МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРОПИЧЕСКИЯ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ 2006 Г.

Обн. L ОВ. бр.262 от 9 Октомври 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ПРЕАМБЮЛ


СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ,а) КАТО ПРИПОМНЯТ Декларацията и програмата за действие за установяване на нов международен икономически ред; Интегрираната програма за стоки; Новото партньорство за развитие; и Духа на Сао Пауло и консенсуса от Сао Пауло, приети от ЮНКТАД XI;


б) КАТО ПРИПОМНЯТ също Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1983 г. и Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г., и като отчитат работата на Международната организация за тропически дървен материал и нейните постижения от момента на създаването й, включително стратегията за постигане на международна търговия с тропически дървен материал от устойчиво стопанисвани източници;


в) КАТО ПРИПОМНЯТ още декларацията от Йоханесбурги плана за изпълнение, приети на Световната среща по устойчиво развитие през септември 2002 г., Форума на Организацията на обединените нации за горите, създаден през октомври 2000 г., и свързаното с това създаване на партньорско сътрудничество за горите, чийто член е Международната организация за тропически дървен материал, а също и Декларацията от Рио за околната среда и развитието, правно необвързващата официална декларация за принципите на глобален консенсус по стопанисването, съхраняването и устойчивото развитие на всички видове гори и съответните глави от програма 21, приета от Конференцията на Организацията на обединените нации по околната среда и развитието през юни 1992 г., Рамковата конвенция на Органи- зацията на обединените нации относно промяната на климата, Конвенцията на Организацията на обединените нации за биологичното разнообразие и Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването;


г) КАТО ПРИЗНАВАТ, че съгласно Хартата на Организацията на обединените нации и принципите на международното право държавите имат суверенното право да експлоатират собствените си ресурси съгласно своите политики за околната среда и имат отговорността да гарантират, че дейностите в рамките на тяхната компетентност и контрол не причиняват щети на околната среда на други държави или области извън границите на националната компетентност, както е установено в принцип 1(a) на правно необвързващата официална декларация за принципите на глобален консенсус по стопанисването, съхраняването и устойчивото развитие на всички видове гори;


д) КАТО ОТЧИТАТ важността на дървения материал и свързаната с него търговия за икономиките на страните - производителки на дървен материал;


е) КАТО ОТЧИТАТ също важността на множеството икономически, екологични и социални ползи, произтичащи от горите, включително от дървесните и недървесните горски продукти и екологичните услуги, в контекста на устойчивото стопанисване на горите на местно, национално и глобално равнище, и приноса на устойчивото стопанисване на горите за устойчивото развитие и намаляването на бедността и за постигането на международно договорени цели за развитие, включително целите, съдържащи се в Декларацията на хилядолетието;


ж) КАТО ОТЧИТАТ също така необходимостта да се разпространяват и прилагат сравними критерии и показатели за устойчивото стопанисване на горите като важни инструменти за всички членове с цел оценка, мониторинги насърчаване на напредъка към устойчиво стопанисване на техните гори;


з) КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД връзките между търговията с тропически дървен материал и международния пазар на дървен материал и по-широката глобална икономика и необходимостта от глобална перспектива с оглед подобряване на прозрачността на международната търговия с дървен материал;


и) КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО своя ангажимент за възможно най-бърз напредък към постигането на износ на тропически дървен материал и дървесни продукти от устойчиво стопанисвани източници (цел за 2000 г. на МОТДМ) и като припомнят създаването на фонда за партньорство "Бали";


й) КАТО ПРИПОМНЯТ ангажимента, поет от членовете потребители през януари 1994 г. да поддържат или постигнат устойчиво стопанисване на горите си;


к) КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ ролята на доброто управление, ясните договорености за земеползването и междуотрасловата координация за постигане на целите за устойчиво стопанисване на горите и износ на дървен материал от законни източници;


л) КАТО ОТЧИТАТ важността на сътрудничеството между членовете, международните организации, частния сектор и гражданското общество, включително местните общности и други заинтересовани страни при подпомагането на устойчивото стопанисване на горите;


м) КАТО ОТЧИТАТ също важността на подобно сътрудничество за подобряване на прилагането на законодателството в областта на горите и насърчаване на търговията от законно добит дървен материал;


н) КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че с увеличаване на капацитета на зависимите от гори местни общности, включително собствениците и стопаните на гори, може да се допринесе за постигане на целите на настоящото споразумение;


о) КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ също необходимостта от подобряване на стандарта на живот и условията на труд в рамките на горския сектор, като вземат предвид съответните международно признати принципи по тези въпроси и съответните конвенции и инструменти на Международната организация по труда;


п) КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че дървеният материал е енергийно ефективна, възобновяема и екологична суровина в сравнение с конкурентни продукти;


р) КАТО ОТЧИТАТ необходимостта от засилени инвестиции в устойчивото стопанисване на горите, включително чрез реинвестиране на приходите, придобити от горите и от търговията с дървен материал;


с) КАТО ОТЧИТАТ също ползите от пазарните цени, които отразяват разходите по устойчивото стопанисване на горите;


т) КАТО ОТЧИТАТ още необходимостта от засилени и предвидими финансови ресурси от широка дарителска общност, която да подпомогне постигането на целите на настоящото споразумение;


у) КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ специалните нужди на най-слабо развитите страни - производителки на тропически дървен материал,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
ГЛАВА I


ЦЕЛИ


Член 1


Цели


Целите на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (наричано по-долу "настоящото споразумение") са да се насърчи разширяването и разнообразяването на международната търговия с тропически дървен материал от устойчиво стопанисвани гори и законно добит от гори и да се подпомогне устойчивото стопанисване на горите, произвеждащи тропически дървен материал, чрез:
а) предоставяне на ефективна рамка за консултации, международно сътрудничество и разработване на политики между всички членове, по отношение на всички съответни аспекти на световната икономика на дървен материал;


б) предоставяне на форум за консултации за насърчаване на недискриминационни практики в търговията с дървен материал;


в) допринасяне за устойчивото развитие и намаляването на бедността;


г) увеличаване на капацитета на членовете за изпълнение на стратегии за постигане на износ на тропически дървен материал и дървесни продукти от устойчиво стопанисвани източници;


д) насърчаване на по-добро разбиране на структурните условия на международните пазари, включително дългосрочните тенденции в потреблението и производството, факторите, влияещи върху достъпа до пазара, потребителските преференции и цени, и условията, водещи до цени, които отразяват разходите за устойчиво стопанисване на горите;


е) насърчаване и подкрепа на изследванията и развитието с оглед подобряване на стопанисването на горите и ефектив- ността при използването на дървения материал, а също и конкурентоспособността на дървените продукти спрямо други материали, както и увеличаване на капацитета за съхраняване и подобряване на други горски стойности в тропическите гори, произвеждащи дървен материал;


ж) развиване и допринасяне за механизми за осигуряване на нови и допълнителни финансови ресурси, с оглед да се насърчат адекватността и предвидимостта на финансирането и експертните познания, които са необходими за увеличаване на капацитета на членовете производители, за да се постигнат целите на настоящото споразумение;


