ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

Обн. L ОВ. бр.251 от 26 Септември 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


наричани по-долу "държави-членки",
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу "Общността",


и


РЕПУБЛИКА ЧИЛИ, наричана по-долу "Чили",


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението за асоцииране между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, наричано по-долу "споразумението", беше подписано в Брюксел на 18 ноември 2002 г. и влезе в сила на 1 март 2005 г.;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяване на Република България и Румъния (наричани по-долу "новите държави-членки") към Европейския съюз (наричан по-долу "Договора за присъединяване") беше подписан в Люксембург на 25 април 2005 г. и влезе в сила на 1 януари 2007 г.;


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че (първият) допълнителен протокол към Споразумението взема предвид присъединя- ването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ IДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ


Член 1


Република България и Румъния са договарящи се страни по споразумението, считано от 1 януари 2007 г.РАЗДЕЛ IIПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД


Член 2


Член 17, параграф 4 и член 18, параграф 2 от приложение III към споразумението се изменят в съответствие с разпоредбите на приложение I към настоящия протокол.


Член 3


Допълнение IV от приложение III към споразумението се заменя с приложение II към настоящия протокол.


Член 4


1. Разпоредбите на споразумението се прилагат към стоките, изнесени от Чили към една от новите държави-членки или от една от новите държави-членки към Чили, които съответстват на разпоредбите от приложение III към споразумението и които към датата на присъединяване са намират в режим на транзит или на временен склад в митнически склад или в безмитна зона в Чили или в съответната нова държава-членка.2. В тези случаи се предоставя преференциално третиране, при условие че доказателството за произход, издадено впоследствие от митническите органи или от съответния компетентен правителствен орган на страната износител, бъде представено на митническите органи на страната вносител в срок от четири месеца, считано от датата на присъединяване.


РАЗДЕЛ IIIТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ И УСТАНОВЯВАНЕ


Член 5Част А от приложение VII към споразумението се заменя с разпоредбите на приложение III към настоящия протокол.


Член 6Част А от приложение VIII към споразумението се заменя с разпоредбите на приложение IV към настоящия протокол.


Член 7Част А от приложение IX към споразумението се заменя с информацията, предвидена в приложение V към настоящия протокол.


Член 8Част А от приложение X към споразумението се заменя с разпоредбите на приложение VI към настоящия протокол.РАЗДЕЛ IVОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Член 91. Образуванията на новите държави-членки, изброени в приложение VII към настоящия протокол, се добавят в съответните раздели от приложение XI към споразумението.2. Списъкът на начините за публикуване на новите държави- членки, даден в приложение VIII към настоящия протокол, се добавя в допълнение 2 от приложение XIII към споразумението.

РАЗДЕЛ V


ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 10


1. Настоящият протокол се сключва от Общността, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки и от Чили в съответствие с техните вътрешни процедури.


2. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата, на която всички договарящи се страни са се уведомили взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.


3. Независимо от параграф 2 Общността и Чили се споразумя- ват да прилагат временно членове 2, 3, 4 и 9 от настоящия протокол, считано от 1 януари 2007 г.


4. Нотификациите се изпращат до генералния секретар на Съвета на Европейския съюз, който е депозитар на настоящия протокол.


5. Когато договарящите се страни прилагат разпоредба от настоящия протокол преди влизането в сила на същия, всяко позоваване към датата на влизане в сила на настоящия протокол,


което се съдържа в такава разпоредба, се счита за позоваване на датата, от която страните се договарят да прилагат тази разпоредба в съответствие с параграф 3.


Член 11


Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерланд- ски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, шведски и чешки език, като всички текстове са еднакво автентични.


В срок от три месеца след подписването на настоящия протокол Общността предоставя на Чили български и румънски вариант на споразумението. При влизането в сила на настоящия протокол новите езикови варианти са автентични при същите условия, както и настоящите езикови варианти на протокола.


Член 12


Настоящият протокол е неразделна част от споразумението. Приложенията към настоящия протокол са неразделна част от споразумението.
Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти юли две хиляди и седма година.
За държавите-членки Европейската общност

ПРИЛОЖЕНИЕ I


Нови езикови варианти на административните забележки от приложение III към споразумението за асоцииране
1. Член 17, параграф 4 се изменя, както следва:


"...

Сертификатите EUR.1, издадени впоследствие, трябва да включват един от следните изрази:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"
ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"
CS "VYSTAVENO DODATECNE"
DA "UDSTEDT EFTERFOLGENDE"
DE "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT"
ET "TAGANTJARELE VALJA ANTUD"
EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR "DELIVRE A POSTERIORI"
IT "RILASCIATO A POSTERIORI"
LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTIVI"
LT "RETROSPEKTYVUSIS ISDAVIMAS"
HU "KIADVA VISSZAMENOLEGES HATALLYAL"
MT "MAHRUG RETROSPETTIVAMENT"
NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
PT "EMITIDO A POSTERIORI"
RO "EMIS A POSTERIORI"
SK "VYDANE DODATOCNE"
SL "IZDANO NAKNADNO"
FI "ANNETTU JALKIKATEEN"
SV "UTFARDAT I EFTERHAND""


2. Член 18, параграф 2 се изменя, както следва:


"...

Така издаденият дубликат трябва да включва един от следните изрази:

BG "ДУБЛИКАТ"
ES "DUPLICADO"
CS "DUPLIKAT"
DA "DUPLIKAT"
DE "DUPLIKAT"
ET "DUPLIKAAT"
EN "DUPLICATE"
FR "DUPLICATA"
IT "DUPLICATO"
LV "DUBLIKATS"
LT "DUBLIKATAS"
HU "MASODLAT"
MT "DUPLIKAT"
NL "DUPLICAAT"
PL "DUPLIKAT"
PT "SEGUNDA VIA"
RO "DUPLICAT"
SK "DUPLIKAT"
SL "DVOJNIK"
FI "KAKSOISKAPPALE"
SV "DUPLIKAT""ПРИЛОЖЕНИЕ II
"Допълнение IV


ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪРХУ ФАКТУРА


Особени условия, които трябва да бъдат изпълнени за изготвянето на декларация върху фактура
Декларацията върху фактура, чийто текст е даден по-долу, се изготвя, като се използва един от езиковите варианти, посочени

по-долу, в съответствие с разпоредбите на вътрешното право на страната износител. Ако декларацията се изготвя на ръка, тя трябва да е написана с мастило и с печатни букви. При изготвянето на декларацията върху фактура трябва да се вземат

предвид съответните бележки под линия. Не е необходимо тези бележки да се повтарят.
Български вариант


Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (разрешение № ... от митница или от друг компетентен държавен орган1 декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... 2 преференциален произход.Испански вариант


3)

4.


Английски вариант

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).ПРИЛОЖЕНИЕ III


( Приложение VII към споразумението , посочено в член 99 от споразумението )


СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕЧАСТ А


СПИСЪК НА ОБЩНОСТТА Уводни бележки

1. Специфичните задължения, изброени в настоящия списък, се отнасят само до териториите, на които се прилагат учредителните договори на Общността, и при условията, определени в същите договори. Тези задължения се прилагат изключително към отношенията между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и държавите извън Общността, от друга. Те не променят правата и задълженията на държавите-членки, произтичащи от правото на Общността.

2. Държавите-членки са посочени чрез следните съкращения:

AT Австрия
BE Белгия
BG България
CY Кипър
CZ Чешка република
DE Германия
DK Дания
ES Испания
EE Естония
FR Франция
FI Финландия
EL Гърция
HU Унгария
IT Италия
IE Ирландия
LU Люксембург
LT Литва
LV Латвия
MT Малта
NL Нидерландия
PT Португалия
PL Полша
RO Румъния
SE Швеция
SI Словения
SK Словакия
UK Обединено кралство


3. Към настоящия списък е приложен речник на термините, използвани от всяка държава-членка.


"Дъщерно дружество" на юридическо лице означава юридическо лице, ефективно контролирано от друго юридическо лице.


"Клон" на юридическо лице означава място на стопанска дейност без юридическа правосубектност, което изглежда дълготрайно установено, като например разширение на дружеството майка, има собствено управление и е материално обезпечено да води преговори с трети страни, така че на последните, макар да знаят, че при необходимост се установява юридическа връзка с дружеството майка, чието главно управление е в чужбина, не се налага да работят директно с това дружество майка, а могат да водят преговори на мястото на стопанска дейност, което представлява разширението.I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  3) Във всички държави-членки (1) услугите, считани за обществени в национален или местен план, могат да бъдат предмет на държавен монопол или на изключителни права, предоставени на частни доставчици (2). 3) а) Режимът, който се предоставя на дъщерни дружества (на чилийски дружества), учредени в съответствие с правото на държава-членка и чието седалище според устрой- ствения акт, главно управление или основно място на стопанска дейност в Общността не се отнася също до клоновете или представителствата, които са установени в друга държава-членка от чилийско дружество или предприятие. Това все пак не е пречка определена държава-членка да предоставя този вид режим на клоновете или представителствата, които са установени в друга държава-членка от чилийско дружество или предприятие, що се отнася до тяхната дейност на територията на първата от тези държави-членки, освен ако правото на Общността изрично го забранява.
  б) По по-неблагоприятен начин могат да бъдат третирани дъщерни дружества (на чилийски дружества), които са учредени в съответствие с правото на държава-членка на Общността и чието седалище според устройствения им акт или главно управление се намира единствено на територията на Общността, освен ако може да се покаже, че те имат реална и продължителна връзка с икономиката на една от държавите-членки. Учредяване на правни образувания  
  3) RO: едноличният управител или председателят на управител- ния съвет, както и половината от управителите на търговско дружество, са румънски граждани, освен ако в дружествения договор или в устава на дружеството не е посочено друго. Повечето одитори на търговски дружества и техните заместници са румънски граждани. SE: дружествата с ограничена отговорност или акционерните дружества могат да бъдат създадени от един или няколко учредители. Учредителите трябва или да пребивават в ЕИП (Европейското икономическо пространство), или да са юри- дическо образувание на ЕИП. Персоналните дружества могат да учредяват такива дружества, само ако всеки от членовете пребивава в ЕИП (3). За учредяването на правни образувания от всякакъв друг вид трябва да бъдат изпълнени съответните условия.  


(1) По отношение на Австрия, Финландия и Швеция никакви хоризонтални договорености не са били прилагани спрямо услугите, считани за обществени услуги.

(2) Обяснителна бележка: в някои сектори съществуват обществени услуги, като например сродните услуги на научните и техническите консултации, услугите от областта на изследванията и развитието на обществените и хуманитарните науки, услугите в областта на техническите опити и анализи, услугите, отнасящи се до околната среда, здравеопазването, транспорта и допълнителните и спомагателните услуги за всички видове транспорт. Изключителното право за тези услуги често се предоставя на частни лица например бенефициери на концесии, предоставени от публичните органи срещу някои задължения при предоставянето на услугите. Тъй като често пъти съществуват обществени услуги на други нива освен на централно, изготвянето на подробен и пълен списък на задълженията по сектори е практически невъзможно.

(3) Могат да бъдат допуснати дерогации от тези изисквания, ако се докаже, че не е необходимо лицето да пребивава в страната.
ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  Законодателство, отнасящо се до клоновете на чуждестранни дружества Законодателство, отнасящо се до клоновете на чуждестранните дружества
  3) SE: чуждестранните дружества, които не са учредили в Швеция юридическо лице, трябва да упражняват своята търговска дейност посредством клон, установен в Швеция и притежаващ независимо ръководство, както и отделно счетоводство. SE: строителните проекти с продължителност по-малко от година са освободени от изискванията за установяване на клон или определяне на представител, пребиваващ в страната. 3) SE: изпълнителният директор и най-малко 50 % от членовете на управителния съвет трябва да пребивават в ЕИП (Европей- ското икономическо пространство). SE: изпълнителният директор на клон трябва да пребивава в ЕИП (Европейското икономическо пространство) (1). SE: чужденците и шведските граждани, които не пребивават в Швеция и които желаят да упражняват търговска дейност в Швеция, трябва да посочат и да регистрират пред местните органи представител, пребиваващ в страната и отговарящ за тази дейност.
  PL: неконсолидирано в частта му за клоновете. SI: Чуждестранните дружества могат да установяват клонове, ако са вписани в търговския регистър на тяхната държава по произход най-малко една година преди това.
     
  Правни образувания: 3) BG: учредяването на чуждестранни доставчици на услуги, включително съвместни предприятия, може да бъде единствено под формата на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поне двама акционери. Учредяването на клонове става след получаване на разрешение. Неконсолидирано в частта за представителствата. Представителствата не могат да участват в икономическа дейност. В предприятия, в които публичният дял (държавен или общински) в акционерния капитал надхвърля 30 %, за прехвърлянето на тези дялове на трети страни се изисква разрешително. FI: придобиването от чужденци на дружествени дялове, които им предоставят повече от една трета от правата на глас в голямо финландско дружество или голямо промишлено или търговско предприятие (с повече от 1 000 заети лица или чийто оборот надхвърля 1 милиард EUR, или чието общо балансово число надхвърля 167 милиона EUR), трябва да бъде одобрено от финландските органи; това одобрение може да бъде отказано, само ако съществува заплаха за важни национални интереси. FI: чужденците, които пребивават извън Европейското икономическо пространство и упражняват търговска дейност в качеството си на частни предприемачи или на съдружници в дружество с ограничена отговорност или финландско съдружие, трябва да получат разрешение за упражняване на дейност. Ако определена чуждестранна организация или фондация, установена извън Европейското икономическо пространство, има намерение да работи във Финландия, като открие там клон, тя трябва да получи разрешение за упражняване на дейност. FI: ако най-малко половината от членовете на управителния съвет пребивават извън Европейското икономическо пространство, е необходимо разрешение. Все пак могат да бъдат допуснати и дерогации.
  FI: най-малко половината от учредителите на дружество с ограничена отговорност трябва да пребивават във Финландия или в една от другите страни от ЕИП (Европейското икономическо пространство). Все пак могат да бъдат допуснати и дерогации. HU: търговското присъствие трябва да бъде под формата на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, клон или представителен офис. PL: установяването на чужденци, предоставящи услуги, може да бъде само под формата на командитно дружество, на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество SK: всяко чуждестранно физическо лице, което трябва да се регистрира в търговския регистър като лице, упълномощено да представлява предприемач, е длъжно да представи разрешение за пребиваване в Словашката република.


(1) Могат да бъдат допуснати дерогации от тези изисквания, ако се докаже, че не е необходимо лицето да пребивава в страната.ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  Покупки на недвижими имоти: DK: наложени са ограничения на покупките на недвижими имоти от физически или юридически лица, които не пребивават в страната. Наложени са ограничения на покупките на селскостопански имоти от чуждестранни физически лица или юридически образувания. EL: съгласно Закон № 1892/89 всеки гражданин, който желае да придобие земя в граничните зони, трябва да получи за тази цел разрешение от Министерството на отбраната. Според установената административна практика разрешението се предоставя лесно за преки инвестиции. CY: неконсолидирано. HU: неконсолидирано в частта му за придобиването на държавна собственост. LT: неконсолидирано в частта му за придобиване на земя от физически и юридически лица. MT: неконсолидирано в частта му за придобиване на недвижими имоти. LV: неконсолидирано в частта му за придобиване на земи от юридически лица. Разрешено е даването на земи под аренда за максимален срок от деветдесет и девет години. PL: неконсолидирано в частта му за закупуването на държавна собственост, например правила, приложими за приватизацията (за метод 3). RO: физически лица, които не притежават румънско гражданство и не пребивават в Румъния, както и юридически лица, които не са с румънска националност и чието седалище не е в Румъния, не могат да придобиват собственост върху терени посредством актове inter vivos (за методи 3 и 4). Покупки на недвижими имоти:AT: при придобиването, покупката, лизинга и наемането на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица се изисква разрешение от компетентните регионални органи (Lander), които ще вземат предвид факта, че могат да бъдат засегнати съществени или несъществени икономически, социални или кул- турни интереси. BG: чуждестранни физически и юридически лица (включително посредством клонове) не могат да придобиват собственост върху земя. Български юридически лица с чуждестранно участие не могат да придобиват собственост върху земеделска земя. Чуждестранни юридически лица и чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, могат да придобиват собственост върху сгради и ограничени права на собственост върху недвижимо имущество с разрешение на Министерството на финансите. Изискването за разрешение не се прилага за лица, които са инвестирали в България. Чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, чуждестранни юридически лица и дружества, в които чуждестранното участие осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения, могат с разрешение да придобиват права на собственост върху недвижимо имущество в специфични географски райони, определени от Министерския съвет. IE: за придобиването на всякакви права върху земя в Ирландия от национални или чуждестранни дружества или от чуждестранни граждани е необходимо предварително писмено съгласие от Комисията за поземлени имоти. Ако съответната земя е предназна- чена за ползване с икономическа цел (освен земеделие), това ограничение отпада след издаване на съответно удостоверение от Министерството на предприятията и трудовата заетост. Тези разпоредби не се прилагат за земи, разположени в границите на градовете и населените места.
ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  SI: юридическите лица с чуждестранно капиталово участие, установени в Република Словения, могат да придобият недвижими имоти върху словенска територия. Клоновете (*), установени в Република Словения от чужденци, могат да придобиват само недвижими имоти, с изключение на земя, необходими за упражняването на икономическата дейност, за която са създадени. Специално разрешение е необходимо за придобиването на недвижими имоти, разположени на по-малко от 10 километра от границата, от дружества, в които мажоритарният дял от капитала или от правата на глас принадлежи пряко или непряко на юридически лица или на граждани на друга държава-членка. SK: нищо не е отбелязано, освен за земя (за методи 3 и 4). CZ: ограничения, отнасящи се до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните образувания могат да придобиват недвижими имоти, създавайки чешки юридически лица или участвайки в общи предприятия. За придобиването на земя от чуждестранни образува- ния се изисква разрешение. HU: неконсолидирано в частта му за придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически лица. LV: неконсолидирано в частта му за придобиването на земя от юридически лица. Разрешено е отдаването под аренда на земя за максимален срок от деветдесет и девет години. PL: за придобиването, пряко или непряко, на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица е необходимо разрешение.SK: ограничения, отнасящи се до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чужде- странните образувания могат да придобиват недвижими имоти, учредявайки словашки юридически лица или участвайки в съвместни предприятия. За придобиването на земя от чуждестранни образувания е необходимо разрешение (за методи 3 и 4). IT: неконсолидирано в частта му за придобиването на недвижими имоти. FI (Оландски острови): ограниченията се отнасят до правата на физическите лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, както и до правата на юридически лица, що се отнася до придобиването и притежаването на недвижими имоти на Оландските острови без разрешение от компетентните органи на тези острови. FI (Оландски острови): ограниченията се отнасят до правото на установяване и до правото на предоставяне на услуги от физически лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, и от юридически лица без разрешение от компетентните органи на Оландските острови.


(*) SI: според Закона за търговските дружества клоновете, установени в Република Словения, не са юридически лица, но по отношение на тяхната дейност третирането е същото, както за дъщерните дружества.ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  Инвестиции: FR: за придобиването на повече от 33,33 % от капитала или от правата на глас на съществуващите френски предприятия или на повече от 20 % във френските предприятия, които се търгуват публично, се прилага следното правило: - след изтичане на едномесечен срок от предварителната нотификация се дава мълчаливо разрешение, освен ако министърът по икономическите въпроси не е упражнил при изключителни обстоятелства правото си да отложи инвестицията. FR: чуждестранното участие в предприятията, приватизирани наскоро, може да бъде ограничено до променлива част от предложения публично дял от капитала, като тя се определя във всеки отделен случай от френското правителство. ES: за инвестициите в Испания от чуждестранни публични администрации или органи (което включва не само икономически, но и нестопански интереси на тези администрации или образувания), осъществени пряко или посредством дружества или други органи, пряко или непряко контролирани от чуждестранните правителства, се изисква предварителното разрешение на испанското правителство. PT: чуждестранното участие в предприятията, приватизирани наскоро, може да бъде ограничено до променлива част от предложения публично дял от капитала, като тя се определя във всеки отделен случай от португалското правителство. Инвестиции: BG: чуждестранните инвестиции се регистрират в Министерството на финансите единствено за целите на статистиката и данъчното облагане. Чуждестранен гражданин или дружество, в което чуждестранното участие осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения пряко или чрез други компании с чужде- странно участие, се нуждае от разрешение за: i) дистрибуция на оръжия, боеприпаси или военно оборудване; ii) банкови или застрахователни дейности или участие в банкови или застрахователни дружества; iii) проучване, разработване или добив на природни ресурси от териториалното море, континенталния шелф или изключи- телната икономическа зона; iv) придобиване на участие, което осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения в дружество, участващо в някоя от дейностите, изброени в точки i), ii) и iii) по-горе. По отношение на банковата и застрахователната дейност, посочени в точки ii) и iv), критериите за одобрение или разрешение са разумни и в съответствие със задължението по членове XVI и XVII от ГАТС.
ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  IT: могат да бъдат предоставени или запазени изключителни права за дружества, приватизирани наскоро. Правата на глас в тези дружества могат да бъдат ограничени в някои случаи. В продължение на пет години за придобиването на съществена част от дружествения капитал на дружества, които работят в областта на отбраната, транспортните услуги, телекомуникациите или енергетиката, може да се изисква одобрението на Министерството на финансите. FR: за упражняването на някои търговски, промишлени или занаятчийски (1) дейности е необходимо специално разрешение, ако изпълнителният директор не притежава разрешение за постоянно пребиваване. CY: образувания с чуждестранно участие трябва да имат внесен капитал, пропорционален на техните финансови потребности, а непребиваващите в страната трябва да финансират своето участие чрез внос на валута. Ако участието на непребиваващите в страната превиши 24 %, всяко допълнително финансиране за нуждите на оборотния капитал или други трябва да бъде осигурено от местни или чуждестранни източници пропорционално на участието на пребиваващите и непребиваващите в държавата. Когато става дума за клоновете на чуждестранни дружества, всички капитали, предназначени за първоначално инвестиране, трябва да произтичат от чуждестранни източници. Заемът от местни източници се разрешава само след започването на проекта и за финансиране на потребностите от оборотен капитал. HU: неконсолидирано в частта му за придобиване на държавна собственост. LT: инвестициите в организирането на лотарии са забранени съгласно Закона за чуждестранните инвестиции. MT: дружествата, в които имат участие юридически или физически лица, непребиваващи в страната, трябва да отговарят на същите изисквания за капитал, както и дружествата, които изцяло се притежават от пребиваващи в страната лица: дружества от затворен тип - 500 малтийски лири (MTL) (от които трябва да бъдат внесени най-малко 20 %); публични дружества - 20 000 MTL (от които трябва да бъдат внесени най-малко 25 %). Средствата, внесени като дял от дружествения капитал, който се притежава от непребиваващи в страната лица, трябва да идват от чужбина. Дружествата, в които непребиваващите в страната лица имат участие, трябва да представят молба за разрешение на министъра на финансите, за да могат да придобият помещения в съответствие с приложимото законодателство


(1) Тези търговски, промишлени или занаятчийски дейности се срещат в сектори като други услуги, предоставени на предприятията, строителството, дистрибуцията и услугите, свързани с туризма. Не се отнася до телекомуникационните и финансовите

услуги.


ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  CY: задължително е разрешение от централната банка за участието на всяко непребиваващо в страната лице в дружество или съдружие, учредено в Кипър. Чуждестранното участие във всички сектори и подсектори, включени в списъка със задължения, обикновено е ограничено до 49 %. Предоставянето на разрешение от органите за чуждестранно участие зависи от анализа на икономическите потребности на страната въз основа на следните критерии: а) предоставяне на нови услуги в Кипър; б) насърчаване на дейността, свързана с износ от страната, чрез развитието на съществуващите и на нови пазари; в) трансфер на модерни технологии, на ноу-хау и на нови техники за управление; г) подобряване на производствената инфраструктура на икономиката или на качеството на съществуващите продукти или услуги; д) допълнителни последици за съществуващите звена или дейности; е) жизнеспособност на предложения проект; ж) създаване на нови работни места за научни работници, подобряване на качеството и обучение на местния персонал. В изключителни случаи, когато определена запланувана инвестиция изпълнява в голяма степен повечето от критериите, отнасящи се до икономическите потребности, чуждестранното участие може да бъде разрешено над 49 %. В публичните дружества чуждестранното участие в капитала обикновено е разрешено до 30 %. Когато става дума за взаимоспомагателните дружества, то може да достигне до 40 %. Дружествата трябва да бъдат учредени в съответствие с дружественото право. Последното задължава чуждестранните дружества, които желаят да създадат място за стопанска дейност или офис в Кипър, да ги регистрират като чуждестранни клонове. Законодателството за валутния контрол изисква предварително одобрение от Централната банка за всяка регистрация от този вид. Това одобрение зависи от политиката за чуждестранни инвестиции, приложима в този момент за всичко, което се отнася до планираните дейности на чуждестранното дружество в Кипър и до общите критерии за инвестиране, посочени по-горе. HU: неконсолидирано в частта му за придобиване на държавна собственост. MT: Законът за дружествата (загл. 386), който урежда предоставянето на услуги от лицата, непребиваващи в страната, чрез регистрацията на местно дружество, и законът за сделките с чужбина (загл. 233), който урежда емисията, покупката, продажбата и обратното изкупуване на ценни книжа, които не се търгуват на борсата в Малта, продължават да се прилагат.  
ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  PL: учредяването на дружество с чуждестранно участие изисква получаването на разрешение в следните случаи: - учредяване на дружество, покупка или придобиване на участие в съществуващо дружество; разширяване на дейността на дружеството, когато тя се отнася най-малко до една от следните области: - управление на морски пристанища и летища; - сделки с недвижими имоти или участие като посредник в сделки с недвижими имоти; - доставки за отбранителната промишленост, за които не се прилагат други изисквания при издаването на лицензи; - търговия на едро с вносни потребителски стоки; - предоставяне на услуги в областта на юридическите съвети; - учредяване на общо предприятие с чуждестранно участие, в което полската страна е държавно юридическо лице и участва в първоначалния капитал с апортна вноска; сключване на договори, предвиждащи правото да се ползват държавни имоти в продължение на повече от шест месеца или придобиването на такива имоти. SI: за финансови услуги разрешението се издава от органите, посочени в раздел "Специфични задължения" и при условията, които са посочени в тях. Не се налага никакво ограничение при създаването на ново предприятие (инвестиции "на зелено").  
    Субсидии Правото на получаване на субсидии от Общността или от нейните държави-членки може да бъде запазено за юридически лица, установени на територията на дадена държава-членка или в някоя от нейните географски области. Неконсолидирано в частта му за субсидиите за изследвания и развитие. Неконсолидирано в частта му за клоновете, установени в държава-членка от дружество извън Общността. Предоставянето или субсидирането на обществена услуга не нарушава това задължение. Поетите задължения от настоящия списък не задължават Общността, нито нейните държави-членки да субсидират услуга, предоставена от източник извън нейната територия. Ако субсидиите се предоставят на физически лица, те могат да бъдат запазени за гражданите на определена държава-членка.
ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  Валутен режим (1), (2), (3), (4): 1), 2), 3), 4) BG: за плащания и трансфери в чужбина се изисква разрешение от Българска народна банка, когато те са свързани с инвестиции, държавни заеми и заеми, гарантирани от държавата (5). 1), 2) SK: за текущи плащания съществуват ограничения при покупката на валута за лични нужди от граждани, пребиваващи в страната. При сделките с капитали приемането на кредити от чуждестранни граждани, преките инвестиции на капитали в чужбина, придобиването на недвижими имоти в чужбина и покупката на чуждестранни ценни книжа подлежат на валутни разрешения. Валутен режим (6) 4) CY: законодателството за валутния контрол обикновено не разрешава на лица, непребиваващи в страната, да получават заеми от местни източници.


(1) CZ: прилага се недискриминационен валутен режим, включващ:

а) ограничаване на сумата във валута, която могат да придобият гражданите, пребиваващи в страната, за лични нужди,

б) задължение за чешките граждани, пребиваващи в страната, да получат разрешение за приемане на кредити от страна на чужденци, за преки капиталови инвестиции в чужбина, за придобиване на недвижими имоти в чужбина и за покупка на чуждестранни ценни книжа.

(2) PL: съществува недискриминационен режим за валутен контрол на ограниченията върху валутните сделки и режима за разрешителни (общи и индивидуални) за тези сделки, които се вписват сред другите ограничения на движенията на капитали и на плащанията. Валутните операции, посочени по-долу, изискват предварително разрешение:

- изнасяне на чужда валута,

- внасяне на полска валута в страната,

- прехвърляне на правото на собственост на валутни авоари между лица с полско и чуждестранно гражданство,

- предоставяне и използване на заеми или кредити от лица с полско гражданство при валутните операции,

- определяне или осъществяване на плащания в чуждестранна валута в Полша за стоки, недвижими имоти, права на собственост, услуги или труд, предоставени в страната,

- откриване и притежаване на банкови сметки в чужбина,

- придобиване и притежаване на чуждестранни ценни книжа и придобиване в чужбина на недвижима собственост,

- поемане на други задължения с подобни последици в чужбина. (3) SK: указания, предоставени за по-голяма прозрачност.

(4) BG: съществува недискриминационен режим за валутен контрол на чуждестранните валути при трансферите и плащанията, свързани с текущи операции: i) ограничения върху изнасянето и внасянето на национална или чуждестранна валута в брой; ii) ограничения върху придобиването на чуждестранна валута от граждани, пребиваващи в страната, за лични цели; iii) чуждестранни работници могат да купуват чуждестранна валута до 70 % от трудовото си възнаграждение; iv) плащанията и трансферите в чуждестранна валута в чужбина се извършват от банките; v) за едностранни трансфери е необходимо разрешение от БНБ; vi) плащанията на територията на Република България се извършват в български левове.

(5) Чуждестранни граждани имат право да прехвърлят в чужбина следните приходи и компенсации, произтичащи от инвестиции в Република България: получени печалби, компенсация за отчуждаване на инвестицията за цели на държавата, постъпления от ликвидация или продажба на цялата инвестиция или част от нея, сума, получена при изпълнение на иск, обезпечен във валута посредством залог или ипотека.

(6) PL: бележката под линия относно "достъпа до пазарите" важи и за националното третиране.


ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  Услуги, свързани с използването на ядрената енергия за мирни цели 1), 2), 3), 4) BG: неконсолидирано в частта му за услугите, свързани с изследване, добиване и обработване на делящи се материали и материали за ядрен синтез или на материали, от които те се получават, с търговия с тях, с поддържането и ремонта на оборудване и системи в съоръженията за производство на ядрена енергия, с транспортирането на такива материали и отпадъците от тяхното обработване, с използването на йонизиращо лъчение и за всякакви други услуги, свързани с използването на ядрена енергия за мирни цели (вкл. инженерингови и консултантски услуги, услуги, свързани със софтуер и т.н.). Приватизация (1) 3) BG: неконсолидирано в частта му за участието в приватизацията чрез държавни облигации за външния дълг и за секторите на услугите и/или за доставчиците на услуги, които не са предмет на приватизация по годишната приватизационна програма. RO: неконсолидирано. 4) Неконсолидирано, освен в частта му за влизането и временното пребиваване (2) в определена държава-членка освен изискването за анализ на икономическите потребности (3), на следните категории физически лица, предоставящи услуги: i) временното пребиваване при командировка в дружеството (4) на физически лица от посочените по-долу категории, при условие че лицето, което предоставя услуги, е юридическо лице и съответните лица са използвани пряко от него или са съдружници (освен в качеството си на мажоритарни акционери) най-малко в продължение на дванайсетте месеца, които непосредствено предшестват тяхната командировка. BG: броят на командированите лица не надхвърля 10 % от средния годишен брой на българските граждани, наети на работа от съответното българско юридическо лице (когато на работа са наети по-малко от 100 души, броят на командированите лица може с разрешение да надхвърли 10 %). Приватизация 3) BG: неконсолидирано в частта му за участието в приватиза- цията чрез инвестиционни ваучери или други преференциални приватизационни методи, при които се изискват българско гражданство и постоянно пребиваване. RO: неконсолидирано. 4) Неконсолидирано, освен в частта му за физическите лица, посочени в "Достъп до пазара". Директивите на Общността относно взаимното признаване на дипломи не се прилагат към граждани от трети държави. Признаването на дипломи, необходими за упражняването, от граждани на държави извън Общността, на регулирани професии, остава от компетентността на всяка държава-членка, освен при наличието на разпоредба от правото на Общността с противоположен смисъл. Правото да се упражнява регулирана професия в определена държава-членка не означава и право тя да бъде упражнявана в друга държава-членка.
     
(1) RO: 30 % от капитала на търговските дружества, които са държавна собственост, бяха раздадени безплатно на румънските граждани посредством т.нар. "сертификати за собственост", които не могат да бъдат продадени на чуждестранни юридически и физически лица.

RO: Останалите 70 % от капитала на тези дружества ще бъдат обявени за продажба.

RO: В рамките на процеса на приватизация чуждестранните инвеститори могат да купуват активи и дялове в търговски дружества. В това отношение румънските юридически и физически лица имат предимство. При приватизацията по метода MEBO (мениджърско-работническо изкупуване) правото за купуване на търговско дружество е запазено за неговите работници.

(2) Продължителността на "временното пребиваване" е определена от държавите-членки и при необходимост от законодателството и регламентите на Общността, които се отнасят до влизането, пребиваването и работата. Точната продължителност на това пребиваване може да се променя според категориите на физическите лица, посочени в настоящия списък. За категория i) продължителността на пребиваването е ограничена в следните държави-членки, както следва: BG - ограничена на една година, но може да бъде продължена с една година, като общата продължителност не може да надхвърля три години; EE - ограничена на три години, но може да бъде продължена с две години за обща продължителност, която не превишава пет години;

LV - пет години;

LT - три години, възможност за продължаване с две години само за лица, заемащи отговорна длъжност;

PL и SI - една година с възможност за продължаване. За категория ii) продължителността на пребиваването е ограничена в следните държави-членки, както следва:

BG - три месеца в рамките на една календарна година;

EE - деветдесет дни за период от шест месеца;

PL - три месеца;

LT - три месеца за година;

HU, LV и SI - деветдесет дни.

(3) Всички други разпоредби на законодателството и регламентите на Общността и на държавите-членки, отнасящи се до влизането, пребиваването, трудовата заетост и социалната сигурност, продължават да се прилагат, включително регламентите, които се отнасят до продължителността на пребиваването, минималната заплата и колективните трудови договори.

(4) "Командированите служители на дружеството" са физически лица, използвани от юридическо лице, различно от организация с нестопанска цел, установена на територията на Чили, които временно са командировани с цел предоставянето на услуга в рамките на търговско присъствие на територията на дадена държава-членка; съответните юридически лица трябва да имат свое място на стопанска дейност на територията на Чили, а лицето трябва да бъде командировано към някое предприятие

(офис, клон или дъщерно дружество) на посоченото юридическо лице, което реално осигурява предоставянето на подобни услуги на територията на дадена държава-членка, за която се прилага Договорът за ЕО.


ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ    
В ТОЗИ СПИСЪК    
  а) лица, заемащи отговорна длъжност в юридическо лице, които се контролират и получават общи насоки от съвета на директорите или акционерите на дружеството или от техния равностоен органи и които: - управляват предприятието или отдел или поздразделение на пред- приятието, - упражняват надзор и контрол върху работата на други служители, упражняващи ръководни, надзорни или професионални функции, - притежават правото лично да назначават и освобождават служители или да дават препоръки по въпросите за назначаване и освобождаване, или други кадрови въпроси, - BG: и които не изпълняват пряко задачи, свързани с настоящото предоставяне на услуги на предприятието. RO: физическите лица, изпълняващи ръководни функции, са лица със съответното висше образование, които в рамките на една организация имат за задача да ръководят тази организация или някой(е) от нейните отдели или подразделения. б) лицата на работа в определено юридическо лице, които притежават необичайни познания, които са от съществено значение за обслужването, изследователското оборудване, технологиите или управлението на пред- приятието. Оценката на такива познания може да отразява освен специфичните познания за предприятието, високо ниво на квалификация за вида работа или професия, изискваща специфични технически познания, включително членство в акредитирана професия. RO: физически лица, изпълняващи експертни функции, са лица, които имат университетска степен по специалността на длъжността, която заемат. ii) временното пребиваване на физически лица от следните категории: а) лица, които не пребивават на територията на дадена държава-членка, за която се прилагат Договорите за ЕО, които представляват лице, което предоставя услуги, и желаят да пребивават временно на тази територия с цел да провеждането на преговори за предоставяне на услуги или сключване договори за продажба на услуги за сметка на този доставчик, при условие че тези представители не извършват преки продажби на широката публика и не предоставят самите те услуги (допълнително условие за ЕЕ, HU, LV и SI: да не получават за своя сметка възнаграждение от източник, който се намира на територията на съответната държава-членка); б) лица, използвани в качеството на служители на отговорна длъжност, както е посочено в точка i), буква а) по-горе, от юридическо лице и които имат задачата да осигурят в дадена държава-членка търговско присъствие на чилийски доставчик на услуги, ако: - тези представители не извършват преки продажби или предос- тавяне на услуги (допълнително условие за ЕЕ, HU, LV и SL: да не получават за своя сметка възнаграждение от източник, който се намира на територията на съответната държава-членка), и - доставчикът на услуги има основно място на стопанска дейност на територията на Чили и няма никакъв друг представител, офис, клон или дъщерно дружество на територията на тази държава. FR: изпълнителният директор на промишлено, търговско или занаятчийско предприятие (1) трябва да получи специално разрешение, ако не притежава разрешително за пребиваване. IT: достъпът до промишлените, търговските или занаятчийските дейности зависи от издаването на разрешение за пребиваване и на специално разрешение. iii) неконсолидирано освен в частта за влизането и временното пребиваване в определена държава-членка без изискване за анализ на икономическите потребности освен в случаите, когато това е посочено за някой отделен подсектор, на следните категории физически лица. Достъпът зависи от следните условия (2): Изисквания за пребиваване AT: изпълнителните директори на клонове и на юридически лица трябва да пребивават в Австрия; физическите лица на работа в юридическо лице или клон, които следят за спазване на австрийското търговско законодателство, трябва да пребивават в Австрия. MT: правилата в областта на имиграцията, предвидени в Закона за имиграцията (загл. 217), определят издаването на разрешения/ документи за пребиваване.
     
  (1) Тези търговски, промишлени или занаятчийски дейности се срещат в сектори като други услуги, предоставени на предприятията, строителството, дистрибуцията и услугите, свързани с туризма. Не се отнася до телекомуникационните и финансовите услуги.  
  (2) Договорът за предоставяне на услуги трябва да спазва законодателството и регламентите на Общността и на държавата-членка, в която се използва  
  - физическите лица отговарят временно за предоставянето на услуга като служители на юридическо лице, което няма търговско присъствие на територията на някоя държава-членка на Европейската общност, - юридическото лице е сключило договор за предоставяне на услуги за срок, който не превишава три месеца, с краен потребител в съответната държава-членка, чрез публичен търг или чрез друга процедура, която гарантира, че договорът е сключен добросъвестно (публикуване на офертата за сделка), когато това условие се прилага или е установено в държавата-членка в съответствие със законите и регламентите на Общността или на нейните държави-членки, - физическото лице, което желае да бъде прието, трябва да предлага посочените услуги в качеството си на служител на юридическото лице, което предоставя услуги най-малко по време на годината (две години за Гърция), предшестваща командировката, - влизането и временното пребиваване в съответната държава-членка ще бъдат разрешени за срок, който не превишава три месеца за период от дванайсет месеца (6 месеца за Естония; 24 месеца за Нидерландия) или за продължителността на договора, ако тя е по-кратка, - физическото лице трябва да притежава университетска диплома и професионален опит, каквито се изискват за съответния сектор или дейност в държавата-членка, в която е предоставена услугата, - задължението се отнася само до дейността, която е предмет на договора; то не предоставя право за упражняване на професия с професионалното звание, признато в съответната държава-членка, - броят на лицата, посочени от договора за предоставяне на услуги, няма да бъде по-висок от броя, който е необходим за изпълнението на договора, определен съгласно законите, регламентите и изискванията на Общността и на държавата-членка, в която е предоставена услугата, договорът за предоставяне на услуги трябва да се отнася до една от посочените по-долу дейности, при условие че бъдат изпълнени допълнителните условия, посочени от държавата-членка за съответния подсектор:  
  - юридически услуги,  
  - счетоводни услуги,  
  одиторски услуги,  
  - услуги за предоставяне на данъчни съвети,  
  - архитектурни услуги, градоустройство и пейзажна архитектура,  
  - инженерни услуги и интегрирани инженерни услуги,  
  - медицински, зъболекарски услуги и услуги, предоставени от акушерки,  
  - ветеринарни услуги,  
  - услуги, предоставени от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал,  
  - услуги от областта на информатиката и сродни услуги,  
  - научноизследователски услуги,  
  - реклама,  
  - услуги за проучване на пазара и за провеждане на анкети,  
  - услуги за съвети в областта на мениджмънта,  
  - сродни услуги на услугите за съвети в областта на мениджмънта,  
  - услуги за технически опити и анализи,  
  - сродни услуги на услугите за научни консултации,  
  - услуги за съвети и консултации в областта на земеделието, лова и лесовъдството,  
  - услуги за съвети и консултации в областта на риболова,  
  - услуги в областта на добивната промишленост,  
  - поддръжка и ремонт на оборудване,  
  - фотографски услуги,  
  - услуги, свързани с организацията на конгреси,  
  - преводачески услуги,  
  - строителни услуги,  
  - проучвателни дейности на местности,  
  - услуги, свързани с околната среда,  
  - услуги в областта на висшето образование,  
  - услуги, свързани с обучението на възрастни,  
  - услуги на туристически агенции и туристически организации,  
  - туристически услуги от екскурзоводи,  
  - услуги, свързани със спектакли,  
  - услуги на информационни агенции,  
  - услуги, свързани с продажбата на оборудване или с прехвърлянето на патенти.  
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА      
А. Професионални услуги      
а) юридически съвети в областта на вътрешното и международното публич- но право (с изключение на правото на Общността). CZ, EE, LV, PL, RO, SI, SK: CPC 861. BG: когато доставчикът на услугата е квалифициран адвокат (1) (част от CPC 861) 1) EE: неконсолидирано за CPC 861 с изключение на CPC 86190. FR, PT, SI: неконсолидирано в частта за изготвянето на юридически документи. SE: неконсолидирано, ако лицето упражнява професията Advokat (юрист, съдебен пълномощник, адвокат) или адвокат в ЕИП (Европейското иконо- мическо пространство) в съответното звание, придобито в неговата страна по произход (2). CY, MT: неконсолидирано. 1) FR, PT, SI: неконсолидирано в частта за изготвянето на юридически документи. DK: предоставянето на юридически съвети е запазено за юристи, които притежават датско разрешително да упражняват професията, и за юридическите кабинети, регистрирани в Дания. SE: неконсолидирано, ако лицето упражнява професията Advokat (юрист, адвокат, съдебен пълномощник) или адвокат в ЕИП (Европейското икономическо пространство) в съответното звание, придобито в неговата страна по произход. EE: неконсолидирано за CPC 861 с изключение на CPC 86190. AT: чуждестранните юридически съветници трябва да са вписани в своята национална адвокатска колегия; те могат да ползват своето професионално звание само при позоваване на местоположението на колегията, където са регистрирани в своята страна по произход. CY, MT: неконсолидирано.  
       
