РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2454/93 НА СЪВЕТА от 2 юли 1993 година относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Обн. L ОВ. бр.253 от 11 Октомври 1993г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


> M1 Регламент (ЕО) № 3665/93 на Комисията от 21 декември 1993 година

> M2 Commission Regulation (EC) No 655/94 of 24 March 1994 (*)

> M3 Council Regulation (EC) No 1500/94 of 21 June 1994 (*)

> M4 Регламент (ЕО) № 2193/94 на Комисията от 8 септември 1994 година

> M5 Регламент (ЕО) № 3254/94 на Комисията от 19 декември 1994 година

> M6 Регламент (ЕО) № 1762/95 на Комисията от 19 юли 1995 година

> M7 Регламент (ЕО) № 482/96 на Комисията от 19 март 1996 година

> M8 Регламент (ЕО) № 1676/96 на Комисията от 30 юли 1996 година

> M9 Регламент (ЕО) № 2153/96 на Съвета от 25 октомври 1996 година

> M10 Регламент (ЕО) № 12/97 на Комисията от 18 декември 1996 година

> M11 Регламент (ЕО) № 89/97 на Комисията от 20 януари 1997 година

> M12 Регламент (ЕО) № 1427/97 на Комисията от 23 юли 1997 година

> M13 Регламент (ЕО) № 75/98 на Комисията от 12 януари 1998 година

> M14 Регламент (ЕО) № 1677/98 на Комисията от 29 юли 1998 година

> M15 Регламент (ЕО) № 46/1999 на Комисията от 8 януари 1999 година

> M16 Регламент (ЕО) № 502/1999 на Комисията от 12 февруари 1999 година

> M17 Регламент (ЕО) № 1662/1999 на Комисията от 28 юли 1999 година

> M18 Регламент (ЕО) № 1602/2000 на Комисията от 24 юли 2000 година

> M19 Регламент (ЕО) № 2787/2000 на Комисията от 15 декември 2000 година

> M20 Регламент (ЕО) № 993/2001 на Комисията от 4 май 2001 година

> M21 Регламент (ЕО) № 444/2002 на Комисията от 11 март 2002 година

> M22 Регламент (ЕО) № 881/2003 на Комисията от 21 май 2003 година

> M23 Регламент (ЕО) № 1335/2003 на Комисията от 25 юли 2003 година

> M24 Регламент (ЕО) № 2286/2003 на Комисията от 18 декември 2003 година

> M25 Регламент (ЕО) № 837/2005 на Съвета от 23 май 2005 година

> M26 Регламент (ЕО) № 883/2005 на Комисията от 10 юни 2005 година

> M27 Регламент (ЕО) № 215/2006 на Комисията от 8 февруари 2006 година

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

> M28 Регламент (ЕО) № 402/2006 на Комисията от 8 март 2006 година

> M29 Регламент (ЕО) № 1875/2006 на Комисията от 18 декември 2006 година

> M30 Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 година

> M31 Регламент (ЕО) № 214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година

> M32 Регламент (ЕО) № 1192/2008 на Комисията от 17 ноември 2008 година

> M33 Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията от 16 април 2009 година

> M34 Регламент (ЕО) № 414/2009 на Комисията от 30 април 2009 година

> M35 Регламент (ЕС) № 169/2010 на Комисията от 1 март 2010 година

> M36 Регламент (ЕС) № 177/2010 на Комисията от 2 март 2010 година

> M37 Регламент (ЕС) № 197/2010 на Комисията от 9 март 2010 година

> M38 Регламент (ЕС) № 430/2010 на Комисията от 20 май 2010 година


> A1 Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

> A2 Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз L 236 33 23.9.2003 г. Поправен със:

> C1 Поправка, ОВ L 327, 13.12.2007 г., стр. 32 (1875/2006)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,


като взе предвид Регламент на Съвета (ЕИО) №2913/92 от 12 октомври 1992г, създаващ Митнически кодекс на Общността (1), наричан по-долу "Кодексът", и по-специално член 249 от него,


като има предвид че Кодексът обединява цялото съществуващо митническо законодателство в единствен правен инструмент; като има предвид, че същевременно Кодексът прави определени изменения на това законодателство за да стане то по-ясно, да го опрости и да отстрани някои вратички; като има предвид че по този начин следователно конституира завършено законодателство на Общността в тази област;


като има предвид, че същите основания, които доведоха до приемането на Кодекса се отнасят до прилагането на митническото законодателство; като има предвид че е желателно да се обединят в единствен регламент тези прилагани митнически разпоредби, които понастоящем са разпръснати в голям брой регламенти и директиви на Общността;


като има предвид, че като въвежда кодекс за Митническия кодекс на Общността, създаван тук следва да определи съществуващите прилагани митнически правила; като има предвид, че въпреки това е необходимо, в светлината на опита:


- да се извършат изменения , за да се адаптират споменатите правила към разпоредбите на Кодекса,

- да се разшири обхвата на определени разпоредби, които понастоящем се прилагат само към специфични митнически процедури, с цел да се вземе под внимание съвременното прилагане на Кодекса,

- да се формулират определени правила по-прецизно, за да се постигне по-голяма правна сигурност при прилагането им;


като има предвид промените, свързани главно с разпоредбите по отношение на митническия дълг;


като има предвид, че е подходящо да се ограничи прилагането на член 791 (2) до 1 януари 1995 и да преразгледа предмета в светлината на опита, събран преди това;


като има предвид, че мерките осигурени от този регламент са в съответствие с мнението на Комитета за митническия кодекс,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕТО


ДЯЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Глава 1

Дефиниции


Член 1


За целите на настоящия Регламент:

1. "Кодекс" означава:

Регламент на Съвета на ЕИО №2913/92 от 12 октомври 1992 г., с който се утвърждава Митническия кодекс на Общността;


>M6

2. „Карнет ATA“ означава: международният митнически документ за временен износ по реда на Конвенцията АТА или Истанбулската Конвенция;


>M21

3. „Комитет“ означава: Комитетът за митническия кодекс, основан съгласно членове 247а и 248а от Кодекса;


4. "Съвет за митническо сътрудничество /СМС/" означава: организацията, учредена от Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, подписана в Брюксел на 15 декември 1950 г;


5. "Данни, изисквани за идентификацията на стоката" означава: от една страна, данните, с които стоката се обозначава в търговията и с помощта на които митническите власти я тарифират, а от друга страна, количеството на стоката;


6. "Нетърговски стоки" означава: стоки, които в отделни случаи се оформят за даден митнически режим и чийто характер и количество показват, че са предназначени за частна, лична или семейна употреба на получателите или лицата, които ги носят или които явно са предназначени за подарък;


7. "Мерки от търговската политика" означава: извън тарифни мерки, установени като част от общата търговска политика под формата на разпореждания на Общността, отнасящи се до вноса и износа на стоки, например мерки за контрол или предохранителни мерки, количествени ограничения или лимити и вносни или износни забрани;


8. "Митническа номенклатура" означава: една от номенклатурите, отразени в член 20 параграф 6 на Кодекса;


9. "Хармонизирана система" означава: Хармонизираната система за кодиране и описание на стоките;


>M21

10. „Договор“ означава: Договорът за създаване на Европейската общност;


>M6

11. „Истанбулска Конвенция“ означава: Конвенцията за временен внос, подписана в Истанбул на 26 юни 1990 г.;


>M29

12. „Икономически оператор“ означава: лице, което по време на своята стопанска дейност извършва дейности, обхванати от митническото законодателство;


>M32


13. „Единно разрешение“ означава: разрешение, отнасящо се до митническите администрации в повече от една държава- членка за една от следните процедури:

— процедурата с опростена декларация съгласно член 76, параграф 1 от Кодекса, или

— процедурата за оформяне на място съгласно член 76, параграф 1 от Кодекса, или

— митнически икономически режими съгласно член 84, параграф 1, буква б) от Кодекса, или

— специфично предназначение съгласно член 21, параграф 1 от Кодекса;


14. „Интегрирано разрешение“ означава: разрешение за ползване на повече от една от посочените в точка 13 процедури; то може да бъде под формата на интегрирано единно разрешение в случаите, когато се отнася до повече от една митническа администрация;15. „Разрешаващ митнически орган“ означава: митническият орган, който издава разрешение;


>M33

16. EORI номер (регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори) означава: уникален номер в Европейската общност, издаван от митнически орган или от друг, определен за целта орган или органи от държава-членка, на икономически оператори и други лица в съответствие с правилата, определени в глава 6;


17. Обобщена декларация за въвеждане означава: обобщената декларация, посочена в член 36а от Кодекса, която се подава за стоки, въведени в митническата територия на Общността, освен когато в настоящия регламент е предвидено друго.>M18

Член 1а


За целите на прилагане на членове от 291 до 300 страните от Икономическия съюз Бенелюкс се считат за една държава-членка.Глава 2

Решения


Член 2

Когато дадено лице, което подава молба за решение, не е в състояние да представи всички необходими документи и информации за взимането на решение, митническите власти предоставят документите и информацията, с която разполагат.


Член 3


Решение по отношение на гаранция в полза на лице, което е подписало задължение да плати дължимите суми при първото писмено поискване от митническите власти, се отменя, когато задължението не е изпълнено.


Член 4


Отмяната на решението не може да засегне стоки, които в момента на влизането му в сила вече са били пропуснати в митнически режим въз основа на решението.

Независимо от това митническите власти могат да изискат тези стоки да бъдат пропуснати в определен митнически режим или процедура в определен от тях срок.> M1

ГЛАВА 3

Електронна обработка на данни

Член 4a

1. По реда на условията и начините, които се определят от митническите органи при спазване на разпоредбите в митническите правила, последните могат да разпоредят извършването на митни- ческите формалности чрез средства за електронна обработка на данни. За тази цел: — „електронна обработка на данни“ означава: а) обменът на стандартни съобщения чрез електронна обработка на данни (ЕОД) между митническите органи;

б) въвеждане на необходимата за спазване на въпросните митнически формалности информация в митническата система за електронна обработка на данни; — „ЕОД“ (електронен обмен на данни) означава предаване на данни, структурирани по договорени стандарти за обмен на послания между една и друга компютърна система по елек- тронен път, — „стандартно послание“ означава предварително определена знакова структура, която се разпознава при електронно прехвърляне на данни. 2. Условията за извършване на митническите формалности чрез средства за електронна обработка на данни включват мерки както за проверка на източника на данни, така и за защита на самите данни от риск от неразрешен достъп, загуба, промяна или унищо- жаване.

Член 4б Когато митническите формалности се извършват чрез средства за електронна обработка на данни, митническите органи определят начина за замяна на ръкописния подпис с друг похват, който се основава на използване на кодове.

> M19

Член 4в

За целите на провеждане на тестове на програми, използващи различни технологии на обработка на данни за оценка на възможни облекчения, митническите органи имат право, в рамките на строго необходимия за провеждане на програмите срок, да освобождават от задължението да се представя следната информация: а) декларацията по реда на член 178, параграф 1;

б) като изключение от разпоредбите на член 222, параграф 1 данните, отнасящи се до определени графи от Единния административен документ, когато такива не са необходими за иденти- фициране на стоките и не са факторите, на чиято база се прилагат износните или вносни митни сборове. Независимо от това, въпросната информация задължително се предоставя при поискване в рамките на контролната операция. Размерът на определяните и събирани вносни митни сборове за срока, обхванат от изключението, отпуснато по реда на първия параграф, не може да е по-нисък от този, който би се събирал при отсъствие на същото изключение. Държавите-членки, които желаят да проведат подобни програми с тестове, предоставят на Комисията предварително пълни подробности за предложената програма от тестове, включително и планираната ? продължителност. Освен това те информират Комисията за действителното провеждане и резултатите от тази програма. Комисията известява всички останали държави-членки.

> M29

ГЛАВА 4

Обмен на данни между митническите органи с използване на информационни технологии и компютърни мрежи

Член 4г


1. Без да се накърняват каквито и да било особени обстоятелства и разпоредбите по съответната процедура, които, когато е уместно, се прилагат mutatis mutandis, когато електронни системи за обмен на информация, свързани с митническа процедура или икономи- ческите оператори, са разработени от държави-членки в сътрудни- чество с Комисията, митническите органи използват такива системи за обмен на информация между съответните митнически учреждения.

2. Когато митническите учреждения, включени в процедура, се намират в различни държави-членки, съобщенията, които ще се използват за обмен на данни, съответстват на структурата и данните, определени от митническите органи по взаимно спора- зумение.

Член 4д


1. В допълнение на условията, посочени в член 4a, параграф 2, митническите органи създават и поддържат подходящи догово- рености по безопасността за ефективното, надеждно и сигурно действие на различните системи.

2. За осигуряване на нивото на сигурност на системата, пред- видено в параграф 1, всяко въвеждане, промяна или заличаване на данни се записва заедно с информация относно причината и точното време за такава обработка на данни и установяване само- личността на лицето, което го е извършило. Първичните данни и всички обработени данни се запазват за срок поне три календарни години от края на годината, за която се отнасят такива данни, освен ако не е определено друго.

3. Митническите органи надзирават и контролират редовно сигурността.

4. Засегнатите митнически органи се информират помежду си и когато е уместно, информират и съответния икономически оператор относно всяко подозрение за нарушение на сигурността.


> M29

ГЛАВА 5

Управление на риска

Член 4е


1. Митническите органи се задължават при управлението на риска да разграничават нивата на риск, свързани със стоки, които подлежат на митнически контрол или надзор, и да определят дали стоките подлежат на конкретен митнически контрол и в случайм че подлежат на такъв контрол, определят мястото за извършването му.

2. Определянето на нивата на риск се основава на оценка на вероятността за настъпване на събитие, свързано с риск, както и за въздействието, което ще има съответното събитие, в случай че действително възникне. Основата за подбора на партидите или декларациите, които подлежат на митнически контрол, следва да включва случаен елемент.

Член 4ж


1. Управлението на риска на равнище Общност, посочено в член 13, параграф 2 от Кодекса, се извършва в съответствие с рамката за електронно управление на общия риск, която се състои от следните елементи:

а) система на Общността за управление на риска за прилагане на управление на риска, която да се използва за комуникацията между митническите органи на държавите-членки и Комисията относно всяка свързана с риск информация, която би спомогнала за повишаване на митническия контрол;

б) общи приоритетни области на контрол;

в) общи критерии и норми на риск за хармонизирано прилагане на митническия контрол в някои конкретни случаи.

2. Митническите органи, като използват системата, посочена в параграф 1, буква а), обменят информация, свързана с риска, при следните обстоятелства:

а) рискът се оценява от даден митнически орган като значителен и изискващмитнически контрол, а в резултат от контрола е констатирано, че събитието, посочено в член 4, параграф 25 от Кодекса, е извършено;

б) резултатите от контрола не установяват, че събитието, посочено в член 4, параграф 25 от Кодекса, е извършено, но засегнатият митнически орган смята, че заплахата предполага висок риск на друго място в Общността.

Член 4з


1. Общите приоритетни области за контрол обхващат отделни, одобрени от митниците начини на обработка или употреба, типове стоки, маршрути на движение, начини за превоз или икономически оператор, които предстои да бъдат подложени на по-високи нива на анализ на риска и митнически контрол през определен период. 2. Прилагането на общите приоритетни области за контрол се основава на общподход за анализа на риска с цел да осигурят равностойни нива на митническия контрол, общи критерии и норми за риска за подбора на стоките или икономическите оператори, които да се подложат на митнически контрол.

3. Митническият контрол, провеждан в общите приоритетни области за контрол, не накърнява останалите проверки, извършвани от митническите органи по общия ред.

> M29

Член 4и


1. Общите критерии и норми на риска, посочени в член 4ж, параграф 1, буква в), включват следните елементи:

а) описание на риска(рисковете);

б) фактори или индикатори на риска, които предстои да се използват при подбора на стоките или икономическите оператори, които да се подложат на митнически контрол;

в) характер на митническия контрол, който предстои да бъде предприет от митническите органи;

г) продължителност на прилагане на митническия контрол, посочен в буква в). Информацията, получена в резултат от прилагането на посочените елементи в първата алинея, се разпространява посредством системата на Общността за управление на митническите рискове, посочена в член 4ж, параграф 1, буква а). Тази информация се използва от митническите органи в техните системи за управление на риска.

2. Митническите органи информират Комисията за резултатите от проведения в съответствие с параграф 1 митнически контрол.

Член 4й

За създаването на общите приоритетни области за контрол и прила- гането на общите критерии и норми на риска се вземат предвид следните елементи:

а) пропорционалност по отношение на риска;

б) спешност на необходимото прилагане на контрол;

в) възможно въздействие върху търговския поток, върху отделните държави-членки и върху средствата за контрол.


> M33


ГЛАВА 6


Система за регистрация и идентификация


Член 4к


1. EORI номерът се използва за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи. Структурата на EORI номера отговаря на критериите, описани в приложение 38.

2. Ако органът, отговорен за издаване на EORI номер, не е митническата администрация, всяка държава-членка определя органа или органите, отговорни за регистриране на икономически оператори и други лица и за издаване на EORI номера. Митническите органи на държавата-членка съобщават на Комисията името и адреса на органа или органите, отговорни за издаването на EORI номер. Комисията публикува тази информация в Интернет.

3. В съответствие с параграф 1 държавите-членки могат да използват като EORI номер вече издадения от компетентните органи на икономическия оператор или, когато това е уместно, на друго лице, номер за данъчни, статистически или други цели.


> M33


Член 4л


1. Икономически оператор, установен на митническата територия на Общността се регистрира от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която той е установен. Иконо- мическите оператори подават искане за регистрация преди да започнат дейностите, посочени в член 1, параграф 12. При все това икономи- ческите оператори, които не са подали искане за регистрация, могат да го направят при осъществяване на първата си операция.

2. В случаите, посочени в член 4к, параграф 3, държавите- членки могат да освободят икономическия оператор или другото лице от задължението да подава искане за EORI номер.

3. Икономически оператор, който не е установен на митническата територия на Общността и който няма EORI номер, се регистрира от митническия орган или определения за целта орган на държавата- членка при осъществяване за пръв път на една от следните операции:

> M35

а) представяне в Общността на митническа декларация или обобщена декларация, различна от което и да е от следващите:

i) митническа декларация, изготвена в съответствие с членове 225—238;

ii) митническа декларация, изготвена за режим временен внос или за приключване на този режим чрез реекспорт; iii) митническа декларация, изготвена за режим общтранзит , от икономически оператор, установен в договаряща страна по Конвенцията за общтранзитен режим, различна от Евро- пейския съюз, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане; iv) митническа декларация, изготвена за режим общностен транзит, от икономически оператор, установен в Андора или в Сан Марино, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане;

> M33

б) представяне в Общността на обобщена декларация за извеждане или въвеждане;

в) опериране на съоръжение за временно складиране съгласно член 185, параграф 1;

г) подаване на искане за разрешение съгласно член 324а или член 372;

д) подаване на искане за сертификат за одобрен икономически оператор съгласно член 14а.

4. Лица, различни от икономически оператори, не се реги- стрират, освен ако не са изпълнени следните условия:

а) тази регистрация се изисква от законодателството на държавата- членка;

б) ако на лицето не е издаван EORI номер досега; и

в) ако лицето извършва операции, за които EORI номерът е задъл- жителен съгласно приложение 30а или приложение 37, дял I.

5. В случаите, посочени в параграф 4:

а) лице, установено на митническата територия на Общността, различно от икономически оператор, посочен в параграф 1, се регистрира от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която е установено, б) лице, което не е установено на митническата територия на Общността, различно от икономически оператор по параграф 3, се регистрира от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която осъществява дейност в обхвата на митническото законодателство.

6. Икономическите оператори и други лица имат само един EORI номер.

7. За целите на разпоредбите на настоящата глава член 4, параграф 2 от Митническия кодекс се прилага mutatis mutandis при определяне на това дали едно лице е установено в дадена държава-членка.


Член 4м

1. Регистрационните и идентификационните данни на икономи- ческите оператори или при необходимост на други лица, обработени от системата по начина, посочен в член 4о, включват информацията, описана в приложение 38 г, при условие че са спазени специфичните условия, определени в член 4о, параграфи 4 и 5. 2. При регистриране на икономически оператори и други лица с EORI номер държавите-членки могат да изискат от тях да им предоставят допълнителна информация, освен информацията, посочена в приложение 38 г, когато това е необходимо за целите, определени в техните национални законодателства.

3. Държавите-членки могат да изискат от икономическите оператори или, когато това е уместно, от други лица, да предоставят информацията, посочена в параграфи 1 и 2, по електронен път.


Член 4н

EORI номерът се използва, ако това се изисква, при всяка кому- никация на икономическите оператори и други лица с митни- ческите органи. Той се използва също и при обмена на информация между митническите органи и между митническите и други органи съгласно определените в членове 4п и 4р условия.


Член 4о


1. Държавите-членки сътрудничат на Комисията при разрабо- тването на централна електронна информационна и комуника- ционна система, която съдържа изброените в приложение 38 г данни, предоставени от държавите-членки. 2. Митническите органи сътрудничат на Комисията при обра- ботката и обмена между митническите органи и между Комисията и митническите органи на регистрационните и иденти- фикационни данни, изброени в приложение 38 г, на икономи- ческите оператори и други лица, като използват посочената в параграф 1 система. В централната база данни не се поместват други лични данни, освен изброените в приложение 38 г.

3. Държавите-членки гарантират, че националните им системи се актуализират редовно, както и че съдържат пълна и вярна информация.

4. Държавите-членки редовно поместват в централната система данните, изброени в приложение 38 г, точки 1—4 относно иконо- мически оператори и други лица при всяко издаване на нови EORI номера или промени в данните.

5. Държавите-членки редовно поместват в централната система и данните, когато такива са налични в националните системи, изброени в приложение 38 г, точки 5—12, относно икономически оператори и други лица при всяко издаване на нови EORI номера или промени в данните.

6. В централната база данни се поместват единствено EORI номера, издадени в съответствие с член 4л, параграфи 1—5, заедно с други данни, изброени в приложение 38 г.

> M33

7. Когато се установи, че икономически оператор или лице, различно от икономически оператор прекрати посочените в член 1, параграф 12 дейности, държавите-членки отбелязват това в данните, посочени в приложение 38 г, точка 11.


Член 4п

Във всяка държава-членка определеният в съответствие с член 4к, параграф 2 орган предоставя на митническите органи на тази държава-членка пряк достъп до данните, изброени в приложение 38 г.


Член 4р

1. Във всяка държава-членка следните органи, в зависимост от случая, си предоставят взаимно пряк достъп до данните, посочени в точки 1— 4 от приложение 38 г, с които разполагат. а) митнически органи;

б) ветеринарни органи;

в) санитарни органи;

г) статистически органи; д) данъчни органи; е) органите, отговорни за борба с измамите; ж) органите, отговорни за търговската политика, които включват в някои случаи земеделските органи; з) органите, отговорни за граничния контрол. 2. Органите, посочени в параграф 1, могат да съхраняват данните, изброени в посочения параграф, или да обменят данни помежду си, само ако това е необходимо за изпълнението на правните задължения на тези органи по отношение на движението на стоки под митнически режим.

3. Митническите органи на държавите-членки съобщават на Комисията адресите на органите, посочени в параграф

1. Комисията публикува тази информация в Интернет.

Член 4с EORI номерът и данните, изброени в приложение 38 г, се обра- ботват в централната система за периода от време, който се изисква от законите на държавите-членки, поместили данните, посочени в член 4о, параграфи 4 и 5.


Член 4т

1. В настоящия регламент остава непроменено и не се засяга по никакъв начин нивото на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни съгласно разпоредбите на общностното и националното законодателство, и по-конкретно не се променят нито задълженията на държавите-членки по отношение на обработката на лични данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО, нито задълженията на институциите и органите на Общността при изпълнение на техните задължения що се отнася до обработката на личните данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/200


1. 2. Регистрационните и идентификационни данни на икономически оператори и други лица, съставени от набора данни, изброени в приложение 38 г, точки 1, 2 и 3, могат да бъдат публикувани от Комисията в интернет, само ако те са дали свободно своето изрично и информирано писмено съгласие. При наличие на такова съгласие то се съобщава на определения в съответствие с член 4к, параграф 2 орган или органи на държавите-членки или на митническите органи съгласно националните разпоредби на държавите-членки.

3. Правата на лицата по отношение на техните регистрационни данни, изброени в приложение 38 г и обработвани в националните системи, се упражняват в съответствие с правото на държавата- членка, съхранила личните им данни, и в частност, когато е приложимо, в съответствие с разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО.


Член 4у

Националните надзорни органи за защита на данните и Европейският надзорен орган по защита на данните, като действат в обхвата на своите компетенции, си сътрудничат активно и осигуряват коор- диниран надзор върху системата, посочена в член 4о, параграф 1.


> M10


ДЯЛ IІ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ


Глава 1

Дефиниции


Член 5

За целите на настоящия Дял:


1."Задължителна тарифна информация" :

означава тарифна информация, задължителна за властите от всички държави, членки на Общността, при положение, че са изпълнени условията от членове 6 и 7;


2."Молител"

означава лицето, което е помолило митническите власти за задължителна тарифна информация;


3."Титуляр"

означава лицето,на чието име е издадена задължителната тарифна информация.


Глава 2

Процедура за получаване на задължителна тарифна информация- съобщаване на информацията до молителите и изпращане до Комисията


Член 6

1.Молбата за получаване на задължителна тарифна информация се отправя писмено или до компетентните митнически власти в държавата или държавите-членки, в които информацията ще се използва, или до компетентните митнически власти в държавата, в която се е установил молителят.

>M18

Исканията за обвързваща тарифна информация се правят чрез формуляр, който отговаря на образеца, показан в приложение 1Б.> M10 2. Всяка молба за обвързваща тарифна информация се отнася само до един вид стоки. Молбата за обвързваща информация за произхода се отнася само до един вид стоки и един вид обстоя- телства по признаване на произхода.

3. А) Молбите за обвързваща тарифна информация съдържат следните данни: а) името и адреса на титуляра;

б) името и адреса на молителя, когато това лице не е титулярът;

в) митническата номенклатура за класиране на въпросните стоки. Когато молителят желае да получи класиране на стоки в една от номенклатурите, посочени в член 20, параграф 3, буква б) и параграф 6, буква б) от Кодекса, молбата за обвързваща тарифна информация посочва изрично въпросната номенклатура;

г) подробно описание на стоките, което позволява да бъдат идентифицирани и да им се определи съответното класиране по митническата номенклатура;

д) състав на стоките и методи, използвани за определянето му, когато класирането зависи от това;

е) образци, фотографии, планове, каталози или други налични документи, които могат да помогнат на митни- ческите органи за определяне на точното класиране на стоките по митническата номенклатура, да се приложат като приложения;

ж) предполагаемото класиране;

з) съгласие да се представи превод на всеки един приложен документ на официалния език (или един от официалните езици) на въпросната държава-членка, когато такъв се изисква от митническите органи;

и) данните, които следва да се разглеждат като пове- рителни; й) посочване от молителя, доколкото му е известно, дали вече е подавана молба или е издавана обвързваща тарифна информация за идентични или сходни стоки в Общността;

> M24 к) съгласие предоставяната информация да бъде използвана в база данни на Комисията, и че данните от обвързващата тарифна информация, включително снимка/и, чертеж/и, брошура/и и др. могат да бъдат разкривани пред обществеността чрез интернет, с изключение на информацията, която заявителят е отбелязал като поверителна; ще се прилагат действащите разпоредби за защита на информация.

> M10 Б) Молбите за обвързваща информация за произхода съдържат следните данни: а) името и адреса на титуляра;

б) името и адреса на молителя, когато това лице не е титулярът;

в) за целите на членове 22 и 27 от Кодекса

— прило- жимото правно основание;

> M10 г) подробно описание на стоките и тарифното им класиране;

д) състав на стоките и методи, използвани за определянето му, както и цената на производител, когато това е необходимо;

е) условията, позволяващи определяне на произхода, използваните материали и произхода им, тарифно класиране, съответстващите им стойности и описание на обстоятелствата (правила за промяна на тарифната позиция, добавена стойност, описание на операциите или процесите, или на друго специфично правило), които позволяват спазването на въпросните условия; в частност да се упоменат точно приложеното правило за установяване на произхода и предполагаемият произход за представените стоки;

ж) образци, фотографии, планове, каталози или други налични документи за състава на стоките и мате- риалите, които съдържат и които могат да помогнат при описанието на производствения процес или обра- ботката, през която са преминали материалите;

з) съгласие да се представи превод на всеки един приложен документ на официалния език (или един от официалните езици) на въпросната държава-членка, когато такъв се изисква от митническите органи;

и) данни, които следва да се считат за поверителни, било за обществеността или за администрацията; й) посочване от молителя, доколкото му е известно, дали вече е подавана молба или е издавана в Общността обвързваща тарифна информация или обвързваща информация за произход за идентични или сходни стоки или материали като посочените в букви г) или е); к) приемане на факта, че предоставената информация може да се съхранява в база данни на Комисията, достъпна за обществеността; въпреки това, освен член 15 от Кодекса, се прилагат и действащите разпоредби на отделните държави-членки по защита на инфор- мацията.

4. Когато при получаване на молбата, митническите органи считат, че тя не съдържа всички изисквани данни, за да могат да се произнесат на основата на достатъчно информация, те могат да поискат от молителя да предостави изискваната от тях информация. Сроковете от три месеца и 150 дни, предвидени в член 7, започват да текат от момента, в който митническите органи разполагат с цялата необходима информация за вземане на решение; митни- ческите органи уведомяват молителя за получаване на молбата и датата, от която започва да тече въпросният срок.

5. Списък на определените от държавите-членки митнически органи за получаване на молбите или за издаване на обвързваща информация се публикува в серия „C“ на Официален вестник на Европейските общности.


Член 7

1. Обвързващата информация се съобщава на молителя при първа възможност. а) По тарифни въпроси: когато е невъзможно до три месеца след постъпване на молбата да се съобщи обвързващата тарифна информация на молителя, митническите органи се свързват с него и обясняват причината за забавянето, като посочват кога смятат, че ще са готови да съобщят тази информация.

> M10 б) По въпроси, свързани с произхода: информацията се съобщава в рамките на 150 дни от датата на приемане на молбата.

2. Обвързващата информация се съобщава чрез формуляр съгласно образеца, показан в приложение 1 (обвързваща тарифна информация) или приложение 1A (обвързваща информация за произхода). Съобщението посочва данните, които ще се считат за поверителни. Посочва се и правото на обжалване, предвидено в член 243 от Кодекса.

> M24

Член 8

1. В случая на обвързващата тарифна информация митническите органи на държавите-членки без забавяне предават на Комисията следното: а) копие от заявлението за обвързваща тарифна информация (както е показано в приложение 1Б);

б) копие от съобщената обвързваща тарифна информация, (екземпляр 2, както е показано в приложение 1);

в) данните, както са дадени върху екземпляр 4, показан в приложение 1. В случая на обвързващата информация за произхода те без забавяне предават на Комисията съответните подробности от съоб- щената обвързваща информация за произхода. Това предаване става по електронен път.

2. Когато бъде поискано от държава-членка, Комисията ? изпраща без забавяне подробностите, получени в съответствие с параграф 1. Това предаване става по електронен път.

3. Данните от заявлението за обвързващата тарифна информация, предадени по електронен път, за съобщената обвързваща тарифна информация и за данните, както са дадени върху екземпляр 4 от приложение 1, се съхраняват в централна база данни на Комисията. Данните от обвързващата тарифна информация, включително снимка/и, чертеж/и, брошура/и и др. могат да бъдат разкривани пред обществеността чрез интернет, с изключение на поверителната информация, съдържаща се в кутийки 3 и 8 от съобщената обвързваща тарифна информация.

> M10 ГЛАВА 3 Приложими разпоредби при наличие на разминаване в обвързващата информация

Член 9 1. При наличие на различна обвързваща информация:

— по своя инициатива или по молба на представител на държава- членка, Комисията вписва този въпрос в дневния ред на Комитета за обсъждане на първото му заседание през следващия месец, или при невъзможност, на следващото заседание,

— в съответствие с процедурата на Комитета Комисията приема мерки, за да осигури еднаквото прилагане на номенклатурата или правилата за определяне на произхода, при първа възможност и най-късно до шест месеца след посоченото в първо тире заседание.

> M10

2. За целите на прилагане на параграф 1, обвързващата информация за произхода се счита за различна, когато определя различен произход за стоки, които:

— попадат в една и съща тарифна позиция и чийто произход е определен по едни и същи правила за произход, и

— са получени по един и същначин на производство.


ГЛАВА 4

Правен ефект на обвързващата информация


Член 10

1. Без да се засягат членове 5 и 64 от Кодекса, обвързващата информация може да се посочва само и единствено от титуляра ?.

2. а) За тарифни въпроси: при изпълнение на митническите формалности, митническите __________органи могат да изискват от титуляра да ги информира, че притежава обвързваща тарифна информация за стоките, които се обработват от митницата. б) За въпроси, свързани с произхода: органите, отговорни за проверката на прилагането на обвързващата информация за произхода, могат да изискат от титуляра по време на изпълнение на митническите формалности, да ги информира, че притежава обвързваща информация за произхода на стоките, които се предмет на посочените формалности.

3. Титулярът на обвързваща информация може да я използва за определени стоки, само когато е установено: а) за тарифни въпроси: достатъчно убедително за митническите органи, че въпросните стоки съответстват във всички техни аспекти на описаните в представената информация;

б) по въпроси, свързани с произхода: достатъчно убедително за митническите органи, посочени в параграф 2, буква б), че въпросните стоки и обстоятелствата, определящи произхода им, съответстват във всяко едно отношение на описаните в представената информация.

4. Митническите органи (за обвързваща тарифна информация) или органите, посочени в параграф 2, буква б) (за обвързваща информация за произхода), могат да поискат превода на инфор- мацията на официалния език или един от официалните езици на въпросната държава-членка.

Член 11 Обвързваща тарифна информация, предоставена от митнически органи на държава-членка след 1 януари 1991 г., става обвързваща за компетентните органи на всички държави-членки при същите условия.

Член 12 1. Когато се предприема мярка или се приема акт от посочените в член 12, параграф 5 от Кодекса, митническите органи пред- приемат необходимото, за да гарантират, че издаването на обвързваща информация става само в съответствие с въпросния акт или мярка.


> M10

2. а) За обвързваща тарифна информация, за целите на прилагане на параграф 1, датата, която трябва да се вземе предвид, е следната:

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква a), i) от Кодекса относно изменения на митническата номенклатура, датата на прилагането им,

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква a), i) от Кодекса, установяващи или засягащи класи- рането на стоки в митническата номенклатура, датата на публикуването им в серия „L“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква a),ii) от Кодекса относно изменения на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, датата на публикуването им в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за решенията на Съда на Европейските общности, посочени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса, датата на решението,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса относно приемане на мнение за класиране или изменения към обяснителните бележки на номен- клатурата от Хармонизираната система на Световната митническа организация, датата на съобщението на Комисията в серия „С“ на Официален вестник на Евро- пейските общности. б) За обвързваща информация за произхода, за целите на прилагане на параграф 1, датата, която трябва да се вземе предвид, е следната:

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква б), i) от Кодекса относно определяне произхода на стоки и правилата, предвидени в член 12, параграф 5, буква б), ii), датата на прилагането им,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса относно изменения на обяснителните бележки и мнения, приети на равнище на Общността, датата на публикуването им в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за решенията на Съдът на Европейските общности, предвидени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса, датата на решението,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква б), ii) от Кодекса относно приемане на мнение за произход или обяснителни бележки, приети от Световната търговска организация, датата, посочена в съобщението на Комисията в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква б), ii) от Кодекса относно приложението към Споразу- мението относно правилата за произхода на Световната търговска организация и тези, приети в рамките на международни споразумения, датата им на прилагане.

3. При първа възможност Комисията предоставя на митни- ческите органи датите на приемане на мерките и на актовете, посочени в настоящия член.


> M10

ГЛАВА 5

Приложими разпоредби при изтичане на срока на обвързваща информация


Член 13

Когато съгласно второто изречение на член 12, параграф 4 и член 12, параграф 5 от Кодекса, обвързваща информация се анулира или престава да е валидна, митническите органи които са я предос- тавили информират незабавно Комисията.


Член 14

1. Когато титуляр на обвързваща информация с изтекъл срок по член 12, параграф 5 от Кодекса желае да се възползва от възмож- ността да я използва за определен срок съгласно параграф 6 от същия член, той уведомява митническите органи, като едно- временно предоставя всички необходими документи, които позволяват извършването на проверка относно спазването на съответните условия.

2. Когато, в изключителни случаи Комисията приеме мярка, която дерогира разпоредбите на параграф 6 на член 12, параграф 7 от Кодекса, в съответствие с втора алинея от същия член 12, параграф 7, или когато условията, посочени в параграф 1 на настоящия член, относно възможността да продължи да се използва обвързваща тарифна информация или обвързваща информация за произхода не са спазени, митническите органи уведомяват титуляра в писмена форма.

> M29

ДЯЛ IIA

УПЪЛНОМОЩЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ


ГЛАВА 1


Процедура за издаване на сертификати


Р а з д е л 1


Общи разпоредби

Член 14a

1. Без да се накърнява използването на опростени процедури, които в друго отношение са предвидени съгласно митническите правила, след заявление от даден икономически оператор и в съот- ветствие с член 5a от Кодекса, митническите органи могат да издават следните сертификати за упълномощени икономически оператори (наричани по-долу „сертификати AEO“): а) сертификат AEO

— Опростени митнически процедури по отношение на икономически оператори, подали искане за възползване от опростените процедури, предвидени в митни- ческите правила, които изпълняват условията, установени в членове 14з, 14и и 14й;

б) сертификат AEO

— Сигурност и безопасност по отношение на икономическите оператори, подали заявления за възползване от опростени процедури при митнически контрол, свързан със сигурността и безопасността при въвеждане на стоките на митническата територия на Общността или при напускане на > M29 стоките от митническата територия на Общността и които изпълняват условията, установени в членове 14з—14к;

в) сертификат AEO

— Опростени митнически процедури/- сигурност и безопасност по отношение на икономическите оператори, подали заявления за възползване от опростените процедури, описани в буква а), и от опростени процедури, описани в буква б), които изпълняват условията, установени в членове 14з—14л.

2. Митническите органи обръщат необходимото внимание на конкретните характеристики на икономическите оператори и, по- специално, на малките и средните предприятия.


Член 14б

1. Ако титулярят на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а) или в), подаде заявление за едно или повече разрешения, посочени в членове 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313б, 324а, 324д, 372, 454a, 912ж, митническите органи не преразглеждат онези условия, които вече са били разгледани при издаването на сертификат AEO.

2. Когато обобщена декларация за въвеждане е подадена от титуляря на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква б) или в), преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността, компетентното митническо учреждение може да информира упълномощения икономически оператор в резултат от анализ на риска за сигурността и безопасността, че пратката е била подбрана за провеждане на допълнителен физически контрол. Тази нотификация се предвижда само когато не излага на опасност предстоящата проверка. Независимо от това държавите-членки могат да извършват физически контрол, дори когато упълномощен икономически оператор не е бил уведомен преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността относно избирането на пратката за такава проверка. Когато стоките предстои да напуснат митническата територия на Общността, първата и втората алинея се прилагат mutatis mutandis.

3. Титуляри на сертификат AEO, посочени в член 14a, параграф 1, буква б) или в), които внасят или изнасят стоки, могат да подават обобщени декларации за въвеждане или напускане, които да отговарят на ограничените изисквания, изложени в раздел 2.5 от приложение 30A. Превозвачите, спедиторите или митническите посредници, които са титуляри на сертификат АЕО, посочен в член 14a, параграф 1, буква б) или в), и се занимават с внос или износ на стоки от името на титуляри на сертификат АЕО, посочен в член 14a, параграф 1, буква б) или в), могат също да подават обобщени декларации за въвеждане или напускане, които да отговарят на ограничените изисквания на данни, изложени в раздел 2.5 от приложение 30A. За да ползват ограничените изисквания за данните, от титуляри на сертификат AEO може да бъде поискано да представят допъл- нителни елементи по данните с цел осигуряване на правилното функциониране на системите, изложени в международните спора- зумения с трети страни, които се отнасят до взаимно признаване на сертификати за упълномощени икономически оператори и мерките, свързани със сигурността.

4. Титулярят на сертификат AEO подлежи на по-малко на брой физически и документални проверки, отколкото останалите иконо- мически оператори. Митническите органи могат да вземат друго решение, когато вземат под внимание някаква специфична опасност или задължения за контрол, изложени в друго законода- телство на Общността. Когато след извършване на анализ на риска компетентният митнически орган все пак избере за допълнителна проверка пратка, обхваната от обобщена декларация за въвеждане или напускане или от митническа декларация, подадена от упъл- номощен икономически оператор, този митнически орган извършва необходимия митнически контрол с предимство. Ако упълномощеният икономически оператор поиска и ако съответният митнически орган е съгласен, тези проверки могат да бъдат извършвани на място, различно от мястото на съответното митническо учреждение.

5. Ползите, установени в параграфи 1—4, се полагат на съответния икономически оператор, който предоставя необхо- димите номера на сертификат AEO. Р а з д е л 2 Заявление за сертификат AEO


Член 14в


1. Заявление за сертификат AEO се изготвя в писмена или електронна форма в съответствие с образеца, изложен в приложение 1В.

2. Когато митническият орган установи, че заявлението не съдържа всички изисквани подробности, в рамките на 30 календарни дни от получаването на заявлението митническият орган отправя към икономическия оператор искане да изпрати съответната информация, като представи и основание за своето искане. Сроковете, посочени в член 14л, параграф 1 и член 14о, параграф 2, започват да текат от датата, на която митническият орган получи цялата необходима информация за приемане на заявлението. Митническите органи информират икономическия оператор, че заявлението е прието и съобщават датата, от която започват да текат сроковете.