з) подобряване на пазарната осведоменост и насърчаване на споделянето на информация на международния пазар за дървен материал, с оглед осигуряване на по-голяма прозрачност и по-добра информация относно пазарите и пазарните тенденции, включително събирането, компилирането и разпространяването на данни, свързани с търговията, включително данни, свързани с търгуваните видове;


и) насърчаване на засилената по-нататъшна обработка на тропически дървен материал от устойчиви източници в страните членки производителки, с оглед насърчаване на тяхната индустриализация и по този начин увеличаване на възможностите за заетост в тях и приходите им от износ;


й) насърчаване на членовете да подпомагат и развиват повторното залесяване с дървета, произвеждащи тропически дървен материал, а също така и рехабилитация и възста- новяване на изтощената горска земя, като се отдава необходимото внимание на интересите на местните общности, зависими от горските ресурси;


к) подобряване на маркетинга и разпространението на износа на тропически дървен материал и дървесни продукти от устойчиво стопанисвани и законно добити източници, които се търгуват законно, включително насърчаване на загриже- ността на потребителите;


л) засилване на капацитета на членовете за събиране, обработване и разпространение на статистика относно търговията им с дървен материал и информация за устойчивото стопанисване на тропическите им гори;


м) насърчаване на членовете да развиват национални политики, насочени към устойчивото усвояване и съхраняване на горите, произвеждащи дървен материал, и поддържане на екологичен баланс в контекста на търговията с тропически дървен материал;


н) засилване на капацитета на членовете за подобряване на прилагането на законодателството в областта на горите и по-доброто управление и решаване на проблема с незаконната сеч и свързаната с това търговия с тропически дървен материал;


о) насърчаване на споделянето на информация за по-добро разбиране на доброволните механизми, като например, inter alia, сертифициране за насърчаване на устойчивото стопа- нисване на тропическите гори и подпомагане на членовете в усилията им в тази област;


п) насърчаване на достъпа и трансфера на технологии и техническо сътрудничество за осъществяване на целите на настоящото споразумение, включително при концесионни и преференциални условия, въз основа на взаимно споразумение;


р) насърчаване на по-доброто разбиране на приноса на недървесните горски продукти и екологичните услуги за устойчивото стопанисване на тропическите гори, с цел увеличаване капацитета на членовете за развиване на стратегии, с които да се укрепят подобни приноси в контекста на устойчивото стопанисване на горите, и сътрудничество със съответните институции и процеси с тази цел;


с) насърчаване на членовете да отчитат ролята на зависимите от горите местни общности в постигането на устойчиво стопанисване на горите и да създадат стратегии за увеличаване на капацитета на тези общности за устойчиво стопанисване на горите, произвеждащи тропически дървен материал; и


т) откриване и решаване на нови и възникващи проблеми в тази област.
ГЛАВА II


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Член 2


Определения


За целите на настоящото споразумение:1. "тропически дървен материал" означава тропически дървен материал за промишлени цели, който расте или се произвежда в страните, разположени между Тропика на Рака и Тропика на Козирога. Терминът обхваща дървени трупи, дърво, нарязано с трион, фурнирни плоскости и шперплат;


2. "устойчиво стопанисване на горите" следва да се разбира съгласно съответните документи с политики и техническите насоки на организацията;


3. "член" означава правителство, Европейската общност или някоя от междуправителствените организации, посочени в член 5, които са се съгласили да бъдат обвързани с настоящото споразумение, независимо дали то е в сила временно или окончателно;


4. "член производител" означава всеки член, разположен между Тропика на Рака и Тропика на Козирога, който има тропически горски ресурси, и/или нетен износител на тропически дървен материал, измерван в обем, който е изброен в списъка в приложение А и който става страна по настоящото споразумение, или всеки член, който има тропически горски ресурси, и/или нетен износител на тропически дървен материал, измерван в обем, който съответно не е изброен и който става страна по настоящото споразумение, и който е обявен от Съвета, със съгласието на този член, за член производител;


5. "член потребител" означава всеки член, който е вносител на тропически дървен материал, изброен в списъка в приложение Б, който става страна по настоящото споразумение, или който е вносител на тропически дървен материал, но не е изброен в списъка и който става страна по настоящото споразумение и който е обявен от Съвета, със съгласието на този член, за член потребител;


6. "организация" означава Международната организация за тропически дървен материал, създадена в съответствие с член 3;


7. "Съвет" означава Международния съвет за тропически дървен материал, създаден в съответствие с член 6;


8. "специално гласуване" означава гласуване, изискващо поне две трети от гласовете, подадени от присъстващите и гласуващи членове производители, и поне 60 % от гласовете, подадени от присъстващите и гласуващи членове потребители, броени отделно, при условие че тези гласове са подадени от поне половината от присъстващите и гласуващи членове производители и от поне половината от присъ- стващите и гласуващи членове потребители.


9. "гласуване с обикновено разпределено мнозинство" означава гласуване, изискващо повече от половината от гласовете, подадени от присъстващите и гласуващи членове производители, и повече от половината от гласовете, подадени от присъстващите и гласуващи членове потребители, броени отделно;


10. "финансов двугодишен период" означава периода от 1 януари на дадена година до 31 декември на следващата година.


11. "свободно конвертируеми валути" означава еуро, японска йена, британска лира стерлинг, швейцарски франк, щатски долар и всяка друга валута, която в даден момент е определена от компетентна международна валутна орга- низация като фактически широко използвана за извършване на плащания при международни транзакции и широко търгувана на основните обменни пазари.


12. За целите на изчисляване на разпределението на гласове по член 10, параграф 2, буква б) "тропически горски ресурси" означава естествените затворени гори и горските плантации, разположени между Тропика на Рака и Тропика на Козирога.


ГЛАВА III


ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ


Член 3


Седалище и структура на Международната организация за тропически дървен материал1. Международната организация за тропически дървен материал, създадена с Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1983 г., продължава да съществува за целите на администрирането на разпоредбите и наблюдението на действието на настоящото споразумение.


2. Организацията функционира чрез Съвет, създаден по силата на член 6, комитетите и другите спомагателни структури, посочени в член 26, и чрез изпълнителния директор и персонала.


3. Седалището на организацията винаги се намира на територията на даден неин член.


4. Седалището на организацията е в Йокохама, освен ако Съветът - чрез специално гласуване в съответствие с член 12, не реши друго.


5. Могат да бъдат създадени регионални офиси на организацията, в случай че Съветът го реши чрез специално гласуване в съответствие с член 12.


Член 4


Членство в организацията


Има две категории членство в организацията, а именно:


а) производител; и

б) потребител.


Член 5


Членство на междуправителствени организации


1. Всяко позоваване на "правителства" в настоящото споразумение се разбира като включващо Европейската общност и други междуправителствени организации със сравними отговорности по отношение на договарянето, сключването и прилагането на международните споразумения, по-специално стоковите споразумения. Съответно всяко позоваване в настоящото споразумение на подписване, ратифициране, приемане или одобряване или на нотификация за временно прилагане, или на присъединяване, в случаите на подобни организации се тълкува като включващо позоваване на подписване, ратифициране, приемане или одобряване или на нотификация за временно прилагане, или на присъединяване от подобни организации.