  2) CY, MT: неконсолидирано. 3) DE: достъп, определен от принадлежността към адвокатска колегия в съответствие с федералното законодателство на юридическите професии, което ограничава упражняването на професията еднолично или в съдружие. FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции) или за SCP. FI: за предоставянето на юридически услуги в качеството на член на националната адвокатска колегия, гражданството на една от страните от ЕИП (Европейско икономическо пространство) е задължително. AT, CY, MT, RO: неконсолидирано. CZ: никакво ограничение по отношение на чуждестранното право. За упражняването на дейности, които засягат чешкото право, приемането в чешката адвокатска колегия или в чешката камара на юристите, специали- зирали в областта на търговското право, е задължително 2) CY, MT: неконсолидирано. 3) DK: предоставянето на юридически съвети е запазено за юридическите кабинети, регистрирани в Дания. Единствено юристите, които притежават датско разрешително да упражняват професията, и юридическите кабинети, регистрирани в Дания, могат да притежават дялове от датски юридически кабинет. Единствено юристите, които притежават датско разрешително да практикуват, могат да участват в управителния съвет на датски юридически кабинет или да участват в неговото ръководство. AT, CY, MT, RO: неконсолидирано. CZ: адвокатите и специалистите по чешко търговско право трябва да имат дипломи от чешки университети. EE: няма за CPC 86190. Неконсолидирано за СРС 861 с изключение на СРС 86190. FR: упражняването на професия, свързана с правото на страната домакин и с международното право (вкл. правото на Общ- ността), е свободно за членовете на регулираните юридически и съдебни професии (3).


(1) BG: консултациите относно законодателството не включват: правно представителство пред юрисдикция (правна или неправна) и административни органи, както и подготвяне на правни документи за тези процедури; изразяване на правни становища относно закони, различни от законите на юрисдикцията, където доставчикът на услугата е квалифициран като адвокат,и извънсъдебно правно представителство, свързано с правата и задълженията на българските граждани.

(2) Ако не упражняват професията advokat или адвокат в ЕИП, съответстваща на тяхната страна по произход, чуждестранните юристи могат свободно да предлагат юридически съвети.

(3) Достъпът до тези професии се урежда от френския вакон № 90-1259 от 31 декември 1990 г., който дава достъп до всички юридически и съдебни дейности.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА    
  EE: няма за CPC 86190. За СРС 861 с изключение на СРС 86190 търговското присъствие е ограничено до независимите юристи и до юридическите кабинети, учредени като дружества с ограничена отговорност и в тези случаи разрешителното се получава от колегията (Advokatuur). Според устава на колегията (Advokatuuri pohimaarus) само естонските граждани имат право да създават юридически кабинет. Присъединяването към колегията зависи от изпълнението на следните условия: а) две години практически опит като помощник-адвокат; б) успешно представяне на изпит, и в) работа в продължение на три години като главен помощник. След това е възможно да се държи изпит за адвокат (задължително е много добре да се познава естонското право и да се говори свободно естонски език). Нотариусите извършват държавни услуги и са назначени от Министерството на правосъдието. HU: търговското присъствие трябва да е под формата на професионално сдружение с адвокат унгарец (ugyved), кабинет на адвокати (ugyvedi iroda) или представителство LV: нищо не е отбелязано за услугите, свързани с предоставянето на съвети за правото на страната по произход и международното публично право. За СРС 861 с изключение на услугите за съвети, отнасящи се до правото на страната по произход и международното публично право, се изисква разрешително, издадено от Министерството на правосъдието, и познание на латвийски език. Един правоспособен юрист може да оказва всякакви юридически услуги с изключение на представителство в наказателен процес. Единствено заклетите адвокати могат да представляват страните в наказателен процес. Заклетите адвокати и нотариуси трябва да отговарят на определени изисквания за гражданство. Те трябва да са навършили 25 години, да знаят латвийски, да притежават диплома от Латвийския университет или от друг университет, признат от юридическия факултет на Латвийския университет, и да имат практически опит. Заклетите адвокати трябва да се явят на изпит в съответствие с правилника, изготвен от Съвета на заклетите адвокати. Заклетите нотариуси трябва да се явят изпит в съответствие с наредба, приета от Министерството на правосъдието в сътрудничество със Съвета на заклетите нотариуси. PL: задължително разрешение за установяване. Условия за гражданство. SI: търговско присъствие се приема само за едноличните търговци и юридическите кабинети с неограничена отговорност (персонални дружества). Единствено правоспособни адвокати могат да бъдат съдружници в тях. За предоставяне на юридически услуги, които се отнасят до националното законодателство, присъе- диняването към колегията (Odvetniska zbornica Slovenije) е задължително. Съгласието на колегията е необходимо за създаването на юридически кабинет. Адвокатите, които нямат словенско гражданство и които притежават разрешително да упражняват професията си в друга държава-членка, могат да бъдат приети в колегията само при представяне на удостоверение за познаване на словенското право и ако владеят добре словенски език. Нотариусите извършват държавни услуги. Могат да се предоставят и лицензи за концесия. SK: няма ограничения за чуждестранното право. За упражняване на дейности, които се отнасят до вътрешното право, приемането в словашката колегия или в словашката камара на юристите, специалисти по търговско право, е задължително. SI: адвокатите, които нямат словенско гражданство и които притежават разрешително да упражняват професията си в друга държава-членка, могат да бъдат приети в колегията, само след като представят удостоверение за познаване на словенското право и ако владеят добре словенски език. SK: адвокатите и специалистите по словашко търговско право трябва да притежават дипломи от словашки университети.
     
  SE: при предоставянето на услуги за юридически съвет в качеството на advokat, е забранено да се упражнява тази професия в сътрудничество с лица, които не са аdvokats, или под формата на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество, освен ако бъдат изпълнени някои условия. LU: правото на страната по произход и международното право (1) предвиждат вписването като avocat в адвокатската колегия на Люксембург. 4) Нексонсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че бъдат спазени особените ограничения, посочени по-долу: AT, CY, MT, RO: неконсолидирано. FR: предоставянето на юридически съвети и изготвянето на юридически документи като основна дейност за широката публика по правило са запазени за членовете на регулираните юридически и съдебни професии (2). Тези дейности могат също така да бъдат упражнявани допълнително към основната дейност от упражняващите други регулирани професии или от квалифицирани лица. AT: по искане на клиент юридически съветници могат временно да отидат на австрийска територия, за да осигурят предоставянето на определена услуга. FI: за да може дадено лице да предлага юридически услуги като член на националната адвокатска колегия, то трябва да има гражданство на една от страните от ЕИП (Европейско икономическо пространство). SE: при предоставянето на услуги за юридически съвет в качеството на Advokat е забранено да се упражнява тази професия в сътрудничество с лица, които не са Advokats или под формата на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество, освен ако бъдат изпълнени някои условия. LV: за СРС 861 с изключение на услугите, свързани с предоставянето на съвети за правото на страната по произход и международното публично право, се изисква разрешително, издадено от Министерството на правосъдието и познание на латвийски език. Един правоспособен юрист може да оказва всякакви юридически услуги с зключение на представителство в наказателен процес. Единствено заклетите адвокати могат да представляват страните в наказателен процес. Заклетите адвокати и нотариуси трябва да отговарят на определени изисквания за гражданство. Те трябва да са навършили 25 години, да знаят латвийски, да притежават диплома от Латвийския университет или от друг университет, признат от юридическия факултет на Латвийския университет, и да имат практически опит. Заклетите адвокати трябва да се явят на изпит в съответствие с правилника, изготвен от Съвета на заклетите адвокати. Заклетите нотариуси трябва да се явят на изпит в съответствие с наредбата, приета от Министерството на правосъдието в сътрудничество със Съвета на заклетите нотариуси. SE: за да притежават званието advokat (юрист/адвокат/процесуален представител), съответните лица трябва да са членове на шведската адвокатска колегия. Член на тази колегия може да бъде само лице, което отговаря на изискването за шведско гражданство или гражданство на някоя страна от ЕИП и пребиваване в Швеция или в някоя страна на ЕИП. Когато определено лице, което има правото да упражнява професията аdvokat в държава от ЕИП, желае да я упражнява постоянно в Швеция със званието от своята страна по произход, то трябва да се впише в шведската адвокатска колегия. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че бъдат спазени особените ограничения, посочени по-долу: DK: предоставянето на юридически съвети е запазено за юристи, които притежават датско разрешително да упражняват професията си. За да бъде издадено такова разрешително, лицето трябва да издържи успешно изпит по право. AT: чуждестранните юридически съветници трябва да са вписани в своята национална адвокатска колегия; те могат да ползват своето професионално звание само като позоваване на местоположението на колегията, в която са регистрирани в своята страна по произход. SE: за да се представят със званието Advokat (юрист, адвокат, процесуален представител), съответните лица трябва да бъдат членове на шведската адвокатска колегия. За да бъдат членове на тази колегия,трябва да бъдат шведски граждани и да живеят в Швеция. CY, MT, RO: неконсолидирано.
  (1) Международното право включва също и правото на Общността.  
  (2) Достъпът до тези професии се урежда от френския вакон № 90-1259 от 31 декември 1990 г., който дава достъп до всички юридически и съдебни дейности  
     
б) Счетоводни услуги (CPC 86212 освен одиторски услуги, 86213, 86219) Неконсолидирано освен за BE, DE, DK, ES, SE и UK, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу условия и особени ограничения: BE, DE, DK, ES, SE и UK: университетска диплома, професионално образование и три години професионален опит в сектора. DE: неконсолидирано за дейностите, запазени за Rechtsanwalt. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: неконсолидирано. 2) RO: неконсолидирано 3) DE: забранено предоставяне за GmbH & CoKG и за EWIV. FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции) и за SCP. PT: достъп, запазен за професионални предприятия. IT: достъп, запазен за физическите лица. Разрешено е професионалното сдружаване на физическите лица (освен под формата на дружества). AT: участието на чуждестранни счетоводители (които трябва да бъдат одобрени в съответствие със законодателството на тяхната страна по произход) в дружествения капитал на едно австрийско юридическо лице и техният дял от резултатите от неговата дейност не може да превишават 25 %; това се отнася само до лица, които не са членове на австрийската съсловна организация. CY: достъпът до пазара е запазен за физически лица, които са получили съответно разрешение от министъра на финансите в зависимост от икономическите потребности на страната. Критериите, приложими за тази цел, са аналогични с критериите, приложими в случай на чуждестранни инвестиции (виж раздел "Хоризонтални задължения"), доколкото те се прилагат за този подсектор и като при всички случаи се има предвид състоянието на трудовата заетост в този подсектор. Разрешени са професионалните сдружения (съдружия) на физически лица. Не е разрешено дружество. Неконсолидирано освен за BE, DE, DK, ES, SE и UK, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения": DK: предоставянето на юридически съвети е запазено за юристите, които притежават датско разрешително за упражняване на профе- сията. За да бъде издадено такова разрешително, лицето трябва да издържи успешно изпит по право. SE: за да се представят със званието Advokat (юрист, адвокат, процесуален представител), съответните лица трябва да бъдат членове на шведската адвокатска колегия. За да бъдат членове на тази колегия, те трябва да бъдат шведски граждани и да живеят в Швеция. 1) FR, IT, MT, RO, SI: неконсолидирано. AT: никакво представителство пред компетентните органи. 2) RO: неконсолидирано. 3) DK: чуждестранните счетоводители могат да учредят съдружия с правоспособни датски счетоводители с разрешение на Датската агенция за търговията и дружествата. RO: неконсолидирано.
     
  LV: собственикът на акции или ръководителят на дадено предприятие трябва да бъде заклет одитор в Латвия. Могат да бъдат заклети одитори лица, които са навършили 25 години и които: a) притежават диплома за висше образование по икономика или в друга специализирана област, ако са положили успешно изпит по основна икономическа теория; б) имат най-малко три години опит в областта на одита, признати от латвийската съсловна организация на заклетите одитори; в) положили са успешно изпит за правоспособност и са получили лиценз за заклет одитор в съответствие с изискванията на латвийската съсловна организация на заклетите одитори; г) имат отлична репутация. SI: търговското присъствие трябва да приеме формата на юридическо лице RO: неконсолидирано. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: FR: лицата, упражняващи професията, които не живеят в Общността, могат да получат разрешение да предоставят услуги с решение на министъра на икономиката, финансите и бюджета и със съгласието на министъра на външните работи. Изискването за пребиваване не може да превишава пет години. IT: изискване за пребиваване за Ragionieri-Periti commerciali. DK: задължително пребиваване освен при решение в обратен смисъл на Датската агенцията за търговията и дружествата. AT: по искане на клиент счетоводители могат да отидат временно на австрийска територия, за да предоставят там определена услуга. Все пак физическите лица, които предоставят счетоводни услуги, са длъжни по правило да имат място на дейност (търговско присъствие) в Австрия. Никакво представителство пред компетентните органи. LV: собственикът на акции или ръководителят на дадено предприятие трябва да бъде заклет одитор в Латвия. Могат да бъдат заклети одитори лица, които са навършили 25 години и които: a) притежават диплома за висше образование по икономика или в друга специализирана област, ако са положили успешно изпит по основна икономическа теория; б) имат най-малко три години опит в областта на одита, признати от латвийската съсловна организация на заклетите одитори; в) положили са успешно изпит за правоспособност и са получили лиценз за заклет одитор в съответствие с изискванията на латвийската съсловна организация на заклетите одитори; г) имат отлична репутация. RO: неконсолидирано. SI: ограничения, наложени на физическите лица, използвани изключително от юридически лица. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK, IT: задължително пребиваване. RO: неконсолидирано. SI: неконсолидирано, освен както е посочено в колоната "Достъп до пазарите".
     
  Неконсолидирано освен за AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу условия и особени ограничения: AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK и SE: университетска диплома, професионална компетентност и три години професионален опит в този сектор. AT: изпит пред австрийската съсловна организация. Работодателят трябва да бъде член на съответната съсловна организация в страната по произход, ако има такава. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако годишната брутна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. DE: неконсолидирано за дейностите, запазени от закона за Wirtschaftsprufer. LV: собственикът на акции или ръководителят на дадено предприятие трябва да бъде заклет одитор в Латвия. Могат да бъдат заклети одитори лицата, които са навършили 25 години и които: a) притежават диплома за висше образование по икономика или в друга специализирана област, ако са положили успешно изпит по основна икономическа теория; б) имат най-малко три години опит в областта на одита, признати от латвийската съсловна организация на заклетите одитори; в) положили са успешно изпит за правоспособност и са получили удостоверение за заклет одитор в съответствие с изискванията на латвийската съсловна организация а заклетите одитори; г) имат отлична репутация. SI: ограничения, наложени на физическите лица, използвани изключително от юридическите лица. Неконсолидирано освен за AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения"
     
б) Одиторски услуги (*) (1) (CPC 86211 и 86212 освен "счетоводни услуги") 1) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI и UK: неконсолидирано. LT: не е отбелязано нищо, освен факта, че докладът на одитора трябва да бъде подготвен съвместно с одитор, регистриран да упражнява дейност в Литва. 2) BG, RO: неконсолидирано. 1) AT, BE, BG, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI и UK: неконсолидирано. LT: не е отбелязано нищо, освен факта, че докладът на одитора трябва да бъде подготвен съвместно с одитор, регистриран да упражнява дейност в Литва. 2) BG, RO: неконсолидирано.
     
  (*) Обяснителна бележка: тъй като е задължително търговско присъствие, за да се упражнява одиторска дейност, трансграничната доставка е неконсолидирана. Единствено законно установилите се одитори могат да бъдат одобрени от професионалните национални органи. Това одобрение е необходимо условие за упражняване на дейността.  
  (1) SI: съгласно словенското право одиторските услуги трябва да бъдат предоставяни от дружества, а не от физически лица.  
     
  3) BE: забранено предоставяне за SA и Societe en commandite. DE: забранено предоставяне за GmbH & CoKG и за EWIV. FR: разрешени са одитите по устав за всички дружества освен за SNC, SCS и вторичните представителства. PT: запазен достъп за професионалните сдружения. IE: запазен достъп за съдружия.IT: достъпът до ценните книжа на Ragioneri-Periti commerciali и на Dottori commerciali е запазен за физическите лица. Разрешено е професионалното сдружаване на физическите лица (освен под формата на дружества). FI: най-малко един от одиторите на всяко финландско дружество с ограничена отговорност трябва да пребивава в една от страните на ЕИП (Европейското икономическо пространство) или да участва в притежаващо разрешение за упражняване на дейност одиторско дружество. SE: единствено правоспособните одитори от ЕИП могат да предоставят услуги за юридически одит в някои дружества, и по-специално във всички акционерни дружества. Единствено тези лица могат да учредяват съдружия или да имат участия в дружества, които осъществяват (по официален път) квалифициран одит. Тяхното одобрение зависи от успешното полагане на изпит в ЕИП, от трудовия стаж и от задължението за пребиваване в ЕИП. AT: участието на чуждестранни одитори (които трябва да бъдат правоспособни в съответствие със законодателството на тяхната страна по произход) в дружествения капитал на австрийско юридическо лице и техният дял от резултатите от неговата дейност не може да превишават 25 %; това се отнася само до лица, които не са членове на австрийската съсловна организация. CY: достъпът до пазара е запазен за физически лица, които са получили разрешение да упражняват професията от министъра на финансите в зависимост от икономическите потребности на страната. Критериите, приложими за тази цел, съответстват на критериите, приложими за чуждестранни инвестиции (виж раздел "Хоризонтални задължения"), доколкото те се прилагат за този подсектор и като при всички случаи се има предвид състоянието на трудовата заетост в този подсектор. Разрешени са професионалните сдружения (съдружия) на физически лица. Не са разрешени дружества. CZ: одитите могат да бъдат осигурени от физически или юридически лица, регистрирани към Камарата на одиторите. Когато става въпрос за юридически лица, най-малко 60 % от техния капитал или техните права на глас са запазени за чешките граждани. 3) DK: чуждестранните одитори могат да образуват съдружия с правоспособни счетоводители от датската държава с пред- варителното разрешение на Датската агенция за търговията и дружествата. SE: лицето трябва да живее в ЕИП (Европейско икономическо пространство) и да е положило успешно изпит в Швеция (1) BG, RO: неконсолидирано.
     
  (1) Признават се изпитите и опитът в чужбина, които предоставят еквивалентна компетентност.  
  LV: собственикът на акции или ръководителят на дадено предприятие трябва да бъде заклет одитор в Латвия. Могат да бъдат заклети одитори лицата, които са навършили 25 години и които: a) притежават диплома за висше образование по икономика или в друга специализирана област, ако са положили успешно изпит по основна икономическа теория; б) имат най-малко три години опит в областта на одита, признати от латвийската съсловна организация на заклетите одитори; в) положили са успешно изпит за правоспособност и са получили лиценз за заклет одитор в съответствие с изискванията на латвийската съсловна организация на заклетите одитори; г) имат отлична репутация. LT: не е отбелязано нищо, освен факта, че най-малко 75 % от акциите трябва да принадлежат на одитори или на одиторски дружества. Установяването е разрешено във всички законни форми на дружества с изключение на акционерното дружество (АВ). Изискванията за компетентност за одитори в държавата, от която произхождат тези одитори или одиторски дружества, не трябва да бъдат по-ниски от изискванията за компетентност в Литва. PL: условие за гражданство. Чуждестранните одитори могат да упражняват професията след признаване на тяхната компетентност. SI: търговското присъствие трябва да приеме формата на юридическо лице. Чуждестранното участие в одиторските дружества не може да превишава 49 % от акционерния дружествен капитал. Одиторските услуги могат да бъдат предоставяни само от одиторски предприятия. SK: одитите могат да бъдат осигурени от физически или юридически лица, регистрирани към Камарата на одиторите. Когато става дума за юридически лица, най-малко 60 % от техния капитал или от техните права на глас са запазени за словашките граждани. BG, RO: неконсолидирано. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, RO: неконсолидирано. DK: задължително пребиваване освен при решение в обратен смисъл на Датската агенция за търговията и дружествата. ES: задължително пребиваване. EL: условие за гражданство за одиторите. ES: одиторски дружества: администраторите, директорите и съдружниците в дружества, различни от посочените в Осмата директива на ЕИО в областта на дружественото право, трябва да отговарят на условието за пребиваване. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK: задължително пребиваване. IT, PT: задължително пребиваване в случая на независими одитори. SE: лицето трябва да пребивава в ЕИП (Европейското икономическо пространство) и да е положило успешно изпит в Швеция (1). SI: неконсолидирано освен както е посочено в колоната "Достъп до пазарите".
     
  IT: задължително пребиваване за Ragionieri-Periti commerciali. Одиторски дружества: администраторите и одиторите на societa di revisionе, различни от посочените в Осмата директива на ЕИО за дружествено право, трябва да отговарят на условието за пребиваване. FI: най-малко един от одиторите на всяко финландско дружество с ограничена отговорност трябва да пребивава в страна от ЕИП (Европейското икономическо пространство) или да участва в одиторско дружество, притежаващо разрешение да упражнява професията. SE: само правоспособните одитори от ЕИП могат да предоставят услуги за юридически одит в някои дружества, и по-специално във всички акционерни дружества. Единствено тези лица могат да учредяват съдружия или да имат участия в дружества, които извършват (по официален път) квалифицирани одити. LV: собственикът на акции или ръководителят на дадено предприятие трябва да бъде заклет одитор в Латвия. Могат да бъдат заклети одитори лицата, които са навършили 25 години и които: a) притежават диплома за висше образование по икономика или в друга специализирана област, ако са положили успешно изпит по основна икономическа теория; б) имат най-малко три години опит в областта на одита, признати от латвийската съсловна организация на заклетите одитори; в) положили са успешно изпит за правоспособност и са получили лиценз за заклет одитор в съответствие с изискванията на латвийската съсловна организация на заклетите одитори; г) имат отлична репутация. PL: условие за гражданство. Чуждестранните одитори могат да упражняват професията си след потвърждаване на тяхната компетентност. SI: ограничения, наложени на физическите лица, използвани изключително от юридически лица. Неконсолидирано освен за BE, DE, DK, ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу условия и особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома, професионална компетентност и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако годишната брутна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. DE: неконсолидирано за дейностите, запазени от закона за Wirtschaftsprufer. Неконсолидирано освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения".
  1) Изпитите и опитът в чужбина, които предоставят еквивалентна компетентност, се признават.  
б) Услуги за водене на счетоводни книги (CPC 86220) BG: с изключение на данъчните декларации 1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: неконсолидирано. 2) RO: неконсолидирано. 1) FR, IT, MT, RO, SI: неконсолидирано. AT: никакво представителство пред компетентните органи. 2) RO: неконсолидирано
     
  3) FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции) и за SCP. IT: достъп, запазен за физически лица. Разрешено е професионалното сдружаване на физическите лица (освен под формата на дружества). AT: участието на чуждестранни счетоводители (които трябва да бъдат правоспособни в съответствие със законодателството на тяхната страна по произход) в дружествения капитал на едно австрийско юридическо лице и техният дял от резултатите от неговата дейност не може да превишават 25 %; това се отнася само до лица, които не са членове на австрийската съсловна организация. CY: достъпът до пазара е запазен за физическите лица, имащи разрешение за упражняване на професията от министъра на финансите в зависимост от икономическите потребности на страната. Критериите, приложими за тази цел, са съответни на критериите, приложими за чуждестранните инвестиции (виж раздел "Хоризонтални задължения"), доколкото те се прилагат за този подсектор и освен това като при всички случаи се взема предвид състоянието на трудовата заетост в 3) RO: неконсолидирано
  подсектора. Разрешени са професионалните сдружения (съдружия) на физически лица. Не са разрешени дружества. LV: собственикът на акции или ръководителят на дадено предприятие трябва да бъде заклет одитор в Латвия. Могат да бъдат заклети одитори лицата, които са навършили 25 години и които: a) притежават диплома за висше образование по икономика или в друга специализирана област, ако са положили успешно изпит по основна икономическа теория; б) имат най-малко три години опит в областта на одита, признати от латвийската съсловна организация на заклетите одитори; в) положили са успешно изпит за правоспособност и са получили удостоверение за заклет одитор в съответствие с изискванията на латвийската съсловна организация на заклетите одитори; г) имат отлична репутация. SI: търговското присъствие трябва да бъде под формата на юридическо лице. RO: неконсолидирано. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: FR: лицата, упражняващи професията, които не са от Общността, могат да получат разрешение да предоставят услуги с решение на министъра на икономиката, финансите и бюджета със съгласието на министъра на външните работи. Задължението за пребиваване не може да превишава пет години. IT: задължително пребиваване за Ragionieri-Periti commerciali. AT: по искане на клиент счетоводители могат временно да отидат в Австрия, за да предоставят определена услуга; все пак физическите лица, които предоставят услуги за водене на книги, са длъжни по правило да имат място на дейност (търговско присъствие) в Австрия.  
    4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT: задължително пребиваване за Ragionieri-Periti commer- ciali. PT: задължително пребиваване. RO: неконсолидирано.
  LV: собственикът на акции или ръководителят на дадено предприятие трябва да бъде заклет одитор в Латвия. Могат да бъдат заклети одитори лицата, които са навършили 25 години и които: a) притежават диплома за висше образование по икономика или в друга специализирана област, ако са положили успешно изпит по основна икономическа теория; б) имат най-малко три години опит в областта на одита, признати от латвийската съсловна организация на заклетите одитори; в) положили са успешно изпит за правоспособност и са получили удостоверение за заклет одитор в съответствие с изискванията на латвийската съсловна организация на заклетите одитори; г) имат отлична репутация. RO: неконсолидирано. SI: ограничения, наложени на физическите лица, използвани изключително от юридически лица Неконсолидирано освен за AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK и SE: университетска диплома, професионална компетентност и три години професионален опит в сектора. AT: изпит пред австрийската съсловна организация. Работодателят трябва да бъде член на съответната съсловна организация в страната по произход, ако има такава. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако годишната брутна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. DE: неконсолидирано за дейностите, запазени от закона за Wirtschaftsprufer.  
    Неконсолидирано освен за AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения".
     
в) Услуги за предоставяне на данъчни съвети (CPC 863 с изключение на проце- суално представителство) 1) FR: неконсолидирано в частта му за изготвянето на юридически документи. CY: данъчните съветници трябва надлежно да бъдат одобрени от министъра на финансите. Това одобрение зависи от анализа на икономическите потребности на страната. BG, RO: неконсолидирано. 2) BG, RO: неконсолидирано. 1) FR: неконсолидирано в частта му за изготвянето на юридически документи. AT: никакво представителство пред компетентните органи. BG, RO: неконсолидирано. 2) BG, RO: неконсолидирано.
  3) IT: достъп, запазен за физическите лица. Разрешено е професионалното сдружаване на физическите лица (освен под формата на дружества). FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции) или за SCP. AT: участието на чуждестранни данъчни съветници (които трябва да бъдат правоспособни в съответствие със законодателството на тяхната страна по произход) в дружествения капитал на едно австрийско юридическо лице и техният дял от резултатите от неговата дейност не може да превишават 25 %; това се отнася само до лица, които не са членове на австрийската съсловна организация. CY: достъпът до пазара е запазен за физическите лица, получили разрешение за упражняване на професията от министъра на финансите в зависимост от икономическите потребности на страната. Критериите, приложими за тази цел, са съответни на критериите, приложими за чуждестранните инвестиции (виж раздел "Хоризонтални задължения"), доколкото те се прилагат за този подсектор и освен това като при сички случаи се взема предвид състоянието на трудовата заетост в подсектора. Разрешени са професионалните сдружения (съдружия) на физически лица. Не са разрешени дружества. CZ, SK: услугите, отнасящи се до данъчни съвети, могат да бъдат предоставени от физически или юридически лица, регистрирани към Камарата на данъчните съветници или към Камарата на одиторите. BG, RO: неконсолидирано. 3) BG, RO: неконсолидирано.
  4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: FR: предоставянето на юридически съвети и изготвянето на юридически документи като основна дейност и за широката публика по правило са запазени за членовете на регулираните юридически и съдебни професии (1). Тези дейности могат да бъдат упражнявани допълнително към основната дейност от членовете на други регулирани професии или от квалифицирани лица. IT: задължително пребиваване за Ragionieri-Periti commerciali. AT: по искане на клиент данъчни съветници могат временно да отидат на австрийска територия, за да предоставят там определена услуга; все пак физическите лица, които предоставят услуги в данъчната област, са длъжни по правило да имат свое място на дейност (търговско присъствие) в Австрия. HU: задължение за пребиваване. BG, RO: неконсолидирано. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, RO: неконсолидирано. IT, PT: задължително пребиваване.
  (1) Достъпът до тези професии се урежда от френския вакон № 90-1259 от 31 декември 1990 г., който дава достъп до всички юридически и съдебни дейности.  
  Неконсолидирано освен за AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BE, DK, ES, NL, UK и SE: университетска диплома, професионална компетентност и три години професионален опит в сектора. AT: изпит пред австрийската съсловна организация. Работодателят трябва да бъде член на съответната съсловна организация в страната по произход, ако има такава. DE: неконсолидирано освен за консултантските услуги, отнасящи се до чужде- странните режими на данъчното право, за които се изискват университетска диплома, професионална компетентност и три години професионален опит в сектора. Неконсолидирано освен за AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения".
г) Архитектурни услуги (CPC 8671) 1) BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL и SI: неконсолидирано. BG: нищо не е отбелязано с изключение на условията, посочени в метод 4) по-долу. 2) BG: не е отбелязано нищо с изключение на условията, посочени в метод 4) по-долу. 3) BG: чуждестранни лица могат да предоставят услуги само в съдружие с местни доставчици на услуги или като техни подизпълнители, когато проектът е от национално или регионално значение. Това не се прилага при проекти, за които е бил организиран международен търг, спечелен от чуждестранни доставчици на услуги. Изискване за акредитиране: съответните услуги да са основна цел на дейността на чуждестранното лице; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години; персонал и технически капацитет; банкови референции от водеща чуждестранна банка. Услугите трябва да се предоставят посредством служители при условията, посочени в метод 4) по-долу. ES: достъп, запазен за физически лица. FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества сакции) и за SCP))) 1) BE, CY, EL, IT, MT, PT и PL: неконсолидирано. DE: приложение на националните правила за заплащане и възнаграждение, отнасящи се до всички услуги, предоставени от чужбина. AT: нищо не е отбелязано, що се отнася до изготвянето на планове. 2) Не е отбелязано нищо. 3) Не е отбелязано нищо.  
  IT, PT: достъп, запазен за физически лица. Разрешено е професионалното сдружаване на физическите лица (освен под формата на дружество). CZ: задължително е разрешение от Чешката камара на архитектите. Разрешителните, издадени от подобни чуждестранни институции, могат да бъдат признати. Физическите и юридическите лица могат да предоставят архитектурни услуги само с посредничеството на правоспособни архитекти. Има условие за гражданство и пребиваване, но могат да се допуснат изключения. LV: изисква се тригодишен опит в Латвия в областта на проектите и университетска диплома за получаването на лиценз, който позволява да се упражнява търговска дейност и да се носи юридическа отговорност, както и правото да се подписват проекти. SK: задължително е разрешение от Словашката камара на архитектите. Разреши- телните, издадени от подобни чуждестранни институции, могат да бъдат признати. Физическите и юридическите лица могат да предоставят архитектурни услуги само с посредничеството на правоспособни архитекти. Има условие за гражданство и пребиваване, но могат да се допуснат изключения. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG: достъпът е ограничен до физически лица, чиято техническа квалифика- ция и акредитация трябва да бъдат признати от професионална камара в Република България. Акредитацията зависи от следните критерии: призната техническа квалификация в България; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години; персонал и технически капацитет. EL: условие за гражданство. HU: задължение за пребиваване. RO: неконсолидирано за точка ii). Неконсолидирано освен за BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, NL, UK и SE: университетска диплома, професионална компетентност и три години професионален опит в сектора. EE: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна сфера. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако годишната брутна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. ES: университетска диплома и професионална компетентност, призната от националните органи, и лиценз, издаден от съсловната организация. Неконсоли- дирано за CPC 86713, 86714, 86719. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE: използването на професионална диплома от квалифи- цирани лица от трети държави е възможно само в рамките на споразуменията за взаимно признаване или в ВЕ със специално разрешение, дадено с кралски указ. IT: задължително пребиваване. RO: неконсолидирано за точка ii). Неконсолидирано освен за BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: DE: използването на професионална диплома от квалифицирани лица от трети държави е възможно само в рамките на споразуменията за взаимно признаване. DE: прилагане на националните правила за заплащане и възнаграждение за всички услуги, предоставени от чужбина
     
д) Инженерни услуги (Всички държави-членки с изключение на RO: CPC 8672. RO: само консултантски инженерни услуги (CPC 86721) и услуги по инженерингов дизайн за механични и електрически инсталации за сгради (CPC 86723) 1) CY, EL, IT, MT и PT: неконсолидирано. BG: нищо не е отбелязано с изключение на условията, посочени в метод 4 по-долу. 2) BG: нищо не е отбелязано с изключение на условията, посочени в метод 4 по-долу. 3) BG: чуждестранни лица могат да предоставят услугите само в съдружие с местни доставчици на услуги или като техни подизпълнители, когато проектът е от национално или регионално значение. Това не се прилага при проекти, за които е бил организиран международен търг, спечелен от чуждестранни доставчици на услуги. Изискване за акредитиране: съответните услуги да са основна цел на дейността на чуждестранното лице; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години; персонал и технически капацитет; банкови референции от водеща чуждестранна банка. Услугите трябва да се предоставят посредством служители при условията, посочени в метод 4) по-долу. ES: достъп, запазен за физически лица. IT, PT: достъп, запазен за физически лица. Разрешено е професионалното сдружаване на физическите лица (освен под формата на дружества). CZ: задължително е разрешение от Чешката камара на инженерите. Разрешителните, издадени от подобни чуждестранни институции, могат да бъдат признати. Физическите и юридическите лица могат да предоставят инженерни услуги само с посредничеството на правоспособни инженери. Има условие за гражданство и пребиваване. SK: задължително е разрешение от Словашката камара на инженерите. Разреши- телните, издадени от подобни чуждестранни институции, могат да бъдат признати. Физическите и юридическите лица могат да предоставят инженерни услуги само с посредничеството на правоспособни инженери. Има условие за гражданство и пребиваване. 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG: достъпът е ограничен до физически лица, чиято техническа квалифика- ция и акредитация трябва да бъдат признати от професионална камара в Република България. Акредитацията зависи от следните критерии: призната техническа квалификация в България; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години; персонал и технически капацитет. RO: неконсолидирано за точка ii). 1) CY, EL, IT, MT и PT: неконсолидирано. AT: нищо не е отбелязано, що се отнася до изготвянето на планове. SI: нищо не е отбелязано специално за изготвянето на планове. Задължително е сътрудничеството с лице, което се е установило в страната и е доставчик на услуги за изготвяне на планове, при представянето на планове пред компетентните органи за одобрение. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Нищо не е отбелязано 4) Неконсолидирано с изключение на разпоредбите на точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални задължения" и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: IT, PT: задължително пребиваване. RO: неконсолидирано за точка ii).
  Неконсолидирано освен за BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES, NL, UK и SE: университетска диплома, професионална компетентност и три години професионален опит в сектора. EE: неконсолидирано освен за лица, упражняващи професията: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна сфера. UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. HU: задължение за пребиваване. Неконсолидирано освен за BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални задължения".
е) Интегрирани инженерни услуги (CPC 8673) 1) CY, EL, IT, MT, PT, RO: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано с изключение на условията, посочени в метод 4) по-долу.2) BG: нищо не е отбелязано с изключение на условията, посочени в метод 4) по-долу. RO: неконсолидиран. 3) BG: Чуждестранни лица могат да предоставят услугите само в съдружие с местни доставчици на услуги или като техни подизпълнители, когато проектът е от национално или регионално значение. Това не се прилага при проекти, за които е бил организиран международен търг, спечелен от чуждестранни доставчици на услуги. Изискване за акредитиране: съответните услуги да са основна цел на дейността на чуждестранното лице; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години; персонал и технически капацитет; банкови референции от водеща чуждестранна банка. Услугите трябва да се предоставят посредством служители при условията, посочени в 4) по-долу. ES: достъп, запазен за физически лица. IT, PT: достъп, запазен за физическите лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). 1) CY, EL, IT, MT, PT, RO: неконсолидиран. AT: нищо не е отбелязано, що се отнася до изготвянето на планове. SI: нищо не е отбелязано конкретно за изготвянето на планове; задължително е сътрудничеството с лице, което се е установило в страната и е доставчик на услуги за изготвяне на планове, при депозирането на планове пред компетентните органи за одобрение.
    2) RO: неконсолидиран.
    3) RO: неконсолидиран.
    4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT, PT: задължително местопребиваване. RO: неконсолидиран.
  SK: задължително е разрешение от Словашката камара на инженерите. Разреши- телните, издадени от аналогични чуждестранни институции, могат да бъдат признати. Физическите и юридическите лица могат да предоставят инженерни услуги само с посредничеството на оторизирани инженери. Има условие за гражданство и местопребиваване. RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG: Достъпът е ограничен до физически лица, чиято техническа квалифи- кация и акредитация трябва да бъдат признати от професионална камара в Република България..  
  Акредитацията зависи от следните критерии: призната техническа квалификация в България; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години; персонал и технически капацитет. RO: неконсолидиран Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
     
ж) Услуги, отнасящи се до благоустройството и пей- зажната архитектура (CPC 8674) Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES, NL, UK и SE: университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. EE: неконсолидиран освен за професионалисти: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна сфера. UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. 1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: неконсолидиран. HU, RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура. 1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: неконсолидиран. AT: не е отбелязано нищо, що се отнася конкретно до изготвянето на планове. DE: прилагане на националните норми към хонорарите и възнагражденията в рамките на всички услуги, предоставени от чужбина. HU, RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура.
  2) BG: неконсолидиран. HU, RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура. 2) BG: неконсолидиран. HU, RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура.
  3) BG: неконсолидиран. IT, PT: достъп, запазен за физически лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). CZ: задължително е разрешение от Чешката камара на архитектите. Разрешителните, издадени от аналогични чуждестранни институции, могат да бъдат признати. Физическите и юридическите лица могат да предоставят услуги, свързани с архитектурата, само с посредничеството на оторизирани архитекти. Има условие за гражданство и местопребиваване, но могат да се допуснат изключения. HU, RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура. LV: нищо не е отбелязано за услугите, отнасящи се до благоустройството. За услугите, свързани с пейзажната архитектура, се изисква тригодишен опит в Латвия в областта на проектите и университетска диплома за получаването на лиценз, който позволява да се упражнява търговска дейност с пълна юридическа отговорност и правото да се подписват проекти. SK: задължително е разрешение от Словашката камара на архитектите. Разрешителните, издадени от аналогични чуждестранни институции, могат да бъдат признати. Физическите и юридическите лица могат да предоставят услуги, свързани с архитектурата, само с посредничеството на оторизирани архитекти. Има условие за гражданство и местопребиваване, но могат да се допуснат изключения. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG: неконсолидиран. PT: условие за гражданство. HU: условие за постоянно местопребиваване за услугите, отнасящи се до благоустройството. Неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура. RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура неконсолидиран за ii). 3) BG: неконсолидиран. HU, RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура.
    4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG: неконсолидиран. BE, DE: използването на професионална диплома от квалифи- цирани професионалисти от трети страни е възможно само в рамките на споразуменията за взаимно признаване или в ВЕ със специалното разрешение, дадено с кралски декрет. IT: задължително местопребиваване. HU: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура. RO: неконсолидиран за услугите, отнасящи се до пейзажната архитектура. неконсолидиран за ii).
  Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES, NL, UK и SE: университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. EE: неконсолидиран освен за професионалисти: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна област. UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: DE: използването на професионална диплома от квалифицирани професионалисти от трети страни е възможно само в рамките на споразуменията за взаимно признаване. DE: прилагане на националните нормативни актове за хонорарите и възнагражденията за всички услуги, предоставени от чуждестранни дружества.
з) Медицински, зъболекарски и услуги, предоставени от акушерки (СРС 9312, 93191 (*) 1) Всички държави-членки освен CZ, HU, LV, LT, PL, SE и SI: неконсолидиран. PL, SE: нищо не е отбелязано. CZ, HU, LV, LT и SI: неконсолидиран, що се отнася до услугите, предоставени от акушерки. 2) CY, FI, MT, RO: неконсолидиран. BG, CZ, EE, HU, SI и SK: неконсолидиран, що се отнася до акушерските услуги. 3) AT: неконсолидиран за медицинските и зъболекарските услуги; за акушер- ските: достъп, запазен за физически лица. BG: неконсолидиран за акушерските услуги. За медицинските и зъболекар- ските услуги: достъп се предоставя само на чуждестранни физически лица и изключително за упражняването на частна професионална практика. Установяването на такива доставчици зависи от условия като постоянно пребиваване, официално признаване на тяхната образователна и професио- нална квалификация за предоставянето на специални медицински или зъболекарски услуги, включително изисквания, свързани с професионалния опит. Регистриране и разрешение на базата на анализ на икономическите потребности и съгласие от професионална организация (1). DE: достъп, запазен за физически лица. Условия за анализ на икономическите потребности в случай на доктори по медицина и зъболекари, оторизирани да лекуват лица, които се ползват от държавните осигурителни системи. Липсата на лекари и зъболекари в даден район е критерият, който се прилага. 1) Всички държави-членки освен CZ, HU, LV, LT, PL, SE и SI: неконсолидиран. CZ, HU, LV, LT и SI: неконсолидиран що се отнася до услугите, предоставени от акушерки. PL, SE: нищо. 2) BG, CY, FI, MT, RO: неконсолидиран. CZ, EE, HU, SI и SK: неконсолидиран, що се отнася до услугите, предоставени от акушерки. 3) AT: неконсолидиран за медицинските и зъболекарски услуги. BG: неконсолидиран за акушерските услуги. За медицинските и зъболекарските услуги не е отбелязано нищо, освен изискването за задължително владеене на български език, удостоверено със съответен изпит. CY, EE, FI, MT, RO: неконсолидиран. CZ, HU, SI, SK: неконсолидиран, що се отнася до услугите, предоставени от акушерки. EE: неконсолидиран за услугите, предоставени от акушерки. Неконсолидиран за медицинските и зъболекарските услуги, освен ако професионалистите, завършили образование извън Естония, представят сертификат, който удостоверява, че са следвали допълнително в университета Тарту. Това изискване се отнася и за естонските граждани, получили образование в чужбина. LT: задължение да се общува на литовски (отнася се до лицата,използвани от дадено дружество).
     