Член 14г


1. Заявлението се подава до един от следните митнически органи: а) митническия орган на държавата-членка, където се намират основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби, и където се извършват поне част от операциите, обхванати от сертификата AEO;

б) митническия орган на държавата-членка, където са достъпни основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби, в компютърната система на заявителя от компе- тентния митнически орган, като използва информационни технологии и компютърни мрежи, и където се провеждат основните дейности по общото логистично управление на заявителя, и където се извършват поне част от операциите, обхванати от сертификата AEO. Основните отчети на заявителя, посочени в букви а) и б), включват отчети и документация, които дават възможност на митническия орган да проверява и контролира условията и критериите, необходими за получаване на сертификата AEO.

> M29

2. Ако компетентният митнически орган не може да бъде определен по параграф 1, заявлението може да бъде изпратено до един от следните митнически органи: а) митническия орган на държавата-членка, където се намират основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби;

б) митническия орган на държавата-членка, където са достъпни основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби, така както е посочено в параграф 1, буква б) и където се провеждат дейностите по общото логистично упра- вление на заявителя.

3. Ако част от съответните счетоводни документи и доку- ментация се държат в държава-членка, различна от държавата- членка на митническия орган, до който е подадено заявлението съгласно параграф 1 или 2, заявителят надлежно попълва клетки 13, 16, 17 и 18 от формуляра на заявлението, изложен в приложение 1В.

4. Ако заявителят поддържа складово съоръжение или други помещения на територията на държава-членка, различна от държавата-членка на митническия орган, до който е подадено заявлението съгласно параграф 1 или 2, заявителят предоставя тази информация в клетка 13 от формуляра на заявлението, изложен в приложение 1В, с оглед улесняване проверката на съответните условия в складовата база или другите помещения от страна на митническите органи на тази държава-членка.

5. Консултационната процедура, посочена в член 14м, се прилага в случаите, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член. 6. Заявителят осигурява леснодостъпна централна точка или назовава лице за контакт от администрацията на заявителя с оглед митническите органи да разполагат с цялата информация, необходима за доказване на съответствието с изискванията за издаване на сертификата AEO.

7. Доколкото е възможно, заявителите подават необходимите данни до митническите органи по електронен път.


Член 14д


Държавите-членки предават на Комисията списък със своите компетентни органи, пред които следва да бъдат подадени заявления, както и всякакви последващи промени по тях. Комисията изпраща тази информация до останалите държави- членки или я прави достъпна в Интернет. Тези органи действат също като митнически органи за издаване на сертификати AEO.


Член 14е


Заявлението не се приема в следните случаи: а) заявлението на отговаря на изискванията от членове 14в и 14 г;

б) заявителят е бил осъден за тежко престъпление, свързано със стопанската дейност на заявителя, или е в производство по несъ- стоятелност, когато подава заявлението;

в) заявителят има законен представител по митническите въпроси, който е бил осъден за тежко престъпление, свързано с нарушение на митническите правила и свързано с неговата дейност като законен представител;


> M29

г) заявлението е подадено в рамките на три години след прекратя- ването на сертификата AEO съгласно член 14х, параграф 4.


Р а з д е л 3

Условия и критерии за издаване на сертификат AEO


Член 14ж


Заявителят не е необходимо да е установен на митническата територия на Общността в следните случаи: а) в случаите, в които международно споразумение между Общността и трета страна, в която е установен икономическият оператор, предвижда взаимното признаване на сертификатите AEO и уточнява административните договорености за извършване на съответния контрол от името на митническия орган на държавата-членка, ако се изисква;

б) когато заявлението за издаване на сертификат AEO, посочено в член 14a, параграф 1, буква б), е подадено от въздухоплавателно или корабно дружество, което не е установено в Общността, но има регионално представителство там и вече ползва опростените процедури, установени в член 324д, 445 или 448. В случая, посочен в първия параграф, буква б), се смята, че заявителят отговаря на условията, изложени в членове 14з, 14и и 14й, но се изисква да отговоря и на условието, определено в член 14к, параграф 2.


Член 14з


1. Отчетът за съответствие с митническите изисквания, посочени в член 5a, параграф 2, първо тире от Кодекса, се смята за съответстващ, ако през последните три години, които предшестват подаването на заявлението, никакво сериозно нарушение или повторни нарушения на митническите правила не са допускани от някое от следните лица: а) заявителя;

б) лицата, отговорни за дружеството заявител или тези, които осъществяват контрол над неговото управление;

в) ако е приложимо, законният представител на заявителя в митни- ческата област;

г) лицето, отговорно в дружеството заявител в митническата област. Отчетът за съответствие с митническите изисквания, все пак, може да се смята за уместен, ако компетентният митнически орган реши, че някое нарушение е маловажно по отношение на броя или размера на митническите операции и че същото не поражда съмнения относно добросъвестността на заявителя.

2. Ако лицата, които осъществяват контрол над дружеството на заявителя, са установени или имат местопребиваване в трета страна, митническите органи оценяват тяхното съответствие с митническите изисквания въз основа на документите и инфор- мацията, с които разполагат.

3. Ако заявителят е установен за по-малко от три години, митни- ческите органи оценяват неговото съответствие с митническите изисквания въз основа на отчетите и информацията, с които разполагат.


> M29


Член 14и


За да се даде възможност митническите органи да установят, че заявителят разполага със задоволителна система за управление на търговски и, когато е уместно, на транспортни отчети, както е посочено в член 5a, параграф 2, второ тире от Кодекса, заявителят изпълнява следните изисквания: а) да води счетоводна система, която да отговаря на общоприетите счетоводни принципи, прилагани в държавата-членка, където се води счетоводството, и която би улеснила митническия контрол, основан на одита;

б) да позволява на митническия орган физически или електронен достъп до неговите митнически и, когато е уместно, транс- портни отчети;

в) да разполага с логистична система, която да прави разлика между стоки от Общността и извън Общността;

г) да разполага с административна организация, която да съответства на вида и размера на търговската дейност и която да е подходяща за управлението на стоковите потоци и да разполага с вътрешна система за контрол, която да е в състояние да открива незаконни или неправилни транзакции;

д) където е приложимо, да разполага със задоволителни процедури за използване на лицензии и разрешения, свързани с мерките по търговската политика или с търговията със земеделски продукти;

е) да разполага със задоволителни процедури за архивиране на отчетите и информацията на дружеството, както и за защита срещу загуба на информация;

ж) да гарантира, че служителите са уведомени относно необходи- мостта от информиране на митническите органи при откриване на трудности по съответствието и установяване на подходящи контакти за информиране на митническите органи в такива случаи;

з) да разполага с подходящи мерки за сигурност на информа- ционните технологии, за да защитава компютърната система на заявителя срещу всякаква неразрешена намеса и за обезпе- чаване документацията на заявителя. От заявител, поискал издаване на сертификата AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква б), не се изисква да отговаря на изискването, установено в настоящия член, първи параграф, буква в).


Член 14й


1. Условието, свързано с финансовата платежоспособност на заявителя, посочена в член 5a, параграф 2, трето тире от Кодекса, се смята за спазено, ако неговата платежоспособност може да бъде доказана за периода, който обхваща последните три години. За целите на настоящия член под финансова платежоспособност се разбира добро финансово състояние, което да е достатъчно за изпълнение на ангажиментите на заявителя, като се вземат под внимание характеристиките на предмета на търговската дейност.

2. Ако заявителят е установен за период, по-кратък от три години, неговата финансова платежоспособност се разглежда въз основа на наличните отчети и информация.


> M29


Член 14к


1. Стандартите за сигурност и безопасност на заявителя, посочени в член 5a, параграф 2, четвърто тире от Кодекса, се смятат за подходящи, ако са спазени следните условия: а) сградите, които ще се използват във връзка с операциите, обхванати от сертификата, са изградени с материали, които да ги предпазват от незаконно въвеждане и осигуряват защита срещу незаконно проникване;

б) взети са подходящи мерки за контрол на достъпа за предотвра- тяване на неразрешен достъп до зони за товарене, товарни докове и карго зони;

в) мерките за обработка на стоки включват защита срещу въвеж- дането, размяната или загубата на някакъв материал и подправяне на товарните единици;

г) където е приложимо, са налице процедури за обработка на лицензии за внос и/или износ, свързани със забрани и огра- ничения, и за разграничаване на такива стоки от други стоки;

д) заявителят е изпълнил мерки, които позволяват ясното иденти- фициране на неговите търговски партньори с цел осигуряване на международната верига за доставки;

е) доколкото позволява законодателството, заявителят провежда проучвания на сигурността на бъдещите кандидати за чувствителни позиции, свързани с безопасността, и провежда периодични проверки на досиетата им;

ж) заявителят гарантира, че съответният персонал активно участва в програми за обезпечаване на сигурността.

2. Ако въздухоплавателно или корабно дружество, което не е установено в Общността, но разполага с регионално представи- телство в Общността и ползва опростените процедури, установени в член 324д, 445 или 448, подаде заявление за сертификат AEO, посочено в член 14a, параграф 1, буква б), то следва да отговаря на едно от следните условия: а) да е титуляр на международно признат сертификат за сигурност и/или безопасност, издаден въз основа на международни конвенции, регулиращи съответните транспортни сектори;

б) да е правоспособен представител, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1.), и да отговаря на изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията (ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 9.);

в) да е титуляр на сертификат, издаден в страна извън митни- ческата територия на Общността; когато е сключено двустранно споразумение между Общността и третата страна, се предвижда приемането на сертификата в съответствие с условията, уста- новени в споменатото споразумение. Ако въздухоплавателното или корабното дружество е титуляр на сертификат, посочен в буква а) от настоящия параграф, то отговаря на критериите, установени в параграф 1. Митническият орган на издаване смята критериите, установени в параграф 1, за спазени в такава степен, че критериите за издаване на международен сертификат са идентични или съответстват на посочените в параграф 1.

3. Ако заявителят е установен в Общността и е правоспособен представител, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2320/2002, и отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 622/2003, критериите, установени в параграф 1, се смятат за > M29 спазени по отношение на помещенията, за които икономическият оператор е получил статута на правоспособен представител.

4. Ако заявителят, установен в Общността, е титуляр на между- народно признат сертификат за сигурност и/или безопасност, издаден въз основа на международни конвенции, на европейски сертификат за сигурност и/или безопасност, издаден на базата на законодателството на Общността, на международен стандарт на Международната организация по стандартизация или на евро- пейски стандарт на Европейските организации по стандартизация, критериите, предвидени в параграф 1, се смятат за спазени в степента, в която критериите за издаване на тези сертификати са идентични или съответстват на установени в настоящия регламент.


Р а з д е л 4


Процедура за издаване на сертификати AEO


Член 14л

1. Издаващият митнически орган съобщава за заявлението на митническите органи на всички други държави-членки в рамките на пет работни дни, които започват от датата на получаване на заявлението в съответствие с член 14в, като се използва комуника- ционната система, посочена в член 14ч.


2. Когато митническият орган на някоя друга държави-членки разполага със съответната информация, която би препятствала предоставянето на такъв сертификат, тя предава тази информация на издаващия митнически орган в срок 35 календарни дни от датата на съобщението, предвидено в параграф 1, като използва комуни- кационната система, посочена в член 14ч.


Член 14м

1. Консултирането между митническите органи на държавите- членки е задължително, ако проверката на един или повече критерии, установени в членове от 14ж до 14к, не може да бъде извършена от издаващия митнически орган поради липса на информация или поради невъзможност да бъде проверена. В такива случаи митническите органи на държавите-членки провеждат консултацията в срок до 60 календарни дни от датата на предаване на информацията от страна на издаващия митнически орган с цел да се даде възможност за издаване на сертификата AEO или за отхвърляне заявлението в сроковете, изложени в член 14о, параграф 2. Ако митническият орган, с който се провежда консултацията, не успее да даде отговор в срок 60 календарни дни, митническият орган, който е поискал консултацията, може да прецени на отго- ворността на митническия орган, от който е поискана консул- тацията, че критериите, по които е възникнал въпросът за консул- тацията, са спазени. Този срок може да бъде продължен, ако заявителят извършва промени с цел да отговори на тези критерии и съобщи за тях на митническия орган, от който е поискана консул- тацията или който е поискал консултацията.

2. Когато след проверката, предвидена в член 14н, митническият орган, от който е поискана консултацията, установи, че заявителят не отговаря на един или повече критерии, надлежно документи- раните резултати се изпращат до издаващия митнически орган, който отхвърля заявлението. Прилага се член 14о, параграфи 4, 5 и 6.


> M29


Член 14н


1. Издаващият митнически орган проучва спазването на условията и критериите за издаване на сертификат, описани в членове 14ж—14к. Проверката на критериите, установени в член 14к, се извършва за всички помещения, които са свързани с митни- ческите дейности на заявителя. Проверката и резултатите от нея се документират от митническия орган. Когато поради твърде големия брой на помещенията срокът за издаване на сертификат не позволява проверяването на всички помещения, свързани с митнически дейности, но митническият орган няма съмнения, че заявителят поддържа корпоративните стандарти за сигурност, които обикновено се използват за всички негови помещения, той може да реши да провери само предста- вителна част от тези помещения.

2. Издаващият митнически орган може да приеме заключенията, предадени му от експерт в съответните области, посочени в членове 14и, 14й и 14к, по отношение на условията и критериите, посочени в съответните членове. Експертът не следва да е свързан със заявителя.


Член 14о

1. Издаващият митнически орган издава сертификат AEO в съот- ветствие с образеца, изложен в приложение 1Г.

> M37


2. Митническият орган издава сертификат АЕО или отхвърля заявлението в срок 120 календарни дни от датата на получаване на заявлението в съответствие с член 14в. Когато митническият орган не е в състояние да спази крайния срок, този срок може да бъде продължен с още 60 календарни дни. В тези случаи преди изтичането на срока от 120 календарни дни митническият орган информира заявителя относно причините за продължаването.

> M29

3. Срокът, предвиден в първото изречение от параграф 2, може да бъде удължен, ако по време на проучването на критериите заявителят извършва промени с цел да отговори на тези критерии и съобщи за тях на компетентния орган.

4. Когато резултатът от проверката, извършена в съответствие с членове 14л, 14м и 14н, е вероятно да доведе до отхвърляне на заявлението, издаващият митнически орган съобщава за заклю- ченията на заявителя и му предоставя възможност за отговор в срок 30 календарни дни, преди да отхвърли заявлението. Срокът, установени в първото изречение от параграф 2, съответно се отменя.

5. Отхвърлянето на заявление не води до автоматична отмяна на което и да е съществуващо разрешение, издадено според митни- ческите правила.

6. Ако заявлението е отхвърлено, митническият орган информира заявителя за основанията за взетото решение. Решението за отхвърляне на заявление се съобщава на заявителя в сроковете, установени в параграфи 2, 3 и 4.


Член 14п


Издаващият митнически орган в рамките на пет работни дни информира митническите органи на останалите държави-членки за издаването на сертификат AEO, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч. Информацията се предава и в рамките на същият срок, ако заявлението е отхвърлено.


> M29


ГЛАВА 2

Правно действие на сертификати AEO


Р а з д е л 1


Общи разпоредби

Член 14р

1. Сертификатът AEO влиза в сила на десетия работен ден след датата на неговото издаване.

2. Сертификатът AEO се признава във всички държави-членки.

3. Срокът на валидност на сертификата AEO е неограничен.

4. Митническите органи наблюдават и контролират спазването на условията и критериите, които упълномощеният икономически оператор следва да спазва.

5. Преразглеждане на условията и критериите се извършва от издаващия митнически орган в следните случаи:

а) по-важни промени в съответното законодателство на Общността;

б) основателни признаци, че съответните условия и критерии вече не се спазват от упълномощения икономически оператор. В случай че сертификат AEO е издаден на заявител, установен от по-малко от три години, ще се извърши строг мониторинг през първата година след издаването. Прилага се член 14н, параграф 2. Резултатите от преразглеждането се предоставят на митническите органи на всички държави-членки, като се използва комуника- ционната система, посочена в член 14ч. Р а з д е л 2 Прекратяване на статута на упълномощен икономически оператор


Член 14с

1. Статутът на упълномощен икономически оператор се прекратява от издаващия митнически орган в следните случаи: а) в случай на откриване на неспазване на условията или критериите за сертификата AEO;

б) митническите органи имат достатъчно основания, за да смятат, че упълномощеният икономически оператор е извършил деяния, които водят до наказателна процедура и са свързани с нарушение на митническите правила. При това, в случая, посочен в първата алинея, буква б), митни- ческият орган може да реши да не прекратява статута на упъл- номощен икономически оператор, ако сметне, че нарушението е маловажно по отношение на броя или размера на митническите операции и че същото не поражда основания за съмнения в добро- съвестността на заявителя. Преди да вземат решение, митническите органи съобщават за своите заключения на засегнатия икономически оператор. Засег- натият икономически оператор има право да поправи и/или да изрази своята гледна точка в срок до 30 календарни дни от датата на съобщението. При това, когато естеството или нивото на заплаха за сигурността и безопасността на гражданите, за общественото здраве или околната среда го изисква, прекратяването влиза в сила незабавно. Митни- ческият орган, прекратил сертификат, незабавно информира митни- ческите органи на останалите държави-членки, като използва кому- никационната система, посочена в член 14ч, с цел да им даде възможност да предприемат необходимите действия.

2. Ако титулярят на сертификат AEO не регулира ситуацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква а), в срок до 30 календарни дни, посочен в параграф 1, трета алинея, компе- тентният митнически орган нотифицира засегнатия икономически оператор, че статутът на упълномощен икономически оператор е прекратен за период от 30 календарни дни, за да даде възможност на икономическия оператор да предприеме изискваните мерки за регулиране на ситуацията. Нотификацията се изпраща и на митни- ческите органи на останалите държави-членки, като се използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

3. Ако титулярят на сертификат AEO е извършил деяние, посочено в параграф 1, първа алинея, буква б), издаващият митнически орган прекратява статута на упълномощен иконо- мически оператор за периода, през който тече съдебната процедура. Той нотифицира титуляря на нотификацията за това последствие. Нотификация се изпраща и на митническите органи на останалите държави-членки, като се използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

4. Когато засегнатият икономически оператор не е бил в състояние да регулира ситуацията в рамките на 30 календарни дни, но може да приведе доказателство, че условията могат да бъдат спазени, ако периодът на прекратяване бъде продължен, издаващият митнически орган прекратява статута на упълномощен икономически оператор с още 30 календарни дни.


Член 14т

1. Прекратяването не оказва влияние върху митническа процедура, която е започнала преди датата на прекратяването и все още не е завършена.

2. Прекратяването не оказва влияние автоматично върху всяко разрешение, което е било предоставено без позоваване на сертификат AEO, освен ако причините за прекратяването също имат връзка с това разрешение.

3. Прекратяването не оказва влияние автоматично на всяко разрешение за използване на опростени митнически процедури, което е издадено въз основа на сертификат AEO и за което условията все още са изпълнени.

4. В случая на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква в), ако засегнатият икономически оператор не успее да изпълни само условията, установени в член 14к, статутът на упъл- номощен икономически оператор се прекратява частично и нов сертификат AEO може да бъде издаден по негово искане съгласно посоченото в член 14a, параграф 1, буква а).


Член 14у


1. Когато съответният икономически оператор, в изпълнение на изискванията на митническите органи, е предприел необходимите мерки за спазване на условията и критериите, на които следва да отговаря упълномощен икономически оператор, издаващият митнически орган оттегля прекратяването и информира съответния икономически оператор и митническите органи от останалите държави-членки. Прекратяването може да бъде оттеглено преди изтичането на срока, установен в член 14с, параграф 2 или 4. При положението, посочено в член 14т, параграф 4, митническият орган, прекратил сертификат, възстановява прекратения сертификат. Впоследствие отменя сертификата AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а).

2. Ако съответният икономически оператор не предприеме необходимите мерки в рамките на срока на отменяне, предвиден в член 14с, параграф 2 или 4, издаващият митнически орган отменя сертификата AEO и незабавно нотифицира митническите органи от останалите държави-членки, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч. При положението, посочено в член 14т, параграф 4, оригиналният сертификат се отменя и само новият сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а), е валиден.


Член 14ф

1. Когато упълномощен икономически оператор временно не е в състояние да спази нито един от критериите, установени в член 14a, той може да поиска прекратяване на статута на упълномощен икономически оператор. В такъв случай упълномощеният иконо- мически оператор нотифицира издаващия митнически орган, като посочва датата, към която ще бъде в състояние отново да спази критериите. Той също нотифицира издаващия митнически орган за всички планирани мерки и тяхната продължителност. Нотифицираният митнически орган изпраща нотификацията до митническите органи на останалите държави-членки, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

2. Ако упълномощеният икономически оператор не успее да регулира ситуацията в рамките на установения срок в неговата нотификация, издаващият митнически орган може да даде разумно продължение, при условие че упълномощеният иконо- мически оператор е действал добросъвестно. За настоящото продължение се нотифицират митническите органи на останалите държави-членки, като се използва комуникационната система, посочена в член 14ч. Във всички останали случаи сертификатът AEO се отменя, а изда- ващият митнически орган незабавно нотифицира митническите органи на останалите държави-членки, като използва комуника- ционната система, посочена в член 14ч.

3. Ако изискваните мерки не са взети в рамките на периода на прекратяване, се прилага член 14х. Р а з д е л 3 Отмяна на сертификат AEO

Член 14х 1. Сертификатът AEO се отменя от издаващия митнически орган в следните случаи: а) когато упълномощеният икономически оператор не успее да предприеме мерките, посочени в член 14у, параграф 1;

б) когато упълномощеният икономически оператор е допуснал сериозни нарушения, свързани с митническите правила, и вече няма право на обжалване;

> M29 в) когато упълномощеният икономически оператор не успее да вземе необходимите мерки по време на периода на прекратя- ването, посочен в член 14ф;

г) при поискване на упълномощения икономически оператор. При това, в случая, упоменат в буква б), митническият орган може да реши да не отменя сертификата AEO, ако сметне, че нару- шението е маловажно по отношение на броя или размера на митни- ческите операции и че то не поражда съмнения в добросъвест- ността на упълномощения икономически оператор.

2. Отмяната влиза в сила в деня след нейното нотифициране. В случай на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква в), когато засегнатият икономически оператор не успее да изпълни единствено условията от член 14к, сертификатът се отменя от издаващия митнически орган и нов сертификат AEO се издава съгласно посоченото в член 14a, параграф 1, буква а).

3. Издаващият митнически орган незабавно информира митни- ческите органи на останалите държави-членки за прекратяването на сертификат AEO, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

4. Освен случаите на отмяна, посочени в параграф 1, букви в) и г), на икономическия оператор не се позволява да подава ново заявление за сертификат AEO в рамките на три години от датата на отмяна.


ГЛАВА 3


Обмен на информация

Член 14ц

1. Упълномощеният икономически оператор информира издаващия митнически орган за всички фактори, които възникват след предоставянето на сертификата и които могат да повлияят на неговото продължаване или съдържание.

2. Цялата съответна информация на разположение на издаващия митнически орган се предоставя на митническите органи на оста- налите държави-членки, където упълномощеният икономически оператор извършва митнически дейности.

3. Ако митнически орган отмени специфично разрешение, предоставено на упълномощен икономически оператор, въз основа на негов сертификат AEO, за използване на конкретна опростена митническа процедура съгласно предвиденото в членове 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a и 313б, 324a, 324д, 372, 454a, 912ж, той нотифицира митническия орган, който е издал сертификата AEO.


Член 14ч


1. Електронна информационна и комуникационна система, дефи- нирана от Комисията и митническите органи по взаимно спора- зумение помежду им, се използва за информационния и комуника- ционния процес между митническите органи и за информиране на Комисията и икономическите оператори.

2. Като използват системата, посочена в параграф 1, Комисията и митническите органи съхраняват и имат достъп до следната информация:

а) предадените по електронен път данни за заявленията;

> M29


б) сертификатите за упълномощени икономически оператори, а където е уместно, за тяхната промяна, отмяна или прекратяване статута на упълномощен икономически оператор;

в) всякаква друга важна информация.

3. Издаващият митнически орган нотифицира учрежденията за анализ на риска в своята собствена държава-членка относно предоставянето, изменението, отмяната на сертификат AEO и прекратяването на статута на упълномощен икономически оператор. Той също информира всички органи на издаване от оста- налите държави-членки.

4. Списъкът с упълномощените икономически оператори може да се публикува от Комисията в Интернет с предварителното съгласие на засегнатия упълномощен икономически оператор. Този списък се актуализира.

> M18ДЯЛ IV


ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ


Глава 1


Непреференциален произход


Раздел 1


Обработка или преработка, придаваща произход


Член 35


Тази глава изброява обработката или преработката на текстил и текстилни произведения, спадащи към Дял ХI на комбинираната номенклатура и за някои други произведения освен текстил и текстилни произведения, които се смятат за изпълняващи критериите на член 24 от Кодекса и придаващи на съответното произведение произход от страната, в която са извършени.


"Страна" означава или трета страна или страна от Общността.


Подраздел 1


Текстил и текстилни произведения,

спадащи към Дял ХI на

комбинираната номенклатура


Член 36


За текстил и текстилни произведения, спадащи към раздел ХI на комбинираната номенклатура, завършеният процес, описан в член 37, се смята за обработка или преработка, придаваща произход в смисъла на член 24 на Кодекса.


Член 37


Обработка или преработка, в резултат на която получените произведения получават тарифно класиране под позиция от комбинираната номенклатура, различна от онези на различните използвани изходни материали без произход се смята за завършен процес.


Обаче за произведенията, отразени в Приложение 10, само конкретните операции, описани в графа 3 на Приложението във връзка с всяко получено произведение са смятат за завършени, независимо дали са свързани с промяна в позицията или не.


Методът за прилагане на правилата в Приложение 10 е описан в уводните бележки към Приложение 9.


Член 38


За целите на предишния член като недостатъчна обработка или преработка за придобиване статут на стоки с произход независимо дали се сменя позицията или не, се смятат:


(а) манипулациите за осигуряване запазването на стоките в добро състояние по време на транспорта и складирането им / проветряване, разстилане, сушене, отстраняване на повредени части и подобни операции;


(б) прости операции като отстраняване на прах, пресяване или сортиране, подреждане, събиране на чифтове (включително комплектоване), измиване и нарязване;


(в)(1) промени в опаковката и разкомплектоване и събиране на пратките;

(2) просто поставяне в торбички, сандъци, кутии, поставяне върху картони или табла и пр. и други прости операции за опаковане;


(г) прикрепяне на знаци, етикети или други подобни обозначения върху стоките или техните опаковки;


(д) просто събиране на части от стоките, за да се получи завършена стока;


(е) комбинация от две или повече операции, отразени в точки (а) до (д).


Подраздел 2

Продукти извън текстил и текстилни артикули,

спадащи към Раздел IХ на Комбинираната номенклатура


Член 39


В случай на добити произведения, включени в Приложение 11, обработката или преработката, изброена в графа 3 на Приложението се смята като процес или операция, придаваща произход според член 24 от Кодекса.

Методът за прилагане на правилата от Приложение 11 е описан в уводните бележки към Приложение 9.


Подраздел 3

Общи разпоредби за всички произведения


Член 40


Когато списъците в Приложения 10 и 11 предвиждат придобиване на произход, ако стойността на материалите без произход не надвишават определен процент от цената "франко завода" на полученото произведение, този процент се изчислява както следва:


-"стойност" означава МОС в момента на вноса на използваните материали без произход или, ако тя не е известна и не може да се установи - първата цена, която може да се установи, че е платена за тези материали в страната на преработката;


-"цена франко завода" означава цената "франко завода" на полученото произведение минус всякакви вътрешни данъци, които се връщат или могат да бъдат върнати, когато това произведение се изнесе;


-"цена, придобита в резултат на комплектоване" означава увеличението на стойността в резултат на самия комплект заедно с операции за довършване и проверка, както и от включването на каквито и да е части, произхождащи от страната, където са извършени въпросните операции, включително печалбата и общите разходи, направени в тази страна в резултат на операциите.


Раздел 2

Прилагане на разпоредбите за резервните части


Член 41


>M1

1. Принадлежности, резервни части или инструменти, доставяни с някаква част от оборудване, машина, апарат или моторно превозно средство, които представляват част от неговото стандартно оборудване, се приемат със същия произход, както и въпросната част от оборудване, машина, апарат или моторно превозно средство.

>M1 2. < Съществени резервни части, които се използват с което и да е съоръжение, машина, апарат или превозно средство, пропуснати в свободен оборот или предварително изнесени, се смята, че имат същия произход като съответното съоръжение, машина, апарат или превозно средство, ако са изпълнени условията, поставени в настоящия раздел.


Член 42

Предположението за произход, отразено в предишния член се приема само:

— ако това е необходимо за внасяне в страната на получателя,

— ако включването на споменатата съществена резервна част в съответното съоръжение, машина, апарат или превозно средство на етапа на производството не би попречило на същото съоръжение, машина, апарат или превозно средство да получи произход от Общността или от страната на производството.


Член 43

За целите на член 41:

а) „съоръжение, машина, апарат или превозно средство“ означава стоки, включени в дялове ХVI, ХVII и ХVIII на Комбинираната номенклатура;

б) „съществени резервни части“ означава части, които са:

— компоненти, без които не може да се осигури правилното действие на стоките, изброени в буква а), допуснати за свободно обращение или изнесени предварително,

— характерни са за споменатите стоки, и


Член 44


Когато пред компетентните власти или упълномощените служби на държавите - членки се подаде молба за сертификат за произход за съществени резервни части в смисъла на член 41, клетка №6 /номер на позицията, маркировка, номерация, брой и вид колети, описание на стоките/ на сертификата и молбата, която се отнася до нея, трябва да включва декларация от заинтересуваното лице, че описаните стоки са предназначени за нормалното поддържане на съоръжение, машина, апарат или превозно средство, изнесени преди това, заедно с точните данни за споменатото съоръжение, машина, апарат или превозно средство.


Ако е възможно, заинтересуваното лице трябва също така да даде подробности за сертификата за произход /от кого е издаден, номер и дата/, с което е било изнесено съответното съоръжение, машина, апарат или превозно средство, за чиято поддръжка са предназначени частите.


Член 45


Когато трябва да се докаже произходът на съществени резервни части в смисъл на член 41 за пропускането им в свободно обръщение в Общността посредством представяне на сертификат за произход, сертификатът трябва да включва данните, отразени в член 44.


Член 46


За да осигурят прилагането на правилата от настоящия раздел, компетентните власти в страните - членки могат да изискват допълнителни доказателства, по-специално:


-представяне на фактурата или копие от фактурата за съоръжението, машината, апарата или превозното средство, което е било пропуснато за свободно обръщение или е било предварително изнесено;


-договора или копие от договора, или какъвто и да е друг документ, показващ, че доставката е извършена като част от обикновеното сервизно поддържане.


Раздел 3

Прилагане на разпоредбите по

сертификатите за произход


Подраздел 1

Разпоредби за универсалните

сертификати за произход


Член 47


Когато произходът на една стока трябва да се докаже при вноса й чрез представяне на сертификат за произход, същият трябва да отговаря на следните условия:


(а) да бъде издаден от благонадежден орган или служба, надлежно упълномощена за целта от страната на издаването;


(б) да съдържа всички необходими данни за идентифициране на произведението, за което се отнася, по-специално:


- брой и вид на колетите, тяхната маркировка и номерация,


-вида на произведението,


-бруто и нето теглото на произведението. Тези данни могат да бъдат заместени от други като обем, когато стоката подлежи на значителни промени в теглото по време на транспорта или когато теглото й не може да се установи, или когато това са обичайните мерни единици,


-име на изпращача.


(в) документът трябва да удостоверява недвусмислено, че произведението, за което се отнася, притежава произход от определена страна.


Член 48


1. Сертификатът за произход, издаден от компетентните органи или упълномощените служби на държавата - членка, трябва да отговаря на условията, установени от член 47 (а) и (б).


2. Сертификатите и молбите за тяхното издаване трябва да се попълнят на формуляри, отговарящи на образците в Приложение 12.


3. Тези сертификати за произход трябва да удостоверяват, че стоките имат произход от Общността. Обаче, ако се изисква от условията на експортната търговия, те могат да удостоверя-ват, че стоките имат произход от определена държава - членка.


Ако условията на член 24 от Кодекса са изпълнени само в резултат на серия от операции или процеси, извършвани в различни страни - членки, стоките могат да бъдат освидетелствани само като стоки с произход от Общността.


Член 49


Сертификат за произход се издава срещу писмена молба от заинтересуваното лице.


При особени обстоятелства, особено когато молителят извършва редовен износ, държавите - членки могат да решат да не изискват молба за всяка експортна операция при условия, че се спазват разпоредбите по отношение на произхода на стоките.


Ако търговските обичаи изискват, сертификатът за произход може да се издава в един или повече екземпляри.


Копията се издават на формуляри, които отговарят на образците в Приложение 12.


Член 50


1. Сертификатите имат размери 210 х 297 мм. Допуска се отклонение до 5 мм в минус или 8 мм в плюс по дължина. Използваната хартия трябва да бъде бяла, холцфрай, обработена за писане и да тежи най-малко 64 г./кв.м. или когато се използва хартия за въздушна поща - между 25 и 30 г./кв.м. Хартията трябва да има воден знак във вид на непрекъснати преплетени вълнообразни линии, нанесени с цвят сепия, за да се попречи на опитите за фалшификация с механични или химически средства.


2. Формулярът на молбата трябва да бъде отпечатан на официалния или на един или повече от официалните езици на изнасящата държава - членка. Формулярът на сертификата за произход трябва да бъде отпечатан на един или повече от официалните езици на Общността или, в зависимост от търговската практика и изисквания - на някой друг език.


3. Държавите - членки могат да си запазят правото да отпечатват сертификатите за произход по одобрени образци. В такъв случай на всеки сертификат трябва да има бележка за това одобрение. На всеки формуляр на сертификат за произход трябва да е нанесено името и адресът на печатницата или знак, по който може да бъде установен печатарят. Той трябва също да има сериен номер, отпечатан или нанесен допълнително, по който да бъде идентифициран.


Член 51


Формулярът на молбата и сертификатът за произход трябва да бъдат попълнени на машина или на ръка с печатни букви, по един и същ начин, на един от официалните езици на Общността или, в зависимост от търговската практика и обичаи - на някой друг език.


Член 52


Всеки оригинален сертификат, посочен в член 48, трябва да носи сериен номер, по който може да бъде идентифициран. Молбата за сертификата и всички екземпляри на сертификата трябва да носят един и същи номер.


В допълнение, компетентните власти или упълномощени служби на държавите - членки могат да номерират тези документи по реда на издаването им.


Член 53


Компетентните власти на държавите - членки решават дали и какви допълнителни данни трябва да се вписват в молбата. Подобни допълнителни данни трябва да се ограничават до стриктен минимум.


Всяка държава - членка трябва да информира Комисията за разпоредбите, които прилага въз основа на предходния абзац. Комисията незабавно разпространява тази информация до останалите държави - членки.


Член 54


Компетентните власти или упълномощените служби на държавите - членки, които издават сертификати за произход, трябва да съхраняват молбите най-малко две години.

Могат да се съхраняват и копия от молбите, ако имат същата доказателствена сила съгласно законите на съответната държава - членка.


Подраздел 2


Специални разпоредби за сертификатите за произход

на някои селскостопански произведения, предмет на

специални вносни споразумения


Член 55


Членове 56 до 65 определят условията за използване на сертификатите да произход на селскостопански произведения с произход от трети страни, за които са установени специални непреференциални вносни споразумения, доколкото тези споразумения се отнасят до следващите разпоредби.


(a) Сертификати за произход


Член 56


1. Сертификатите за произход на селскостопански произведения с произход от трети страни, за които са установени специални непреференциални вносни споразумения, трябва да бъдат издадени на формуляр по образеца в Приложение 13.


2. Тези сертификати се издават от компетентните правителствени власти на съответните трети страни, наричани по-долу издаващи власти, ако произведенията, за които се отнасят сертификатите, могат да се смятат за произведения с произход от тези страни в смисъла на валидните правила в Общността.


3. Тези сертификати трябва да удостоверяват цялата необходима информация, предвидена в законодателството на Общността по отношение на специалните вносни споразумения, цитирани в член 55.


4. Без да отменя конкретните разпоредби на специалните вносни споразумения, визирани в член 55, срокът за валидност на сертификатите за произход е десет месеца от датата на издаването от издаващите власти.


Член 57


1. Сертификатите за произход, изготвени в съответствие с разпоредбите на настоящата подраздел, се състоят от единичен лист, идентифициран с думата "оригинал" до заглавието на документа.


Ако са необходими допълнителни копия, те трябва да носят обозначението "копие" до заглавието на документа.


2. Компетентните власти на Общността трябва да приемат като валиден само оригинала на сертификата за произход


Член 58


1. Сертификатът за произход е с размер 210 х 297 мм. Допуска се отклонение до 8 мм в плюс или 5 мм в минус по дължина. Използваната хартия трябва да бъде бяла, холцфрай, обработена за писане и да тежи най-малко 40 гр/кв.м. На лицевата си страна хартията трябва да има жълт воден знак във вид на непрекъснати преплетени вълнообразни линии, за да се попречи на опитите за фалшификация с механични или химически средства.


2. Сертификатите трябва да бъде отпечатани и попълнени на един от официалните езици на Общността


Член 59


1. Сертификатът трябва да бъде попълнен на машина или с помощта на механична система за обработка на данни или с подобна процедура.


2. Данните не бива да се изтриват или поправят чрез заместване. Всяка поправка се извършва чрез зачеркване на погрешния запис и, ако е необходимо, добавяне на верните данни. Подобни поправки трябва да бъдат парафирани от лицето, което ги е извършило и заверени от издаващите власти.


Член 60


1. Клетка 5 на сертификатите за произход, издадени в съответствие с членове 56 до 59 трябва да съдържат допълнителните данни, необходими за прилагането на специалните вносни споразумения, на които се позовават, както е указано в член 56 (3).


2. Неизползваното пространство в клетки 5,6 и 7 се зачерква по такъв начин, че нищо да не може да се прибави допълнително.


Член 61


Всеки сертификат за произход трябва да носи сериен номер, напечатан или не, по който да може да бъде идентифициран, и да бъде подпечатан от издаващите власти и подписан от упълномощеното за целта лице или лица.


Сертификатът се издава, когато произведенията, за които се отнася, се изнасят, като издаващите власти запазват копие от всеки издаден сертификат.


Член 62


По изключение сертификатите за произход, споменати по-горе, могат да се издадат след износа на произведенията, за които се отнасят, когато не издаването им по време на износа се дължи на случайна грешка, пропуск или на особени обстоятелства.


Издаващите власти нямат право да издават допълнително сертификати за произход, предвидени в членове 56 до 61, преди да проверят дали данните в молбата на износителя отговарят на данните в документацията по износа.


Допълнително издадените сертификати трябва имат в клетка "Забележки" текста "Допълнително издаден" на един от официалните езици на Общността.

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfolgende,

- Nachtraglich ausgestellt,

- Issued retrospectively,

- Delivre a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

>M30

— издаден впоследствие,


(б) Административно сътрудничество


Член 63


1. Когато специалните вносни споразумения за определени селскостопански произведения предвиждат използването на сертификати за произход, посочени в членове 56 до 62, правото да се използват такива споразумения подлежи на изработването на процедура за административно сътрудничество, освен ако самите споразумения предвиждат друго.


За целта заинтересуваните трети страни трябва да изпратят до Комисията на ЕО:


- имената и адресите на издаващите власти за сертификати за произход, придружени от образци на печатите, използвани от споменатите власти;


- имената и адресите на правителствените органи, към които трябва да се отправят исканията за последваща проверка на сертификатите за произход, предвидени в член 64 по-долу.


Комисията разпространява горната информация до компетентните органи на държавите - членки.


2. Когато въпросните трети страни не изпратят на Комисията информацията, посочена в параграф 1, компетентните власти в Общността отказват право на ползване на специалните споразумения за внос.


Член 64


1. Последващата проверка на сертификатите за произход, посочена в членове 56 до 62, се извършва произволно и когато възникне основателно съмнение по отношение автентичността на сертификата или точността на съдържащата се в него информация.


По въпроси за произхода проверката се извършва по инициатива на митническите власти.


За целите на селскостопанските правила проверката може да се извърши, където е необходимо, от компетентните власти.


2. За целите на параграф 1 компетентните власти в Общността връщат сертификата за произход или копие от него до правителствения орган, определен от страната-износител, като, ако е необходимо, споменава формалните или фактически причини за запитването. Ако е била представена фактура, към върнатия сертификат се прилага оригиналът или копие от фактурата. Властите съобщават получената информация, която подсказва, че данните от сертификата не са точни или че сертификатът не е автентичен.


Ако митническите власти в Общността решат да спрат прилагането на специалните вносни споразумения до получаването на резултатите от проверката, те освобождават продуктите, предмет на такива предпазни мерки, когато сметнат за необходимо.


Член 65


1. Резултатите от последващите проверки се съобщават на компетентните власти в Общността колкото се може по-бързо.


Резултатите трябва да дадат възможност да се установи дали сертификатите за произход, издадени според условията на член 64 важат за действително изнесените стоки и дали последните действително спадат към специалните споразумения за внос.


2. Ако в максималния срок от шест месеца не се получи отговор на искането за последваща проверка, компетентните власти в Общността окончателно отказват да разрешат прилагането на специалните споразумения за внос.