2. При гласуване по въпроси в рамките на тяхната компетентност броят на гласовете на Европейската общност и другите междуправителствени организации, посочени в параграф 1, е равен на общия брой гласове, определени за членуващите в тях държави, които са страни по споразумението в съответствие с член 10. В такива случаи държавите - членки на подобни организации не могат да упражняват индивидуалното си право на глас.

ГЛАВА IV


МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА ТРОПИЧЕСКИ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ


Член 6


Състав на Международния съвет за тропически дървен материал


1. Висшият орган на организацията е Международният съвет за тропически дървен материал, който се състои от всички членове на организацията.


2. Всеки член е представляван в Съвета от един представител и може да определя свои заместници и съветници, които да присъстват на сесиите на Съвета.


. Заместникът е оправомощен да действа и да гласува от името на представителя, когато последният отсъства или при специални обстоятелства.


Член 7


Компетенции и функции на СъветаСъветът упражнява всичките компетенции и изпълнява или урежда изпълнението на всички функции, които са необходими за реализирането на разпоредбите на настоящото споразумение. По-специално той:а) приема със специално гласуване в съответствие с член 12 правила и разпоредби, които са необходими за изпълнението на разпоредбите на настоящото споразумение и са в съответствие с него, включително неговия собствен процедурен правилник, финансови правила и правилник за персонала на организацията. Финансовите правила и разпоредби, inter alia, уреждат получаването и изразходването на средства по сметките, създадени съгласно член 18. В своя процедурен правилник Съветът може да предвиди процедура, чрез която да решава специфични въпроси, без да е необходимо да провежда заседание;


б) взема решения, които са необходими за гарантирането на ефективно и ефикасно функциониране и действие на органи- зацията; и


в) съхранява записите, които са необходими за осъществяване на функциите му по настоящото споразумение.


Член 8


Председател и заместник-председател на Съвета


1. Съветът избира за всяка календарна година председател и заместник-председател, чиито заплати не се изплащат от организацията.


2. Председателят и заместник-председателят се избират, един от тях сред представителите на членовете производители, а другият сред представителите на членовете потребители.


3. Тези постове се редуват всяка година между двете категории членове, като това не пречи на повторното избиране на единия или двамата при извънредни обстоятелства.4. При временното отсъствие на председателя, заместник-председателят поема неговите функции. При временно отсъствие както на председателя, така и на заместник-председателя, или при постоянното отсъствие на единия или двамата за остатъка от срока, за който са избрани, Съветът може да избере нови служители сред представителите на членовете производители и/или сред представителите на членовете потребители, според случая, временно или за остатъка от срока, за който са били избрани предшественикът или предшествениците.


Член 9


Сесии на Съвета


1. По правило Съветът провежда поне една редовна сесия годишно.


2. Съветът се събира на специална сесия по свое решение или по искане на който и да е от членовете или на изпълнителния директор, в съгласие с председателя и заместник-председателя на Съвета, и при:


а) мнозинство от членовете производители или мнозинство от членовете потребители; или


б) мнозинство от членовете.


3. Сесиите на Съвета се провеждат в седалището на организацията, освен ако Съветът не реши друго със специално гласуване в съответствие с член 12. В тази връзка Съветът се стреми да свика редуващи се сесии на Съвета извън седалището, за предпочитане в страна производител.


4. Като отчита периодичността и мястото на своите сесии, Съветът се стреми да обезпечи наличието на достатъчно средства.


5. Изпълнителният директор уведомява членовете за сесиите и им изпраща дневния ред поне шест седмици по-рано, освен при спешни случаи, когато уведомяването се извършва поне седем дни по-рано.


Член 10


Разпределение на гласовете


1. Членовете производители разполагат общо с 1 000 гласа и членовете потребители разполагат общо с 1 000 гласа.


2. Гласовете на членовете производители се разпределят, както следва:


а) четиристотин гласа се разпределят поравно между трите производствени района на Африка, Азия-Тихи океан и Латинска Америка и Карибите. Така разпределените гласове във всеки регион на свой ред се разпределят поравно между членовете производители от този регион;


б) триста гласа се разпределят между членовете производители в съответствие с техните съответни дялове от общия тропически горски ресурс на всички членове производители; и


в) триста гласа се разпределят между членовете производители пропорционално на средните стойности на съответния им нетен износ на тропически дървен материал за последния тригодишен период, за който са налични окончателни данни.


3. Независимо от разпоредбите на параграф 2 от настоящия член общите гласове, разпределени между членовете производители от африканския регион, изчислени в съответствие с параграф 2 от настоящия член, се разпределят поравно между всички членове производители от африканския регион. Ако има оставащи гласове, всеки един от тях се разпределя на член производител от африканския регион: първият глас се разпределя на този член производител, който е получил най- много гласове, изчислени в съответствие с параграф 2 от настоящия член, вторият - на член производител, заел второ място по броя гласове и така нататък, докато бъдат разпределени всички оставащи гласове.


4. При спазване на параграф 5 от настоящия член гласовете на членовете потребители се разпределят, както следва: всеки член потребител има по 10 начални гласа; оставащите гласове се разпределят между членовете потребители пропорционално на средния обем на съответния им нетен внос на тропически дървен материал през петгодишния период, започващ шест календарни години преди момента на разпределението на гласовете.


5. Гласовете, разпределени на член потребител за даден двугодишен период, не следва да превишават с 5% гласовете, разпределени на този член за предишния двугодишен период. Допълнително оставащите гласове се преразпределят между членовете потребители пропорционално на средния обем на техния нетен внос на тропически дървен материал през петгодишния период, започващ шест календарни години преди момента на разпределението на гласовете.


6. Съветът, чрез специално гласуване в съответствие с член 12, може да коригира минималния процент, изискван за специално гласуване от членовете потребители, ако счете това за необходимо.


7. Съветът разпределя гласовете за всеки финансов двугодишен период в началото на първата си сесия от този двугодишен период в съответствие с разпоредбите на настоящия член. Това разпределение остава в сила за останалата част от двугодишния период, освен в случаите, предвидени в параграф 8 от настоящия член.


8. В случай на промяна на състава на членовете на организацията или когато правото на глас на някой от тях бъде суспендирано или възстановено по силата на която и да било разпоредба от настоящото споразумение, Съветът преразпределя гласовете в рамките на съответната категория или категории от членове в съответствие с разпоредбите на настоящия член. В този случай Съветът решава от кой момент преразпределението поражда действие.


9. Гласовете не могат да се раздробяват.


Член 11


Процедура по гласуване на Съвета


1. Всеки член има право да подаде броя гласове, с които разполага, и нито един член няма право да разделя своите гласове. Членовете обаче имат право да гласуват различно с онези гласове, които са упълномощени да подадат съгласно параграф 2 от настоящия член.


2. С писмена нотификация до председателя на Съвета всеки член производител може да упълномощи на своя отговорност другчлен производител и всеки член потребител може да упълномощи на своя отговорност друг член потребител да представлява интересите му и да гласува с неговите гласове на заседанието на Съвета.


3. Когато даден член се въздържа, се смята, че той не е подал своите гласове.


Член 12


Решения и препоръки на Съвета


1. Съветът се стреми да взема всички решения и да прави всички препоръки с консенсус.


