ще се управлява от договор между превозвача и ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Национален орган за гражданска авиация), съставен съгласно модела, представляващ част от тръжното досие.


6. Финансови компенсации: Максималният размер на финансовите компенсации, налични по търга за концесия за опериране на услуги за въздушен транспорт по въпросния маршрут, ще бъде 1 150 000 EUR (един милион и сто и петдесет хиляди EUR), с включен ДДС, годишно.


Офертите трябва да бъдат изготвени, както е указано в тръжното досие, а в частта от формуляра, посочваща стой- ността на офертата с годишна разбивка, трябва да бъде специално указан максималният размер на компенсацията, поискан за оперирането на въпросните въздушни услуги, в рамките на гореупоменатия таван.


Точният размер на предоставяните компенсации, ще бъде определян за всяка изминала година на базата на реално направените разходи и на реалните приходи, получени при изпълнението на услугите, срещу предоставяне на съответните удостоверяващи документи и в рамките на сумата, посочена в офертата, както е указано в тръжното досие.


При никакви обстоятелства въздушният превозвач не може да поиска, под формата на финансови компенсации, сума по-голяма от размера на горната граница, указана в договорa, като се има предвид естеството на плащането, което не представлява възнаграждение, a компенсация за извършване на услуга, предмет на задължение за обществена услуга.


Годишните плащания ще бъдат извършени под формата на траншове и крайно уравнително плащане, в съответствие с разпоредбите, определени в тръжното досие, освен в случаите на проверки, извършвани от ENAC относно установяване на реалното предназначение на предоставените компенсации и при условие, че спечелилият въздушен превозвач продължава да отговаря на определените изиск- вания. Крайното уравнително плащане ще бъде направено единствено след подробно разглеждане на отчетите, предоставени от превозвача за въпросния маршрут и след проверка в уверение на това, че реално предоставените услуги отговарят на определените в договора.


7. Тарифи: Офертите трябва да посочват предложените тарифи, както е указано в обявлението относно налагането на задължение за обществена услуга, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, C 228 от 28.9.2007.


8. Започване на опериране на маршрута: Оперирането на маршрута трябва да започне до 15 (петнадесет) дни след сключване на договора и трябва да бъде удостоверено с доклад за започване на оперирането, подписан от спечелилият превозвач и от ENAC.


9. Срок на договора: Договорът ще бъде за срок от две години и ще започва от датата на започване на опериране на въпросната планирана въздушна линия.


Въздушният превозвач е длъжен да предостави на ENAC информация относно персонала, технически и счетоводни документи, инструменти и всичко останало, необходимо за контрол и наблюдение на правилното изпълнение и прилагане на разпоредбите, определени в известието на Комисията, декретът за задължението, настоящата покана за търг, договора и тръжното досие.


Неспазване на гореупоменатите задължения ще доведе до налагане на санкции в съответствие с раздел 11 от настоящата покана.10. Оттегляне от договора: Всяка от страните би могла да се оттегли от договора преди срока на неговото изтичане, без задължения за компенсации или обезщетения, посредством шестмесечно предизвестие; при все това, такова предизвестие не може да бъде дадено през първите дванадесет месеца след започване на оперирането.


В случай че превозвачът преустанови оперирането ще се счита, че той е прекратил договора без предизвестие освен ако не възстанови оперирането в съответствие със задължението за обществена услуга, в срок от 30 дни след получаване на официално известие от ENAC, приканващо към стриктно изпълнение на упоменатото задължение.


В случай че превозвачът се оттегли от договора, ENAC си запазва правото да извърши проверките, необходими, за да предложи на министерство на транспорта да сключи нов договор с превозвача, чиято оферта е класирана на следващо място. Условията относно оперирането на въздушната линия и пропорционалният размер на компенсациите, ще бъдат същите като определените при първоначалното възлагане на задължението за обществена услуга.


11. Неизпълнение и санкции: Прекъсване на обслужването поради някоя от изброените по-долу причини няма да се счита за неизпълнение, дължащо се на превозвача:


- опасни атмосферни условия;


- затваряне на някое от летищата, посочени в оперативната програма;


- съображения за сигурност;


- трудови спорове;


- форсмажорни обстоятелства.