M18

ГЛАВА 2

Преференциален произход


Член 66


За целите на настоящата глава:

а) „производство“ означава всеки вид обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;

б) „материал“ означава всяка съставка, суровина, компонент или част и т.н., използвани при производството на продукта;

в) „продукт“ означава продуктът, който се произвежда, дори когато той е предназначен за последващо използване в друга производствена операция;

г) „стоки“ означава както материали, така и продукти;

д) „митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението от 1994 г. за прилагане на член VII на Общото споразумение за митата и търговията (Споразумение по митническата оценка на СТО);

е) „фабрична цена“ в списъка в приложение 15 означава цената, платена за продукта във фабриката на производителя, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали, намалена с всички вътрешни данъци, които се възстановяват, или могат да бъдат възстановени, когато получения продукт се изнесе;

ж) „стойност на материалите“ в списъка в приложение 15 означава митническата стойност в момента на внасянето на използваните материали без произход, или, ако тя не е известна и не може да бъде уточнена, първата уточнена цена, платена за материалите в Общността или страната-бенефициер, по смисъла на член 67, параграф 1, или в републиката-бенефициер, по смисъла на член 98, параграф 1. Когато е необходимо да се установи стойността на използваните материали без произход, разпоредбите на настоящата буква се прилагат mutatis mutandis;

з) „глави“ и „позиции“ означават главите и позициите (четирицифрени кодове), използвани в номенклатурата, която съставя Хармонизираната система;


> M18

и) „класиран“ се отнася за класирането на продукт или материал на дадена позиция;

й) „пратка“ означава продукти, които или се изпращат едновременно от един износител до един получател, или са покрити от един транспортен документ, покриващтяхното изпращане от износителя на получателя, или при отсъствието на такъв документ, от единична фактура.


Член 67


Раздел 1


Обща система на преференции


Подраздел 1


Дефиниция на концепцията на продукти с определен произход


1. За целите на разпоредбите относно обобщените тарифни преференции, предоставяни от Общността на продукти, които произхождат от развиващи се страни (наричани по-долу „страни- бенефициери“), следните продукти се считат за произхождащи от страната-бенефициер:

а) продукти, изцяло добити в тази страна по смисъла на член 68;

б) продукти, добити в тази страна, при производството на които се използват продукти, различни от упоменатите в буква а), при условие че въпросните продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 69.

2. За целите на настоящия раздел продукти, които произхождат от Общността, по смисъла на параграф 3, които в страната-бене- фициер са предмет на обработка или преработка, превишаваща описаната в член 70, се считат за произхождащи от тази страна-бенефициер.

3. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis, за да се установи произходът на продукти, добити в Общността.

4. Доколкото Норвегия и Швейцария предоставят обобщени тарифни преференции на продукти, които произхождат от страните-бенефициери, упоменати в параграф 1, и прилагат дефиниция на концепцията за произход, съответстваща на постано- вената в настоящия раздел, продукти, произхождащи от Общността, Норвегия или Швейцария, които са предмет в страната-бенефициер на обработка или преработка, превишаваща описаната в член 70, се считат за произхождащи от тази страна- бенефициер. Разпоредбите на първа алинея се прилагат само за продукти, които произхождат от Общността, Норвегия или Швейцария (съгласно правилата за произход относно въпросните тарифни преференции), които се изнасят пряко в страната-бенефициер. Разпоредбите на първа алинея не се прилагат за продукти, попадащи в глави от 1 до 24 на Хармонизираната система. Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности (серия С) датата, от която се прилагат разпоредбите, постановени в първа и втора алинея.

5. Разпоредбите съгласно параграф 4 се прилагат при условие че Норвегия и Швейцария предоставят реципрочно същото третиране на продуктите на Общността.


Член 68


>M18


1. Следното се счита за изцяло добито в страна-бенефициер или в Общността:

а) минерални продукти, извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б) растителни продукти, отгледани в страната;

в) живи животни, родени и отгледани в страната;

г) продукти живи животни, отгледани в страната;

д) продукти, получени при лов или риболов, извършен в страната;

е) продукти от морски риболов и други продукти, добити от морето извън нейните териториални води от нейни плавателни съдове;

ж) продукти, изработени на борда на нейни кораби-заводи изключително от продуктите, упоменати в буква е);

з) употребявани предмети, събрани в страната и годни само за възстановяване на суровини;

и) отпадъци и скрап в резултат от производствени операции, извършвани в страната;

й) продукти, извлечени от морското дъно или от неговите недра, разположено извън нейните териториални води, но където тази страна има изключителни права за експлоатация;

к) стоки, произведени там изключително от продукти, специфицирани в букви от а) до й).


2. Термините „нейни плавателни съдове“ и „нейни кораби- заводи“ в параграф 1, букви е) и ж), се прилагат само за плавателни съдове и кораби-заводи:

— които са регистрирани или вписани в страната-бенефициер или в държава-членка, — които плават под флага на страната-бенефициер или на държава-членка,

— които са притежавани поне 50 % от граждани на страната-бене- фициер или на държава-членка, или от компания, имаща седалище в тази страна или в една от тези държави-членки, на които управителят или управителите, председателят на съвета на директорите или на надзорния съвет и мнозинството на членовете на тези съвети са граждани на тази страна-бене- фициер или на държавите-членки, и на която, в случай на компания, поне половината капитал принадлежи на тази страна-бенефициер или на държавите-членки, или на публични органи или граждани на тази страна-бенефициер или на държавите-членки,

— на които капитанът и ръководния персонал са граждани на страната-бенефициер или на държавите-членки, и

— на които поне 75 % от екипажа са граждани на страната-бенефициер или на държавите-членки.

3. Термините „страна-бенефициер“ и „Общност“ покриват също териториалните води на тази страна или на държавите-членки.

4. Плавателните съдове, които оперират в открито море, включително корабите-заводи, на които уловената риба се обработва или преработва, се считат за част от територията на страната-бенефициер или на държавата-членка, на която те принадлежат, при условие че те удовлетворяват условията, определени в параграф 2.


Член 69


>M18

Член 69


За целите на член 67 продукти, които не са изцяло добити в страна- бенефициер или в Общността, се считат достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, определени в списъка в приложение 15. Тези условия посочват за всички продукти, покрити от настоящия раздел, обработката или преработката, която трябва да се извърши на използваните при производството материали без произход, и се прилагат само във връзка с тези материали. Ако продукт, който е получил статут на продукт с произход чрез изпълнение на условията, определени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията, приложими за продукта, в който той се инкорпорира, не се прилагат за него и не се вземат предвид материалите с неопределен произход, които могат да бъдат използвани при неговото производство.


Член 70

>M22


1. Без да се накърнява валидността на параграф 2, следните операции ще се смятат за обработка или преработка, недостатъчна за придобиване статут на продукти, притежаващи произход, неза- висимо дали изискванията на член 69 са спазени:

а) операции по консервиране с цел осигуряване продуктите да останат в добро състояние по време на превоз и съхранение;

б) разделяне и събиране на пакети;

в) миене, почистване; отстраняване на прах, окиси, масла, боя или други покрития;

г) гладене с ютии или гладачни преси за текстилни изделия;

д) операции на просто боядисване или полиране;

е) лющене, частично или цялостно смилане, изчистване и глазиране на зърнени култури и ориз;

ж) операции за оцветяване на захар или оформянето ? на бучки; частично или цялостно смилане на захар;

з) белене, махане на костилки или кори на плодове, ядки и зеленчуци;

и) подостряне, просто стриване или просто нарязване; й) пресяване, отсяване, сортиране, класифициране, градиране, напасване; (включително събиране на комплекти от артикули);

к) просто поставяне в бутилки, метални кутии, манерки, чанти, калъфи, кутии, прикрепване върху картони или дъски и пр. и всички прости опаковъчни операции;

л) поставяне или отпечатване на знаци, етикети, емблеми и други подобни разграничителни белези върху продукти в тяхната опаковка;

м) просто смесване на продукти от един и същили от различен вид, където една или повече съставни части от смесите не отговарят на условията в настоящия раздел, за да бъде възможно те да се разглеждат като произхождащи в облагоде- телствана страна или в Общноста;

н) просто сглобяване на части на продукти, за да се получи завършен артикул, или разглобяване на продукти на частите им;

>M22

о) съчетание на две или повече от операциите, описани в букви от а) до н); п) клане на животни.

> M18

2. Всички операции, извършени в страна-бенефициер или Общността на даден продукт, се разглеждат заедно при определяне дали претърпяната обработка или преработка на продукта трябва да се счита като недостатъчна по смисъла на параграф 1.


Член 70а

1. Единицата на класиране за прилагане на разпоредбите на настоящия раздел е даденият продукт, който се счита основна единица при определяне на класирането с използване на номенкла- турата на Хармонизираната система. Съответно следва че:

а) когато един продукт, съставен от група или сбор от предмети, е класиран съгласно условията на Хармонизираната система в една позиция, цялото представлява единицата на класиране;

б) когато пратка се състои от редица идентични продукти, класирани в същата позиция на Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се вземе отделно при прилагане на разпоредбите на настоящия раздел.

2. Когато съгласно правило 5 от Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система опаковката е включена с продукта за целите на класирането, тя се включва за целите на определяне на произхода.


Член 71


1. Като изключение от разпоредбите на член 69 материали, които не произхождат от дадена страна, могат да се използват при производството на даден продукт при условие че тяхната обща стойност не превишава 10 % от фабричната цена на продукта.

Когато в списъка за максималната стойност на материалите без произход са дадени един или няколко проценти, тези проценти не трябва да се превишават чрез прилагане на първа алинея.

2. Параграф 1 не се прилага за продукти, които попадат в глави от 50 до 63 на Хармонизираната система.


Член 72


1. Като отклонение от член 67, за целите на определяне дали продукт, произведен в страна-бенефициер, която е член на регионална група, произхожда от нея по смисъла на настоящия член, продуктите, произхождащи от всяка от страните на тази регионална група и използвани при по-нататъшно производство в друга страна на групата, се третират като произлизащи от страната на последваща обработка (регионално кумулиране).

2. Страната на произход на крайния продукт се определя в съот- ветствие с член 72а.


>M22

3. Регионалната кумулация важи по отношение на три отделни регионални групи облагодетелствани страни, които ползват общата система за преференции:

а) група I: Бруней Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд, Виетнам;


> M22

б) група II: Боливия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа, Панама, Перу, Венецуела;

в) група III: Бангладеш, Бутан, Индия, Малдиви, Непал, Пакистан, Шри Ланка.

4. Изразът „регионална група“ се разглежда като означаващ група I, група II или група III, според конкретния случай.

> M18


Член 72а

1. Когато стоки, произхождащи от страна, която е член на регионална група, се обработват или преработват в друга страна на същата регионална група, те имат произхода на страната на регионалната група, където е извършена последната обработка или преработка, при условие че:

а) стойността, добавена там, както е дефинирана в параграф 3, е по-голяма от най-високата митническа стойност на използваните продукти, произхождащи от всяка от другите страни на регио- налната група, и б) обработката или преработката, извършена в тази страна, превишава определената в член 70, и, при текстилни продукти, също операциите, упоменати в приложение 16.

2. Когато условията за произход в параграф 1, букви а) и б), не са изпълнени, продуктите имат произход на страната на регио- налната група, на която се дължи най-високата митническа стойност от продуктите, произхождащи от страните на регио- налната група.

3. „Добавена стойност“ означава фабричната цена, намалена с митническата стойност на всеки инкорпориран продукт, произхождащот друга страна на регионалната група.

4. Доказателство за статута на произход на стоки, изнасяни от страна от регионална група в друга страна от същата група, за да бъдат използвани за последваща обработка или преработка, или да бъдат реекспортирани, когато не се извършва допълнителна обработка или преработка, се установява със сертификат за произход формуляр А, издаден от първата страна.

5. Доказателство за статут на произход, придобит или запазен съгласно условията на член 72, настоящия член и член 72б, на стоки, изнесени от страна от регионална група за Общността, се установява с издаден сертификат за произход формуляр А или декларация-фактура, изготвена на базата на сертификат за произход формуляр А, издаден съгласно разпоредбите на параграф 4. 6. Страната на произход се отбелязва в клетка 12 на сертификата за произход формуляр А или във опростената декларация, като тази страна е:

— в случай на продукти, изнасяни без допълнителна обработка или преработка съгласно параграф 4, страната на производство,

— в случай на продукти, изнасяни след допълнителна обработка или преработка, страната на произход, определена в съот- ветствие с параграф 1.


Член 72б


1. Членове 72 и 72а се прилагат само когато:

а) разпоредбите, регулиращи търговията в контекста на регио- налното кумулиране между страните от регионалната група, са идентични на тези, постановени в настоящия раздел;


>M18

б) всяка страна от регионалната група е поела задължението да спазва или осигури спазването на условията на настоящия раздел и да осигурява административно сътрудничество, необходимо на Общността и на другите страни от регионалната група, за да се осигури правилното издаване на сертификати за произход формуляр А и опростени декларации.

> M22 Това задължение се предава на Комисията чрез следните секре- тариати, според конкретния случай: i) група I: генералния секретариат на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН); ii) група II: Общността от Андите

— Постоянния смесен комитет по въпросите на произхода

— Общността от Андите

— Централноамерикански общпазар и Панама; iii) група III: секретариата на Асоциацията за регионално сътрудничество в Югоизточна Азия (АРСЮА).

> M18

2. Комисията информира държавите-членки, когато условията, определени в параграф 1, са изпълнени за всяка регионална група. 3. Член 78 параграф 1, буква б) няма да се прилага за продукти, произхождащи от някоя от страните от регионалната група, когато те минават през територията на някоя друга страна от регионалната група, дори когато не е извършена допълнителна обработка или преработка.


Член 73


Принадлежности, резервни части и инструменти, изпратени с оборудване, машина, апарат или превозно средство, които са част от нормалното оборудване и са включени в неговата цена или не са фактурирани отделно, се считат за едно цяло с въпросното оборудване, машина, апарат или превозно средство.


Член 74


Комплекти, както са дефинирани в правило 3 от Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система, се считат с произход от страната, когато всички съставни продукти са продукти с произход от страната. Независимо от това, когато комплект е съставен от продукти с или без произход от страната, комплектът като цяло се счита с произход от страната, ако стойността на продуктите без произход не превишава 15 % от фабричната цена на комплекта.


Член 75


За да се определи дали даден продукт е с произход от страна, няма да е необходимо да се определя произхода на следното, което би могло да се използва при неговото производство:

а) енергия и гориво;

б) завод и оборудване;

в) машини и инструменти;

г) стоки, които не влизат и които не са предназначени да влизат в крайния състав на продукта.


>M18


Член 76


1. Дерогации от разпоредбите на настоящия раздел могат да се правят в полза на най-слабо развити страни-бенефициери, ползващи се от общата система на преференции, когато развитието на съществуващата промишленост или създаването на нови промишлености го оправдава. Най-слабо развитите страни-бене- фициери са посочени в регламенти на Съвета и решения на Евро- пейското обединение за въглища и стомана относно прилагането на общи тарифни преференции. За тази цел съответната страна трябва да представи на Общността искане за освобождаване от спазване заедно с причините за искането в съответствие с параграф 3. 2. При разглеждането на исканията в частност трябва да се вземат предвид:

а) случаи, при които прилагането на съществуващите правила за произход биха засегнали значително способността на съществуващата промишленост в съответната страна да продължи да изнася в Общността, с особено позоваване на случаи, когато това може да доведе до затваряне на предприятия;

б) специфични случаи, при които може ясно да се покаже, че значителна инвестиция в промишлеността може да бъде възпряна от правилата за произход, и когато освобождаване от спазване, насърчаващо прилагането на инвестиционната програма, би позволило задоволяването на правилата на етапи;

в) икономическото и социално въздействие на решението, което трябва да се вземе, по отношение на трудовата заетост в страните-бенефициери и Общността. 3. За да се улесни разглеждането на исканията за освобождаване от спазване, страната, която отправя искане, трябва да представи в подкрепа на своето искане възможно най-пълната информация, покриваща в частност точките, изброени по-долу:

— описание на готовия продукт,

— естество и количество на материалите, произхождащи от трети страни,

— производствен процес,

— добавена стойност,

— брой на служителите в съответното предприятие,

— очаквания обем на износ в Общността,

— други възможни ресурси за доставка на суровини,

— причини за искания срок на действие,

— други наблюдения.

4. Комисията представя искането за освобождаване от спазване на Комитета. >M22 Решение ще бъде взето в съответствие с процедурата на комитета. <

5. Когато се ползва освобождаване от спазване, в клетка 4 на сертификата за произход формуляр А или в опростената декларация, постановена в член 89, трябва да се изпише следната фраза: „Освобождаване от спазване

— Регламент (ЕО) №…/…“ 6. Разпоредбите на параграфи от 1 до 5 се прилагат за всяко продължение.

>M18


Член 77


Условията, определени в настоящия раздел, за придобиване на статут на определен произход трябва да продължават да се изпълняват по всяко време в страната-бенефициер или в Общността. Ако продукти с определен произход, изнесени от страна-бене- фициер или от Общността в друга страна, се върнат, те трябва да се считат без произход, освен ако може да се покаже по задово- лителен начин на компетентните органи, че: — върнатите продукти са същите като изнесените, и

— те не са претърпели някакви операции извън необходимите за запазването им в добро състояние, докато са били в тази страна или докато са били изнесени.


Член 78

1. Директно транспортирани от страната-бенефициер до Общността или от Общността до страната-бенефициер се считат:

а) продукти, транспортирани без преминаване през територията на някоя друга страна, освен през територията на друга страна от същата регионална група, когато се прилага член 72;

б) продукти, представляващи единична пратка, транспортирана през територията на страни, различни от страните-бенефициери или Общността, с претоварване или временно складиране в тези страни, ако се е наложило, при условие че продуктите остават под надзора на митническите органи на страната на транзит или складирането, и не са претърпели други операции освен разто- варване, повторно натоварване или операции, целящи запаз- ването им в добро състояние;

в) продукти, транспортирани през територията на Норвегия или Швейцария, и след това реекспортирани напълно или частично в Общността или в страната-бенефициер, при условие че продуктите остават под надзора на митническите органи на страната на транзит или съхраняване на складиране и не са претърпели други операции освен разтоварване, повторно нато- варване или операции, целящи запазването им в добро състояние; г) продукти, които се транспортират по тръбопровод без прекъсване през територия, различна от тази на изнасящата страна-бенефициер или Общността.

2. Доказателства, че условията, определени в параграф 1, букви б) и в), са били изпълнени, се представят на компетентните митнически органи чрез представянето на:

а) един транспортен документ, покриващпреминаването от изнасящата страна през страната на транзит; или

б) сертификат, издаден от митническите органи на страната на транзит:

— даващточно описание на продуктите,

— посочващдатите на разтоварване и повторно натоварване на продуктите и, когато е необходимо, наименованията на използваните кораби или други транспортни средства, и

— удостоверяващусловията , при които продуктите са останали в страната на транзит;

в) при липса на горните документи, всякакви писмени доказа- телства.

>M18


Член 79


1. Продукти с произход от страна-бенефициер, изпратени за изложба в друга страна и продадени след изложбата за внасяне в Общността, се ползват, при внасяне, от тарифните преференции, упоменати в член 67, при условие че продуктите отговарят на изискванията на настоящия раздел, даващи им право да бъдат признати за произхождащи от страната-бенефициер, и при условие че е показано в задоволителна степен на компетентните митнически органи, че:

а) износителят е изпратил тези продукти от страната-бенефициер пряко в страната, в която се провежда изложбата, и ги е изложил там;

б) продуктите са били продадени или по друг начин е била прехвърлена собствеността от износителя на лице в Общността; в) продуктите са били изпратени по време на изложбата или веднага след нея в Общността в състоянието, в което са били изпратени за изложбата;

г) след изпращането за изложбата продуктите не са били използвани за друга цел освен демонстрация на изложбата.

2. Сертификат за произход формуляр А се представя на митни- ческите органи на Общността по нормалния начин. На него трябва да бъдат посочени наименованието и адреса на изложбата. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни писмени доказателства за естеството на продуктите и условията, при които са били изложени.

3. Параграф 1 се прилага за всички търговски индустриални, селскостопански или занаятчийски изложби, панаири или подобни публични изложения или показвания, които не са организирани за частни цели в магазини или търговски помещения с оглед продажбата на чуждестранни продукти, и по време на които продуктите остават под митнически контрол.Доказателство за произход


Член 80


Продукти, произхождащи от страна-бенефициер, се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 67, при представяне на:

а) сертификат за произход формуляр А, образец на който е показан в приложение 17; или

б) в случаите, посочени в член 89, параграф 1, декларация, текстът на която е даден в приложение 18, направена от износителя на фактурата, товарителницата или друг търговски документ, който описва съответната стока достатъчно подробно, за да даде възможност да бъде идентифицирана (наричани по-долу „декларация-фактура“).


а) СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД ФОРМУЛЯР А


Член 81


1. Продукти с определен произход по смисъла на настоящия раздел отговарят на условията, при внасяне в Общността, за ползване на тарифните преференции, упоменати в член 67, при условие че са били транспортирани директно по смисъла на член 78, при представяне на сертификат за произход формуляр А,

> M18 издаден от митническите органи или от други компетентни правителствени органи на страната-бенефициер, при условие че последната страна:

— е съобщила на Комисията информацията, изисквана от член 93, и

— подпомага Общността като позволява на митнически органи на държавите-членки да проверяват автентичността на документа или точността на информацията относно истинския произход на въпросния продукт.

2. Сертификат за произход формуляр А може да се издава, само когато може да служи като писмено доказателство, изисквано за целите на тарифните преференции, упоменати в член 67.

3. Сертификат за произход формуляр А се издава само при писмено поискване от износителя или негов упълномощен представител.

4. Износителят или неговият упълномощен представител трябва да представи със своето искане всички необходими подкрепящи документи, доказващи че изнасяните продукти отговарят на изискванията за издаване на сертификат за произход формуляр А.

5. Сертификатът се издава от компетентните правителствени органи на страната-бенефициер, ако изнасяните продукти могат да считат за продукти, произхождащи от тази страна по смисъла на подраздел

1. Сертификатът се предоставя на износителя веднага след извършване на износа или след като той е застрахован.

6. С цел проверка дали са изпълнени условията, определени в параграф 5, компетентните правителствени органи имат правото да поискат писмени доказателства или да извършат всякакви проверки, които считат за необходими.

7. Компетентните правителствени органи на страната-бенефициер отговарят за осигуряване надлежното попълване на сертификатите и исканията.

8. Попълването на клетка 2 на сертификата за произход формуляр А е опция. Клетка 12 трябва да бъде надлежно попълнена чрез посочване „Европейска общност“ или една от държавите-членки.

9. Датата на издаване на сертификата за произход формуляр А се посочва в клетка 11. Подписът, който се полага в тази клетка, която е запазена за компетентните правителствени органи, издаващи сертификата, трябва да бъде положен ръчно.


Член 82


Когато по искане на вносителя и при условията, постановени от митническите органи на страната-вносител, продукти в демонтирано или немонтирано състояние по смисъла на правило 2, точка а) от Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система и попадащи в раздел ХVI или ХVII или позиция № 7308 или 9406 на Хармонизираната система се внасят на части, единно доказателство за произход на тези продукти се представя на митническите органи при внасянето на първата част.


Член 83


Тъй като сертификатът за произход формуляр А представлява писмено доказателство за прилагането на разпоредбите относно тарифните преференции, упоменати в член 67, компетентните правителствени органи на страната-износител отговарят за предприемане на необходимите стъпки за проверка на произхода на продуктите и проверка на другите декларации в сертификата.

> M18


Член 84


Доказателства за произход се представят на митническите органи на държавите-членки-вносителки в съответствие с процедурата, постановена в член 62 на Кодекса. Въпросните органи могат да поискат превод на доказателството за произход и могат също така да поискат декларацията за внос да се придружава от декларация на вносителя в смисъл, че продуктите отговарят на изискваните за прилагането на настоящия раздел условията.


Член 85


1. Като изключение от член 81, параграф 5, сертификат за произход формуляр А може да бъде издаден по изключение след изнасянето на продуктите, с които е свързан, ако:

а) не е бил издаден по време на изнасянето поради грешки или неволни пропуски, или специални обстоятелства; или

б) е показано по задоволителен начин на компетентните правителствени органи, че сертификат за произход формуляр А е бил издаден, но не е бил приет при внасянето поради технически причини.

2. Компетентните правителствени органи могат да издадат сертификат в последствие, само след като проверят дали информацията, представена в искането на износителя, съответства на тази в съответното износно досие и сертификат за произход формуляр А, който отговаря на разпоредбите на настоящия раздел не е бил издаден, когато въпросните продукти са били изнесени.

3. Клетка 4 на издадени впоследствие сертификати за произход формуляр А, трябва да съдържа вписването „Issued retrospectively“ или „Delivre a posteriori“.


Член 86


1. В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификат за произход формуляр А износителят може да поиска от компетентните правителствени органи, които са го издали, да бъде издаден дубликат на база на притежаваните от тях износни документи. В клетка 4 на дубликата формуляр А, издаден по този начин, трябва да бъде вписана думата „Duplicate“ или „Duplicata“, заедно с датата на издаване и серийния номер на оригиналния сертификат.

2. За целите на член 90б дубликатът е в сила от датата на издаване на оригинала.


Член 87


1. Когато продукти с определен произход се поставят под контрол на митническа служба в Общността е възможно да се замести оригиналното доказателство за произход с един или повече сертификати за произход формуляр А с цел изпращане на всички или част от тези продукти другаде в рамките на Общността или в Швейцария или Норвегия. Заместващият сертификат или сертификати за произход формуляр А се издават от митническата служба, под чийто контрол са поставени продуктите.

2. Заместващите сертификати, издадени при прилагане на параграф 1 или член 88, се считат за дефинитивен сертификат за произход за продуктите, за които се отнася. Заместващият сертификат се изготвя на базата на писмено искане на повторния износител.

> M18

3. Горната дясна клетка на заместващия сертификат трябва да посочва името на междинната страна, в която е издаден. Клетка № 4 трябва да съдържа думите „Replacement certificate“ или „Certificat de remplacement“, както и датата на издаване на оригиналния сертификат и неговия сериен номер. Името на повторния износител се посочва в клетка № 1. Името на крайния получател може да се посочи в клетка №2. Всички подробности за реекспортираните продукти, посочени на оригиналния сертификат, трябва да се прехвърлят в клетки № от 3 до 9. Препратки за фактурата на повторния износител се посочват в клетка № 10. Митническите органи, които издават заместващия сертификат, правят заверка в клетка № 11. Отговорността на органите се ограничава до издаването на заместващия сертификат. Подробните данни в клетка № 12 относно страната на произход и страната на местоназначение се вземат от оригиналния сертификат. Тази клетка се подписва от повторния износител. Повторен износител, който добросъвестно подписва тази клетка, не е отговорен за точността на подробностите, вписани в оригиналния сертификат.

4. Митническата служба, от което е поискано да извърши операциите, упоменати в параграф 1, трябва да отбележи на оригиналния сертификат теглото, броя и естеството на изпратените продукти и да посочи на него последователните номера на съответстващия заместващсертификат или сертификати. Тя трябва да съхранява оригиналния сертификат поне три години.

5. Фотокопие на оригиналния сертификат може да бъде приложено към заместващия сертификат.

6. В случай на продукти, които се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 67, при изключение, разрешено в съответствие с разпоредбите на член 76, процедурата, постановена в настоящия член се прилага, само когато тези продукти са предназначени за Общността.


Член 88


Продукти с произход по смисъла на настоящия раздел при внасяне в Общността имат право да се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 67, при представяне на заместващсертификат за произход формуляр А, издаден от митническите органи на Норвегия или Швейцария на базата на сертификат за произход формуляр А, издаден от компетентните правителствени органи на страната-бенефициер, ако условията, постановени в член 78, са изпълнени и при условие че Норвегия или Швейцария оказват съдействие на Общността като позволяват нейните митнически органи да проверяват автентичността и точността на издадените сертификати. Процедурата на верификация, постановена в член 94, се прилага mutatis mutandis. Срокът, постановен в член 94, параграф 3, се удължава на осем месеца.


б) ДЕКЛАРАЦИЯ-ФАКТУРА


Член 89


1. Декларация-фактура може да се изготвя от: а) одобрен износител на Общността по смисъла на член 90; или

> M18

б) всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече колета, съдържащи продукти с определен произход, чиято обща стойност не превишава 6 000 EUR, и при условие че съдействието, упоменато в член 81, параграф 1 се прилага за тази процедура.

2. Декларация-фактура може да се изготви, ако съответните продукти могат да се считат за произхождащи от Общността или от страна-бенефициер, и отговарят на другите изисквания на настоящия раздел.

3. Износителят, изготвящдекларация -фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време, при поискване от митницата или други компетентни правителствени органи на страната-износител, всички необходими документи, доказващи статута на определен произход на съответните продукти, както и изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел.

4. Декларация-фактура се изготвя от износителя на френски или английски език чрез печатане на пишеща машина, отпечатване или разпечатване на фактурата, товарителницата или друг търговски документ, на декларацията, текстът на която е показан в приложение 18. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде написана с мастило с печатни букви.

5. Декларациите-фактури трябва да носят оригинален подпис на износителя, поставен ръчно. Независимо от това, от одобрен износител по смисъла на член 90, няма да се изисква да подписва тези декларации, при условие че представи на митническите органи писмено поето задължение, че поема пълна отговорност за всички опростени декларации, които го идентифицират, като подписани ръчно от него.

6. В случаите, упоменати в параграф 1, буква б), използването на декларация-фактура подлежи на следните специални условия:

а) една декларация-фактура се прави за всяка пратка;

б) ако стоките, които се съдържат в пратката, вече са били подложени на верификация в страната-износител с позоваване на дефиницията „продукти с произход от страната-износител“, износителят може да се позове на тази проверка в опростената декларация. Разпоредбите на първа алинея няма да освобождават износителите от спазване на други формалности, изисквани съгласно митнически или пощенски режими.


Член 90


1. Митническите органи на Общността могат да упълномощят всеки износител, наричан по-нататък „одобрен износител“, който често изпраща продукти, произхождащи от Общността по смисъла на член 67, параграф 2, и който предлага в степен, задоволяваща митническите органи, всички гаранции, необходими за верификация на статута на определен произход на продуктите, както и изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел, да изготвя опростени декларации, независимо от стойността на съответните продукти.

2. Митническите органи могат да поставят предоставянето на статут на одобрен износител да зависи от всякакви условия, които считат за необходими.

3. Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо пълномощно, който трябва да се отбелязва на опростената декларация.

4. Митническите органи извършват мониторинг на използването на пълномощното от одобрения износител.

> M18

5. Митническите органи могат да оттеглят пълномощното по всяко време. Те го правят, когато одобреният износител вече не предлага гаранциите, упоменати в параграф 1, не отговаря на условията, упоменати в параграф 2, или по друг начин използва неправилно пълномощното.


Член 90а


1. Доказателство за статута на продукти с произход от Общността по смисъла на член 67, параграф 2 се представят чрез:

а) представяне на сертификат за движение EUR.1, чийто образец е изложен в приложение 21; или б) представяне на декларация, както е упоменато в член 89.

2. Износителят или неговият упълномощен представител трябва да впишат „GSP beneficiary countries“ и „EC“ или „Pays beneficiaires du SPG“ и „CE“ в клетка 2 на сертификата за движение EUR.1.

3. Разпоредбите на настоящия раздел относно издаването, използването и последващото верифициране на сертификати за произход формуляр А се прилагат mutatis mutandis за сертификати за движение EUR.1 и, с изключение на разпоредбите относно тяхното издаване, за фактурите-декларации.


Член 90б


1. Доказателството за произход е валидно 10 месеца от датата на издаване в страната-износител и трябва да се представи в този срок на митническите органи на страната-вносител.

2. Доказателства за произход, представени на митническите органи на страната-вносител след крайната дата за представяне, посочен в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на тарифните преференции, упоменати в член 67, когато неподаването на тези документи до крайната дата се дължи на изключителни обстоятелства.

3. При други случаи на закъсняло представяне, митническите органи на страната-вносител могат да приемат доказателствата за произход, когато продуктите са предявени преди тази крайна дата.

4. При поискване от вносителя и като се спазват условията, постановени от митническите органи на държавата-членка вносител, единно доказателство за произход може да бъде представено на митническите органи при внасянето на първата пратка, когато стоките: а) се внасят в рамките на чести и постоянни търговски потоци със значителна търговска стойност; б) са предмет на същия договор за продажба, като страните по договора имат седалище в страната-износител или в Общността; в) са класирани в същия код (осем цифри) на Комбинираната номенклатура; г) идват изключително от същия износител, предназначени са за същия вносител и подлежат на входни формалности на същата митническа служба в Общността. Тази процедура се прилага за количества и срокове, определени от компетентните митнически органи. Този срок не може в никакъв случай да превишава три месеца.


Член 90в

1. Продукти, изпратени като малки колети от частни лица на частни лица или представляващи част от личния багаж на > M18 пътници се допускат като продукти с определен произход, ползващи се с тарифните преференции, упоменати в член 67, без да се изисква представянето на сертификат за произход формуляр А или декларация-фактура, при условие че тези продукти не се внасят с търговска цел и са били декларирани като отговарящи на условията, изисквани за прилагане на настоящия раздел, и когато няма съмнения в истинността на тази декларация.

2. Внос, който е епизодичен и се състои само от продукти за лична употреба на получателите или пътниците, или техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако е видно от естеството и количеството на продуктите, че се няма предвид търговска цел. Нещо повече, общата стойност на тези продукти не трябва да превишава 500 EUR при малки колети или 1 200 EUR при продукти, които са част от личен багаж на пътници.


Член 91


1. Когато се прилага член 67, параграфи 2, 3 или 4, компетентните правителствени органи на страната-бенефициер, натоварени с издаване на сертификат за произход формуляр А за продукти, при чието производството се използват материали, произхождащи от Общността, Норвегия или Швейцария, вземат предвид сертификата за движение EUR.1 или, когато е необходимо, опростената декларация.

2. Клетка 4 на сертификати за произход формуляр А, издадени в случаите, определени в параграф 1, трябва да съдържат забележка „EC cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“ или „Cumul EC“„Cumul Norvege“, „Cumul Suisse“.


Член 92

Откриването на несъществени несъответствия между декларациите, направени в сертификата за произход формуляр А, в сертификата за движение EUR.1 или във опростената декларация и тези, направени в документите, представени на митническото служба за извършване на формалностите по вноса на продуктите няма ipso facto да правят сертификата или декларацията невалидни и недействителни, ако се установи по надлежен начин, че този документ наистина съответства на представения продукт. Явни формални грешки, като печатни грешки в сертификат за произход формуляр А, сертификат за движение EUR.1 или декларация-фактура, не трябва да са причина този документ да бъде отхвърлен, ако тези грешки не са такива, че да породят съмнения за верността на изявленията, направени в този документ.


Подр а з д е л 3

Методи на административно сътрудничество


Член 93


1. Страните-бенефициери трябва да информират Комисията за имената и адресите на административните органи, разположени на тяхна територия, които са овластени да издават сертификати за произход формуляр А, заедно с образци на отпечатъците на печатите, използвани от тези органи, наименованията и адресите на съответните правителствени органи, отговорни за контрола на сертификатите за произход формуляр А и фактурите-декларации. Печатите са валидни от датата на получаване на образците от Комисията. Комисията изпраща тази информация на митническите органи на държавите-членки. Когато тази размяна на информация > M18 се извършва в рамките на предходна размяна, Комисията посочва датата на влизане в употреба на тези нови печати съгласно указанията, дадени от компетентните правителствени органи на страните-бенефициери. Тази информация е за официално ползване; независимо от това, когато стоките се освобождават за свободно обръщение, въпросните митнически органи могат да позволят на вносителя или надлежно упълномощен негов представител да се консултират с образеца на отпечатъка на печата, упоменат в настоящия параграф.

2. Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности (серия С) датата, от която новите страни-бенефициери, упоменати в член 97, отговарят на задълженията, определени в параграф 1.

3. Комисията изпраща на страните-бенефициери образци на отпечатъците на печатите, използвани от митническите органи на държавите-членки за издаване на сертификати за движение EUR.1.Член 93а


За целите на разпоредбите относно тарифните преференции, упоменати в член 67, всяка страна-бенефициер трябва да спазва или да осигури спазването на наредбите относно произхода на продуктите, попълването и издаването на сертификат за произход формуляр А, условията за използване на декларация-фактура и разпоредбите относно методите за административно сътрудничество.


Член 94


1. Последващи проверки на сертификати за произход формуляр А и опростени декларации се извършва по метода на случайния подбор или когато митническите органи в Общността имат основателни съмнения относно автентичността на тези документи, статута на определен произход на съответните продукти или при изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел.

2. За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1, митническите органи в Общността ще връщат сертификата за произход формуляр А и фактурата, ако е представена, опростената декларация или копие от тези документи на компетентните правителствени органи в страната-бенефициер износител, като посочват, когато е необходимо, причините за запитването. Всички получени документи и информацията, предполагаща че дадената информация за доказване на произхода е неправилна, трябва да се изпрати в подкрепа на искането за проверка. Ако тези органи решат да преустановят предоставянето на тарифните преференции, упоменати в член 67, до получаване на резултатите от проверката, те ще предложат на вносителя освобождаване на стоките при вземане на всякакви предпазни мерки, които преценят за необходими.

3. Когато искане за последваща проверка е направено в съответствие с параграф 1, тази проверка трябва да се извърши и резултатите от нея съобщени на митническите органи в Общността в срок от шест месеца. Резултатите трябва да бъдат такива, че да установяват дали въпросното доказателство за произход се отнася за действително изнесените продукти и дали тези продукти могат да се считат за продукти, произхождащи от страната-бенефициер или от Общността.

4. В случай на сертификати за произход формуляр А, издадени в съответствие с член 91, отговорът трябва да включва копие (копия) на сертификата (сертификатите) за движение EUR.1 или, когато е необходимо, съответстващата/ите декларация/и-фактура/и.

> M18

5. Когато при обосновано съмнение няма отговор в шестмесечния срок, определен в параграф 3, или ако отговорът не съдържа достатъчно информация, за да се определи автентичността на въпросния документ или истинския произход на продуктите, на компетентните органи се изпраща второ съобщение. Ако след второто съобщение резултатите от проверката не са съобщени на молещите органи в срок от четири месеца или ако тези резултати не позволяват да се определи автентичността на въпросния документ или на произхода на продуктите, молещите органи, освен при изключителни обстоятелства, ще откажат даване на право на тарифни преференции. Разпоредбите на първа алинея се прилагат между страните от една и съща регионална група за целите на последваща проверка на сертификатите за произход формуляр А, издадени в съответствие с настоящия раздел.

6. Когато процедурата на проверката или друга налична информация изглежда показва, че разпоредбите на настоящия раздел са били нарушени, страната-бенефициер износител трябва, по своя инициатива или по искане на Общността да извърши необходимите разследвания или да организира извършването на тези разследвания без ненужно отлагане, за да идентифицира и предотврати тези нарушения. За тази цел Общността може да участва в разследванията.

7. За целите на последваща проверка на сертификати за произход формуляр А, копия на сертификатите, както и всички износни документи, упоменати в тях, трябва да се съхраняват поне три години от компетентните правителствени органи на страната-бенефициер износител.


Член 95


Член 78, параграф 1, буква в) и член 88 се прилагат само спрямо Норвегия и Швейцария в контекста на тарифните преференции, предоставени от тях на някои продукти, произхождащи от развиващи се страни, доколкото те прилагат разпоредби, подобни на тези на Общността. Комисията информира митническите органи на държавите-членки за приемането от Норвегия и Швейцария на такива разпоредби и ги нотифицира за датата, от която разпоредбите на член 78, параграф 1, буква в) и член 88 и подобните разпоредби, одобрени от Норвегия и Швейцария, се прилагат. Тези разпоредби се прилагат при условие че Общността, Норвегия и Швейцария са сключили споразумение, което гласи, между другото, че те си предоставят една на друга необходимата взаимна помощпо въпросите на административното сътрудничество.


Подр а з д е л 4

Сеута и Мелила


Член 96


1. Терминът „Общност“, използван в настоящия раздел, не покрива Сеута и Мелила. Терминът „продукти с произход от Общността“ не покрива продукти, произхождащи от Сеута и Мелила.

2. Настоящият раздел се прилага mutatis mutandis при определянето дали продукти могат да се считат за продукти, произхождащи от страната-бенефициер-износителка, ползваща се от общата > M18 система на преференции, когато се внасят в Сеута и Мелила, или като произхождащи от Сеута и Мелила.

3. Сеута и Мелила се разглеждат като една територия.

4. Разпоредбите на настоящия раздел относно издаването, използването и последващата проверка на сертификати за произход формуляр А се прилагат mutates mutandis за продуктите, произхождащи от Сеута и Мелила.

5. Испанските митнически органи отговарят за прилагането на настоящия раздел в Сеута и Мелила.

Подр а з д е л 5

Заключителни разпоредби


Член 97


Когато страна или територия е допусната или допусната отново като страна-бенефициер по отношение на продукти, упоменати в съответни регламенти на Съвета или решение на Европейската Общност за въглища и стомана, стоки произхождащи от тази страна или територия, могат да се ползват от общата система на преференции при условие че те са били изнесени от страната или територията бенефициер на датата, или след датата, упомената в член 93, параграф

2. Р а з д е л 2

> M21 Страни бенефициери, или територии за които се прилагат преференциални тарифни мерки, приети едностранно от Общността за някои страни или територии

> M18 Подр а з д е л 1 Дефиниция на концепцията за продукти с определен произход


Член 98


> M21

1. За целите на разпоредбите, свързани с преференциалните тарифни мерки, приети едностранно от Общността в полза на някои страни, групи страни или територии (наричани по-долу „страни бенефициери или територии“), с изключение на тези, визирани в раздел 1 от настоящата глава, и на отвъдморските страни и територии, асоциирани към Общността, следните продукти се разглеждат като продукти с произход от дадена страна бенефициер или територия:

> M18 а) продукти, изцяло добити в тази >M21 трана или територия бенефициер < по смисъла на член 99; б) продукти, добити в >M21 страна или територия бенефициер <, при производството на които са използвани продукти, различни от упоменатите в буква а), при условие че тези продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 100.

2. За целите на настоящия раздел, продукти, произхождащи от Общността по смисъла на параграф 3, които са подложени в >M21 страна или територия бенефициер < на обработка или


> M18 преработка, която превишава описаната в член 101, се считат за произхождащи от тази >M21 страна или територия бенефициер <.

3. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis при установяване на произхода на продукти, добити в Общността.