2. Ако не може да бъде постигнат консенсус, Съветът взема всички решения и прави всички препоръки с обикновено разпределено мнозинство, освен ако настоящото споразумение не предвижда специално гласуване.


3. Когато даден член се възползва от разпоредбите на член 11, параграф 2 и неговите гласове са подадени на заседание на Съвета, за целите на параграф 1 от настоящия член се счита, че той е присъствал и е гласувал.


Член 13


Кворум на Съвета


1. Кворум на заседание на Съвета има, ако присъстват мнозинството от членовете от всяка категория, посочена в член 4, при условие че тези членове разполагат с поне две трети от общия брой гласове за съответните им категории.


2. Ако в деня, определен за заседанието, и на следващия ден не е налице кворум в съответствие с параграф 1 от настоящия член, за следващите дни от сесията изискваният кворум е присъствието на мнозинството от членовете от всяка категория, посочена в член 4, при условие че тези членове разполагат с мнозинство от общия брой гласове за съответните им категории.


3. Всеки член, представляван съгласно член 11, параграф 2, се счита за присъстващ.


Член 14


Изпълнителен директор и персонал


1. Съветът назначава изпълнителен директор със специално гласуване в съответствие с член 12.


2. Условията за назначаване на изпълнителен директор се определят от Съвета.


3. Изпълнителният директор е ръководният административен служител на организацията и отговаря пред Съвета за администрирането и действието на настоящото споразумение в съответствие с решенията на Съвета.


4. Изпълнителният директор назначава персонал в съответствие с правилата, установени от Съвета. Персоналът отговаря пред изпълнителния директор.


5. Нито изпълнителният директор, нито който и да било член на персонала имат финансови интереси в производството или търговията с дървен материал, или в свързани с тях търговски дейности.


6. При изпълнение на своите задължения изпълнителният директор и персоналът не търсят и не приемат нареждания от външни за организацията членове или органи. Те се въздържат от всякакви действия, които биха могли да накърнят положението им на международни служители, основно отговарящи пред Съвета. Всеки член зачита изключително междуна- родния характер на отговорностите на изпълнителния директор и персонала и не се стреми да им влияе при изпълнение на техните задължения.


Член 15


Сътрудничество и координация с други организации1. За постигане на целите на споразумението Съветът създава подходящи условия за консултации и сътрудничество с Организацията на обединените нации и нейните органи и специализирани агенции, включително Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД) и други значими международни и регионални организации и институции, както и с частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество.


2. Организацията използва средствата, услугите и експертните познания на междуправителствени, правителствени и неправителствени организации, гражданското общество и частния сектор в максимална възможна степен, за да избегне дублиране на усилията за постигане на целите на настоящото споразумение и за да засили взаимното допълване и ефективността на техните действия.


3. Организацията се ползва изцяло от средствата на Общия фонд за стоки.


Член 16


Приемане на наблюдатели


Съветът може да покани всяка държава член или наблюдател на Организацията на обединените нации, която не е страна по настоящото споразумение, или всяка организация, посочена в член 15, която проявява интерес към дейностите на организацията, да присъства като наблюдател на сесиите на Съвета.
ГЛАВА V


ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ


Член 17


Привилегии и имунитети


1. Организацията притежава юридическа правосубектност. По-специално тя има правоспособността да сключва договори, да придобива и да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да предприема процесуални действия.


2. Статутът, привилегиите и имунитетите на организацията, нейния изпълнителен директор, персонал и експерти, както и на представителите на членовете, докато се намират на територията на Япония, продължават да се уреждат от Спора- зумението за седалището между правителството на Япония и Международната организация за тропическия дървен материал, подписано в Токио на 27 февруари 1988 г., с измененията, които могат да се окажат необходими за правилното функ- циониране на настоящото споразумение.


3. Организацията може да сключва споразумения с една или повече страни, които подлежат на одобрение от Съвета, относно дадената правоспособност, привилегии и имунитети, които могат да се окажат необходими за правилното функциониране на настоящото споразумение.


4. Ако седалището на организацията се премести в друга страна, въпросният член възможно най-скоро сключва с органи- зацията споразумение за седалището, което подлежи на одобрение от Съвета. До сключването на такова споразумение организацията поисква от новото правителство домакин да осигури, в рамките на своето национално законодателство, осво- бождаване от данъци върху възнагражденията, изплащани от организацията на нейните служители, а също така и върху активите, приходите и друга собственост на организацията.


5. Споразумението за седалището е независимо от настоящото споразумение. То обаче се прекратява:


а) по споразумение между правителството домакин и организацията;


б) в случай че седалището на организацията се премести от страната на правителството домакин; или


в) в случай че организацията прекрати своето съществуване.


Член 18


Финансови сметки


4. Преди края на всеки финансов двугодишен период Съветът одобрява бюджета за административната сметка на организацията за следващия двугодишен период и изчислява вноската на всеки член в този бюджет.5. Вноските в административната сметка за всеки финансов двугодишен период се изчисляват, както следва:а) административна сметка, която представлява сметка за изчислените вноски;б) специална сметка и фонд за партньорство "Бали", които са сметки за доброволни вноски; ив) други сметки, които Съветът би счел за подходящи и необходими.2. Съветът установява, в съответствие с член 7, финансови правила, които осигуряват прозрачно управление и администриране на сметките, включително правила, които обхващат уреждането на сметките при прекратяване или изтичане на срока на действие на настоящото споразумение.3. Изпълнителният директор отговаря и се отчита пред Съвета за администрирането на финансовите сметки.а) разходите, посочени в параграф 2, буква а) от настоящия член, се поделят поравно между членовете производители и членовете потребители и се изчисляват пропорционално на броя индивидуални гласове за всеки член спрямо общия брой гласове на групата членове;б) разходите, посочени в параграф 2, буква б) от настоящия член, се поделят между членовете в съотношение 20 % за производителите и 80 % за потребителите и се изчисляват пропорционално на броя индивидуални гласове за всеки член спрямо общия брой гласове на групата членове;в) разходите, посочени в параграф 2, буква б) от настоящия член, не превишават една трета от разходите, посочени в параграф 2, буква а) от настоящия член. Съветът може с консенсус да реши да промени този лимит за конкретен финансов двугодишен период;