  (*) Показва, че специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на СРС.  
  (1) Цените на частните услуги се определят от професионалните организации и се одобряват от министъра на здравеопазването.  
     
  CY, EE, MT, RO: неконсолидиран. CZ, SK: достъпът до медицинските и зъболекарските услуги е запазен за физически лица. За чуждестранните физически лица е задължително разрешението на министъра на здравеопазването. Неконсолидиран за услугите, предоставени от акушерки. ES: достъп, запазен за физически лица. HU: неконсолидиран, що се отнася до услугите, предоставени от акушерки. IT, PT: достъп, запазен за физически лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). IE: достъп, запазен за персоналните сдружения и за физическите лица. SE: анализ на потребностите, за да бъде определен броят на частните кабинети, които трябва да се субсидират от държавната осигурителна система. UK: установяването на лекари в рамките на националната здравноосигурителна служба зависи от плана за набиране на персонал. FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции) и за SCP. LV: нищо не е отбелязано за услугите, предоставени от акушерки. Изисквания за гражданство за медицинските и зъболекарските услуги. За да упражняват лекарската професия, чужденците трябва да получат разрешително от местните санитарни органи въз основа на икономическите потребности от лекари и зъболекари в даден регион. LT: нищо не е отбелязано за медицинските и зъболекарските услуги освен факта, че за предоставянето на услуги се изисква разрешително въз основа на изготвен план за санитарните услуги в зависимост от потребностите, населението и съществуващите медицински и зъболекарски услуги. За услугите, предоставени от акушерки, достъпът е ограничен до едноличните търговци и може да зависи от анализа на икономическите потребности. PL: условие за гражданство. Изисква се разрешително за практикуване на медицинската професия от чужденци освен при акушерките. SI: задължително е членуването в сдружението на лекарите. Лекарите, които нямат словенско гражданство, могат да членуват в сдружението на лекарите, само ако притежават разрешително да упражняват професията си в друга страна-членка и ако знаят добре словенски език (1). Неконсолидиран, що се отнася до услугите, предоставени от акушерки.  
  (1) Установяването под формата на юридическо лице зависи от разрешение на Министерството на здравеопазването. Достъпът до държавната здравна мрежа зависи от предоставянето на концесия от Института за здравно осигуряване на Република Словения.  
  4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT: неконсолидиран освен за акушерките. DK: може да бъде издадено ограничено разрешително за упражняване на някоя дейност за осемнадесет месеца най-много. BG, CY, FI, MT, RO: неконсолидиран. PT: условие за гражданство. FR: условие за гражданство. Все пак достъпът до пазара е възможен в рамките на годишните квоти. DE: условие за гражданство за лекарите и зъболекарите; възможна дерогация в интерес на общественото здравеопазване. CZ, EE, HU, SI и SK: неконсолидиран, що се отнася до услугите, предоставени от акушерки. LV: изисквания за гражданство за медицинските и зъболекарските услуги. За да упражняват професията на лекари, чужденците трябва да получат разрешение от местните санитарни органи въз основа на икономическите потребности от лекари и зъболекари в даден регион. За услугите, предоставени от акушерки, достъпът е ограничен до физическите лица. Икономическите потребности се определят от общия брой акушерки в даден регион, разрешен от местните санитарни органи. PL: условие за гражданство. Изисква се разрешително за практикуване на лекарската професия от чужденци, освен що се отнася до акушерките. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде извършен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. DE: условие за гражданство за лекарите и зъболекарите; възможна дерогация по изключение в интерес на общественото здравеопазване. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT: неконсолидиран за лекари и зъболекари. DK: задължително пребиваване за получаване на необходимото индивидуално разрешително, издадено от националната дирекция по здравеопазване. BG, CY, FI, MT, RO: неконсолидиран. IT: задължително пребиваване. CZ, SK: условие за пребиваване за медицински и зъболекарски услуги. Неконсолидиран за услугите, предоставени от аку- шерки. EE, HU, SI: неконсолидиран за услугите, предоставени от акушерки. LV, PL: чуждестранните лекари разполагат с ограничени избирателни права в рамките на професионалните инстанции. LT: чужденците трябва да положат успешно изпит за допълнителна правоспособност.
    Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
     
и) Ветеринарни услуги (CPC 932) 1) Всички държави-членки освен FI, LU, LT, PL, SE и UK: неконсолидиран. FI, LU, LT, PL и SE: нищо не е отбелязано. UK: неконсолидиран освен за ветеринарните лаборатории и техническите услуги, предоставени на ветеринарите, както и съвети, контрол и информация в областта на храненето, поведението и грижите за животните. 2) CY, EE, HU, MT, RO, SI: неконсолидиран. 3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: неконсолидиран. BG: достъп се предоставя на физически лица изключително за упражняването на частна професионална практика и при следното условие: разрешение от ветеринарните органи. Анализ на икономическите потребности. Неконсоли- диран за всички услуги, свързани с граничен ветеринарен контрол, превенция, локализиране, лечение и т.н. на инфекциозни и паразитни епизоотични болести и диагностичен анализ, свързан с тях, и контрол върху животински продукти. DE, DK, ES, PT: достъп, запазен за физически лица. IT: достъп, запазен за физически лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). IE, UK: достъп, запазен за персоналните сдружения на физическите лица. FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции) и за SCP. CZ, SK: достъп, запазен за физически лица. Задължително е разрешително от ветеринарната администрация. PL: условие за гражданство. Чужденците могат да поискат разрешително за практикуване на професията. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: CZ, DE, FR, EL, PT и SK: условие за гражданство. PL: условие за гражданство. Чужденците могат да поискат разрешително за практикуване на професията. AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DK и ES: университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде извършен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки освен FI, LU, LT, PL, SE и UK: неконсолидиран. FI, LU, LT, PL и SE: нищо не е отбелязано. UK: неконсолидиран освен за ветеринарните лаборатории и техническите услуги, предоставени на ветеринарите, както и съвети, контрол и информация в областта на храненето, поведението и грижите за животните. 2) BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: неконсолидиран. 3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано освен посоченото в метод 3) в раздел за достъпа до пазарите.
    4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: неконсолидиран. IT, CZ и SK: задължително местопребиваване. LT: чужденците трябва да положат успешно изпит за допълнителна правоспособност. Неконсолидиран освен за BE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
к) Услуги, предоставени от медицински сестри, физио- терапевти и парамедицин- ски персонал (CPC 93191 (*) освен за AT, където следните дей- ности от № 9319 на CPC са покрити: медицински сестри, физиотерапевти, специалисти по трудова терапия, логопеди, дието- лози и специалисти по хранене, психолози и пси- хотерапевти) 1) Неконсолидиран освен за FI, LU, PL и SE: нищо не е отбелязано. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: неконсолидиран. ES, PT: медицински сестри - достъпът, запазен за физически лица. IT : медицински сестри - достъпът, запазен за физически лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). FR: достъп, запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции) и за SCP. AT: достъп, запазен за физически лица освен за психолози и психотерапевти: нищо не е отбелязано. SE: анализ на потребностите, за да бъде определен броят частни кабинети, които ще се субсидират от държавната застрахователна система. LT: достъп, ограничен до едноличните търговци. Може да зависи от анализ на икономическите потребности. PL: условие за гражданство. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK: може да бъде предоставено ограничено разрешение за упражняване на някои дейности за осемнадесет месеца най-много. PT: условие за гражданство. IT: условие за анализ на икономическите потребности: решението зависи от незадоволеното търсене и от липсата на кадри по региони. AT: физически лица с изключение на медицински сестри, психолози и психотерапевти могат да открият кабинет в Австрия, при условие че са практикували предварително въпросната професия в продължение на три години най-малко. LV: достъп, ограничен до физически лица. Икономическите потребности се определят от общия брой медицински сестри в даден регион, разрешен от местните санитарни органи. PL: условие за гражданство в случая на акушерки и медицински сестри. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран освен за FI, LU, PL и SE: не е отбелязано нищо. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: неконсолидиран. LT: нищо не е отбелязано, освен както е посочено в раздел за достъпа до пазарите. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK: задължително местопребиваване за получаване на нео- бходимото индивидуално разрешително, издадено от нацио- налната дирекция по здравеопазване. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: неконсолидиран.
     
  (*) Показва, че специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на СРС  
  Неконсолидиран освен за BE, DE, DK ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалифи- кация, която удостоверява нивото на познания, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
Фармацевти (продажба на дребно на фармацевтични продукти - част от № 63211 на CPC) 2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 3) (1) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. DE, DK, ES, EL, IT (2), LU, NL, PT: достъп, запазен за физически лица. BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU и PТ: изисква диплома на фармацевт. BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: анализ на икономическите потребности. FR: на базата на национална обработка достъпът е запазен за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции), за събирателните дружества и за ООД. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. FR: условие за гражданство. Все пак достъпът до пазара може да бъде открит за граждани на трети страни в рамките на съществуващите квоти, при условие че лицето, което предоставя услугите, притежава френска диплома за фармацевт. DE, EL: условие за гражданство. Неконсолидиран освен за BE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DK и ES: университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Неконсолидиран. 2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени условия: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. IT, PT: задължително местопребиваване. Неконсолидиран освен за BE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
  (1) Когато откриването на аптеки зависи от анализа на икономическите потребности, основните критерии, които се вземат предвид, са населението, броят на съществуващите аптеки и тяхната географска гъстота. Тези критерии се прилагат въз основа на ационална обработка освен за FR. (2) Допълнителен ангажимент: в IT е оторизирано професионалното сдружаване на физическите лица (освен под формата на дружества).  
Б. Услуги от областта на информатиката и сродни услуги    
а) Услуги за консултация при инсталиране на хардуер (CPC 841) 1) Нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Нищо не е отбелязано. 1) Нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Нищо не е отбелязано.
б) Услуги за инсталиране на софтуер (CPC 842) в) Услуги за обработка на данни (CPC 843) г) Услуги за бази данни (CPC 844) Услуги за поддръжка и поправка (CPC 845) д) Други услуги от областта на информатиката (Всички държави-членки освен BG: CPC 849. BG: само услуги по подготвяне на данни(CPC 8491)    
     
б) Услуги за инсталиране на софтуер (CPC 842) 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). ) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii).
в) Услуги за обработка на данни (CPC 843) г) Услуги за бази данни (CPC 844) Услуги за поддръжка и поправка (CPC 845) д) Други услуги от областта на информатиката (Всички държави-членки освен BG: CPC 849. BG: само услуги по подготвяне на данни (CPC 8491)    
  Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, ЕL, IT, LU, NL и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT, NL: неконсолидиран освен за специалисти по компютри, функционални анализатори, програмисти, документалисти - специалисти по софтуер и техници по поддръжката, за които се изискват университетска диплома и професионален опит от три години в сектора. BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. SE: университетска диплома и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. IT: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. EL: неконсолидиран освен за специалисти по компютри, функционални анализа- тори, програмисти, документалисти - специалисти по софтуер и техници по поддръжката, за които се изискват университетска диплома и професионален опит от пет години в сектора. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
В. Услуги за изследвания и развитие    
а) Услуги за изследвания и развитие на естествените науки (Всички държави-членки освен LV: CPC 851. LV: услуги за изследвания и експериментално развитие в областта на химията и биологията единствено - CPC 85102) 1), 2), 3) Нищо не е отбелязано с изключение на CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1), 2), 3) Нищо не е отбелязано с изключение на CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран.
  Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES и FR, що се отнася до временното приемане на изследователи, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE, DK, ES, SE: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. FR: - изследователите трябва да притежават трудов договор, сключен с изследователска организация, - разрешителното за работа се издава за период, който не превишава девет месеца и може да бъде подновен за времетраенето на договора, - анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен, - изследователската организация трябва да заплати такса на службата за международна миграция. Само за HU: международно известни лица, поканени от институти за научни изследвания, за периода на поканата. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES и FR, що се отнася до временното приемане на изследователи, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
б) Изследвания и развитие в областта на обществените и хуманитарните науки (CPC 852) 1) RO: неконсолидиран. 2) RO: неконсолидиран. 3) IT: достъпът до професията психолог е запазен за физическите лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). PT: достъпът до професията психолог е запазен за физически лица. RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, FR и LU, що се отнася до временното приемане на изследователи, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. FR: - изследователите трябва да притежават трудов договор, сключен с изследователска организация, - разрешителното за работа се издава за период, който не превишава девет месеца и може да бъде подновен за времетраенето на договора, - анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен, - изследователската организация трябва да заплати такса на службата за международна миграция. Само за HU: международно известни лица, поканени от институти за научни изследвания, за периода на поканата. 1) RO: неконсолидиран.2) RO: неконсолидиран.3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT, PT: задължително местопребиваване за психолозите. RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, FR и LU, що се отнася до временното приемане на изследователи, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
в) Услуги за интердисципли- нарни изследвания и раз- витие (CPC 853) 1), 2), 3) Нищо не е отбелязано с изключение на CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран.4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения:CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран.Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES и FR, що се отнася до временното приемане на изследователи, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения:BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора.BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR.FR:- изследователите трябва да притежават трудов договор, сключен с изследо-вателска организация,- разрешителното за работа се издава за период, който не превишава девет месеца и може да бъде подновен за времетраенето на договора,- анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен,- изследователската организация трябва да заплати такса на службата за международна миграция.Само за HU: международно известни лица, поканени от институти за научниизследвания, за периода на поканата. 1), 2), 3) Нищо не е отбелязано с изключение на CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран.4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения:CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран.Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES и FR, що се отнася довременното приемане на изследователи, както е посочено в точка iii)от раздел "Хоризонтални ангажименти".

(*) Въпросните услуги са услуги, извършвани от брокери на недвижими имоти, и този ангажимент по никакъв начин не засяга правата или ограниченията при покупка на недвижими имоти от физически или юридически лица.

  4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения:BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран.  
б) предварително договорени или с договор (оценка на собствености, управление на недвижими имоти и т.н.) (CPC 822) 1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. ES: достъп, запазен за физическите лица. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. DK: оторизирани брокери по недвижими имоти: задължително местопреби- ваване освен дерогация, предоставена от Датската агенция за търговията и дружествата. Неоторизирани брокери по недвижими имоти: задължително местопребиваване освен дерогация, предоставена от Датската агенция за търговията и дружествата. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. IT, PT: задължително местопребиваване. 1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. DK: разрешително, издавано на брокерите по недвижими имоти, за да се ограничи обхватът на тяхната дейност. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. DK: оторизирани и неоторизирани брокери по недвижими имоти: задължително местопребиваване освен дерогация, предоставена от Датската агенция за търговията и дружествата. IT, PT: задължително местопребиваване.
Д. Услуги за лизинг или нае- мане без посредничеството на брокери    
а) на кораби (CPC 83103) 1) FR: при всички случаи, за да се наеме кораб, е необходимо предизвестие. BG, CY, HU, MT, PL, RO: неконсолидиран. 2) BG, CY, MT, PL, RO: неконсолидиран. FR: при всички случаи, за да се наеме кораб, е необходимо предизвестие. 3) BG, CY, MT, PL, RO: неконсолидиран. FR: при всички случаи, за да се наеме кораб, е необходимо предизвестие. SE: използването на кораб под шведски флаг зависи от представянето на доказателство за превес от шведска страна, когато чужденци държат правата за собственост на корабите. LT: корабите трябва да принадлежат на физически лица, които са с литовско гражданство, или на дружества, основани в Литва. 1) BG, CY, MT, PL, RO: неконсолидиран. 2) BG, CY, MT, PL, RO: неконсолидиран. 3) BG, CY, MT, PL, RO: неконсолидиран.
б) на летателни апарати (CPC 83104) в) на други транспортни материали (CPC 83101, 83102, 83105) г) на други машини и мате- риали (CPC 83106, 83107, 83108, 83109) 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, MT, PL, RO: неконсолидиран. 1) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 2) Всички държави-членки с изключение на BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: летателните апарати, използвани от въздушните превозвачи на Общността, трябва да бъдат регистрирани в държавата-членка, която е упълномощила съответния превозвач, или на друго място в Общността. Могат да бъдат предоставени дерогации за договорите за краткосрочен лизинг или при изключителни обстоятелства. BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 3) Всички държави-членки с изключение на BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: за да бъдат регистрирани в тези държави-членки, летателните апарати трябва да принадлежат или на физически лица, които отговарят на точни критерии за гражданство, или на юридически лица, които отговарят на особени критерии относно собствеността на капитала и контрола на дружеството (включително гражданството на директорите). BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1) BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 2) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 3) BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 1) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, MT, PL, RO: неконсолидиран. 1) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 2) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 3) BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 1) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран.
д) Други (CPC 832) EE, LV и LT: включително предварително записани видеокасети за използване вкъщи (CPC 83202) Услуги за наемане с посредниче- ството на брокер Наемане на кораби с екипаж (CPC 7213, 7223) 1) Всички държави-членки с изключение на EE, LV и LT: неконсолидиран. EE, LT и LV: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки с изключение на EE, HU, LV и LT: неконсолидиран. EE, HU, LV и LT: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки с изключение на EE, HU, LV, LT: неконсолидиран. EE, HU, LV и LT: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки с изключение на EE, HU, LV и LT: неконсолидиран. EE, HU, LV и LT: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) FR: при всички случаи, за да се наеме кораб, е необходимо предизвестие. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: неконсолидиран. 2) FR: при всички случаи, за да се наеме кораб, е необходимо предизвестие. AT, BG, CY, EE, HU, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 3) FR: при всички случаи, за да се наеме кораб, е необходимо предизвестие. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки с изключение на EE, HU, LV и LT: неконсолидиран. EE, HU, LV и LT: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки с изключение на EE, HU, LV и LT: неконсолидиран. EE, HU, LV и LT: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки с изключение на EE, HU, LV и LT: неконсолидиран. EE, HU, LV и LT: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки с изключение на EE, HU, LV и LT: неконсолидиран. EE и HU: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". LV, LT: нищо не е отбелязано. 1) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: неконсолидиран. 2) AT, BG, CY, EE, HU, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 3) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран.
Наемане на търговски превозни средства с шофьор (CPC 7124) 1) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран. 2) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран. 3) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран. 1) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран. 2) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран. 3) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: неконсолидиран.
Е. Други услуги за предприя- тията    
а) Реклама Реклама (всички държави- членки с изключение на BG, PL, SI: CPC 871; BG: CPC 871 освен рекла- мата на алкохол, алко- холни напитки, лекарства, тютюн и тютюневи изде- лия; PL: CPC 871 с изключение на рекламата на тютюневи изделия, алкохолни напитки и фармацевтични продукти; SI: CPC 8711 (*) и 8712 (*), с изключение на рекламна дейност по пощата, реклама на ули- цата и реклама за стоки, за които е необходимо разре- шение за внос, и фарма- цевтичните продукти). 1) 2) 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. 1) 2) 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран.

(*) Показва, че специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на СРС.

б) Проучване на пазара и анкети (CPC 864) в) Услуги за съвети по упра- вление (CPC 865) Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, ЕL, IT, LU, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE, DK, ES, IT, UK и SE: изисква се квалификация и три години професионален опит. IT, UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. EL: изисква се квалификация и пет години професионален опит. 1) 2) 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие, че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1), 2), 3) Нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT, UK: неконсолидиран освен за ръководството и за главните консултанти, за които се изисква университетска диплома и три години професионален опит. BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. EE, LV: неконсолидиран освен за професионалистите: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна сфера. SE: университетска диплома и три години професионален опит в сектора. IT, UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) 2) 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1), 2), 3) Нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, ЕЕ, IT, LU, LV, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
г) Сродни услуги на услугите за консултация в областта на управлението (CPC 866) д) Услуги за технически опити и анализи (Всички държави-членки освен BG: CPC 8676. BG: само услуги за технически опити и анализи с изклю- чение на услуги, свързани с издаването на официални удостоверения и подобни документи (част от CPC 8676) 1), 2), 3) BG, HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK и SЕ, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT, UK: неконсолидиран освен за ръководството и за главните консултанти, за които се изисква университетска диплома и три години професионален опит. EE, LV: неконсолидиран освен за професионалистите: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна сфера. BE, DE, DK, ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалифи- кация, която удостоверява нивото на познания, и три години професионален опит в сектора. SE: университетска диплома и три години професионален опит в сектора. IT, UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. 1) IT: неконсолидиран за професиите на биолози и химици аналитици. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: неконсолидиран. 2) CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: неконсолидиран. 3) ES: достъпът до професията на химик анализатор е запазен за физически лица. IT: достъпът до професиите биолог и химик анализатор е запазен за физически лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). PT: достъпът до професиите биолог и химик аналитик е запазен за физически лица. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: неконсолидиран. 1), 2), 3) BG, HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK и SЕ, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) IT: неконсолидиран за професиите на биолози и химици аналитици. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: неконсолидиран. 2) CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: неконсолидиран.
е) Услуги за съвети и консул- тации в областта на земе- делието, лова и лесовъдството (SE: освен лова) BG, HU: част от CPC 881 LV, LT, PL: допълнителни услуги за земеделието, лова и лесовъдството (CPC 881). 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK и SЕ, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие, че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES, UK, SE: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит. EE: неконсолидиран освен за професионалисти: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна област. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. 1) IT: неконсолидиран за дейностите, запазени за агрономи и periti agrari. RO: неконсолидиран. 2) RO: неконсолидиран. 3) ES: достъпът до професията агроном и горски инженер е запазен за физически лица. PT: достъпът до професията агроном е запазен за физически лица. IT: достъпът до професиите агроном и periti agrari е запазен за физически лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT, PT: задължително постоянно местопребиваване за биолози и химици анализатори. CY, CZ, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK и SЕ, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) IT: неконсолидиран за дейностите, запазени за агрономи и periti agrari. RO: неконсолидиран. 2) RO: неконсолидиран. 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: IT, PT: задължително местопребиваване за агрономите. RO: неконсолидиран.
ж) Услуги за съвети и консул- тации в областта на рибо- лова BG: част от CPC 882 з) Услуги в областта на добивната промишленост BG: услуги въз основа на договор за ремонт и демонтиране на съоръже- ния на петролни и газови полета (част от CPC 883) Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалифи- кация, която удостоверява нивото на познания, и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1), 2), 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалифи- кация, която удостоверява нивото на познания, и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) BG, RO: неконсолидиран. 2) RO: неконсолидиран. 3) ES, PT: достъпът до професията минен инженер е запазен за физически лица. BG, LT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: FI: правото на търсене, предявяване на изисквания и експлоатиране на находище е ограничено до физическите лица, които живеят в страна от ЕИП. Министърът на търговията и промишлеността може да освобождава от задължението за местопребиваване. LT, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1), 2), 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) BG, RO: неконсолидиран. 2) RO: неконсолидиран. 3) BG, LT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: PT: задължително местопребиваване. LT, RO: неконсолидиран.
и) Сродни услуги на услугите за фабрично производство BG: Услуги въз основа на договор за инсталиране, ремонт и поддръжка на производствено оборудване (част от CPC 885) EE: услуги за консултация, които имат връзка с фаб- ричното производство (част от CPC 884 + част от 885 с изключение на 88442) HU: услуги за консулта- ция, които имат връзка с фабричното производство (част от CPC 884 и част от CPC 885) Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. FI: правото на търсене, предявяване на изисквания и експлоатиране на находище е ограничено до физическите лица, които живеят в страна от ЕИП. Министърът на търговията и промишлеността може да освобождава от задължението за местопребиваване. 1) Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU: неконсолидиран с изключение на посоченото в раздел "Хоризонтални ангажименти". Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU : нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: Всички държави-членки с изключение на BG, EE, HU: неконсолидиран. BG, EE, HU: неконсолидиран с изключение на посоченото в раздел "Хоризонтални ангажименти".
й) Сродни услуги на услугите за енергийно разпределяне (LV: CPC 887. HU: услуги единствено за консултация, ex CPC 887. LT: покрива услугите за съвети, свързани с транс- порта и разпределението чрез плащане на такси за електричество, газ за горене, пара и гореща вода за домакинствата, про- мишлеността и магазините, както за други потребители - CPC 887 (1) SI: услуги, сродни на услугите за енергийно раз- пределение - само газ (2) - част от CPC 887). к) Услуги за намиране на работа и предлагане на персонал Услуги за търсене на ръко- водни кадри (CPC 87201) 1), 2), 3) Всички държави-членки с изключение на HU, LV, LT и SI: неконсолидиран. HU, LV, LT и SI: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: Всички държави-членки с изключение на HU, LV, LT и SI: неконсолидиран. HU, LT, LV и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) AT, BG, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 2) AT, BG, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 3) AT, BG, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. ES: държавен монопол. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 1), 2), 3) Всички държави-членки с изключение на HU, LV, LT и SI: неконсолидиран. HU, LV, LT и SI: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: Всички държави-членки с изключение на HU, LV, LT и SI: неконсолидиран. HU, LT и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". LV: нищо не е отбелязано. 1) AT, BG, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 2) AT, BG, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 3) AT, BG, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран.

(1) LV: специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на CPC. (2) SI: съществува една държавна услуга; могат да бъдат предоставени концесии на частните оператори, установили се в Република Словения.

Услуги за влагане на капитали (CPC 87202) Услуги за предоставяне на време- нен персонал за офиси (CPC 87203) л) Услуги, свързани с безо- пасността (CPC 87302, 87303, 87304, 87305) 1) Всички държави-членки с изключение на HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: неконсолидиран. DE: запазен за лицата, които предоставят услуги, упълномощени от компетентния орган. Този мандат се предоставя в зависимост от ситуацията и развитието на пазара на труда. BE, FR, ES и IT: държавен монопол. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1) AT, BG, DE, FR, IT, IE, NL, PT, RO, SK: неконсолидиран. 2) AT, BG, FI, RO, SK: неконсолидиран. 3) AT, BG, DE, FI, PT, RO, SK: неконсолидиран. IT: държавен монопол. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BG, FI, RO, SK: неконсолидиран. 1) BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, RO, PL, SI, SK: неконсолидиран. 2) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. ES: достъп, запазен за sociedades anonimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anonimas laborales и sociedades cooperativas. Достъпът до пазара зависи от предварително разрешително. За да предостави това разрешително, Съветът на министрите взема предвид критерии като компетентност, професионален интегритет, независимост и адекватност на защитата при осигуряване безопасността на населението и поддържане на обществения ред. DK: неконсолидиран за услугите на охранители на летища. Достъп, запазен за националните юридически лица и зависещ от предварително разрешение. За да предостави това разрешение, министърът на правосъдието взема предвид критерии като компетентност, професионален интегритет, независимост, опит и добра репутация на предприятието, което е предявило искането. 1) Всички държави-членки с изключение на HU: неконсолиди- ран. HU: нищо не е отбелязано. 2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, PT, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1) AT, BG, DE, FR, IT, IE, NL, PT, RO, SK: неконсолидиран. 2) AT, BG, FI, RO, SK: неконсолидиран. 3) AT, BG, DE, FI, PT, RO, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: AT, BG, FI, RO, SK: неконсолидиран. 1) BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 2) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. DK: задължително местопребиваване и гражданство за по- голямата част от членовете на управителния съвет и за директорите. Неконсолидиран за услугите на охранители на летища.
м) Сродни услуги до научните и техническите консулта- ции (*) (CPC 8675) 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK: неконсолидиран за услугите на охранители на летища. Условие за гражданство за директорите. FR: условие за гражданство за изпълняващите длъжността директор и за директорите. BE: условие за гражданство за ръководството на кадри. ES, PT: условие за гражданство за специализирания персонал. IT: условие за гражданство, наложено по отношение на необходимото разрешение за службите, които отговарят за сигурността и за транспорта на ценности. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 1) FR: неконсолидиран за услугите по проучванията. BG, RO: неконсолидиран. 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) FR: "Снемане на планове": достъп, запазен само за SEL (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност или командитни дружества с акции), SCP, АД и ООД. IT: някои дейности по проучването, свързани с добивната промишленост (руди, петрол, газ и т.н.), могат да бъдат предмет на изключителни права. ES: достъпът до професиите геометър и геолог е запазен за физически лица. PT: достъп, запазен за физически лица. IT: достъпът до професиите геометър и геолог е запазен за физически лица. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" и при условие, че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK: неконсолидиран за услугите на охранители на летища. Задължително местопребиваване за директорите. BE: условие за гражданство за ръководството. IT: условие за гражданство, наложено по отношение на необходимото разрешение за службите, които отговарят за сигурността и за транспорта на ценности. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 1) FR: неконсолидиран за услугите по проучванията. DE: прилагане на националните норми относно хонорарите и възнагражденията в рамките на всички услуги за снемане на планове, предоставени от чужбина. BG, RO: неконсолидиран. 2) Нищо не е отбелязано. 3) FR: услугите по проучването зависят от издаването на разрешително. BG, RO: неконсолидиран.
  (*) Експлоатацията на мини е изключена от тези услуги.  
н) Поддържане и поправка на материали (с изключение на корабите за морска навигация, лета- телните апарати и други транспортни материали) (Всички държави-членки с изключение на BG, EE, LT, LV: CPC 633, 8861, 8866. BG: Ремонтни услуги на стоки за лично ползване и домакински стоки (с изключение на бижута) 63301, 63302, част от 63303, 63304, 63309. EE, LT, LV: 633, 8861- 8866) 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DE: условие за гражданство за геометрите, назначени в администрацията. FR: "Снемане на планове" - операциите, свързани с определяне правата на собственост или с поземленото право, са запазени за експерти геометри от Общността. BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES и EE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK, ES: университетска степен, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. EE: неконсолидиран освен за професионалисти: университетска диплома и пет години професионален опит в сродна област. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. DE: условие за гражданство за геометрите, назначени в администрацията. 1) BG, RO: Неконсолидиран. 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: IT, PT: задължително местопребиваване. BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES и EE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу условия: DE: прилагане на националните норми към хонорарите и възна- гражденията в рамките на всички услуги, предоставени от чужбина. 1) BG, RO: неконсолидиран. 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
о) Услуги за чистене на сгради (CPC 874) п) Фотографски услуги (Всички държави-членки с изключение на BG: CPC 875. Всички държави- членки с изключение на BG, CZ, EE, LV, PL: освен детайли. BG: част от CPC 87501, 87502, 87503, част от 87504, 87506, 87507 с изключение на паспортна фотография и фотограметрия. PL: освен фотограметрия). р) Услуги за опаковане (CPC 876) 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки освен BG, EE, HU, LV, LT, PL, RO: неконсолидиран освен за фотограметрията: нищо не е отбелязано. BG, EE, HU, LV, LT, PL: нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран. 2) RO: неконсолидиран. 3) BG: нищо не е отбелязано освен за фотолабораториите с рентгенови лъчи, за които се изисква лиценз. RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки освен BG, CZ, HU, LV, LT, PL, RO: неконсолидиран освен за фотограметрията: нищо не е отбелязано. BG, CZ, HU, LV, LT, PL: нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран. 2) RO: неконсолидиран. 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Неконсолидиран. 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран.
  (*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.  
с) Публикации и печат (CPC 88442) т) Услуги, свързани с органи- зацията на конгреси (AT: услуги за управление единствено на търговски панаири) у) Други 1), 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) IT: чуждестранното участие в издателските къщи е ограничено на 49 % от капитала или от правата на глас. LT: правата за основаване на дружества в сектора на публикациите се предоставят само на юридически лица, които са учредени в Литва. LV: правата за основаване на дружества в сектора на публикациите се предоставят само на юридически лица, които са учредени в Латвия. PL: условие за гражданство за главните редактори на ежедневници и списания. SK: правата за основаване на дружества в сектора на публикациите се предоставят само на юридически лица, които са учредени в Словакия. BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: PL: условие за гражданство за главните редактори на ежедневници и списания. BG, RO: неконсолидиран. 1), 2), 3) BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1), 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. 1), 2), 3) BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
Услуги за превод (CPC 87905) (HU: освен официален превод. PL: с изключение на услугите на заклети устни преводачи. SK: с изключение на услугите на ото- ризирани писмени и устни офи- циални преводачи.) Услуги за декориране на инте- риори (CPC 87907) (*) 1), 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK: оторизирани писмени и устни официални преводачи: условие за гражданство освен дерогация, предоставена от Датската агенция на търговията и дружествата. BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, ЕL, IT, IE, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: EL: изисква се квалификация и пет години професионален опит. IT, IE, SE и UK: изисква се квалификация и три години професионален опит. BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. IT, UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. 1) BG, RO: неконсолидиран. 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. 1), 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) DK: разрешителното, издадено на оторизираните писмени и устни официални преводачи, може да ограничи обхвата на тяхната дейност. BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: DK: оторизирани писмени и устни официални преводачи: задължително местопребиваване освен дерогация, предоставена от Датската агенция за търговия и дружества. BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, ЕL, IT, IE, UK и SE, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) DE: прилагане на националните норми към хонорарите и възнагражденията в рамките на всички услуги, предоставени от чужбина. BG, RO: неконсолидиран. 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) BG, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран.
  (*) Показва, че специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на СРС.  
Пощенски услуги и услуги за писма (1) Услуги за обработка (2) на пощенски пратки (3) според следния списък на подсектори за национални или чуждестранни дестинации. Подсекторите i), iv) и v) могат да бъдат изключени, ако влизат в обсега на услуги, които могат да бъдат запазени, а именно: за кореспондентските пратки, чиято цена е по-ниска от основната държавна тарифа, увеличена пет пъти, при условие че тежат по- малко от 350 грама (4), плюс куриерската услуга за препоръ- чана пратка, използвана в случаи на съдебни или административни процедури. 1), 2), 3) Всички държави-членки освен BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SI: системи за предоставяне на лицензи могат да бъдат установени за подсектори i) до v), за които съществува общо задължение за универсална услуга. Тези лицензи могат да бъдат придружени с особени задължения за универсална услуга и/или финансов принос към компенсационен фонд. BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: неконсолидиран. EE, LT: неконсолидиран освен за v): нищо не е отбелязано. PL: неконсолидиран освен за v): нищо не е отбелязано с изключение на писмените кореспонденции (например писма). CZ, SK: неконсолидиран освен за точка v) при методи 2 и 3: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: неконсолидиран. CZ, EE, LT, PL, SK: неконсолидиран освен за точка v): неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" (PL: с изключение на писмената кореспонден- ция (например писма). 1), 2), 3) Всички държави-членки с изключение на BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SI: неконсолидиран. BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: неконсолидиран. EE, LT,: неконсолидиран освен за v): нищо не е отбелязано. PL: неконсолидиран освен за v): нищо не е отбелязано с изключение на писмените кореспонденции (например писма). CZ, SK: неконсолидиран освен за точка v) при методи 2 и 3: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: неконсолидиран. CZ, EE, LT, PL, SK: неконсолидиран освен за v): неконсоли- диран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". (PL: с изключение на писмената кореспонденция (например писма). Създадени са независими нацио- нални органи, които следят да се спазват нормативните актове, за да се гарантира спазването на пощенските изисквания и да се решават конфликтите между тър- говските партньори (както дър- жавни, така и частни). Гарантирано е правото на уни- версална пощенска услуга.

(1) Това задължение е посочено в съответствие с проекта за класификация, предоставен на Световната търговска организация (СТО) от Европейската общност и нейните държави-членки на 23 март 2001 г. (документ на СТО S/CSS/W/61).

(2) Терминът "обработка" трябва да бъде тълкуван като включващ вземането, подбора, транспорта и доставката.

(3) Под "пощенска пратка" разбираме продуктите, обработени от всички видове търговски оператори, независимо дали са държавни или частни.

(4) Под "кореспондентска пратка" разбираме писмено съобщение върху физически носител, който трябва да бъде изпратен и връчен на адреса, посочен от подателя върху самата пратка или върху нейната опаковка. Книгите, каталозите, вестниците и периодичните издания не се считат за кореспондентски пратки.

2. КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ    
i) Обработка на писмени съобщения, на които е посочен получателят върху всякакъв вид физически носител (1), включително - всякакъв вид куриерски услуги, - разпространение на рекламни материали по пощата ii) Обработка на пощенски колети и пакети, на които е посочен получателят (2) iii) Обработка на издания на пресата, на които е посо- чен получателят (3) iv) Обработка на пратки, посочени в точки i) до iii) по-горе като препоръчани пратки или с декларирана стойност v) Експресна услуга (4) за пратките, посочени в точки i) до iii) по-горе. vi) Обработка на пратки, без да бъде посочен получа- телят. vii) Размяна на документи (5) viii) Други неспецифицирани услуги    

(1) Например: писма, пощенски картички.

(2) По-конкретно книги и каталози.

(3) Вестници, периодични издания.

(4) Експресната услуга може да включва, освен по-голяма скорост и надеждност на доставката, някои елементи с добавената стойност, като прибиране на пратките в първоначалния пункт, лична доставка на получателя, контрол на съобщенията, възможност за промяна на дестинацията и на получателя по време на транспорта и изпращане на обратна разписка.

(5) Предоставянето на средства, включително и предоставянето от трето лице на помещения ad hoc и на транспортни средства, които позволяват разпределението от самите заинтересовани лица чрез взаимната размяна на пощенски пратки между ползватели, абонирани за тази услуга. Под "пощенска пратка" разбираме продуктите, обработени от всички видове търговски оператори, независимо дали са държавни или частни.


2.В Телекомуникационни услуги Телекомуникационните услуги се отнасят до предаването на електромагнитни сигнали - звук, данни, образ и всяка комбинация от тези елементи, с изключение на разпространението (1). Вследствие на това ангажиментите, вписани в настоящия списък, не се отнасят до икономическата дейност, чиято цел е да предостави съдържание чрез телекомуникационни услуги. Предоставянето на това съдържание, пренесено чрез телекомуникационните услуги, зависи от специфичните ангажименти, договорени между Общността и нейните държави-членки в други сектори. BG: мерки, приложими към всички сектори на комуникационните услуги: 1. Създаването на публични или частни телекомуникационни мрежи е предмет на лицензиране. Всички услуги трябва да бъдат предоставяни посредством лицензирани мрежи или наети линии, които са част от лицензирани мрежи. Лицензите се издават от български оторизиран орган лично на заявителя и не могат да бъдат прехвърляни на трета страна. Не се разрешава обикновено препродаване на телекомуникационни услуги. 2. Свързването към публична мрежа се разрешава съгласно лицензионните условия за публична мрежа и в зависимост от техническите възможности. Терминалните съоръжения, предназначени за пряко или непряко свързване към публична или частна телекомуникационна мрежа, може да бъдат свързани с крайна точка на мрежата, ако за нея е направена оценка за съответствие с основните изисквания. 3. Физическите и юридическите лица, които извършват статистическа дейност и създават информационни системи, трябва да използват понятия, номенклатури и класификации, които са съвместими с установените от Националния статистически институт. Международни и национални Международни и национални услуги, предоставени с помощта на всякаква технология в мрежа, върху собствена инфраструктура или чрез препродажба, за обще- ствено и необществено ползване в следните пазарни сегменти (тези услуги съответстват на посоче- ните по-долу номера на СРС: 7521, 7522, 7523, 7524 (*), 7525, 7526 и 7529 (*), разпро- странението е изключено) : Инсталирането и използването на телекомуникационни съоръжения и мрежи и предоставянето на телекомуникационни услуги изискват концесия, лиценз, разрешение или регистрация от български оторизиран орган. Броят на лицензите може да бъде ограничен в зависимост от наличността на ограничени ресурси и поради технически причини (капацитет за издаване на номера, временна липса на точки за достъп). (*) БТК АД - Българска телекомуникационна компания АД RO: Лицензи и разрешения се дават само на компании с румънска юридическа правосубектност, учредени съгласно румънското законодателство. Само румънски подписващи страни имат право на свързване с международни сателитни организации. BG: както е приложено. RO: както е приложено. Доставянето на мрежови опера- ции и услуги изисква лиценз или разрешение, издаден(о) от регу- латорния орган. Условията за лицензиране за всички подсектори може да предвиждат прилагане на прин- ципите за универсална услуга, установени от регулаторния орган.(1) Разпространението е определено като предавателна непрекъсната верига, необходима за разпределението сред населението на телевизуални и радиофонични програмни сигнали, но то не покрива връзките за предоставяне на данни между ползвателите. (*) Специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на CPC.a) Услуги за вокална телефо- ния б) Услуги за предаване на данни с пакетна комутация в) Услуги за предаване на данни с комутационна схема г) Услуги за телекс д) Телеграфни услуги е) Услуги за ксерокс ж) Услуги за наети линии з) Електронна поща и) Гласова поща й) Обмен и обработка на данни онлайн к) Обмен на електронни данни (ОЕД) л) Услуги за ксерокс уско- рени/с ДДС, които предла- гат функции на складиране и трансфер и складиране и възстановяване м) Транскодиране и конвер- сия на протоколи н) Други услуги: услуги и системи за мобилни и персонални комуникации 1) BG: факсимилни услуги: само чрез използването на международната мрежа на БТК АД. За услуги за наети линии: не се разрешава продажбата и отдаването под наем на капацитет на наети линии. За електронна поща, гласова поща, обмен на електронни данни: неконсолидиран. PL: за предоставените телекомуникационни услуги, които използват услугите на кабелната телевизия и на радиоелектрическите мрежи: неконсолидиран. 2) BG: за електронна поща, гласова поща, обмен на електронни данни (ОЕД): неконсолидиран. PL: за предоставените телекомуникационни услуги, които използват услугите на кабелната телевизия и на радиоелектрическите мрежи: неконсолидиран. 3) BG: за факсимилни услуги: само чрез използването на международната мрежа на БТК АД. За услуги за наети линии: не се разрешава продажбата и отдаването под наем на капацитет на наети линии. За електронна поща, гласова поща, обмен и обработка на данни онлайн и обмен на електронни данни (ОЕД): неконсолидиран. PL: за предоставените телекомуникационни услуги, които използват услугите на кабелната телевизия и на радиоелектрическите мрежи: чуждестранното участие е ограничено до 49 % от капитала и от правата на глас. SI: чуждестранното участие не може да превишава 99 % от дружествения капитал. Разрешителното за експлоатация зависи от задължението, поето, предявено към доставчиците на телекомуникационни услуги с добавена стойност да използват основната телекомуникационна мрежа. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG: за електронна поща, гласова поща, обмен на електронни данни: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). 1), 2) За връзките чрез пейджър: неконсолидиран с изключение на паневропейските системи за връзки чрез пейджър. 3) PL: публични услуги и мрежи за клетъчна мобилна телефония: нищо не е отбелязано освен факта, че чуждестранното участие е ограничено на 49 % от капитала и правата на гласуване. SI: Чуждестранното участие не може да превиши 99 % от дружествения капитал. Разрешителното за експлоатация зависи от задължението, поето, предявено към доставчиците на телекомуникационни услуги с добавена стойност да използват основната телекомуникационна мрежа. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). 1), 2), 3) BG: за електронна поща, гласова поща, обмен на електронни данни (ОЕД): неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че бъдат спазени посочените по- долу ограничения: BG: За електронна поща, гласова поща, обмен на електронни данни (ОЕД): неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). 1), 2), 3) Нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидран с изключение на разпоредбите, които фигу- рират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii).
Сателитни услуги VSAT-услуги - за публично използване - за непублично използване Услуги, свързани с телекомуни- кациите Услуги, свързани с наемане на съоръжения (CPC 7541) Услуги, свързани с продажба на съоръжения (CPC 7542) Консултантски услуги (CPC 7544) 1), 2), 3) Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1), 2), 3) Всички държави-членки освен BG, RO: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран, що се отнася до публичното използване 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен BG, RO: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". RO: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". Неконсолидиран, що се отнася до публичното използване. Неконсолидиран за бизнес посетители. 1), 2), 3) Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1), 2), 3) Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1), 2), 3) Всички държави-членки освен BG, RO: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран, що се отнася до публичното използване. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен BG, RO: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". RO: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". Неконсоли- диран, що се отнася до публичното използване. неконсоли- диран за бизнес посетители. 1), 2), 3) Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен BG: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти".
3. УСЛУГИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И СРОДНИ ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ    
(Всички държави-членки освен BG: CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165, 517.) 1) За всички държави-членки освен BG, RO, HU, MT: неконсолидиран (*) освен за СРС 5111 и 5114: нищо не е отбелязано. BG, RO, HU, MT: неконсолидиран. 2) BG: нищо не е отбелязано освен за подсектори, различни от CPC 517: нищо не е отбелязано освен условията, посочени в метод 4) по-долу. HU, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за CPC 511, 515, 518. 3) HU, MT: неконсолидиран. BG: нищо не е отбелязано освен за подсектори, различни от CPC 517: чуждестранни лица могат да предоставят услугите само в съдружие с местни доставчици на услуги или като техни подизпълнители, когато проектът е от национално или регионално значение. Това не се прилага при проекти, за които е бил организиран международен търг, спечелен от чуждестранни доставчици на услуги. Изискване за акредитиране. Съответните услуги да са основна цел на дейността на чуждестранното лице; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години; персонал и технически капацитет; банкови референции от водеща чуждестранна банка. Услугите трябва да се предоставят посредством служители при условията, посочени в метод 4) по-долу. IT: изключителни права за строителство, поддръжка и управление на главните пътища и на римското летище. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG: за подсектори, различни от CPC 517: достъпът е ограничен до физически лица, чиято техническа квалификация и акредитиране трябва да бъдат признати от професионална камара в Република България. Акредитирането зависи от следните критерии: призната техническа квали- фикация в България; опит в областта на строителството; проекти, изпълнени през последните две години. HU, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). 1) За всички държави-членки освен BG, RO, HU, MT: неконсо- лидиран (*) освен за CPC 5111 и 5114: нищо не е отбелязано. BG, RO, HU, MT: неконсолидиран. 2) HU, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за CPC 511, 515, 518. 3) HU, MT: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: HU, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii).
  (*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка  
3. УСЛУГИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И СРОДНИ ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ Неконсолидиран освен за BE, DK, ES, FR и NL, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: NL: университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. BE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. FR: неконсолидиран освен за мерките, които се отнасят до временното приемане на техници при посочените по-долу условия: - техникът е нает от юридическо лице, което е основано на територията на Чили и се е отделило към предприятие с търговско присъствие във Франция, подписало договор с въпросното юридическо лице, - разрешителното за работа е предоставено за период, който не превишава шест месеца, - техникът трябва да представи сертификат за работа, издаден от предприя- тието, което има търговско присъствие във Франция, и писмо от юридическото лице, основано на територията на Чили, в което същото изразява своето съгласие с трансфера, - анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен, - предприятието с търговско присъствие трябва да заплати такса на службата за международна миграция. Неконсолидиран освен за DE, SE и UK, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" за номер 5111 на СРС единствено и при условие, че се спазят посочените по-долу ограничения: SE и UK: университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. UK: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. DE: неконсолидиран освен за малък брой услуги, свързани с проучвателните дейности на местностите, за които се изискват университетска диплома, професионална квалификация и три години професионален опит в сектора. Неконсолидиран освен за BE, DK, ES, FR и NL, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" Неконсолидиран освен за DE, SE и UK, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" единствено за номер 5111 на СРС.
4. УСЛУГИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ (1)    
А. Брокерски услуги (всички държави-членки освен BG, RO: CPC 621, 6111, 6113, 6121. BG (2): част от CPC 62113 и 62114, 62115, 62116. RO: CPC 621) 1) FR: неконсолидиран за преговарящите и брокерите за сделките от национален интерес. BG, MT: неконсолидиран. 2) MT: неконсолидиран. 3) MT: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT: неконсолидиран. FR: условие за гражданство за преговарящите, комисионни агенти и брокери за двайсет сделки от национален интерес. RO: неконсолидиран за точка ii). 1) BG: неконсолидиран. FR: неконсолидиран за преговарящите и брокерите за сделките от национален интерес. 2) MT: неконсолидиран. 3) MT: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT: неконсолидиран. IT: задължително местопребиваване. RO: неконсолидиран за точка ii).