Член 99


1. Следното се счита за изцяло добито в >M21 страна или територия бенефициер < или в Общността: а) минерални продукти, извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б) растителни продукти, отгледани в републиката;

в) живи животни, родени и отгледани в републиката; г) продукти, получени от живи животни, отгледани в републиката; д) продукти, получени при лов или риболов, извършен в републиката;

е) продукти от морски риболов и други продукти, добити от морето извън нейните териториални води от нейни плавателни съдове; ж) продукти, изработени на борда на нейни кораби-заводи изключително от продуктите, упоменати в буква д); з) употребявани предмети, събрани в републиката и годни само за възстановяване на суровини; и) отпадъци и скрап в резултат от производствени операции, извършвани в републиката; й) продукти, извлечени от морското дъно или от неговите недра, разположено извън нейните териториални води, но където тази страна има изключителни права за експлоатация; к) стоки, произведени там изключително от продукти, специфицирани в букви от а) до и).

2. Термините „нейни плавателни съдове“ и „нейни корабизаводи“ в параграф 1, букви д) и е) се прилага само за плавателни съдове и кораби заводи:

— които са регистрирани или записани в >M21 страна или територия бенефициер < или в държава-членка,

— които плават под флага на >M21 страната или територията бенефициер < или на държава-членка,

— които са притежавани поне 50 % от граждани на >M21 страната или територията бенефициер < или на държава-членка, или от компания, имаща седалище в тази страна или в една от тези държави-членки, на които управителят или управителите, председателят на съвета на директорите или на надзорния съвет, и мнозинството на членовете на тези съвети са граждани на тази >M21 страна или територия бенефициер < или на държавите-членки, и на която, в случай на компания, поне половината капитал принадлежи на тази >M21 страна или територия бенефициер < или на държавите-членки, или на публични органи или граждани на тази >M21 страна или територия бенефициер < или на държавите-членки,

— на които капитанът и ръководния персонал са граждани на >M21 страната или територията бенефициер < или на държавите-членки, и

— на които поне 75 % от екипажа са граждани на >M21 страната или територията бенефициер < или на държавите-членки.


> M18

3. Термините „>M21 страна или територия бенефициер <“ и „Общност“ покриват също териториалните води на тази република или на държавите-членки.

4. Плавателните съдове, които оперират в открито море, включително корабите-заводи, на които уловената риба се обработва или преработва, се считат за част от територията на >M21 страната или територията бенефициер < или на държавата-членка, на която те принадлежат, при условие че те удовлетворяват условията, постановени в параграф 2.


Член 100

За целите на член 98, продукти, които не са изцяло добити в >M21 страна или територия бенефициер < или в Общността, се считат достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, определени в списъка в приложение 15. Тези условия посочват за всички продукти, покрити от настоящия раздел, обработката или преработката, която трябва да се извърши на използваните при производството материали, които нямат определен произход, и се прилагат само във връзка с тези материали. Ако продукт, който е получил статут на продукт с определен произход чрез изпълнение на условията, определени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията приложими за продукта, в който той се инкорпорира, не се прилагат за него и не се вземат предвид материалите, които нямат определен произход, които могат да бъдат използвани при неговото производство.


Член 101


> M22

1. Без да се накърнява валидността на параграф 2, следните операции се смятат за обработка или преработка, недостатъчна за придобиване статут на продукти с произход, независимо дали изискванията на член 100 са спазени: а) операции по консервиране с цел осигуряване продуктите да останат в добро състояние по време на превоз и съхранение; б) разделяне и събиране на пакети; в) миене, почистване; отстраняване на прах, окиси, масла, боя или други покрития; г) гладене с ютии или гладачни преси на текстилни изделия; д) операции на просто боядисване или полиране; е) лющене, частично или цялостно смилане, изчистване и глазиране на зърнени култури и ориз; ж) операции за оцветяване на захар или оформянето ? на бучки; частично или цялостно смилане на захар; з) белене, махане на костилки или кори на плодове, ядки и зеленчуци; и) подостряне, просто стриване или просто нарязване; й) пресяване, отсяване, сортиране, класифициране, градиране, напасване; (включително събиране на комплекти от артикули); к) просто поставяне в бутилки, метални кутии, манерки, чанти, калъфи, кутии, прикрепване върху картони или дъски и пр. и всички прости опаковъчни операции;


> M22 л) поставяне или отпечатване на знаци, етикети, емблеми и други подобни разграничителни белези върху продукти в тяхната опаковка; м) просто смесване на продукти от един и същили от различен вид, където една или повече съставни части от смесите не отговарят на условията в настоящия дял, за да бъде възможно те да се разглеждат като произхождащи в облагодетелствана страна или в Общноста; н) просто сглобяване на части на продукти, за да се получи завършен артикул, или разглобяване на продукти на частите им; о) съчетание на две или повече от операциите, описани в букви от а) до н); п) клане на животни.

> M18

2. Всички операции, извършени в >M21 страна или територия бенефициер < или Общността на даден продукт, се разглеждат заедно при определяне дали претърпяната обработка или преработка на продукта трябва да се счита като недостатъчна по смисъла на параграф 1.


Член 101а

1. Единицата за квалифициране на прилагането на разпоредбите на настоящия раздел е даденият продукт, който се счита основна единица когато се определя квалифициране използвайки номенклатурата на Хармонизираната система. Съответно следва че:

а) когато един продукт, съставен от група или сбор от елементи, е класифициран съгласно условията на Хармонизираната система в една позиция, цялото представлява единицата на класиране;

б) когато пратка се състои от редица идентични продукти, класирани в същата позиция на Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се вземе отделно при прилагане на разпоредбите на настоящия раздел.

2. Когато съгласно правило 5 на Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система опаковката е включена с продукта за целите на класирането, тя се включва за целите на определяне на произхода.


Член 102


1. Като изключение от разпоредбите на член 100, материали без определен произход могат да се използват при производството на даден продукт при условие че тяхната обща стойност не превишава 10 % от фабричната цена на продукта. Когато в списъка за максималната стойност на материалите с неопределен произход са дадени един или няколко проценти, тези проценти не трябва да се превишават чрез прилагане на първа алинея.

2. Параграф 1 не се прилага за продукти, които попадат в глави от 50 до 63 на Хармонизираната система.


Член 103


Принадлежности, резервни части и инструменти, изпратени с оборудване, машина, апарат или превозно средство, които са част от нормалното оборудване и са включени в неговата цена или > M18 които не са фактурирани отделно, се считат едно цяло с въпросното оборудване, машина, апарат или превозно средство.


Член 104


Комплекти, както са дефинирани в общо правило 3 на Хармонизираната система, се считат с определен произход, когато всички съставни продукти са продукти с определен произход. Независимо от това, когато комплект е съставен от продукти с определен и неопределен произход, комплектът като цяло се счита с определен произход при условие че стойността на продуктите с неопределен произход не превишава 15 % от фабричната цена на комплекта.


Член 105


За да се определи дали даден продукт е с определен произход, няма да е необходимо да се определя произходът на следното, което би могло да се използва при неговото производство: а) енергия и гориво;

б) съоръжения и оборудване;

в) машини и инструменти;

г) стоки, които не влизат и които не са предназначени да влизат в крайния състав на продукта.


Член 106


Условията, определени в настоящия раздел, за придобиване на статут на продукт с произход трябва да продължават да се изпълняват по всяко време в >M21 страната или територията бенефициер < или в Общността. Ако продукти с произход от >M21 страна или територия бенефициер < или от Общността, изнесени в друга страна, се върнат, те трябва да се считат без произход, освен ако може да се покаже по задоволителен начин на компетентните органи, че:

— върнатите продукти са същите като изнесените, и

— те не са претърпели някакви операции извън необходимите за запазването им в добро състояние, докато са били в тази страна или докато са били изнесени.


Член 107

1. Директно транспортирани от >M21 страната или територията бенефициер < до Общността или от Общността до >M21 страната или територията бенефициер < се считат: а) продукти, транспортирани без преминаване през територията на някоя друга страна; б) продукти, представляващи единична пратка, транспортирана през територията на страни, различни от >M21 страните или териториите бенефициери < или Общността, с преминаване, или временно складиране в тези страни, ако се е наложило, при условие че продуктите остават под надзора на митническите органи на страната на транзит или складиране и не са подложени на други операции освен повторно натоварване или операции, предназначени да ги запазят в добро състояние;

> M18 в) продукти, които се транспортират по тръбопровод без прекъсване през територия, различна от тази на изнасящата >M21 страна или територия бенефициер < или Общността.

2. Доказателства, че условията, определени в параграф 1, буква б), са били изпълнени се представят на компетентните митнически органи чрез представянето на: а) единен транспортен документ, покриващпреминаването от изнасящата страна през страната на транзит; или б) сертификат, издаден от митническите органи на страната на транзит:

— даващточно описание на продуктите,

— посочващдатите на разтоварване и повторно натоварване на продуктите и, когато е приложимо, наименованията на използваните кораби или други транспортни средства, и

— удостоверяващусловията , при които продуктите са останали в страната на транзит; в) при липса на горните документи, всякакви писмени доказателства.


Член 108


1. Продукти с произход от >M21 страна или територия бенефициер <, изпратени за изложба в друга страна и продадени след изложбата за внасяне в Общността, се ползват при внос от тарифните преференции, упоменати в член 98, ако продуктите отговарят на изискванията на настоящия раздел, даващи им право да бъдат признати за произхождащи от >M21 страната или територията бенефициер <, и при условие че е показано в задоволителна степен на компетентните митнически органи, че: а) износителят е изпратил тези продукти от >M21 страната или територията бенефициер < пряко в страната, в която се провежда изложбата, и ги е изложил там;

б) продуктите са били продадени или по друг начин е била прехвърлена собствеността от износителя на лице в Общността; в) продуктите са били изпратени по време на изложбата или веднага след нея в Общността в състоянието, в което са били изпратени за изложбата;

г) след изпращането за изложбата продуктите не са били използвани за цел, различна от демонстрация на изложбата.

2. Сертификат за движение EUR.1 се представя на митническите органи на Общността по нормалния начин. На него трябва да бъдат посочени наименованието и адреса на изложбата. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни писмени доказателства за естеството на продуктите и условията, при които те са били изложени.

3. Параграф 1 се прилага за всички търговски индустриални, селскостопански или занаятчийски изложби, панаири или подобни публични изложения които не са организирани за частни цели в магазини или търговски помещения с оглед на продажба на чуждестранни продукти, и при които продуктите остават под митнически контрол. 1

> M18


Подр а з д е л 2


Доказателство на произход


Член 109


Продукти, произхождащи от >M21 страна или територия бенефициер <, се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 98, при представяне на:

а) Сертификат за движение EUR.1, образец на който е показан в приложение 21; или б) в случаите, посочени в член 116, параграф 1, декларация, текстът на която е даден в приложение 22, направена от износителя на фактурата, товарителницата или друг търговски документ, който описва съответната стока достатъчно подробно, за да даде възможност да бъде идентифицирана (наричани по-долу „декларация-фактура“).


а) СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ EUR.1


Член 110


> M21

1. Продуктите с произход по смисъла на настоящия раздел се допускат за внос в Общността, като могат да се ползват от тарифните преференции, визирани в член 98, при условие че са били транспортирани директно на територията на Общността по смисъла на член 107, срещу представяне на сертификат за движение на стоките EUR.1, издаден или от митническите власти, или от други компетентни държавни власти на дадена страна или територия бенефициер, при условие че тази страна или територия:

> M18

— са съобщили на Комисията информацията, изисквана от член 121, и

— оказват съдействие на Общността, като позволяват на митнически органи на държавите-членки да извършват проверка на автентичността на документа или точността на информацията относно истинския произход на въпросния продукт.

2. Сертификат за движение EUR.1 може да се издава само когато може да служи като писмено доказателство, изисквано за целите на тарифните преференции, упоменати в член 98.

3. Сертификат за движение EUR.1 се издава само при писмено поискване от износителя или негов упълномощен представител. Това искане трябва да се направи на формуляр, образец на който е показан в приложение 21, който трябва да се попълни в съответствие с разпоредбите на настоящия подраздел. Исканията за EUR.1 сертификати за движение трябва да се съхраняват поне три години от компетентните органи на >M21 страните или териториите бенефициери < износителки или държавите-членки.

4. Износителят или неговият упълномощен представител трябва да представи със своето искане всички необходими подкрепящи документи, доказващи че изнасяните продукти отговарят на изискванията за издаване на сертификат за движение EUR.1. Износителят трябва да поеме задължение да представи, при поискване от компетентните органи, всякакви допълнителни доказателства, които те могат да поискат за целите на установяване > M18 коректността на статута на определен произход на продуктите, отговарящи на условията за преференциално третиране, и приема да се съгласи на всякакви проверки на техните счетоводни сметки и на всякакви проверки на тези органи на обстоятелствата, при които тези продукти са били добити.

5. Сертификатът за движение EUR.1 се издава от компетентните правителствени органи на >M21 страните или териториите бенефициери < или от митническите органи на държавата-членкаизносител, ако изнасяните продукти могат да считат за продукти с определен произход по смисъла на настоящия раздел.

6. Тъй като сертификатът за движение EUR.1 представлява писмено доказателство за прилаган ето на преференциалните режими, определени в член 98, компетентните правителствени органи на >M21 страните или териториите бенефициери < или митническите органи на държавата-членка-износител са отговорни за предприемане на необходимите стъпки за проверка на произхода на продуктите и за проверка на другите изявления на сертификата.

7. За целите на проверката дали са изпълнени условията, определени в параграф 5, компетентните правителствени органи на >M21 страната или територията бенефициер < или митническите органи на държавата-членка-износител имат правото да поискат писмени доказателства или да извършат всякакви проверки, които считат за необходими.

8. Компетентните правителствени органи на >M21 страната или територията бенефициер < или митническите органи на държавата-членка-износител отговарят за осигуряване надлежното попълване на формулярите, упоменати в параграф 1.

9. Датата на издаване на сертификат за движение EUR.1 се посочва в частта на сертификата, запазена за митническите органи. 10. Сертификатът за движение EUR.1 се издава от компетентните органи на >M21 страната или територията бенефициер < или от митническите органи на държавата-членка-износител, когато продуктите, за които се отнася, са изнесени. Той се предоставя на износителя веднага след износът и извършен или застрахован.


Член 111

Когато по искане на вносителя и при условията, постановени от митническите органи на страната-вносител, продукти в демонтирано или немонтирано състояние по смисъла на правило 2, буква а) на Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система и попадащи в раздел ХVI или ХVII или позиция № 7308 или 9406 на Хармонизираната система се внасят на части, единно доказателство за произход на тези продукти се представя на митническите органи при внасянето на първата част.


Член 112


Доказателства за произход се представят на митническите органи на държавите-членки-вносителки в съответствие с процедурата, постановена в член 62 на Кодекса. Въпросните органи могат да поискат превод на доказателството за произход и могат също така да поискат вносната декларация да се придружава от декларация на вносителя в смисъл, че продуктите отговарят на условията, изисквани за прилагането на настоящия раздел.


> M18


Член 113


1. Като изключение от член 110, параграф 10, сертификат за движение EUR.1 може да бъде издаден по изключение след изнасянето на продуктите, с които е свързан, ако: а) не е бил издаден по време на изнасянето поради грешки или неволни пропуски, или специални обстоятелства; или б) е показано по задоволителен начин на компетентните правителствени органи, че сертификат за движение EUR.1 е бил издаден, но не е бил приет при внасянето поради технически причини.

2. Компетентните правителствени органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 впоследствие само след като проверят дали информацията, представена в искането на износителя съответства на тази в съответното износно досие и дали сертификатът за движение EUR.1, задоволяващразпоредбите на настоящия раздел не е бил издаден, когато въпросните продукти са били изнесени.

3. EUR.1 сертификати за движение, издадени впоследствие, трябва да имат отметка с една от следните фрази:_

— „EXPEDIDO A POSTERIORI“,

— „UDSTEDT EFTERFOLGENDE“,

— „NACHTRAGLICH AUSGESTELLT“,


— „ISSUED RETROSPECTIVELY“,

— „DELIVRE A POSTERIORI“,

— „RILASCIATO A POSTERIORI“,

— „AFGEGEVEN A POSTERIORI“,

— „EMITIDO A POSTERIORI“,

— „ANNETTU JALKIKATEEN“,

— „UTFARDAT I EFTERHAND“,

>A2

— „VУЅТАVENO DODАTECNE“,

— „VALЈА АNTUD ТАGАSIULАTUVАLT“,

— „IZSNIEGTS RETROSPEKTIVI“,

— „RETROSPEKTYVUSIS ISDАVIМАS“,

— „KIАDVА VISSZАMENOLEGES НАTALLУАL“,

— „МАHRUG RETROSPETTIVАMENT“,

— „WУЅТАWIONE RETROSPEKTYWNIE“,

— „IZDАNO NАKNАDNO“,

>M26

— „VYHOTOVENE DODATOCNE“,

>M30

— „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“,

— „ELIBERAT ULTERIOR“.


M18

4. Отметката, упомената в параграф 3, се вмъква в клетка „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.>M18


Член 114


1. В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификат за движение EUR.1 износителят може да поиска от компетентните правителствени органи, които са го издали, да бъде издаден дубликат на база на притежаваните от тях износни документи.

2. В сертификата за движение EUR.1, издаден по този начин, трябва да бъде вписана една от следните думи:

— „DUPLICADO“,

— „DUPLIKAT“,

— „DUPLIKAT“,

— „DUPLICATE“,

— „DUPLICATA“,

— „DUPLICATO“,

— „DUPLICAAT“,

— „SEGUNDA VIA“,

— „KAKSOISKAPPALE“,

— „DUPLIKAT“,

>A2

— „DUPLIKAT“,

— „DUPLIКААT“,

— „DUBLIKATS“,

— „DUBLIКАТАS“,

— „MASODLАT“,

— „DUPLIКАT“,

— „DUPLIКАT“,

— „DVОВNIK“,

— „DUPLIKAT“,

>M30

— „ДУБЛИКАТ“,

— „DUPLICAT“.

>M18

3. Отметката, упомената в параграф 2, се вмъква в клетка „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.

4. Дубликатът, който трябва да носи датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1, е в сила от тази дата.


Член 115


Когато продукти с определен произход се поставят под контрол на митническо служба в Общността е възможно да се замести ориги- налното доказателство за произход с един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или част от тези продукти другаде в рамките на Общността. Заместващият EUR.1 сертификат или сертификати за движение се издават от митни-ческата служба, под чийто контрол са поставени продуктите.


>M18

б) ДЕКЛАРАЦИЯ-ФАКТУРА


Член 116

1. Опростената декларация може да се изготвя от:

а) одобрен износител на Общността по смисъла на член 117, или

б) всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакета, съдържащи продукти с определен произход, чиято обща стойност не превишава 6 000 EUR, и при условие че съдействието, упомената в член 110, параграф 1,се прилага за тази процедура.

2. Декларация-фактура може да се изготви, ако съответните продукти могат да считат за произхождащи от Общността или от >M21 страна или територия бенефициер <, и отговарят на другите изисквания на настоящия раздел.

3. Износителят, изготвящдекларация -фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време, при поискване от митницата или други компетентни правителствени органи на страната- износител, всички необходими документи, доказващи статута на определен произход на съответните продукти, както и за изпъл- нението на другите изисквания на настоящия раздел.

4. Декларация-фактура се изготвя от износителя чрез печатане на пишеща машина, отпечатване или разпечатване на фактурата, това- рителницата или друг търговски документ, на декларацията, текстът на която е показан в приложение 22, като използва една от езиковите версии, определени в това приложение в съответствие с разпоредбите на вътрешното законодателство на страната-изно- сителка. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде написана с мастило с печатни букви.

5. Фактурите-декларации трябва да носят оригинален подпис на износителя, поставен ръчно. Независимо от това, от одобрен износител по смисъла на член 117, няма да се изисква да подписва тези декларации, при условие че представи на митни- ческите органи писмено поето задължение, че поема пълна отго- ворност за всички опростени декларации, които го идентифицират, като подписани ръчно от него.

6. В случаите, упоменати в параграф 1, буква б), използването на декларация-фактура подлежи на следните специални условия:

а) една декларация-фактура се прави за всяка пратка;

б) ако стоките, които се съдържат в пратката, вече са били подложени на проверка в страната-износител с позоваване на дефиницията „продукти с определен произход“, износителят може да се позове на тази проверка в опростената декларация. Разпоредбите на първа алинея няма да освобождават износителите от спазване на други формалности, изисквани съгласно митнически или пощенски режими.


Член 117

1. Митническите органи на Общността могат да упълномощят всеки износител, наричан по-долу „одобрен износител“, който често изпраща продукти, произхождащи от Общността по смисъла на член 98, параграф 2, и който предлага в степен, задо- воляваща митническите органи, всички гаранции, необходими за проверка на статута на определен произход на продуктите, както и изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел, да изготвя фактури -декларации, независимо от стойността на съот- ветните продукти.

>M18


2. Митническите органи могат да поставят предоставянето на статута на одобрен износител в зависимост от всякакви условия, които считат за необходими.

3. Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо пълномощно, който трябва да се отбелязва на опрос- тената декларация.

4. Митническите органи извършват мониторинг на използването на пълномощното от одобрения износител.

5. Митническите органи могат да оттеглят пълномощното по всяко време. Те го правят, когато одобреният износител вече не предлага гаранциите, упоменати в параграф 1, не отговаря на условията, упоменати в параграф 2, или по друг начин използва неправилно пълномощното.


Член 118

1. Доказателството за произход е валидно четири месеца от датата на издаване в страната-износител и трябва да се представи в този срок на митническите органи на страната-вносител.

2. Доказателства за произход, които са представени на митническите органи на страната-вносител след крайната дата за представяне, посочена в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на тарифните преференции, упоменати в член 98, когато не-подаването на тези документи до крайната дата се дължи на изключителни обстоятелства.

3. При други случаи на закъсняло представяне митническите органи на страната-вносител могат да приемат доказателствата за произход, когато продуктите са били представени преди указаната крайна дата.

4. При поискване от вносителя и като се спазват условията, постановени от митническите органи на държавата-членка- вносител, единно доказателство за произход може да бъде представено на митническите органи при внасянето на първата пратка, когато стоките:

а) се внасят в рамките на чести и постоянни търговски потоци със значителна търговска стойност;

б) са предмет на същия договор за продажба, като страните по договора имат седалище в страната-износител или в Общността;

в) са класирани в същия код (осем цифри) на Комбинираната номенклатура;

г) идват изключително от същия износител, предназначени са за същия вносител и подложени на входни формалности на същото митническо служба в Общността.

Тази процедура се прилага за количества и срокове, определени от компетентните митнически органи. Този срок не може в никакъв случай да превишава три месеца.


Член 119


1. Продукти, изпратени като малки колети от частни лица на частни лица или представляващи част от личния багаж на пътници, се допускат като продукти с определен произход, ползващи се с тарифните преференции, упоменати в член 98, без да се изисква представянето на сертификат за движение EUR.1 или декларация-фактура, при условие че тези продукти не се внасят с търговска цел и са били декларирани като отговарящи на условията, изисквани за прилагане на настоящия раздел, и когато няма съмнения във истинността на тази декларация.


>M18

2. Внос, който е случаен и се състои само от продукти за лична употреба на получателите или пътниците, или техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако е видно от естеството и количеството на продуктите, че не са предназначени с търговска цел.

Нещо повече, общата стойност на тези продукти не трябва да превишава 500 EUR при малки колети или 1 200 EUR при продукти, които са част от личен багаж на пътници.


Член 120


Откриването на леки несъответствия между декларациите, направени в доказателството за произход и тези, направени в доку- ментите, представени на митническото служба за целите на извършване на формалностите по внасяне на продуктите няма ipso facto да правят доказателството невалидно и недействително, ако се установи по надлежен начин, че този документ наистина съответства на представения продукт. Явни формални грешки, като печатни грешки на доказателство за произход, не трябва да са причина този документ да бъде отхвърлен, ако тези грешки не са такива, че да породят съмнения относно декларациите, направени в този документ.


Член 121

1. >M21 страните или териториите бенефициери < трябва да информират Комисията за имената и адресите на администра- тивните органи, разположени на тяхна територия, които са овластени да издават сертификати за движение EUR.1, заедно с образци на отпечатъците на печатите, използвани от тези органи, имената и адресите на съответните правителствени органи, отговорни за контрола на сертификати за движение EUR.1 и опрос- тените декларации. Печатите са валидни от датата на получаване на образците от Комисията. Комисията изпраща тази информация на митническите органи на държавите-членки. Когато тази размяна на информация се извършва в рамките на предишна размяна, Комисията посочва датата на влизане в употреба на тези нови печати съгласно указанията, дадени от компетентните прави- телствени органи на >M21 страните или териториите бене- фициери <. Тази информация е за официално ползване; неза- висимо от това, когато стоките се освобождават за свободно обръщение, въпросните митнически органи могат да позволят на вносителя или надлежно упълномощен негов представител да консултира образеца на отпечатъка на печата, упоменат в настоящия параграф.

2. Комисията изпраща на >M21 страните или териториите бенефициери < образци на отпечатъците на печатите, използвани от митническите органи на държавите-членки за издаване на серти- фикати за движение EUR.1.


Член 122


1. Последващи верификации на сертификати за движение EUR.1 и опростени декларации се извършва по метода на случайната проверка или когато митническите органи в Общността имат основателни съмнения към автентичността на тези документи, статуса на определен произход на съответните продукти или изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел.


>M18

2. За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1, компетентните органи в държавата-членка-вносителка или >M21 страната или територията бенефициер < ще връщат сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако е представена, опростената декларация или копие от тези документи на компетентните правителствени органи в >M21 страната или територията бенефициер <-износител или държавата-членка, като посочват, когато е целесъобразно, причините за запитването. Всички получени документи и информация, предполагащи че дадената информация за доказване на произхода е некоректна, трябва да се изпрати в подкрепа на искането за проверка.

Ако митническите органи в държавата-членка-вносител решат да отложат предоставянето на тарифните преференции, упоменати в член 98 до получаване на резултатите от проверката, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите при вземане на всякакви предпазни мерки, които преценят за необходими.

3. Когато искане за последваща проверка е направено в съответствие с параграф 1, тази проверка трябва да се извърши и резултатите от нея съобщени на митническите органи на държавите-членки-вносителки в срок от максимум шест месеца. Резултатите трябва да бъдат такива, че да установяват дали въпросното доказателство за произход се отнася за действително изнесените продукти и дали тези продукти могат да се считат за продукти, произхождащи от >M21 страната или територията бенефициер < или от Общността.

4. Когато при обосновано съмнение няма отговор в шест месечния срок, определен в параграф 3, или ако отговорът не съдържа достатъчно информация, за да се определи автентичността на въпросния документ или истинския произход на продуктите, на компетентните органи се изпраща второ съобщение. Ако след второто съобщение резултатите от проверката не са съобщени на разпореждащите органи в срок от четири месеца или ако тези резултати не позволяват да се определи автентичността на въпросния документ или на произхода на продуктите, разпореждащите органи, освен при изключителни обстоятелства, ще откажат даване на право на тарифни преференции.

5. Когато процедурата на проверка или друга налична информация изглежда показва, че разпоредбите на настоящия раздел са били нарушени, >M21 страната или територията бенефициер <-износител трябва, по своя инициатива или по искане на Общността да извърши необходимите разследвания или да организира извършването на тези разследвания без ненужно отлагане, за да идентифицира и предотврати тези нарушения. За тази цел Общността може да участва в разследванията.

6. За целите на последваща проверка на сертификатите за движение EUR.1, копията на сертификатите, както и всички износни документи, упоменати в тях, трябва да се съхраняват поне три години от компетентните правителствени органи на >M21 страната или територията бенефициер <-износител или от митническите органи на държавата-членка-износител.


Подраздел 4

Сеута и Мелила


Член 123


1. Терминът „Общност“, използван в настоящия раздел, не покрива Сеута и Мелила. Терминът „продукти с произход от Общността“ не покрива продукти, произхождащи от Сеута и Мелила.


>M18

2. Настоящият раздел се прилага mutatis mutandis при определянето дали продукти могат да се считат за продукти с произход от >M21 страните или териториите бенефициери < износителки, ползващи се от общата система на преференции, когато се внасят в Сеута и Мелиля, или като произхождащи от Сеута и Мелила.

3. Сеута и Мелила се разглеждат като една територия.

4. Разпоредбите на настоящия раздел относно издаването, използването и последващата проверка на EUR.1 сертификати за движение се прилагат mutatis mutandis за продуктите, произхождащи от Сеута и Мелила.

5. Испанските митнически органи отговарят за прилагането на настоящия раздел в Сеута и Мелила.


Член 124


За настоящия раздел се прилагат разпоредбите на членове 73 и 74.


Член 125


1. Тарифните преференции, посочени в член 120 се прилагат само за продукти с произход или материали, транспортирани между територията на една облагодетелствана република и територията на Общността, без да навлизат в друга територия. Обаче стоки с произход от една облагодетелствана република или от Общността, представляващи отделна пратка, могат да се транспортират през друга територия извън територията на една облагодетелствана република или от Общността с или без претоварване или временно складиране на тази територия при условие, че стоките останат под надзора на митническите власти в страната на транзита или на складирането и не са подложени на други операции, освен разтоварване, повторно товарене или някоя операция за запазването им в добро състояние.


Продукти с произход от една облагодетелствана република или от Общността могат да бъдат транспортирани по тръбопровод през друга територия.


2. Доказателството, че условията, изброени в параграф 1 са спазени, трябва да се представи на митническите власти в Общността чрез представяне на :


а) неделим транспортен документ, издаден в изнасящата страна или територия, който покрива преминаването през транзитната страна, или


б) сертификат, издадено от митническите власти в транзитната страна:


-съдържащо точното описание на стоката,


-документиращо датите на разтоварване и повторно товарене на стоките или на тяхното влагане или изваждане от кораба, като се съобщи името на използваните кораби и


-удостоверяващо условията, при които стоките са били съхранявани в транзитната страна, или пък


в) при отсъствие на горните документи - някакъв документ с доказателствена сила.


Член 126


Условията, изложени в настоящия подраздел за придобиване статут на стока с произход, трябва да се изпълнят без прекъсване в Общността или облагодетелстваната република.


Ако стоките с произход, изнесени от Общността или от една облагодетелствана република в друга страна бъдат върнати, те се смятат като стоки без произход, освен ако се докаже пред митническите власти, че:


-върнатите стоки са същите стоки, които са били изнесени и че


-не са претърпели други операции освен онези, необходими за запазването им в добро състояние по време на престоя им в тази страна.


Член 131


1. Продукти, изпратени от Общността или облагодетелствана република за изложба в друга страна и продадени след изложбата за внос в Общността се ползват от тарифните преференции, отразени в член 120 при условие, че продуктите отговарят на изискванията на подраздел 1 за признаване на произхода им от Общността или от облагодетелстваната република и че пред митническите власти бъде доказано, че:


а) износителят е изпратил стоките от Общността или от облагодетелстваната република в страната, където се организира изложбата и ги е изложил там;


б) продуктите са били продадени или собствеността им е била прехвърлена по друг начин от износителя върху лице в облагодетелстваната република или в Общността;


в) продуктите са били доставени в Общността или в облагодетелстваната република по време на изложбата или непосредствено след нея в състоянието, в което са били изпратени за изложбата;


г) след като са били изпратени за изложбата, продуктите не са били използвани за друга цел, освен за демонстрация по време на изложбата.


2. Прилагат се разпоредбите на член 111 параграфи 2 и 3.


Член 132


На митническите власти на внасящата държава - членка или на облагодетелстваната република се представят сертификати EUR 1 съгласно процедурите, установени от съответната държава - членка или от облагодетелстваната република. Споменатите власти могат да изискат превод на сертификата.


Те също могат да изискат МД за внос да бъде придружена от декларация от вносителя, че продуктите отговарят на условията, изисквани за тарифни преференции, посочени в член 120.


Член 133


Без да се нарушават разпоредите на член 122 параграф 3, когато по искане на декларатора не- сглобено или разглобено произведение,спадащо към глава 84 или 85 от хармонизираната система се внася на няколко пратки при условията, установени от митническите власти, то се смята за една стока и може да се представи един сертификат при внасяне на първата пратка.


Член 134


Сертификатът EUR 1 се пази от митническите власти на внасящата държава - членка или на облагодетелстваната република в съответствие с валидните правила в Общността или съответната облагодетелствана република.


Формуляр EUR.2


Член 135


1. Независимо от член 127, ако пратките съдържат само продукти с произход, чиято стойност не надвишава 3000 екю на пратка, доказателството за произход в смисъла на под -раздел 1 се представя на формуляр EUR.2, чийто образец е даден в Приложение 22.


2. Сертификатът EUR.2 се попълва и подписва от износителя или, на негова отговорност, от упълномощен негов представител. Ако стоките, съдържащи се в пратката, са били вече проверени в изнасящата държава - членка или територия по отношение дефиницията на понятието стоки с произход, износителят може да се позове на тази проверка в клетка "Забележки" на формуляра EUR.2.


3. Сертификатът EUR.2 се попълва за всяка пратка.


4. Тези разпоредби не освобождават вносителите от всякакви други формалности, изисквани от митническите или пощенски разпоредби.


5. Износителят, който е попълнил сертификат EUR.2, по искане на митническите власти на изнасящата държава - членка или облагодетелствана република трябва да представи всички придружителни документи във връзка с използването на този сертификат.


52


Член 136


Следните продукти с произход в смисъла на подраздел 1 могат да бъдат внесени в Общността или в облагодетелствана република за тарифни преференции, посочени в член 120 без да е необходимо да се представят документите, посочени в членове 127 или 135:


а) продукти, изпращани като малки пратки от частни лица на частни лица, ако стойността им не надвишава 215екю;


б) продукти, намиращи се в личния багаж на физическите лица, ако стойността им не надвишава 600 екю.


За този раздел се прилагат разпоредбите на член 117 параграфи 2 и 3.


Подраздел 3


Методи за административно сътрудничество


Член 137


Облагодетелстваните републики трябва да изпратят на Комисията на ЕО образци на печатите, които използват търговските камари заедно с адресите на митническите органи, които имат право да издават сертификати EUR.1 и да извършват последващата им проверка и на формулярите EUR.2.

Комисията изпраща тази информация до митническите власти на страните - членки.


Член 138


1. Последващата проверка на сертификатите EUR.1 и EUR.2 се извършва произволно и когато митническите власти на внасящите страни - членки имат сериозни съмнения по автентичността на документа и по достоверността на информацията по действителния произход на въпросната стока.


2. За да се осигури правилното прилагане на тези разпоредби, облагодетелстваните републики и страните - членки на Общността си помагат взаимно посредством съответните митническите власти при проверката на автентичността на сертификатите EUR.1 и формулярите EUR.2 и точността на информацията за истинския произход на въпросните стоки.


3. За целите на параграф 1) митническите власти на внасящите страни - членки или на облагодетелстваната република връщат сертификата EUR.1 или формуляр EUR.2 на митническите власти от страната на износа, като ако е необходимо излагат формалните или фактически причини за запитването.


53

Органът, отправил искането, прилага към сертификата EUR.1 или формуляра EUR.2 фактурата в оригинал или копие, ако е била представена, както всички документи и получени сведения, че данните на въпросния сертификат или формуляр не са точни.


Ако митническите власти на внасящите страни - членки решат да спрат временно преференциите, посочени в член 120 до получаване на резултатите от проверката, те трябва да разрешат освобождаването на стоките, като приложат предпазните мерки, които сметнат за необходими.


4. Митническите власти на внасящите страни - членки или на облагодетелстваните републики трябва да бъдат уведомени за резултатите от проверката в срок от шест месеца. Тези резултати трябва да дадат възможност да се установи дали върнатите според параграф 3 документи се отнасят до действително изнесените стоки и дали тези стоки спадат към преференциите, посочени в член 120.


Когато съществува значително съмнение и не се получи отговор в срок от шест месеца от датата на искането за проверка или ако отговорът не съдържа достатъчна информация, за да се установи автентичността на въпросния документ или действителния произход на продуктите, органът, отправил искането отказва да предостави преференциален режим, с изключение на случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства.


5. За целите на последващата проверка на сертификатите EUR.1 митническите власти на изнасящите страни пазят копия от сертификатите както и придружаващите документи по износа най-малко две години.


Подраздел 4


Сеута и Мелиля


Член 139


1. Изразът "Общност", използван в настоящия раздел, не включва Сеута или Мелиля. Изразът "продукти с произход от Общността" не включва продукти с произход от тези райони.


2. Подсекции 1 до 3 от настоящия раздел се прилагат по смисъл за продуктите с произход от Сеута и Мелиля при специалните условия, посочени в член 140.


Член 140


1. Следващите параграфи се прилагат вместо член 120 и препратките към него важат по смисъл за настоящия член.


2. При условие, че са били транспортирани директно в смисъла на член 125, следните произведения се смятат за:


(а) продукти с произход от Сеута и Мелиля:


(1) продукти, изцяло придобити в Сеута и Мелиля;


(2) произведения, придобити в Сеута и Мелиля, в чието производство са използвани други продукти, различни от посочените в точка (1), при условие, че споменатите продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка в смисъла на член 122. Това условие не се прилага за продукти, които в смисъла на подраздел 1 имат произход от Сеута и Мелиля или от Общността при условие, че в облагодетелстваната република са били подложени на обработка или преработка, надвишаваща недостатъчната обработка или преработка, посочена в член 122 параграф 3;


3. Сеута и Мелиля се смятат като единна територия.


4. Износителят или упълномощеният му представител трябва да запише името на съответната облагодетелствана република и "Сеута и Мелиля" в клетка 2 на сертификата EUR.1.


5. Испанските митническите власти отговарят за прилагането на тези разпоредби в Сеута и Мелиля.


ДЯЛ V


МИТНИЧЕСКА ОБЛАГАЕМА СТОЙНОСТ


Глава 1

Общи разпоредби


Член 141


1. При прилагане на разпоредбите на членове 28 до 36 от Кодекса и на настоящия Дял, държавите - членки трябва да спазват разпоредбите на Приложение 23.


Разпоредбите в първата графа на Приложение 23 се прилагат в светлината на тълкувателните бележки във втората графа.


2. Ако при определянето на МОС трябва да се прибегне до общоприети счетоводни принципи, прилагат се разпоредбите на Приложение 24.


Член 142


1. За целите на настоящия Дял:


(а) "споразумението" означава Споразумението за прилагането на член 7 от ГАТТ, постигнато в рамките на многостранните търговски преговори от 1973 до 1979 г. и посочени в първия абзац на член 31 параграф 1 от Кодекса;


(б) "произведени стоки" включва стоките, които са отгледани, изработени или добити от земните недра;


55

(в) "идентични стоки" означава стоките, произведени в същата страна, които са еднакви във всяко отношение, включително физическите им характеристики, качество и репутация. Незначителните различия във външния вид не изключват стоките, които в останало отношение отговарят на дефиницията, от третирането им като идентични;


(г) "подобни стоки" означава стоки, произведени в същата страна, които, въпреки че не са еднакви във всяко отношение, имат подобни характеристики и подобни съставни материали, което им дава възможност да изпълняват същите функции и да бъдат взаимнозаменими в търговско отношение; качеството на стоките, репутацията им и съществуването на запазена марка са измежду факторите, които определят дали стоките са подобни;


(д) "стоки от един и същ клас или вид" означава стоки, които спадат към една и съща група или асортимент от стоки, произвеждани от конкретна индустрия или сектор на индустрията, като тук се включват идентични или подобни стоки.


2. понятието "идентични стоки" и "подобни стоки" в зависимост от случая, не обхваща стоките, които включват или отразяват инженерингова, развойна, художествена, конструкторска дейност, също така планове и скици, за които не е направена корекцията съгласно член 32 параграф 1 буква (б) iv от Кодекса, когато те са били изготвени в Общността.


Член 143


1. >M15 С оглед прилагането на разпоредбите от дял II, глава 3 от Кодекса и разпоредбите на настоящия дял, за свързани лица се считат само: <


(а) са служители или директори и в двете фирми;


(б) са юридически признати търговски партньори;


(в) са работодател и служител;


(г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5% или повече от свободния брой поименни акции или акции на приносител във двете фирми;


(д) единият от тях пряко или косвено контролира другия;


(е) двамата са пряко или косвено контролирани от трето лице;


(ж) заедно двамата контролират пряко или косвено трето лице;


(з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки:

-съпруг и съпруга,

-родители и деца,

-братя и сестри (пълни или наполовина),

-дядо/баба и внуци

-чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници,

-роднини по първа съребрена линия: тъст, тъща, свекър, свекърва - зет, снаха, шурей, зълва, балдъза и пр.


2. За целите на настоящия Дял, лицата, които са свързани в търговията помежду си, като единият е единствен представител, единствен дистрибутор или единствен концесионер и пр. на другия, се смятат за свързани само, ако отговарят на критериите от параграф 1.


Член 144


1. За определяне на МОС според член 29 на Кодекса за стоки, чиято цена не е действително заплатена в момента на изчисляването, като база за МОС се приема дължимата цена в дадения момент.


2. Комисията и държавите - членки трябва да се консултират с Комитета по отношение прилагането на параграф 1


Член 145


>M21


1. Когато стоки, декларирани като предназначени да бъдат пуснати в свободно обращение, представляват част от по-голямо количество от същите стоки, закупени в рамките на една търговска операция, цената, действително платена или подлежаща на плащане по смисъла на член 29, параграф 1 от Кодекса, се изчислява пропорционално в зависимост от съотношението между декларираните количества и цялото закупено количество. Също така се прилага пропорционално разпределение на дейст- вително платената или подлежаща на плащане цена в случай на частична загуба или в случай на повреждане преди пускането в свободно обращение на стоката, подлежаща на оценяване.