г) Съветът може да преразгледа начина, по който административната сметка и доброволните сметки допринасят за ефикасното и ефективно действие на организацията в контекста на оценката, посочена в член 33; ид) при изчисляването на вноските гласовете на всеки член се изчисляват, без да се взема под внимание каквото и да било суспендиране на правото му да гласува или произтичащо от това преразпределение на гласовете.
6. Първоначалната вноска на всеки член, присъединяващ се към организацията, след влизането в сила на настоящото споразумение, се изчислява от Съвета на базата на гласовете, които този член следва да има, и периода, оставащ до края на текущия финансов двугодишен период, като това не променя изчислението за другите членове през този финансов двугодишен период.7. Вноските в административната сметка стават дължими на първия ден от всяка финансова година. Вноските на членове по отношение на финансовия двугодишен период, през който те се присъединяват към организацията, са дължими на датата, на която те стават членове.8. Ако даден член не е изплатил изцяло своята вноска по административната сметка в срок от четири месеца след като тя е станала дължима в съответствие с параграф 7 от настоящия член, изпълнителният директор изисква този член да извърши плащането възможно най-бързо. Ако членът не е изплатил вноската в срок от два месеца след искането, от него се изисква да заяви причините за неспособността си да извърши плащането. Ако след изтичането на седем месеца от датата, на която вноската е била дължима, този член все още не я е изплатил, неговото право на глас се суспендира, докато не изплати цялата вноска, освен ако Съветът, със специално гласуване в съответствие с член 12, не реши друго. Ако даден член не е платил изцяло вноската си в продължение на две последователни години, като се вземат предвид разпоредбите на член 30, той губи правото си да представя проектни или предпроектни предложения за разглеждане с цел финансиране по член 25, параграф 1.9. Ако членът е платил изцяло своята вноска по административната сметка в рамките на четири месеца след като тя е станала дължима в съответствие с параграф 7 от настоящия член, членът може да получи намаление на своята вноска, установено от Съвета във финансовите правила на организацията.10. Членът, чиито права са суспендирани по параграф 8 от настоящия член, продължава да дължи своята вноска.


Член 19Административна сметка


1. Разходите, необходими за администрирането на настоящото споразумение, се вписват в административната сметка и се покриват от годишните вноски на членовете, изплатени в съответствие с техните конституционни или институционални процедури и изчислени в съответствие с параграфи 4, 5 и 6 от настоящия член.


2. Административната сметка включва:


а) основни административни разходи, като заплати и обезщетения, разходи за установяване и командировки; и


б) основни оперативни разходи, като тези, свързани с комуникацията и повишаване на информираността, експертните срещи, свиквани от Съвета, и подготовката и публикуването на проучвания и оценки в съответствие с членове 24, 27 и 28 от настоящото споразумение.


3. Разходите на делегациите към Съвета, комитетите и другите спомагателни структури на Съвета, посочени в член 26, се поемат от съответните членове. В случай че даден член поиска специални услуги от организацията, Съветът изисква от съответния член да заплати разходите за тези услуги.ГЛАВА VI


ФИНАНСИ


Член 20


Специална сметка


1. Специалната сметка обхваща две подсметки:а) подсметка "Тематични програми"; и б) проектна подсметка.


2. Възможните източници за финансиране на специалната сметка са:

а) Общият фонд за стоки;


б) регионални и международни финансови институции;


в) доброволни вноски от членове; и г) други източници.


3. Съветът установява критерии и процедури за прозрачното опериране на специалната сметка. Тези процедури вземат предвид необходимостта от балансирано представителство сред членовете, включително членовете, които правят вноски за оперирането на подсметка "Тематични програми" и проектната подсметка.


4. Целта на подсметка "Тематични програми" е да улесни нецелевите вноски за финансирането на одобрени предпроекти, проекти и дейности в съответствие с тематичните програми, създадени от Съвета въз основа на политиката и приоритетите на проекта, определени в съответствие с членове 24 и 25.


5. Дарителите могат да разпределят своите вноски за конкретни тематични програми или могат да поискат от изпълнителния директор да направи предложение за разпределението на техните вноски.


6. Изпълнителният директор отчита периодично пред Съвета разпределението и разходването на средства в рамките на подсметка "Тематични програми" и изпълнението, наблюдението и оценката на предпроекти, проекти и дейности, и финансовите нужди за успешното осъществяване на тематичните програми.


7. Предназначението на проектната подсметка е да улесни целевите вноски за финансиране на предпроекти, проекти и дейности, одобрени в съответствие с членове 24 и 25.


8. Целевите вноски по проектната подсметка се използват единствено за предпроектите, проектите и дейностите, за които са предназначени, освен ако дарителят не реши друго след консултация с изпълнителния директор. След приключването или прекратяването на предпроект, проект или дейност използването на каквато и да е част от оставащите средства се решава от дарителя.


9. За да гарантира необходимата предвидимост на средствата за специалната сметка, като се има предвид доброволният характер на вноските, членовете се стремят да я захранват с цел достигане на подходящо ресурсно ниво, така че изцяло да бъдат изпълнени предпроектите, проектите и дейностите, одобрени от Съвета.


10. Всички постъпления по конкретни предпроекти, проекти и дейности по проектната подсметка или подсметка "Тематични програми" се внасят в съответната подсметка. Всички разходи, направени при подобни предпроекти, проекти или дейности, включително възнаграждения и пътни разходи на консултанти и експерти, се таксуват по същата подсметка.


11. Никой член не носи отговорност на основание членството си в организацията за задълженията, произтичащи от действията на другчлен или субект във връзка с предпроектите, проектите или дейностите.


12. Изпълнителният директор оказва съдействие при развиването на предложения за предпроекти, проекти и дейности в съответствие с членове 24 и 25 и се стреми да осигури, при условията, които могат да бъдат определени от Съвета, достатъчни и сигурни финансови средства за одобрените предпроекти, проекти и дейности.


Член 21


Фонд за партньорство "Бали"


1. Създава се фонд за устойчиво стопанисване на горите, произвеждащи тропически дървен материал, за съдействие на членовете производители при извършването на инвестициите, необходими за постигането на целите, посочени в член 1, буква г) от настоящото споразумение.


2. Фондът се формира от:


а) вноски на дарители членове;


б) 50 % от приходите, получени в резултат на дейностите, свързани със специалната сметка;


в) ресурси от други публични и частни източници, които организацията може да приеме в съответствие с финансовите си правила; и


г) други източници, одобрени от Съвета.


3. Ресурсите на фонда се разпределят от Съвета само за предпроекти и проекти за целта, посочена в параграф 1 от настоящия член, и одобрени в съответствие с членове 24 и 25.


4. При разпределяне на ресурсите на фонда Съветът установява критерии и приоритети за използването на фонда, като взема предвид:


а) нуждите на членовете от съдействие за постигане на износ на тропически дървен материал и дървесни продукти от устойчиво стопанисвани източници;


б) нуждите на членовете за създаване и управление на значими програми за съхраняване на горите, произвеждащи дървен материал; и


в) нуждите на членовете за прилагане на програми за устойчиво стопанисване на горите.


5. Изпълнителният директор оказва съдействие при развиването на предложения за проекти в съответствие с член 25 и се стреми да осигури, при условията, които могат да бъдат определени от Съвета, достатъчни и сигурни финансови средства за одобрените от Съвета проекти.

6. Членовете се стремят да захранват фонда за партньорство "Бали" до ниво, подходящо за постигане на целите на фонда.

7. Периодично Съветът проверява през равни интервали адекватността на наличните ресурси за фонда и се стреми да осигури допълнителни ресурси, необходими на членовете производители, за да се постигне целта на фонда.


Член 22


Форми на плащане


1. Финансовите вноски по сметките, създадени по член 18, се заплащат в свободно конвертируеми валути и са освободени от ограниченията върху външния обмен.
2. Съветът може също така да реши да приеме и други форми на вноски по сметките, създадени по член 18, различни от административната сметка, включително научно и техническо оборудване или персонал, за да се изпълнят изискванията на одобрените проекти.