Прекъсване на обслужването поради изброените причини ще доведе до пропорционално на неизвършените полети намаляване на размера на компенсациите.


Когато услугите и задълженията, предвидени в договора, не са изпълнени, ENAC има право да налага на превозвача санкции, чиито размер се увеличава пропорционално на броя извършени нарушения, както е уточнено в модела на договор.


Размерът на санкциите не може в никакъв случай да надвишава 50 % от максималната сума на финансовите компенсации, предвидена в раздел 6 от поканата за търг, като е ясно, че ако този лимит бъде превишен, ENAC има право да прекрати договора поради неизпълнение, което води до незабавна отмяна на всякакви дължими компенсации.


Броят на отменените полети по причини, дължащи се пряко на превозвача, не трябва да превишава 2 % от броя на планираните полети за всяка година.


При превишаване на този лимит, превозвачът ще е длъжен да плати на ENAC санкция от 3 000 EUR (три хиляди EUR) за всеки отменен полет извън лимита от 2 %, за което превозвачът получава официално известие в срок до десет дни след като събитието става известно. Превозвачът има право да представи в срок до седем дни свои контрааргументи.


В допълнение, ENAC ще преразгледа размера на финансовите компенсации в съответствие с броя на извършените полети. Сумите, получени в тази връзка ще бъдат разпределени за финансиране на териториалната непрекъснатост на град Cuneo.Липсата на предизвестие, посочено в раздел 10, води до санкции, изчислени на базата на годишните компенсации и периода, за който не е направено предизвестие, считано от датата, на която обслужването е прекратено, съгласно условията, посочени в раздел 10 като се използва следната формула:


P...CA = GG x gg


където:


P = penale (санкция)

CA = compensazione annuale (годишни компенсации)

GG = брой дни през въпросната година (365 или 366) gg = брой дни на периода, за който не е направено предизвестиеСанкциите, определени в настоящия раздел могат да бъдат прибавени към санкции, предвидени в регламенти на Общността и в националното законодателство, както и в разпоредби по регулиране.12. Гаранции за офертата: С цел да покажат, че офертите им са истински и надеждни, превозвачите, участващи в тръжната процедура трябва да предоставят гаранция, равна на 2 % от максималната сума на финансовите компенсации, посочена в раздел 6, под формата на депозит, банкова или застрахователна гаранция, по избор на участника в търга.Начините за предоставяне на гореупоменатата гаранция ще бъдат определени в тръжното досие и могат да бъдат повторени в договора.Гаранцията трябва да е валидна за срок не по-малък от 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайната дата за подаване на оферти и превозвачът е длъжен да я поднови, по искане на ENAC за периода на тръжната процедура, ако договорът не е възложен по време на срока на валидност на гаранцията.В случай че ENAC осведоми превозвачите, че поръчката не е била възложена на тях, превозвачите се освобождават от задължението за гаранция.13. Гаранция за изпълнението и застраховка: Превозвачът, на който е възложено оперирането на въздушни линии, предмет на задължение за обществена услуга, съгласно настоящата покана за търг, трябва да предостави банкова или застрахователна гаранция от 500 000 EUR (петстотин хиляди EUR) в полза на ENAC, който си запазва правото да я използва с цел да осигури продължаването на въпросната услуга.Гаранцията ще бъде автоматично освободена, без нужда от одобрение от страна на ENAC, при условие, че резултатът от проверките, гореупоменати в последния абзац от раздел 6, разрешава това.14. Лишаване от права и отменяне на финансовите компенсации: Неспазване, по всяко време след подписване на договора, на общите и технически изисквания, определени в раздел 2 от настоящата покана за търг, и на изискванията, определени в тръжното досие, ще доведе до лишаване от право на опериране на маршрута и отменяне на правото на финансови компенсации, както и до възстано- вяване на всички неправомерно платени суми и съответната законова лихва.

След лишаване от правото на опериране на маршрута, ENAC може да бъде упълномощен от министерство на транспорта да сключи друг договор за срока на останалия период на планираната въздушна услуга със следващия най-високо класиран превозвач в списъка, съставен в резултат на тръжната процедура.