2. След пускането на стоките в свободно обращение промяната на действително платената или подлежаща на плащане цена за стоките от продавача в полза на купувача може да бъде взета предвид с оглед определянето на тяхната митническа стойност по силата на член 29 от Кодекса, когато бъде представено удовлетво- рително доказателство пред митническите власти:

а) че тези стоки са били дефектни в момента, съгласно член 67 от Кодекса;

б) че продавачът е извършил промяната в приложение на договорно задължение за гаранция, предвидено в договора за продажба, сключен преди пускането в свободно обращение на въпросните стоки;

в) че дефектното естество на въпросните стоки не е било вече взето предвид в свързания с тях договор за продажба.

3. Действително платената или подлежаща на плащане цена за стоките, изменена в съответствие с параграф 2, може да бъде взета предвид само при условие, че тази промяна е направена в срок от дванайсет месеца от датата на приемане на декларацията за пускане в свободно обращение на стоките.


Член 146


Когато действително платената или дължима цена за целите на член 29 параграф 1 от Кодекса включва сума за вътрешно мито, приложимо по отношение на въпросната стока в страната на произхода или на износа, горната сума не се включва в МОС, при условие, че може да се докаже на митническите власти, че данъкът ще бъде възстановен в полза на купувача.


Член 1471. За целите на член 29 от Кодекса обстоятелството, че стоката, която е предмет на продажба, се декларира за допускане за свободно обращение, се смята за достатъчно доказателство че тя е продадена за износ в митническата територия на Общността.

>M6

При последователни продажби преди остойностяване се отчита само последната продажба, довела до въвеждане в митни- ческата територия на Общността, или продажбата на митническата територия на Общността преди допускането за свободно обращение на стоките.


>M6 Когато се декларира цена, свързана с продажба преди последната продажба, въз основа на която стоките са въведени в митническата територия на Общността, следва да се докаже пред митническите органи, че продажбата на тези стоки се е състояла с цел износ във въпросната митническа територия. Прилагат се разпоредбите на членове от 178 до 181a.


2. Обаче когато между момента на продажбата и момента на допускането за свободно обращение стоките се използват в трета страна, МОС не е задължително да бъде стойността на сделката. 3. Купувачът не трябва да отговаря на никакво друго условие, освен че е страна по договор за продажба.


Член 148


Когато при прилагане на член 29 параграф 1 (б) от Кодекса се установи, че продажбата или цената на внесената стока е договорена при условие или съображение, чиято стойност може да се установи, тази стойност трябва да се смята като непряко плащане от купувача на продавача и част от действително платената или дължима цена, при условие, че условието или съображението не се отнася до:


(а) дейност, към която е приложим член 29 параграф 3 (б) от Кодекса, или


(б) фактор, който трябва да се добави към действително платената или дължима цена според разпоредбите на член 32 от Кодекса.


Член 149


1. За целите на член 29 параграф 3 (б) от Кодекса изразът "маркетингова дейност" означава всички дейности, свързани с рекламирането и поощряването на продажбата на въпросните стоки и всички дейности, свързани с гаранциите по тях.


2. Такива дейности, предприети от купувача, се смятат че са предприети за негова собствена сметка, дори и ако са извършени в изпълнение на задължение от страна на купувача по споразумение с продавача.


Член 150


1. При прилагането на член 30 параграф 2 (а) от Кодекса (цена на сделката на идентични стоки), МОС трябва да се определя чрез стойността на сделката с идентични стоки при продажба на същото търговско равнище и в приблизително същото количество като стоките, подлежащи на обмитяване.


58

Когато не може да се открие подобна продажба, използва се стойността на сделката с идентични стоки продадени на различно търговско равнище и/или в различно количество, като се извършат корекции за различното търговско равнище и количество, при условие, че подобни корекции могат да се направят на базата на доказаните обстоятелства, които ясно установяват необходимостта и точността на корекциите, с които стойността се увеличава или намалява.


2. Когато разходите, посочени в член 32 параграф 1 (д) от Кодекса са включени в стойността на сделката, трябва да се направи корекция, като се вземат предвид значителните различия в подобни разходи между внесените стоки и въпросните идентични стоки, произтичащи от разликата в разстоянието и начина на транспорт.


3. Ако при прилагане на настоящия член се установи повече от една стойност на идентични стоки, за определянето на МОС на вносните стоки се използва най-ниската стойност.


4. При прилагането на настоящия член може да се вземе под внимание стойността на сделката за стоки, произведени от друго лице, само ако не може да се намери стойност на сделката според параграф 1 за стоки, идентични на оценяваните, произведени от същото лице.


5. За целите на настоящия член, стойността на сделката за идентични вносни стоки означава МОС, определена по-рано според член 29 от Кодекса, коригирана според параграф 1 (б) и 2 от настоящия член.


Член 151


1. При прилагането на член 30 параграф 2 (б) от Кодекса (цена на сделката на подобни стоки), МОС трябва да се определя посредством стойността на сделката с подобни стоки при продажба на същото търговско равнище и в приблизително същото количество като стоките, подлежащи на обмитяване. Когато не може да се открие подобна продажба, използва се стойността на сделката с подобни стоки, продадени на различно търговско равнище и/или в различно количество, като се извършат корекции за различното търговско равнище и/или количество, при условие, че подобни корекции могат да се направят на базата на доказаните обстоятелства, които ясно установяват необходимостта и точността на корекциите, с които стойността се увеличава или намалява.


2. Когато разходите, посочени в член 32 параграф 1 (д) от Кодекса са включени в стойността на сделката, трябва да се направи корекция, като се вземат предвид значителните различия в подобни разходи между внесените стоки и въпросните подобни стоки, произтичащи от разликата в разстоянието и начина на транспорт.


3. Ако при прилагане на настоящия член се установи повече от една стойност на идентични стоки, за определянето на МОС на вносните стоки се използва най-ниската стойност.


59

4. При прилагането на настоящия член може да се вземе под внимание стойност на сделката за стоки, произведени от друго лице само ако не може да се намери стойност на сделката според параграф 1 за подобни на оценяваните стоки, произведени от същото лице.


5. За целите на настоящия член, стойността на сделката за подобни вносни стоки означава МОС, определена по-рано според член 29 от Кодекса, коригирана според параграф 1 (б) и 2 от настоящия член.


Член 1521. а) Ако вносните стоки или идентични или подобни вносни стоки се продадат в Общността в състоянието, в което са внесени, МОС на внесените стоки, изчислена според член 30, параграф 2, буква в) от Кодекса, трябва да бъде на базата на единичната цена, по която вносните стоки или идентични или подобни вносни стоки се продават в най- голямото общо количество по време или около момента на внасянето на оценяваните стоки, на лица, които не са свързани с онези лица, от които купуват такива стоки, като се намали със следното:

i) или комисионните, които обичайно се заплащат или са договорени или прибавките, които обикновено се правят за печалба и общи разходи (включително преките и непреки разходи за маркетинг за въпросната стока) във връзка с продажбите в Общността на вносни стоки от същата категория или вид;

ii) обичайните разходи за транспорт и застраховка и подобни разходи в рамките на Общността;

iii) вносните мита и други такси, дължими в Общността за вноса и продажбата на стоките.


>M27

а)а Митническата стойност на някои бързоразвалящи се стоки, внесени на партиди, може да бъде определена пряко, в съответствие с член 30, параграф 2, буква в) от Кодекса. За тази цел цените на единица се съобщават на Комисията от държавите-членки и се разпространяват от Комисията посредством Интегрираната митническа тарифа на Общността (TARIC), в съответствие с член 6 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.).

Единичните цени се изчисляват и нотифицират, както следва:

i) След удръжките, предвидени в буква a), държавите- членки съобщават на Комисията единична цена на 100 kg нетно тегло за всяка категория от стоки. Държавите-членки могат да фиксират стандартни количества за цените, посочени в буква a),

ii), които се съобщават на Комисията. ii) Единичната цена може да бъде използвана за опре- деляне на митническата стойност на внасяните стоки за срокове от 14 дни, като всеки срок започва да тече в петък.

iii) Референтният период за определяне на единичните цени е предходният период от 14 дни, който приключва в четвъртъка, предхождащседмицата , през която се установяват новите единични цени.

iv) Единичните цени се съобщават от държавите-членки на Комисията в еуро, не по-късно от 12 часа на обяд в понеделника от седмицата, в която те се разпрос- траняват от Комисията. Ако този ден е неработен, уведомяването се извършва на работния ден непос- редствено предхождащтози ден. Единичните цени се прилагат само ако съобщението е разпространено от Комисията. Стоките, посочени в първа алинея на настоящата точка, са включени в приложение 26.

б) Ако по или около времето на вноса на подлежащите на оценка стоки не са внасяни нито вносните стоки, нито идентични или подобни вносни стоки, МОС на вносните стоки, определяна според настоящия член, която в оста- налите случаи се определя от параграф 1, буква а), се базира на единичната цена, на която в Общността се продават вносните стоки или идентични или подобни стоки в състоянието, в което са внесени на най-ранна дата след вноса на оценяваните стоки, но преди изти- чането на 90 дни след датата на вноса.

2. Ако в Общността не са били продавани нито вносните стоки, нито идентични или подобни вносни стоки в състоянието, в което са били внесени, тогава по молба на вносителя, МОС ще се базира на единичната цена, на която вносните стоки се продават в най- голямо общо количество след по-нататъшна преработка, на лица в Общността, които не са свързани с лицата, от които купуват такива стоки, като се направи надлежна корекция за стойността, добавена с тази преработка и намаленията, предвидени в параграф 1, буква а).

3. За целите на настоящия член единичната цена, по която вносните стоки се продават в най-голямото общо количество е цената, на която са продадени най-голям брой единични стоки в продажби на лица, които не са свързани с лицата, от които купуват такива стоки, на първото търговско равнище след вноса, на което се извършват тези продажби.

4. Извършената в Общността продажба на лице, което доставя пряко или непряко без комисионна или на намалени цени за използване във връзка с производство и продажба за износ на вносните стоки някои от елементите, посочени в член 32, параграф 1, буква б) от Кодекса, не се взима предвид при уста- новяване на единичната цена за целите на настоящия член. 5. За целите на параграф 1, буква б) „най-ранната дата“ е датата, до която са извършени продажби на вносните стоки или на идентични или подобни вносни стоки в достатъчно количество, за да се установи единичната цена.


Член 153


1. При прилагането на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса (изчислена МОС) митническите власти не могат да изискват или задължават лице, което няма местожителство в Общността, да представя за разглеждане или да дава достъп до сметки или други записи с цел да се определи тази стойност. Обаче сведения, дадени от производителя на стоката с цел да се определи МОС според настоящия член може да се провери в страна извън Общността от митническите власти на една държава - членка със съгласието на производителя и при условие, че тези власти известят властите в съответната страна достатъчно навреме и последните не възразяват срещу проучването.


2. Стойността или цената на материалите и производството, посочени в първия абзац на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса трябва да включва стойността на елементите, посочени в член 32 параграф 1 (а) (ii) и (iii) от Кодекса.


Тя също така трябва да включва надлежно разделената цена на всеки продукт или услуга, посочена в член 32 параграф 1 (б) от Кодекса, доставени пряко или непряко от купувача за употреба във връзка с производството на вносната стока. Стойността на елементите, посочени в член 32 параграф 1 (б) (iv) от Кодекса, които са извършени в Общността, трябва да се включи само в размера, в който са калкулирани на производителя.


3. Когато за определяне на изчислената МОС се използва друга информация освен предоставената от или от името на производителя, митническите власти трябва да уведомят декларатора, по негово искане, за източника на тази информация, използваните данни и извършените изчисления на тази база, при спазване изискванията на член 15 от Кодекса.


(параграф 4 липсва в оригинала - бел.прев.)


61

5. "общите разходи", посочени във втория абзац на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса покриват преките и непреки разходи за производството и продаването на стоките за износ, които не са включени в първия абзац на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса.


Член 154


Когато контейнери, посочени в член 32 параграф 1 (а) (ii) от Кодекса се внасят няколко кратно, тяхната цена по искане на декларатора се разпределя пропорционално в съгласие с общоприетите счетоводни принципи.


Член 155


За целите на член 32 параграф 1 (б) (IV) от Кодекса разходите за изследователска дейност и предварителни планове не се включват в МОС.


Член 156


Член 33 (в) от Кодекса се прилага по смисъл, когато МОС се определя по друг метод вместо стойността на сделката.


>M8


Член 156a


1. Митническите органи при заявление от заинтересовано лице могат да разрешат:

— чрез дерогация от член 32, параграф 2 от Кодекса някои елементи, които следва да се добавят към действително платената или платима цена, макар и да не могат да се определят количествено към момента на възникване на митническото задължение,

— като дерогация от член 33 от Кодекса, някои такси, които не следва да се включват в митническата стойност, за случаите когато сумите, свързани с подобни елементи, не са отделени към момента на възникване на митническото задължение, да бъдат определяни на базата на подходящи и специфични критерии.

В такива случаи декларираната митническа стойност не трябва да се счита за временна по смисъла на второ тире на член 254.

2. Разрешително се отпуска при следните условия:

а) извършване на процедурите по реда на член 259 при съществуващите обстоятелства би довело до непропорционални административни разходи;

б) прибягване до прилагане на членове 30 и 31 от Кодекса изглежда неподходящо при определените обстоятелства;

в) съществуват основателни причини да се счита, че сумата на вносните сборове, която се събира по време на действието на разрешителното, няма да е по-ниска от тази, която би била наложена в отсъствие на разрешително;

г) не са нарушени конкурентните условия между икономическите субекти.


Глава 2

Разпоредби за тантиеми и лицензионни отчисления


Член 157


1. За целите на член 30 параграф 1 (в) от Кодекса се приема, че хонорарните и лицензионни отчисления означават по-специално плащане за права, свързани:


- с производството на вносни стоки (по-специално патенти, образци, модели и производствено умение), или


- с продажбата за износ на внесените стоки: запазени марки, запазени образци) или


- с използването или препродажбата на внесените стоки (авторски права, производствени процеси, неотделимо включени във внесените стоки).


2. Без да нарушава член 32 параграф 5 от Кодекса, когато МОС на внесена стока се определя съгласно член 29 на Кодекса, хонорарното или лицензионно отчисление трябва да се прибави към действително платената или дължима цена само когато това плащане:


- е свързано с оценяваните стоки и


- представлява условие за продажбата на тези стоки.

62


Член 158


1. Когато внесените стоки са само съставна част на стоките, произведени в Общността, корекция на действително платената или дължима цена на внесените стоки се прави само, ако хонорарът или лицензионната такса се отнася за тези стоки.


2. Когато се внасят стоки в не -сглобено състояние или те трябва да претърпят само незначителна преработка, като например разреждане или опаковане, това не пречи хонорарът или лицензионната такса да се смятат за свързани с внесените стоки.


3. Ако хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки и отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса им, или до дейности или услуги след вноса, трябва да се направи съответно пропорционално разпределение само на база на обективни и количествени данни, съгласно с тълкувателните бележки към член 32 параграф 2 от Кодекса в Приложение 23.


Член 159


Хонорар или лицензионна такса за правото да се използва търговската марка се добавя към действително платената или дължима цена за внесените стоки само когато:


- хонорарът или лицензионната такса се отнасят за стоки, които са препродадени в същото състояние или са подложени само на незначителна преработка след вноса,


- стоките се предлагат на пазара с търговска марка, поставена преди или след внасянето, за което е заплатен хонорар или лицензионна такса и


- купувачът не е свободен да получи такива стоки от друг доставчик, който не е свързан с продавача.


Член 160


Когато купувачът плаща хонорар или лицензионна такса на трето лице, условията, предвидени в член 157 параграф 2 не се смятат за изпълнени, освен ако продавачът или свързано с него лице изисква от купувача да извърши това плащане.


Член 161


Когато методът за изчисление на размера на хонорара или лицензионната такса зависи от цената на внесените стоки, може да се приеме, ако няма доказателства за противното, че плащането на този хонорар или лицензионна такса е свързано със стоките, подлежащи на митническа оценка.


Обаче когато размерът на хонорара или лицензионната такса се изчисляват независимо от цената на внесените стоки, плащането на този хонорар или лицензионна такса също може да се отнася до стоките, които се оценяват.


Член 162


При прилагането на член 32 параграф 1 (в) от Кодекса не се взима предвид страната по местожителство на лицето, което получава плащането на хонорара или лицензионната такса.


Глава 3


Разпоредби по мястото на внасяне в Общността


Член 163


1. За целите на член 32 параграф1 (д) и член 33 буква (а) от Кодекса мястото, където стоката се внася в митническата територия на Общността, е:


(а) за стоки, превозвани по море - пристанището на разтоварване или претоварване, като претоварването трябва да бъде удостоверено от митническите власти на съответното пристанище;


(б) за стоки, превозвани по море, след това - без претоварване - по вътрешен воден път - първото пристанище, където може да се извърши разтоварването на устието на реката или канала или по-навътре на сушата, като на митническата служба се представи доказателство, че навлото до пристанището на разтоварването е по-високо отколкото до първото пристанище.


(в) за стоки, превозвани по ж.п., вътрешен воден път или по шосе - мястото, където се намира първата митница;


(г) за стоки, превозвани по друг начин - мястото, където се пресича сухопътната граница на митническата територия на Общността.


> M30

2. Митническата стойност на стоките, пренесени на митническата територия на Общността и след това доставени по море до местоназначението им в друга част от тази територия през териториите на Беларус, Русия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Хърватия, Федеративна република Югославия или Бивша югославска република Македония, се определя до първото място на внасяне в митническата територия на Общността, при условие че стоките са транспортирани директно през териториите на тези страни по обичайния маршрут към мястото на получаването.


3.МОС на стоките, пренесени на митническата територия на Общността и след това доставени по море до мястото на получаването им в друга част от тази територия, се определя до първото място на внасяне в митническата територия на Общността при условие, че стоките са транспортирани директно по обичайния маршрут до мястото на получаване.


> M30

4. Параграфи 2 и 3 от настоящия член се прилагат също когато стоките са били разтоварени, претоварени или временно задържани на териториите на Беларус, Русия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Хърватия, Федеративна република Югославия или Бивша югославска република Македония по причини, свързани единствено с транспорта им.

5. За стоките, внесени в митническата територия на Общността и транспортирани пряко от един от френските задокеански департаменти в друга част на митническата територия на Общността или обратно, мястото на вноса, което се взема предвид, е мястото, посочено в параграфи 1 и 2, което се намира в онази част от митническата територия на Общността, откъдето са дошли стоките, ако са били разтоварени или претоварени между два кораба на същото място и това е било удостоверено от митническите власти.


6. Когато не са изпълнени условията, посочени в параграфи 2,3 и 5, мястото на вноса, което трябва да се има предвид, е мястото, посочено в параграф 1, разположено в онази част от митническата територия на Общността, за която са предназначени стоките.


Глава 4


Разпоредби по транспортните разходи


Член 164


При прилагането на членове 32 параграф 1 (д) и 33 (а) от Кодекса:


а) когато стоките са превозени по един и същ вид транспорт до място извън мястото на влизане в митническата територия на Общността, транспортните разходи се изчисляват пропорционално на разстоянието, изминато извън и в митническата територия на Общност-та, освен ако на митническите власти се докажат разходите, които биха възникнали според общата задължителна тарифа на навлото за пренасяне на стоките до мястото на влизане в митническата територия на Общността,


б) когато на фактурата на стоките фигурира единна цена франко местожителството на клиента, която отговаря на цената до мястото на влизане на територията, от тази цена не се изваждат транспортните разходи в територията на Общността. Обаче подобно намаляване се разрешава, ако на митническите власти се представи доказателство, че цената франко граница е по-ниска от единната цена франко местожителството на клиента;


в) когато транспортът е безплатен или предоставен от купувача, в МОС се включват транспортни разходи до мястото на влизане, изчислени на база на навлото, което обикновено се прилага за същия вид транспорт.


65


Член 165


1. Всички пощенски такси до мястото на получаване за стоките, изпратени по пощата, се включват в МОС за тези стоки, с изключение на разните допълнителни пощенски такси, събирани в страната на вноса.


2. Не се извършват корекции в обявената МОС за такси, когато се касае за стоки, които нямат търговски характер.


3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за стоки, пренасяни от експресните пощенски служби, известни като ЕМС - Датапост /в Дания: ЕМС-Джетпост, в Германия ЕМС - куриерски пощенски пратки, в Италия: САИ-Пост/


Член 166


Разходите за въздушен транспорт, които ще се начисляват в митническата стойност на стоките, се определят при прилагане на условията и процентите, посочени в приложение 25.


>M21 __________


Член 167


1. Независимо от членове 29 до 33 от Кодекса, при определяне на МОС на внесени носители на информация или инструкции за използване в съоръжения за обработка на данни, предвид се взима само стойността или цената на самия носител. Следователно МОС на внесени носители на информация или инструкции не включва стойността на данните или на самите инструкции, ако тази стойност или цена се може да се отдели от стойността или цената на носителя.


2. За целите на настоящия член:


а) изразът "носител" не включва печатни схеми, полупроводници или подобни приспособления или устройства, включващи такива схеми или елементи;


б) изразът "информация или инструкции" не включва звуков, филмов или видеозапис.


Глава 6


Разпоредби по валутния курс


Член 168


За целите на членове 169 до 171 от настоящата глава:


а) "фиксиран курс" означава:

- последния курс "продава", регистриран за търговски сделки на най-представителния валутен пазар или пазари на съответната държава - членка или


- някои други наименования на регистрирания и определен като "фиксинг" при условие, че отразява възможно най-ефективно текущата стойност на съответната валута в търговските сделки;


б) "публикуван" означава направен общо достояние по начин, определен от съответната държава - членка;


в) "валута" означава всяка парична единица, използвана като средство за уреждане на сметките между паричните институти на международния пазар.


Член 169


1. Когато факторите, използвани за определяне на МОС на стоките, се изразяват в друга валута от паричната единица на съответната държава - членка, в която се извършва обмитяването, като валутен курс за определяне на МОС в национални парични единици се използва регистрираният курс от предпоследната сряда на месеца, публикуван на същия или следващия ден.


2. Регистрираният курс от предпоследната сряда на месеца се използва през следващия календарен месец, освен ако бъде заменен от курс, определен съгласно член 171.


3. Когато няма регистриран курс от предпоследната сряда на месеца, посочен в параграф 1 или, ако такъв е регистриран, но не е публикуван на следващия ден, за регистриран в предпоследната сряда се смята последният регистриран курс на съответната валута, публикуван през предните 14 дни.


Член 170


Когато валутният курс не може да се установи съгласно разпоредбите на член 169, валутният курс за прилагането на член 35 от Кодекса се определя от съответната държава - членка и отразява колкото се може по-ефикасно текущата стойност на съответната валута в търговските сделки спрямо валутата на държавата - членка.


Член 171


1. Когато валутният курс, регистриран в последната сряда на месеца и публикуван на същата или следващата дата се различава с 5% или повече от курса, установен съгласно член 196 за влизане в сила през следващия месец, той го замества от първата сряда на месеца при прилагане на член 35 от Кодекса.


2. Когато в течение на периода на прилагане, отразен в предишните разпоредби, валутният курс, регистриран в последната сряда на месеца и публикуван на същата или следващата дата се различава с 5% или повече от курса, използван съгласно настоящата глава, той го замества и влиза в сила при прилагане на член 35 от Кодекса от следващата сряда. Заместващият валутен курс остава в сила за остатъка от текущия месец, освен ако не се промени съгласно разпоредбите на първото изречение от настоящата параграф.


3. Когато в една държава - членка валутният курс не бъде регистриран в сряда или ако е регистриран, но не се публикува в същия или следващия ден, регистрираният валутен курс в тази държава - членка за прилагане на параграфи 1 и 2 е най-скорошно регистрираният и публикуван валутен курс преди тази сряда.


Член 172


Когато митническите власти в една държава - членка дават разрешение на декларатора да достави или оборудва с по-късна дата известни елементи от МД за внос за свободно обръщение, изготвена под формата на периодична опростена декларация, това разрешение по искане на декларатора може да предвижда при преизчислението във валутата на съответната държава да се използва единен курс за елементите, съставляващи МОС, които са отразени в определена валута.

В такъв случай следва да се използва валутният курс, установен съгласно настоящата глава, който влиза в сила на първия ден от периода, покриван от въпросната декларация.


Глава 7


Опростена процедура за нетрайни стоки>M27

__________

Глава 8

Декларация за митническата облагаема стойност


Член 178


1. Когато е необходимо да се установи МОС за целите на членове 28 до 376 от Кодекса, митническата декларация за внесените стоки трябва да бъде придружена отдекларация за данните за МОС /декларация за МОС/. Декларацията за МОС се попълва на формуляр D.V.1 а, който отговаря на образеца в Приложение 29.


>M14

2. Декларацията за митническа стойност по реда на параграф 1 се попълва от лице, установено в Общността и притежаващо съответните факти.

Второ тире от член 64, параграф 2, буква б) и член 64, параграф 3 от Кодекса се прилага mutatis mutandis.


3. Митническите власти могат да се откажат от изискванията за декларация на формуляра, посочен в параграф 1, когато МОС на въпросната стока не може да се определи съгласно разпоредбите на член 29 от Кодекса. В тези случаи лицето, посочено в параграф 2 трябва да представи или накара да бъде представена на митническите власти допълнителна информация, необходима за определяне на МОС съгласно друг член в споменатия Кодекс, като тази допълнителна информация бъде представена във формата и по начина, изисквани от митническите власти.


4. Представянето на митницата на декларацията, изисквана от параграф 1, без да противоречи та възможното прилагане на наказателни разпоредби, се смята за поемане на отговорност от страна на лицето, посочено в параграф 2 по отношение на:


-точността и изчерпателността на данните, дадени в декларацията,


-автентичността на представените документи към горните данни, и


-предоставянето на всякакви допълнителни сведения или документи, необходими за установяване МОС на стоките.


5. Настоящият член не се прилага за стоки, чиято МОС се определя по опростената процедура съгласно разпоредбите на членове 173 до 177.


Член 179


1. С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното прилагане на вносните мита, митническите власти отменят изискването за цялата или част от декларацията, предвидена от член 178 параграф 1:


а) когато МОС на внесените стоки в пратката не надвишава >M21 10 000 EUR <, при условие че това не е разделена или многократна пратка от същия изпращач до същия получател, или


б) когато въпросният внос няма търговски характер, или пък


в) когато представянето на въпросните данни не е необходимо за прилагането на митническата тарифа на ЕО или когато предвидените в тарифата мита не са дължими поради специфични митнически разпоредби.


2. Сумата в екю, посочена в параграф 1 (а) се превръща съгласно член 18 от Кодекса. Митническите власти могат да закръгляват сумата нагоре или надолу след превръщането.


Митническите власти могат да запазят непроменена равностойността в национална валута на сумата, изчислена в екю ако по време на ежегодната корекция, предвидена в член 18 на Кодекса, превръщането на тази сума преди окръгляването, предвидено в настоящата параграф, води до промяна с по-малко от 5% на равностойността в национална валута.


3. При непрекъснат трафик на стоки, доставяне от един и същ продавач на един и същ купувач при едни и същи търговски условия митническите власти могат да отменят изискването, към всяка МД да се прилагат всички данни съгласно член 178 параграф 1, но трябва да ги изискват при промяна в обстоятелствата и най-малкото веднъж на три години.


4. Освобождаването, разрешено от настоящия член, може да се оттегли и да се изисква представяне на формуляр D.V.1, когато се установи, че едно от условията, необходими за това освобождаване не е било или вече не е изпълнено.


Член 180


Когато се използват компютърни системи или когато съответните стоки се отразяват в обща, периодична или рекапитулационна МД, митническите власти могат да разрешат да се правят промени в начина на представяне на данните, изисквани за определянето на МОС.


Член 181


1. Лицата, посочени в член 178 параграф 2 трябва да представят на митническите власти копие от фактурата, на чиято база е декларирана стойността на внасяната стока. Когато МОС се декларира писмено, копието се съхранява от митническите власти.


2. При писмено деклариране на МОС, когато фактурата за внесените стоки е издадена на името на лице с местожителство в държава - членка, различна от онази, в която се декларира МОС, деклараторът трябва да представи на митническите власти два екземпляра от фактурата. Единият се запазва от митническите власти, а другият, с печата на съответната митническа служба и серийния номер на декларацията пред същата се връща на декларатора, за да го изпрати на лицето, на чието име е издадена фактурата.


3. Митническите власти могат да прилагат разпоредбите на параграф 2 и в случаите, когато лицето, на чието име е издадена фактурата, е с местожителство в държава - членка, в чийто валута е декларирана МОС.


>M5

Член 181a

1. Не се налага митническите органи да определят митническата стойност на внесените стоки въз основа на метода за оценяване на сделката, когато съобразно определената в параграф 2 процедура не са получили задоволителна информация или се съмняват осно- вателно, че декларираните стойности представляват цялата платена или платима сума по реда на член 29 от Кодекса.

2. Когато митническите органи имат съмненията, описани в параграф 1, те могат да изискат допълнителна информация съобразно член 178, параграф 4. Когато съмненията продължават, митническите органи са длъжни, преди да вземат окончателно решение, да известят заинтересованото лице, в писмен вид, ако то желае, относно основанията за съмненията си, както и да му предоставят възможност за отговор. Окончателното решение и основанията за вземането му се съобщават в писмен вид на въпросното лице.


ДЯЛ VI

ВНАСЯНЕ НА СТОКИ В МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ


>M29

ГЛАВА 1


Обобщена декларация за въвеждане


Раздел 1


Обхват


>M33


Член 181б

За целите на настоящата глава и на приложение 30А:

Превозвач означава: лицето, което въвежда стоките или което поема отговорността за превоза на стоките на митническата територия на Общността както е посочено в член 36б, параграф 3 от Кодекса. Въпреки това

— при комбинирани превози, както е посочено в член 183б, „превозвач“ означава лицето, управляващо транспортното средство, което след като е било въведено на митническата територия на Общността ще се придвижва на собствен ход като действащо транспортно средство,

— при превоз по море или по въздух, когато става дума за плавателен съд по съвместна договореност или по договор, както е посочено в член 183в, „превозвач“ означава лицето, което е сключило договора и е издало товарителница или въздушна товарителница за действителното въвеждане на стоките на митническата територия на Общността.

>M29


Член 181в

Обобщената декларация за въвеждане не се изисква по отношение на следните стоки:

а) електроенергия;

б) стоки, които се въвеждат по тръбопровод;

в) писма, пощенски картички и печатни материали, включително на електронен носител;

г) стоки, които се движат съгласно правилата на Всемирната пощенска конвенция;

>M33

д) стоки, обхванати от митнически декларации, изготвени в съответствие с всеки друг акт съгласно членове 230, 232 и 233, с изключение на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

>M29

е) стоки, които се съдържат в личния багаж на пътниците;

>M33

ж) стоки, за които е разрешено устно деклариране в съответствие с членове 225, 227 и 229, параграф 1, с изключение на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

>M29

з) стоки, обхванати от карнети ATA и CPD;

и) стоки, които се придвижват с формуляр 302, предвиден в Конвенцията между страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписана в Лондон на 19 юни 1951 г.;

>M33

й) стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии, одобрени в съответствие с член 313б, както и стоки, които се превозват с плавателен съд или самолет между пристанища или летища в Общността, без да спират в никое пристанище или летище извън митническата територия на Общността;

>M29

к) стоки, които имат право на облекчения съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции или

>M29

Нюйоркската конвенция от 16 декември 1969 г. относно специалните мисии;

>M33

л) оръжия и военно оборудване, въведени на митническата територия на Общността от отговорните за военната отбрана на държава-членка власти в рамките на военен транспорт или транспорт, извършван единствено за целите на военните власти;

м) следните стоки, въведени на митническата територия на Общността непосредствено от сондажни или производствени платформи, управлявани от лице, установено на митническата територия на Общността:

i) стоки, включени в такива платформи за целитена строителни и ремонтни дейности по тях, тяхната поддръжка или преструктуриране,

ii) стоки, използвани за монтиране или оборудване на посочените платформи;

iii) провизии, използвани или употребявани на посочените платформи; и

iv) неопасни отпадъци от посочените платформи;

н) стоки в пратка, чиято действителна стойност не надхвърля 22 EUR, при условие че митническите органи приемат, при съгласие от страна на икономическия оператор, да извършат анализ на риска с помощта на информацията, съдържаща се във или предоставена от използваната от икономическия оператор система.

__________

>M29


Член 181г

Ако международно споразумение между Общността и трета страна предвижда признаването на проверките по сигурността, провеждани в страната, от която се осъществява износът, с прилагат условията, изложени в посоченото споразумение.

__________


Член 183


1. Сборната декларация се подписва от лицето, което я прави.


2. >M33 Митническите органи позволяват подаването на обобщена декларация за въвеждане на хартиен носител или всяка друга договорена между митническите власти заместваща процедура, само при някое от следните обстоятелства: <


а) компютризираната система на митническите органи не функционира;


>M29


б) електронното заявление на лицето, което подава обобщената декларация за въвеждане, не функционира.

>M34

В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, обобщената декларация за въвеждане на хартиен носител се изготвя с помощта на формуляра за документ за сигурност и безопасност, съответстващна образеца в приложение 45и. Когато пратката, за която се изготвя обобщена декларация за въвеждане, се състои от повече от една стока, документът за сигурност и безопасност се допълва със списък на стоките, съответстващна образеца в приложение 45й. Списъкът на стоките е неразделна част от документа за сигурност и безопасност.

В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, митническите органи могат да позволят документът за сигурност и безопасност да бъде заменен или допълнен с търговски документи, при условие че изпратените на митническите органи документи съдържат реквизитите, определени за обобщените декларации за въвеждане в приложение 30А.

>M29

3. По споразумение помежду си митническите органи учредяват процедура, която да се следва в случаите, посочени в параграф 2, първа алинея, буква а).

4. Използването на обобщена декларация за въвеждане на хартиен носител, посочена в параграф 2, първа алинея, буква б), подлежи на одобрение от страна на митническите органи. Обобщената декларация за въвеждане на хартиен носител се подписва от лицето, което я е изготвило.

5. Обобщените декларации за въвеждане се регистрират от митническите органи незабавно след тяхното получаване.

>M33

6. Митническите органи уведомяват незабавно лицето, подало обобщената декларация за въвеждане, за регистрацията ?. Когато обобщената декларация за въвеждане е подадена от лице, посочено в член 36б, параграф 4 от Кодекса, митническите органи уведомяват също и превозвача за регистрацията, при условие че превозвачът е свързан с митническата система.

7. Когато обобщената декларация за въвеждане е подадена от лице, посочено в член 36б, параграф 4 от Кодекса, митническите органи могат да приемат, освен при наличие на доказателства за противното, че превозвачът е дал своето съгласие по силата на договорно спора- зумение и че подаването е извършено с негово знание.

8. Митническите органи уведомяват незабавно лицето, подало изменения на обобщената декларация за въвеждане, при регистрацията на тези изменения. Когато измененията на обобщената декларация за въвеждане са подадени от лице, посочено в член 36б, параграф 4 от Кодекса, митническите органи уведомяват също и превозвача, при условие че превозвачът е поискал такова уведомление от митни- ческите органи и е свързан с митническата система.

9. Когато след изтичането на срок от 200 дни от датата на подаване на обобщената декларация за въвеждане митническите органи не са уведомени за пристигането на транспортните средства съгласно член 184ж или стоките не са представени на митническите органи съгласно член 186, се смята, че обобщената митническа декларация не е била подадена.


>M29

Член 183a


1. Данните, предоставени под режим транзит, могат да се използват като обобщена декларация за въвеждане, ако са спазени следните условия:

а) стоките са въведени в митническата територия на Общността под режим транзит;

б) данните за транзита се обменят, като се използват информационни технологии и компютърни мрежи;

в) данните съдържат всички подробности, които се изискват за обобщена декларация за въвеждане.


2. При условие че данните за транзита, които съдържат изиск- ваните подробности, се обменят в съответния срок, установен в член 184a, изискванията от член 183 се смятат за спазени дори когато стоките са поставени под режим транзит извън митни- ческата територия на Общността.


>M33

Член 183б

При комбинирани превози, когато действащото транспортно средство, което навлиза в митническата територия на Общността, единствено превозва друго транспортно средство, което, след като е било въведено на митническата територия на Общността ще се придвижва на собствен ход като действащо транспортно средство, задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане е на оператора на това друго транспортно средство. Срокът за подаване на обобщената декларация за въвеждане съот- ветства на срока, приложим по отношение на действащото транс- портно средство, навлизащо в митническата територия на Общността, както е посочено в член 184а.


>M29

Член 183в

При превоз по море или по въздух, когато става дума за плавателен съд по съвместна договореност или по договор, задължението за подаване на обобщената декларация за въвеждане е на лицето, което е поело изпълнението на договора и е издало товарител- ницата за морски или въздушен превоз на стоките с плавателен съд или самолет, предмет на такава договореност.


>M33

Член 183г

1. Когато действащото транспортно средство, което навлиза в митническата територия на Общността, пристига първо в митни- ческото учреждение, намиращо се в държава-членка, която не е била декларирана в обобщената декларация за въвеждане, операторът на транспортното средство или негов представител информира декла- рираното входно митническо учреждение чрез съобщение „Искане за пренасочване“. Съобщението съдържа данните, установени в приложение 30A, и се попълва в съответствие с обяснителните бележки в посоченото приложение. Настоящият параграф не се прилага в случаите, посочени в член 183а.

2. Декларираното входно митническо учреждение незабавно уведомява фактическото входно митническо учреждение за прена- сочването и за резултатите от анализа на риска, проведен за целите на сигурността и безопасността.


Член 184


1. Стоки, включени в сборна митническа декларация, които не са разтоварени от превозното средство, което ги пренася, трябва да се представят пред митническите органи отново в непроменено състояние от лицето, посочено в >M29 член 183, параграфи 1 и 2 <, ако това бъде поискано от митническите служби, докато бъдат оформени в съответния митнически режим.

2. Всяко лице, което разполага със стоките, след като са били разтоварени за транспортиране или складиране, носи отговорност за спазване на задължението да ги представи отново на митницата в непроменено състояние по искане на митническите органи.


Глава 3

Временно складиране


>M29


Раздел 3


Срокове


Член 184a


1. При морски транспорт обобщената декларация за въвеждане се подава във входното митническо учреждение в следните крайни срокове:

а) за товари в контейнери, различни от случаите, в които се прилага буква в) или г) — поне 24 часа преди натоварване в пристанището на заминаване;

>M33

б) за насипни товари или товари на части, различни от случаите, в които се прилага буква в) или г) — поне четири часа преди пристигане в първото пристанище от митническата територия на Общността;


>M29

в) за движение между Гренландия, Фарьорските острови, Сеута, Мелила, Норвегия, Исландия или пристанищата на Балтийско море, Северно море, Черно море или Средиземно море, всички пристанища на Мароко и митническата територия на Общността, с изключение на френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, островите Мадейра и Канарските острови — поне два часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността;


г) за движение, различно от случаите, в които се прилага буква в)

— между територия извън митническата територия на Общността и френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, островите Мадейра и Канарските острови — където продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа — поне два часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността.


2. При въздушен транспорт обобщената декларация за въвеждане се подава във входното митническо учреждение, като се спазват следните срокове:

а) при кратки товарни полети — поне до момента на реалното излитане на самолета;

б) при дълги товарни полети—поне четири часа преди пристигането в първото летище на митническата територия на Общността;

За целите на настоящия параграф „кратък товарен полет“ означава полет с продължителност под четири часа от последното летище на на пускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността. Всички останали полети се смятат за дълги товарни полети.

3. При железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища обобщената декларация за въвеждане се подава във >M29 входното митническо учреждение поне два часа преди пристигането на митническата територия на Общността.

4. При автомобилен транспорт обобщената декларация за въвеждане се подава във входното митническо учреждение поне един час преди пристигането на митническата територия на Общността.


5. Когато обобщената декларация за въвеждане не е подадена в електронна форма, срокът, установени в параграф 1, букви в) и г), параграф 2, буква а) и параграфи 3 и 4, е поне четири часа.


6. Ако компютризираната система на митническите органи временно не работи, сроковете, предвидени в параграфи 1—4, продължават да се прилагат.


Член 184б

Сроковете, посочени в член 184a, параграфи 1—4, не се прилагат в следните случаи:

а) когато международни споразумения между Общността и трети страни предвиждат признаването на проверки по сигурността, както е посочено в член 181г;

б) когато международни споразумения между Общността и трети страни изискват обмен на данни от декларации в срокове, различни от посочените в член 184a, параграфи 1—4;


в) при форсмажорни обстоятелства.


Член 184в

Когато се установи, че стоките, представени на митницата, за които се изисква подаването на обобщена декларация за въвеждане, не са обхванати от такава декларация, лицето, което е въвело стоките или което е поело отговорност за превоза на стоките в митническата територия на Общността, незабавно подава обобщена декларация за въвеждане.

Ако икономически оператор подаде обобщена декларация за въвеждане след крайните срокове, предвидени съгласно член 184a, това не изключва прилагането на наказанията, предвидени от националното законодателство.


Раздел 4


Анализ на риска


Член 184г

1.След получаване на информацията, която се съдържа в обобщената декларация за въвеждане, входното митническо учреждение извършва съответния анализ на риска главно за целите на сигурността и безопасността, преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността. Когато обобщената декларация за въвеждане е подадена в митническо учреждение, различно от входното митническо учреждение, данните са предоставени в съответствие с член 36a, параграф 2 и член 36в, параграф 1, втора алинея от Кодекса, митническите органи на входното митническо учреждение или приемат резул- татите от всякакъв анализ на риска, извършен от това друго митническо учреждение, или вземат под внимание резултатите, когато извършват свой собствен анализ на риска.


2. Митническите органи завършват анализа на риска преди пристигането на стоките, при условие че бъде спазен съответният краен срок, изложен в член 184a.