Член 23


Одит и публикуване на счетоводните отчети


1. Съветът назначава независими одитори с цел проверка на сметките на организацията.2. Независимо одитираните отчети на сметките, създадени по член 18, се предоставят на членовете възможно най-скоро след приключване на финансовата година, но не по-късно от шест месеца след тази дата и се разглеждат за одобрение от Съвета на неговата следваща сесия, по целесъобразност. Обобщенията на одитираните сметки и на баланса се публикуват след това.
ГЛАВА VII


ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ


Член 24


Дейност по политиката на организацията


1. За да постигне целите, посочени в член 1, организацията предприема дейност по политиката и извършва проектни дейности по интегриран начин.


2. Дейността по политиката на организацията следва да допринася за постигането на целите на настоящото споразумение за членовете на МОТДМ в най-широк аспект.


3. Съветът установява периодично план за действие, с който насочва дейностите по политиката и установява приоритетите и тематичните програми, посочени в член 20, параграф 4 от настоящото споразумение. Определените в плана за действие приоритети се отразяват в работните програми, одобрени от Съвета. Дейностите по политиката могат да включват разработване и подготовка на указания, наръчници, проучвания, доклади, основни инструменти за комуникация и повишаване на информираността и друга подобна дейност, определена в плана за действие на организацията.


Член 25


Проектни дейности на организацията


1. Членовете и изпълнителният директор могат да представят предпроектни и проектни предложения, които допринасят за постигането на целите на настоящото споразумение, и една или повече приоритетни области на работа или тематични програми, определени в одобрения от Съвета план за действие, съгласно член 24.


2. Съветът установява критерии за одобрение на проекти и предпроекти, като взема предвид, inter alia, тяхното значение за целите на настоящото споразумение и за приоритетните области на работа или тематични програми, техните социални и екологични последици, връзката им с национални програми и стратегии за горите, тяхната рентабилност, техническите и регионалните нужди, необходимостта да се избягва дублирането на усилия и да се използват направените изводи.


3. Съветът установява график и процедура за представяне, оценяване, одобрение и подреждане по приоритет на предпроектите и проектите, кандидатстващи за финансиране от организацията, а също така и за тяхното изпълнение, наблюдение и оценка.


4. Изпълнителният директор може да спре превеждането на суми от фондовете на организацията по предпроект или проект, ако те са били използвани в противоречие с документацията по проекта или в случаи на измама, разхищения, небрежност или неправомерно управление. На следващата сесия на Съвета изпъл- нителният директор представя за обсъждане доклад. Съветът предприема подходящи действия.


5. Съгласно съгласуваните критерии Съветът може да установи ограничения за броя проекти или предпроекти, които даден член или изпълнителният директор може да представи през даден проектен цикъл. След представяне на доклад от изпълнителния директор Съветът може също да предприеме необходимите мерки, включително временно или окончателно прекратяване на своето спонсорство за даден предпроект или проект.


Член 26


Комитети и спомагателни структури


1. Създават се следните комитети на организацията, които са отворени за всички членове:а) Комитет по горска промишленост;


б) Комитет по икономика, статистика и пазари;


в) Комитет за повторно залесяване и стопанисване на горите; и


г) Финансов и административен комитет.2. Чрез специално гласуване в съответствие с член 12 Съветът може да създава или разпуска комитети и спомагателни структури, когато е уместно.


3. Съветът определя функциите и обхвата на работа на комитетите и другите спомагателни структури. Комитетите и другите спомагателни структури отговарят и работят под ръководството на Съвета.
ГЛАВА VIII


СТАТИСТИКА, ПРОУЧВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ


Член 27


Статистика, проучвания и информация


1. Съветът упълномощава изпълнителния директор да установи и поддържа близки отношения със съответни междуправителствени, правителствени и неправителствени организации, за да подпомогне осигуряването на актуални и достоверни данни и информация, включително за производството и търговията с тропически дървен материал, тенденциите и разминаванията в данните, а също и релевантна информация за нетропическия дървен материал и за стопанисването на горите, произвеждащи дървен материал. Ако бъде счетено за необходимо за действието на настоящото споразумение, Организацията, в сътрудничество с други организации, събира, подрежда, анализира и публикува подобна информация.


2. Организацията допринася към усилията да се стандартизира и хармонизира международното отчитане по въпросите, свързани с горите, като се избягва припокриването и дублирането на събирането на данни от различни организации.


3. Във възможно най-голяма степен и в съответствие с националното си законодателство членовете предоставят статистика и информация за дървения материал, търговията с него и дейностите, насочени към постигане на устойчиво стопанисване на горите, произвеждащи дървен материал, а също и друга релевантна информация, поискана от Съвета, в сроковете, посочени от изпълнителния директор. Съветът решава какъв вид информация ще бъде предоставяна по настоящия параграф и под каква форма.


4. При поискване и когато е необходимо, Съветът се стреми да увеличи техническия капацитет на страните членки, и по-специално на развиващите се страни членки, така че да се изпълнят изискванията за статистика и отчет по настоящото споразумение.


5. Ако в продължение на две последователни години даден член не е представил изискваните по параграф 3 статистика и информация и не е потърсил съдействието на изпълнителния директор, то последният първоначално изисква обяснение от този член в рамките на определен срок. В случай че не бъде предоставено задоволително обяснение, Съветът предприема действията, които счита за подходящи.


6. Съветът прави необходимото за осигуряване на всички предприети релевантни проучвания на тенденциите и на краткосрочните и дългосрочните проблеми на международните пазари за дървен материал, както и на напредъка при постигане на устойчиво стопанисване на горите, произвеждащи дървен материал.


Член 28Годишен доклад и двугодишен преглед


1. Съветът публикува годишен доклад относно своите дейности и всякаква друга информация по негова преценка.2. На всеки две години Съветът преразглежда и оценява:а) международното положение в сферата на дървения материал;


б) други фактори, въпроси и развития, смятани за релевантни за постигане на целите на настоящото споразумение.3. Прегледът се осъществява в светлината на:а) информацията, предоставена от членовете във връзка с националното производство, търговия, снабдяване, запаси, потребление и цени на дървения материал;б) други статистически данни и специфични показатели, предоставени от членовете по искане на Съвета;в) информация, предоставена от членовете за постигнатия напредък относно устойчивото стопанисване на горите им, произвеждащи дървен материал;г) друга релевантна информация, която може да бъде на разположение на Съвета било пряко или чрез организациите в системата на Организацията на обединените нации, междуправителствени, правителствени и неправителствени организации; ид) информация, предоставена от членовете за постигнатия напредък относно установяването на контрол и информационни механизми по отношение на незаконното добиване и търговия с тропически дървен материал и недървесни горски продукти.4. Съветът насърчава обмена на мнения сред страните членки относно:а) състоянието на устойчивото стопанисване на горите, произвеждащи дървен материал и свързаните с това въпроси в страните членки; иб) ресурсните потоци и изискванията във връзка с целите, критериите и насоките, установени от организацията.5. При поискване Съветът се стреми да подобри техническия капацитет на страните членки, по-специално на развиващите се страни членки, за да получи данните, необходими за адекватното споделяне на информация, включително предоставянето на условия и ресурси за обучение на членовете.6. Резултатите от прегледа се включват в съответните доклади от сесиите на Съвета.ГЛАВА IX


РАЗНИ


Член 29


Общи задължения на членовете


1. За срока на действие на настоящото споразумение членовете полагат максимални усилия и си сътрудничат, за да подпомогнат постигането на неговите цели и избягват каквито и да било действия, които са в противоречие с тях.2. Членовете се ангажират да приемат и изпълняват решенията на Съвета съгласно разпоредбите на настоящото споразумение и да се въздържат от прилагането на мерки, които водят до тяхното ограничаване или им противоречат.