(1) С изключение на търговията с оръжие във всички държави-членки освен BG. С изключение на експлозиви, химически продукти и ценни метали във всички държави-членки освен AT, BG, FI, RO, SE. С изключение на пиротехнически продукти, запалителни продукти, експлозивни вещества, муниции, военен материал, тютюни или тютюневи изделия; токсични вещества, медицински и хирургически апарати, някои медицински вещества и предмети с медицинска употреба в АТ. С изключения на разпространението на тютюн и тютюневи изделия, алкохолни напитки; фармацевтични, медицински и ортопедични стоки, оръжия, боеприпаси и военно оборудване; ценни метали, скъпоценни камъни и изработени от тях изделия; петрол и петролни продукти в BG. С изключение на дистрибуторски услуги за боеприпаси, експлозиви, наркотици и лекарства, съдържащи наркотици, тютюневи изделия и хартия за цигари, алкохол и спиртни напитки в RO. С изключение на дистрибуция на пиротехнически продукти, запалителни продукти и експлозивни вещества, огнестрелни оръжия, муниции и военен материал, на токсични вещества и някои медицински вещества в Словения.

(2) BG: Специфичните ангажименти не включват брокерски услуги, предоставяни на постоянните стокови борси


4. УСЛУГИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ    
Б. Услуги за търговия на едро (1) (всички държави-членки освен PL: CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: (CPC 622 с изключение на 62226, 62228, 62251, 62252) 1) (2) FR: неконсолидиран за аптеките. BG, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 622: нищо не е отбелязано. 2) MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 622: нищо не е отбелязано. 3) (3) BG: лицензиране за предоставяне на специализирани услуги за търговия на едро. Анализ на икономическите потребности, основните критерии са: брой и въздействие върху функциониращите магазини, гъстота на населението, географско разпределение, въздействие върху движението по пътищата. FR: аптеките на едро са одобрени в зависимост от потребностите на населението и в рамките на ограниченията. PL: основаването на търговски дружества на едро на внесени потребителски стоки зависи от разрешението. MT: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT: неконсолидиран. FR: условие за гражданство при продажбата на едро на фармацевтични продукти. RO: неконсолидиран за точка ii). 1) BG, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 622: нищо не е отбелязано. 2) MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 622: нищо не е отбелязано. 3) BG, MT: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT: неконсолидиран. IT: задължително местопребиваване. RO: неконсолидиран за точка ii).

(1) BG: Специфичните ангажименти не включват услуги за търговия на едро, предоставяни на постоянните стокови борси.

(2) С изключение на тютюн в ES и IT.

(3) С изключение на тютюн в ES, IT и FR.

~ TABLE 0;35-;150-;150-;

-1,3

|4. УСЛУГИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ|||

-1,3

| В. Услуги за търговия на дребно (1) (всички държави-членки освен BG: CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613. BG: CPC 61112; част от CPC 6113; част от CPC 6121; CPC 631 с изклю- чение на 63107 и 63108; CPC 63211; CPC 6322; CPC 6323; CPC 6324; част от CPC 63292, 63297) Г. Франчайзинг (CPC 8929)| 1) FR: условие за гражданство. Все пак лицата, които са с гражданство от трета страна, могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. BG, CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. 2) CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. 3) CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. BG: достъп се предоставя на частно финансирани начални училища, учредени като юридически лица, с разрешение на Министерския съвет. Условието е съответствие с държавните образователни и здравни изисквания. Неконсолидиран за физически лица и асоциации. CZ: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. Условията за започването на тази дейност се отнасят до гаранцията за качеството и нивото на обучение, както и адекватността на училищното оборудване. HU: създаването на училища зависи от издаването на разрешително от местните органи. SK: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават, при условие че се съобразят с изискванията за квалификация и материално оборудване, необходими за създаването на тези заведения. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на посоченото в раздел "Хоризонтални ангажименти" и в метод 3) по-горе. FR: условие за гражданство. Все пак лицата, които са с гражданство от трета страна, могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават 1) BG, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 631+632: нищо не е отбелязано. 2) MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 631+632: нищо не е отбелязано. 3) (2), (3) BE, DK, FR, IT и PT: анализ на икономическите потребности на основата на национална обработка. BG: лицензиране за продажби на дребно на специални стоки. Анализ на икономическите потребности за универсалните магазини, основните критерии са броят и влиянието на съществуващите магазини, гъстотата на населението, географското разпределение, влиянието върху движението по пътищата. SE: общините могат да предприемат анализ на икономическите потреб- ности, за да се развие временно търговията с дрехи, обувки и хранителни продукти, които не се консумират на място (4) MT: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT: неконсолидиран. FR: условие за гражданство за продавачите на дребно на тютюн (buraliste - продавач на цигари в павилион). RO: неконсолидиран за точка ii). 1) MT, RO: неконсолидиран. BG: Достъп се предоставя само на юридически лица. 2) MT, RO: неконсолидиран. 3) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT, RO: неконсолидиран.| 1) BG, MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 631+632: нищо не е отбелязано. 2) MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран с изключение на CPC 631+632: нищо не е отбелязано. 3) MT: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). 1), 2), 3) MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT, RO: неконсолидиран.|

-1,3

~END_TABLE

(1) № 633, 6111, 61221, 63234 на СРС са покрити за EE, LT и LV. С изключение на № 613 на СРС в LT. С изключение на алкохолни напитки във FI и S. С изключение на № 61112, 6121, 613, 63107, 63108, 63211 в PL. С изключение на фармацевтични продукти (част от CPC № 63211 на СРС) във всички държави-членки, които са предмет на ангажименти от раздел "фармацевтични". Услугите за дистрибуция, които не разполагат с фиксирано местоположение (пряка продажба), се считат за принадлежащи към услугите за търговия на дребно. Номер 633 на СРС (услуги за поправка на лични и домашни вещи) е предмет на ангажимент в раздел "Услуги, предоставени на предприятията". Този сектор покрива изключително дистрибуцията на стоки. Последните са физически и преносими.

(2) Когато внедряването зависи от условието за анализ на икономическите потребности, основните критерии са броят и влиянието на съществуващите магазини, гъстота на населението, географското разпределение, влиянието върху движението и създаването на нови работни места.

(3) С изключение на тютюн в ES, FR и IT. С изключение на алкохолни напитки в IE.

(4) Тези правила не се отнасят до постоянната продажба от фиксиран пункт за продажба или от изхода на завод.


5. УСЛУГИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ФИНАНСРАНИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР    
А. Услуги за начално образо- вание (всички държави- членки освен EE: CPC 921. EE: Услуги за задължи- телно начално образование)   1) CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. 2) CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. 3) CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. CZ: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат с чешко гражданство. LT: нищо не е отбелязано освен факта, че за учебните заведения, одобрени от държавата, се изисква разрешително, издадено от Министерството на образованието и науките. SK: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат със словашко гражданство. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, FI, MT, RO, SE, SI: неконсолидиран. BG: условие за българско гражданство. Чуждестранни граж- дани могат да преподават при следните условия: постоянно пребиваване и признаване на тяхното образование и профе- сионална квалификация.
Б. Услуги за средно образова- ние (всички държави-членки освен EE: CPC 922. EE: услуги за задължително и незадължително средно образование. LV: с изклю- чение на CPC 9224) 1) BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. FR: условие за гражданство. Все пак лицата, които са с гражданство от трета страна, могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. 2) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 3) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. BG: достъп се предоставя на частно финансирани начални училища, учредени като юридически лица, с разрешение на Министерския съвет. Условието е съответствие с държавните образователни и здравни изисквания. Неконсолидиран за физически лица и асоциации. CZ: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. Условията за започването на тази дейност се отнасят до гаранцията за качеството и нивото на обучение, както и адекватността на училищното оборудване. HU: създаването на училища зависи от издаването на разрешително от местните органи. SK: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават, при условие че се съобразят с изискванията за квалификация и материално оборудване, необходими за създаването на тези заведения. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. BG: неконсолидиран с изключение на посоченото в раздел "Хоризонтални ангажименти" и в метод 3) по-горе. FR: условие за гражданство. Все пак лицата, които са с гражданство от трета страна, могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. 1) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 2) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 3) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. LT: нищо не е отбелязано освен факта, че за учебните заведения, одобрени от държавата, се изисква разрешително, издадено от Министерството на образованието и науките. SI: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат със словенско гражданство. SK: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат със словашко гражданство. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. BG: условие за българско гражданство. Чуждестранни граж- дани могат да преподават при следните условия: постоянно пребиваване и признаване на тяхното образование и профе- сионална квалификация.
В. Услуги от областта на вис- шето образование (всички държави-членки с изключение на CZ и SK: CPC 923. CZ и SK: CPC 92310 единствено) 1) FR: условие за националност. Все пак лицата, които са с гражданство от трета страна, могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 3) ES, IT: анализ на потребностите за откриването на частни университети, хабилитирани да издават признати дипломи или сертификати. AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. EL: неконсолидиран за учебните заведения, които издават дипломи, признати от държавата. CZ: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. Условията за започването на тази дейност се отнасят до гаранцията за качеството и нивото на обучение, както и адекватността на училищното оборудване. HU: създаването на училища зависи от издаването на разрешително от местните органи. SK: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават, при условие че се съобразят с изискванията за квалификация и материално оборудване, необходими за създаването на тези заведения. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. FR: условие за гражданство. Все пак лицата, които са с гражданство от трета страна, могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. 1) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 3) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. SI: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат със словенско гражданство. SK: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат със словашко гражданство. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран.
Г. Услуги от областта на обу- чението на възрастни (CPC 924; за AT: CPC 9240 освен обучението на въз- растни по радиото или телевизията. За EE: покрива също така другите услуги за обучение на възрастни, които не са предоставени от държавата) Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, FR и LU, що се отнася до временното приемане на преподаватели, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата на физическото лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. FR: - преподавателите трябва да са подписали трудов договор с университет или друго висше учебно заведение, - разрешителното за работа се предоставя за период, който не превишава девет месеца и може да бъде подновен за продължителността на договора, - анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен, освен ако преподавателите са посочени пряко от министъра, който отговаря за висшето образование, - организацията, която наема преподаватели, трябва да плати такса на службата за международна миграция. Само за HU: лица с международен авторитет, поканени от висшите учебни заведения, за периода на поканата. 1), 2) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 3) CZ: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават. Условията за започването на тази дейност се отнасят до гаранцията за качеството и нивото на обучение, както и адекватността на училищното оборудване. HU: създаването на училища зависи от издаването на разрешително от местните органи, а на висши училища - от централните органи. SK: чуждестранните граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да основат и да ръководят учебно заведение и да обучават, при условие че се съобразят с изискванията за квалификация и материално оборудване, необходими за създаването на тези заведения. CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK, ES, FR и LU, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1), 2) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. 3) CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран. CZ: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат с чешко гражданство. SK: нищо не е отбелязано освен факта, че по-голямата част от членовете на училищния съвет трябва да бъдат със словашко гражданство. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, FI, MT, RO, SE: неконсолидиран
  Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице и по-ниска от прага 30 000 EUR. Неконсолидиран с изключение на BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
6. УСЛУГИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (1), (2)    
(BG: Ангажиментите не включват услуги, свързани с опазването на околната среда, предоставени в рамките на упражняването на власт от правителствен орган) (3) SE: предложението не се отнася до публичните съоръжения, когато те принадлежат на общи- ните, държавата или федералните администрации и се ползват от тях или са предоставени на под- изпълнител от тези администра- ции) A. Управление на питейната вода и на отходните води Услуги за каптиране, пре- чистване и водоснабдяване чрез тръбопроводи с изключение на парата и горещата вода Услуги, отнасящи се до отходните води (всички държави-членки освен BG: CPC 9401, част от 18000. BG: CPC 9401) 1) Неконсолидиран (*) 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) Нищо не е отбелязано освен за AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки с изключение на EE, LT и LV: неконсолидиран. EE, LT и LV: нищо не е отбелязано. 2), 3) HU, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: HU, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) Нищо не е отбелязано освен за AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. Неконсолидиран с изключение на BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки с изключение на EE, LT и LV: неконсолидиран. EE, LT и LV: нищо. 2), 3) HU, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) на раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че са спазят посочените по-долу ограничения: HU, RO: неконсолидиран.
  (1) Класифицирането на услугите за опазване на околната среда следва проекта на класификация, включен в "Jobs 7612" (Съобщение на Европейската общност и на нейните държави-членки).  
  (2) BG: Ангажиментите не се прилагат към услуги, свързани със събирането, транспортирането, съхранението, повторната употреба, рециклирането, възстановяването, използването в производството на енергия и материали и изхвърлянето на опасни отпадъци, смет и вещества.  
  (3) BG: Това са услуги в областта на регулирането, управлението и контрола, които се предоставят от правителствени и общински органи, занимаващи се с въпроси на околната среда.  
  (*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.  
Б. Управление на опасните и твърдите отпадъци (CPC 9402, 9403) В. Защита на околния въздух и на климата (всички държави-членки освен BG: CPC 9404. BG: услуги по контрол на изгорели газове (част от CPC 9404) Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки с изключение на EE и HU: неконсолидиран. EE, HU: нищо не е отбелязано. 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки с изключение на EE, LT, PL, RO: неконсолидиран. EE, LT, PL, RO: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) SE: държавен монопол на услугите за контрол на изгорелите газове на автомобилите и на търговските превозни средства. Тези услуги трябва да бъдат предлагани без цел печалба. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да се направи анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки с изключение на EE и HU: неконсо- лидиран. EE, HU: нищо не е отбелязано. 2), 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки с изключение на EE, LT, PL, RO: неконсолидиран. EE, LT, PL, RO: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
Г. Пречистване на почвите и водите (част от CPC 94060) 1) Всички държави-членки с изключение на EE, RO: неконсолидиран. EE, RO: нищо не е отбелязано. 2), 3) BG, HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки освен EE, LT, PL, RO: неконсолидиран. EE, LT, PL, RO: нищо не е отбелязано 1) Всички държави-членки с изключение на EE, RO: неконсо- лидиран. EE, RO: нищо не е отбелязано. 2), 3) BG, HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
Д. Борба срещу шума и вибрациите (всички дър- жави-членки освен BG: CPC 9405. BG: услуги, свързани с контрол на шумовото замърсяване (част от CPC 9405) 2), 3) Нищо не е отбелязано освен за CY, CZ, HU, SK, SI и UK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да се направи анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки освен EE, LT, PL, RO: неконсолидиран. EE, LT, PL, RO: нищо не е отбелязано. 2), 3) Нищо не е отбелязано освен за CY, CZ, HU, SK, SI, UK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
Е. Всички държави-членки освен BG: Защита на био- логичното разнообразие и на пейзажите. Услуги за защита на природата и на пейзажите (част от CPC 9406) BG: Услуги за защита на природата (част от CPC 9406) Ж. Други услуги за опазване на околната среда (част от CPC 94090) 1) Всички държави-членки с изключение на EE, RO: неконсолидиран. EE, RO: нищо не е отбелязано. 2), 3) HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице и по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки с изключение на EE, PL, RO: неконсолидиран. EE, PL, RO: нищо не е отбелязано. 2), 3) BG, HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да се направи анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Всички държави-членки с изключение на EE, RO: неконсо- лидиран. EE, RO: нищо не е отбелязано. 2), 3) HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки с изключение на EE, PL, RO: неконсолидиран. EE, PL, RO: нищо не е отбелязано. 2), 3) BG, HU: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, HU: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
7. УСЛУГИ ОТ ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ    
A. Болнични услуги (всички държави-членки с изключение на LV, PL и SI: CPC 9311. LV, PL и SI: единствено частни болнични услуги и санаториални услуги - СPC 9311 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: неконсолидиран. 3) AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI : анализ на икономическите потребности на основата на национална обработка (1). PL: директорът на здравното заведение или неговият заместник трябва да бъде доктор по медицина. Прилагат се всички ограничения, които се отнасят до медицинските и зъболекарските услуги, както и до услугите, предоставени от акушерки и медицински сестри. LV: директорът на здравното заведение или неговият заместник трябва да бъде доктор по медицина. Прилагат се всички ограничения, които се отнасят до медицинските и зъболекарските услуги, както и до услугите, предоставени от акушерки и медицински сестри. Частните болнични услуги подлежат на одобрение от местните санитарни органи. Броят на леглата и използването на тежко медицинско оборудване зависи от потребностите на населението, възрастта на населението и коефициента на смъртност. BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: неконсолидиран. SI: достъпът до публичната здравна мрежа зависи от издаването на концесия от Института за здравно осигуряване на Република Словения. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: неконсолидиран. LV: директорът на здравното заведение или неговият заместник трябва да бъде доктор по медицина. Прилагат се всички ограничения, които се отнасят до медицинските и зъболекарските услуги, както и до услугите, предоставени от акушерки и медицински сестри. PL: директорът на здравното заведение или неговият заместник трябва да бъде доктор по медицина. Прилагат се всички ограничения, които се отнасят до медицинските и зъболекарските услуги, както и до услугите, предоставени от акушерки и медицински сестри. 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: неконсолидиран. 3) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: неконсолидиран. EE: нищо не е отбелязано освен факта, че професионалистите, които са получили образование извън Естония, трябва да представят удостоверение за допълнително обучение в уни- верситета Тарту. Това изискване се отнася също така и до естонските граждани, получили образованието си в чужбина. LT: нищо не е отбелязано освен факта, че чуждестранните частни заведения и техните клиенти могат да нямат право на финансова помощ от държавни източници включително и от държавни каси за здравно осигуряване. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: неконсолидиран.
  (1) Когато създаването на болнично заведение зависи от анализа на икономическите потребности в дадена държава-членка, основните критерии, които се взимат предвид, са броят на леглата и/или необходимото тежко медицинското оборудване, гъстотата на населението и възрастовата пирамида, географското разпределение, защитата на местата, които се възприемат като места с особено историческо и художествено значение, влиянието върху движението и създаването на нови работни места.  
Б. Други услуги, отнасящи се до здравето на хората (CPC 9319. EE: CPC 9319 раз- личен от 93191) В. Социални услуги Всички държави-членки освен BG: санаториуми и почивни станции, домове за възрастни хора BG: само частно финанси- рани услуги (част от CPC 933) Г. Други (услуги, свързани със здравеопазването) 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2), 3) Неконсолидиран освен за AT, EE, HU и SI: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран освен за AT, EE, HU и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Неконсолидиран. 2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: неконсолидиран. 3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: неконсолидиран. FR: предоставянето на тези услуги се разрешава от компетентните органи в зависимост от местните потребности. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: неконсолидиран. 1), 2), 3) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 4) Всички държави-членки: неконсолидиран освен HU: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2), 3) Неконсолидиран освен за AT, EE, HU и SI: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран освен за AT, EE, HU и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Неконсолидиран. 2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: неконсолидиран. 3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: неконсолидиран. 1), 2), 3) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 4) Всички държави-членки: неконсолидиран освен HU: неконсо- лидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
8. УСЛУГИ ОТ ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И ПЪТУВАНИЯТА    
A. Хотелиерство, ресторанть- орство и кетъринг (всички държави-членки освен BG, PL: CPC 641, 642, 643 (с изключение на услугите за готова храна вкъщи и сектора на транс- порта). BG: с изключение услугите по сервиране на алкохолни напитки за консумация на място: CPC 641, част от 642, част от 643. PL: CPC 641, 642) 1) Всички държави-членки освен BG, RO: неконсолидиран освен за услугите за кетъринг: нищо не е отбелязано. BG, RO: неконсолидиран (*). 2) Нищо не е отбелязано. 3) BG: доставчиците трябва да са регистрирани като дружества, учредени в Република България, без ограничение на чуждестранното участие в капитала. Лиценз за туристически услуги, издаден от Държавната агенция по туризъм. Броят на чуждестранните управители не трябва да надхвърля броя на управителите, които са български граждани, в случаите, когато публичното (държавно и/или общинско) участие в капитала на българско дружество надхвърля 50 %. Предлагането на екскурзоводски услуги се извършва от оторизирани чуждестранни лица. IT: анализ на местните икономически потребности за откриване на нови барове, кафенета или ресторанти. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). 1) Всички държави-членки освен BG, RO: неконсолидиран освен за услугите за кетъринг: нищо не е отбелязано. BG, RO: неконсолидиран (*). 2) Нищо не е отбелязано. 3) Нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG: неконсолидиран с изключение на посоченото в раздел "Хоризонтални ангажименти", но като се вземат предвид ограниченията за достъп до пазара в метод 3). RO: неконсолидиран за точка ii).
  (*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.  
Б. Услуги на туристически агенции и туристически организатори (включи- телно организатори на екскурзии) (CPC 7471)    
  1) BG: изисква се лиценз за туристически услуги, издаден от Държавната агенция по туризъм. HU: неконсолидиран. PL: задължително търговско присъствие. 2) Нищо не е отбелязано. 3) BG: доставчиците трябва да са регистрирани като дружества, учредени в Република България, без ограничение на чуждестранното участие в капитала. Лиценз за туристически услуги, издаден от Държавната агенция по туризъм. Броят на чуждестранните управители не трябва да надхвърля броя на управителите, които са български граждани, в случаите, когато публичното (държавно и/или общинско) участие в капитала на българско дружество надхвърля 50 %. Предлагането на екскурзоводски услуги се извършва от оторизирани чуждестранни лица. PT: задължително учредяване на търговско дружество със седалище в Португалия. IT: анализ на икономическите потребности. FI: задължително разрешение от националната администрация на потребле- нието. CZ: анализ на икономическите потребности, основан на числения състав на населението. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG: неконсолидиран с изключение на посоченото в раздел "Хоризонтални ангажименти" и в метод 3) по-горе. RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE и SE: както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, FI, IT, IE и SE: неконсолидиран освен за придружители (лица, чиято задача е да придружават при организирано пътуване група от десет души най-малко, без да изпълняват ролята на екскурзоводи на отделните места), за които се изискват професионална диплома и три години професионален опит за AT, IT, IE и SE. BE, DE, DK, ES: университетска диплома или техническа квалификация и три години професионален опит. IT: анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен. 1) BG: нищо не е отбелязано освен посоченото в раздела за достъп до пазарите. PL: задължително търговско присъствие. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG: неконсолидиран с изключение на посоченото в раздел "Хоризонтални ангажименти", но като се вземат предвид ограниченията за достъп до пазара в метод 3). RO: неконсолидиран за точка ii). Неконсолидиран освен за AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE и SE: както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
В. Услуги за туристически екскурзоводи (CPC 7472) 1) BG, CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: неконсолидиран. 2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: неконсолидиран. 3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: ES, IT: право да упражняват професията имат членовете на местните организации на туристическите екскурзоводи. EL, ES, IT и PT: достъпът до тази дейност зависи от условието за гражданство. RO: неконсолидиран за точка ii). BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професионален опит в сектора. SE: професионално удостоверение, изисква се квалификация и три години професионален опит. BE: трябва да се направи анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: неконсолидиран. 2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: неконсолидиран. 3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
9. РАЗВЛЕКАТЕЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ УСЛУГИ (други освен аудиовизуални)    
A. Услуги, отнасящи се до спектакли (Всички държави-членки освен BG: включително театри, оркестри и циркове (CPC 9619). BG: CPC 96191, 96192, 96193 1) Неконсолидиран. 2) CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) CY, CZ, EE, FI, LV, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. LT: нищо не е отбелязано освен забраната да се създават и разработват игрални домове и да се организират хазартни игри (1). 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. IT: анализ на икономическите потребности. 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2) CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 3) CY, CZ, FI, LV, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. FR, IT: неконсолидиран за субсидиите и всяка друга форма на пряка или непряка помощ. SE: финансова подкрепа за местни, регионални или нацио- нални специфични дейности. LT: нищо не е отбелязано освен: a) както е посочено в раздела за достъпа до пазарите (а също и изключението, посочено в част I относно забраната за чужденци да инвестират в лотарии), и б) неконсолидиран, що се отнася до субсидиите за услугите за експлоатация на кина и театри (CPC 96199 (**) 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран.
  (1) Закон за предприятията, допълнение 1995 г.  
Б. Услуги, отнасящи се до информационни агенции и до агенции по печата (CPC 962) Неконсолидиран освен за АТ, BE, DE, DK, ES и FR, що се отнася до временното приемане на артисти, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BE, DE и DK: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професионален опит в сектора. BE: трябва да бъде направен анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. AT, ES: приемането е ограничено до лица, чиято основна професионална дейност е в областта на изящните изкуства и за които тя е основен източник на доходи. Тези лица не могат да упражняват никаква друга търговска дейност в Австрия. FR: - артистите трябва да са подписали трудов договор с някое одобрено предприятие за организиране на спектакли, - разрешителното за работа се предоставя за период, който не превишава девет месеца и може да бъде подновен за периода на договора, - анализът на икономическите потребности трябва да бъде убедителен, - предприятието за организиране на спектакли трябва да заплати такса на службата за международна миграция. 1) BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за АТ, BE, DE, DK, ES и FR, що се отнася до временното приемане на артисти, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) BG, RO: неконсолидиран.
В. Услуги, отнасящи се до библиотеки, архиви, музеи и други културни услуги (CPC 963) 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) FR: условие за гражданство за администраторите на агенция Франс прес (други ограничения могат да бъдат премахнати в случай на реципрочност). IT: към ежедневната преса и към радиостанциите се прилагат специални правила, чиято цел е да попречат на концентрацията, докато специални граници са фиксирани за мултимедийната собственост. Чуждестранните дружества не могат да контролират издателски дружества или радиостанции: чуждестран- ното участие в дружествения капитал е ограничено до 49 %. BG, HU, RO: неконсолидиран. PT: дружественият капитал на информационните дружества, учредени законно в Португалия в Sociedade Anonima, трябва да бъде съставен от номинални акции. SK: чуждестранните лица, които предоставят услуги като информационни агенции и прес агенции, трябва да бъдат акредитирани към словашкото Министерство на външните работи. Официалната пресагенция на Република Словакия (TASR) е финансирана от държавата. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BE, DE, DK и ES: университетска диплома или еквивалентна техническа квалификация, която удостоверява нивото на познания, и три години професио- нален опит в сектора. BE: трябва да се направи анализ на икономическите потребности, ако брутната годишна заплата за физическо лице е по-ниска от прага 30 000 EUR. 1) Неконсолидиран освен за AT: нищо не е отбелязано. 2) Неконсолидиран освен за AT и EE: нищо не е отбелязано. 3) Неконсолидиран освен за AT и LT: AT: нищо не е отбелязано. LT: изискват се разрешителни за изследвания, запазване и реставриране на недвижимо културно имущество, за подготовка на условията, програмите и проектите относно тези дейности, за запазването и реставрирането на движимо културно имущество. 4) Неконсолидиран освен за AT и EE: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) BG, HU, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. Неконсолидиран освен за BE, DE, DK и ES, както е посочено в точка iii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Неконсолидиран освен за AT: нищо не е отбелязано. 2) Неконсолидиран освен за AT и EE: нищо не е отбелязано. 3) Неконсолидиран освен за AT и LT: AT: нищо не е отбелязано. LT: нищо не е отбелязано, освен както е посочено в раздела относно достъпа до пазарите. 4) Неконсолидиран освен за AT, EE и LT: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".
Г. Спортни и други развлека- телни услуги освен услуги за облози и за игри на пари (CPC 9641, 96491. AT: ски училищата и услугите за планински водачи не са покрити) 1) BG, MT, RO: неконсолидиран. 2) BG, MT, RO: неконсолидиран. 3) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. IT: анализ на икономическите потребности. 1) BG, MT, RO: неконсолидиран. 2) BG, MT, RO: неконсолидиран. 3) BG, MT, RO: неконсолидиран. SE: финансова подкрепа за местните, регионалните или националните специфични дейности. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран.
A. Услуги от областта на морския транспорт Международен транспорт (стоки и пътници) CPC 7211 и 7212, без каботаж Спомагателни морски услуги Услуги за пакетиране на стоки за превоз по море (Виж допълнителните определения в края на раздела за транспорта) 1) а) Редовен морски транспорт: нищо не е отбелязано с изключение на BG, RO: неконсолидиран. б) Транспортни средства в насипно състояние, tramp и друг вид международен морски транспорт, включително транспорт на пътници: нищо не е отбелязано с изключение на BG, RO: неконсолидиран. 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) a) Учредяване на дружество, вписано в търговския регистър, с цел експлоатиране на флот, който плава под националния флаг на държавата, където е учредено: неконсолидиран за всички държави- членки освен за LV и MT: нищо не е отбелязано. б) Други форми на търговско присъствие за доставка на услуги от областта на международния морски транспорт (така, както са определени по- долу в определенията от областта на морския транспорт): нищо не е отбелязано с изключение на BG, RO: неконсолидиран. 4) a) Екипаж на корабите: неконсолидиран. б) Ключовият използван персонал, чиято цел е да осигури търговско присъствие, така както е определено в метод 3 б) по-горе: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. Метод 1) а) Линеен трафик: не е отбелязано, освен при изклю- чителни случаи, когато дадена държава-членка би трябвало да прилага член 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 954/79 за всички държави-членки с изключение на BG, RO: неконсолидиран. б) BG, RO: неконсолидиран. 2) BG, RO: неконсолидиран. 3) a) Неконсолидиран за всички държави-членки освен LV и MT: нищо не е отбелязано. б) BG, RO: неконсолидиран. 4) а) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по- долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. б) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по- долу ограничения: BG, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. Виж бележката под линия (2)

(1) BG: Транспортирането (включително транзитното транспортиране) на отпадъци и смет, опасни стоки, вещества и материали, военно и паравоенно оборудване, наркотични вещества и подобни стоки е регламентирано от специални правила и е изключено от обхвата на услугите, които са предмет на ангажименти в сектора. Това важи също за всички услуги, свързани с такова транспортиране.

(2) Общността ще продължава да предоставя на корабите, използвани от лица, които предоставят услуги, и са от друга страна, третиране, което е не по-малко благоприятно от третирането, което тя предоставя на своите собствени кораби, що се отнася, inter alia, до достъпа до пристанищата, използването на инфраструктурите и допълнителните морски услуги на пристанищата, както и до правата и задълженията, свързани с тях, митническите съоръжения, предоставянето на пост за хвърляне на котва и съоръженията за товарене и разтоварване. Пристанищните услуги включват също така:

1) корабоводене;

2) теглене на буксир и помощта, оказана от влекач

3) товарене на провизии, горива и вода;

4) събиране на отпадъците и отвеждане на водите от изхвърляне на баласта;

5) капитански услуги;

6) помощ при корабоплаването;

7) оперативни наземни услуги, необходими за експлоатацията на корабите, по-конкретно комуникации и снабдяване с вода и електричество;

8) съоръжения за ремонт при спешни случаи;

9) услуги по хвърляне на котва и акостиране.

(*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.

(**) Отстъпването на обществени услуги по договор или лицензионни процедури може да се приложи в случаи от обществен характер.


10. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ    
Услуги за складиране CPC 742 (изменен) Услуги за освобождаване от мит- ница (1) Услуги за складиране на контей- нери (2) Услуги на морски агенции (3) 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по- долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" и при условие, че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран.

(*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.

(**) Отстъпването на обществени услуги по договор или лицензионни процедури може да се приложи в случаи от обществен характер.

(1) Под "услуги за освобождаване от митница" (или още "услуги на данъчни посредници") разбираме дейностите, които се състоят в попълването, за сметка на друга страна, на митническите формалности, които се отнасят до вноса, износа или прекия транспорт на стоки, независимо дали тези услуги са основната дейност на лицето, което предоставя услуги, или това е допълнителна, но обичайна дейност.

(2) Под "услуги за складиране на контейнери" разбираме дейностите, които представляват складиране на контейнери, както в пристанищни зони, така и във вътрешността на сушата, предвид тяхното прибиране в склада/изваждане от склада, техния ремонт и предоставяне на разположение за експедиции.

(3) Под "услуги на морски агенции" разбираме дейности, които се състоят в представянето в дадена географска зона на търговските интереси на една или няколко навигационни линии или компании от страна на търговски агенти за следните цели: - комерсиализация на продажбата на услуги за морски транспорт и на спомагателни услуги от връчване на предложението до фактурирането, както и издаването на коносамент на името на компаниите, покупката и препродажбата на необходимите спомагателни услуги, подготовката на документите и предоставянето на необходимата търговска информация, - представителство на компаниите, организиране на междинния престой и при необходимост, поемане на разходите по товаренето.

10. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ    
Транзитни услуги (морски) (1) г) Поддръжка и поправка на кораби, с изключение на EE, LV и SI. EE и LV: CPC 8868. SI: CPC 8868 (**) 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки освен EE, HU и LV: неконсолидиран. EE, HU и LV: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки освен EE, HU, LV и SI: неконсолидиран. EE, HU, LV и SI: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен EE, HU, LV и SI: неконсолидиран. EE, HU, LV и SI: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен EE, HU, LV и SI: неконсолидиран. EE, HU, LV и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) BG, MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, MT, RO: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки освен EE, HU и LV: неконсолидиран. EE, HU и LV: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки освен EE, HU, LV и SI: неконсолиди- ран. EE, HU, LV и SI: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен EE, HU, LV и SI: неконсолиди- ран. EE, HU, LV и SI: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен EE, HU, LV и SI: неконсолиди- ран. EE, HU и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". LV: нищо не е отбелязано.

(1) Под "транзитни услуги" разбираме дейностите, които се състоят в организирането и контрола на операциите по експедицията от името на товарителите, като се предоставят на поддоставчици услугите за транспорт и допълнителните необходими услуги и като се подготвят документите и се предоставя търговска информация.

(*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.

(**) Отстъпването на обществени услуги по договор или лицензионни процедури може да се приложи в случаи от обществен характер.

10. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ    
Б. Транспорт по вътрешни водни пътища б) Транспорт на стоки в) Наемане на кораби с екипаж е) Услуги за поддър- жане на транспорта по водните пътища г) Поддръжка и ремонт на корабите 1), 3) Никакво с изключение на мерките, които се предвиждат в съществуващите или бъдещите споразумения относно достъпа до вътрешните водни пътища (включително споразуменията, които се отнасят до Рейн - Майн - Дунав), които предоставят някои права за трафик на операторите, базирани в съответните страни и отговарящи на критерии за гражданство относно собствеността. Регламенти за прилагане на Конвенцията от Манхайм за корабоплаването по Рейн. AT: в съответствие с австрийския закон относно корабоплаването по вътрешни водни пътища учредяването на навигационна компания от физически лица зависи от задължението за гражданство в ЕИП (Европейското икономическо пространство). В случай на установяване под формата на юридическо лице по-голямата част от изпълняващите длъжността директори от управителния или надзорния съвет трябва да бъдат граждани от ЕИП. Освен това, по-голямата част от акциите трябва да са притежавани от граждани от ЕИП. BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 3) Нищо не е отбелязано освен за BG, CZ, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 1), 3) Никакво с изключение на мерките, които се предвиждат в съществуващите или бъдещите споразумения относно достъпа до вътрешните водни пътища (включително споразуменията, които се отнасят до Рейн - Майн - Дунав), които предоставят някои права за трафик на операторите, базирани в съответните страни и отговарящи на критерии за гражданство относно собствеността. Регламенти за прилагане на конвенцията от Манхайм за корабоплаването по Рейн. BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, EE, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран. 3) Нищо не е отбелязано освен за BG, CZ, EE, LT, MT, PL, RO, SI, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: BG, CZ, EE, LT, MT, PL, RO, SI: неконсолидиран.
  (1) Общността ще продължава да предоставя на корабите, използвани от лица, които предоставят услуги, и са от друга страна, третиране, което е не по-малко благоприятно от третирането, което тя предоставя на своите собствени кораби, що се отнася, inter alia, до пристанищата, използването на инфраструктурите и допълнителните морски услуги на пристанищата, както и до правата и задълженията, свързани с тях, митническите съоръжения, предоставянето на пост за хвърляне на котва и съоръженията за товарене и разтоварване. Пристанищните услуги включват също така (същото като бележката под линия за международния морски транспорт по-горе): 1) корабоводене; 2) теглене на буксир и помощта, оказана от влекач; 3) товарене на провизии, горива и вода; 4) събиране на отпадъците и отвеждане на водите от изхвърляне на баласта; 5) капитански услуги; 6) помощ при корабоплаването; 7) оперативни наземни услуги, необходими за експлоатацията на корабите, по-конкретно комуникации и снабдяване с вода и електричество; 8) съоръжения за ремонт при спешни случаи; 9) услуги по хвърляне на котва и акостиране  
В. Услуги за въздушен транспорт в) Наемане на летателни апа- рати с екипаж (CPC 734) г) Поддръжка и ремонт на летателните апарати и тех- ните части 1), 2) Всички държави-членки освен PL: неконсолидиран. PL: нищо не е отбелязано освен факта, че летателните апарати, използвани от въздушните превозвачи на Общността, трябва да бъдат регистрирани в държавата-членка, която е упълномощила съответния превозвач, или другаде в Общността. Могат да бъдат предоставени дерогации за краткосрочните договори за лизинг или в случай на изключителни обстоятелства. 3) Всички държави-членки освен PL: неконсолидиран. PL: нищо не е отбелязано освен факта, че за да бъдат регистрирани в тази държава-членка, летателните апарати трябва да принадлежат или на физически лица, които отговарят на точни критерии за гражданство, или на юридически лица, които отговарят на особени критерии относно собстве- ността на капитала и контрола на дружеството (включително гражданството на директорите). 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен PL: неконсолидиран. PL: неконсолидиран, освен както е посочено в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки освен EE, HU, LV и PL: неконсолидиран. EE, HU, LV и PL: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) CZ: седалището на дружеството трябва да се намира в Чешката република SK: седалището на дружеството трябва да се намира в Словашката република RO: изисква се разрешение от румънския авиационен орган. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). 1), 2), 3) Всички държави-членки освен PL: неконсолидиран. PL: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен PL: неконсолидиран. PL: нищо не е отбелязано. 1) Всички държави-членки освен EE, HU, LV и PL: неконсоли- диран. EE, HU, LV и PL: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) CZ: седалището на дружеството трябва да се намира в Чешката република. SK: седалището на дружеството трябва да се намира в Словашката република. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii).
Продажби и комерсиализация Компютърни системи за резерва- ция 1) Нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). 1) Нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). 1) Всички държави-членки освен BG, RO: за разпределението чрез CRS на услуги от областта на въздушния транспорт, осигурени от превозвач, който експлоатира CRS: неконсоли- диран. BG, RO: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен BG, RO: за разпределението чрез CRS на услуги от областта на въздушния транспорт, осигурени от превозвач, който експлоатира CRS: неконсоли- диран. BG: нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран, с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii). 1) Всички държави-членки освен BG, RO: за задълженията на превозвачите, използващи или участващи в контролиран CRS от превозвач на една или няколко трети страни: неконсоли- диран. BG, RO: нищо не е отбелязано. 2) Нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен BG, RO: за задълженията на превозвачите, използващи или участващи в контролиран CRS от превозвач на една или няколко трети страни: неконсоли- диран. BG, RO: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран за точка ii).
Д. Услуги от областта на жп транспорта a) Транспорт на пътници б) Транспорт на стоки г) Поддръжка и ремонт на съоръжения на жп транс- порта (CPC 8868) 1) Всички държави-членки: неконсолидиран. 2) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: тези услуги могат да бъдат предоставени съгласно концесия от държавата или от местните органи. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: неконсолидиран, освен както е посочено в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки: неконсолидиран. 2) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: тези услуги могат да бъдат предоставени съгласно концесия от държавата или от местните органите. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: неконсолидиран, освен както е посочено в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки освен EE и HU: неконсолидиран. EE, HU: нищо не е отбелязано. 2) RO: неконсолидиран. 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран. 1), 2), 3) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: неконсолидиран, освен както е посочено в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1), 2), 3) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: неконсолидиран, освен както е посочено в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки освен EE и HU: неконсолидиран. EE, HU: нищо не е отбелязано. 2) RO: неконсолидиран. 3) RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: RO: неконсолидиран.
Е. Услуги от областта на път- ния транспорт а) Транспорт на пътници (Всички държави-членки с изключение на FI, LV, LT, RO: CPC 71213 и 7122. FI: CPC 71222 и 71223. LV: CPC 71213, 71222, 71223. LT, RO: CPC 7121, 7122). За LV, LT, RO: освен каботаж. 1) Неконсолидиран. 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: неконсолидиран. 3) За транспорта на територията на дадена държава-членка (каботаж) от превозвач, установил се извън тази територия: неконсолидиран освен за наемането на нередовни услуги с автобус с шофьор (71223) (*), където ще бъдат вдигнати всички ограничения от 1996 г. AT, BG, HU, PL, MT, SK: неконсолидиран. SE: задължително разрешение за наземния търговски транспорт. Това разрешение се предоставя в зависимост от финансовото положение на заявителите, от техния опит и от способността им да осигурят услугите. Наложени са ограничения при използването на наети превозни средства за тази цел. - За 7122: ES: анализ на икономическите потребности. - За 71221 (услуги като таксита): Всички държави-членки освен SE: анализ на икономическите потреб- ности (1), плюс: DK: достъп, запазен за физически лица, и задължително установяване на място. IT: достъп, запазен за физически лица. 1) Неконсолидиран. 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: неконсолидиран. 3) Неконсолидиран за транспорта на територията на дадена държава-членка (каботаж) от превозвач, установил се извън тази територия. AT, BG, HU, MT, PL, SK: неконсолидиран. LV, SE: установилите се предприятия трябва да ползват превозни средства, които са регистрирани в страната.
  (*) Показва, че специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на СРС. (1) В зависимост от броя на лицата, които предоставят услуги в региона, който трябва да бъде обслужен.  
  За 71222 (наемане на частни коли с шофьор): DK: достъп, запазен за физически лица, и задължително установяване на място. FI: задължително разрешение, непредоставено на превозните средства, регистрирани в чужбина. IT: достъп, запазен за физически лица, и анализ на икономическите потребности. LV: задължително разрешително (лиценз), което не се предоставя на превозните средства, регистрирани в чужбина. PT: анализ на икономическите потребности. - За 71213 (редовен междуградски транспорт): (1) IT, ES и IE: анализ на икономическите потребности. FR : неконсолидиран. FI: задължително разрешително, което не се предоставя на превозните средства, регистрирани в чужбина. DK: анализ на икономическите потребности. LV: задължително разрешително (лиценз и специално разрешително), което не се издава на превозните средства, регистрирани в чужбина. PT: достъп, запазен за законно учредени дружества. - За 71223: LV: задължително разрешително (лиценз), което не се предоставя на превозните средства, регистрирани в чужбина. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: неконсолидиран. PT: условие за гражданство за специализирания персонал. RO: неконсолидиран за точка ii). 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, LV PL, SI, SK: неконсолидиран. DK: задължително постоянно местопребиваване за директо- рите. RO: неконсолидиран за точка ii).
  (1)Когато предоставянето на дадена услуга зависи от анализа на икономическите потребности , той се основава предимно на съществуващия обществен транспорт, който вече обслужва маршрута.
б) Транспорт на стоки (CPC 7123) г) Поддръжка и ремонт на съоръженията на пътния транспорт (всички държави-членки с изключение на BG, CZ, EE, FI, HU, SK и SL: CPC 6112. BG: 6112, част от 8867 CZ, EE, HU и SK: 6112 +8867. FI 6112 и части от 88. SI: част от CPC 6112 (*) 1) Неконсолидиран. 2) Нищо не е отбелязано освен за BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: неконсолидиран. 3) За транспорта на територията на дадена държава-членка от превозвач, установен в друга държава-членка: неконсолидиран. AT, BG, CY, CZ, ES, EE, HU, MT, PL, SI, SK: неконсолидиран. IT: за транспорт във вътрешността на страната издаването на разрешително зависи от анализа на икономическите потребности. FI: задължително разрешение, което не е предоставено на превозните средства, регистрирани в чужбина. SE: задължително разрешение за земния търговски транспорт. Това разрешение се предоставя в зависимост от финансовото състояние на заявителите, от техния опит и способност да предоставят услуги. Наложени са ограничения при използването на наетите превозни средства за тази цел. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SK и SL: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). 1) Неконсолидиран (**) 2) MT, RO: неконсолидиран. 3) SE: операторите имат право да установяват сами и да поддържат своите съоръжения за инфраструктура на гарата, при условие че се спазят условията за пространство и капацитет. MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT, RO: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран. 2) BG, HU, MT, PL, SK: неконсолидиран. 3) Неконсолидиран за транспорта върху територията на държава- членка от превозвач, установил се в друга държава-членка. AT, BG, ES, HU, PL, MT, SK: неконсолидиран. SE: установилите се предприятия трябва да използват превозни средства, регистрирани в Швеция. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, MT, PL, SI, SK: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за точка ii). 1) Неконсолидиран (**) 2) MT, RO: неконсолидиран. 3) MT, RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: MT, RO: неконсолидиран.
  (*) Отстъпването на обществени услуги по договор или лицензионни процедури може да се приложи в случаи от обществен характер. (**) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.  
д) Услуги, сродни на пътния транспорт (За LV единствено: CPC 7441, CPC 7449) Ж. Услуги за транспорт по тръбопроводи LT: CPC 713 1) Всички държави-членки: неконсолидиран. 2) Всички държави-членки освен LV: неконсолидиран. LV: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен LV: неконсолидиран. LV: изисква се разрешение (споразумение с гарата, лиценз). 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен LV: неконсолидиран. LV: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Всички държави-членки: неконсолидиран. 2) Всички държави-членки освен HU и LT: неконсолидиран. HU, LT: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен HU и LT: неконсолидиран. HU: тези услуги могат да бъдат осигурени съгласно концесия, дадена от държавата или от местните органи. LT: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен HU и LT: неконсолидиран. HU и LT: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти" 1) Всички държави-членки: неконсолидиран. 2) Всички държави-членки освен LV: неконсолидиран. LV: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен LV: неконсолидиран. LV: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен LV: неконсолидиран. LV: нищо не е отбелязано. LV: за лицата, сключили договор за предоставяне на услуги, и служителите на юридическите лица: нищо не е отбелязано. 1) Всички държави-членки освен HU: неконсолидиран. HU: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки: неконсолидиран. HU, LT: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен HU и LT: неконсолидиран. HU, LT: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен HU и LT: неконсолидиран. HU и LT: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти".
З. Спомагателни услуги за всички видове транспорт а) Услуги за пакетиране и експедиране на стоки (EE, LV и LT: CPC 741) б) Услуги за складиране (Всички държави-членки освен BG: CPC 742) (освен в пристанищата) BG: само за услуги за складиране, които са помощни за пътния транс- порт (част от CPC 742) 1) Всички държави-членки освен EE, LV и LT: неконсолидиран EE, LV и LT: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки освен EE, LV и LT: неконсолидиран. EE, LV и LT: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен EE, LV и LT: неконсолидиран. EE, LV и LT: нищо не е отбелязано освен в летищата, където категориите активност са предмет на ангажименти, които зависят от размера на летищата; броят на лицата, които предоставят услуги във всяко летище, може да бъде ограничен заради ограничения в пространството и до две подобни лица най- малко по други причини. Могат да бъдат приложени недискриминационни процедури за предварително одобрение. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен EE, LV и LT: неконсолидиран. EE, LV и LT: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK и SE: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1) Всички държави-членки освен EE и LV: неконсолидиран (*). EE, LV: нищо не е отбелязано. 2) Всички държави-членки освен EE, LV и LT: неконсолидиран. EE, LV и LT: нищо не е отбелязано. 3) Всички държави-членки освен EE, LV и LT: неконсолидиран. EE, LV и LT: нищо не е отбелязано. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: Всички държави-членки освен EE, LV и LT: неконсолидиран. EE и LT: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти". LV: нищо не е отбелязано. 1) Неконсолидиран (*) 2), 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK и SE: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK: неконсолидиран.
  (*) Невъзможно е да се изисква поемането на ангажимент за този начин на доставка.  
в) Услуги на агенции за транспорт на стоки/тран- зитни услуги (CPC 748) Контрол преди експедиция (CPC 749 (*) освен за BG: други сродни и помощни транспортни услуги с изключение на местно опаковане и доставка, част от CPC 749 и за FI: CPC 7490 единствено) И. Други транспортни услуги (предоставяне на услуги за комбиниран транспорт) 1), 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK и SE: неконсолидиран. BG: изисква се търговско присъствие. 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK и SE: неконсолидиран. BG: чуждестранни лица могат да предоставят услуги само чрез участие в български дружества с ограничение до 49 % участие в капитала и чрез клонове. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1), 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE, SK: неконсолидиран. BG: изисква се търговско присъствие. 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE, SK: неконсолидиран. BG: чуждестранни лица могат да предоставят услуги само чрез участие в български дружества с ограничение до 49 процента участие в капитала и чрез клонове. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран освен за FI: нищо не е отбелязано. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 3) Нищо не е отбелязано, без да се засягат ограниченията, които се отнасят до един или друг начин на транспорт, с изключение на AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 1) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK и SE: неконсолидиран. SI: нищо не е отбелязано освен факта, че услугите за освобождаване от митница са запазени за юридическите лица, които са се установили в Република Словения. 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK и SE: неконсолидиран. 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK и SE: неконсолидиран. SI: нищо не е отбелязано освен факта, че услугите за освобождаване от митница са запазени за юридическите лица, които са се установили в Република Словения. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1), 2), 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: неконсолидиран. 1) Неконсолидиран освен за FI: нищо не е отбелязано. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 3) Нищо не е отбелязано, без да се засягат ограниченията, които се отнасят до един или друг начин на транспорт, с изключение на AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу ограничения: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: неконсолидиран.
  (*) Показва, че специфицираната услуга представлява само част от спектъра дейности, покрити от номера на СРС  Определения, отнасящи се до морския транспорт


1. Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от "каботажа" в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва "услуги за морски каботаж", за които се предполага, че покриват транспорта на пътници или на стоки между пристанище, разположено в дадена държава-членка, и друго пристанище, разположено в същата държава-членка, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище, разположено в дадена държава-членка, при условие че въпросният трафик се осъществява в териториалните води на същата държава-членка.


2. Под "други форми на търговско присъствие за предоставянето на услуги от областта на международния морски транспорт" разбираме капацитета на лицата, които предоставят услуги от областта на международния морски транспорт на другата страна, да предприемат в местен мащаб всички дейности, необходими за доставката на техните клиенти на частично или изцяло включена услуга от областта на транспорта, в рамките на която морският транспорт представлява основен елемент. (Този ангажимент не трябва все пак да бъде тълкуван като ограничаващ по някакъв начин ангажимент, поет в рамките на трансгранична доставка.)


Тези дейности включват следните операции, като списъкът не е изчерпателен:


а) комерсиализация и продажба на услуги от областта на морския транспорт и на сродни услуги чрез пряк контакт с клиентите, от предложението за цена до изготвянето на фактурата, независимо дали тези услуги са изпълнени или предложени от самото лице, което предлага услуги, или от такива лица, с които продавачът на услуги е подписал постоянни търговски споразумения;


б) придобиването за тяхна сметка или за сметка на техните клиенти (и препродажбата на техните клиенти) на всяка транспортна или сродна услуга, включително услугите за вътрешен транспорт, независимо по какъв начин, и по- специално по вътрешни плавателни пътища, път или релси, необходими за предоставянето на включените услуги;


в) подготовката на транспортните, митническите или на всякакви други документи, които се отнасят до произхода и естеството на транспортираните стоки;


г) осигуряването на търговска информация по всякакъв начин, включително чрез компютърна система за обмен на информация и за обмен на компютризирани данни (при условие че са спазени разпоредбите на настоящото споразумение);


д) изготвянето на търговска спогодба, включително участието в капитала на предприятието и набиране на местен персонал (или в случай на чуждестранен персонал, при условие че са спазени хоризонталните ангажименти, които се отнасят до трансфер на персонал), с местна морска агенция;


е) представителство на компании, организиране на временен престой, а при необходимост, поемане на разходите по товарите.


3. Под "оператор по мултимодален транспорт" се разбира лицето, от името на което е издаден коносаментът/документът за мултимодален транспорт или всеки друг документ, който свидетелства за съществуването на мултимодален транспорт на стоки, и което отговаря за този транспорт в съответствие със същия договор.Притурка А


ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК


Термини, които се използват в различните държави-членки
Франция


SC Societe Civile

SCP Societe Civile Professionnelle

SEL Societe d'Exercice Liberal

SNC Societe en Nom Collectif

SCS Societe en Commandite Simple

SARL Societe a Responsabilite Limitee

SCA Societe en Commandite par Actions

SA Societe Anonyme


NB Всички тези дружества имат юридическа правосубектност.
Германия


GmbH & CoKG Kommanditgesellschaft, bei der der personlich haftende Gesellschafter eine GmbH (акционерно дружество с ограничена отговорност) ist.

EWIV Europaische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (европейска групировка с икономически интерес)
Италия


SPA Societa per Azioni (акционерно дружество)

SRL Societa a Responsabilita Limitata (дружество с ограничена отговорност)

Що се отнася до Италия, следните професионални услуги са покрити от предложения на Общността: Ragionieri-periti commerciali Счетоводни служби за одит и водене на книги

Commercialisti Счетоводни служби за одит и водене на книги

Geometri Геометри Ingegneri Инженери Architetti Архитекти Geologi Геолози Medici Лекари Farmacisti Фармацевти Psicologi Психолози Veterinari Ветеринари Biologi Биолози Chimici Химици

Periti agrari Селскостопански експерти

Agronomi Агрономи

Attuari Актюери
ПРИЛОЖЕНИЕ IV


( Приложение VIII към споразумението , посочено в член 120 от споразумението )


СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ
ЧАСТ А


СПИСЪК НА ОБЩНОСТТА Уводни бележки

1. Специфичните ангажименти от настоящия списък се отнасят само до териториите, на които се прилагат учредителните договори на Общността и при условията, определени в тези Договори. Тези ангажименти се отнасят само до отношенията между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и страни, които не са членки на Общността,

от друга. Те по никакъв начин не засягат правата и ангажиментите на държавите-членки, които произтичат от законодателството на Общността.

2. Държавите-членки са обозначени с помощта на следните съкращения:

AT Австрия
BE Белгия
BG България
CY Кипър
CZ Чешка република
DE Германия
DK Дания
ES Испания
EE Естония
FR Франция
FI Финландия
EE Гърция
HU Унгария
IT Италия
IE Ирландия
LU Люксембург
LT Литва
LV Латвия
MT Малта
NL Нидерландия
PT Португалия
PL Полша
RO Румъния
SE Швеция
SI Словения
SK Словакия
UK Обединено кралство


Под "дъщерно дружество" на юридическо лице се разбира юридическо лице, ефективно контролирано от друго юридическо лице.


Под "клон" на юридическо лице се разбира предприятие, което не е юридическо лице, въпреки че има постоянен статут - като разширението на дружество майка, което разполага със собствено управление и материално оборудване, за да сключва сделки с трети лица, така че последните, макар да са наясно, че в случай на необходимост ще бъде установена юридическа връзка с дружеството майка, чието седалище според устройствения акт е в чужбина, не са длъжни да преговарят директно с последното, а могат да извършват търговски сделки на адреса на предприятието, което представлява разширението.I. ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ


ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК 3) Във всички държави-членки (1) обществени услуги на национално или местно равнище могат да бъдат предмет на държавен монопол или на изключителни права, предоставени на частни оператори (2). 3) a) Начинът, по който се третират дъщерните дружества (на чилийските дружества), които са учредени в съответствие със законодателството на дадена дър- жава-членка на Европейската общност и чието седалище според устройствения акт, централно управление или основно място на стопанска дейност е в Общността, не се отнася до клоновете или представителствата, които са учредени в една дър- жава-членка от чилийско дружество. Въпреки това, този факт по никакъв начин не възпрепятства дадена държава-членка да разпростре този начин на трети- ране до клоновете или агенциите, установени в друга държава-членка от чилийско дружество, що се отнася до тяхната дейност, освен ако подобно разпростра- нение на начина на третиране е изрично забранено от законодателството на Общността. б) Може да бъде приложено по-неблагоприятно трети- ране на филиали (на чилийски дружества), учредени в съответствие със законодателството на държава- членка на Общността, които нямат седалище на територията на Общността, освен ако те могат да докажат, че са установили трайни и действителни връзки с икономиката на една от държавите-членки. Създаване на юридическо лице 3) RO: едноличният управител или председателят на управи- телния съвет, както и половината от управителите на търговски дружества, са румънски граждани, освен ако не е посочено друго в дружествения договор или в устава на дружеството. Повечето одитори на търговски дружества и техните заместници трябва да са румънски граждани. SE: дружество с ограничена отговорност (акционерно дружество) може да бъде създадено от едно или от няколко лица. Членовете основатели трябва или да пребивават в ЕИП (Европейското икономическо пространство), или да пред- ставляват негово правно образувание. Едно партньорство може да бъде член основател, само ако всеки партньор, който го съставлява, пребивава постоянно в ЕИП (3). Подобни условия съществуват за учредяването на всички други видове правни образувания.
  (1) В случая на Австрия, Финландия и Швеция не е прилагано никакво хоризонтално условие спрямо общественополезните услуги. (2) Обяснителна бележка: предприятия за обществени услуги съществуват в различни сектори, като сродните услуги за научни и технически консултации, услугите за изследвания и развитие на обществените и хуманитарните науки, техническите услуги за опити и анализ, услугите от областта на околната среда, здравните услуги, транспортните услуги и спомагателните услуги на всички видове транспорт. Изключителните права в този вид услуги често се предоставят на частни оператори, по- конкретно на оператори, които са получили концесии от публичните органи и които подлежат на някои задължения в областта на услугите. Тъй като предприятията за обществени услуги присъстват често на регионално равнище, идеята да се направи подробен и изчерпателен списък по сектори не е осъществима. (3) Дерогации от тези задължения могат да бъдат предоставени веднага щом се докаже, че не е необходимо постоянно да се живее в страната.  
  Законодателство, отнасящо се до клоновете на чуждестранни дружества: 3) SE: едно чуждестранно дружество (което не е правно образувание в Швеция) упражнява търговска дейност с посредничеството на клон, който е установен в Швеция, разполага с автономия при управлението и с отделно счетоводство. SE: строителните обекти, чиято продължителност е по-малка от една година, са освободени от задължението да създават клон или да назначават представител, който да живее в Швеция. Правни образувания: 3) BG: учредяването на чуждестранни доставчици на услуги, включително съвместни предприятия, може да бъде единствено под формата на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поне двама акционери. Учредяването на клонове става след получаване на разрешение. Неконсолидиран за представителства. Представителствата не могат да участват в икономическа дейност. В предприятия, в които публичният дял (държавен или общински) в акционерния капитал надхвърля 30 %, за прехвърлянето на тези дялове на трети страни се изисква разрешително. FI: придобиването от чужденци на дружествени дялове, които им предоставят повече от една трета от правата на глас в рамките на голямо финландско дружество или на голямо търговско предприятие (повече от 1 000 заети лица или чийто оборот превишава 1 милиард финландски марки или чийто общ баланс превишава 167 милиона EUR) зависи от одобрението на финландските органи; това одобрение може да бъде отказано само ако бъдат засегнати важни национални интереси. FI: най-малко половината от членовете основатели на дружество с ограничена отговорност трябва да живеят или във Финландия, или в една от другите страни на ЕИП (Европейското икономическо пространство). Все пак могат да бъдат предоставени дерогации за някои дружества. HU: търговското присъствие трябва да приеме формата на дружество с ограничена отговорност, на акционерно дружество или на представител- ство. Не се разрешава първоначалното търговско присъствие да бъде под формата на клон на предприятие. PL: чуждестранни лица, предоставящи услуги, могат да се установят само под формата на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество. Законодателство, отнасящо се до клоновете на чуждестранни предприятия: 3) SE: изпълняващият длъжността директор и 50 % най-малко от членовете на управителния съвет трябва да живеят в ЕИП (Европейското икономическо пространство). SE: изпълняващият длъжността директор на клон трябва да живее в ЕИП (Европейското икономическо простран- ство) (1). SE: чужденците и шведските граждани, които не живеят в Швеция, а желаят да развиват търговска дейност там, трябва да посочат и регистрират пред местните органи представи- тел, живеещ в Швеция и който ще отговаря за тази дейност. SI: за да могат да създадат клонове, чуждестранните дружества трябва да бъдат вписани в търговския регистър на тяхната страна по произход от най-малко една година. FI: чужденците, които живеят извън ЕИП (Европейско икономическо пространство) и упражняват търговска дей- ност като частни предприемачи или съдружници в дружество с ограничена отговорност или финландско персонално дружество, трябва да притежават разрешително, за да я упражняват. Ако дадена чуждестранна организация или фондация с местопребиваване извън Европейското икономическо пространство желае да упражнява дейност, като създаде клон във Финландия, тя трябва да притежава разрешително, за да я упражнява. FI: ако най-малко половината от членовете на управителния съвет или изпълняващият длъжността директор живее извън Европейското икономическо пространство, е нео- бходимо разрешително. Все пак могат да бъдат предос- тавени дерогации за някои дружества. SK: всяко чуждестранно физическо лице, което трябва да се впише в търговския регистър като лице, упълномощено да представлява предприемача, е длъжно да депозира и разрешително за местоживеене в Република Словакия.
  (1) Дерогации от тези задължения могат да бъдат предоставени веднага щом се докаже, че не е необходимо постоянно да се живее в страната.  
  Придобиване на недвижими имоти: DK: наложени са ограничения за придобиването на недвижими имоти от физически или юридически лица, които не живеят в Дания. Наложени са ограничения за придобиването на селскостопански терени от чуждестранни физически или юридически лица. EL: в съответствие със Закон № 1892/89 всеки гражданин, който желае да придобие терени в погранични зони, трябва да получи за тази цел разрешение от Министерството на отбраната. В административната практика разрешението се предоставя лесно с цел преки инвестиции. CY: неконсолидиран. HU: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на държавна собственост. LT: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на терени от юридически и физически лица. MT: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на недвижими имоти. LV: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на земи от юридически лица. Наемането на земи за максимален период от деветдесет и девет години е разрешено. PL: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на държавна собственост в рамките на приватизацията (за метод 3). RO: физически лица, които не притежават румънско гражданство и не пребивават в Румъния, както и юридически лица, които не са с румънска националност, и чието седалище не е в Румъния, не могат да придобиват собственост върху терени посредством актове inter vivos (за методи 3 и 4). SI: юридическите лица с чуждестранно участие, установили се в Република Словения, могат да придобиват недвижими имоти на словенска територия. Клоновете (1), установени в Република Словения от чужденци, не могат да придобиват недвижими имоти с изключение на терени, необходими за упражняването на икономическата активност, за която са създадени. Придо- биването на недвижими имоти, разположени на по-малко от 10 километра от границата, от дружества, чиято по-голяма част от капитала или от правата на глас принадлежи пряко или непряко на юридически лица или на граждани на друга държава-членка, зависи от издаването на специално разрешение. SK: нищо не е отбелязано освен за терените (методи 3 и 4). Придобиване на недвижими имоти: AT: придобиването, покупката, както и отдаването под наем или наемането на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица зависи от разрешение, издадено от компетент- ните регионални органи (Lander), които преценяват дали са засегнати или не важни икономически, социални или културни интереси. BG: чуждестранни физически и юридически лица (включително посредством клонове) не могат да придобиват собственост върху земя. Български юридически лица с чуждестранно участие не могат да придобиват собственост върху земеделска земя. Чуждестранни юридически лица и чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, могат да придобиват собственост върху сгради и ограничени права на собственост върху недвижимо имущество с разрешение на Министерството на финансите. Изискването за разрешение не се прилага за лица, които са инвестирали в България. Чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, чуждестранни юридически лица и дружества, в които чужде- странното участие осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения, могат с разрешение да придобиват права на собственост върху недвижимо имущество в специфични географски райони, определени от Министерския съвет. IE: необходимо е предварителното писмено одобрение на Комисията за поземлени имоти за придобиване на поземлени имоти в Ирландия от национални или чуждестранни дружества или от чуждестранни граждани. Ако въпросните терени са предназначени за ползване с икономическа цел (различна от селското стопанство), това ограничение отпада при издаването от Министерството на предприятията и работната заетост на специален сертификат. Тази правна норма не се отнася до терените, разположени в рамките на градовете и големите села.
  (1) SI: според Закона за търговските дружества клоновете, установили се в Република Словения, не се считат за юридически дружества, но що се отнася до тяхното експлоатиране, третирането им е същото като това на филиалите.  
    CZ: ограничения относно придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните юридически лица могат да придобият недвижими имоти, като създадат чешки юридически лица или като участват в общи предприятия. Придобиването на терени от чуждестранни единици зависи от разрешително. HU: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически лица. LV: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на земи от юридически лица. Наемането на земи за максимален период от деветдесет и девет години е разрешено. PL: придобиването, пряко или непряко, на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица зависи от предоставянето на разрешение. SK: ограничения относно придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните юридически лица могат да придобият недвижими имоти, като създадат словашки юридически лица или като участват в общи предприятия. Придобиването на терени от чуждестранни юри- дически лица зависи от предоставянето на разрешение (методи 3 и 4). IT: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на недвижими имоти. FI (Аландски острови): физическите лица, които нямат регионално гражданство на Аландските острови, както и юридическите лица, са предмет на ограничения, що се отнася до придобиването и собствеността на недвижими имоти в посочените по-горе острови, ако не са получили разрешение от компетентните островни органи. FI (Аландски острови): физическите лица, които нямат регионално гражданство на Аландските острови, както и юридическите лица, са предмет на ограничения, що се отнася до правото на установяване и на предоставяне на услуги на посочените по-горе острови, ако не са получили разрешение от компетентните островни органи.
  Инвестиции: FR: следното правило се прилага към придобиването от чужденци на повече от 33,33 % от капиталовия дял или от правата на глас на съществуващите френски предприятия или на повече от 20 % във френските дружества, които се котират на борсата: - след едномесечен срок след предварителното обявяване разрешението за инвестиране се предоставя автоматично, освен ако министърът на икономическата дейност е упражнил при изключителни обстоятелства правото си да отсрочи инвестицията. FR: чуждестранното участие в предприятията, които са приватизирани наскоро, може да бъде ограничено до променлива част от дружествения капитал, предложен публично, който се определя за всеки отделен случай от френското правителство. ES: инвестициите в Испания от администрации или от чуждестранни публични организации (които намесват по принцип не само икономически, но и неикономически интереси на тези администрации или организации), осъще- ствени пряко или чрез посредничеството на дружества или на други организации, пряко или непряко контролирани от чуждестранни правителства, зависят от предварителното одобрение на испанското правителство. PT: чуждестранното участие в предприятията, приватизирани наскоро, може да бъде ограничено до променлива част от дружествения капитал, предложен публично, който се определя за всеки отделен случай от португалското правителство. IT: изключителни права могат да бъдат предоставени или запазени за дружествата, приватизирани наскоро. Правата на глас на тези дружества могат да бъдат ограничени. В продължение на пет години придобиването на голямо количество от дружествения капитал от дружества, които работят в секторите на отбраната, транспортните услуги, телекомуникациите или енергията, може да зависи от одобрението на министъра на държавната хазна. FR: упражняването на някои (1) търговски, промишлени или занаятчийски дейности зависи от специално разрешение, ако изпълняващият длъжността директор не притежава разрешително за постоянно местожителство. Инвестиции: BG: чуждестранните инвестиции се регистрират в Министерството на финансите единствено за целите на статистиката и данъчното облагане. Чуждестранен гражданин или дружество, в което чуждестранното участие осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения пряко или чрез други компании с чуждестранно участие, се нуждае от разрешение за: i) дистрибуция на оръжия, боеприпаси или военно оборуд- ване; ii) банкови или застрахователни дейности, или участие в банкови или застрахователни дружества; iii) проучване, разработване или добив на природни ресурси от териториалното море, континенталния шелф или изклю- чителната икономическа зона; iv) придобиване на участие, което осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения в дружество, участващо в някоя от дейностите, изброени в точки i), ii) и iii) по-горе. По отношение на банковата и застрахователна дейност, посочена в точки ii) и iv), критериите за одобрение или разрешение са разумни и в съответствие със задължението по членове XVI и XVII от ГАТС. CY: дружествата с чуждестранно участие трябва да притежават капитал, пропорционален на техните финансови потребности, а лицата, които не живеят в Кипър, трябва да финансират своето участие чрез внос на валута. Ако участието на лицата, които не живеят в Кипър, превишава 24 %, всяко допълнително финансиране на потребностите от оборотен капитал или други трябва да бъде осигурено от местни и чуждестранни източници пропорционално на участието на лицата, живеещи в Кипър, и на тези, които не живеят, там спрямо капитала на дружеството. Когато става дума за клонове на чуждестранни предприятия, всички капитали, предназначени за първоначални инвестиции, трябва да произхождат от чужде- странни източници. Вземането на заем от местни източници се разрешава само след представянето на проект и за целите на финансиране на потребности от оборотен капитал.
  (1) Тези търговски, промишлени или занаятчийски дейности са част от сектори като други услуги, предоставени на предприятията, строителството, дистрибуцията и туристическите услуги. Не се отнася до телекомуникационните, нито до финансовите услуги  
  CY: задължително разрешение на централната банка за участието на всяко лице, непребиваващо в страната, в персонално дружество или сдружение, учредено в Кипър. Чуждестранното участие във всички сектори и подсектори, включени в списъка на ангажиментите, по принцип е ограничено на 49 %. Разрешението от органите за чуждестранно участие зависи от анализа на икономическите потребности на страната, обикновено въз основа на следните критерии: а) предоставяне на нови услуги в Кипър; б) развитие на експортната дейност на страната чрез развитието на съществуващите и новите пазари; в) трансфер на модерни технологии, ноу-хау и нови техники на управление; г) подобряване на продуктивната инфраструктура на икономиката или на качеството на съществуващите продукти или услуги; д) допълнителни последици за съществуващите предприятия или дейности; е) жизнеспособност на предложения проект; ж) създаване на нови работни места за научна дейност, качествено подобрение и квалификация на местния персонал. HU: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на държавна собственост. LT: инвестициите в организацията на лотарии са забранени съгласно закона за чуждестранни инвестиции. MT: дружествата, в които юридически или физически лица, които не живеят в Малта, имат участие, са предмет на същите изисквания за собствени фондове както и дружествата, които принадлежат изцяло на лица, живеещи в Малта: затворени дружества - 500 МТL (от които трябва да бъде внесена минимална стойност от 20 %); дружества, създадени с публична подписка - 20 000 МТL (от които трябва да бъде внесена минимална стойност от 20 %). Фондовете, внесени като част от процента на дружествения капитал, която принадлежи на непребиваващите в страната, трябва да дойдат от чужбина.
  При изключителни случаи, когато проектирана инвестиция удовлетворява до голяма степен по-голямата част от критериите за икономически потребности, чуждестранното участие може да бъде разрешено над 49 %. В публичните дружества чуждестранното участие в дружествения капитал обикновено е разрешено до 30 %. Когато става дума за взаимоспомагателни дружества, то може да стигне до 40 %. Дружествата трябва да бъдат регистрирани в съответствие с дружественото право. Последното задължава чуждестранните предприятия, които желаят да учредят бизнес предприятие или представителство в Кипър да ги регистрират като чуждестранни клонове. Законодателството, което се отнася до валутния контрол, налага предварително одобрение от централната банка за всяка регистрация от този тип. Това одобрение зависи от политиката за чуждестранни инвестиции, приложима в този момент, що се отнася до проектираната дейност на чуждестранното предприятие в Кипър и до общите критерии за инвестиции, посочени по-горе. HU: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на държавна собственост. MT: законът за дружествата (Cap. 386), който урежда предоставянето на услуги от лица, които не живеят в Малта, чрез регистрирането на местно дружество, и законът за операциите с чужбина (Сар. 233), който урежда емисията, покупката, продажбата и повторното закупуване на ценни книжа, които не се котират на борсата в Малта, продължават да се прилагат. PL: за основаване на дружество с чуждестранно участие се изисква разрешение в следните случаи: - учредяване на дружество, покупка или придобиване на участие в съществуващо дружество; разширение на дейността на дружеството, когато тя се отнася най-малко до една от следните области: - управление на морски пристанища или на летища, - операции с недвижими имоти или намеса като посредници в операции с недвижими имоти, - доставки за отбранителната промишленост, които не подлежат на други изисквания в областта на лицензите, - търговия на едро с внесени стоки за потребление, - предоставяне на услуги за юридически съвети, - учредяване на общо предприятие с чуждестранно участие, в което полската страна е публично юридическо лице и допринася за създаването на първоначалния капитал под формата на непарични активи, - сключване на договори, които предвиждат правото да се използват държавните имоти по време на повече от шест месеца или придобиването на тези имоти. SI: в случай на финансови услуги разрешението се издава от органите, посочени в раздел "Специфични ангажименти", и при условията, които фигурират в тях. Не е наложено никакво ограничение за създаването на ново предприятие (инвестиране в "неразработен терен").  
  Валутен режим (1), (2), (3), (4): 1), 2), 3), 4) BG: за плащания и трансфери в чужбина се изисква разрешение от Българската народна банка, когато те са свързани с инвестиции, държавни заеми и заеми, гарантирани от държавата (6). 1), 2) SK: за текущите плащания съществуват ограничения при покупката на валута за лично ползване от граждани, пребиваващи страната. За операциите с капитали приемането на кредити от чуждестранни граждани, преките инвестиции на капитали в чужбина, придобиването на недвижими имоти в чужбина и покупката на чуждестранни ценни книжа зависят от издаването на разрешение за търговия с валута. Субсидии Предоставянето на субсидии от Общността или от нейните държави-членки може да бъде запазено за юридическите лица, които са се установили на територията на държава-членка или в едно от нейните географски подразделения. Неконсолидирано, що се отнася до субсидиите за изследвания и развитие. Неконсоли- дирано, що се отнася до субсидиите за клонове, установили се в държава-членка от предприятие, което не е в Общността. Предоставянето на услуга или нейното субсидиране в публичния сектор не нарушава това задължение. Ангажиментите, поети в рамките на настоящия списък, не задължават по никакъв начин Общността или нейните държави- членки да предоставят субсидия за услуга, предоставена от лице, което се е установило извън територията на Общността. Ако могат да бъдат предоставени субсидии на физически лица, те могат да бъдат запазени за гражданите на дадена държава-членка. Валутен режим (5) 4) CY: законодателството, отнасящо се до валутния контрол, не позволява в най-общия случай на гражданите, които не живеят в Чешката република, да вземат заеми от местни източници.
  (1) CZ: прилага се недискриминационен валутен режим, който се състои: а) в ограничаване на размера на валутата, която могат да придобиват живеещите в Чешката република граждани за лично ползване; б) в задължението за чешките граждани да получат разрешение за приемането на финансови кредити от страна на чужденци, за пряко инвестиране на капитали в чужбина, за придобиване на недвижими имоти в чужбина и за покупка на чуждестранни ценни книжа.  
  (2) PL: съществува недискриминационен режим за контрол на валутата, отнасящ се до ограниченията на транзакциите във валута и режима за разрешителни (общи и индивидуални), отнасящ се до тези транзакции, които се вписват сред другите ограничения на движенията на капитали и на плащанията. За операциите във валута, посочени по-долу, се изисква предварително разрешение: - изнасяне на чуждестранна валута, - внасяне на полска валута в страната, - трансфер на правото на собственост на парични авоари между лица с полско и чуждестранно гражданство, - предоставяне и използване на заеми или кредити от лица с полско гражданство в операции с валута, - договори или изпълнение на плащания в чуждестранна валута в Полша за стоки, недвижима собственост, права на собственост и услуги или на труд, предоставени в страната, - откриване и притежаване на банкови сметки в чужбина, - придобиване и притежаване на чуждестранни ценни книжа и придобиване в чужбина на недвижима собственост, - подписка в чужбина за други облигации с подобен ефект.  
  (3) SK: дадени указания с цел по-голяма прозрачност.  
  (4) BG: съществува недискриминационен режим за валутен контрол на чуждестранните валути при трансферите и плащанията, свързани с текущи операции: i) ограничения върху изнасянето и внасянето на национална или чуждестранна валута в брой; ii) ограничения върху придобиването на чуждестранна валута от граждани, пребиваващи в страната, за лични цели; iii) чуждестранни работници могат да купуват чуждестранна валута до 70 % от трудовото си възнаграждение; iv) плащанията и трансферите в чуждестранна валута в чужбина се извършват от банките; v) за едностранни трансфери е необходимо разрешение от БНБ; vi) плащанията на територията на Република България се извършват в български левове.  
  (5) PL: забележката в долната част на страницата от колоната "достъп до пазарите" се прилага и за националното третиране. (6) Чуждестранни граждани имат право да прехвърлят в чужбина следните приходи и компенсации, произтичащи от инвестиции в Република България: получени печалби, компенсация за отчуждаване на инвестицията за цели на държавата, постъпления от ликвидация или продажба на цялата инвестиция или част от нея, сума, получена при изпълнение на иск, обезпечен във валута посредством залог или ипотека.  
  Услуги, свързани с използването на ядрена енергия за мирни цели 1), 2), 3), 4) BG: неконсолидиран за услуги, свързани с изследване, добиване и обработване на делящи се материали и материали за ядрен синтез или на материали, от които те се получават, с търговия с тях, с поддържането и ремонта на оборудване и системи в съоръженията за производство на ядрена енергия, с транспортирането на такива материали и отпадъците от тяхното обработване, с използването на йонизиращо лъчение и за всякакви други услуги, свързани с използването на ядрена енергия за мирни цели (вкл. инженерингови и консултантски услуги, и услуги, свързани със софтуер и т.н.). Приватизация (1) 3) BG: неконсолидиран, що се отнася до участието в приватизацията чрез държавни облигации за външния дълг и за секторите на услугите и/или за доставчиците на услуги, които не са предмет на приватизация по годишната приватизационна програма. RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидирано с изключение на мерките, които се отнасят до приемането и до временния престой (2) в една държава-членка, без да е необходим анализ на икономическите потребности (3), на следните категории физически лица, които предоставят услуги: i) временното присъствие като "служители в командировка" (4) на физиче- ски лица, доколкото дружеството е юридическо лице, а съответните лица са използвани от това дружество или са били негови партньори (различни от мажоритарните акционери) най-малко една година точно преди този трансфер. BG: броят на трансферите не надхвърля 10 % от средния годишен брой на българските граждани, наети на работа от съответното българско юридическо лице (когато на работа са наети по-малко от 100 души, броят на вътрешнокорпоративните трансфери може с разрешение да надхвърли 10 %) Приватизация 3) BG: неконсолидиран, що се отнася до участието в приватизацията чрез инвестиционни ваучери или други преференциални приватизационни методи, при които се изискват българско гражданство и постоянно пребиваване. RO: неконсолидиран. 4) Неконсолидирано с изключение на мерките, които се отнасят до физическите лица от категориите, посочени в колоната "достъп до пазарите". Директивите на Общността относно взаимното признаване на дипломите не се прилагат към гражданите на трета страна. Признаването на дипломите, необходими за упражняването от гражданите на страни извън Общността на регламентирани професии, остава от компетентността на всяка държава-членка, освен ако правото на Общността не разпореди друго. Правото да се практикува дадена регламентирана професия в държава-членка не се съпътства от правото тя да бъде практикувана в друга държава-членка
  1) RO: 30 % от капитала на търговските дружества, които са държавна собственост, бяха раздадени безплатно на румънските граждани посредством т.нар. "сертификати за собственост", които не могат да бъдат продадени на чуждестранни юридически и физически лица. RO: Останалите 70 % от капитала на тези дружества ще бъдат обявени за продажба. RO: В рамките на процеса на приватизация чуждестранните инвеститори могат да купуват активи и дялове в търговски дружества. В това отношение румънските юридически и физически лица имат предимство. При приватизацията по метода MEBO (мениджърско-работническо изкупуване) правото за купуване на търговско дружество е запазено за неговите работници.  
  (2) Продължителността на "временния престой" е дефинирана от държавите-членки и при необходимост от законите и регламентите на Общността, които се отнасят до влизането, престоя и работата. Точната продължителност на този престой може да варира според категориите на физическите лица, споменати в настоящия списък. За категория i) продължителността на престоя е ограничена, както следва, в посочените по-долу държави-членки: BG - една година с възможност за продължаване за още една година, като общата продължителност не може да надхвърля три години; EE - ограничена на три години, но може да бъде продължена с две години за общ период, който не превишава пет години; LV - пет години; LT - три години, възможност за продължаване с две години само за висши кадри; PL и SI - една година с възможност за продължаване. За категория ii) продължителността на престоя е ограничена, както следва, в посочените по-долу държави-членки: BG - три месеца в рамките на една календарна година; EE - деветдесет дни за период от шест месеца; PL - три месеца; LT - три месеца на година; HU, LV, SI - деветдесет дни.  
  (3) Всички останали изисквания на законодателството и регламентите на Общността и на държавите-членки, отнасящи се до влизането, престоя, работата и социалното осигуряване, ще продължат да се прилагат, включително регламентите относно продължителността на престоя, минималната заплата и колективните трудови договори.  
  (4) По дефиниция "служители в командировка" са физически лица, използвани от юридическо лице, различно от организация без стопанска цел, основано на чилийска територия, които временно са командировани с цел предоставяне на услуга в рамките на търговско присъствие на територията на дадена държава-членка на Общността; въпросните юридически лица трябва да имат основно седалище на чилийска територия, а командированото лице трябва да бъде командировано към някое предприятие (офис, клон или филиал) на въпросното юридическо лице, което в действителност осигурява предоставянето на сродни услуги на територията на държава-членка, на която се прилага Договорът за ЕО.  
  а) лица, използвани като висши кадри от едно юридическо лице, които осигуряват най-напред ръководството на предприятието, които получават основно общи указания от управителния съвет или от акционерите на предприятието, или от еквивалентния на тях орган, които са поставени под техен общ контрол и които по-конкретно: - осигуряват ръководството на предприятието, на един от неговите отдели или на едно от неговите поделения, - надзирават и контролират работата на други членове на персонала, като упражняват функции на надзор или ръководство или технически функции, - разполагат персонално с властта да наемат и да уволняват персонал и да препоръчат неговото назначаване или уволняване или да вземат други решения относно персонала; - BG: и които не изпълняват пряко задачи, свързани с действителното предоставяне на услуги на предприятието. RO: физическите лица, изпълняващи ръководни функции, са лица със съответното висше образование, които в рамките на една организация имат за задача да ръководят тази организация или някой от нейните отдели или подразделения. б) лица, използвани от едно юридическо лице и които притежават изключителни познания относно услугите, съоръженията за изследване, техниките или администрацията на предприятието. При оценяване на познанията на тези лица се вземат предвид техните специфични познания в предприятието, нивото им на компетентност за даден тип работа или за активност, която изисква специфични технически познания (ниво, което трябва да бъде високо), както и техния статут на член или не на акредитирана професия. RO: физически лица, изпълняващи експертни функции, са лица, които имат университетска степен по специалността на длъжността, която заемат. ii) временния престой на физически лица от следните категории: а) лица, които не живеят на територията на държава-членка, към които се прилагат Договорите за ЕО, които представляват доставчик на услуги и които желаят да влязат на тази територия и да пребивават там временно с цел да договарят продажбата на услуги или да сключват договори за продажба на услуги за сметка на същия доставчик, при условие че тези представители не практикуват директна продажба спрямо населението по принцип и не предоставят самите те услуги (допълнително условие за ЕЕ, HU, LV и SI: да не получават за своя сметка възнаграждение от източник със седалище на територията на въпросната държава-членка). б) лица, използвани като висши кадри, както е определено в точка i), буква a) по-горе, от юридическо лице и които имат задачата да осигурят в една държава-членка търговското присъствие на доставчик на услуги, гражданин на Чили, при условие че: - тези представители не се занимават с преки продажби или не предоставят самите те услуги (допълнително условие за ЕЕ, HU, LV и SI: да не получават за своя сметка възнаграждение от източник със седалище на територията на въпросната държава-членка), и - главното седалище на доставчика на услуги е на чилийска територия и той няма никакъв друг представител или офис, нито друг клон или филиал във въпросната държава-членка.  
  FR: изпълняващият длъжността директор на промишлено, търговско или занаятчийско предприятие (1) има нужда да получи специално разреше- ние, ако не притежава разрешително за местопребиваване. IT: достъпът до промишлената, търговската или занаятчийската дейност зависи от издаването на разрешително за местопребиваване и от специално разрешение.  