При това за стоки, превозвани посредством вида превоз, посочен в член 184a, параграф 1, буква а), митническите органи завършват анализа на риска в рамките на 24 часа след получаване на обобщената декларация за въвеждане. >M33 Когато този анализ дава разумни основания на митническите органи да смятат, че въвеждането на стоките на митническата територия на Общността би поставило толкова сериозна заплаха за безопасността и сигурността на Общността, че се налага незабавна намеса, митническите органи уведомяват лицето, подало обобщената декларация за въвеждане, а когато лицата са различни — превозвача на стоките, при условие че превозвачът е свързан с митническата система, че стоките няма да се натоварват. < Нотификацията се прави в рамките на 24 часа след получаване на обобщената декларация за въвеждане.

>M33

3. Когато стоки, които не са обхванати от обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 181в, букви в)—и), л)—н), са въведени на митническата територия на Общността, анализът на риска се извършва при възможност след представяне на стоките въз основа на обобщената декларация за временно складиране или на митническата декларация, която обхваща тези стоки.


>M29

4. Стоки, представени на митницата, могат да бъдат освободени за одобрена от митницата обработка или използване веднага след провеждане на анализа на риска и ако резултатите позволяват такова оформяне.Член 184д


Когато плавателен съд или самолет има престой на повече от едно пристанище или летище от митническата територия на Общността, при условие че се движи между тези пристанища/летища, без да има престой на пристанище или летище извън митническата територия на Общността, обобщена декларация за въвеждане се подава в първото пристанище или летище на Общността за всички превозвани стоки.

Митническите органи на това първо пристанище или летище на въвеждане извършват анализ на риска за целите на сигурността и безопасността на всички превозвани стоки. Допълнителен анализ на риска може да бъде извършен за тези стоки на пристанището или летището, където те се разтоварват.

>M33

Когато бъде установен риск, митническото учреждение на първото пристанище или летище на въвеждане предприема действия за забрана на пратки, за които е установено, че представлява заплаха от такъв сериозен характер, че се налага незабавна намеса и, във всеки случай, предават резултатите от анализа на риска на следващите пристанища или летища.

На следващите пристанища или летища на митническата територия на Общността член 186 се прилага само за стоките, представени пред митническите органи в това пристанище или летище.

__________


Раздел 5


Уведомление за пристиганеЧлен 184ж


Операторът на действащото транспортно средство, което влиза на митническата територия на Общността, или негов представител уведомява митническите органи на първото входно митническо учреждение за пристигането на транспортното средство. Уведомлението за пристигане съдържа необходимите данни за идентифициране на обобщените декларации за въвеждане, подадени по

отношение на всички стоки, които се превозват на това транспортно средство. При възможност се използват наличните методи за уведомление за пристигане.


>M29


Член 185


1. Когато местата, посочени в член 51 параграф 1 от Кодекса са били утвърдени като постоянни за поставяне на стоки на временен склад, тези места се наричат "временни складови съоръжения"


2. За да се осигури прилагането на митническите правила, митническите власти, когато нямат собствени временни складови съоръжения, могат да изискат:


а) временните складове да бъдат с двойно заключване, като единият ключ се държи от митническите власти;>M33


Член 186

1. Стоки с произход извън Общността, представени пред митни- ческите органи, се обхващат от обобщената декларация за временно складиране, както е определено от митническите органи. Обобщената декларация за временно складиране се подава от лицето, представящо стоките или от негово име, не по-късно от момента на представяне. Когато обобщената декларация за временно складиране еподаденаотлице, различно от операторана съоръжението за временно складиране, митническите органи уведомяват оператора за декла- рацията, при условие че това лице е посочено в обобщената декларация за временно складиране и е свързано с митническата система.

2. Обобщената декларация за временно складиране може да бъде в една от следните форми, както е определено от митническите органи:

а) препратка към всяка една обобщена декларация за въвеждане на съответните стоки, допълнена от данните на обобщената декларация за временно складиране;

б) обобщената декларация за временно складиране, включваща препратка към всяка една обобщена декларация за въвеждане на съответните стоки;

в) манифест или друг транспортен документ, при условие че той съдържа данните на обобщената декларация за временно скла- диране, в това число препратка към всяка обобщена декларация за въвеждане на съответните стоки.

3. Препратка към обобщената декларация за въвеждане не се изисква, ако стоките са вече под режим временно складиране или ако са получили допустимо митническо направление и не са напуснали митническата територия на Общността.

4. Могат да се използват търговски, пристанищни или транс- портни инвентарни системи, при условие че те са одобрени от митническите органи.

5. Обобщената декларация за временно складиране може да бъде подадена или да съдържа посоченото в член 184ж уведомление за пристигане.

6. За целите на член 49 от Кодекса се смята, че обобщената декларация за временно складиране е подадена на датата на предс- тавяне на стоките.

>M33

7. Обобщената декларация за временно складиране се съхранява от митническите органи с цел да се провери дали стоките, за които се отнася, са получили допустимо митническо направление.

8. Обобщената декларация за временно складиране не се изисква, когато най-късно към момента на представяне пред митни- ческите органи:

а) стоките са декларирани за даден митнически режим или са получили по друг начин допустимо митническо направление, или

б) е налице доказателство за общностния статут на стоките съгласно членове 314б—336.

9. Когато митническа декларация е подадена във входното митническо учреждение като обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 36в от Кодекса, митническите органи приемат декларацията незабавно след представянето на стоките, като стоките се поставят директно под обявения режим, предмет на условията, установени в посочения режим.

10. За целите на параграфи 1—9, когато стоките с произход извън Общността, превозвани от отправното митническо учреждение под режим транзит, са представени на получаващото митническо учреждение на митническата територия на Общността, транзитната декларация, предназначена за митническите органи в получаващото митническо учреждение, се смята за обобщена декларация за временно складиране.


Член 187


Без да се ограничава член 56 от Кодекса или разпоредбите за продажба на стоките от митническите органи, лицето, което е подало сборната митническа декларация или, когато такава декларация още не е подадена, лицата, посочени в >M29 член 36б, параграф 3 < от Кодекса, отговарят за изпълнение на мерките, взети от митническите служби в изпълнение на член 53,параграф 1 от Кодекса и за поемане на разноските за подобни мерки.


>M29

Член 187a

1. Митническите органи могат да предоставят разрешение за проверка на стоките по член 42 от Кодекса на лицето, което съгласно митническите правила може да определи допустимо митническо направление за стоките, по устно искане на това лице. Митническите органи при това могат да счетат, предвид обстоятелствата, че е необходимо писмено искане.

2. Митническите органи могат да разрешат взимането на проби само по писмено искане на лицето, посочено в параграф 1.

3. Писменото искане може да бъде на хартиен или на електронен носител. То се подписва или заверява от въпросното лице и се подава до компетентните митнически органи. То включва следните подробни данни:

а) име и адрес на заявителя;

б) местонахождение на стоките;

в) препратка към някоя от следните подточки:

i) обобщена декларация за въвеждане;

ii) предишен митнически режим;

iii) превозно средство;

>M29

г) всички останали подробни данни, необходими за идентифициране на стоките.

4. Митническите органи съобщават за своето решение на заинтересуваното лице. Когато искането е за вземане на проби, в решението се определя количеството стоки, които да бъдат взети.

5. Проверката на стоките и вземането на проби се извършват под надзора на митническите органи, които посочват следващите процедури.

Заинтересуваното лице поема всички рискове и разходи, свързани с проверката, вземането на проби и анализа на стоките.

6. Взетите проби са предмет на формалности с оглед определянето на тяхното допустимо митническо направление. Когато проверка на пробите доведе до тяхното унищожаване или безвъзвратна загуба, не се смята, че е възникнало митническо задължение.

Всички отпадъци или остатъци в резултат от проверката получават допустимо митническо направление, определено за стоките с произход извън Общността.

>M1

__________

>M29


ГЛАВА 3


Специални разпоредби, приложими за стоки, предоставяни по море или по въздух


Раздел 1


Общи разпоредби


Член 189


>M33


Стоки, въведени на митническата територия на Общността по море или по въздух, които при превоз остават на борда на същото транспортно средство без да бъдат прехвърляни, се представят съгласно член 40 от Кодекса пред митническите органи само в пристанището или летището на Общността, в което са разтоварени или прехвърлени.


Член 190


За целите на настоящия раздел:


а) "летище в Общността" означава което и да е летище на митническата територия на Общността;


б) "международно летище в Общността" означава което и да е летище на Общността, което с разрешение на компетентните власти е одобрено за въздушен транспорт с трети страни;


75

в) "вътрешен полет в Общността" означава движението на самолет между две летища в Общността без междинни кацания, което не започва и не завършва на летище извън Общността;


г) "пристанище в Общността" означава всяко пристанище, разположено на митническата територия на Общността;


д) "морско пътуване в Общността" означава движението между две пристанища в Общността без междинни спирания на кораб, който прави редовни рейсове между две или повече конкретни пристанища в Общността;


е) "увеселителен кораб" означава частен плавателен съд, предназначен за пътувания, чийто маршрут зависи от желанията на клиента;


ж) "туристически или търговски самолет" означава частен самолет, предназначен за пътувания, чийто маршрут зависи от желанията на клиента;


з) "багаж" означава всички предмети, пренасяни по какъвто и да е начин от физическо лице по време на пътуването.


Член 191


За целите на настоящия раздел, при пътуване със самолет багажът се смята за:

-придружаван багаж, ако е бил предаден на отправното летище и не е достъпен за лицето по време на полета, както и по време на междинните кацания, посочени в членове 192 параграфи 1 и 2 и 194 параграфи 1 и 2 от тази глава;

- ръчен багаж, ако лицето го внася в кабината на самолета.


Член 192


Всички проверки и формалности, отнасящи се за:


1. ръчния и придружавания багаж на физически лица, които летят със самолет, идващ от летище извън Общността и който след междинното кацане на летище в Общността продължава към друго летище в Общността, се извършват на последното летище, ако то е международно летище в Общността. В този случай багажът следва правилата, валидни за багажа на физическите лица, които идват от трета страна, когато лицето, което носи такъв багаж, не може да докаже задоволително пред компетентните власти статута им като стоки от Общността.


2. ръчния и придружавания багаж на физически лица, които летят със самолет, който прави междинното кацане на летище в Общността преди да продължи към летище извън Общността, се извършват в отправното летище, ако то е международно летище в Общността. В този случай ръчният багаж може да се провери на летището в Общността, на което самолетът извършва междинно кацане, за да се установи, че стоките, които съдържа, отговарят на условията за свободно движение в Общността;


3. багажа на физически лица, които използват морска пътническа линия, изпълнявана от един и същ кораб, включваща последователни етапи на отпътуване, акостиране в или завършване на пътуването в пристанище извън Общността, се извършват в пристанището, в което въпросният багаж се товари или разтоварва, в зависимост от случая.


Член 193


Всички проверки и формалности, отнасящи се до багажа на пътниците на борда на:


1. увеселителни кораби, се извършват в което и да е пристанище в Общността, независимо от произхода и направлението на кораба;


2. туристически или търговски самолети, се извършват:


- на първото летище на пристигане, което трябва да бъде международно летище в Общността, за полети идващи от летище извън Общността, когато самолетът след междинно кацане продължава за друго летище в Общността;


- на последното международно летище в Общността за полети идващи от летище в Общността, когато самолетът, след междинно кацане, продължава за летище извън Общността.


Член 194


1. Когато на летище в Общността пристигне багаж в самолет, пристигащ от летище извън Общността и на същото летище се прехвърля в друг самолет, който продължава по вътрешен полет в Общността:


-проверките и формалностите, валидни за придружавания багаж, се извършват на летището на пристигане по вътрешния полет в Общността, ако последното е международно летище в Общността;


-всички проверки на ръчния багаж се извършват на първото международно летище в Общността, а само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на придружавания багаж;


-проверки на придружавания багаж могат да се извършват на първото летище в Общността, а само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на ръчния багаж.


2. Когато на летище в Общността се товари багаж в самолет, който лети по вътрешен рейс в Общността за прехвърляне на друго летище в Общността в самолет, пътуващ до летище извън Общността:


-проверките и формалностите, валидни за придружавания багаж, се извършват на отправното летище за вътрешния рейс в Общността, ако последното е международно летище в Общността;


-всички проверки на ръчния багаж се извършват на последното международно летище в Общността, като предварителни проверки на такъв багаж могат да се правят наотправното летище за вътрешния рейс в Общността само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на придружавания багаж;


-проверки на придружавания багаж могат да се извършват на първото летище в Общността, а само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на ръчния багаж.


3. Всички проверки и формалности, приложими за багажа, пристигнал на летище извън Общността на борда на редовен или чартърен самолет и прехвърлен на същото летище в туристически или търговски самолет, който продължава по вътрешен полет в Общността, се извършват на летището на пристигане по редовния или чартърен полет.


4. Всички проверки и формалности за багажа, приложими за багажа, който се товари на летище в Общността в туристически или търговски самолет за прехвърляне, на друго летище в Общността по редовен или чартърен полет до летище извън Общността, се извършват на отправното летище.


5. Държавите - членки могат да извършват проверки на международните летища на Общността, където се извършва прехвърлянето на придружавания багаж, когато багажът:


-идва от летище извън Общността и се прехвърля в международното летище на Общността в самолет, пътуващ за международно летище в същата национална територия;


-е бил натоварен на самолет в международно летище за прехвърляне в друго международно летище, разположено в същата национална територия, на самолет, който лети до летище извън Общността.


Член 195


Държавите - членки трябва да вземат необходимите мерки, за да осигурят, щото:


-при пристигането си физическите лица да не могат да прехвърлят стоки, преди да е извършена проверка на ръчния багаж, който не е покрит от член 1 от Правилника на Съвета /ЕО/ № 3925/91;


-при заминаване физическите лица да не могат да прехвърлят стоки, след като е била извършена проверка на придружавания багаж, който не е покрит от член 1 от Правилника на Съвета /ЕО/ № 3925/91;


-при заминаване да се извърши необходимото, за да се избегне прехвърляне на стоки, след като е била извършена проверка на придружавания багаж, който не е покрит от член 1 от Правилника на Съвета /ЕО/ № 3925/91.


78


Член 196


Придружаван багаж, регистриран на летище в Общността, се идентифицира с картонче, поставено в съответното летище. Образец на картончето с техническите му характеристики са показани в Приложение 30.


Член 197


Всяка държава - членка трябва да представи на Комисията списък на летищата, които отговарят на дефиницията "международно летище в Общността", дадена в член 190 абзац (б). Общността публикува списъка в Официален вестник на Европейските общности, серия C


ДЯЛ VII

МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ - НОРМАЛНА ПРОЦЕДУРА


Глава 1

Писмена МД


Раздел 1


Общи разпоредби


Член 198


1. Когато една митническа декларация се отнася за две или повече произведения, данните за всяко произведение се смятат за отделна декларация.

2. Компонентите на индустриални агрегати, спадащи към един и същ код от КН се смятат за един единствен стоков артикул.

3. Без да се изключва възможното прилагане на наказателни разпоредби, подаването в митническо учреждение на декларация, подписана от декларатора или неговия представител го прави отговорен по действащите разпоредби за:

-верността на сведенията, дадени в декларацията;

-автентичността на приложените документи,

и

-спазването на всички задължения, свързани с пропускането на съответните стоки в съответния митнически режим.


Член 199


>M32

1. Без да се засяга възможното прилагане на наказателни разпоредби, подаването в митническо учреждение на декларация, подписана от декларатора или неговия представител, или на транзитна декларация, подадена с помощта на методи за елек- тронна обработка на данни, го прави отговорен по действащите разпоредби за:

— точността на информацията, дадена в декларацията,

— автентичността на приложените документи, и

— спазването на всички задължения, свързани с поставянето на въпросните стоки под съответния митнически режим.

2. Когато деклараторът използва системи за електронна обработка на данни при изготвяне на митническите си декларации, включително транзитни декларации, изготвени в съответствие с член 353, параграф 2, буква б), митническите органи могат да разпоредят ръкописният му подпис да се замени с друг начин за идентифициране на самоличността, който може да се основава на употребата на кодове. Това улеснение се позволява само в случай, че са спазени техническите и административни условия, опре- делени от митническите органи. Митническите органи могат също така да разпоредят декларациите, включително транзитните декларации, изготвени в съответствие с член 353, параграф 2, буква б) с помощта на митническа система за електронна обработка на данни, да бъдат пряко заверявани от въпросните системи, вместо да се заверяват ръчно или механично чрез поставяне на печати на съответното митническо учреждение и подпис на компетентния служител.

>M1

3. Според определени от тях условия и начин, митническите органи могат да допуснат някои от данните от писмената декларация, упомената в приложение 37, да се заменят от изпра- щането им до определеното митническо бюро по електронен път, когато са закодирани в съответната форма.


Член 200


Документите, придружаващи МД трябва да се държат от митническите власти, освен ако последните разпоредят друго или освен ако деклараторът ги изиска за друга операция. В последния случай митническите власти взимат необходимите мерки, въпросните документи да не могат да се използват след това, освен по отношение на количеството или стойността на стоките, за които са валидни.


>M29


Член 201

1. Митническата декларация се подава в едно от следните митнически учреждения:

а) митническото учреждение, отговорно за мястото, където стоките са били или предстои да бъдат представени на митническите органи в съответствие с митническите правила;

б) митническото учреждение, отговорно за надзора на мястото, където е установен износителят или където стоките са опаковани или натоварени за износ, с изключение на случаите, предвидени в членове 789, 790, 791 и 794. Митническата декларация може да бъде подадена, след като стоките бъдат представени или бъдат предоставени на митни- ческите органи за проверка.

2. Митническите органи могат да позволят митническата декларация да бъде подадена, преди деклараторът да е в състояние да представи стоките или да ги предостави за проверка в митническото учреждение, където е подадена митническата декларация, или в друго митническо учреждение или място, посочено от митническите органи. Митническите органи могат да посочат срок, който да бъде определен според обстоятелствата, в рамките на който стоките да бъдат представени или предоставени. Ако стоките не бъдат предс- тавени или предоставени в рамките на този срок, ще се смята, че митническата декларация не е била подадена. Митническата декларация може да бъде приета, само след като съответните стоки са представени на митническите органи или в съответствие с изискванията на митническите органи са предос- тавени за проверка.


>M32

3. Митническите органи могат да разрешат подаването на митническата декларация в митническо учреждение, различно от това, в което стоките са представени, ще бъдат представени или ще бъдат налични за проверка, при условие че е спазено едно от следните изисквания:

а) посочените в първата алинея митнически учреждения се намират в същата държава-членка;

б) стоките ще бъдат поставени под митнически режим от титуляря на единно разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място.


Член 202


1. Декларацията се подава в компетентната митница в дните и часовете, у обявени като работни.


Обаче, по молба на декларатора и на негови разноски, митническите власти могат да разрешат подаването на МД извън определените дни и часове.

>M32

3. Подаването на транзитната декларация и представянето на стоките в отправното митническо учреждение се осъществяват в дните и часовете, определени от митническите органи. По молба на отговорното лице и за негова сметка отправното митническо учреждение може да разреши стоките да бъдат представени на друго място.


Член 203


1. Върху декларация се отбелязва датата, на която тя е била приета.

2. Декларацията за общностен транзит се приема и регистрира в отправното митническо учреждение в дните и часовете, определени от митническите органи.


Член 204


Митническите власти произведение могат да разрешат или да изискат поправките, посочени в член 65 на Кодекса да се извършват чрез подаване на нова декларация, с която да се замени първоначалната МД. В този случай датата, от която се определят дължимите мита и прилагането на разпоредбите за съответния митнически режим е датата на приемане на първоначалната МД.


Раздел 2

Формуляри


Член 205


1. Официалният модел на писмена МД за нормална процедура за поставяне на стоки в митнически режим или реекспортирането им в съответствие с член 182 параграф 3 на Кодекса е единната МД.


2. Когато разпоредбите за съответния митнически режим позволяват, за тази цел могат да се използват и други формуляри.


3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 не трябва да изключват възможността за:


-отмяната на писмената МД, предвидена от членове 225 до 236 за внос за свободно обръщение, износ или временен внос;


-отменяне от страните - членки на формулярите, посочени в параграф 1, когато се прилагат специалните разпоредби на членове 237 и 238 по отношение на пощенските или колетните пратки;


-използване на специални формуляри за облекчаване на декларацията в специфични случаи, когато това се разрешава от митническите власти;


-отменяне от държавите-членки на формуляра, посочен в параграф 1 в случай на съществуващи или бъдещи споразумения, сключени между администрациите на две или повече държави - членки с цел опростяването на формалностите в цялата или част от търговията между съответните държави - членки;

>M32

— използване от заинтересованите лица на товарни списъци за приключване на формалностите по общностния транзит в случай на пратки, включващи повече от един вид стоки, когато се прилагат член 353, параграф 2 и член 441,

— отпечатване на износни, вносни и транзитни декларации, когато се прилага член 353, параграф 2, и на документи, удостоверяващи общностния статус на стоки, които не се придвижват под режим вътрешен общностен транзит с помощта на официални или частни системи за електронна обработка на данните, ако е необходимо на обикновена хартия, при условия, определени от държавите-членки,


— разпоредбите на държавите-членки, че когато се използва система за компютърна обработка, митническа декларация по смисъла на параграф 1 може да има формата на Единната митническа декларация, отпечатвана от тази система.

>M1

__________4. Когато се изпълняват формалностите, като се използват обществени или частни компютри, които също разпечатват декларации, митническите власти могат да се разпоредят щото:


-саморъчният подпис да се замества от друг метод за идентификация, който може да се основава върху използването на кодове и да има същите правни последствия като саморъчния подпис. Тази възможност се разрешава, ако са спазени техническите и административни условия, установени от компетентните власти;


-така изготвените декларации да бъдат директно заверя-вани от системите вместо ръчно или механично полагане на митническия печат и подписа на компетентния служител.


5. Когато в законов акт на Общността се говори за декларация за износ, ре- експорт или внос или за декларация за пропускане на стоки в друг митнически режим, държавите - членки могат да не изискват друг административен документ освен онези, които са:


-изрично създадени със законодателни актове на Общността или предвидени от тези актове;


-изисквани от условията на международните споразумения, които са съвместими с Договора;


-изисквани от операторите, за да им дадат възможност, по тяхна молба, да получат определени привилегии или облекчения;


-изисквани, при спазване разпоредбите на Договора, за прилагането на специфични правилници, които не могат да се прилагат само с използването на документите, посочени в параграф 1.


Член 206


Формулярът на Единната МД, ако е необходимо, трябва да се използва през преходния период, установен в Акта за присъединяването на Испания и Португалия във връзка с търговията между Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. и Испания и Португалия, както и между последните две страни - членки със стоки, които още подлежат на известни мита и такси, които имат същия ефект или подлежат на други мерки, установени с Акта за присъединяване.


За целите на първия абзац, вторият екземпляр или където е подходящо, седмият екземпляр от формулярите, използвани в търговията с Испания и Португалия или в търговията между тези държави - членки, трябва да се унищожава.


МД трябва също да се използва в търговията със стоки от Общността между части от митническата територия на Общността, в които важат разпоредбите на Директивата на Съвета 77/388/ЕИО и частите, в които тази директива не важи, или в търговията между частите от тази територия, в които тези разпоредби не важат.


Член 207


Без да се отменят разпоредбите на член 205 параграф 3, митническите власти на държавите - членки могат по принцип, при изпълняването на формалностите по износа или вноса, да отменят представянето на един или повече екземпляри от единната МД, предвидени за използване от властите в съответните държави - членки, ако въпросната информация се намира в други средства за информация.


Член 208


1. Единната МД се представя в набори-комплекти, съдържащи необходимия брой екземпляри за изпълнение на формалностите за митническия режим, в който трябва да се оформят стоките.


>M32

2. Когато режимът общностен транзит или режимът общ транзит се предхожда или биват последван от друг митнически режим, може да бъде представен набор, съдържащнеобходимия брой екземпляри за приключването на формалностите, свързани с транзитния режим, в случай че се прилага член 353, параграф 2 и предходния или следващрежим .


3. Наборите, посочени в параграфи1 и 2 се взимат:


-или от пълния комплект от осем екземпляра съгласно образеца в Приложение 31,


-или, особено при представяне чрез компютърна система за обработване на декларациите, два последователни набора от четири екземпляра съгласно образеца в Приложение 32.


4. Без да се накърняват членове 205, параграф 3, 222 до 224 или от 254 до 289, към МД, когато е необходимо, могат да се прилагат един или повече последващи формуляри, които се представят в набори, съдържащи необходимия брой екземпляри за изпълнението на формалностите по митническия режим, в който трябва да се оформят стоките. Тези екземпляри, нужни за завършване на формалностите за предишните или следващи митнически режими, могат да се прикачат там, където е необходимо.


Наборите с допълнителни листове се взимат:


-или от комплекта от осем екземпляра съгласно образеца в Приложение 33,


-или два набора от четири екземпляра съгласно образеца в Приложение 34.


Допълнителният лист представлява неделима част от МД, за която се отнася.


5. В отклонение от параграф 4, митническите власти могат да се разпоредят допълнителните листове да не се използват, когато за издаването на МД се използва компютърна система.


Член 209

1. Когато се прилага член 208 параграф 2, всяка от заинтересованите страни носи отговорност само по отношение на митническия режим, който е заявила като декларатор, доверител или техен пълномощник.


2. За целите на параграф 1, когато деклараторът използва единната МД, издадена по време на предишния митнически режим, той трябва да бъде подканен, преди да подаде декларацията си да провери верността на данните за онези клетки, за чиято верност носи отговорност и за тяхната приложимост по отношение на въпросните стоки и заявения режим, като при нужда трябва да ги допълни.


83

В случаите, описани в горния абзац, деклараторът трябва да уведоми незабавно митническата служба, където е подадена декларацията, за всяко несъответствие между стоките и нанесените данни. В този случай деклараторът попълва отново декларация върху формуляр МД.


Член 210


Когато единната МД се използва за няколко митнически режими, митническите власти трябва да се уверят, че данните в декларацията по отношение на отделните режими съвпадат.


Член 211


Декларацията се попълва на един от официалните езици на Общността, който се приема от митническите власти на държавата - членка, в която се извършват формалностите.


Ако е необходимо, митническите власти в получаващата страна могат да изискат от декларатора или неговия представител в съответната държава - членка да представи превод на декларацията на официалния език или на един от официалните езици на тази страна. Преводът замества съответните данни във въпросната декларация.


В отклонение от предишния абзац декларацията се попълва на един от официалните езици на Общността, който се приема от митническите власти на съответната държава - членка във всички случаи,когато в тази държава декларацията се прави на различни формуляри от онези, първоначално представени на митническата служба в отправната държава - членка.


Член 212


1. Единната МД трябва да се попълни в съответствие с обяснителната бележка в Приложение 37 и всички допълнителни правила, изложени в други нормативни актове на Общността.


>M29


Когато митническа декларация се използва като обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 36в, параграф 1 от Кодекса, тази декларация освен данните, които се изискват за специфичната процедура, изложена в приложение 37, включва данните за обобщената декларация за въвеждане, изложена в приложение 30A.


2. Митническите власти осигуряват на потребителите свободен достъп до обяснителната бележка, посочена в параграф 1.


3. Митническата администрация на всяка държава - членка може при необходимост да допълва обяснителната бележка.


Член 213


Кодовете, които се използват при попълването на формулярите, посочени в член 203 параграф 1, са изброени в Приложение 38.

>M24

Държавите-членки нотифицират Комисията за списъка с национални кодове, използвани в кутийки 37 (второто подразделение), 44 и 47 (първото подразделение). Комисията публикува списъка на тези кодове.


Член 214


В случаите, когато правилата изискват повече екземпляри от формуляра, посочен в член 205 параграф 1, деклараторът може да използва допълнителни листове или фотокопия от горния формуляр.


84

Тези допълнителни листове или фотокопия трябва да бъдат подписани от декларатора, представени на митническите власти и заверени от тях при същите условия както единната МД. Те се приемат от митническите власти като оригинални документи при условие, че са четливи и със задоволително качество.


Член 215


1. Формулярите, посочени в член 205 параграф1, се отпечатват на самокопираща хартия, химизирана за тази цел, с тегло най-малко 40 г. на кв.м. Хартията трябва да бъде достатъчно матова, за да може информацията на едната страна да не пречи на четливостта на информацията на другата, а дебелината й да бъде такава, че да не се къса или мачка лесно.


>M32

Хартията за всички екземпляри е бяла. Върху екземплярите, използвани при общностен транзит в съответствие с член 353, параграф 2 обаче, клетки № 1 (първо и трето подразделение), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (първото подраз- деление вляво), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 са в зелен фон.


Формулярите се отпечатват със зелено мастило.


2. Клетките са на базата на единен размер 1/110 инча по хоризонтала и 1/6 инча отвесно. Подразделите са на базата на единен размер 1/10 инча хоризонтално.


3. Цветното различаване на отделните копия става по следния начин:


(а) на формулярите, отговарящи на образеца от Приложения 31 и 33


-екземпляри 1,2,3 и 5 в десния си край имат непрекъсната ивица, оцветена съответно в червено, зелено, жълто и синьо;


-екземпляри 4,6,7 и 8 в десния си край имат прекъсната ивица, оцветена съответно в синьо, червено, зелено и жълто;


(б) на формулярите според образеца в приложения 32 и 34 екземплярите 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 в десния си край имат непрекъсната ивица и до нея прекъсната черта, оцветени в червено, зелено, жълто и синьо.


Ширината на тези ивици е приблизително 3 мм. Прекъснатата ивица съдържа серия от квадратчета със страна 3 мм, на разстояние 3 мм едно от друго.


4. Екземплярите, на които данните, съдържащи се във формулярите от Приложения 32 и 34 трябва да се самокопират, са показани в Приложение 36.


5. Формулярите са с размер 210 х 297 мм с максимално отклонение минус 5 и плюс 8 мм.


6. Митническите администрации на държавите - членки могат да изискват на бланките да е отпечатано името и адреса на печатаря или знак, даващ възможност да се идентифицира печатарят. Те също могат да поставят условие за предварително техническо одобрение преди печатането на бланките.


Раздел 3

Данни, които се изискват в съответствие с митническия режим


Член 216


>M24


Списъкът на кутийките, които трябва да се използват в декларации за поставяне на стоки под определен митнически режим, с използване на единен административен документ, е изложен в приложение 37.


>M29

Когато се изисква митническа декларация за стоки, които предстои да напуснат митническата територия на Общността в съответствие с член 182б от Кодекса, тази декларация освен данните, които се изискват за специфичната процедура, изложена в приложение 37, включва данните за обобщена декларация за напускане, изложени в приложение 30A.


Член 217


Изискваните данни при използване на един от формулярите, посочени в член 205 параграф2 зависи от съответния формуляр. Когато се изисква от разпоредбите за съответния митнически режим, те се допълват.


Раздел 4

Придружителни документи към МД


Член 218


1. Следните документи трябва да придружават МД за внос за свободно обръщение:


(а) фактурата, въз основа на която е декларирана МОС на стоките, както се изисква от член 181;


(б) когато се изисква според член 178, декларация с данните за изчисляването на МОС на декларираните стоки, изготвена в съответствие с горния член;


(в) документите, изисквани за прилагане на споразуменията за преференциални тарифи или други мерки, отклоняващи се от официалните правила по отношение на обявените стоки;


(г) всички останали документи, изисквани за прилагане на разпоредбите за пропускането на обявените стоки за редовен внос.


2. Митническите власти могат да изискат, ако е необходимо, към МД да се приложат транспортни документи или документи за предишни митнически режими.


Когато се представя един вид стока в две или повече опаковки, те могат да изискат представянето на опаковъчен списък или равностоен документ с описание на съдържанието на всеки колет.


>M7

3. Когато стоките отговарят на изискването за фиксирана митнставка по реда на раздел II (Г) от предварителните разпоредби на Комбинираната номенклатура, или когато подлежат на освобождаване от митни сборове, не се изискват документите по реда на параграф 1, букви a), б) и в), освен когато митническите органи счетат това за необходимо за целите на прилагане на разпоредбите за признаване на стоки за местни.


Член 219


> M32

1. Стоките, които са предмет на транзитната декларация, се представят заедно с транспортния документ.

Отправното митническо учреждение може да освобождава от изискването за представяне на този документ при извършване на митническите формалности, при условие че този документ продължава да е на негово разположение.

Транспортният документ обаче се представя по искане на митни- ческите органи или на всеки друг компетентен орган по време на превоза.


2. Без да противоречи на валидните мерки за опростяване, митническият документ за износ/изпращане или реекспорт на стоките от митническата територия на Общността или друг подобен документ трябва да се представи в отправната митница заедно с транзитната МД, за която се отнася.


3. Митническите власти могат, където е подходящо, да изискват представяне на документ за предшестващия митнически режим.


Член 220

>M10


1. Без да се засягат специфичните разпоредби, документите, придружаващи декларацията за поставяне под митнически иконо- мически режим, са следните:

а) за режим на митническо складиране: — в склад от тип D: документите, предвидени в член 218, параграф 1, букви а) и б),

— в склад, различен от тип D: никакви допълнителни документи;

б) за митнически режим активно усъвършенстване:

— по системата с възстановяване: документите, предвидени в член 218, параграф 1;

— по системата на отложено плащане: документите, пред- видени в член 218, параграф 1, букви а) и б), и, когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим или копие от молбата за разрешително, където се прилага >M20 член 508, параграф 1 <;

> M10

в) за обработка под митнически контрол: документите, предвидени в член 218, параграф 1, букви а) и б), и, когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим >M20 или копие за заявлението за разрешение при прилагане на член 508, параграф 1 <;

г) за митнически режим на временен внос:

— с частично освобождаване от вносни сборове: документите, предвидени в член 218, параграф 1,

— с пълно освобождаване от вносни сборове: документите, предвидени в член 218, параграф 1, букви а) и б), и, когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим >M20 или копие за заявлението за разрешение при прилагане на член 508, параграф 1 <;

д) за митнически режим пасивно усъвършенстване: документите, предвидени в член 221, параграф 1, и когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим или копие от молбата за разрешително, когато се прилага >M20 член 508, параграф 1 <.

2. Член 218, параграф 2 се прилага за декларации за поставяне под митнически икономически режим. 3. Митническите органи могат да разрешат писменото разрешение за въпросния митнически режим или копие от молбата за разрешително да се пазят на тяхно разположение вместо да придружават декларацията.


Член 221


1. Декларацията за износ или реекспорт трябва да бъде придружена от всички документи, необходими за правилното прилагане на износните мита и разпорежданията за износа на съответните стоки.


2. Член 218 параграф 2 се прилага за декларациите за износ и реекспорт.


ГЛАВА 2


Подаване на митнически декларации чрез използване на средства за електронна обработка на данни


Член 222


>M1

1. Когато митническата декларация е подадена чрез средство използващо електронна обработка на данни, данните от ръко- писната декларация, упомената в приложение 37, се заменят чрез изпращане до митническото бюро за компютърна обработка данните в кодирана форма или друга форма, определена от митни- ческите власти и съответстваща на данните изисквани за писмените митническа декларации.

2. Подадена чрез ЕОД митническа декларация се счита за подадена, когато митническите органи получат посланието ЕОД. Приемането на митническа декларация, подадена чрез ЕОД, се известява на декларатора по начин, съдържащминимум идентифи- кационните данни на полученото послание и/или регистрационния номер на митническата декларация и датата ? на приемане.

>M1

3. Когато митническата декларация е подадена чрез ЕОД, митни- ческите органи определят правилата за прилагане на разпоредбите на член 247.

4. Когато митническата декларация е подадена чрез ЕОД, осво- бождаването на стоките се известява на декларатора, като се посочват минимум идентификационните данни на декларацията и датата на освобождаване.

5. Когато данните от митническата декларация се въвеждат в митническа система за електронна обработка на данни, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат mutatis mutandis.


Член 223

Когато за извършване на други митнически формалности се изисква хартиено копие от митническа декларация, при поискване от страна на декларатора, то се разпечатва и парафира или от въпросното митническо бюро, или съобразно член 199, параграф 2, втора алинея.


Член 224

Според определени от тях условия и начини, митническите органи могат да разрешат задължителни документи по представяне на стоки за митническо направление да бъде извършено и предадено по електронен път.Глава 3

Устни МД или декларации извършени с друго действие


Раздел 1

Устни декларации


Член 225


Митническите декларации могат да се направят устно за редовен внос на следните стоки:


(а) стоки, които нямат търговски характер:


- съдържащи се в багажа на физическо лице, или


-изпратени на частни физически лица,


-или в други случаи без значение с разрешение на митническите власти;


(б ) стоки с търговски характер при условие, че:


-цялата стойност на отделната пратка и по отделна МД не надвишава долната статистическа граница, определена от валидните разпоредби на Общността, и


-стоките не се превозват от независим превозвач като част от по-голям превоз;


(в) стоките, посочени в член 229, когато подлежат на облекчения като върнати стоки;


(г) стоките, посочени в член 230 (б) и (в).


Член 226


Митническите декларации могат да се правят устно за износа на:


(а) стоки, които нямат търговски характер:

- съдържащи се в багажа на физическо лице, или

-изпратени от частни физически лица,


(б) стоките, посочени в член 225 (б);


(в) стоките, посочени в член 231 (б) и (в).


(г) други стоки с незначително стопанско значение, с разрешение на митническите власти.


Член 227


1. Митническите власти могат да се разпоредят членове 225 и 226 да не се прилагат, когато лицето, което освобождава стоките, действа от името на друго лице в качеството си на митнически посредник /агент/.


2. Когато митническите власти не са убедени, че данните, обявени в декларацията са верни или пълни, те могат да изискат писмена МД.


Член 228


Когато устно обявените пред митницата в съгласие с член 225 и 226 стоки подлежат на вносно или износно мито, митническите власти издават квитанция на заинтересуваното лице при плащане на дължимото мито.


>M10

Квитанцията съдържа минимум следната информация:

а) описание на стоките, което е достатъчно точно, за да позволи идентифицирането им; това може да включва и тарифните им позиции;

б) според случая, фактурираната стойност и/или качеството на стоките;

в) разбивка на събраните такси;

г) датата, на която е съставена;

д) наименованието на органа, който я е издал.

Държавите-членки информират Комисията за образците на квитанции, използвани за прилагането на настоящия член. Комисията предава тази информация на останалите държави-членки.


Член 229


1. Митническите декларации могат да се извършат устно за временен внос на следните стоки съгласно с >M20 член 497, параграф 3, втора алинея <:

а) >M20

— животни при миграция или за пасища, или за изпълнение на работни задачи, или за превоз, и други стоки, отговарящи на условията определени по силата на член 567, буква б), втора алинея, a),

— опаковки, разгледани в член 571, буква a), носещи постоянните и незаличими отличителни маркировки на лице, установено извън митническата територия на Общността, <

— радио- и телевизионна продукция и радиосъобщително обзавеждане и превозни средства, специално приспособени за използване за горните цели и техните приспособления, внесени от обществени или честни организации, установени извън митническата територия на Общността и одобрени от митническите органи, които издават разрешенията за процедурата по вноса на подобно обзавеждане,

— инструменти и апаратура, необходими за лекари при оказване помощна пациенти, които очакват трансплантацияна орган съгласно >M20 член 569 <.


(б) стоки, посочени в член 232;


(в) други стоки с разрешение на митническите власти.


2. Стоките, посочени в параграф 1, могат също да подлежат на устна декларация за ре -експорт, като се отменя процедурата на временен внос.


Раздел 2

Митнически декларации извършени с друго действие


Член 230


Следните стоки, когато не са изрично декларирани пред митницата, се смятат, че са декларирани за редовен внос с действието, посочено в член 233:


(а) стоки с нетърговски характер, намиращи се в багажа на пътник /физическо лице/ с право на облекчения или според Глава I, Дял ХІ, от Регламент на Съвета /ЕИО/ 918/83, или като върнати стоки;


(б) стоки с право на облекчение по Глава I, Дялове IХ и Х от Регламент на Съвета /ЕИО/ 918/83;


(в) транспортни средства, с право на облекчение като върнати стоки;


(г) внесени стоки с незначително значение, неподлежащи на представяне пред митницата съгласно член 38,параграф 4 от Кодекса при условие, че не подлежат на вносно мито.


Член 231


(а) стоки с нетърговски характер, неподлежащи на износно мито, които се намират в личния багаж на пътник;


(б) транспортни средства, регистрирани в митническата територия на Общността;


(в) стоки, посочени в Глава II на Регламент на Съвета /ЕИО/ 918/83;


(г) стоки с незначително икономическо значение, с разрешение на митническите власти.


Член 232


>M20

1. Изброените, когато не са декларирани пред митническите органи писмено или устно, се считат за декларирани за временен >M20 внос по силата на действието, разгледано в член 233 във връзка с член 579:

а) лични предмети и стоки за спортни цели, внасяни от пътниците съобразно разпоредбите на член 563;

б) транспортните средства, разгледани в членове от 556 до 561;

в) принадлежности за удобства на моряци, използвани на кораби далечно плаване по реда на член 564, буква a).


2. Когато не са декларирани писмено или устно пред митницата, стоките, посочени в параграф 1, се смятат за декларирани за реекспорт, като се приключва режимът на временен внос с действието, посочено в член 233.


Член 233


>M6 1. < За целите на членове от 230 до 232 действието, което се смята за митническа декларация, може да приеме следните форми:

а) когато се касае за стоки, донесени до митническата служба или друго място, определено или одобрено според член 38, параграф 1, буква а) от Кодекса:

— преминаването през зеления коридор „нямам нищо за деклариране“ в митници, където се използват два коридора,

— преминаването през митническата служба, в която не се използват два коридора, без непринудено да се направи митническа декларация,

— залепяне на лепенка „нямам нищо за деклариране“ или диск за митническа декларация на предното стъкло на пътническо превозно средство, когато това е предвидено в националните разпоредби;

б) в случай на освобождаване от задължението да се пренасят стоките до митницата съгласно разпоредбите за прилагане на член 38, параграф 4 на Кодекса, при износ по член 231, а при реекспорт съгласно член 232, параграф 2:

— самото обстоятелство, че се пресича границата на митническата територия на Общността.

>M6

2. Когато стоки по член 230, буква a), член 231, буква a) и член 232, параграф 1, буква а) и параграф 2, съдържащи се в пътнически багаж, се превозват по железопътен транспорт без придружител и са декларирани пред митниците в отсъствие на пътника, документът, посочен в приложение 38a, може да се използва в рамките на условията и ограниченията, посочени в същия текст.