Член 30


Освобождаване от задължения


1. Когато това е необходимо поради изключителни, извънредни обстоятелства или непреодолима сила, които не са изрично предвидени в настоящото споразумение, Съветът може чрез специално гласуване в съответствие с член 12 да освободи даден член от задължение по настоящото споразумение, ако е задоволен от обяснението на този член относно причините, поради които това задължение не може да бъде изпълнено.2. При предоставяне на освобождаване по параграф 1 от настоящия член Съветът определя изрично условията и периода, за който съответният член е освободен от своето задължение, както и причините, поради които е предоставено освобождаването.


Член 31


Жалби и спорове


Всеки член може да внесе пред Съвета жалба за това, че даден член не е изпълнил задължението си по настоящото споразумение и да отнесе до Съвета всеки спор относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение. Съветът взема решения по тези въпроси с консенсус, независимо от другите разпоредби на настоящото споразумение, които са окончателни и обвързващи.


Член 32


Мерки за диференциация и обезщетяване и специални мерки


1. Членовете потребители, които са развиващи се страни, чиито интереси са сериозно засегнати от мерките, предприети по настоящото споразумение, могат да поискат от Съвета предприемането на подходящи мерки за диференциация и обезщетяване. Съветът разглежда предприемането на подходящите мерки в съответствие с раздел III, параграфи 3 и 4 от резолюция 93 (IV) на Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие.2. Членовете от категорията на най-слабо развитите страни, определени от Организацията на обединените нации, могат да поискат от Съвета специални мерки в съответствие с раздел III, параграф 4 от резолюция 93 (IV) и параграфи 56 и 57 от Парижката декларация и програма за действие за най-слабо развитите страни за 90-те години на ХХ век.


Член 33


Преглед


Съветът може да оцени изпълнението на настоящото споразумение, включително целите и финансовите механизми, пет години след влизането му в сила.


Член 34


Недискриминация


Нищо в настоящото споразумение не разрешава използването на мерки за ограничаване и забрана на международната търговия с, и по-специално на вноса и използването на дървен материал и продукти от дървен материал.ГЛАВА X


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 35


Депозитар


За депозитар на настоящото споразумение се определя генералният секретар на Организацията на обединените нации.


Член 36


Подписване, ратифициране, приемане и одобряване


1. Настоящото споразумение е открито за подписване в седалището на Организацията на обединените нации от 3 април 2006 г. до един месец след датата на влизането му в сила, от правителствата, поканени на Конференцията на Организацията на обединените нации за договаряне на споразумение - наследник на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г.


2. Всяко правителство, посочено в параграф 1 от настоящия член, може:


а) в момента на подписване на настоящото споразумение да декларира, че с подписа си изразява съгласието си да бъде обвързано от настоящото споразумение (окончателен подпис); или


б) след подписване на настоящото споразумение да го ратифицира, приеме или одобри с депозирането на инструмент за това при депозитаря.


3. При подписване и ратифициране, приемане или одобряване, присъединяване или временно прилагане Европейската общност или всяка друга междуправителствена организация, посочена в член 5, параграф 1, депозира декларация, издадена от съответния орган на тази организация, уточняваща характера и степента на нейната компетентност по въпросите, уредени в настоящото споразумение, и уведомява депозитаря за всяка последваща значима промяна в тази компетентност. В случай че подобна организация декларира изключителна компетентност по всички въпроси, уредени в настоящото споразумение, държавите-членки на тази организация не предпиемат действия по член 36, параграф 2, членове 37 и 38, или преди действията по член 41, или оттеглят нотификацията по време на прилагане по член 38.


Член 37Присъединяване


1. Настоящото споразумение е открито за присъединяване от правителствата при условия, определени от Съвета, които включват времеви ограничения за депозирането на инструментите за присъединяване. Тези условия се предават от Съвета на депозитаря. Съветът обаче може да даде отсрочка на правителствата, които не могат да се присъединят в рамките на сроковете, определени в условията за присъединяване.
2. Присъединяването има действие от момента на депозиране на инструмента за присъединяване при депозитаря.


Член 38


Нотификация за временно прилагане


Правителство, което е подписало и възнамерява да ратифицира, приеме или одобри настоящото споразумение, или правителство, за което Съветът е определил условия за присъединяване, но което все още не е успяло да депозира своя инструмент, може по всяко време да уведоми депозитаря, че ще прилага настоящото споразумение временно съгласно своите законови и подзаконови актове или при влизането му в сила в съответствие с член 39, или ако то вече е в сила - от посочена дата.


Член 39


Влизане в сила


1. Настоящото споразумение влиза в сила окончателно на 1 февруари 2008 г. или на всяка дата след този момент, при условие че дванадесет правителства на страни производители, притежаващи поне 60 % от общия брой гласове съгласно приложение А към настоящото споразумение, и десет правителства на страни потребители, описани в приложение Б, считани за 60 % от глобалния обем на вноса на тропически дървен материал през референтната 2005 година, са подписали окончателно настоящото споразумение или са го ратифицирали, приели или одобрили съгласно член 36, параграф 2 или член 37.


2. Ако настоящото споразумение не е влязло в сила окончателно на 1 февруари 2008 г., то влиза в сила временно на тази дата или на всяка друга дата в рамките на шест месеца след това, при условие че десет правителства на страни производители, разполагащи с поне 50 % от общия брой гласове съгласно приложение А към настоящото споразумение и седем правителства на страни потребители, описани в приложение Б, считани за 50 % от глобалния обем на вноса на тропически дървен материал през референтната 2005 година, са подписали настоящото споразумение окончателно или са го ратифицирали, приели или одобрили в съответствие с член 36, параграф 2, или са уведомили депозитаря по член 38, че ще прилагат настоящото споразумение временно.


3. Ако изискванията за влизане в сила по параграфи 1 или 2 от настоящия член не са изпълнени на 1 септември 2008 г., генералният секретар на Организацията на обединените нации приканва правителствата, които са подписали настоящото споразумение окончателно или са го ратифицирали, приели или одобрили съгласно член 36, параграф 2, или са уведомили депозитаря, че ще го прилагат временно, да се срещнат възможно най-скоро, за да решат дали настоящото споразумение да влезе в сила помежду им временно или окончателно, изцяло или частично. Правителствата, които решат настоящото споразумение да влезе временно в сила помежду им, могат да се срещат на определен период, за да преразгледат положението и да решат дали настоящото споразумение да не влезе в сила между тях окончателно.


4. За всяко правителство, което не е уведомило депозитаря по член 38, че ще прилага настоящото споразумение временно и което депозира своя инструмент за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване след влизането в сила на настоящото споразумение, последното влиза в сила от датата на това депозиране.