(1) Тази търговска, промишлена или занаятчийска дейност е част от сектор като други услуги, предоставени на предприятията, строителството, дистрибуцията и туристическите услуги. Не се отнася до телекомуникационните, нито до финансовите услуги.
II.1. СПЕЦИФИЧНИ АНГАЖИМЕНТИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ (първа част)5

1. Една част от Общността (AT, BE, BG, CZ, DK, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SK, SE, UK) поема ангажименти, които се отнасят до финансовите услуги в съответствие с разпоредбите на Меморандумя за споразумение относно ангажиментите за финансовите услуги, приложен тук (наричан по-долу "меморандум за споразумение"). Тези ангажименти фигурират в частта, която следва. Ангажиментите, които се отнасят до финансовите услуги, на другата част на Общността (CY, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI), не се основават на меморандум за споразумение и са посочени във втората част.

2. Тези ангажименти зависят от ограниченията, които се отнасят до достъпа до пазарите и до националното третиране, посочени в частта "Всички сектори" от настоящия списък, както и до ограниченията, които се прилагат към подсекторите, посочени по-долу.

3. Ангажиментите в областта на достъпа до пазарите спрямо начините на снабдяване по методи 1) и 2) се прилагат само до транзакциите, посочени съответно в параграфи Б.3 и Б.4 от Меморандума за споразумение за достъпа до пазарите, освен за Унгария, за която те се прилагат само за транзакциите, посочени съответно в параграф Б.3, букви а) и б) и в параграф Б.4, букви а) и б) от Меморандума за споразумение за достъпа до пазарите.

4. Въпреки забележка 1 по-горе ангажиментите в областта на достъпа до пазарите и на националното третиране, отнасящо се до начина на доставки в метод 4) на финансови услуги, са тези, които фигурират в частта "Всички сектори" от настоящия списък, освен за България, Чешката република, Унгария, Словашката република и Швеция, чиито ангажименти са поети в съответствие с меморандума за споразумение. BG: специфичните ангажименти по отношение на метод 4) в областта на финансовите услуги са също предмет на общите ограничения, съдържащи се в част "Всички сектори".

5. Приемането на пазара на нови финансови услуги или продукти може да зависи от съществуването или от спазването на регламентирана рамка, чиято цел е да бъдат достигнати целите, посочени в член 121.

6. По принцип финансовите предприятия, създадени като дружества в една държава-членка на Общността, трябва да имат на недискриминационна основа определен юридически статут.

7. BG: застрахователните или банковите дейности, както и търговията с ценни книжа и свързаните с нея дейности се извършват отделно от дружества, които са лицензирани да предоставят такива услуги.

8. HU: застрахователните услуги, банкерските услуги и услугите за управление на ценни книжа и на колективни инвестиции трябва да бъдат предоставени от лица, които предоставят финансови услуги и са учредени в отделни юридически лица с отделен капитал, въпреки че банките могат да бъдат оторизирани да предоставят и услуги, които са свързани с ценните книжа.

9. HU: предвидено е създаването на мрежа за преки клонове след приемането на GATS и в съответствие с разпоредбите на посоченото споразумение.

10. HU: най-малко двама членове на управителния съвет на дадено финансово учреждение трябва да бъдат унгарски граждани по смисъла на законодателството, приложимо към валутните операции, и да живеят постоянно в Унгария най-малко от една година.

A. Застрахователни и сродни услуги

1. CZ: задължителната застраховка "Гражданска отговорност на моторни превозни средства" е запазена за изключителен доставчик6. Задължителната здравна застраховка е запазена за доставчиците на чешки капитали, които притежават лиценз.

2. SK: посочените по-долу застрахователни услуги са запазени за изключителни доставчици: задължителната застраховка "Гражданска отговорност на моторни превозни средства", задължителната застраховка за въздушен транспорт и застраховката "Гражданска отговорност" на работодателя в случай на нараняване или професионално заболяване трябва да бъдат сключени със словашка застрахователна компания. Основната здравна застраховка е запазена за словашките застрахователни компании, които притежават лиценз, издаден от словашкото Министерство на здравеопазването за предоставянето на услуги за застраховка срещу болест в съответствие със Закон № 273/1994. Пенсионните режими и здравната застраховка са запазени за компанията за трудово застраховане.

  1) AT: дейностите по развитието и посредничеството за сметка на филиал, който не е основан в Общността или на клон, който не е основан в Австрия (освен за презастраховка и преотстъпване), са забранени. AT: задължителната застраховка за въздушен транспорт може да бъде сключена единствено с филиал, който е основан в Общността, или с филиал, който е основан в Австрия. BG: за животозастрахователните услуги, услугите, свързани с пенсионни фондове, и услугите, свързани с общо застраховане (с изключение на застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане (1): неконсолидиран с изключение на услугите, доставени от чужде- странни доставчици на чуждестранни лица на територията на Република България. Транспортните застраховки, обхващащи стоки, застраховките на превозни средства и застраховките за отговорност по отношение на рискове в Република България не могат да бъдат сключвани пряко от чуждестранни застрахователни компании. Чуждестранна застрахова- телна компания може да сключва застрахователни договори само чрез клон. Неконсолидиран за застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане. Неконсолидиран за услуги по презастраховане и преотстъпване, различни от животопрезастраховане и общо презастраховане. BG: неконсолидиран за застрахователно посредничество и помощни услуги към застраховането, като консултация, актюерство, оценка на риска и услуги по уреждане на спорове. CZ: нищо не е отбелязано освен: Чуждестранните доставчици на финансови услуги могат да създадат застрахователна компания със седалище в Чешката република под формата на акционерно дружество или да упражняват застрахователна дейност чрез посредничеството на техните клонове, чието седалище е в Чешката република, в съответствие с разпоредбите на закона, който урежда застрахователния сектор. Един доставчик на застрахователни услуги трябва да установи търговско присъствие и да получи разрешение за: - предоставяне на застрахователни и презастрахователни услуги, и - сключване на договори за посредничество с посредник с цел сключването на застрахователен договор между доставчика на застрахователни услуги и трето лице. Посредникът трябва да получи разрешение, ако посредническата дейност трябва да бъде упражнявана от клон, чието седалище се намира в Чешката република. DK: задължителната застраховка за въздушен транспорт може да бъде сключена единствено с компании, основани в Общността. DK: никое лице, нито дружество (включително застрахователните компании) не може с търговска цел да участва в Дания в изпълнението на договорите за пряка застраховка на лица, които живеят в Дания, на датски кораби или на имоти, които се намират в Дания, с изключение на компаниите, одобрени от компетентните органи или съгласно датското право 1) AT: по-висока такса върху премиите се събира за застрахова- телните договори (освен договорите за презастраховане и преотстъпване), сключени от филиал, който не е основан в Общността, или от клон, който не е основан в Австрия. Може да бъде предоставена дерогация. BG: неконсолидиран за животозастрахователни услуги и услуги, свързани с пенсионни фондове, услуги по общо застраховане, застрахователно посредничество и помощни услуги към застраховането, като консултация, актюерство, оценка на риска и услуги по уреждане на спорове. Неконсолидиран за услуги по презастраховане и преотстъпване, различни от животопрезастраховане и общо презастраховане.
  (1) Изключителните доставчици на услуги могат да бъдат регистрирани или да получат разрешително по отношение на задължителните схеми за застраховане  
  DE: договорите за задължителната застраховка за въздушен транспорт могат да бъдат сключени единствено с филиал, който се е установил в Общността, или с клон, който се е установил в Германия. DE: ако чуждестранна застрахователна компания основе свой филиал в Германия, тя може да сключва в Германия застрахователни договори за международен транспорт само с посредничеството на този клон. IT: неконсолидирано за актюери. FI: единствено застрахователните компании, чието седалище според устройствения акт се намира в Европейското икономическо пространство, или които имат клон във Финландия, могат да предлагат застрахователни услуги, посочени в алинея 3а от меморандума за споразумение. FI: предоставянето на посреднически услуги в застраховането зависи от наличието на постоянно функциониращо предприятие в Европейското икономическо пространство. FR: застраховката срещу рискове, които се отнасят до земния транспорт, може да бъде извършена единствено чрез застрахователните компании, основани в Общността. IT: застраховката на превоза на стоки, застраховката на моторни превозни средства и застраховката гражданска отговорност срещу рискове, които се поемат в Италия, могат да бъдат сключени само със застрахователни компании, основани в Общността. Тази уговорка не се прилага към международния транспорт на стоки, внесени в Италия. SK: задължително е търговско присъствие за доставката на следните застрахователни услуги: - застраховка живот за лицата, които живеят постоянно в Словашката република, - застраховка на имотите, които се намират на словашка територия, - застраховка гражданска отговорност в случай на загуби или вреди, причинени от дейността на физически или юридически лица на словашка територия, - застраховка, която покрива рисковете, свързани с въздушния и морски транспорт, отнасяща се до стоките, летателните апарати, корабите и гражданската отговорност. SE: доставянето на услуги за пряко застраховане е разрешено само с посредничеството на оторизиран доставчик на услуги в Швеция, при условие че чуждестранният доставчик на услуги и шведската застрахо- вателна компания принадлежат на същата групировка дружества или са сключили помежду си споразумение за сътрудничество  
  2) AT: дейностите по развитието и посредничеството за сметка на филиал, който не е установен в Общността, или на клон, който не установен в Австрия (освен за презастраховка и преотстъпване), са забранени. AT: задължителната застраховка за въздушен транспорт може да бъде сключена единствено с филиал, който е основан в Общността, или с филиал, който е основан в Австрия. BG: за животозастрахователните услуги, услугите, свързани с пенсионни фондове, и услугите, свързани с общо застраховане (с изключение на застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане (1): български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност на територията на Република България, могат да сключват застрахователни договори, свързани с тяхната дейност в България, само с доставчици, които са лицензирани за извършването на застрахователна дейност в България. Застрахователното обезщетение в резултат на тези договори се плаща в България. BG: неконсолидиран за застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане. BG: неконсолидиран за услуги по презастраховане и преотстъпване, застрахователно посредничество и помощни услуги към застрахо- ването като консултация, актюерство, оценка на риска и услуги по уреждане на спорове. CZ: нищо не е отбелязано освен: Посочените по-долу застрахователни услуги не могат да бъдат купени в чужбина: - застраховка живот на лица, които живеят постоянно в Чешката република, - застраховка на имотите, разположени на чешка територия, - застраховка гражданска отговорност срещу загубите или вредите, причинени от дейността на физически или юридически лица на чешка територия. DK: задължителната застраховка за въздушен транспорт може да бъде сключена единствено с компании, основани в Общността. DK: никое лице, нито дружество (включително застрахователните компании) не може с търговска цел да участва в Дания в изпълнението на договорите за пряка застраховка на лица, които живеят в Дания, на датски кораби или на имоти, които се намират в Дания с изключение на компаниите, оторизирани от компе- тентните органи или съгласно датското право. DE: договорите за задължителната застраховка за въздушен транс- порт могат да бъдат сключени единствено с филиал, който е основан в Общността, или с клон, който е основан в Германия. Част от ЕО (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) поема допълнителни задължения, които фигурират в приложения спи- сък "Допълнителни ангажименти на част от Общността
    2) AT: по-висока такса върху премиите се събира за застрахо- вателните договори (освен договорите за презастраховане и преотстъпване), сключени от филиал, който не е основан в Общността, или от клон, който не е основан в Австрия. Може да бъде предоставена дерогация. BG: неконсолидиран за услуги по презастраховане и преотстъпване, застрахователно посредничество и помощни услуги към застраховането, като консултация, актюерство, оценка на риска и услуги по уреждане на спорове
  (1) Изключителните доставчици на услуги могат да бъдат регистрирани или да получат разрешително по отношение на схемите за задължително застраховане.  
  DE: ако дадена чуждестранна застрахователна компания основе клон в Германия, тя може да сключва в Германия застрахователни договори, отнасящи се до международния транспорт, само с посредничеството на този клон. FR: застраховката срещу рискове, свързани със земния транспорт, може да бъде осъществена само чрез застрахователни компании, основани в Общността. IT: застраховката на превоза на стоки, застраховката на моторни превозни средства и застраховката гражданска отговорност срещу рисковете, които се поемат в Италия, могат да бъдат сключени само със застрахователни компании, основани в Общността. Това условие не се прилага към международния превоз на стоки, внесени в Италия. SK: застрахователните услуги, доставени според метод 1), с изключение на застраховката, която покрива рискове, свързани с въздушния и морския транспорт, отнасящи се до стоки, летателни апарати или кораби, както и гражданска отговорност, не могат да се сключват в чужбина. 3) AT: не се предоставя разрешение за откриване на клонове на чуждестранните застрахователни компании, които в своята страна не притежават съответната юридическа форма, която да отговаря или да е сравнима с формата на акционерно дружество или на взаимозастрахователно сдружение. BG: за животозастрахователните услуги, услугите, свързани с пенсионни фондове, и услугите, свързани с общо застраховане (с изключение на застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане (1): доставчиците на застрахователни услуги не могат да бъдат регистрирани за предоставянето и на животозастрахователни услуги, и на услуги, свързани с общо застраховане. Чуждестранни лица могат да предоставят застрахователни услуги само чрез участие в български застрахователни дружества без ограничение на участието в капитала, както и пряко чрез клон с адрес на управление в Република България. Регистрирането на клонове на чуждестранни застрахователни дружества подлежи на лицензиране от Комисията за финансов надзор (КФН). За регистрирането на клон в България за предоставянето на определени класове застраховки чуждестранният застраховател трябва да е имал разрешение да извършва дейност със същите класове застраховки в своята държава на произход поне пет години. Клоновете на чуждестранни застрахователни дружества трябва да изпълняват следните изисквания: специфични гаранционни и депозитни изисквания, отделен капитал и установяване на активите, пред- ставляващи технически резерв, в Република България.  
  3) BG: за животозастрахователните услуги, услугите, свързани с пенсионни фондове, и услугите, свързани с общо застрахо- ване (с изключение на застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане (1): средствата от застраховане, набрани по силата на застрахователни договори, както и собственият капитал, трябва да се инвестират в Република България и могат да бъдат прехвърлени в чужбина само с разрешение на Комисията за финансов надзор (КФН). Чуждестранни доставчици не могат да сключват застрахо- вателни договори с местни физически и юридически лица чрез посредници. BG: неконсолидиран за застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане. BG: неконсолидиран за услуги, различни от животопреза- страховане и общо презастраховане. За услуги, свързани с животопрезастраховане и общо презастраховане: средства от презастраховане, набрани по силата на презастрахователни договори, както и собствен капитал, трябва да се инвестират в Република България и могат да бъдат прехвърлени в чужбина само с разрешение на Комисията за финансов надзор (КФН).  
  (1) Изключителните доставчици на услуги могат да бъдат регистрирани или да получат разрешително по отношение на схемите за задължително застраховане  
  Транспортните застраховки, обхващащи стоки, застраховките на превозни средства и застраховките за отговорност по отношение на рискове в Република България не могат да бъдат сключвани пряко от чуждестранни застрахователни компании. Чуждестранна застрахователна компания може да сключва застрахователни договори само чрез клон. BG: неконсолидиран за застраховане на депозити и подобни схеми за компенсиране, както и схеми за задължително застраховане. BG: неконсолидиран за услуги по презастраховане и преотстъпване, различни от животопрезастраховане и общо презастраховане. Доставчиците на застрахователни услуги не могат да бъдат регистрирани за предоставянето и на услуги по животопрезастра- хованеи на услуги по общо презастраховане. Чуждестранни лица могат да предоставят застрахователни услуги само чрез участие в български застрахователни дружества без ограничение на участието в капитала. Чуждестранни презастрахо- вателни дружества могат да предоставят пряко презастрахователни услуги чрез клон с адрес на управление в Република България. Регистрирането на клонове на чуждестранни застрахователни дружества подлежи на лицензиране от Комисията за финансов надзор (КФН). BG: за застрахователно посредничество и помощни услуги към застраховането, като консултация, актюерство, оценка на риска и услуги по уреждане на спорове: само търговски дружества, регистрирани в Република България съгласно Търговския закон и лицензирани от Комисията за финансов надзор (КФН), могат да извършват посредническа дейност. Помощните услуги към застраховането трябва да се отнасят до застраховане. Неконсолидиран за актюерските услуги. CZ: нищо не е отбелязано освен факта, че: Чуждестранните доставчици на финансови услуги могат да създадат застрахователна компания със седалище в Чешката република под формата на акционерно дружество или да упражняват застрахо- вателна дейност чрез посредничеството на техните клонове, чието седалище е в Чешката република, в съответствие с разпоредбите на закона, който урежда застрахователния сектор. Един доставчик на застрахователни услуги трябва да установи търговско присъствие и да получи разрешение за: - предоставяне на застрахователни и презастрахователни услуги, и - сключване на договори за посредничество с посредник с цел сключването на застрахователен договор между доставчика на застрахователни услуги и трето лице. Посредникът трябва да получи разрешение, ако посредническата дейност трябва да се упражнява за клон, чието седалище се намира в Чешката република. Чуждестранни доставчици не могат да сключват презастра- хователни договори с местни физически и юридически лица чрез посредници. SK: по-голямата част от членовете на управителния съвет на застрахователните компании трябва да живеят в Словакия. SE: застрахователните компании, които не се занимават със застраховка живот и не са учредени в Швеция, а упражняват там своята дейност, се таксуват въз основа на премиите, събрани за операциите за пряко застраховане, а не в зависимост от нетния резултат. SE: основателят на застрахователна компания трябва да бъде физическо лице, което живее в Европейското икономическо пространство, или юридическо лице, учредено под формата на дружество в Европейското икономическо пространство FI: най-малко изпълняващият длъжността директор, единият от одиторите и най-малко половината от основателите и членовете на управителния и надзорния съвет на дадена застрахователна компания трябва да живеят в Европейското икономическо пространство освен при наличието на дерогация, предоставена от министъра на социалната дейност и здравеопазването. FI: чуждестранните застрахователни компании не могат да получат разрешение във Финландия за развиване на дейност като клон в задължителните трудови застрахователни сфери (задължително пенсиониране, задължителна застраховка срещу злополука). FR: установяването на клонове зависи от предоставянето на специално разрешение на представителя на клона. EL: правото на установяване не се отнася до създаването на представителства, нито до други форми на постоянно присъствие на застрахователните компании, освен ако става дума за агенции, клонове или седалища. IT: само физически лица могат да упражняват професията актюер. Оторизирано е професионалното сдружение на физическите лица (освен под формата на дружества). IT: разрешението да се създават клонове зависи в крайна сметка от оценката на надзорните органи. IE: правото на установяване не се прилага към създаването на представителства. SK: получаването на лиценз е задължително за предоставянето на застрахователни услуги. Чуждестранните граждани могат да основат застрахователна компания под формата на акционерно дружество със седалище в Словакия или да упражняват застрахо- вателна дейност посредством филиалите си със седалище в Словакия в съответствие с общите условия, фиксирани от законодателството, приложимо за застрахователния сектор. Под застрахователна дейност разбираме застраховка, посредническа дейност и презастраховка. Посредническата дейност, чиято цел е сключването на застрахо- вателни договори между трети лица и застрахователна компания, не може да бъде осъществена от физически или юридически лица, които живеят в Словакия и действат за сметка на застрахователни компании, които притежават лиценз, издаден от надзорния орган на сектора. Посредническите договори, чиято цел е сключването на застрахо- вателни договори между трети лица и една застрахователна компания, могат да бъдат сключвани от словашки или чужде- странни застрахователни компании само след издаването на лиценз от надзорния орган на застрахователния сектор. Финансовите ресурси на частните застрахователни фондове, създадени от застрахователните компании, притежатели на лиценз, които произтичат от застраховки или презастраховки на прите- жатели на полици, живеещи или със седалище в Словакия, трябва да бъдат депозирани в банка с местопребиваване в Словакия и не могат да бъдат прехвърляни в чужбина. SE: застрахователните агенти, които не са се обединили в дружества в Швеция, могат да бъдат оторизирани да установят търговско присъствие само с посредничеството на клон  
  4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG: неконсолидиран за услуги, различни от животопрезастрахо- ване и общо презастраховане. Неконсолидиран за застрахователно посредничество и помощни услуги към застраховането, като консултация, актюерство, оценка на риска и услуги по уреждане на спорове. EL: по-голямата част от членовете на управителния съвет на компания, която е основана в Гърция, трябва да бъдат граждани на държава-членка на Общността. 4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по- долу особени ограничения: AT: един клон трябва да бъде ръководен от две физически лица, които живеят в Австрия. BG: неконсолидиран за услуги, различни от животопреза- страховане и общо презастраховане. Неконсолидиран за застрахователно посредничество и помощни услуги към застраховането като консултация, актюерство, оценка на риска и услуги по уреждане на спорове. DK: генералният агент на клона на дадена застрахователна компания трябва да е живял в Дания от две години, освен ако става дума за гражданин на държава-членка на Общността. Министърът на търговията и промишлеността може да предостави дерогация. DK: задължително местопребиваване за ръководството и членовете на управителния съвет на дружеството. Все пак министърът на търговията и промишлеността може да предостави дерогация. Тя се предоставя по недискримина- ционен начин. IT: задължително местопребиваване за актюерите.
Б. Банкови услуги и други финансови услуги (с изключение на застраховките) 1. CZ: без ангажименти за услугите за парични емисии от учреждения, различни от централната банка, операциите с метали, паричното комисионерство, услугите по плащане и компенсация, отнасящи се до деривативите, услуги за съвет, посредничество и други финансови услуги, спомагателни на тези дейности. 2. SK: без задължение за операциите с метали, паричното комисионерство и посредничеството.  
  (1) BE: за предоставянето на услуги, свързани със съвети за инвестиране, е необходимо съответното лице да бъде установено в Белгия. BG: неконсолидиран освен за предоставяне и пренос на финансова информация, както и обработване на финансови данни, и свързаното с това програмно осигуряване от доставчици на други финансови услуги и услуги по финансово консултиране: нищо не е отбелязано освен ограниченията и условията, свързани с използ- ването на телекомуникационната мрежа, посочена в съответната част на графика на специфичните ангажименти, отнасящи се до услугите. IT: неконсолидирано за promotori di servizi finanziari (агенти по продажба на финансови услуги).  
  1) BG: неконсолидиран освен за предоставяне и пренос на финансова информация, както и обработване на финансови данни, и свързаното с това програмно осигуряване от доставчици на други финансови услуги и услуги по финансово консултиране: нищо не е отбелязано  Една част от Общността (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE и UK) поема допълни- телни ангажименти, които фигури- рат в приложения списък "Допълнителни ангажименти на част от Общността".

(1) IT: доставката и трансферът на финансова информация и обработката на финансови данни, които водят до сделки с финансови инструменти, могат да бъдат забранени, когато е налице риск от сериозно засягане на защитата на инвестициите. Единствено банките и одобрените инвестиционни дружества са длъжни да спазват правилата за движение на сделките, когато дават съвети за инвестиции относно финансовите инструменти и съвети на предприятията относно структурата на капитала, промишлената стратегия и сродните въпроси и когато предоставят съвети и услуги, отнасящи се до сливането или придобиването на предприятия. Консултантската дейност не би трябвало да включва управление на активи.

CZ: неконсолидирано, що се отнася до операциите с ценни книжа, които могат да се търгуват, и други финансови инструменти и активи, с които може да се търгува, участието в емисии от всякакъв тип ценни книжа, управлението на активи и услугите за плащане и компенсации, отнасящи се до финансовите активи. Нищо не е отбелязано освен факта, че: Единствено банките и чуждестранните банкови клонове, основани в Чешката република и притежаващи съответен лиценз, могат да: - приемат депозити, - търгуват с активи във валута, - извършват трансгранични плащания, различни от плаща- нията в брой. Постоянно пребиваващите в Чешката република физически или юридически лица, различни от банките, трябва да получат разрешение за операции с валута, издадено от Чешката национална банка или от министъра на финансите, за: а) откриването и захранването на сметка в чужбина от постоянно пребиваващи в Чешката република физически или юридически лица; б) внасяне на суми в чужбина (освен FDI); в) предоставянето на финансови кредити и гаранции; г) операции с финансови деривативи; д) покупката на чуждестранни ценни книжа освен в случаите, посочени от закона за валутния обмен; е) емисията на чуждестранни ценни книжа, предназначени или не за населението в Чешката република или тяхното пускане на националния пазар. IE: за предоставянето на услуги за инвестиции или за съвети, отнасящи се до инвестициите, е необходимо или i) разрешение в Ирландия, за което по принцип се изисква юридическата личност да бъде учредено дружество или командитно дружество, или изключителен представител, като при всички случаи централното/ дружественото седалище трябва да се намира в Ирландия (не е необходимо разрешение в някои случаи, например когато даден доставчик на услуги на трета страна няма търговско присъствие в Ирландия и услугата не е предоставена на физически лица), или ii) разрешение в друга държава-членка в съответствие с директивата на Общността за услугите за инвестиции. SK: неконсолидирано, що се отнася до операциите с ценни книжа, които могат да се търгуват, и до други финансови инструменти и активи, с които може да се търгува, до участието в емисии от всякакъв тип ценни книжа, до управлението на активи и услугите за плащане и компенсации, отнасящи се до финансовите активи. Нищо не е отбелязано освен факта, че: i) услугите за депозити са запазени за словашките банки и за клоновете на чуждестранните банки в Словакия; ii) единствено оторизираните словашки банки, клоновете на чуждестранните банки в Словакия и лицата, които прите- жават лиценз за операции с валута, могат да търгуват авоари във валута. Единствено членовете на борсата могат да осъществяват операции на борсата в Братислава. Пребивава- щите в Словакия физически или юридически лица могат да извършват без ограничения извънборсови операции ("система RM"), а непребиваващите в Словакия физически или юридически лица - единствено чрез посредничеството на борсови агенти.

iii) трансграничните плащания, различни от плащанията в брой, могат да бъдат извършени единствено чрез оторизираните словашки банки или чуждестранни банкови клонове в Словакия. iv) лиценз за операции с валута, издаден от Словашката национална банка, е необходим, за да: а) се открие сметка в чужбина в случай на пребиваващи в Словакия физически или юридически лица, различни от банките, с изключение за физическите лица по време на престой в чужбина; б) се извърши внасяне на суми в чужбина; в) се получи финансов кредит във валута от непребива- ващи в Словакия физически или юридически лица, освен когато става дума за кредити, предоставени от чужбина на пребиваващи в Словакия физически или юридически лица и чийто срок на изплащане е по- голям от три години, както и заеми, договорени между физически лица за нетърговска дейност. v) вносът и износът на словашка национална валута и на валута под формата на ликвидности за сума от повече от 150 000 словашки крони (SKK) и на метал трябва да бъде деклариран; vi) разрешение или лиценз за операции с валута, издадено от компетентните в областта органи, е необходимо за депози- рането на финансови активи в чужбина от пребиваващо в Словакия физическо или юридическо лице; vii) единствено юридическите лица, които са се установили в Словакия, извършвайки валутни операции, могат да предос- тавят и да получат гаранции и ангажименти в съответствие с лимитите и разпоредбите, приети от Словашката национална банка. 2) (1) BG: неконсолидиран освен за предоставяне и пренос на финансова информация, както и обработване на финансови данни, и свързаното с това програмно осигуряване от доставчици на други финансови услуги и услуги по финансово консултиране: нищо не е отбелязано освен посоченото в метод 1) по-горе. CZ: неконсолидиран за управлението на активи. Нищо не е отбелязано освен факта, че: единствено банките и чуждестранните банкови клонове в Чешката република и притежатели на съответен лиценз, могат да: - приемат депозити, - търгуват активи във валута, - извършват трансгранични плащания, различни от плаща- нията в брой. Пребиваващите в Чешката република физически или юридически лица, различни от банките, трябва да получат разрешение за операции във валута, издадено от Чешката национална банка или министъра на финансите, за: а) откриване и внасяне на пари в чуждестранна сметка от пребиваващи в Чешката република физически или юридически лица; б) внасяне на суми в чужбина (освен FDI); в) предоставяне на финансови кредити и на гаранции;

2) BG: неконсолидиран освен за предоставяне и пренос на финансова информация, както и обработване на финансови данни, и свързаното с това програмно осигуряване от доставчици на други финансови услуги и услуги по финансово консултиране: нищо не е отбелязано.

(1) IT: лицата, упълномощени да управляват колективни активи, се считат за отговорни за всякаква дейност по инвестициите, осъществена от техните заместници (управление на колективни активи, с изключение на UCITS).

г) операции по финансови деривативи; д) покупка на чуждестранни ценни книжа освен в случаите, посочени в закона за валутните ценности; е) емисия на чуждестранни ценни книжа, предназначени или не за населението в Чешката република, или тяхното внасяне на националния пазар. FI: плащанията (при разходите) на публичните организации се извършват посредством дружеството Sampo Bank Ltd. Могат да бъдат предоставени дерогации от министъра на финансите заради особени причини. SK: неконсолидиран за управлението на активи. Нищо освен факта, че: i) услугите по депозитите са запазени за словашките банки и за клоновете на чуждестранните банки в Словакия; ii) единствено оторизираните словашки банки, клоновете на чужде- странните банки в Словакия и лицата, които притежават лиценз за операции с валута, могат да договарят авоари във валута. Единствено членовете на борсата могат да осъществяват операции на борсата на Братислава. Пребиваващите в Словакия физически или юридически лица могат да извършват без ограничения извънборсови операции ("система RM"), а тези, които не са пребиваващи - само с посредничеството на борсови агенти; iii) трансграничните плащания, различни от плащанията в брой, могат да бъдат извършвани само чрез одобрени словашки банки или клонове на чуждестранни банки в Словакия; iv) необходим е лиценз за валутни операции, издаден от Словашката национална банка, за да: а) се открие сметка в чужбина в случая на пребиваващи в Словакия физически или юридически лица, различни от банките, с изключение на физическите лица по време на престой в чужбина; б) се извършват плащания в чужбина; в) се получи финансов валутен кредит за непребиваващо в страната физическо или юридическо лице освен за кредитите, които са отпуснати от чужбина на пребиваващи в страната физически или юридически лица и чийто срок на изплащане е по-дълъг от три години, както и заемите, сключени между физически лица за нетърговска дейност; v) вносът и износът на словашка национална валута и на валута под формата на ликвидности за сума, по-голяма от 150 000 словашки крони (SKK), и на метал, трябва да бъдат декларирани; vi) разрешение или лиценз за операции с валута, издадено от компетентните в областта органи, е необходимо за депозирането на финансови активи в чужбина от пребиваващо в Словакия физическо или юридическо лице; vii) единствено правни образувания лица, които са се установили в Словакия, извършвайки валутни операции, могат да предоставят и да получат гаранции и ангажименти в съответствие с границите и разпоредбите, приети от Словашката национална банка.

3) Всички държави-членки: - трябва да бъде създадено специализирано дружество за управление на общите фондове за инвестиране и на дружествата за инвестиции, - единствено предприятията с дружествено седалище според устройствения им акт в Общността могат да действат в качеството на депозитари на активи на инвестиционните дружества. BG: за банкови услуги, както е посочено по-долу: - приемане на депозити и други подлежащи на изплащане средства от гражданите, - отпускане на заеми като потребителски кредити, ипотечни кредити, факторинг и финансиране на търговски операции, - разплащателни услуги и парични преводи, - гаранции с изключение на гаранции на Държавния трезор, - финансов лизинг: чуждестранните банки, които желаят да се установят в Република България, трябва да са надлежно оторизирани съгласно своето национално законодателство и не трябва да имат наложена забрана за извършване на банкови дейности в своята страна на произход и в страните, в които упражняват дейност. Неконсолидиран за caisses populaires. Прякото или непряко придобиване на дялове, представляващи 5 процента или повече от правата за гласуване в регистрирана банка, подлежи на разрешение от Българската народна банка. Критериите за издаване на разрешение са разумни и в съответствие със задълженията по членове XVI и XVII от ГАТС. Прякото или непряко придобиване от банка на участие, представляващо повече от 10 % от капитала на нефинансово дружество, подлежи на одобрение от Българската народна банка. Може да бъде даден статут на изключителни доставчици на услуги за депозитни услуги и услуги по парични преводи, предоставяни на публични институции, финансирани от бюджета.

3) BG: за банкови услуги, както е посочено по-долу: - приемане на депозити и други подлежащи на изплащане средства от гражданите, - отпускане на заеми като потребителски кредити, ипотечни кредити, факторинг и финансиране на търговски операции, - разплащателни услуги и парични преводи, - гаранции с изключение на гаранции на Държавния трезор, - финансов лизинг: нищо не е отбелязано, освен както е посочено в раздела за достъпа до пазарите. BG: за други финансови услуги, както е посочено по-долу: - участие в емитирането на ценни книжа, включително гарантиране на ценни книжа с изключение на съкровищни облигации, - търгуване на прехвърляеми ценни книжа за собствена сметка или за сметка на клиенти, - управление на активи (с изключение на управлението на пенсионни фондове): нищо не е отбелязано, освен както е посочено в раздела за достъпа до пазарите. SE: основателят на банково учреждение трябва да бъде физическо лице, което живее в Европейското икономическо пространство, или чуждестранна банка. Основателят на спестовна банка трябва да бъде физическо лице, което живее в Европейското икономическо пространство.

Условие за постоянно пребиваване за изпълнителните директори на управленския орган, които действат от името на банка и за нейна сметка. BG: за други финансови услуги, както е посочено по-долу: - участие в емитирането на ценни книжа, включително гарантиране на ценни книжа с изключение на съкровищни облигации, - търгуване на прехвърляеми ценни книжа за собствена сметка или за сметка на клиенти, - управление на активи (с изключение на управлението на пенсионни фондове): консолидиран за инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и фондови борси, регистрирани като акционерни дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор (КФН). Даването на съответния лиценз е свързано с изисквания за управление и технически изисквания, както и с изисквания, свързани със защитата на инвеститори. Фондова борса АД: условия за минимален капитал (100 000 BGN); не по-малко от 2/3 от капитала, разпределен между финансови институции (застра- хователни дружества, финансови къщи, инвестиционни посред- ници); горна граница от 5 % от капитала на фондовата борса за прякото или непрякото участие на акционер. Инвестиционни посредници: нищо не е отбелязано за дейностите по инвестиционно посредни- чество, извършвани на територията на Република България, освен ако Комисията по финансов надзор (КФН) не е разрешила друго. Условие за членство във фондовата борса за търговия с ценни книжа на фондова борса. В България членството на инвестиционен посредник е ограничено само до една фондова борса. Инвестиционни дружества: дейностите на банка, застрахователно дружество или инвестицио- нен посредник не могат да се извършват от инвестиционно дружество. BG: за предоставяне и пренос на финансова информация, както и обработване на финансови данни, и свързаното с това програмно осигуряване от доставчици на други финансови услуги и услуги по финансово консултиране: нищо не е отбелязано освен посоченото в метод 1) по-горе. CZ: нищо не е отбелязано освен факта, че: услугите могат да бъдат предоставени само чрез банки и чуждестранни банкови клонове, основани в Чешката република и притежаващи лиценз, издаден от Чешката национална банка със съгласието на министъра на финансите. Услугите за ипотечни заеми могат да бъдат предоставени само чрез банки, основани в Чешката република. Банките могат единствено да бъдат обединени под формата на акционерни дружества. Покупката на акции от съществуваща банка зависи от предварителното одобрение на Чешката национална банка.

Публичните транзакции с ценни книжа могат да бъдат извършени само със специално разрешение за тази цел и при условие че отговарят на условията, посочени в проспекта за ценните книжа. Установяването и дейността на преговарящите с ценни книжа и на борсовите агенти, на организаторите на извънборсов пазар, на инвестиционните дружества и на инвестиционните фондове зависят от получаването на разрешение, издадено в съответствие с квалификацията и цялостната характеристика на заинтересованите лица, както и от изискванията в областта на управлението и в материално отношение. Услугите за плащане и за компенсация, отнасящи се до всеки тип плащания, се разглеждат и контролират от Чешката национална банка, която следи те да бъдат предоставени по ефикасен и икономичен начин. DK: финансовите учреждения могат да търгуват с ценни книжа на борсата на Копенхаген единствено с посредничеството на филиали, учредени в Дания. FI: най-малко половината от основателите, от членовете на управителния съвет, на надзорния съвет и от делегатите, както и изпълняващият длъжността директор, пълномощникът и лицето, което има право да подписва за сметка на кредитното учреждение, трябва да живеят в Европейското икономическо пространство освен с дерогация от министъра на финансите. Единият от одиторите най-малко трябва да живее в Европейското икономи- ческо пространство. FI: борсов агент (физическо лице), който участва на пазара за деривативи, трябва да живее в Европейското икономическо пространство. Могат да бъдат предоставени дерогации при условия, определени от министъра на финансите. FI: плащанията (при разходите) на публичните организации се извършват посредством дружеството Sampo Bank Ltd. Могат да бъдат предоставени дерогации от министъра на финансите по особени причини. EL: за целите на учреждението и операциите на клоновете минимална валутна сума трябва да бъде внесена, конвертирана в еуро и депозирана в Гърция, докато чуждестранната банка продължава дейността си в Гърция: - до четири клона този минимален размер съответства понастоящем на половината от минималния капитал в акции, изискван за създаването на кредитно учреждение в Гърция, - за целите на операциите на допълнителните клонове минималният капитал, който се изисква, е равен на минималния капитал в акции, необходим за създаването на кредитно учреждение в Гърция. IT: посредниците трябва да се обърнат, за покупко-продажба по домовете, към оторизирани финансови агенти по продажби, които живеят на територията на държава-членка на Европейската общност. IT: представителствата на чуждестранни посредници не могат да упражняват дейност, свързана с промоцията на услуги за инвестиции.

