ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2007 Г. (LIFE+)

Обн. C ОВ. бр.232 от 4 Октомври 2007г.

Комисията кани регистрираните в Европейския съюз юридически лица да представят предложения за етапа на подбор за 2007 г. за LIFE+.Формуляри


Предложенията трябва да бъдат представяни чрез попълване на специални формуляри. Формулярите и указанията за попълването им, които включват подробни обяснения относно условията за допускане и процедурите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията на следния адрес:


http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Предложенията трябва да бъдат представяни на CD-ROM или DVD в електронен формат PDF чрез сканиране на оригиналните разпечатани на хартия формуляри.Бенефициери


Предложения могат да бъдат представяни от юридически лица, които са регистрирани в държавите-членки на Европейския съюз. Чрез LIFE+ финансиране могат да получават публичноправни и/или частноправни субекти, оператори и институции.


Настоящото обявление обхваща следните теми:


1. LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие


Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и подпомагане на функционирането на природните системи, природните местообитания, дивите флора и фауна, с цел овладяване на намаляването на биологичното разнообразие, включително разнообразието на генетичните ресурси, в рамките на ЕС до 2010 г.


2. LIFE+ Политика и управление на околната среда


Главни цели:


- Изменение на климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове на равнище, което предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C.


- Води: Повишаване на качеството на водите с помощта на ефективни спрямо разходите мерки за постигане на добро екологично състояние от гледна точка на разработването на първия план за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива за водите) до 2009 г.


- Въздух: Достигане на такова равнище на качеството на въздуха, което не поражда значителни отрицателни въздействия и опасности за човешкото здраве и околната среда.- Почви: Опазване и осигуряване на устойчиво използване на почвите чрез съхраняване на функциите им, предотвратяване на опасностите пред тях, смекчаване на вредните въздействия и възстановяване на деградиралите почви.


- Градска околна среда: Съдействие за подобряването на състоянието на околната среда в урбанизираните райони на Европа.


- Шум: Допринасяне за разработването и прилагането на политика относно шума в околната среда.


- Химикали: По-ефективно опазване на околната среда и здравето на населението от опасностите, създавани от използването на химикали, до 2020 г. чрез прилагане на законодателството в тази област, по-специално Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящ се до регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), и Тематичната стратегия относно устойчивото използване на пестициди.


- Околна среда и здраве: Разработване на информационната основа на политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването за 2004-2010 г.).


- Природни ресурси и отпадъци: Разработване и прилагане на политиките, които трябва да осигурят устойчиво управление и използване на природните ресурси и отпадъците, и подобряване на екологичните показатели на продуктите, моделите за устойчиво производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците; Съдействие за ефективно прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците.


- Гори: Осигуряване, особено с помощта на мрежа за координация на равнище ЕС, на кратка и всеобх- ватна база за информация за политиката в областта на горите, свързана с изменението на климата (влияние върху горските екосистеми и смекчаването му, ефекти на заместване), биологичното разнообразие (основна информация и защитени горски площи), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (води, почви и инфраструктура), както и съдействие за опазването на горите от пожари.


- Иновации: Съдействие за разработването и демонстрирането на подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти за подпомагане на въвеждането на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ЕТАР).


- Стратегически подходи: Стимулиране на ефективното въвеждане и прилагане на общностното зако- нодателство за околната среда и усъвършенстване на базата от знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на малките и средните предприятия.


Въпреки че всички проекти, които са свързани с горепосочените приоритети, са добре дошли, Комисията ще даде предимство на проектите, които се отнасят до изменението на климата.


3. LIFE+ Информация и комуникации


Главна цел: Осигуряване на поток от редовна и ефективна информация, която да послужи за основа на вземането на решения в рамките на политиката за околната среда, и предоставяне на достъп на гражданите до данните за състоянието и тенденциите за развитието на околната среда.


Дялове на съфинансиране от ЕС


1. LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие


- Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.


- По изключение максимален дял на съфинансиране от 75 % може да се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетите местообитания/видове съгласно директивите, свързани с птиците и местообитанията.


2. LIFE+ Политика и управление на околната среда


- Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.


- Този дял възлиза на най-много 30 % от приемливите разходи при предложения, "които се очаква да генерират значителни приходи".


3. LIFE+ Информация и комуникации


- Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.


Краен срок


Предложенията за проекти се предават на компетентните национални органи до 30.11.2007 г. Предложенията за проекти се препращат на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът. В този случай предложенията се предават от националните органи на Комисията до 15.1.2008 г.Бюджет


Цялостният бюджет за помощи за проекти по LIFE+ за 2007 г. възлиза на 187 000 000 EUR.


Най-малко 50 % от горепосочената сума се отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и биологичното разнообразие.


Примерните финансови помощи за 2007 г. по държави-членки са следните:


Държава Примерна сума Държава Примерна сума Държава Примерна сума
           
AT 3 509 000 EUR FI 6 696 000 EUR MT 2 148 000 EUR
BE 3 858 000 EUR FR 16 357 000 EUR NL 5 996 000 EUR
BG 4 025 000 EUR EL 6 356 000 EUR PL 8 858 000 EUR
CY 2 000 000 EUR HU 4 673 000 EUR PT 5 236 000 EUR
CZ 3 710 000 EUR IE 2 944 000 EUR RO 8 139 000 EUR
DE 21 762 000 EUR IT 16 457 000 EUR SE 7 685 000 EUR
DK 4 591 000 EUR LT 2 574 000 EUR SI 4 029 000 EUR
EE 3 098 000 EUR LU 2 044 000 EUR SK 2 857 000 EUR
ES 20 028 000 EUR LV 2 500 000 EUR UK 14 871 000 EURДопълнителна информация


Допълнителна информация, включително указанията за попълване на формулярите, може да се намери на интернет страницата на LIFE:


http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htmВъзможно е да се осъществи контакт и с националните власти: http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm


2007/C232/05


Untitled Page