5. Изпълнителният директор на организацията свиква Съвета възможно най-скоро след влизането в сила на настоящото споразумение.


Член 40


Изменения


1. Съветът може, със специално гласуване в съответствие с член 12, да препоръча на членовете изменение на настоящото споразумение.


2. Съветът определя дата, до която членовете трябва да уведомят депозитаря, че приемат изменението.


3. Изменението влиза в сила 90 дни след като депозитарят е получил нотификациите за приемане от членове, съставляващи поне две трети от членовете производители и представляващи поне 75 % от гласовете на членовете производители и от членове, съставляващи поне две трети от членовете потребители и представляващи поне 75 % от гласовете на членовете потребители.


4. След като депозитарят уведоми Съвета, че изискванията за влизане в сила на изменението са изпълнени, и независимо от разпоредбите на параграф 2 от настоящия член относно датата, определена от Съвета, даден член все още може да нотифицира депозитаря, че приема изменението, при условие че нотифи- кацията е направена преди влизането в сила на изменението.


5. Всеки член, който не е уведомил, че приема изменението, до датата на влизането му в сила, престава да бъде страна по настоящото споразумение, считано от тази дата, освен ако този член не убеди Съвета, че приемането не е могло да бъде направено навреме поради трудности, свързани с приключването на конституционните или институционалните процедури, и Съветът реши да удължи срока за приемане на изменението по отношение на този член. Този член не е обвързан от изменението, преди да нотифицира за неговото приемане.


6. Ако изискванията за влизане в сила на изменението не са изпълнени към датата, определена от Съвета в съответствие с параграф 2 от настоящия член, изменението се смята за оттеглено.


Член 41


Оттегляне


1. Даден член може да се оттегли от настоящото споразумение по всяко време след влизането му в сила, като уведоми писмено депозитаря за своето оттегляне. Едновременно с това членът уведомява и Съвета за предприетото от него действие.


2. Оттеглянето поражда действие 90 дни след уведомяването на депозитаря.


3. Финансовите задължения към организацията, натрупани от съответния член по настоящото споразумение, не се прекратяват с неговото оттегляне.


Член 42


Изключване


Ако Съветът реши, че даден член нарушава своите задължения по настоящото споразумение и в допълнение към това намери, че тези нарушения значително увреждат функционирането на споразумението, Съветът може чрез специално гласуване в съответствие с член 12 да изключи този член от настоящото споразумение. Съветът незабавно уведомява депозитаря за това. Шест месеца след датата на решението на Съвета членът престава да е страна по настоящото споразумение.


Член 43


Уреждане на сметки с оттеглящи се или изключени членове или с членове, които не могат да приемат изменение


1. Съветът определя уреждането на сметки с член, който престава да е страна по настоящото споразумение в резултат на:


а) неприемане на изменение към настоящото споразумение по член 40;


б) оттегляне от настоящото споразумение по член 41; или


в) изключване от настоящото споразумение по член 42.


2. Съветът задържа всички направени вноски по финансовите сметки съгласно член 18 от член, който престава да бъде страна по настоящото споразумение.


3. Член, който е престанал да бъде страна по настоящото споразумение, няма право на дял от приходите от ликвидация или от другите активи на организацията. Такъв член не отговаря и за изплащането на каквато и да била част от дефицита, ако организацията има такъв, при прекратяване на настоящото споразумение.


Член 44


Срок на действие, удължаване и прекратяване


1. Настоящото споразумение остава в сила за период от десет години след влизането му в сила, освен ако Съветът, със специално гласуване в съответствие с член 12, не реши да удължи срока, да го предоговори или да го прекрати в съответствие с разпоредбите на настоящия член.


2. Чрез специално гласуване в съответствие с член 12 Съветът може да реши да удължи срока на действие на настоящото споразумение за два периода - първоначален период от пет години и допълнителен от три години.


3. Ако преди изтичане на десетгодишния период, посочен в параграф 1 от настоящия член, или преди изтичане на срока на удължения период, предвиден в параграф 2 от настоящия член, според случая, бъде договорено ново споразумение, което да замести настоящото, но което все още не е влязло в сила, било временно или окончателно, Съветът може със специално гласуване в съответствие с член 12 да удължи срока на действие на настоящото споразумение до временното или окончателното влизане в сила на новото споразумение.


4. Ако новото споразумение е договорено и влезе в сила през периода на удължаване на настоящото споразумение по параграф 2 или параграф 3 от настоящия член, удълженото споразумение спира да действа при влизането в сила на новото споразумение.


5. Съветът може по всяко време, със специално гласуване в съответствие с член 12, да реши да прекрати действието на настоящото споразумение от датата, която определи.


6. Независимо от прекратяването на настоящото споразумение Съветът продължава да съществува за период, ненадвишаващ осемнадесет месеца, за да осъществи ликвидацията на органи- зацията, включително за да уреди сметките и въз основа на съответните решения, които следва да се вземат чрез специално гласуване в съответствие с член 12, разполага през този период с компетенциите и функциите, които могат да са необходими за тези цели.


7. Съветът уведомява депозитаря за всяко решение, взето по настоящия член.


Член 45РезервиПо отношение на разпоредбите на настоящото споразумение не могат да се правят резерви.


Член 46Допълнителни и преходни разпоредби


1. Настоящото споразумение е наследник на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г.


2. Всички актове на или от името на организацията или на който и да било от нейните органи по Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1983 г. и/или Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г., които действат към датата на влизането в сила на настоящото споразумение и чиито разпоредби не предвиждат прекратяване на действието им към тази дата, продължават да действат, освен ако не са изменени по силата на разпоредбите на настоящото споразумение.СЪСТАВЕНО в Женева на 27 януари 2006 г., като текстовете на настоящото споразумение на английски, арабски, испански, китайски, руски и френски език са еднакво автентични.

ПРИЛОЖЕНИЕ АСписък на правителствата, присъствали на Конференцията на Организацията на обединените нации за договаряне на споразумение - наследник на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г., които са потенциални членове производители, както е определено в член 2 "Определения", и примерно разпределение на гласовете съгласно член 10 "Разпределение на гласовете"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б


Списък на правителствата, присъствали на Конференцията на Организацията на обединените нации за договаряне на споразумение - наследник на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г., които са потенциални членове потребители, както е определено в член 2 "Определения"


Албания

Алжир

Австралия (*)

Канада (*)

Китай (*)

Египет (*)

Европейска общност (*)

Австрия (*)

Белгия (*)

Чешка република

Естония

Финландия (*)

Франция (*)

Германия (*)

Гърция (*)

Ирландия (*)

Италия (*)

Литва

Люксембург (*)

Нидерландия (*)

Полша

Португалия (*)

Словакия

Испания (*)

Швеция (*)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (*)

Иран (Ислямска република)

Ирак

Япония (*)

Лесото

Либийска арабска джамахирия

Мароко

Непал (*)

Нова Зеландия (*)

Норвегия (*)

Република Корея (*)

Швейцария (*)

Съединени американски щати (*)(*) Член на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 г.

L2007-262-08-25


Untitled Page