IT: операциите за компенсация до стадия на финалното плащане могат да бъдат извършени единствено от дружество, надлежно оторизирано и контролирано от Италианската банка в сътрудни- чество с Комисията по борсовите операции (Consob). IT: предлагането на ценни книжа на населението е запазено за учрежденията, които са надлежно оторизирани за тази цел. IT: централизираните услуги за депозиране, съхранение и управ- ление могат да бъдат предоставени единствено от учрежденията, надлежно упълномощени от Италианската банка и които са обект на контрол от страна на същата със съгласието на Комисията по борсовите операции (Consob). IT: в случай на колективни инвестиционни фондове, различни от хармонизираните UCITS, посочени в Директива 85/611/ЕИО, доверителното/депозитарното дружество трябва да бъде учредено в Италия или в друга държава-членка и да се е установило в Италия чрез клон. Единствено банките, застрахователните дружества и дружествата за влагане на ценни книжа със седалище в Общността могат да извършват дейност, свързана с управлението на пенсионните фондове. Дружествата за управление (фондове с постоянен капитал и фондове за влагане на средства в недвижими имоти) трябва също така да бъдат създадени в Италия. IE: в случая на колективни инвестиционни фондове, учредени под формата на общи инвестиционни фондове или на дружества с променлив капитал (различни от организациите за колективно инвестиране в ценни книжа UCITS), доверителното/депозитарното дружество трябва да бъде учредено в Ирландия или в друга държава-членка. В случая на дружества за инвестиране като командитни дружества единият от съдружниците най-малко трябва да е дружество, учредено в Ирландия. IE: за да стане член на борса в Ирландия, дадено юридическо лице трябва или i) да бъде упълномощено за тази цел в Ирландия, което означава, че то трябва да представлява дружество или да бъде командитно дружество и централното/дружественото му седалище да е в Ирландия, или ii) да бъде упълномощено в друга държава- членка в съответствие с Директивата на Общността за услугите за инвестиции. IE: предоставянето на услуги за инвестиции или за съвети в инвестирането изисква или i) разрешение в Ирландия, за което обикновено се изисква юридическото лице да бъде дружество или да бъде командитно дружество или изключителен представител, като във всички случаи централното/дружественото седалище трябва да бъде в Ирландия (надзорният орган може също така да оторизира клоновете на юридически лица на трети страни, или ii) разрешение в друга държава-членка в съответствие с директивата на Общността за услугите за инвестиране. PT: създаването на банки, които не са от Общността, зависи от разрешение, издадено поотделно във всеки един случай от министъра на финансите. Създаването на тези банки трябва да допринася за по-добрата ефикасност на националната банкова система или трябва да има съществено значение за международния характер на португалската икономика.
PT: услугите, свързани с рисков капитал, не могат да бъдат осигурени от дружества с рисков капитал със седалище в страна, която не е член на Общността. Управлението на пенсионните фондове е запазено за дружествата, учредени в Португалия, и за застрахователните компании, основани в Португалия и оторизи- рани да извършват дейност за застраховка живот. SK: банковите услуги могат да бъдат предоставяни само от словашки банки или от клонове на чуждестранни банки, упълномощени за тази цел от Словашката национална банка, със съгласието на министъра на финансите. Одобрението се предоставя на основата на критерии, отнасящи се до наличието на капитал (финансова основа), професионалната квалификация, интегритета и компетентността на лицата, които отговарят за посочените дейности. Банките са юридически лица, създадени в Словакия под формата на акционерни дружества или на публични финансови учреждения (държавна собственост). Покупката на дялове от дружествения капитал от съществуваща търговска банка от фиксирана граница зависи от предварителното одобрение на Словашката национална банка. В Словакия услугите за инвестиране могат да бъдат предоставени от банки, инвестиционни дружества, инвестиционни фондове и борсови агенти, които са учредили акционерни дружества със собствен капитал, в съответствие със законодателството. Друже- ствата за инвестиции и чуждестранните инвестиционни фондове трябва да получат одобрението на министъра на финансите, за да продават ценни книжа или сертификати за инвестиране на словашка територия в съответствие със законодателството. Еми- сията на кредитни искания в чужбина или в страната зависи от разрешението на министъра на финансите. Емисията и търгуването с ценни книжа зависи от разрешението за публични транзакции, издадено от министъра на финансите в съответствие със закона за ценните книжа. Упражняването на професията борсов агент, валутен агент или организатор на извънборсов пазар зависи от одобрението на министъра на финансите. Услугите за плащане и компенсация за плащанията от всякакъв вид са регламентирани от Словашката национална банка. Услугите за плащане и компенсация, отнасящи се до промяната на собствеността на ценни книжа, се регистрират в центъра за ценни книжа (специализиран в операциите за плащания и компенсация). Само този център може да извършва трансфери по частни сметки на лица, които притежават ценни книжа. Операциите по плащанията и компенсациите минават през Банката за плащания и компенсации (в които Словашката национална банка е мажори- тарен акционер) за транзакциите на борсата в Братислава, акционерно дружество или чрез сметка Jumbo за транзакциите на извънборсовия пазара (система RM). SE: дружествата, които не са учредени в Швеция, са оторизирани да установяват търговско присъствие единствено посредством клон, ако става дума за банка, а също и чрез представителство.

4) Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по-долу особени ограничения: BG: за банкови услуги, както е посочено по-долу: - приемане на депозити и други подлежащи на изплащане средства от гражданите, - отпускане на заеми като потребителски кредити, ипотечни кредити, факторинг и финансиране на търговски операции, - разплащателни услуги и парични преводи, - гаранции, с изключение на гаранции на Държавния трезор, - финансов лизинг: неконсолидиран освен посоченото в метод 3) по-горе. FR: дружества за инвестиции с основен капитал: условие за гражданство за председателя на управителния съвет, генералните директори и поне две трети от администраторите; ако дружеството има надзорен съвет, членовете на този съвет или неговият генерален директор и най-малко две трети от неговите членове трябва също да отговарят на условието за гражданство. EL: кредитните учреждения трябва да посочат най-малко две лица, които да отговарят за тяхната дейност. Тези лица трябва да живеят в Гърция.


Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спазят посочените по- долу особени ограничения: IT: условие за постоянно местопребиваване за promotori di servizi finanziari (агенти по продажба на финансови услуги).


1. Ангажиментите, които се отнасят до финансовите услуги, на другата част на Общността (CY, EE, LV, LT, MT, PL, RO и SI) са посочени в настоящата част.

2. CY: нерегулираните финансови услуги и продукти и приемането на пазара на новите финансови услуги и продукти могат да зависят от съществуването и приемането на регламентирана рамка, чиято цел е да постигне целите, посочени в член 125.

3. CY: заради контролните мерки на валутния обмен в Кипър:

- пребиваващите в страната лица не са оторизирани да купуват банкови услуги, които могат да доведат до трансфери на капитали в чужбина, докато те се намират в чужбина,

- заеми на лица, които не пребивават в страната/чужденци или на предприятия, контролирани от лица, които не пребивават в страната, трябва да бъдат одобрени от централната банка,

- придобиването на ценни книжа от лица, които не пребивават в страната, трябва също да бъде одобрено от централната банка,

- транзакциите с валута могат да се извършват само с посредничеството на банки, на които централната банка е предоставила статут "упълномощен агент".

4. MT: колкото до ангажиментите, свързани с метод 3), в съответствие със законодателството за контрола на валутния обмен, лица, които не пребивават в страната, но желаят да предоставят услуги посредством регистрирането на местно дружество, могат да го направят с предварителното разрешение на централната банка на Малта. Дружества, в които юридически или физически лица, които не пребивават в страната, имат участие, трябва да разполагат с капитал в акции от 10 000 малтийски лири, от които 50 % трябва да са внесени. Процентният дял в капитала на лицата, които не са постоянно пребиваващи, трябва да бъде изплатен със средства от чужбина. Дружества, в които лица, които не пребивават в страната, имат участие, трябва да представят молба за разрешение пред Министерството на финансите, за да могат да придобият помещения в съответствие с приложимото законодателство.

5. MT: колкото до ангажиментите, свързани с метод 4), изискванията в законодателството и малтийските подзаконови нормативни актове, отнасящи се до приемането, престоя, придобиването на недвижими имоти, работата и социалното осигуряване, продължават да се прилагат, включително подзаконови актове за продължителността на престоя, минималните заплати и колективните трудови договори. Предоставянето на разрешителни за приемане, работа и местопребиваване зависи от малтийските публични органи.

6. RO: установяването и дейността на застрахователните и презастрахователните дружества зависи от разрешение от румънската Комисия за надзор над застрахователния сектор.

7. RO: установяването и дейността на банковите дружества зависи от разрешение от Националната банка на Румъния. Няма ограничения за установяването на чуждестранна банка в Румъния освен спазването на разумни мерки, определени от Националната банка на Румъния.

8. RO: установяването и дейността на компании, свързани с пазара на ценни книжа (физически или юридически лица), зависи от разрешение от Националната комисия по ценни книжа на Румъния.

9. RO: след установяването на търговско присъствие финансовите институции трябва да извършват своите операции с постоянно пребиваващи лица само в националната валута на Румъния.

10. SI: допускането до пазара на нови финансови услуги и продукти може да зависи от съществуването на и съгласуваността с регулаторна рамка, насочена към постигането на целите, посочени в член 125.

11. SI: като общо правило и по недискриминационен начин финансовите учреждения, които представляват дружества в Словения, трябва да имат определена юридическа форма.

12. SI: застрахователната и банкова дейност трябва да се упражнява от юридически разграничими доставчици на финансови услуги.

13. SI: услугите за влагане на капитали могат да се предоставят само от банките или от дружествата за инвестиции.

A. Застрахователни и сродни услуги

1. EE: без ангажименти за услугите, отнасящи се до задължителното социално осигуряване.

2. LV: i), ii) 3): като общо правило и по недискриминационен начин застрахователните компании, учредени като дружества в Латвия, трябва да имат определена юридическа форма.

3. LV: iii) 3): единствено физическо лице (без критерии, които трябва да се спазват по отношение на гражданството) може да действа като посредник и да предоставя услуги за сметка на застрахователна компания, оторизирана от органите да контролира застрахователния сектор на Латвия.

4. LT: всички подсектори: застрахователните компании не са оторизирани да упражняват едновременно застрахователна дейност за застраховка живот и не за живот. За тази цел трябва да бъдат създадени отделни компании.
i) Пряка застраховка (включи- телно съвместно застрахо- ване):

а) "Живот"

б) друга освен "Живот"

ii) презастраховане и преотстъпване

iii) посредничество в застраховането напри- мер посредническа дейност и агентство RO: без ангажименти. iv) спомагателни услуги на застрахователните като услуги за даване на съвети, за актюерска дейност, оценка на риска и управление на бедствията


1) CY: Застраховка "Живот" (включително посредничество):

Никой застраховател не може да предлага застрахователни услуги за живот в Република Кипър, ако не притежава лиценз на застраховател, издаден от Генералната инспекция по застраховане в съответствие със законите за застрахователните компании. Застраховка, различна от застраховката "Живот" (включително посредничество): Никой застраховател не може да предлага застрахователни услуги, различни от застраховките за живот (с изключение на морска, въздушна и транзитна застраховка), в Република Кипър, ако не притежава лиценз на застраховател, издаден от Генералната инспекция по застраховане в съответствие със законите за застрахователните компании.

Презастраховане и преотстъпване (включително посредничество):

Всеки чуждестранен презастраховател, оторизиран от Генералната инспекция по застраховане (въз основа на финансово целесъобразни критерии) може да предложи услуги за презастраховане или за преотстъпване на застрахователни компании, които са учредени като дружества и притежават лиценз в Кипър. Спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано. EE: нищо.


LV: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот", и посредничество в застраховането: неконсолидиран. Презастраховане и преотстъпване и спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано.


LT: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот" (с изключение на застраховката на морския и въздушния транспорт), и посредничество в застраховането: неконсолидиран. Застраховка на морския и въздушния транспорт, презастраховка и преотстъпване, спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано.


MT:

Застраховка на морския, въздушния и другите видове транспорт, презастраховка и преотстъпване, посредничество в застраховането: нищо не е отбелязано. Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот" (с изключение на застраховката на морския, въздушния и другите видове транспорт), презастраховане и преотстъпване (с изключение на презастраховка на морския, въздушния и другите видове транспорт) и спомагателни услуги на застрахователните: неконсолидиран.


1) CY, EE, LV, LT: нищо не е отбелязано.


MT: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застрахов- ката "Живот", и презастраховка и преотстъпване: нищо не е отбелязано. Посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните услуги: неконсолидиран.


PL: Неконсолидиран, освен що се отнася до презастраховането и преотстъпването, както и застраховката на стоки, които са предмет на международен търговски обмен.


RO: неконсолидиран с изключение на презастраховане и преотстъпване.


SI: Застраховка на морския, въздушния и другите видове транспорт, посредничество при застраховането и сродни услуги на застрахователните: нищо. Застраховка "Живот", застраховка, различна от застрахов- ката "Живот" (с изключение на застраховката на морския, въздушния и другите видове транспорт), презастраховане и преотстъпване: неконсолидиран.


PL: неконсолидиран, освен що се отнася до презастраховането и преотстъпването, както и застраховката на стоки, които са предмет на международен търговски обмен.


RO: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот", и спомагателни услуги на застрахователните: неконсолидиран. Презастраховане и преотстъпване: презастраховане на междуна- родния пазар се разрешава само ако презастрахователният риск не може да се постави на вътрешния пазар.


SI: Застраховка на морския, въздушния и другите видове транспорт: Застрахователните услуги на взаимоспомагателните дружества са запазени за дружествата, установени в Република Словения. Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот" (с изключение на застраховката на морския, въздушния и другите видове транспорт), презастраховане и преотстъпване, посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: неконсолидиран.


2) CY, EE, LV, LT: нищо не е отбелязано.


MT: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот", презастраховане и преотстъпване: нищо не е отбелязано. Посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: неконсолидиран.


PL: неконсолидиран, освен що се отнася до презастраховането и преотстъпването, както и застраховката на стоки, които са предмет на международен търговски обмен.


RO: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот", и спомагателни услуги на застрахователните: неконсолидиран. Презастраховане и преотстъпване: цедиране при презастраховане на международния пазар може да бъде направено само ако презастрахователният риск не може да се постави на вътрешния пазар.


SI: Застраховка на морския, въздушния и другите видове транспорт: Застрахователните услуги на взаимоспомагателните дружества са запазени за дружествата, установени в Република Словения.Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот" (с изключение на застраховката на морския, въздушния и другите видове транспорт): неконсолидиран. Презастраховане и преотстъпване: Презастрахователните компании, установени в Словения, имат приоритет при събирането на застрахователни премии. Ако те не са в състояние да предприемат равномерно разпреде- ление на всички рискове, последните могат да бъдат презастрахо- вани и преотстъпени в чужбина. (Нищо не е отбелязано след приемането на новия закон за застрахователните компании). Посредничество и застраховка и спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано.


2) CY, EE, LV, LT: нищо не е отбелязано.


MT: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот", презастраховане и преотстъпване: нищо не е отбелязано. Посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: неконсолидиран.


PL: неконсолидиран, освен що се отнася до презастраховането и преотстъпването, както и застраховката на стоки, които са предмет на международен търговски обмен.


RO: неконсолидиран с изключение на презастраховане и преотстъпване.


SI: Застраховка на морския, въздушния и другите видове транспорт, презастраховка и преотстъпване, посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано. Застраховка "Живот", застраховка, различна от застрахов- ката "Живот" (с изключение на застраховката на морския, въздушния и другите видове транспорт): неконсолидиран.


3) CY: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот" (включително посредничество): Никой застраховател не може да предлага застрахователни услуги за живот в Република Кипър, ако не притежава лиценз на застраховател, издаден от Генералната инспекция по застраховане в съответствие със законите за застрахователните компании. Чуждестранните застрахователни компании могат да действат в Република Кипър, установявайки в страната клон или агенция. Чуждестранните застрахователи могат да установят клон или агенция в Кипър, само ако са оторизирани да упражняват своята дейност в своята страна по произход. Участието на лица, които не са пребиваващи, в страната в капитала на застрахователните компании, учредени като дружества в Република Кипър, зависи от предварителното одобрение на централната банка. Презастраховане и преотстъпване (включително посредничество): Никое дружество не може да практикува презастрахователна дейност в Република Кипър без разрешение за тази цел, издадено от Генералната инспекция по застраховане. Предварителното одобрение на централната банка се изисква за инвестициите от лица, които не пребивават постоянно в страната и са в презастрахователните компании. Чуждестранното участие в капитала на местните презастрахователни компании се определя случай по случай. Понастоящем няма нито една местна преза- страхователна компания. Спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано.


EE, LV, LT: нищо не е отбелязано.


PL: установяването под формата на акционерно дружество или на клон след получаването на лиценз. Процентът фондове, предназначени за застраховането, който може да бъде инвестиран в чужбина, е ограничен на 5 %. Лицата, които упражняват дейност на застрахователни посред- ници, трябва да притежават лиценз. Посредническите застрахова- телни предприятия трябва да бъдат учредени като местни дружества.


RO: Застраховка "Живот": установяването на дружества с чуждестранно участие се разрешава само в партньорство с румънски юридически или физически лица. Представителите на чуждестранни дружества и на асоциации на чуждестранни застрахователи имат право да сключват застрахова- телни договори само с чуждестранни юридически и физически лица.


3) CY, LV, LT, MT, PL, RO: нищо не е отбелязано.


EE: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот": нищо не е отбелязано освен факта, че ръководството на дадена застрахователна компания, учредена като акцио- нерно дружество с участие на чуждестранни капитали, може да включва чуждестранни граждани пропорционално на това чуждестранно участие, но все пакбез да представляват повече от половината от ръководителите; изпълняващият длъжността директор на даден филиал или независимо предприятие трябва да живее постоянно в Естония. Презастраховане и преотстъпване, посредничество при застраховане и спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано.


SI: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застрахов- ката "Живот", и презастраховане и преотстъпване: нищо не е отбелязано. Посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: ръководителите на едноличните предприятия са задължени да живеят в Словения. Застраховка, различна от застраховката "Живот": установяването на дружества и посреднически агенции с чуждестранно участие се разрешава само в партньорство с румънски юридически или физически лица. Представителите на чуждестранни застрахователни дружества и на асоциации на чуждестранни застрахователи имат право да сключват застрахователни договори само с чуждестранни юриди- чески и физически лица и за тяхно имущество. Презастраховане и преотстъпване: установяването на дружества с чуждестранно участие се разрешава само в партньорство с румънски юридически или физически лица. Спомагателни услуги на застрахователните: установяването на компании и посреднически агенции с чуждестранно участие се разрешава само в партньорство с румънски юридически или физически лица. На посреднически агенции не се разрешава да сключват застрахователни договори за чуждестранни застрахователни дружества с румънски юридически или физически лица или за тяхно имущество.


Представителите на чуждестранни застрахователни дружества и на асоциации на чуждестранни застрахователи трябва да имат право да сключват само следните видове застрахователни договори:

а) застрахователни и презастрахователни договори с юридиче- ски и физически чуждестранни лица или за тяхно имущество;

б) презастрахователни договори с румънски застрахователни дружества, застрахователно-презастрахователни дружества и презастрахователни дружества.


SI:

Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот":

Установяването в Словения зависи от издаването на лиценз от министъра на финансите. Чуждестранните граждани могат да създават застрахователни компании само под формата на съвместно предприятие със словенски партньор; участието на чуждестранните инвеститори е ограничено на 99 %. Приемането на новия закон за застрахователните компании ще позволи да се премахне таванът на цитираното по-горе участие. Чуждестранните граждани могат да придобият участие или да увеличат своето участие в словенските застрахователни компании, при условие че получат предварително разрешение от министъра на финансите. За да издаде лиценз или да одобри участието в словенска компания, министърът на финансите взема предвид следните критерии:


- разпръсване на участниците в акционерното дружество и присъствие на акционери от различни страни,

- предоставяне на нови застрахователни продукти и предаване на ноу-хау, ако чуждестранният инвеститор е застрахователна компания.


Неконсолидиран, що се отнася до участието на чуждестранни инвеститори в застрахователните компании, които са в процес на приватизация.

Единствено дружествата, основани в Словения, и физически лица със словенско гражданство могат да бъдат членове на компаниите за взаимно застраховане.


Презастраховане и преотстъпване:


Участието на чуждестранни инвеститори в презастрахователните компании е ограничено до мажоритарно участие в капитала. (Нищо не е отбелязано, що се отнася до клоновете след приемането на новия закон за застрахователните компании).


Посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните:


Предоставянето на услуги за съвети и за ликвидиране на последиците от природни бедствия зависи от учредяването като юридическо лице и от съгласието на Генералната застрахователна дирекция.


Предоставянето на актюерни услуги и на услуги за оценяване на рисковете е запазено за професионалните предприятия. Експлоатацията е ограничена до дейностите, посочени в буква A, точки i) и ii) от настоящия списък.


4) CY: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот", посредничество при застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: неконсолидиран. Презастраховане и преотстъпване: неконсолидиран. Физическите лица не са оторизирани да предоставят презастрахователни услуги.


EE, LV, LT и MT: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".


PL: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и при условие че се спази посоченото по-долу особено ограничение: посредниците в застраховането трябва да живеят в Полша.


RO: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точка i) от раздел "Хоризонтални ангажименти". Неконсолидиран за точка ii).


SI: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застраховката "Живот", презастраховане и преотстъпване: Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". Посредничество в застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: Неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти", и за актюерните услуги и услугите за оценка на рисковете, за които съответното лице трябва да пребивава в страната, да се яви на изпит, трябва да е член на Сдружението на актюерите на Република Словения и добре да владее словенски език.


4) CY: Застраховка "Живот", застраховка, различна от застрахов- ката "Живот", посредничество при застраховането и спомагателни услуги на застрахователните: нищо не е отбелязано. Презастраховане и преотстъпване: неконсолидиран. Физическите лица не са оторизирани да предоставят презастрахователни услуги.


EE, LT, MT, SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".


LV, PL: нищо не е отбелязано.


RO: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точка i) от раздел "Хоризонтални ангажи- менти". Неконсолидиран за точка ii).


Б. Банкови и други финансови услуги (с изключение на застраховките)

1. CY: дадено лице и неговите съдружници не могат да притежават, пряко или непряко, повече от 10 % от капитала или от правата на глас на една банка, освен ако е налице предварително писмено одобрение от централната банка.

2. CY: освен това, притежанието или прякото или непряко придобиване от чуждестранни лица на акции на съществуващите три местни банки е ограничено на 0,5 % за лице или организация и на 6,0 % колективно.

3. LV: метод 4: директорът на клон и филиал на чуждестранна банка трябва да се облага с данъци в Латвия (пребиваващ в страната). Ангажиментите, които се отнасят до присъствието на физически лица, са консолидирани в съответствие с общите разпоредби, приложими към всички сектори от настоящия списък.

4. LT: всички подсектори: най-малко един ръководител трябва да бъде литовски гражданин.


v) Приемане на депозити и други платими капитали от населението.

vi) Заеми от всякакъв вид, включително потребителски, ипотечен кредит, факторинг и финансиране на търговски транзакции.

vii) Финансов лизинг


MT: без ангажименти. PL: без ангажименти. RO: без ангажименти.

viii) Всички услуги за плащания и парични трансфери, включи- телно кредитни, дебитни и сродни карти, пътнически чекове и трати


MT: без ангажименти.

ix) Гаранции и ангажименти


MT: без ангажименти.

PL: с изключение на гаран- циите и ангажиментите на хазната

x) Операции за собствена сметка или за сметка на клиенти на борсата или на извънборсов пазар или друг със:

а) инструменти на валут- ния пазар (включи- телно чекове, търговски ефекти, депозитни сертификати);

б) валута;1) CY: подсектори от v) до ix) и x), буква б): неконсолидиран/ единствено юридическите лица, които притежават лиценз, издаден от централната банка, могат да предлагат банкови услуги в Република Кипър. Подсектори x) д), xv) и xvi): нищо не е отбелязано с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". Всички останали подсектори: неконсолидиран.


EE: Приемане на депозити и други изплатими капитали от населението Получаването на разрешение от Eesti Pank и учредяването на акционерно дружество, филиал или клон в съответствие с естонското законодателство са задължителни.


EE, LT: необходимо е да се създаде специализирано предприятие за управление на общи инвестиционни фондове и на дружества за инвестиции. Единствено предприятията, чието седалище е в Общността, могат да действат като депозитари на активи на дружествата за инвестиции.


LV: неконсолидиран освен за: Подсектори xi), xv) и xvi): нищо не е отбелязано.


LT: управление на пенсионни фондове: изисква се търговско присъствие.


MT: подсектори v) и vi): нищо не е отбелязано. Подсектор xv): неконсолидиран, освен що се отнася до предо- ставянето на финансова информация от международни доставчици. PL: неконсолидиран освен за: Подсектор xv): задължение за използване на държавната телеко- муникационна мрежа или мрежата на упълномощен оператор в случай на предоставяне на тези услуги през граница.


RO: неконсолидиран освен за: Подсектори v), vi), ix), xii), xv) и xvi): нищо не е отбелязано. Подсектор viii): разрешени само чрез банка със седалище в страната.


SI: нищо не е отбелязано за подсектори xv) и xvi).


1) CY: неконсолидиран освен за: Подсектори x), буква д), xv) и xvi): нищо не е отбелязано с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".


EE, LV, LT и SI: нищо не е отбелязано. MT: подсектори v) и vi): нищо не е отбелязано. Подсектор xv): неконсолидиран, освен що се отнася до предоставянето на финансова информация от междуна- родни доставчици.


PL: неконсолидиран освен за: Подсектор xv): нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран освен за: Подсектори v), vi), viii), ix), xii), xv) и xvi): нищо не е отбелязано.


в) деривативи включи- телно, но не изключи- телно, срочни инструменти и опции;

г) инструменти на обменния и валутния пазар включително суап, срочни лихвени споразумения;

д) прехвърляеми ценни книжа;

е) други преотстъпими финансови инстру- менти и активи, включително метал


MT: без ангажименти.


PL: ангажименти единствено за подсектор x), буква д).


RO: ангажименти единствено за подсектор x), буква д).

xi) Участие в емисии на ценни книжа от всякакъв вид, по-конкретно подписка, влагане на капитал (частно и публично) в качеството на посредник и предоставяне на услуги, които се отнасят до тези емисии.


MT: без ангажименти.


PL: с изключение на участието в емисии на съкровищни облигации. SI: с изключение на участието в емисии на съкровищни облигации. xii) Парична посредническа дейност.


MT: без ангажимент.

PL: без ангажимент.


Неконсолидиран, освен що се отнася до приемането на кредити (заеми от всякакъв вид) и приемането на гаранции и ангажименти пред чуждестранните кредитни учреждения от юридически лица и ръково- дители на еднолични словенски предприятия. (забележка: потребител- ските кредити ще се отпускат свободно след приемането на новия закон за валутните операции). Всички горепосочени кредитни сделки трябва да бъдат регистрирани към банката на Словения. (забележка: тази разпоредба ще отпадне с приемането на новия закон за банковата дейност.) Чуждестранните граждани могат да предлагат ценни книжа само чрез посредничеството на словенски банки или брокерски фирми. Членовете на словенската борса трябва да са учредили дружества в Словения.


2) CY: Подсектори от v) до xiv), с изключение на подсектор x), буква д): Неконсолидиран: пребиваващите в Кипър трябва да получат разрешение от централната банка в съответствие със закона за контрол на валутните операции, за да сключат заеми във валута или в чужбина, за да вложат капитали в чужбина или да получат банкови услуги, които изискват износ на капитали. Подсектор x), буква д), подсектори xv) и xvi): Нищо не е отбелязано с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти".


EE, LV, LT: нищо не е отбелязано.


MT: подсектори v) и vi): нищо не е отбелязано. Подсектор xv): неконсолидиран, освен що се отнася до предо- ставянето на финансова информация от международни доставчици. PL: неконсолидиран освен за: Подсектор xv): задължение за използване на държавната телеко- муникационна мрежа или мрежата на упълномощен оператор в случай на потребление в чужбина на тези услуги. Подсектор xvi): нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран освен за: Подсектори vi), ix), xii), xv) и xvi): нищо не е отбелязано. Подсектори v), viii) и x), буква д): откриването на сметки и използването на услуги в чуждестранна валута в чужбина от румънски физически и юридически лица се разрешава само с предварителното разрешение на Националната банка на Румъния.


2) CY: неконсолидиран с изключение на: Подсектор x), буква д), подсектори xv) и xvi): нищо не е отбелязано с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти".


EE, LV, LT и SI: нищо не е отбелязано.


MT: Подсектори v) и vi): нищо не е отбелязано. Подсектор xv): неконсолидиран, освен що се отнася до предоставянето на финансова информация от международни доставчици.


PL: неконсолидиран с изключение на: Подсектори xv) и xvi): нищо не е отбелязано. RO: неконсолидиран с изключение на: Подсектори v), vi), viii), ix), x) д), xii), xv) и xvi): нищо не е отбелязано. xiii) Управление на активи, например управление на ликвидности и портфейл, всички форми на колективно инвестиране, управление на пенсионни фондове, услуги за охраняване, услуги на депозитари и доверителни.


MT: без ангажименти.


PL: услуги само за управление на портфейл.


RO: услуги само за управление на портфейл, затворени инвести- ционни тръстове и отворени инве- стиционни фондове и услуги по съхранение на ценни книжа.


SI: с изключение на управлението на пенсионните фондове. xiv) Услуги за плащане и компенсация, отнасящи се до финансови активи, включително ценни книжа, деривативи и други преотстъпими инструменти


MT: без ангажименти.


PL: без ангажименти.


RO: само услуги за плащане и компенсация за плащанията за ценни книжа.

xv) Предоставяне и трансфер на финансова информация и обработка на финансови данни и на софтуер, който се отнася до тях, от доставчиците на други финансови услуги


RO: само услуги, свързани с ценни книжа.


SI: нищо не е отбелязано за подсектори xv) и xvi). Неконсолидиран, освен що се отнася до приемането на кредити (заеми от всякакъв вид) и приемането на гаранции и ангажименти пред чуждестранните кредитни учреждения от юридически лица и ръководители на еднолични словенски предприятия (забележка: потребителските кредити ще се отпускат свободно след приемането на новия закон за валутните операции). Всички горепосочени кредитни сделки трябва да бъдат регистри- рани към банката на Словения. (забележка: тази разпоредба ще отпадне с приемането на новия закон за банковата дейност.) Юридическите лица, които са се установили в Словения, могат да получават като депозит активи от инвестиционни фондове.


3) Всички държави-членки:

- Трябва да бъде създадено специализирано дружество за управление, за да се управляват общите инвестиционни фондове и дружества.

- Само дружествата, чието седалище се намира в Общността, могат да действат в качеството на депозитари на активите на инвестиционните дружества.


CY: Всички подсектори с изключение на подсектор x), буква д):

Следните разпоредби са приложими за новите банки:

а) необходим е лиценз, издаден от финансовите органи. Може да зависи от анализа на икономическите потребности.


3) CY: Всички подсектори с изключение на подсектор x),

буква д):

нищо не е отбелязано след изготвянето и получаването на лиценз.

Подсектор x), буква д):

Брокерските фирми могат да бъдат регистрирани като членове на кипърската борса, само ако са основани и регистрирани в съответствие с кипърското дружествено право.

EE, LV, LT, MT, PL и SI: нищо не е отбелязано. RO: нищо не е отбелязано с изключение на: Подсектор x), буква д): за операциите с ценни книжа, извършвани на организира- ните пазари за ценни книжа от физическо или юридическо лице, което не е постоянно пребиваващо в Румъния, се плаща такса до 1,5 % от общата стойност на всеки договор за закупуване.

Връщането в страната на инвестирания капитал и на печалбите се прави в същата валута като първоначалната инвестиция.

Подсектори xi) и xiii): връщането в страната на инвестирания капитал и на печалбите се прави в същата валута като първоначалната инвестиция.


xvi) Услуги за съвети, посредни- чество и други спомагателни финансови услуги, отнасящи се до всички дейности, изброени в точки от v) до xv), включително индекс на доверие и финансов анализ, изследвания и съвети в областта на инвестициите и влагането на капитали и съвети в областта на придо- биването, реорганизацията и стратегиите на предприя- тията.

MT: без ангажименти.


PL: услуги за съвети и други спомагателни финансови услуги за дейности, специфични за Полша.


SI: с изключение на услугите за съвети, посредничество и други спомагателни финансови услуги, отнасящи се до участието в емисии на съкровищни облигации и в управлението на пенсионни фон- дове.


б) клоновете на чуждестранните финансови институции трябва да бъдат регистрирани в Кипър в съответствие с дружестве- ното право и да притежават лиценз.

Подсектор x), буква д):


Единствено членовете (агентите) на кипърската борса могат да се занимават с дейности, отнасящи се до посредничеството при търговията с ценни книжа в Кипър. Дружествата, които практикуват посредническа дейност, трябва да използват изключително лица, които могат да упражняват професията на посредник, при условие че притежават съответния лиценз. Банките и застрахователните компании не могат да извършват посредническа дейност. Все пак техни филиали, специализирани в посредническите операции, могат да упражняват подобна дейност.


LV: Подсектор xi): Банката на Латвия (централна банка) е финансовият агент на правителството на пазара на съкровищните бонове.

Подсектор xiii): Управлението на пенсионните фондове е осигурено от държавен монопол.

LT: нищо не е отбелязано, освен както е посочено в раздел "Хоризонтални ангажименти", подраздел "Банкови услуги и други финансови услуги" и за: Подсектор xiii): Установяване единствено под формата на публични пред- приятия (АВ) и на затворени дружества (UAB) (първоначален капитал, притежаван от основателите). За целите на управлението на активите трябва да бъде създадено специализирано предприятие за управление. Само пред- приятията, чието седалище е в Литва, могат да действат в качеството на депозитар на активи. Както е посочено в раздел "Хоризонтални ангажименти", подраздел "Банкови услуги и други финансови услуги".


MT: неконсолидиран с изключение на: Подсектори v) и vi): Кредитните и другите финансови учреждения с чужде- странни капитали могат да действат под формата на клон или на местен филиал.


PL: Подсектори v), vi), viii) и ix) (с изключение на гаранциите и ангажиментите на хазната): Банките могат да бъдат основани само под формата на акционерни дружества. В такава банка трябва да има известен брой поляци (най-малко един) сред нейните ръководители.

Подсектор x), буква д) и подсектори xi) (с изключение на участието в емисии на съкровищни ценни книжа), xiii) (единствено услуги за управление на портфейл) и xvi) (услуги за съвети и други спомагателни финансови услуги за дейности, специфични за Полша): Установяване след получаване на лиценз единствено под формата на акционерно дружество или на клон на чуждестранно юридическо лице, предоставящо услуги, свързани с ценните книжа.

Подсектор xv): Задължение за използване на държавната телекомуника- ционна мрежа или мрежата на упълномощен оператор в случай на предоставяне на тези услуги зад граница и/или потреблението им в чужбина.


RO: Подсектор x), буква д): дружеството за ценни книжа (брокерското дружество) трябва да бъде румънско юридическо лице, създадено като акционерно дружество съгласно румънското законодателство и чиято изключителна стопанска цел е посредничеството при ценни книжа.

Подсектор xi): дружеството за ценни книжа трябва да бъде румънско юридическо лице, създадено като акционерно дружество съгласно румънското законодателство и чиято изключителна стопанска цел е посредничеството при ценни книжа. За публичното предлагане на ценни книжа се изисква разрешението на Националната комисия по ценни книжа на Румъния преди публикуването на неговата брошура.

Подсектор xiii): дружества, занимаващи се с управление на активи, (с изключение на отворените инвестиционни фондове) трябва да бъдат регистрирани като акционерни дружества съгласно румънското законодателство. Отворените инвестиционни фондове трябва да са регистрирани съгласно румънското гражданско законодателство. SI: нищо не е отбелязано за подсектори xv) и xvi).

Основаването на банки от всякакъв вид зависи от издаването на лиценз от банката на Словения. Чуждестранните граждани могат да станат акционери или да придобият допълнителни акции от банки само с предварителното одобрение на банката на Словения. (забележка: тази разпоредба ще отпадне с приемането на новия закон за банковите учреждения). Банката на Словения може да разреши на банките, чуждестранните банкови филиали и клонове да предоставят всички или само част от услугите в зависимост от размера на капитала.

Неконсолидиран, що се отнася до чуждестранното участие в банки, които са в процес на приватизация. Клоновете на чуждестранните банки трябва да са учредени като дружества в Словения (забележка: тази разпоредба ще отпадне с приемането на новия закон за банковата дейност).

Неконсолидиран, що се отнася до банките за ипотечни кредити, спестовните каси и учрежденията за заеми от всякакъв вид.

Неконсолидиран, що се отнася до създаването на частни пенсионни фондове (различните от уставните). Дружествата за управление са търговски предприятия, учредени изключително за целите на управлението на инвестиционните фондове.


Чуждестранните граждани могат да придобиват, пряко или непряко, максимум 20 % от акциите или от правата на глас на тези дружества; за придобиването на по-висок процент се изисква одобрението на агенцията на пазара на ценните книжа.

Оторизираните инвестиционни дружества (за целите на приватизацията) са дружества, учредени с единствената цел да събират сертификати за собственост (бонове) и да купуват акции, емитирани в съответствие с нормативните актове, приложими към промяната на режима на собственост.

Оторизираните дружества за управление са учредени с единствената цел да управляват оторизираните инвестиционни дружества.

Чуждестранните граждани могат да придобиват, пряко или непряко, максимум 10 % от акциите или от правата на глас на оторизираните дружества за управление (за целите на приватизацията); за придобиването на по-висок процент се изисква одобрението на агенцията на пазара на ценните книжа със съгласието на министъра на икономическите връзки и на развитието.

Инвестициите на фондовете за пласиране на ценни книжа, емитирани в чужбина, са ограничени на 10 % от техните инвестиции. Тези ценни книжа трябва да бъдат котирани на фондовите борси, които предварително са посочени от агенцията на пазара на ценните книжа.

Чуждестранните граждани могат да станат акционери или съдружници в брокерска фирма до 24 % от нейния капитал с предварителното одобрение на Агенцията на пазара на ценните книжа (забележка: тази разпоредба ще отпадне с приемането на новия закон за пазара на ценните книжа).

Ценните книжа, емитирани в чужбина и които още не са били предлагани на словенска територия, могат да бъдат предлагани само чрез брокерска фирма или банка, оторизирана да извършва тези сделки. Преди да направи своето предложение, брокерската фирма или банката трябва да получи разрешение от агенцията на пазара на ценните книжа.

Молбата за разрешение трябва да бъде придружена от проект за проспект и от документи, които удостоверяват, че гарант на емисията е банка или брокерска фирма освен в случай на емисия на акции от чуждестранни дружества.


4) CY: Всички подсектори с изключение на подсектор x), буква д): неконсолидиран.

Подсектор x), буква д): лицата, които упражняват дейност като брокери, индивидуално или като служители на брокерска фирма, трябва да отговарят на критериите, установени в този смисъл по отношение на лицензите.

EE, LT, MT и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".

LV: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" и в подраздел "Банкови услуги и други финансови услуги" от раздел "Хоризонтални ангажименти".

PL: Подсектори v), vi), viii) и ix) (с изключение на гаранциите и ангажиментите на хазната): неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти". Банките трябва да наброяват известен брой поляци (най-малко един) сред своите ръководители.

Подсектори x), буква д) и подсектори xi) (с изключение на участието в емисии на съкровищни ценни книжа), xiii) (единствено услуги за управление на портфейл), xv) и xvi) (услуги за съвети и други спомагателни финансови услуги за дейности, специфични за Полша): неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".

RO: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точка i) от раздел "Хоризонтални ангажименти". Неконсолидиран за точка ii).


5) CY: Всички подсектори с изключение на подсектор x), буква д): неконсолидиран. Служителите в чуждестранни финансови институции трябва да живеят в Кипър и да притежават разрешително за работа.

Подсектор x), буква д): нищо не е отбелязано с изключение на разпоредбите, които фигурират в раздел "Хоризонтални ангажименти".

EE, LT, MT и SI: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти".

LV: нищо не е отбелязано с изключение на разпоредбите, които фигурират в точки i) и ii) от раздел "Хоризонтални ангажименти" и в подраздел "Банкови услуги и други финансови услуги" от раздел "Хоризонтални ангажименти".

PL: нищо не е отбелязано.

RO: неконсолидиран с изключение на разпоредбите, които фигурират в точка i) от раздел "Хоризонтални ангажи- менти". неконсолидиран за точка ii).


ДОПЪЛНИТЕЛНИ АНГАЖИМЕНТИ НА ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА


(AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)


Застраховане


а) Една част от Общността (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) отбелязва тясното сътрудничество, което се е установило между надзорните органи на тези държави-членки, и подкрепя усилията, които те правят, за да се подобрят стандартите за надзор.


б) Тези държави-членки ще направят всичко възможно, за да разгледат през следващите шест месеца депозираните при тях молби, надлежно попълнени и представени от предприятията, които се управляват от чилийските закони, за да получат необходимите лицензи за изпълнение на дейностите по прякото застраховане посредством учредяването на клон в държава-членка в съответствие със законодателството на същата държава. В случай че тези молби бъдат отхвърлени, съответният орган на държавата-членка ще направи всичко възможно, за да информира за това въпросните предприятия и да обясни причините за това отхвърляне.


в) Надзорните органи на тези държави-членки ще направят всичко възможно, за да предоставят без неоснователно закъснение исканите сведения от предприятията, които се управляват от чилийските закони за движението по прегледа на молбите, които те надлежно са изготвили, а след това и представили с цел да получат лицензи, необходими за осъществяването на застрахователна дейност посредством учредяването на филиал в държава-членка в съответствие със законодателството на същата държава.


г) Една част от Общността (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) ще направи всичко възможно, за да разгледа всеки въпрос, отнасящ се до доброто функциониране на вътрешния застрахователен пазар, и да проучи всеки въпрос, който би могъл да окаже влияние върху този пазар.


д) Една част от Общността (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) отбелязва, че що се отнася до автомобилното застраховане, в съответствие със законодателството на Общността, което е в сила към 1 септември 2001 г., и без да се засяга бъдещото законодателство, премиите могат да бъдат изчислени, като се държи сметка за няколко рискови фактора.


е) Една част от Общността (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) отбелязва, че в съответствие със законодателството на Общността, което е в сила към 1 септември 2001 г., и без да се засяга бъдещото законодателство, предварителното одобрение от националните органи, които отговарят за контрола, на условията, посочени в полиците, и на скалата на премиите, които една застрахователна компания има намерение да използва, по принцип не е необходимо.


ж) Една част от Общността (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) отбелязва, че в съответствие със законодателството на Общността, което е в сила към 1 септември 2001 г., и без да се засяга бъдещото законодателство, предварителното одобрение от националните органи, които отговарят за контрола, на увеличението на процентите на премиите по принцип не е необходимо.Други финансови услуги


а) В изпълнение на съответните директиви на Общността тези държави-членки ще направят всичко възможно да разгледат в следващите дванадесет месеца молбите, надлежно изготвени и представени от предприятия, които се управляват от чилийските закони, с цел да получат необходимите лицензи за изпълнение на банкова дейност посредством основаването на филиал в държава-членка в съответствие със законодателството на същата държава. В случай че тези молби бъдат отхвърлени, съответният орган на държавата-членка ще направи всичко възможно, за да информира за това въпросните предприятия и да обясни причините за това отхвърляне.


б) Тези държави-членки ще направят всичко възможно, за да предоставят без неоснователно закъснение исканите сведения от предприятията, които се управляват от чилийските закони, за движението по прегледа на молбите, които те надлежно са изготвили, а след това и представили с цел да получат лицензи, необходими за осъществяването на банкова дейност посредством учредяването на филиал в една държава-членка в съответствие със законодателството на същата държава.


в) В изпълнение на съответните директиви на Общността тези държави-членки ще направят всичко възможно да разгледат в следващите шест месеца молбите, надлежно изготвени и представени от предприятия, които се управляват от чилийските закони, с цел да получат необходимите лицензи за предоставянето на услуги относно инвестициите в областта на ценните книжа, така както се определени в директивата в частта за услугите относно инвестициите посредством създаването на филиал в държава-членка в съответствие със законодателството на същата държава. В случай че тези молби бъдат отхвърлени, държавата-членка ще направи всичко възможно, за да информира за това въпросните предприятия и да обясни причините за това отхвърляне.