В този случай, срокът на договора ще започне на датата на започване на оперирането и ще завърши на крайната дата, определена в приключилия вече договор, съобразено с плана за опериране, одобрен, когато е била оценена офертата, предложена от спечелилия търга участник.


15. Прекратяване на договора: В случай че превозвачът не изпълнява разпоредбите, определени в обявлението, публикувано в ОВЕС 228 от 28.9.2007, съответния декрет, договора, настоящата покана за търг и тръжното досие, ENAC може, в съответствие с член 1454 от Гражданския кодекс, да изпрати писмено предизвестие, с което да даде срок от 15 (петнадесет) дни от получаването на предизвестието за отстраняване на това неспазване на разпоредбите.


В случай че това не се случи в рамките на определения срок, ENAC има право да счита договора за автоматично прекратен и да задържи сумата на гаранцията, посочена в раздел 13 по-горе, да изиска от превозвача компенсации за нанесени вреди.


В допълнение, в случай че превозвачът не изпълни задълженията и не извърши услугите, определени в приетите от него договор, настоящата покана за търг и тръжното досие, ENAC, в съответствие с член 1456 от Гражданския кодекс, има право да прекрати договора като даде писмено предизвестие на превозвача.

В случай че договорът бъде приключен, ENAC може да бъде упълномощен от министерство на транспорта да сключи друг договор за срока на останалия период на планираната въздушна услуга със следващия най-високо класиран превозвач в списъка, съставен в резултат на тръжната процедура.


В този случай, срокът на договора ще започне на датата на започване на оперирането и ще завърши на крайната дата, определена в приключилия вече договор, съобразено с плана за опериране, одобрен, когато е била оценена офертата, предложена от спечелилия търга участник.


16. Подаване на оферти: За да бъдат валидни, офертите трябва да бъдат подготвени съгласно разпоредбите, определени в тръжното досие и трябва да стигнат на следния адрес не по-късно от 30 дни след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на настоящата покана за търг, като бъдат изпратени с препоръчана поща с обратна разписка или бъдат предадени на ръка срещу разписка за получаване:


ENAC, direzione generale, viale del Castro Pretorio 118, -00185 Roma.


За да бъдат валидни, офертите трябва да бъдат подадени в три затворени и запечатани плика.


Най-външният плик, затворен, запечатан, с поставени инициали и от двете страни, трябва да съдържа два други плика, запечатани и с поставени инициали и от двете страни, и трябва да носи следния надпис: "Offerta per la gara in oneri di servizio pubblico sulla rotta: Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa".


Документите, които трябва да се поставят в тези три плика, са описани в тръжното досие, упоменато в раздел 4 от настоящата покана за търг.


Трябва да се отбележи, че изпращачът е единствено отговорен в случай че, поради каквито и да било причини, пратката не е пристигнала до местоназначението си до крайната дата, посочена по-горе.


В случай че е подадена само една валидна оферта, процедурата по възлагане може независимо от това да продължи.


17. Срокът на валидност на офертите: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.


18. Възлагане на договора: ENAC ще изпълни тръжната процедура с помощта на специално създаден комитет, съставен от управител на ENAC, упълномощен от генералния директор, експерт в областта на въздушния транспорт, назначен от властите на област Piedmont и председател, назначен с общото съгласие на ENAC и властите на област Piedmont. Секретарското обслужване ще бъде осигурено от служител на ENAC.


19. Обработка на лични данни: Всички лични данни ще бъдат използвани и обработвани единствено за официални цели и тяхната защита и поверителност ще бъдат осигурени в съответствие със съществуващото законодателство. За тази цел спечелилият превозвач да подпише съответното необходимо разрешение за обработка на лични данни съгласно Законодателен декрет № 196/2003, изменен и допълнен.


20. Обработка на чувствителни данни: Чувствителни данни, съдържащи се в офертите, подадени от превозвачите, ще бъдат обработвани в съответствие с регламент за обработка на чувствителни и правни данни, одобрен от изпълнителния съвет на 2 март 2006 г. и достъпен на интернет страницата на ENAC; www.enac-italia.it.


C2007-229-05


Untitled Page