Член 234


1. Когато условията в членове 230 до 232 са изпълнени, стоките се смятат за представени пред митницата в смисъла на член 63 от Кодекса и че декларацията е приета и стоката е освободена в момента на извършване на действието, посочено в член 233.


2. Когато проверката установи, че действието, посочено в член 233 е извършено, но внесените или пренесени стоки не отговарят на условията на член 232, съответните стоки се смятат за незаконно внесени или изнесени.


Раздел 3

Общи разпоредби за раздели 1 и 2


Член 235


Разпоредбите на членове 225 до 232 не се прилагат за стоки, за които се иска възстановяване на платени суми или мита, или пък които подлежат на забрани и ограничения или на други формалности.


Член 236


За целите на раздели 1 и 2 "пътник" означава:


А. При внос:


1. всяко лице, което влиза временно на митническата територия на Общността, а обикновено не живее в нея и


2. всяко лице, което се връща в митническата територия на Общността, където обикновено живее, след като временно е бил в трета страна.


Б. При износ:


1. всяко лице, което напуска временно митническата територия на Общността, в която обикновено живее и


2. всяко лице, което напуска митническата територия на Общността, след временен престой без обикновено да живее в нея.


Раздел 4

Пощенски пратки


Член 237


1. Следните пощенски пратки се смятат за декларирани пред митницата:


А. За редовен внос:


(а) в момента, в който влизат в митническата територия на Общността:

-пощенски картички и писма, съдържащи само съобщения;

-писма, написани с Браилов шрифт;

-печатни материали, неподлежащи на вносни мита и

-всякакви други пратки, изпратени с писмо или колет по пощата, които са освободени от задължението да се предявяват пред митницата съгласно разпоредбите на член 38 параграф 4 на Кодекса;


(б) в момента, в който са представени на митницата:


-всякакви други пратки, различни от посочените в точка (а), изпратени с писмо или колет по пощата, ако са придружени от декларация формуляр 1 или С2/СР3.

б) в момента, в който са представени на митницата:

— всякакви други пратки, различни от посочените в буква а), изпратени с писмо или колет по пощата, ако са придружени от декларация формуляр >M18 CN22 < или >M18 CN23 <.


Б. При износ:


(а) в момента, в който са приети от пощенската служба за пратки, изпращани с писмо или колет, които не подлежат на износно мито;

(б) в момента на представянето им пред митницата за пратки, изпращани с писмо или колет, които подлежат на износно мито, ако са придружени от декларация формуляр >M18 CN22 < или >M18 CN23 <.


2. За декларатор, а там, където е необходимо, и за митническо задължено лице се смята получателят в случаите, описани в параграф 1А, и изпращачът в случаите от параграф 1 Б. Митническите власти могат да се разпоредят за декларатор да се смята пощенската администрация и там, където е необходимо, за митническо задължено лице.


3. За целите на параграф 1, стоките, неподлежащи на мита се смятат за представени на митницата по смисъла на член 63 от Кодекса, че е направена митническа декларация и стоката е освободена:


(а) при внос, когато стоките са доставени на получателя;


(б) при износ, когато стоките са приети от пощенската служба.


4. Когато една пратка, която не е освободена от задължението да бъде представена на митницата съгласно разпоредбите на член 38, параграф 4 от Кодекса, бъде изпратена по пощата като писмо или колет без декларация формуляр >M18 CN22 < или >M18 CN23 < или когато декларацията е непълна, митническите органи определят формата за извършване или допълване на митническата декларация.


Член 238


Член 237 не се прилага:

-за пратки, съдържащи стоки с търговски характер с обща стойност, надвишаваща долната статистическа граница, определена от валидните разпоредби на Общността, като митническите власти могат да определят по-високи граници;

-за пратки, съдържащи стоки с търговски характер, които представляват част от редовна серия подобни действия,

-когато митническата декларация се прави писмено, устно или с използването на техника за обработка на данни;

- за пратки със стоки, посочени в член 235.


ДЯЛ VIII

ПРОВЕРКА НА СТОКИТЕ, КОНСТАТАЦИИ И ДРУГИ МЕРКИ

НА МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА


Член 239


1. Стоките се проверяват на определените от митническите власти места в определени от тях часове.


2. Обаче митническите власти могат по искане на декларатора да разрешат проверката на стоките да стане на друго място или по друго време от посочените в параграф 1.

Възникналите разходи се поемат от декларатора.


Член 240


1. Когато митническите власти решат да извършат физическа проверка на стоката, те трябва да съобщят това надекларатора или неговия представител.


2. Когато решат да проверят само част от стоките, митническите власти трябва да уведомят декларатора или неговия представител кои стоки искат да проверят. Изборът на митническите власти не подлежи на промяна.


Член 241


1. Деклараторът или лицето, определено от него да присъства на физическата проверка трябва да оказва необходимото съдействие за улесняване на работата на митническите власти. Ако митническите власти намерят неговото съдействие за незадоволително, те могат да изискат от декларатора да определи другото лице, което е в състояние да окаже необходимото съдействие.


2. Когато деклараторът откаже да присъства на физическата проверка на стоките или да определи лице, което е в състояние да окаже необходимото съдействие, те трябва да определят срок за изпълнение на искането им, освен ако сметнат, че може да се откажат от проверката.


Ако при изтичане на срока деклараторът не изпълни искането на митническите власти, последните, прилагайки член 75 буква а) от Кодекса, пристъпват към проверката на стоките на риск и за сметка на декларатора, като, ако е необходимо, ползват услугите на специалист или друго лице, определено съгласно валидните разпоредби.


3. Констатациите на митническите власти по време на физическата проверка, проведена при условията, посочени в горната параграф, имат същата валидност, както ако е била извършена в присъствието на декларатора.


4. Вместо мерките, посочени в параграф 2 и 3, митническите власти имат възможност да обявят декларацията за невалидна, когато е ясно, че отказът на декларатора да присъства при проверката на стоките или да определи лице, което да е в състояние да окаже съдействие не пречи, нито се стреми да попречи на митническите власти да установят нарушение на правилата за пропускането на стоката в съответния митнически режим и не избягва и не цели да избегне разпоредбите на член 66 параграф 1 или член 80 параграф 2 от Кодекса.


Член 242


1. Когато митническите власти решат да вземат проби, те трябва да уведомят декларатора или неговия представител.


2. Пробите трябва да се вземат от самите митнически власти. Обаче те могат да поискат това да се извърши под тяхно наблюдение от декларатора или определено от него лице.


Пробите се взимат в съответствие с методите, определени от разпоредбите в сила.


3. Взетото количество не бива да превишава онова, което е необходимо за анализ или по-подробно изследване, включително контролна проверка.


Член 243


1. Деклараторът или определеното от него лице да присъства при взимането на проби трябва да оказва на митническите власти всякакво съдействие, необходимо за улесняване на операцията.


>M7

2. Когато деклараторът откаже да присъства при вземане на образци или да посочи лице, което да присъства на процедурата, или когато не окаже необходимото съдействие на митническите >M7 органи за улесняване на дейността им, се прилагат разпоредбите на второ изречение от член 241, параграф 1 и на член 241, параграфи 2, 3 и 4.


Член 244


Когато митническите власти взимат проби за анализ или по-обстойна проверка,те трябва да разрешат освобождаването на стоката без да изчакват резултатите от анализа или изследването, освен за това съществуват други причини и при условие, че когато възникне или е вероятно да възникне митническо задължение, съответните мита вече са били отразени счетоводно или платени или гарантирани.


Член 245


1. Количествата, взети от митническите власти за проби, не се намаляват от декларираните.


2. Когато се касае за декларация за износ или пасивно усъвършенстване, на декларатора се разрешава, ако обстоятелствата позволяват, да допълни количеството, взето като проба с идентична стока с цел да попълни пратката.


Член 246


1. Ако не е разрушена от анализа или по-обстойния анализ, взетата проба се връща на декларатора по негово искане и на негови разноски, след като задържането й повече не е необходимо, по-специално след като се изтекли всички срокове за декларатора да обжалва решението на митническите власти, взето на база на резултатите от анализа или по-обстойното изследване.


2. Когато деклараторът не си поиска обратно пробите, те могат или да бъдат унищожени или запазени от митническите власти. Обаче в конкретни случаи митническите власти могат да изискат от декларатора да отстрани всички остатъци от пробите.


Член 247


1. Когато митническите власти заверяват МД и придружаващите документи или проверяват стоките, те трябва да отбележат, най-малкото на екземпляра, който остава у тях или на прикрепен към него документ, базата и резултатите от заверката или физическата проверка. При частична физическа проверка трябва да се дадат подробности за проверената част от пратката.


Ако е нужно, митническите власти отразяват в декларацията, че деклараторът или представителят му не са присъствали.


2.Ако резултатът от проверката на МД и придружаващите документи или физическата проверка на стоките не отговарят на данните, посочени в декларацията, митническите власти определят, най-малкото върху екземпляра, който остава у тях или на документ, прикрепен към нея, данните, които трябва да се вземат предвид при изчисление на таксите за съответната стока и там, където е уместно, за изчислението на сумата за връщане или други суми, заплащани при износа и за прилагането на други разпоредби по митническия режим, за който са обявени стоките.


3. Констатациите на митническите власти трябва по възможност да описват приложения метод за разпознаване. Те трябва да бъдат датирани и да имат данни, по които да се идентифицира служителят, който ги е направил.


4. Когато митническите власти нито заверяват декларацията, нито проверяват стоките, те няма нужда да парафират МД или приложения документ, посочен в параграф 1.


>M32

5. За изпълнението на режим общностен транзит отправното митническо учреждение отразява резултатите от проверката чрез въвеждане на съответните данни в транзитната декларация.


Член 248


1. Освобождаването на стоката трябва да бъде съпроводено от записване в сметките на вносните мита, определени според данните в митническата декларация. Когато митническите органи сметнат, че извършените проверки води до по-високо мито от изчисленото в декларацията, те трябва да изискат внасяне на гаранция за разликата между сумата, изчислена на база на данните в декларацията и сумата, която може да бъде заплатена в крайна сметка. Вместо да представи гаранция, деклараторът може да поиска да бъде внесена пълната сума, която в крайна сметка трябва да бъде заплатена.


2. В случай че на базата на проверките, които те са извършили, митническите органи определят размер на вносните мита различен от сумата, която следва от данните от декларацията, за освобождаване на стоките се изисква незабавно внасяне по сметките на така определената сума.


3. Когато митническите власти се съмняват дали не трябва да се приложат забрани или ограничения, като това не може да се установи преди да се получат резултатите от проверките, които са извършили, съответните стоки не могат да бъдат освободени.


>M12

4. Независимо от параграф 1, митническите органи могат да се въздържат от вземане на обезпечение с оглед на стоките, които са предмет на заявление по реда на тарифните квоти, когато определят, че към датата на приемане на заявлението за признаване на статут за местни стоки, въпросните тарифни квоти не са в критично количество пред изчерпване по реда на член 308в.


Член 249


1. Митническите власти определят формата на освобождаването, като взимат предвид мястото, където се намират стоките и специалните мерки за тяхното наблюдение.


2. Когато МД е подаден в писмена форма, на декларацията или приложения към нея документ трябва да се нанесе бележка по освобождаването и датата на освобождаване и копие да се върне на декларатора.


>M32

3. За изпълнението на режим общностен транзит и ако резултатите от проверката на декларацията дават възможност за това, отправното митническо учреждение разрешава вдигането на стоките и записва в компютризираната система датата, на която това е извършено.


Член 250


1. Когато митническите власти не са били в състояние да разрешат освобождаването на стоката по една от причините, изброени във втория и трети параграф на член 75 буква a) от Кодекса, те трябва да определят на декларатора срок за уреждане условието на стоката.


2. Когато при обстоятелствата, изброени във втория параграф на член 75 буква a) от Кодекса, деклараторът не е представил изискваните документи в срока, посочен в параграф 1, съответната декларация се смята за невалидна и митническата служба трябва да я анулира. Прилагат се разпоредбите на член 66 параграф 3 от Кодекса.


3. При обстоятелствата, изброени в третия параграф на член 75 буква a) от Кодекса, без да отменя мерките, взети според първия абзац на член 66 параграф 1 или член 182 от Кодекса, когато деклараторът не е заплатил нито е представил гаранция за митата в срока, посочен в параграф 1, митническите власти могат да започнат предварителните формалности по продажбата на стоките. В този случай стоката трябва да се продаде, ако законът в държавата - членка разрешава, с принудителна продажба, освен ако междувременно бъдат изпълни поставените условия. Митническите власти уведомяват за това декларатора.


Митническите власти могат да преместят въпросните стоки на риск и за сметка на декларатора в специално помещение под техен контрол.


Член 251


В отклонение от член 66 параграф 2 на Кодекса, митническата декларация може да бъде анулирана след освобождаването на стоките, както е предвидено по-долу


1. когато се установи, че стоката е била декларирана погрешно за митнически режим, предвиждащ плащане на вносно мито вместо за друг режим, митническите власти анулират МД, ако в срок от три месеца от датата на приемането на МД е отправено искане, при условие, че:


-употребата на стоката не е нарушило изискванията на митническия режим, в който би трябвало да бъдат пропуснати;


-когато е била декларирана, стоката е била предназначена за друг режим, като отговаря на всички изисквания за него, и


-стоката бъда пропусната непосредствено за митническия режим, за който е била предназначена.


Декларацията, с която стоката се пропуска във втория митнически режим, влиза в сила от датата на приемане на анулираната МД.


Митническите власти могат да разрешат тримесечният срок да бъде продължен в доказани изключителни случаи;


>M1

1а. Когато се установи, че дадени стоки са декларирани по грешка вместо други стоки за митнически режим, водещдо заплащане на вносни мита, митническите органи анулират въпросната декларация по молба, извършена за целта до три месеца от датата на приемане декларацията, при условие че: — първоначално декларираните стоки:

i) не са били употребени за други цели освен допуснатите по реда на първоначалния им статут; и

ii) са били възстановени в първоначалния им статут; и че

>M1

— стоките, които е следвало да се декларират за първоначално предвиденото митническо направление:

i) са могли да бъдат представени при подаване на първоначалната декларация в същото митническо бюро; и

ii) са били декларирани за същия митнически режим, както е било първоначалното намерение. При надлежно доказани изключителни случаи, митническите органи могат да позволят удължаването на упоменатия срок;

>M12

1б. за върнати обратно стоки, поръчани по пощата, митническите органи анулират декларациите за признаването им за местни стоки, когато се подаде заявление в тази насока в срок до три месеца от датата на приемане на декларацията, и при условие че стоките са върнати на първоначалния адрес на доставчика или на друг посочен от въпросния доставчик;

>M20

1в. При отпускане на разрешително със задна дата съобразно:

— член 294 за внос по насърчителен тарифен режим или при намалена или нулева ставка на митническия сбор по силата на крайната употреба на стоките, или

— член 508 за митнически икономически режим;


2. когато стоката е била декларирана за износ или за пасивно усъвършенстване, МД се анулира при условие, че:


(а) за стоки, подлежащи на износно мито по молба за възстановяване на вносното мито, връщане на суми или други специални мерки за износа:


-деклараторът представи на митницата на износа доказателства, че стоката не е напуснала митническата територия на Общността,


-деклараторът върне на горната служба всички екземпляри от МД заедно с останалите документи, които са му издадени при приемането на декларацията,


-деклараторът представи на митницата на износа доказателства, че са върнати всички суми и други облекчения, дадени въз основа на декларацията за износ на въпросните стоки и че са взети необходимите мерки от съответните отдели те да не се връщат, и


-деклараторът, в съответствие с валидните разпоредби, изпълни всякакво друго задължение, поставено от митническата служба на износа, за уреждане условието на стоката


Анулирането на декларацията включва отстраняването на всякакви корекции върху експортния лиценз или предварителния сертификат, представен в Приложение към МД.


Когато декларираните стоки за износ трябва да напуснат митническата територия на Общността в определен срок, неспазването на този срок води до анулиране на съответната декларация;

> M33


б) относно останалите стоки, митническото учреждение на износ е информирано в съответствие с член 792а, параграф 1 или счита, в съответствие с член 796д, параграф 2, че декларираните стоки не са напуснали митни- ческата територия на Общността;


3. Доколкото реекспортът на стоката предполага подаване на МД, параграф (2) по-горе се прилага по смисъл.


4. Когато стоки от Общността са поставени в режим на митнически склад по смисъла на член 98 параграф 1 б от Кодекса, анулирането на декларацията за пропускане в този режим може да се изиска и осъществи при условие, че мерките, предвидени в съответното законодателство при неспазване на съответния режим, са взети.


Ако при изтичане на срока, определен за престой на стоките в режим на митнически склад не е представена молба за пропускането им в режим, предвиден в съответното законодателство, митническите власти трябва да вземат предвидените в това законодателство мерки.


Член 252


>M1


Когато митническите органи продават стоки, принадлежащи на Общността в съответствие с от член 75, буква б) от Кодекса, продажбата се извършва съобразно действащите процедури в държавите членки.


ДЯЛ IХ

ОПРОСТЕНИ ПРОЦЕДУРИ


>M1


ГЛАВА 1


Общи разпоредби


>M32

Р а з д е л 1


Общи положения


Член 253


1.Процедурата с непълни декларации позволява на митническите власти, когато имат основания за това, да приемат митническа декларация, която не съдържа всички необходими данни или не е съпроводена от всички документи, които се изискват за съответния митнически режим.


2.Процедурата с опростени декларации дава възможност да се заявят стоките за съответния митнически режим при представяне на опростена МД с последващо представяне на допълнителна декларация, която според обстоятелствата може да бъде обща, периодична или отчетна.


3.Процедурата с освобождаване на място дава възможност стоките да се пропуснат в съответния митнически режим на терена на съответното лице или на друго място, определено или одобрено от митническите власти.


>M32

4. Всяко лице може да подаде искане за разрешение за

опростена декларация или за процедура за оформяне на място,

което да му бъде издадено лично на него и за негово собствено

ползване или за ползване в качеството му на представител, при

условие че съществуват достатъчно регистри и процедури,

позволяващи на разрешаващия митнически орган да идентифицира

представляваните лица и да осъществи съответните митнически

проверки.

Това искане може да се отнася и за интегрирано разрешение, без да

се засягат разпоредбите на член 64 от Кодекса.

5. Използването на опростената декларация или на процедурата

за оформяне на място зависи от представянето на обезпечение за

вносните мита и други такси.

6. Титулярят на разрешението отговаря на условията и

критериите, изложени в настоящата глава и спазва задълженията,

произтичащи от разрешението, без да се засягат задълженията на

декларатора и правилата, приложими при възникването на

митническо задължение.

7. Титулярят на разрешението уведомява разрешаващия митнически орган за всяка промяна, настъпила след издаването на разрешението, която може да повлияе върху неговото продължаване или съдържание.

8. Разрешаващият митнически орган извършва преоценка на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място в следните случаи:

а) основни промени в съответното законодателство на Общността;

б) основателни показания, че титулярят вече не отговаря на съответните условия.

В случай че разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място е издадено на заявител, установен от по- малко от три години, през първата година след издаването се извършва строг мониторинг.


>M1

Член 253a

Когато при представяне на митнически манифести се използват системи за електронна обработка на данни или се представят чрез средства за електронна обработка на данни, разпоредбите на член 199, параграфи 2 и 3, членове 222, 223 и 224 се прилагат mutatis mutandis.Глава 2

Декларация за пропускане за свободно обръщение

Раздел 1


Член 253б

1. Исканията за разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място се подават като се използва образецът, посочен в приложение 67, или съответстващият елек- тронен формат.

2. В случаите, когато разрешаващият митнически орган установи, че искането не съдържа всички необходими данни, в срок от 30 календарни дни от получаването на искането той приканва заявителя да осигури съответната информация и посочва причините за това.

3. Искането не се приема, ако:

а) не отговаря на условията на параграф 1;

б) не е било подадено пред компетентните митнически органи;

в) заявителят е бил осъден за тежко престъпление, свързано с икономическата дейност на заявителя;

г) заявителят е в производство по несъстоятелност в момента на подаване на искането.

4. Преди издаване на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място митническите органи проверяват регистрите на заявителя, освен в случаите, когато могат да се използват резултати от предишни одити.


Член 253в


1. Разрешение за процедура с опростена декларация се издава, ако са спазени условията и критериите, посочени в член 14з, с изключение на параграф 1, буква в), в член 14и, букви г), д) и ж) и в член 14й. Разрешение за процедура за оформяне на място се издава, ако са спазени условията и критериите, посочени в член 14з, с изключение на параграф 1, буква в), и в членове 14и и 14й. За издаване на разрешенията, посочени в първата и втората алинея, митническите органи прилагат член 14а, параграф 2 и използват формуляра за разрешение, посочен в приложение 67.

2. Когато заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), условията и критериите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се смятат за изпълнени.


Член 253г

1. Разрешаващият митнически орган суспендира разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, когато:

а) се установи, че не са спазени условията и критериите, посочени в член 253в, параграф 1;

б) митническите органи имат достатъчно основания да смятат, че титулярят на разрешението или друго лице, посочено в член 14з, параграф 1, букви а), б) или г), е извършил действие, което подлежи на наказателно съдебно производство и е свързано с нарушаване на митническите правила. В посочения в първа алинея, буква б) от настоящия член случай обаче разрешаващият митнически орган може да реши да не суспендира разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, ако сметне, че нарушението е нищожно спрямо броя или размера на свързаните с митницата дейности и не предизвиква съмнения относно добросъвестността на титуляря на разрешението. Разрешаващият митнически орган съобщава своите заключения на титуляря на разрешението преди да вземе решение. На титуляря на разрешението се дава право да нормализира ситуацията и/или да изрази своето виждане в рамките на тридесет календарни дни, считано от датата на съобщението.

2. Ако титулярят не нормализира ситуацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква а) в рамките на тридесет календарни дни, разрешаващият митнически орган информира титуляря на разрешението, че разрешението за опростена декларация или за процедура за освобождаване на място е суспендирано за период от тридесет календарни дни, с оглед да се даде възможност на титуляря на разрешението да предприеме необходимите мерки, за да нормализира ситуацията.

3. В случаите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква б), разрешаващият митнически орган суспендира разрешението до края на съдебното производство. Той информира съответно титуляря на разрешението.

4. Когато титулярят на разрешението не е бил в състояние да нормализира ситуацията в рамките на тридесет календарни дни, но може да представи доказателства, че може да отговори на условията, ако периодът на суспендиране бъде продължен, разре- шаващият митнически орган суспендира разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място за допълнителни 30 календарни дни.

5. Суспендирането на дадено разрешение не оказва влияние върху вече започналия преди датата на суспендирането, но още незавършил митнически режим.


Член 253д

1. Когато титулярят на разрешението е предприел по удовлетво- рителен за разрешаващия митнически орган начин необходимите мерки, за да отговори на условията и критериите за получаване на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, разрешаващият митнически орган оттегля суспендирането и информира титуляря на разрешението. Суспенди- рането може да бъде оттеглено преди изтичането на срока, посочен в член 253г, параграф 2 или 4. 2. Ако титулярят на разрешението не предприеме необходимите мерки по време на периода на суспендиране, посочен в член 253г, параграф 2 или 4, се прилага член 253ж.


Член 253е

1. Когато титуляр на разрешение временно не е в състояние да отговори на които и да било от условията и критериите за полу- чаване на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, той може да поиска суспендиране на разре- шението. В такива случаи титулярят на разрешението уведомява разрешаващия митнически орган, като посочва датата, на която ще бъде в състояние да отговори на условията и критериите. Той уведомява също така разрешаващия митнически орган за каквито и да било планирани мерки и съответния им времеви график.

2. Ако титулярят на разрешението не успее да нормализира ситуацията в рамките на посочения в уведомлението му срок, разрешаващият митнически орган може да удължи съответно срока в разумни граници, при условие че титулярят на разре- шението е действал добросъвестно.


Член 253ж

Без да се засягат разпоредбите на член 9 от Кодекса и член 4 от настоящия регламент, разрешаващият митнически орган отменя разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място в следните случаи:

а) когато титулярят на разрешението не успее да нормализира ситуацията, посочена в член 253г, параграф 2 и член 253е, параграф 1;

б) когато титулярят на разрешението или други лица, посочени в член 14з, параграф 1, букви а), б) или г), са извършили сериозни или многократни нарушения, свързани с митническите разпоредби и нямат по-нататъшно право на обжалване; в) по молба на титуляря на разрешението. В посочения в първа алинея, буква б) случай обаче разрешаващият митнически орган може да реши да не отменя разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, ако сметне, че нарушението е маловажно спрямо броя или размера на свързаните с митницата дейности и не предизвиква съмнения относно добросъвестността на титуляря на разрешението.


ГЛАВА 1А

Единно разрешение за опростена декларация или процедура за

оформяне на място

Р а з д е л 1

Ред за подаване на исканията

Член 253з

1. Искането за единно разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място се подава до един от посо- чените в член 14г, параграфи 1 и 2 митнически органи. Когато обаче разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място се заявява едновременно или след подаване на искане за единно разрешение за специфично предназначение или за митнически икономически режим, се прилага член 292, параграфи 5 и 6 или членове 500 и 501.


2. Ако част от съответните регистри и документация се съхранява в държава-членка, различна от държавата-членка, в която се подава искането, заявителят надлежно попълва клетки 5а, 5б и 7 от формуляра за искане, посочен в приложение 67.


3. Заявителят осигурява леснодостъпно централно звено или определя лице за контакт от служителите в своята администрация в държавата-членка, където се подава искането, с цел инфор- мацията, необходима за доказване на съответствие с изискванията за издаване на единно разрешение, да бъде достъпна за митни- ческите органи.

4. Доколкото е възможно, заявителите подават необходимите данни до митническите органи по електронен път.

5. До въвеждането на електронна система за обмен на данни между засегнатите държави-членки, която е необходима за съот- ветните митнически режими, разрешаващият митнически орган може да отхвърля искания, подадени съгласно параграф 1, ако единното разрешение води до непропорционални административни разходи.


Член 253и

1. Държавите-членки изпращат на Комисията списък с митни- ческите органи, посочени в член 253з, параграф 1, до които са подадени искания и я информират за всички последващи промени в него. Комисията публикува тази информация в интернет. Посо- чените органи изпълняват функцията на разрешаващи митнически органи за единните разрешения за опростена декларация и за процедура за оформяне на място.

2. Държавите-членки определят централно учреждение, отговорно за обмена на информация между държавите-членки и между държавите-членки и Комисията, и информират Комисията за това.


Раздел 2


Ред за издаване


Член 253й


1. Когато е подадено искане за единно разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, разрешаващият митнически орган предоставя следната информация на останалите засегнати митнически органи:

а) искането;

б) проекта на разрешение;

в) цялата необходима информация за издаване на разрешението. Тя е достъпна чрез комуникационната система, посочена в член 253м, когато тази система бъде налична.


2. Информацията, посочена в параграф 1, букви а), б) и в) се предоставя от разрешаващия митнически орган в рамките на следните срокове: а) 30 календарни дни, в случай че на заявителя вече е била разрешавана опростена декларация, процедура за оформяне на място или сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в); б) 90 календарни дни във всички останали случаи. Разрешаващият митнически орган може да удължи сроковете с 30 календарни дни, когато не е в състояние да ги спази. В такива случаи разрешаващият митнически орган информира заявителя за причините за това удължение преди изтичането на въпросните срокове.

Срокът се отчита от датата, на която разрешаващият митнически орган е получил цялата необходима информация, посочена в параграф 1, букви а), б) и в). Разрешаващият митнически орган уведомява заявителя за приемането на искането и за датата, от която започва да тече срокът. 3. До 31 декември 2009 г. максималните срокове от 30 или 90 календарни дни, посочени в параграф 2, първа алинея, се заменят с 90 или 210 календарни дни.


Член 253к


1. Разрешаващият митнически орган на държавата-членка, където е подадено искането, и митническите органи на другите държави-членки, имащи отношение към исканото единно разрешение, си сътрудничат за определяне на оперативни и отчетни изисквания, включително план за контрол, позволяващ надзора на извършвания съгласно единното разрешение митнически режим. Обменяните между съответните митнически органи за целите на митническия/те режим/и данни обаче не надхвърлят описаните в приложение 30А.

2. Митническите органи на другите държави-членки, имащи отношение към исканото единно разрешение, уведомяват разре- шаващия митнически орган за всяко възражение в рамките на тридесет календарни дни от датата на получаване на проекта на разрешение. В случай че е необходимо допълнително време за това уведомление, разрешаващият митнически орган се информира във възможно най-кратък срок и при всички случаи преди изти- чането на срока. Този допълнителен срок може да бъде удължен с не повече от 30 календарни дни. В случай на съгласие за допъл- нителен срок, разрешаващият митнически орган информира заявителя за удължаването на срока. В случай че има възражения и че в рамките на срока не е постигнато споразумение между митническите органи, искането се отхвърля до обхвата на повдигнатите възражения. Ако консултираният митнически орган не отговори в рамките на срока/овете, посочени в първата алинея, разрешаващият митнически орган може да приеме, на отговорността на консул- тирания митнически орган, че не съществуват възражения по отношение на издаването на подобно разрешение.

3. Преди частично или цялостно отхвърляне на искането, разре- шаващият митнически орган съобщава на заявителя причините, поради които смята да вземе такова решение, и му дава възможност да изрази своята гледна точка в рамките на 30 календарни дни от датата на съобщението.


Член 253л


1. В случай че искането за единно разрешение е подадено от заявител, който е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешението се издава след организиране на необходимия обмен на информация между:

а) заявителя и разрешаващия митнически орган;

б) разрешаващия митнически орган и останалите митнически органи, имащи отношение към исканото единно разрешение. В случай че заявителят не е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешение се издава, след като разрешаващият митнически орган се убеди, че заявителят ще бъде в състояние да отговори на условията и критериите за разрешение, определени или посочени в членове 253, 253а и 253в и след организиране на посочения в първата алинея от настоящия параграф необходим обмен на информация.

2. След получаване на съгласие или при липса на основателни възражения от страна на останалите заинтересовани митнически органи, разрешаващият митнически орган издава разрешението в съответствие с формуляра за разрешение, изложен в приложение 67, в рамките на 30 календарни дни след изтичането на посочените в член 253к, параграфи 2 или 3 срокове. Разрешаващият митнически орган предоставя разрешението на митническите органи в участващите държави-членки, като използва информационната и комуникационна система, посочена в член 253м, когато такава бъде налична. 3. Единните разрешения за опростена декларация и за процедура за освобождаване на място се признават във всички държави- членки, изброени в клетка 10 или 11, или и в двете, от разре- шението, според случая.


Раздел 3


Обмен на информация


Член 253м

1. В информационния и комуникационния процес между митни- ческите органи и за уведомяване на Комисията и на икономическите оператори се използва, когато стане налична, електронна информационна и комуникационна система, определена при взаимно съгласие между Комисията и митническите органи. Информацията за икономическите оператори се ограничава до неповерителните данни, определени в дял II, точка 16 от обясни- телните бележки към формуляра за искане за опростени процедури, посочен в приложение 67.

2. Комисията и митническите органи, като използват посочената в параграф 1 система, обменят, съхраняват и имат достъп до следната информация:

а) данните от подадените искания;

б) необходимата за издаване на разрешение информация;

в) единните разрешения, издадени за посочените в член 1, параграфи 13 и 14 процедури и, когато е приложимо, тяхното изменение, суспендиране и отмяна;

г) резултатите от повторната оценка в съответствие с член 253, параграф 8.

3. Списъкът с единните разрешения, както и неповерителните данни, определени в дял II, точка 16 от обяснителните бележки към посочения в приложение 67 формуляр за искане за опростени процедури, могат да бъдат публично оповестявани от Комисията и държавите-членки посредством интернет с предвари- телното съгласие на титуляря на разрешението.

Списъкът се актуализира.
>M32

Раздел 2


Издаване, суспендиране, отмяна на разрешения за опростена декларация или за процедура за оформяне на място


Непълни декларации


>M29


Член 254


Ако деклараторът поиска, митническите органи могат да приемат декларации за пускане в свободно обращение, които не съдържат всички данни, определени в приложение 37. При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, определени в приложение 30A.


Член 255


1.Декларациите за пропускане за редовен внос, които митническите власти могат да приемат по искане на декларатора, без да бъде придружена от някои от необходимите съпровождащи документи трябва да бъде придружена най-малкото от онези документи, които трябва да се представят, преди декларираните стоки да бъдат пропуснати за редовен внос.


2.Независимо от разпоредбите на параграф 1, декларация, не съпроводена от един или повече документи, изисквани преди декларираните стоки да бъдат пропуснати за редовен внос, може да бъде приета, след като митническите власти се убедят, че:


(а) съответният документ съществува и е валиден;


(б) същият не може да се приложи към декларацията по независещи от декларатора причини;


(в) всяко забавяне в приемането на декларацията ще попречи на пропускането на стоките за редовен внос или да доведе до обмитяването им с по-високи ставки.


Данните по липсващите документи трябва при всички случаи да се обозначат в декларацията.


Член 256


1.Срокът, в който митническите власти разрешат на декларатора да съобщи подробностите или представи документите, липсващи при приемането на декларацията не може да надвишава един месец от приемането й.

>M22

Когато се отнася за документ, изискващсе за прилагане на намалена или нулева ставка на мито по вноса, ако митническите служби имат сериозни причини да смятат, че стоките, обхванати от непълно деклариране, могат да отговорят на изискванията за такаванамалена или нулева ставка на митото, по искане на декларатора може да бъде отпуснат по-дълъг срок за представяне на документа, отколкото предвидения в първата алинея, ако обстоятелствата го оправдават. Този срок не може да надвишава четири месеца след датата на приемане на декларацията. Той не може да бъде продължаван.

Когато липсващите данни, които трябва да се съобщят, или доку- ментите, които трябва да се представят, се отнасят до МОС, митни- ческите органи могат, ако това се окаже абсолютно наложително, да определят по-продължителен срок или да удължат първоначално определения срок. Общият разрешен срок трябва да се съобразява с валидните законови срокове.

>M12

2. Когато стоки се пускат за свободно обръщение по тарифни квоти безмитно, или когато не се изисква събиране на нормални величини вносни митни сборове, ползването на тарифни квоти или преференциални тарифни мерки се разрешава само след предс- тавяне пред митническите органи на документ, позволяващпри определени условия безмитен, или при намалени митни ставки, внос. Документът се представя във всеки случай:

— преди изчерпване на тарифните квоти, или

— в други случаи преди датата на която отново се въвеждат мерките на Общността по събиране на нормални вносни митни сборове.

2.Когато за стоките, пропуснати за редовен внос, се прилага нулева или намалена ставка за вносно мито само в рамките на определени тарифни квоти или лимити, стоките могат да се включат в разрешените квоти само когато действително се представят документите, които дават право на нулева или намалена ставка. Документът трябва да се представи във всеки случай:


-при тарифни лимити - преди датата, на която съответната мярка на Общността възстановява пълните вносни мита;


-при тарифни квоти - преди определената квота да бъде изчерпана.


3.При спазване на разпоредбите на параграфи 1 и 2, документът,необходим за разрешаване на нулеви или намалени ставки, може да се представи след датата, на която изтича срокът на валидност на нулевите или намалени ставки, ако декларацията за съответните стоки е била приета преди тази дата.


Член 257


1.Приемането от митническите власти на непълна декларация не бива да пречи или забавя освобождаването на стоката, обявена по този начин, освен ако за това не съществуват други причини. Без да се нарушават разпоредбите на член 248, освобождаването трябва да стане в съответствие с условията, изложени в следващите параграфи 2-5.


2.Когато забавеното представяне на данни или придружителни документи,липсващи в момента на приемане на декларацията не може да окаже влияние върху размера на митата и таксите върху обявените в декларацията стоки, митническите власти незабавно осчетоводяват дължимата сума, изчислена по обичайния начин.


3.Когато в съответствие с член 254 МД съдържа предварителни данни за МОС, митническите власти:


-осчетоводяват незабавно размера на дължимите мита на базата на тези данни;


-изискват, ако е необходимо, да се представи гаранция, която да покрие разликата между тази сума и сумата, която в крайна сметка може да бъде дължима за стоките.


4.Когато при обстоятелства, различни от описаните в параграф 3, късното представяне на данни или придружителен документ, липсващ в момента на приемането на декларацията може да окаже влияние върху размера на дължимите мита за стоките, обявени в декларацията:


(а) ако късното представяне на липсващи данни или документи може да доведе до прилагане на мита с намалени ставки, митническите власти:


-осчетоводяват непосредствено дължимите мита по намалените ставки;


-изискват да се представи гаранция, която покрива разликата между тази сума и пълния размер на дължимите мита за същите стоки;


(б) ако късното представяне на липсващи данни или документи може да доведе до пропускане на стоките с пълно освобождаване от мита, митническите власти изискват представянето на гаранция в пълния размер на митата, изчислени по редовни ставки.


5.Без да се оспорва правото за последващи промени, които могат да възникнат по-специално в резултат на окончателното определяне на МОС, деклараторът има право да избере възможността, вместо да представи гаранция, да му бъде зачислен по сметка:


- в съответствие с втория абзац на параграф 3 или втория абзац на параграф 4 буква a) размерът на митата, които ще бъдат дължими в крайна сметка за стоките или


-когато се прилага параграф 4 буква б), размерът на митата, изчислени по редовната ставка.


Член 258


Ако при изтичането на срока по член 256 деклараторът не е представил необходимите данни за окончателно определяне на МОС на стоките или не е представил липсващите данни или документи, митническите власти ще осчетоводят незабавно като дължими мита размера на гаранцията, представена в съответствие с втория абзац на член 257 параграф 3, втория абзац на член 257 параграф 4 буква a) или член 257 параграф 4 б).


Член 259


Непълната декларация, приета при условията, посочени в членове 254 до 257 може или да се допълни от декларатора, или, със съгласието на митническите власти да бъде заменена с нова МД, която отговаря на условията на член 62 от Кодекса.


И в двата случая отправна дата за определяне на митото и за прилагане на другите разпоредби за освобождаване на стоката за редовен внос е датата на приемане на непълната декларация.


Раздел 2

Процедура с опростена декларация


Член 260


1. При представяне на писмена молба с необходимите сведения, на >M32 заявителя < се разрешава в съответствие с условията и начина, установени в членове 261 и 262, да подаде декларацията за редовен внос в опростена форма, когато стоката е представена на митницата.


>M29

2. Такава опростена декларация съдържа поне данните за опростена декларация за внос, определени в приложение 30A.


3. Когато обстоятелствата позволяват, митническите органи могат да разрешат молбата за освобождаване за редовен внос, посочена в параграф 2, второ тире, да бъде заменена от обща молба за подобни операции за освобождаване за определен период. На административните или търговски документи, посочени в параграф 1, се отразява разрешението, получено в отговор на подобна молба.

4. Опростената митническа декларация трябва да бъде придружена от всички документи, чието представяне е необходимо за освобождаване на стоката за редовен внос. Прилага се член 255, параграф 2.

5. Настоящият член не изключва член 278.


Член 261


1. На заявителя се издава разрешение за използване на процедурата с опростена декларация, ако са изпълнени условията и критериите, посочени в членове 253, 253а и 253в.

2. В случай че заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, упоменат в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешаващият митнически орган издава разрешението след организиране на необходимия обмен на информация между заявителя и разре- шаващия митнически орган. Всички посочени в параграф 1 отнастоящия член условия и критерии се считат за спазени.


Член 262


>M29

1. Разрешението, посочено в член 260, съдържа следните данни:

а) митническото(ите) учреждение(я), компетентно(и) да приема(т) опростени декларации;

б) стоките, за които се отнася; и

в) препратка към гаранцията, която засегнатото лице предстои да осигури за покриване на всяко митническо задължение, което може да възникне.


Също се посочват формата и съдържанието на допълнителните декларации и се установяват сроковете, в рамките на които следва да бъдат подадени при митническия орган, определен за тази цел.


2. Митническите власти могат да се откажат от представянето на допълнителна декларация, когато опростената декларация посочва стоки, чийто стойност е под долната статистическа граница, определена от валидните разпоредби на Общността и опростената декларация вече съдържа всички необходими сведения, необходими за пропускането на стоката за редовен внос.


Раздел 3

Процедура на местно освобождаване


Член 263


Разрешението за използване на местна процедура за освобождаване се дава съгласно условията и начина, установени в членове 264 до 266 на всяко лица, което желае стоките да бъдат освободени за редовен внос в неговия склад или на други места, посочени в член 253 и което за целта изпрати на митническите власти писмена молба, съдържаща всички необходими подробности за даване на разрешението:


— по отношение на стоките, подлежащи или на транзитен режим на Общността или на митнически транзитен режим, за които молителят има разрешение да използва опростена процедура, извършвана в получаващата митница съгласно >M19 членове 406, 407 и 408 <,


-по отношение на стоките, пропуснати преди това в митнически икономически режим, без да противоречи на член 278;


-по отношение на стоките, които, след като са били представени на митницата съгласно член 40 от Кодекса, се предадат в този склад или терен съгласно транзитна процедура, различаваща се от посочените в първия абзац;


-по отношение на стоките, пренесени на митническата територия на Общността при освобождаване от изискване-то за представяни на митницата съгласно член 41 буква б) на Кодекса.>M32


Член 264


1. Разрешение за използване на процедурата за оформяне на място се издава на заявителя, ако са изпълнени условията и критериите, посочени в членове 253, 253а и 253в. 2. В случай че заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешаващият митнически орган издава разрешението след организиране на необходимия обмен на информация между заявителя и разре- шаващия митнически орган. Всички посочени в параграф 1 от настоящия член условия и критерии се считат за спазени.