г) Тези държави-членки ще направят всичко възможно, за да предоставят без неоснователно закъснение исканите сведения от предприятията, които се управляват от чилийските закони, за движението по прегледа на молбите, които те надлежно са изготвили, а след това и представили с цел да получат лицензи, необходими за предоставянето на услуги относно инвестициите в областта на ценните книжа посредством основаването на филиал в държава-членка в съответствие със законодателството на същата държава.
МЕМОРАНДУМ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ


В рамките на настоящото споразумение Общността пое специфични ангажименти относно финансовите услуги въз основа на подход, различен от подхода, управляван от общите разпоредби от част IV, глава II "Финансови услуги". Бе договорено, че въпросният подход може да бъде приложен, като се има предвид:


i) че той не противоречи на разпоредбите на споразумението;


ii) че той не съдържа предположения относно степента на либерализация, която всяка страна се ангажира да осигури в съответствие със споразумението.


Общността, въз основа на преговори и при условие че се спазят условията и ограниченията, в случай че това бъде уточнено, е вписала специфични ангажименти в своя списък съгласно подхода, описан по-долу.А. Достъп до пазарите


Трансгранична търговия


1. Общността ще разреши на лицата, които предоставят финансови услуги и не пребивават в страната, да предоставят като възложител чрез посредничеството на пълномощник или като пълномощник и според реда и условията, които предоставят национално третиране, следните услуги:


а) застраховка срещу рискове, свързани с:


i) морския транспорт, търговския въздушен транспорт, изстрелването на космически кораби и транспорта, извършен от тези кораби (включително сателитите), като това застраховане покрива всички или част от изброените по-долу елементи: превозвани стоки, превозно средство, което превозва стоките, и цялата отговорност, която произтича от това; и


ii) стоките в международен транзит;


б) презастраховане и преотстъпване, както и спомагателните за застраховането услуги, посочени в член 117, параграф 9, точка iv);


в) предоставяне и трансфер на финансова информация, както и обработването на финансови данни, посочени в член 117, параграф 9, точка xv), и услугите за предоставяне на съвети и други спомагателни услуги с изключение на посредничеството, във връзка с банковите услуги и други финансови услуги, посочени в член 117, параграф 9, точка xvi).


2. Общността ще разреши на лицата, които пребивават на нейна територия, да купуват на чилийска територия финансовите услуги, посочени:


а) в точка 1, буква a);


б) в точка 1, буква б); и


в) в член 117, параграф 9, точки от v) до xvi).


Търговско присъствие


3. Общността ще предостави на лицата, които предоставят финансови услуги и са чилийци, правото да установят търговско присъствие на нейна територия или да го разширят включително чрез придобиването на съществуващи предприятия.


4. Общността може да наложи начини, условия и процедури, що се отнася до разрешението за установяване и разширение на дадено търговско присъствие, при условие че те не нарушават задължението, което произтича от параграф 3, и че са съвместими с другите задължения, посочени в споразумението.


Временно приемане на персонал


5. а) Общността ще приеме временно на своя територия посочения по-долу персонал на доставчик на финансови услуги, който е чилиец и който е установил или е на път да установи търговско присъствие на територията на Общността:


i) висши ръководни кадри, които притежават изключителни познания, необходими за създаването, контрола и използването на услугите на доставчика на финансови услуги;и


ii) специалисти по дейността, която развива доставчикът на финансови услуги.
б) Общността ще разреши, при условие че квалифицираният персонал е на разположение на нейна територия, временното приемане на нейна територия на посочения по-долу персонал, свързан с търговското присъствие на доставчик на финансови услуги, който е чилиец:


i) специалисти по услуги, свързани с информатиката, телекомуникациите и счетоводните проблеми на доставчика на финансови услуги; и


ii) специалисти по актюерски и юридически въпроси.


Недискриминационни мерки


6. Общността ще се стреми да елиминира или да ограничи всички известни вредни последици за лицата, които предоставят финансови услуги и са чилийци, чрез:


а) недискриминационните мерки, които пречат на лицата, които предоставят финансови услуги, да предлагат на територията на Общността във форма, определена от същата, всички финансови услуги, които тя разрешава;


б) недискриминационни мерки, които ограничават развитието на дейността на лицата, които предоставят финансови услуги, на цялата територия на Общността;


в) мерки на Общността, когато последната прилага същите мерки при предоставянето както на банкови услуги, така и на услуги, свързани с ценните книжа, и когато един доставчик на финансови услуги, който е чилиец, концентрира своите усилия върху доставката на услуги, свързани с ценните книжа; и


г) други мерки, които, въпреки че спазват разпоредбите на споразумението, намаляват капацитета на лицата, които предоставят финансови услуги и са чилийци, да развият дейност, да участват в конкуренцията на пазара на Общността или да имат достъп до него, при условие че мерките, взети съгласно настоящия параграф, не установят несправедливо дискриминация по отношение на лицата, които предоставят финансови услуги на страната, която взема тези мерки.


7. Що се отнася до недискриминационните мерки, посочени в точка 6, букви а) и б), Общността ще се опита да не ограничава съществуващото ниво на търговски възможности, нито предимствата, от които вече се ползват на територията на Общността лицата, които предоставят финансови услуги и са чилийци, взети като цяло, при условие че този ангажимент не доведе до несправедлива дискриминация по отношение на лицата, които предоставят финансови услуги и са от Общността.Б. Национално третиране


1. Според начина и условията за предоставяне на национално третиране Общността ще предостави на лицата, които предоставят финансови услуги на нейна територия и са чилийци, достъп до системите за плащане и компенсация, използвани от публичните юридически лица, както и до официалните облекчения за финансиране и рефинансиране, които са на разположение по време на обикновените търговски сделки. Настоящият параграф няма за предмет да предоставя достъп до облекченията, които се предоставят на кредитора от последна инстанция на Общността.


2. Когато принадлежността, участието или достъпът до автономен орган, борса или пазар на ценни книжа или на срочни инструменти, на компенсаторно предприятие или до всяка друга организация или сдружение се изисква от Общността, за да могат лицата, които предоставят финансови услуги и са чилийци, да предоставят финансови услуги при еднакви условия с лицата, които предоставят финансови услуги и са от Общността, или когато Общността предоставя пряко или непряко на тези лица привилегии или предимства за предоставянето на финансови услуги, тя ще постъпи по такъв начин, че въпросните лица да предоставят национално третиране на лицата, които предоставят финансови услуги и са чилийци, пребиваващи на нейна територия.В. Определения


За целите на настоящия подход:


1. "Доставчик на финансови услуги, който не пребивава в страната" е доставчик на финансови услуги, който е чилиец и който предоставя дадена финансова услуга на територията на Общността от учреждение, разположено на чилийска територия, и който има или няма търговско присъствие на територията на Общността.


2. Изразът "търговско присъствие" се отнася до предприятие, което се намира на територията на Общността за предоставянето на финансови услуги и включва филиалите, чийто капитал е собственост изцяло или отчасти, съвместни предприятия, персонални дружества (partnerships), еднолични предприятия, операциите, свързани с франчайзинг, клонове, агенции, представителства или други организации.
ПРИЛОЖЕНИЕ V


ОРГАНИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ
ЧАСТ А


ЗА ОБЩНОСТТА И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ


Европейскакомисия ГД"Търговия" B-1049Bruxelles
  ГД"Вътрешенпазар"  
Австрия Министерствонафинансите DirectorateEconomicPolicyandFinancial
    Markets
    Himmelpfortgasse4-8
    Postfach2
    A-1015Wien
Белгия Министерствонаикономиката RuedeBrederode7
    B-1000Bruxelles
  Министерствонафинансите  
    RuedelaLoi12
    B-1000Bruxelles
България   ул."Славянска"№8
  Министерствонаикономикатаи София1052
  енергетиката  
    ул."Г.С.Раковски"№102
  Министерствонафинансите София1000
     
  Българсканароднабанка пл."АлександърБатенберг"№1
    София1000
  Комисиязафинансовнадзор  
    ул."Шарпланина"№33
    София1303
Кипър Министерствонафинансите CY-1439Nicosia
Чешкарепублика Министерствонафинансите Letensk15
    CZ-11810Prague
Дания Министерствонаикономиката VedStranden8
    DK-1061CopenhagenK
Естония Министерствонафинансите Suur-Ameerika1
    EE-15006Tallinn
Финландия Министерствонафинансите POBox28
    FI-00023Helsinki
Франция Министерствонаикономиката,  
  финанситеипромишлеността Ministredel'Economie,desFinancesetde
    l'Industrie
    139,ruedeBercy
    F-75572Paris
Германия Министерствонафинансите  
    BundesanstaltfrFinanzdienstleistungsauf-
    sicht
    GraurheindorferStr.108
    D-53117Bonn
Гърция БанканаГърция PanepistimiouStreet,21
    GR-10563Athens
Унгария Министерствонафинансите Penzgyminiszterium
    Postafik481
    H-1369Budapest
Ирландия   POBox9138
  Ирландскаслужбазарегламентиране CollegeGreen
  нафинансовитеуслуги IRL-Dublin2
Италия Министерствонафинансите MinisterodelTesoro
    ViaXXSettembre97
    I-00187Roma
Латвия   KunguStreet1
  Комисиязафинансовияикапиталов LV-1050Riga
  пазар  
Литва Министерствонафинансите Vaizganto8a/2,
    LT-01512Vilnius
Люксембург Министерствонафинансите MinistredesFinances
    3,ruedelaCongregation
    L-2931Luxembourg
Малта Службазафинансовиуслуги NotabileRoad
    MT-Attard
Нидерландия Министерствонафинансите FinancialMarketsPolicyDirectorate
    Postbus20201
    NL-2500EEDenHaag
Полша Министерствонафинансите 12witokrzyskaStreet
    PL-00-916Warsaw
Португалия Министерствонафинансите DirecoGeraldosAssuntosEuropeuse
    RelaesInternacionais
    Av.InfanteD.Henrique,1C-1o
    P-1100-278Lisboa
Румъния Банковсекторинебанковифинан- NationalBankofRomania
  совиинституции 25LipscaniStreet,Sector3
    Bucharest,Code030031
  Сектор"Пазаринаценникнижа" RomanianNationalSecuritiesCommission
    2FoisoruluiStreet,Sector3,Bucharest
  Застрахователенсектор InsuranceSupervisoryCommission
    18AmiralConstantinBalescuStreet,Sector1
    Bucharest,Code030031
  Частнапенсионнасистемаичастни PrivatepensionsystemsupervisoryCommis-
  пенсионнифондове sion
    74SplaiulUnirii,Sector4
    Bucharest,Code030128
Словашкарепублика Министерствонафинансите tefanoviova5
    81782Bratislava
    Slovenskrepublika
Словения Министерствонаикономиката Kotnikova5
    SI-1000Ljubljana
Испания Хазна DirectoraGeneraldelTesoroyPolitica
    Financiera
    PaseodelPrado6-6aPlanta
    E-28071Madrid
Швеция Службазафинансовнадзор Box6750
    S-11385Stockholm
  ЦентралнабанканаШвеция Malmskillnadsgatan7
    S-10337Stockholm
  Шведскаагенциязапотреблението Rosenlundsgatan9
    S-11887Stockholm
Обединенокралство H.M.Treasury 1HorseGuardsRoad
    UK-LondonSW1A2HQ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI


( Приложение X към споразумението , посочено в член 132 от споразумението )
СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО УСТАНОВЯВАНЕТОЧАСТ А

Уводни бележки


СПИСЪК НА ОБЩНОСТТА
1. Специфичните ангажименти, изброени в списъка, който следва, се отнасят само до териториите, на които се прилагат учредителните договори на Общността, и при условията, определени в същите договори. Тези ангажименти се прилагат изключително към отношенията между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и страните извън Общността, от друга. Те по никакъв начин не променят правата и задълженията на държавите-членки, произтичащи от правото на Общността.

2. Държавите-членки са посочени със следните съкращения: AT Австрия

BE Белгия BG България CY Кипър

CZ Чешка република

DE Германия

DK Дания

ES Испания EE Естония FR Франция

FI Финландия

EL Гърция HU Унгария IT Италия

IE Ирландия LU Люксембург LT Литва

LV Латвия

MT Малта

NL Нидерландия PT Португалия PL Полша

RO Румъния SE Швеция SI Словения

SK Словашка република

UK Обединено кралствоПод "дъщерно дружество" на юридическо лице се разбира юридическо лице, ефективно контролирано от друго юридическо лице.


Под "клон" на юридическо лице се разбира предприятие, което не е юридическо лице, макар да има постоянен статут - като разширение на дружество майка, което разполага със собствено управление и материално оборудване, за да сключва сделки с трети лица, така че последните, макар да са наясно, че в случай на необходимост ще бъде установена юридическа връзка с дружеството майка, чието седалище е в чужбина, не са длъжни да преговарят директно с последното, а могат да извършват търговски сделки на адреса на предприятието, което представлява разширението.


Сектор или подсектор Ограничения относно националното третиране на предприятието


1. ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ


Всички сектори, включени в този списък а) Режимът на дъщерните дружества (на чилийски дружества), учредени в съответствие със законодателството на държава-членка на Европейската общност, чието седалище според устройствения им акт, главно управление или основно място на стопанска дейност се намира в Общността, не се отнася до клоновете или агенциите, учредени в държава-членка от чилийско дружество. Това все пак не е пречка дадена държава-членка да предоставя този вид третиране на клоновете или агенциите, установени в друга държава- членка от чилийско дружество или предприятие, що се отнася до тяхната дейност на територията на първата от тези държави-членки, освен ако правото на Общността изрично го забранява.
  б) По по-неблагоприятен начин могат да бъдат третирани дъщерни дружества (на чилийски дружества), учредени в съответствие със законодателството на държава-членка на Общността, чието седалище според устройствения акт или главно управление се намират единствено на територията на Общността, освен ако представят доказателство за ефективна и продължителна връзка с икономиката на една от държавите-членки.
  Учредяване на юридически лица
  AT: без да се засягат договорите в сила, чуждестранните физически лица могат да упражняват дейност при същите условия, както и австрийските граждани. Все пак на компетентните органи трябва да бъде представено доказателство, според което физическите лица с австрийско гражданство не са обект на никаква дискриминация, що се отнася до упражняването на съответната дейност в страната по произход на чужденеца. Ако такова доказателство не може да бъде представено, чуждестранното физическо лице трябва да поиска официално да се ползва от същия статут, както и австрийските граждани. Ако лицето, което притежава разрешително да упражнява дейност, не живее постоянно в Австрия, е необходимо да бъде посочено упълномощено лице (gewerberechtlicher Geshaftsfuhrer), което живее постоянно в Австрия. За да получат разрешение да упражняват дейност, чуждестранните юридически лица или персоналните дружества трябва да основат предприятие и да посочат упълномощено лице, което живее постоянно в Австрия. Без да се засягат договорите в сила, чуждестранните упълномощени лица трябва да поискат да се ползват със същия статут, както и австрийските граждани.
  FI: най-малко половината от членовете, основатели на дружество с ограничена отговорност, трябва да бъдат физически лица, живеещи в ЕИП (Европейското икономическо пространство), или юридически лица с адрес в една от страните-членки на ЕИП, освен ако Министерството на търговията и промишлеността предостави дерогация.
  SE: дружество с ограничена отговорност (акционерно дружество) може да бъде учредено от едно или няколко лица. Един от членовете основатели трябва да живее в ЕИП (Европейското икономическо пространство) или да бъде юридическа личност в същото. Персонално дружество може да бъде член основател само ако всяко лице, което го съставлява, живее в ЕИП (1). Управителят и най-малко 50 % от членовете на управителния съвет трябва да живеят в ЕИП (Европейското икономическо пространство). Подобни условия се прилагат и към създаването на други видове юридически лица
  (1) Могат да бъдат предоставени дерогации от тези задължения, щом се докаже, че не е необходимо лицето да живее в страната
  Сектор или подсектор Ограничения относно националното третиране на предприятието
  CZ: чуждестранните физически лица могат да упражняват дейност при същите условия, както и чешките граждани. Все пак, за да могат да упражняват дейност независимо и да учредяват и управляват предприятие, чужде- странните физически лица са длъжни да регистрират споменатото предприятие в търговския регистър, освен ако живеят в ЕИП (Европей- ското икономическо пространство). Ако физическото/юридическото лице не живее/няма постоянно седалище в ЕИП, то трябва, освен това, да депозира в търговския регистър данните, отнасящи се до правата, от които се ползват активите на предприятието в чужбина, или ако валидността на ценните книжа зависи от неговото публикуване, документ, който установява тези права, както и някои допълнителни данни. Преди вписването в търговския регистър чуждестранните юридически лица трябва да учредят предприятие и да посочат професионален представител, който живее постоянно в Чешката република.
  MT: молбите за емисия, покупка, продажба и препродажба на ценни книжа на местни дружества, които са или ще бъдат основани в Малта и не се котират на борсата в Малта, депозирани от лица, които не пребивават в страната, трябва да бъдат одобрени от регистъра на дружествата на MFSA, службата за финансови услуги в Малта. Тази процедура не се прилага към дружествата, определени в член 2 от Закона за данъка върху дохода (по- точно международните търговски дружества и международните холдин- гови дружества) и към дружествата, собственици на кораб, регистриран в съответствие със Закона за търговския флот, ако участието на лица, пребиваващи в страната, не надхвърля 20 %.
  PL: чужденците, които притежават разрешение за пребиваване или разреше- ние за толериран престой на територията на Полша или които се ползват от статута на бежанци или от временна закрила в Полша, могат да предприемат и да упражняват икономическа дейност при същите условия, както полските граждани.
  В съответствие с изискванията за реципрочност чуждестранните граждани могат да предприемат и да упражняват икономическа дейност на територията на Полша при същите условия, както предприемачите, които имат свое седалище в страната, освен ако ратифицираните международни договори постановяват друго.
  При отсъствие на реципрочност чуждестранните граждани могат да предприемат и да упражняват икономическа дейност на територията на Полша само като учредят командитно дружество, дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество; те могат също така да се обединяват или да придобиват участия в Полша.
  RO: единственият управител или председателят на управителния съвет, както и половината от управителите на търговски дружества, са румънски граждани, освен ако не е посочено друго в дружествения договор или в устава на дружеството. Повечето одитори на търговски дружества и техните заместници трябва да са румънски граждани.
  Законодателство, отнасящо се до клоновете на чуждестранните дружества
  SE: чуждестранно дружество (което не е учредено като правно образувание в Швеция) може да упражнява търговска дейност с посредничеството на клон, създаден в Швеция, който има независимо ръководство и отделно счетоводство. Строителните проекти с продължителност по-малко от една година са освободени от задължението да създават клон или да назначават представител, който пребивава в страната.
  SE: управителят на клон трябва да живее в ЕИП (Европейското икономическо пространство) (1).
  SE: чуждестранните и шведските граждани, които не живеят в Швеция и желаят да упражняват търговска дейност в Швеция, трябва да посочат и да регистрират пред местните органи представител, пребиваващ в страната, който да отговаря за тази дейност.
  LT: най-малко един представител от клон на чуждестранно предприятие трябва да живее в Литва.
  1) Могат да бъдат предоставени дерогации от тези задължения, щом се докаже, че не е необходимо лицето да живее в страната.
  PL: клонове - за да упражняват икономическа дейност на територията на Полша, чуждестранните предприемачи могат да открият клонове въз основа на правила за реципрочност, освен ако ратифицираните международни договори постановяват друго. Икономическата дейност на клона трябва да бъде подобна на дейността на чуждестранния предприемач и трябва да бъде посочено лице, упълномощено да представлява чуждестранния предприемач. Клонът трябва да бъде регистриран и да разполага с отделно счетоводство.
  Агенции - чуждестранните предприемачи могат да открият агенции само за промоционална и рекламна дейност. Агенцията трябва да бъде регистрирана и да разполага с отделно счетоводство.
  SI: за да основат клонове, чуждестранните дружества трябва да бъдат регистрирани в търговския регистър на своята страна по произход най- малко от една година.
  Правни образувания:
  AT: единствено австрийски граждани или австрийски юридически лица и предприятията със седалище в Австрия могат да бъдат акционери в Osterreichische Nationalbank (Австрийската национална банка). Члено- вете на ръководството трябва да бъдат с австрийско гражданство.
  BG: установяването на чуждестранен доставчик на услуги, включително съвместни предприятия, може да бъде единствено под формата на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поне двама акционери. Установяването на клонове става след получаване на разрешение. Неконсолидиран за представителства. Представителствата не могат да участват в икономическа дейност.
  FI: най-малко половината от членовете на управителния съвет и управителят трябва да живеят в ЕИП (Европейското икономическо пространство), освен ако Министерството на търговията и промишлеността предостави дерогация.
  FI: придобиването от чужденци на акции, които им предоставят повече от една трета от правата на глас в рамките на голямо финландско предприятие или голямо търговско предприятие (с повече от 1 000 работници и чийто оборот надхвърля 1 милион фински марки или чийто общ баланс надхвърля 167 милиона EUR), трябва да бъде потвърдено от финландските органи; това потвърждение може да бъде отказано само ако са заплашени важни национални интереси. Чужденец, който живее в Европейското икономическо пространство и упражнява търговска дейност като ръководител на частно предприятие или като съдружник в дружество с ограничена отговорност или във финландско персонално дружество, трябва да получи разрешително за упражняване на дейността си. Ако чуждестранна организация или фондация е учредена съгласно законодателството на страна членка на ЕИП и има седалище в такава страна, не е необходимо никакво разрешително за упражняване на дейност или на търговска дейност при основаването на клон във Финландия.
(1) Българският закон за собствеността признава следните ограничени права на собственост: право на ползване, право на строеж, право на надстрояване и сервитути.  
  CY: неконсолидиран.
  CZ: единствено физическите лица, които живеят постоянно в страната или юридически лица със седалище или клон в Чешката република, могат да придобиват недвижими имоти. Специален режим се прилага за земеделските земи и за горите, които могат да бъдат придобивани само от пребиваващи в страната лица (по-точно физически лица, които живеят постоянно в страната, или юридически лица със седалище на чешка територия). Единствено чешките граждани могат да участват в привати- зацията на земеделски земи и на гори, които са държавна собственост.
  EE: условие относно покупката на земеделски земи и на гори, както и на терени в граничните зони.
  DK: ограничения при покупката на недвижими имоти от физически или юридически лица, непребиваващи в страната. Ограничения при покуп- ката на земеделски терени от чуждестранни физически или юридически лица.
  ES: условие относно покупката на недвижими имоти от правителства, официални институции и публични предприятия с произход държави, които не са членки на Общността.
  EL: съгласно Закон № 1892/90, изменен със Закон № 1969/91, придоби- ването на недвижими имоти в граничните региони, директно или чрез участие в капитал на дружество, което не се котира на гръцката борса и притежаващо имоти в тези региони, както и всяка промяна на лицата, които притежават акции в такова дружество, зависи от издаването на разрешително от компетентните органи (Министерството на отбраната в случая на физическите или юридическите лица, които не са с произход от Европейския съюз).
  IE: необходимо е предварителното писмено одобрение на Комисията за поземлени имоти за придобиването на някаква част от терените в Ирландия от национални или чуждестранни дружества или от чуждестранни граждани. Ако въпросните терени са предназначени за използване с икономическа цел (различна от земеделие), това ограничение се отменя при издаването от Министерството на предприятията и работната заетост на съответния сертификат. Това законодателство не се прилага към терените, разположени в границите на градовете и селищата.
  HU: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на държавна собственост от чуждестранни физически или юридически лица.
  LT: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на земи от чужденци (физически или юридически лица), които могат все пак да ги управляват и използват в съответствие с процедурите, предвидени от литовските нормативни актове.
  LV: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на земи от юридически лица. Наемането на земи за максимален период от деветдесет и девет години е разрешено.
  MT: изискванията в малтийското законодателство и в нормативните актове, които се отнасят до придобиването на недвижими имоти, продължават да се прилагат.
  RO: физически лица, които не притежават румънско гражданство и не пребивават в Румъния, както и юридически лица, които не са с румънска националност, и чието седалище не е в Румъния, не могат да придобиват собственост върху терени посредством актове inter vivos.
  SI: юридическите лица с чуждестранно участие, основани в Република Словения, могат да придобиват недвижими имоти на словенска територия. Клоновете (1), основани в Република Словения от чужденци, не могат да придобиват недвижими имоти, с изключение на терени, необходими за упражняването на икономическа дейност, за която са били създадени. Придобиването на недвижими имоти, разположени на по- малко от 10 километра от границата от дружества, чийто мажоритарен дял на капитала или на правата на глас принадлежат пряко или непряко на юридически лица или на граждани на друга държава-членка, зависи от специално разрешение.
  (1) SI: според закона за търговските дружества клоновете, създадени в Република Словения, не се считат за юридически лица, но що се отнася до тяхната експлоатация, третирането е същото както това на филиалите.
  SK: ограничения, които се отнасят до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните юри- дически лица могат да придобиват недвижими имоти, като учредяват словашки юридически лица или като участват в общи предприятия. Придобиването на терени от чуждестранни юридически лица зависи от разрешение.
  IT: неконсолидиран, що се отнася до придобиването на недвижими имоти. FI: (Аландски острови) ограничение на правото за придобиване или притежание на недвижими имоти на Аландските острови без разрешение на компетентните органи на островите за физическите лица, които нямат местно гражданство на Аландските острови, и за юридическите лица.
  FI: (Аландски острови) ограничение на правото на установяване и на правото да се предоставят услуги за физическите лица, които нямат местно гражданство на Аландските острови, и за юридическите лица без разрешение от компетентните органи на Аландските острови.
  PL: придобиването, пряко или непряко, на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица зависи от разрешение.
  PL: неконсолидиран, освен що се отнася до покупката на отделни апартаменти или на недвижими имоти от чуждестранни граждани, които живеят в Полша от най-малко пет години, след като са получили своята карта за постоянно местопребиваване, и покупката по уставни причини от дадено юридическо лице, което има седалище в Полша и е контролирано пряко или непряко от чуждестранно физическо лице или чуждестранно юридическо лице със седалище в чужбина, на терен без строителство, чиято обща площ в Полша не превишава 0,4 хектара в градска зона.
Инвестиции  
  BG: някои икономически дейности, свързани с експлоатацията или използва- нето на държавна или публична собственост, са предмет на концесии, давани съгласно разпоредбите на закона за концесиите.
  CY: портфейлни инвестиции: инвеститорите от страните, които не са от Общността, могат да участват само до 49 % в дружествения капитал на кипърските дружества, които се котират на борсата в Кипър. Транзак- циите, свързани с тези инвестиции, могат да бъдат осъществени от кипърски борсови агенти и от кипърски дружества, набиращи публично капиталови средства от спестявания, без участието на централната банка на Кипър.
  CY: дружествата с чуждестранно участие трябва да имат внесен капитал, пропорционален на техните финансови потребности, а непребиваващите в страната трябва да финансират своето участие чрез валута.
  Ако участието на непребиваващите в страната надхвърли 24 %, всяко допълнително финансиране на потребностите от оборотни средства и други трябва да бъде осигурено чрез местни и чуждестранни източници в зависимост от участието на пребиваващите и непребиваващите в страната в дружествения капитал. Когато става дума за клонове на чуждестранни дружества, всички капитали, предназначени за първоначално финанси- ране, трябва да произхождат от чуждестранни източници.
  Заемът от местни източници се разрешава само след стартирането на проекта и за финансиране на потребностите от оборотен капитал.
  ES: инвестициите, направени в Испания от чуждестранни администрации или от публични организации (които намесват обикновено не само икономически, но и неикономически интереси на същите администрации или организации) пряко или с посредничеството на дружества или на други юридически лица пряко или непряко, контролирани от чужде- странни правителства, зависят от предварителното одобрение на испанското правителство.
  FR: придобиването от чужденци на повече от 33,33 % от дяловия капитал или от правата на глас в съществуващите френски предприятия или на повече от 20 % от френските предприятия, които се котират на борсата, зависи от следното правило:
  - след едномесечен срок след предварителното обявление разреше- нието за инвестиране се предоставя автоматично за другите инвестиции, освен ако министерството е упражнило при изключи- телни обстоятелства правото си да отложи инвестирането.
  FR: чуждестранното участие в предприятия, приватизирани наскоро, може да бъде ограничено до променлив размер на дружествения капитал, предложен на населението, и той се определя за всеки отделен случай от френското правителство.
  FR: упражняването на някои търговски, промишлени или занаятчийски дейности зависи от специално разрешение, ако изпълняващият длъж- ността директор не притежава разрешително за постоянно местопреби- ваване.
  IT: изключителни права могат да бъдат предоставени на предприятия, приватизирани наскоро, или запазени в предишния си вариант. Правата на глас в тези дружества могат да бъдат ограничени в някои случаи. В продължение на пет години придобиването на голяма част от дружествения капитал на дружествата от секторите на отбраната и енергетиката може да зависи от одобрението на министъра на финансите.
  LT: инвестициите в организирането на лотарии са забранени съгласно закона за чуждестранните инвестиции.
  MT: дружествата, в които юридически или физически лица, непребиваващи в страната, притежават участие, трябва да отговарят на същите изисквания за собствени средства, както и дружествата, които изцяло се притежават от пребиваващи в страната: за частни дружества - 500 MTL (от които минимум 20 % трябва да бъдат внесени); публични дружества - 200 MTL (от които 25 % трябва да бъдат внесени). Средствата, внесени като процент от дружествения капитал, който принадлежи на непребиваващи в страната, трябва да произхождат от чужбина. Дружествата, в които непребиваващите имат участие, трябва да представят молба за разрешение пред Министерството на финансите, за да могат да придобият помещения в съответствие с приложимото законодателство.
  PT: чуждестранното участие в дружества, които са приватизирани наскоро, може да бъде ограничено до променлив размер на дружествения капитал, предложен на населението, и той се определя за всеки отделен случай от португалското правителство.
  PL: за установяване на дружество с чуждестранно участие се изисква получаването на разрешение в следните случаи:
  - учредяване на дружество, покупка или придобиване на участие в съществуващо дружество; разширяване на дейността на друже- ството, когато тя се отнася най-малко до една от следните области:
  - управление на морски пристанища и летища,
  - сделки с недвижими имоти и намеса като посредник в сделки с недвижими имоти,
  - доставки за промишлеността на отбраната, за които не се прилагат други изисквания в областта на лицензите,
  - търговия на едро на внесени стоки за потребление,
  - предоставяне на услуги за юридически съвети,
  - учредяване на общо дружество с чуждестранно участие, в което полската страна е публично юридическо лице и допринася за създаването на първоначалния капитал под формата на непарични активи,
  - сключване на договори, които предвиждат правото да се използват държавни имоти в продължение на повече от шест месеца или придобиването на тези имоти.
Валутен режим (1), (2), (3) BG: за плащания и трансфери в чужбина се изисква разрешение от Българската народна банка, когато те са свързани с инвестиции, държавни заеми и заеми, гарантирани от държавата (4).
  Валутни операции в брой, извършвани по професионални причини, могат да бъдат осъществявани от всяко лице, регистрирано по Търговския закон, когато това лице е регистрирано в публичен регистър на лицата, осъществяващи търговска дейност съгласно законодателството на друга страна-членка на Европейския съюз или на друга страна, част от Европейското икономическо пространство, и когато това лице е регистрирано в публичния регистър като бюро за валутен обмен.
  CY: законодателството за валутния контрол не разрешава обикновено на лицата, непребиваващи в страната, да правят заеми от местни източници.
  SK: за текущите плащания съществуват ограничения при покупка на валута с цел лично ползване от граждани, пребиваващи в страната.
  При сделките с капитали за приемането на кредити от чуждестранни граждани, преките инвестиции в капитали в чужбина, придобиването на недвижими имоти в чужбина и покупката на чуждестранни ценни книжа се изисква издаването на разрешително за търгуване с валута.
Условия за местопребиваване AT: управителите на клонове и на юридически лица трябва да живеят в Австрия; физическите лица, които в рамките на юридическо лице или на клон отговарят за спазването на австрийското търговско законодателство, трябва да живеят в Австрия.
  AT: чужденците са подчинени на Закона за чужденците и на Закона за местопребиваване, що се отнася до условията за влизане, престой и работа. Чуждестранните заети лица, по-конкретно лицата, които заемат ключови постове и инвеститорите, с изключение на гражданите на страни - членки на ЕИП, освен това са подчинени на законодателството за работната заетост на чужденците, по-конкретно при проучване на пазара на работната заетост и на системата на квотите. Ако даден инвеститор осъществи инвестиция, която има положително въздействие върху австрийската икономика като цяло или върху цял един сектор от австрийската икономика, проучването на пазара на работната заетост може да бъде преустановено, доколкото го засяга, както и в някои случаи лицата, които заемат ключови постове. Инвеститорите, които представят доказателство, че притежават най-малко 25 % от персонално дружество (Personengesellschaft) или от дружество с ограничена отговорност (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) и които упражняват преоблада- ващо влияние върху това дружество, са освободени от предписанията на закона за работната заетост на чужденците.

(1) CZ: прилага се недискриминационен валутен режим, който се състои в:

а) ограничаване размера на валутата, която могат да придобият гражданите, които пребивават в страната, за лично ползване;

б) задължаване на чешките граждани, пребиваващи в страната, да получат разрешение за приемане на финансови кредити от страна на чужденци за пряко инвестиране на капитали в чужбина, за придобиването на недвижими имоти в чужбина и за покупка на чуждестранни ценни книжа.

(2) PL: съществува недискриминационен валутен режим за контрол, отнасящ се до ограниченията на транзакциите във валута и режима на разрешителните (общи и индивидуални) относно тези транзакции, които се вписват сред другите ограничения на движенията на капитали и плащания. За валутните сделки, посочени по-долу, се изисква предварително разрешение:

- износ на чуждестранна валута,

- внос на полска валута в страната,

- прехвърляне на правото на собственост на парични авоари между лица с полско и чуждо гражданство,

- предоставяне и използване на заеми или на кредити от лица с полско гражданство при валутните сделки,

- договори или изпълнение на плащания в чуждестранна валута в Полша, отнасящи се до стоки, недвижимости, права на собственост и услуги или труд, предоставени в страната,

- откриване и притежаване на банкови сметки в чужбина,

- придобиване и притежаване на чуждестранни ценни книжа и придобиване в чужбина на недвижимости,

- подписка в чужбина за други облигации с подобен ефект. (3) SK: дадени указания с цел прозрачност.

(4) Чуждестранни граждани имат право да прехвърлят в чужбина следните доходи и компенсации, произтичащи от техни инвестиции в Република България: получени печалби, компенсация за отчуждаване на инвестицията за цели на държавата, постъпления от ликвидация или продажба на цялата инвестиция или част от нея, сума, получена при изпълнение на иск, обезпечен във валута посредством залог или ипотека.

  BG: всички чуждестранни лица са предмет на разпоредбите на закона за чуждестранните лица по отношение на влизането, престоя и работата, включително периода на престоя, като се изискват необходимите разрешителни за влизане и пребиваване.
  LT: най-малко един представител на клона на чуждестранно дружество трябва да живее в Литва.
  MT: изискванията на законодателството и подзаконовите нормативни актове на Малта, които се отнасят до приемането и престоя, продължават да се прилагат, по-конкретно подзаконовите нормативни актове относно продължителността на престоя. Предоставянето на разрешителни за приемане и местопребиваване зависи от публичните органи на Малта.
  SK: всяко чуждестранно физическо лице, което трябва да се регистрира в търговския регистър като лице, оторизирано да представлява предприе- мача, е длъжно да депозира разрешително за местопребиваване в Словашката република.
Приватизация BG: неконсолидиран за участие в приватизацията чрез държавни облигации за външния дълг и за стопански сектори, които не подлежат на приватизация съгласно годишната приватизационна програма. Неконсо- лидиран за участие в приватизацията чрез инвестиционни ваучери или други преференциални приватизационни методи, при които се изискват българско гражданство и постоянно местопребиваване.
  RO: неконсолидиран.


Сектор или подсектор Ограничения относно националното третиране на предприятието


2. АНГАЖИМЕНТИ ПО СЕКТОРИ (въз основа на класификацията ISIC на Организацията на обединените нации, трета ревизия)

A. Земеделие, лов, лесовъдство  
1. Земеделие, лов, с изключение на услугите AT: условие.
2. Лесовъдство, изсичане, с изключение на услугите BG: неконсолидиран за придобиването на земеделска земя и гори.
  CY: разрешено е участие на страни, които не са от Общността, до 49 %. Минималното указателно ниво за инвестиции е 100 000 кипърски лири (CYP).
  FR: условие относно основаването на земеделски стопанства от граждани на страни, които не са членки на Общността, и придобиването на лозя.
  HU: неконсолидиран.
  IE: условие относно придобиването от граждани на страни, които не са членки на Общността, на терени, предназначени за земеделски цели, освен ако е предоставено разрешение; условие, отнасящо се до инвестициите, осъществени от лица, пребиваващи извън Общността, в дейности, свързани с мелничарство.
  LT: неконсолидиран, що се отнася до придобиването като собственост от чужденци (физически или юридически лица) на терени, води от вътрешността на страната и гори в съответствие с конституционния закон.
  MT: неконсолидиран. RO: неконсолидиран за придобиването на земеделска земя и гори.
  SK: условие при придобиването на земеделски земи и на други терени съгласно Закона за валутните сделки, освен ако е предоставено разрешение
Б. Риболов  
5. Риболов, отглеждане на новоизлюпени риби и управление на развъдници на риба с изключе- ние на услугите AT: придобиване на 25 % или повече от корабите, регистрирани в Австрия.
  BE: условие относно придобиването на кораби, които плават под белгийски флаг, от морски компании, чието основно седалище не е в Белгия.
  BG: неконсолидиран.
  CY: разрешено е участие на страни, които не са от Общността, до 49 %. Минималното указателно ниво за инвестиции е 100 000 кипърски лири (CYР).
  DK: условие относно придобиването на собственост от лица, пребиваващи извън Общността, на една трета или повече на предприятие, което упражнява риболовна търговска дейност; условие относно придобиването на собственост на кораби, които плават под датски флаг, от лица, живеещи извън Общността, освен ако то се осъществява посредством предприятие, учредено в Дания. FR: условие относно установяването на граждани на държави, които не са членки на Общността, нито на ЕИП, в морската сфера на държавата за дейности, свързани с рибовъдството, отглеждането на мекотели и на водорасли.
  FI: условие относно собствеността на кораби, които плават под финландски флаг, по-конкретно риболовни кораби, освен чрез посредничеството на предприятие, учредено във Финландия.
  FR: условие относно собствеността, резултат от придобиването на повече от 50 % от кораб, който плава под френски флаг, освен ако корабът принадлежи изцяло на предприятия, чието основно седалище е във Франция.

Сектор или подсектор Ограничения относно националното третиране на предприятието


2. АНГАЖИМЕНТИ ПО СЕКТОРИ (въз основа на класификацията ISIC на Организацията на обединените нации, трета


  DE:разрешително за морски риболов, предоставено единствено на корабите, които имат право да плават под немски флаг. Става дума за риболовни кораби, чиято по-голяма част от дяловете принадлежи на граждани или на предприятия на Общността, създадени в съответствие с действащите правила на Общността и чийто основен център на дейност се намира в държава-членка. Използването на такива кораби трябва да се осъществява под ръководството и надзора на лица, живеещи в Германия. За да получат разрешително за риболов, риболовните кораби трябва да се регистрират в крайбрежните държави на тяхното постоянно пристанище.
  EE:
  EL:собствеността на кораб, който плава под гръцки флаг, е ограничена до 49 % за физическите и юридическите лица, които не са граждани на Европейския съюз.
  HU:
  IE:
  IT:условие относно придобиването от чужденци, които не живеят в Общността, на мажоритарно участие в корабите, които плават под италиански флаг, или на участие, което позволява да се установи контрол над компаниите собственици на кораби, чието основно седалище се намира в Италия; условие относно покупката на кораби, които плават под италиански флаг и са използвани за риболов в италиански териториални води.
  LT: неконсолидиран.
  LV:ограничения относно регистрирането на собствеността на латвийски риболовни кораби от физически лица, независимо дали са латвийски граждани или не, или от чуждестранни юридически лица освен с посредничеството на предприятие, основано в Латвия.
  MT:неконсолидиран.
  NL:условие относно собствеността на кораби, които плават под нидерландски флаг, освен ако инвестицията е осъществена от морски компании, учредени в съответствие с нидерландското законодателство, основани в Нидерландия и ефективно ръководени в страната.
  PT: условие относно собствеността на кораби, които плават под португалски флаг по друг начин освен с посредничеството на предприятие, учредено в Португалия.
  RO: неконсолидиран.
  SE: условие относно придобиването на участие от 50 % или повече в корабите, които плават под шведски флаг, освен с посредничеството на предприятие, учредено в Швеция; необходимо е разрешение за установяването или придобиването на участие на 50 % или повече в предприятия, които упражняват риболовна търговска дейност в шведскиводи. Шведското законодателство за риболова съдържа ограничение на правото на риболов и ограничава възможностите за риболовните кораби да получат разрешение и да са част от шведския флот.
  SK: условие относно собствеността на кораби, които плават под словашки флаг, освен чрез посредничеството на предприятие, учредено в Словашката република.
  UK:условие относно придобиването на кораби, които плават под флага на Обединеното кралство, освен ако той е собственост на британски граждани до 75 % най-малко и/или на предприятия, които принадлежат до 75 % най-малко на британски граждани и в двата случая пребиваващи и с адрес в Обединеното кралство. Корабите трябва да бъдат управлявани, ръководени и контролирани от територията на Обединеното кралство.


Сектор или подсектор Ограничения относно националното третиране на предприятието


2. АНГАЖИМЕНТИ ПО СЕКТОРИ (въз основа на класификацията ISIC на Организацията на обединените нации, трета ревизия)


В. Добивна промишленост  
10. Добив на каменни и лигнитни въглища; добив на тор BG: правото на изследване, проучване и експлоатация на природни ресурси
11. Добив на суров петрол и при- роден газ с изключение на услугите , включително минерални суровини и руди, е предмет на ограничена във времето
12. Разработване на уранови руди и на торий концесия, която се дава от българската държава. Изследването и/ или проучването
13. Разработване на метални руди и концесиите за добив се възлагат на физически и юридически лица, регистрирани
14. Друг вид добивна промишленост като търговци в Търговския регистър, които разполагат със съответните технически,
  управленски и финансови възможности. Неконсолидиран за добив на злато от реки и сол и други елементи от морска вода.
  CZ: неконсолидиран.
  EL: правото на проучване и разработване на минералите с изключение на въглеводородите, твърдите горива, радиоактивните минерали и геотер- мичния потенциал зависи от концесия от гръцката държава след одобрение на Министерския съвет.
  ES: условие относно инвестициите в стратегическите минерали, произхождащи от страни, които не са членки на Общността.
  FR: установяването на лице, непребиваващо в страната, в добивната промишленост трябва да се осъществи под формата на френски или европейски филиал, чийто генерален директор трябва да живее във Франция или в друга страна, и то да декларира местоживеенето си на местните органи на префектурата.