Член 266


1. За да даде възможност на митническите органи да се уверят в правилното провеждане на операциите, титулярът на разрешително по реда на член 263:

а) за случаите посочени в член 263, първо и трето тире:

i) когато стоки се признават за местни при пристигането им на мястото, обозначено за тази цел:

— известява надлежно митническите органи за пристигането на тези стоки под определените от тях форма и начин, за да получи разрешение за вдигането им, и

— завежда въпросните стоки в книгите си;

ii) когато признаването на стоки за местни се предхожда от временно складиране по смисъла на член 50 от Кодекса, на същото място и преди изтичане на срока по реда на член 49 от Кодекса:

— известява надлежно митническите органи за пристигането на тези стоки под определените от тях форма и начин и желанието си за признаването им за местни с цел да получи разрешение за вдигането им, и

— завежда въпросните стоки в книгите си;

б) за случаите, посочени в член 263, второ тире:

— известява надлежно митническите органи за пристигането на тези стоки под определените от тях форма и начин и желанието си за признаването им за местни с цел да получи разрешение за вдигането им, и

— завежда въпросните стоки в книгите си. Известието по реда на първо тире не е задължително за случаите, когато стоките, които предстои да се признаят за местни, са поставени под режим на митническо складиране в склад от вида Г;

в) за случаите, посочени в член 263, четвърто тире, при пристигане на стоките на обозначеното за целта място:

— завежда въпросните стоки в книгите си;

д) прави достъпни за митническите органи от завеждането на стоките в книгите по букви a), б) и в) всички документи, чието представяне се изисква за прилагане на разпоредбите, управляващи признаването на стоки за местни.


2. При условие че това не пречи на контрола на операциите, митническите органи могат:


а) разрешава известието по реда на параграф 1, букви a) и б) да се извърши веднага, щом пристигането на стоките е предстоящо;

б) при някои специални обстоятелства, когато характерът на въпросните стоки и бързият оборот гарантират, да освободи титуляра на разрешението от изискването на уведомява компетентната митница за пристигането на стоките, при положение, че предоставя на същата митница цялата информация, която тя сметне за необходима, за да може да упражнява правото си да проверява стоките, ако е необходимо. В този случай вписването на стоките в търговските книги на лицето е равносилно на освобождаване.


>M29


3. Вписването в счетоводните документи, посочено в параграф 1, букви а), б) и в), може да бъде заменено с всяка друга формалност, която предлага подобни гаранции, изисквани от митническите органи. Това вписване посочва датата, на която е направено, и съдържа поне данните за декларация съгласно местната процедура за оформяне, изложена в приложение 30A.


Член 267


Разрешението, посочено в член 263, трябва да съдържа специалните правила за протичането на процедурата, като в частност трябва да установи:


-стоките, за които се отнася;


-формата на задълженията, посочени в член 266 и гаранцията, която заинтересованото лице трябва да представи;


-времето за освобождаване на стоките;


-срока, в който трябва да се подаде допълнителната декларация в компетентната митническа служба, определена за целта;


-условията, при които стоките трябва да бъдат отразявани в общи, периодични или балансови МД.


Глава 3

Декларация за митнически икономически режим


Раздел 1

Заявяване на режима


Подраздел 1

Заявяване на режим на митнически склад


А. Непълни декларации


Член 268


>M29


1. Ако деклараторът поиска, входното митническо учреждение може да приеме декларации за митническо складиране, които не съдържат всички данни, определени в приложение 37. При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, определени в приложение 30A.

2. Членове 255, 256 и 259 се прилагат mutatis mutandis.

3. Настоящият член не се прилага за митническа декларация за процедури със селскостопански стоки от Общността, посочени в >M20 член 524


Б. Процедура на опростена декларация


Член 269


>M32

1. На заявителя се издава разрешение за използване на процедурата с опростена декларация в съответствие с условията и критериите и по начина, посочен в членове 253, 253а, 253в и 270.

2. Когато тази процедура се прилага в митнически склад тип D, митническата декларация трябва също да указва вида на съот- ветната стока с достатъчно подробности, за да позволи нейното непосредствено и точно класиране, както и нейната МОС.


>M1

3. Посочената в параграф 1 процедура не се прилага за складове от тип F, както и за даване на митническо направление на селскос- топански продукти на Общността, упоменати в >M20 член 524 <, в какъвто и да е вид склад.


>M24

4. Процедурата, упомената във второто тире от параграф 1, важи по отношение на складове от тип В, с изключението че не може да се използва търговски документ. Когато административният документ не съдържа всички данни, посочени в приложение 37, дял I Б), те трябва да бъдат посочени в съпровождащото заявление.


Член 270


1. Молбата, посочена в член 269 параграф 1, се подава в писмена форма и трябва да съдържа всички данни, необходими за даване на разрешението.


Когато обстоятелствата позволяват, молбата, посочена в член 269 параграф 1 може да бъде заменена от общо искане за извършване на подобни операции за определен период от време.


В този случай молбата се подава при условията, установени в >M20 членове 497, 498 и 499 <, и трябва да се подаде заедно с молбата за откриване на митнически склад или като изменение към първоначалното разрешение, до митническите органи, които са издали разрешение за режима.


>M32

__________

5. В случай че заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешаващият митнически орган издава разрешението след организиране на необходимия обмен на информация между заявителя и разрешаващия митнически орган. Всички посочени в параграф 1 от настоящия член условия и критерии се считат за спазени.


>M29


Член 271


Разрешителното, посочено в член 269, параграф 1, утвърждава определени правила за извършването на процедурата, включително изходното(ите) митническо(и) учреждение(я).

Не е необходимо да се представя допълнителна декларация.


Член 272


1. Разрешението за използване на процедурата на местно оформяне се дава при условията и по начина, установен в параграф 2 и членове 273 и 274.


>M6

2. Процедурата по местно вдигане на стоки не се прилага за складове от вида Б и Е, както и за въвеждане в Общността на селскостопански продукти, посочени в >M20 член 524 < за митнически режим в какъвто и да е вид склад.


3. Член 270 се прилага mutatis mutandis.


Член 273


1. За да даде възможност на митническите власти да осигурят правилното протичане на операциите, титулярът на разрешението при пристигането на стоките на определеното за целта място трябва:


(а) да уведоми надлежно наблюдаващата митница за пристигането под формата и по начин, определен от нея;


(б) да отрази стоката в търговските си книги;


(в) да държи на разположение на наблюдаващата служба всички документи за оформянето на стоките в режима.


Вписването в търговските книги, посочено в абзац (б), трябва да съдържа най-малкото някои от данните, които се използват за търговска идентификация на стоката, включително количеството им.


2. Прилага се член 266 параграф 2.


Член 273


1. Декларациите за поставяне в митнически икономически режим освен пасивното усъвършенстване и митнически склад, които входната митница може да приема по искане на декларатора без някои данни, посочени в Приложение 37 или без да бъдат придружени от документите, посочени в член 220, трябва да съдържат най-малкото данните от клетки 14, 21,31,37,40 и 54 от единната МД и в клетка 44 - да се посочи разрешението или:


- молбата, за която е валиден вторият абзац на член 556 параграф 1 или


- информацията, посочена в членове 568 параграф 3, 656 параграф 3 ли 695 параграф 3, когато тя може да бъде вписана в тази клетка, когато може да се приложи опростена процедура за издаване на разрешение.


2. Членове 255, 256 и 259 се прилагат по смисъл. (mutatis mutandis).


3. При деклариране за активно усъвършенстване, системата на дроубек също се прилага по смисъл. (mutatis mutandis).


Б. Опростена декларация и процедура за местно оформяне


Член 274


Разрешението, посочено в член 272 параграф 1, установява конкретните правила за функционирането на режима , като в частност изброява


-стоките, за които се отнася;


-формата на задълженията, посочени в член 273;


-времето на оформяне на стоките.


Не е нужно да се изисква допълнителна МД.


Подраздел 2

Деклариране за активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол или режим на временен внос


А. Непълна декларация


>M29

1. Ако деклараторът поиска, входното митническо учреждение може да приема декларации за поставяне на стоките под митнически икономически режим, различен от пасивното усъвършенстване или митническо складиране, които не съдържат всички данни, определени в приложение 37, или които не са придружени с определени документи, посочени в член 220.

При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, изложени в приложение 30A.

2. Членове 255, 256 и 259 се прилагат mutatis mutandis.

3. При деклариране за активно усъвършенстване системата на дроубек, членове 257 и 258 също се прилагат mutatis mutandis.


Член 276


Разпоредбите на членове 270 до 276 и член 270 се прилагат по смисъл за стоки, обявени за митническите икономически режими, за които се отнася настоящата под- раздел.


Подраздел 3

Стоки, декларирани за режим на пасивно усъвършенстване


Член 277


Разпоредбите на членове 279 до 289, които се отнасят за стоки, обявени за износ, се прилагат по смисъл и за стоките, обявени за режима на пасивно усъвършенстване.


Раздел 2

Приключване на митническия икономически режим


>M20

Подраздел 4


Общи разпоредби


Член 277a

Когато на едно и също лице се отпускат две или повече разрешителни за митнически икономически режими и един от режимите се осво- бождава при влизане в сила на друг, по който се декларира на място, не се изисква допълнителна митническа декларация.


Член 278


1. При приключването на митнически икономически режим освен пасивното усъвършенстване и митническия склад могат да се прилагат опростените процедури за пропускане в редовен внос, износ и ре- експорт. При реекспорт разпоредбите на членове 279 до 289 се прилагат по смисъл.


2. Опростените процедури, посочени в членове 254 до 267 могат да се прилагат за освобождаване на стоки за редовен внос в режим на пасивно усъвършенстване.


3. При приключване на режима на митнически склад може да се приложи опростена процедура за пропускане за редовен внос, износ или реекспорт.


Обаче:


(а) за стоките, заявени за този режим в склад тип F не може да се разреши опростена процедура;


(б) за стоките, заявени за този режим в склад тип B се прилагат само процедурите на непълната декларация и опростената МД;


(в) издаването на разрешение за склад тип D води до автоматично прилагане на процедурата на местно оформяне за пропускане за редовен внос. Обаче когато заинтересуваното лице желае да се възползва от прилагането на items of charge, които не могат да се контролират без физически контрол на стоката, тази процедура не може да се приложи. В този случай могат да се използват други процедури, които предполагат представяне на стоките пред митницата;


>M20

г) за селскостопански стоки на Общността, изброени в член 524, не се отнасят опростените митнически режими, когато са заведени под режим на митническо складиране.


Глава 4


Митническа декларация за износ


Член 279


>M29


1. Формалностите, които предстои да се извършат в митни- ческото учреждение на износа съгласно предвиденото в член 792, могат да бъдат опростени в съответствие с настоящата глава.

2. Член 792, параграф 4, членове 792a, 792б, 793—793в и, където е уместно, членове 796a—796д, се прилагат по настоящата глава.


Раздел 1


Непълна декларация


Член 280


>M29


1. Ако деклараторът поиска, митническото учреждение на износа може да приеме декларации за износ, които не съдържат всички данни, изложени в приложение 37.

При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, изложени в приложение 30A.

Когато стоките подлежат на износни мита или на някакви други мерки, предвидени съгласно общата селскостопанска политика, декларациите за износ съдържат цялата информация, която се изисква за прилагането на такива мита или мерки.

2. Членове 255—259 се прилагат mutatis mutandis за декла- рациите за износ.


Член 281


1. Когато се прилага член 789, допълнителната декларация може да бъде подадена в митническото учреждение, отговорно за района, където е установен износителят.

2. Когато подизпълнителят е установен в държава-членка, различна от тази, в която е установен износителят, параграф 1 се прилага само когато необходимите данни се обменят по електронен път в съответствие с член 4г.

3. Непълната декларация за износ посочва митническото учреждение, в което се подава допълнителната декларация. Митническото учреждение, което получава непълната декларация за износ, съобщава данните от непълната декларация за износ на митническото учреждение, в което допълнителната декларация предстои да бъде подадена съгласно предвиденото в параграф 1.

4. В случаите, посочени в параграф 2, митническото учреждение, което е получило допълнителната декларация, незабавно съобщава данните от допълнителната декларация на митническото учреждение, в което е подадена непълната декларация за износ.


Процедура с опростена МД


Член 282


>M32

1. На заявителя се издава разрешение за използване на процедурата с опростена декларация, ако са изпълнени условията и критериите, посочени в членове 261 и 262, прилагани mutatis mutandis.

>M29

2. Опростената декларация съдържа поне данните от опростената декларация, изложени в приложение 30A. Членове 255—259 се прилагат mutatis mutandis.


Раздел 3

Процедура на местно оформяне


Член 283


При писмена молба се издава разрешение за използване на процедурата на местно оформяне при условията и по начин, описани в член 284 на всяко лице, наричано по-долу "одобрен износител",което иска да извършва износни операции в своите помещения или на други места, определени или одобрени от митническите власти.


Член 284


Членове 264 и 265 се прилагат по смисъл. .(mutatis mutandis)


Член 285


>M29

1. Преди преместване на стоките от местата, посочени в член 283, одобреният износител изпълнява следните задължения:

а) информира надлежно митническото учреждение на износа относно такова отстраняване, като подава опростена декларация за износ, посочена в член 282;

б) предоставя на митническите органи всички документи, които се изискват за износа на стоките.

2. Одобреният износител може да подаде пълна декларация за износ вместо опростената декларация за износ. В такъв случай изискването за допълнителна декларация, установено в член 76, параграф 2 от Кодекса, се отменя.


Член 285a


1. Митническите органи могат да освободят одобрения износител от изискването да подава опростена декларация за износ на митническото учреждение на износа при всяко преместване на стоки. Това освобождаване се предоставя само ако одобреният износител изпълнява следните условия: а) одобреният износител информира митническото учреждение на износа относно всяко преместване по начин и форма, опре- делени от това учреждение;

б) одобреният износител предава или предоставя на митническите органи цялата информация, която те сметнат, че е необходима за >M29 ефективен анализ на риска преди преместването на стоките от местата, посочени в член 283;

в) одобреният износител вписва стоките в своите документи. Вписването, посочено в първа алинея, буква в), може да бъде заменено от всякаква друга формалност, изисквана от митни- ческите органи, която предлага подобни гаранции. Това вписване посочва датата, на която е направено, и данните, необходими за установяването на стоките.


>M38

1а. В случаите, в които се прилага член 592а или член 592г, митническите органи могат да разрешат на икономическия оператор незабавно да вписва в документацията си всяка операция по износ и да отчете всичките операции пред митни- ческото учреждение, издало разрешението, в допълнителна декларация, изготвяна периодично, в рамките на не повече от един месец след като стоките са напуснали митническата територия на Общността. Разрешението може да се издаде при следните условия:

а) икономическият оператор използва разрешението единствено за стоки, които не са предмет на забрани и ограничения;

б) икономическият оператор предоставя на митническото учреждение на износ цялата информация, която учреждението смята за необходима за осъществяването на контрол върху стоките;

в) когато митническото учреждение на износ е различно от изходното митническо учреждение, ако митническите органи допускат прилагането на подобна практика и ако посочената в буква б) информация се предоставя и на изходното митническо учреждение. Когато се прилага посочената в първата алинея практика, впис- ването на стоките в документите е равностойно на освобождаване за износ и извеждане.


>M29

2. При някои особени обстоятелства, дължащи се на характера на съответните стоки и на бързия оборот на износните операции, до 30 юни 2009 г. митническите органи могат да освобождават одобрения износител от изискванията, изложени в параграф 1, първа алинея, букви а) и б), при условие че той предаде на митни- ческото учреждение на износа цялата информация, която то сметне за необходима, за да може да упражни своето право на проверка на стоките, ако е необходимо, преди напускането на стоките. В този случай вписване на стоките в счетоводните документи на одобрения износител е равностойно на освобождаване.


Член 285б

1. Информацията, посочена в член 285a, параграф 1, първа алинея, буква а), се подава в митническото учреждение на износ в сроковете, предвидени в членове 592б и 592в.

2. Вписването в документацията, посочено в член 285a, параграф 1, първа алинея, буква в), включва данните за местната процедура за оформяне на стоки от митница, изложени в приложение 30A. 3. Митническите органи осигуряват спазването на изискванията по членове 796a—796д.


Член 286


1. За да се установи дали стоките действително са напуснали митни- ческата територия на Общността, третият екземпляр от Единната итническа декларация се използва като доказателство за изнасяне. Разрешението трябва да посочи, че третият екземпляр на Единната митническа декларация се заверява предварително.

2. Предварителната заверка може да се извърши по един от следните начини:

а) клетка А може да бъде подпечатана предварително с печата на компетентната митническа служба и подписана от длъжностно лице в службата;

б) одобреният износител може да подпечата декларацията, като използва специален печат, отговарящна образеца в приложение 62.

Ако митническите декларации се печатат на принтер, на формулярите може предварително да бъде нанесен същият печат.

>M29

3. Преди напускането на стоките одобреният износител изпълнява следните изисквания:

а) изпълнява процедурите, посочени в член 285 или 285a;

б) посочва във всеки придружаващдокумент или във всяко друго заместващо го средство следните подробности:

i) препратка към вписване в неговата документация;

ii) датата, на която е направено вписването, посочено в i);

iii) номерът на разрешителното;

iv) името на издаващото митническото учреждение.


Член 287


>M29

1. В разрешителното, посочено в член 283, се посочват подробните правила за действие на процедурата, и по-специално следното:

а) стоките, за които се прилага;

б) начинът, по който се изпълняват условията, установени в член 285a, параграф 1;

в) начинът и моментът на освобождаване на стоките;

г) съдържанието на всеки придружаващдокумент или заместващото го средство и средството, чрез което той се валидира;

д) процедурата за представяне на допълнителната декларация и срокът, в рамките на който тя следва да бъде подадена.

Когато се прилагат членове 796a—796д, пускането, посочено в първа алинея, буква в), се предоставя в съответствие с член 796б.


2. Разрешението трябва да включва задължението на одобрения износител да вземе всички мерки, за да осигури сигурното съхранение на специалния печат или на формулярите, подпечатани с печата на митницата на износа или отпечатъка на специалния печат.


Раздел 4

Разпоредби, общи за Раздели 2 и 3


Член 288


1. Вместо единната МД, държавите - членки могат да разрешат да се използва търговски или административен документ или всякакъв носител на информация, когато цялостната операция по износа се извършва на територията на една единствена държава - членка или когато тази възможност е предвидена в споразуменията между администрациите на заинтересуваните държави - членки.

> M29

2. Документът или средството, посочено в параграф 1, съдържа поне данните, изложени в приложение 30A относно процедурата, >M29 която предстои да бъде използвана. Този документ или средство се придружава с искане за износ. Митническите органи могат да разрешат заместването на това искане с общо искане, при условие че икономическият оператор е предал на митническите органи информацията, която те смятат за необходима за ефективния анализ на риска и за проверката на стоките. Общото искане обхваща експортните операции, които предстои да бъдат извършени за даден период от време. Деклараторът се позовава на разрешението на документа или средството, използвано за износ.

3. Търговският или административният документ служи като доказателство за износ от митническата територия на Общността по същия начин както третият екземпляр на единната МД. Когато се използват други носители на информация, начинът за заверка трябва да се договори там, където може, в споразумението между администрациите на съответните държави -- членки.


Член 289


Когато цялостната операция по износа се извършва на територията на една единствена държава - членка, същата в допълнение към процедурите, посочени в Раздели 2 и 3 може да предоставя други опростения, като осигурява спазването на политиката на Общността.

>M29

При това деклараторът предоставя на митническите органи необходимата информация за ефективен анализ на риска и за проверка на стоките преди напускането на тези стоки.II ЧАСТ


УСЛОВНИ МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ


ДЯЛ I

ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРЪЩЕНИЕ


Глава 1

Общи разпоредби


Член 290


1. Когато стоки от Общността се изнасят с карнетка АТА в съответствие с член 797, тези стоки могат да бъдат освободени за редовен внос въз основа на карнетка АТА.


2. В този случай службата, в която стоките се освобождават за редовен внос, извършва следните формалности:


(а) проверява данните, дадени в клетки А до G на ваучера за реимпорт;


(б) попълва разписката и клетка H на листа за реимпорт;

(в) задържа ваучера за реимпорт.


3. Когато се извършат формалностите за приключване на временния внос на стоки от Общността в друга митница, раз-лична от службата, през която стоките влизат в митническата територия на Общността, прехвърлянето на стоките от тази служба до службата,в която са извършени горните формалности не изисква допълнителни формалности.


Глава 2

Внос на стоки с облекчено тарифно третиране

с оглед на крайното им потребление


Раздел 1

Стоки без коне за месо


>M28


ГЛАВА 1а


Разпоредби за бананите


Член 290а

За целите на настоящата глава и на приложения 38б и 38в се прилагат следните дефиниции:

а) „акредитиран извършител на претегляне“ означава: всеки иконо- мически оператор, акредитиран от дадено митническо бюро за претегляне на пресни банани;

б) „книжа на заявителя“ означава: всеки документ, отнасящсе до претеглянето на пресни банани; в) „нето тегло на пресни банани“ означава: теглото само на бананите без опаковка или контейнери; г) „пратка пресни банани“ означава: пратката, включваща цялото количество пресни банани, натоварени на едно и също транс- портно средство и експедирани от един и същизносител до един или повече получатели;

д) „място на разтоварване“ означава: всяко място, където пратката пресни банани е била разтоварена или насочена под някакъв митнически режим, или, в случай на пренос в контейнери, мястото, където контейнерът е разтоварен от кораба, въздушния кораб или от друго основно транспортно средство, или там, където контейнерът е бил разопакован.


Член 290б


1. Всяко митническо бюро признава статут на акредитиран извършител на претегляне по искане на икономическите оператори, участващи във вноса, складирането или обработката на пресни банани, ако са изпълнени следните условия:

а) заявителят представя всички необходими гаранции за добро претегляне;

б) заявителят разполага с необходимата апаратура за претегляне; в) книжата на заявителя позволяват на митническите власти да извършват ефикасен контрол. Митническото бюро отказва да признае статут на акредитиран извършител на претегляне, ако заявителят е извършил тежки или повтарящи се нарушения на митническото законодателство. Разрешението се отнася само за претегляне на пресни банани на място, наблюдавано от митническото бюро, издало разрешението. 2. Митническото бюро отнема разрешението, което е издало, ако притежателят престане да отговаря на условията, посочени в параграф 1.


Член 290в

1. За да се провери нетното тегло на пресните банани, внесени в Общността, с код по КН 0803 00 19, декларациите за пускане в свободна циркулация трябва да бъдат придружени от удосто- верение за претегляне на бананите, указващо нетното тегло на въпросната пратка пресни банани, вида опаковка и произхода. Удостоверението за претегляне на бананите се издава от акре- дитиран извършител на претеглянето, съгласно процедурата, описана в приложение 38б и по образеца, фигуриращв приложение 38в.

>M28 Такъв сертификат може да се представи на митническите власти по електронен път при условия, определени от митническите власти.

2. Акредитираният извършител на претеглянето съобщава пред- варително на митническите власти за претеглянето на пратката пресни банани, за които издава удостоверение за претегляне, и предоставя данни за вида опаковка, произхода, датата и мястото на претеглянето.

3. Всяко митническо бюро проверява, по метода анализ на риска, нетното тегло на пресните банани, посочено в удостове- ренията за претегляне на пресни банани, като проверява поне 5 % от общия брой удостоверения за претегляне на банани, издадени всяка година, било като присъства на претеглянето на представителни образци банани, определени от извършителя на претеглянето, било като извършва самостоятелно претегляне на тези образци, съгласно процедурата, посочена в точки 1, 2 и 3 от приложение 38б.


Член 290г


Държавите-членки съобщават на Комисията списъкът на акредити- раните извършител на претегляне и всяка последваща промяна в него. Комисията предоставя тази информация на останалите държави- членки. >M18


ГЛАВА 2

Крайна употреба


Член 291 1. Настоящата глава се прилага, когато се предвижда стоките, освободени за свободна циркулация при благоприятно тарифно третиране или при намалена или нулева ставка на мито поради тяхната крайна употреба, са предмет на митнически надзор на крайната употреба. 2. За целите на настоящата глава:

>M32 __________ >M18

б) „сметки“ означава: търговска, данъчна и друга счетоводна доку- ментация на притежателя или такива данни, поддържани от тяхно име;

в) „документация“ означава: данните, съдържащи цялата необходима информация и технически подробности независимо на какъв носител, които дават възможност на митническите органи да извършват операции по надзор и контрол. Член 292 1. Предоставянето на благоприятно тарифно третиране в съот- ветствие с член 21 на Кодекса, когато е предвидено стоките да се подлагат на митнически надзор на крайната употреба, е предмет на писмено разрешение. Когато стоките се освобождават за свободно обръщение при намалена или нулева ставка на митото поради тяхната крайна употреба и разпоредбите в сила изискват стоките да останат под митнически надзор в съответствие с член 82 на Кодекса, е >M18 необходимо писмено разрешение за целите на митническия надзор на крайната употреба.

2. Исканията трябва да се правят в писмена форма, като се използва моделът, показан в приложение 67. Митническите органи могат да разрешат да се кандидатства за подновяване или модификация с просто писмено искане.

3. При особени обстоятелства митническите органи могат да позволят декларацията за свободно обръщение на стоки, написана на ръка или средствата за обработка на данни, с използване на нормална процедура, да представлява молба за разрешение при условие че: — молбата декларира стоки само на една митническа админис- трация, — молителят изцяло предназначава стоките за предписаната крайна употреба, и — правилното провеждане на операциите е защитено.

4. Когато митническите органи считат някоя информация, дадена в молбата, за неадекватна, те могат да поискат допъл- нителни подробности от молителя. В частност при случаи, когато молба може да се направи с попълване на митническа декларация, митническите органи трябва да изискват, без да се накърнява член 218, молбата да се придружава от документ, изготвен от декларатора, съдържащнай - малко следната информация, освен ако се счете, че тази информация е ненужна или е вписана в митническата декларация:

а) име и адрес на молителя, декларатора и оператора;

б) естество на крайната употреба; в) техническо описание на стоките, продукти в резултат на тяхната крайна употреба и средства за тяхното идентифициране; г) предвиждан рандеман или метод, с който се определя този рандеман;

д) предвиждан срок на направление на стоките за тяхната крайна употреба; е) мястото, където се извършва крайната употреба на стоките.

5. Когато се кандидатства за единно разрешение, е необходимо предварително съгласие на органите съгласно следната процедура. Молбата трябва да се подаде до митническите органи, определени за мястото, — където се водят основните сметки на молителя, улесняващо контролите на база на счетоводната проверка, и където се извършват поне част от операциите, покривани от разре- шението, или >M24 — в останалите случаи, където се държат основните сметки на заявителя, за да се улесни контролът на дейността на база на одита. >M18 Тези митнически органи съобщават искането и проекта на разре- шението на другите заинтересовани митнически органи, които трябва да потвърдят получаването в срок от 15 дни. Другите заинтересовани митнически органи трябва да уведомят за всякакви възражения в срок от 30 дни от датата на получаване на проекта за разрешение. Когато възраженията са направени в рамките на горния срок и не е постигнато споразумение, молбата се отхвърля до обхвата на повдигнатите възражения.

>M18 Митническите органи могат да издадат разрешение, ако не са получили възражения срещу проекта за разрешение в срок от 30 дни. Митническите органи, които издават разрешението, изпращат копие на всички заинтересовани митнически органи. 6. Когато критериите и условията за даване на единно разрешение са по принцип договорени между две или повече митнически администрации, тези администрации могат също така да се споразумеят да заменят предварителната консултация с просто уведомяване. Такова уведомяване ще бъде винаги достатъчно, когато се подновява или отменя единно разрешение.

>M21 7. Заявителят бива информиран за решението за издаване на разрешение или за мотивите за отхвърляне на заявлението в срок от трийсет дни след внасянето на заявлението или след получаване от страна на митническите власти на поисканите липсващи или допълнителни сведения. Този срок не се прилага, когато става дума за еднократно разрешение, освен ако то не е издадено в съответствие с параграф 6.

>M18


Член 293

1. Разрешение, използващо модела, определен в приложение 67, се дава на лица със седалище на митническата територия на Общността, при условие че са изпълнени следните условия:

а) предвижданите дейности са съвместими с предписаната крайна употреба и с разпоредбите за трансфер на стоки в съответствие с член 296 и е осигурено правилното провеждане на операцията;

б) молителят осигурява всички необходими обезпечения за правилното провеждане на операцията и ще поеме задълженията:

— изцяло или частично да направлява стоките за предписаната крайна употреба или да ги прехвърли и да предостави дока- зателство за тяхното направление или прехвърляне в съот- ветствие с действащите наредби,

— да не предприема действия, несъвместими с предвидената цел на предписаната крайна-употреба,

— да уведомява компетентните митнически органи за всички фактори, които могат да повлияят на разрешението;

в) осигурен е ефикасен митнически надзор и административните мерки, които се вземат от митническите органи, не са непро- порционални на включените икономически нужди; г) води се и се съхранява адекватна документация;

д) осигурена е сигурност, когато митническите органи считат за необходимо.

2. Разрешение по молба съгласно член 292, параграф 3 се дава на лица със седалище на митническата територия на Общността чрез приемане на митническата декларация, при другите условия, определени в параграф 1.

3. Разрешението трябва да включва следните точки, освен ако тази информация се счита за ненужна:

а) идентификация на притежателя на разрешението;

б) ако е необходимо, кодът по Комбинираната номенклатура или TARIC, тип и описание на стоките и на операциите на крайната употреба и разпоредби относно рандемана;

>M21

в) средствата и методите за идентифициране и за митнически контрол, включително условията и реда:

— за общо съхранение, за което се прилага mutatis mutandis член 534, параграфи 2 и 3,

— за съхранение на смеси от продукти, подлежащи на митнически надзор над специфичното предназначение във връзка с глави 27 и 29 от Комбинираната номенклатура, или за съхранение на подобни продукти със сурови петролни масла от код по КН 2709 00;


>M18


г) срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат направлявани за предписаната крайна употреба;

д) митническите учреждения, където стоките са декларирани за свободно обръщение и службите, които надзирават режима;

е) местата, където стоките трябва да бъдат направлявани за крайна употреба;

ж) обезпечението, която трябва да се осигури, когато е необходимо; з) срок на валидност на разрешението;

и) когато е приложимо, възможност за прехвърляне на стоките в съответствие с член 296, параграф 1;

й) когато е приложимо, опростените режими за трансфер на стоки по член 296, параграф 2, втора алинея, и параграф 3;

к) когато е приложимо, опростени процедури, разрешени в съот- ветствие с член 76 на Кодекса; л) методи за комуникация.

>M21 Когато стоките, визирани в първа алинея, буквда в), второ тире, не спадат към един и същосемцифрен код по КН, не притежават еднакво търговско качество и еднакви технически и физични характеристики, съхранението на смеси може да бъде разрешено само ако сместа е изцяло предназначена да бъде подложена на някоя от обработките, визирани в допълнителни забележки 4 и 5 към глава 27 от Комбинираната номенклатура. >M18

4. Без да се накърнява член 294, разрешението влиза в сила от датата на издаване или от всяка по-късна дата, посочена в разре- шението. >M21 Срокът на валидност не може да надхвърля три години от датата, на която разрешението влиза в сила освен по надлежно обосновани причини. >M18


Член 294

1. Митническите органи могат да издават разрешение впос- ледствие. Без да се накърняват параграфи 2 и 3, издаденото впоследствие разрешение влиза в сила от датата на подаване на молбата.


>M18

2. Ако молба се отнася до подновяване на разрешение за същия вид операция и стоки, разрешение може да се даде впоследствие от датата на изтичане на изтичане на оригиналното разрешение.

3. При изключителни обстоятелства обратното действие на разрешение може да разшири допълнително, но не повече една година преди датата на подаване на молбата при условие че съществува доказана икономическа нужда и:

а) молбата не е свързана с опит за измама или явно нехайство;

б) отчетите на молителя потвърждават, че всички изисквания на мерките могат да се разглеждат като изпълнени и когато е целесъобразно, за да се избегне заместването на стоките да може да бъдат идентифицирани за дадения срок, и тези отчети позволяват мерките да бъдат проверени; в) всички формалности, необходими за нормализиране на положението на стоките може да се извършат, включително обявяване на декларацията за невалидна, когато това е необходимо.


Член 295

Изтичането на валидността на разрешение няма да засяга стоки, които са били в обръщение по силата на това разрешение, преди то да изтече.


Член 296

1. Прехвърлянето на стоки между различни места, определени в едно и също разрешение може да се осъществи без митнически формалности. 2. Когато прехвърлянето на стоки се извършва между двама притежателя на разрешения, установени в различни държави- членки, и съответните митнически органи не са договорили опростени процедури в съответствие с параграф 3, трябва да се използва контролно копие Т5, предвидено в приложение 63, в съот- ветствие със следната процедура: а) прехвърлящият трябва да попълни контролно копие Т5 в три екземпляра (един оригинал и две копия);

>M21 __________ <

б) контролното копие 5 включва:

— в клетка А („Отправна митническа служба“), адреса на компетентната митническа служба, посочено в разрешението на прехвърлящия,

— в клетка № 2, името или търговското наименовани, пълен адрес и номер на разрешението на прехвърлящия, — в клетка № 8, името или търговското наименование, пълен адрес и номер на разрешението на получаващия прехвърлянето,

— в клетката „Важна забележка“ и клетка Б текстът трябва да бъде зачеркнат,

— в клетки № 31 и № 33 съответно описанието на стоките към датата на прехвърлянето, включително броя на позициите и съответния код от Комбинираната номенклатура,

— в клетка № 38, нетната маса на стоките,

— в клетка № 103, нетното количество на стоките с думи, >M18

— в клетка № 104, отметка V в клетката „Други (посочете)“ и с печатни букви едно от следните:__

— DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTICULO 296)

— S?RLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EOF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

— BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN UBERNEHMER UBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)

— END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)

— DESTINATION PARTICULIERE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFEREES AU CESSIONNAIRE [REGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]

— DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)

— BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER ORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

— DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE AS QUAIS AS OBRIGACOES SAO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONARIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 296.o]

— TIETTY KAYTTOTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVAT VELVOITTEET SIIRRETAAN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)

— ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMAL: VAROR FOR VILKA SKYLDIGHETERNA OVERFORS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FORORDNING (EEG) nr 2454/93)

— KONECNE POUZITI: ZBOZI, U KTEREHO PRECHAZEJI POVINNOSTI NА PRIJEMCE (CLANEK 296 NАRIZENI (EHS) c. 2454/93)

— EESMARGIPARАNE КАSUТАMINE: КАUP, MILLE KORRАL KOHUSTUSED LAHEVАD ULE КАUВА ЅААЈАLE (MAARUSE ((EMU) NR 2454/93 АRTIKKEL 296)

— IZМАNTOSАNАS MERKIS: PRECU ЅАNEMEJS АTBILDIGS РАR PRECU IZМАNTOSАNU (REGULА (EEK) NR.2454/93, 296.РАNTS)

— GАLUTINIS VАRТОВIМАS: PREKES, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLES PERDUOTOS JU PEREMEJUI (REGLАMENТАS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRАIPSNIS) — MEGНАTAROZOTT CELRА TORTENO FELНАSZNALAS: АZ ARUККАL КАPCSOLАTOS KOTELEZETTSEGEK АZ ARUK ATVEVOJERE SZALLТАK AT (А 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE)

— UZU АHHАRI: OGGETTI LI GHАLIHOM L-OBBLIGI HUМА TRАSFERITI LIL MIN ISIR IT-TRАSFERIMENT (REGOLАMENT (KEE) 2454/93, АRTIKOLU 296)

— PRZEZNАCZENIE SZCZEGOLNE: TOWАRY, W ODNIESIENIU DO KTORYCH ZOBOWIAZАNIА SA PRZENOSZONE NА OSOBE PRZEJMUJACA (ROZPORZA- DZENIE (EWG) NR 2454/93, АRT. 296)

— POSEBEN NАMEN: BLАGO, ZА КАTERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NА PREJEMNIКА (UREDВА (EGS) ST. 2454/93, CLEN 296)

— KONECNE POUZITIE: TOVАR, S KTORYM PRECHA- DZАJU POVINNOSTI NА PRIJEMCU ( NАRIАDENIE (EHS) C. 2454/93, CLANOK 296

— СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296)

— DESTINA?IE FINALA: MARFURI PENTRU CARE OBLIGA?IILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296),


>M18

— в клетка № 106:

— елементите за таксуване на стоките, освен в случай на освобождаване от митническите власти,

— регистрационният номер и дата на декларацията за освобождаване за свободно обръщение и наименование и адрес на митническата служба, в което е подадена декларацията;

в) прехвърлящият трябва да изпрати пълния комплект контролни копия Т5 на получаващия прехвърлянето;

г) получаващият прехвърлянето трябва да приложи оригинала на търговския документ, показващдатата на получаване на стоките към комплекта контролни копия Т5 и да представи всички документи на митническото служба, определено в неговото разрешение. Той трябва също така да уведоми незабавно това митническо служба за всички излишъци, липси, замени или други нередности;

д) митническата служба, посочено в разрешението на получаващия прехвърлянето, трябва да се попълни в клетка J, включително датата на получаване от получаващия прехвърлянето, в оригинала Т5, след като са проверени съответстващите търговски документи и датата, и да подпечата оригинала в клетка J и двете копия в клетка Е. Митническата служба задържа второто копие в своята документация и връща оригинала и първото копие на получаващия прехвърлянето; е) получаващият прехвърлянето задържа първото копие Т5 в своята документация и изпраща оригинала на изпращащия;

ж) изпращащият задържа оригинала в своята документация. Заинтересованите митнически органи могат да договорят опростени процедури в съответствие с разпоредбите за използване на контролното копие Т5.

3. Когато заинтересованите митнически органи считат, че правилното провеждане на операциите е защитено, те могат да се споразумеят прехвърлянето на стоки между двама притежатели на разрешения със седалища в две различни държави-членки да се извърши без използването на контролното копие Т5.

4. Когато прехвърлянето се извършва между двама притежатели на разрешение със седалище в една и съща държава-членка, това се извършва в съответствие с вътрешните наредби.

5. С получаването на стоките получаващият прехвърлянето става носител на задължения по настоящата глава по отношение на прехвърлените стоки. 6. Изпращащият се освобождава от своите задължения, когато са изпълнени следните условия:

— получаващият прехвърлянето е получил стоките и е бил информиран, че стоките, за които са прехвърлени задълженията, са предмет на митнически надзор на крайната употреба,

— митническият контрол е поет от митническия орган на полу- чаващия прехвърлянето; освен ако не е предвидено друго от митническите органи, това става когато получаващият прехвърлянето впише стоките в своята документация.


Член 297


1. В случай на трансфер на материали за поддръжката или ремонта на въздухоплавателни средства при условията на спора- зумения за обмен или за собствените нужди на авиолинии, от авиолинии, занимаващи се с международен трафик, вместо контролното копие Т5 може да се използва въздушна товари-телница или еквивалентен документ.

2. Въздушната товарителница или еквивалентният документтрябва да съдържат най-малко следните подробности:

а) наименованието на изпращащата авиолиния;

б) наименованието на летището на изпращане;

в) наименованието на авиолинията-получател;

г) името на летището на дестинация;

д) описанието на материалите;

е) броя на предметите.

Подробностите, упоменати в първа алинея, могат да бъдат дадени в кодирана форма или с позоваване на приложен документ.


3. Въздушната товарителница или еквивалентният документ трябва да носят на лицевата си страна една от следните индикации с печатни букви:

— DESTINO ESPECIAL

— S?RLIGT ANVENDELSESFORMAL

— BESONDERE VERWENDUNG

— END-USE

— DESTINATION PARTICULIERE

— DESTINAZIONE PARTICOLARE

— BIJZONDERE BESTEMMING

— DESTINO ESPECIAL

— TIETTY KAYTTOTARKOITUS

— ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMAL

— KONECNE POUZITI

— EESMARGIPARАNE КАSUТАMINE

— IZМАNTOSАNАS MERKIS

— GАLUTINIS VАRТОВIМАS

— MEGНАTAROZOTT CELRА TORTENO FELНАSZNALAS

— UZU АHHАRI

— PRZEZNАCZENIE SZCZEGOLNE

— POSEBEN NАMEN

— KONECNE POUZITIE

>M30

— СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

— DESTINA?IE FINALA

>M18


4. Изпращащата авиолиния задържа копие от въздушната това- рителница или еквивалентния документ като част от своята доку- ментация и по начина, предписан от митническите органи на държавата-членка на изпращане, предоставя допълнително копие на компетентната митническа служба. Получаващата авиолиния запазва копие от въздушната товари- телница или еквивалентния документ като част от своята доку- ментация и по начина, предписан от митническите органи на държавата-членка на местоназначение, предоставя допълнително копие на компетентната митническа служба.

5. Непокътнатите материали и копията от въздушната товари- телница или еквивалентния документ трябва да се доставят на получаващата авиолиния в местата, определени от митническите органи в държавата-членка седалище на авиолинията. Полу- чаващата авиолиния трябва да впише материалите в своята доку- ментация. 6. Задълженията, произтичащи съгласно параграфи от 1 до 5 преминават от изпращащата авиолиния върху получаващата авиолиния по времето на доставянето на непокътнатите материали и копията на въздушната товарителница, или еквива- лентния документ на последния.


Член 298


1. Митническите органи могат, предмет на условията които те постановяват, да одобрят износа или унищожаването на стоките.

2. Когато се изнасят селскостопански стоки, клетка № 44 на използвания Единен административен документ или всеки друг документ трябва да носи една от следните индикации с печатни букви:

— ARTICULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS DESTINADAS A LA EXPORTACION

— NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRICOLAS

>M18

— ART. 298 I FORORDNING (EOF) Nr. 2454/93 S?RLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER BESTEMT TIL UDFORSEL

— INGEN RESTITUTION

— ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

— ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

— ARTICLE 298, REGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION PARTICULIERE: MARCHANDISES PREVUES POUR L'EXPORTATION

— APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

— ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

— ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN

— LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING

— ARTIGO 298.o REG. (CEE) N.o 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTACAO — APLICACAO DE RESTITUICOES AGRICOLAS EXCLUIDA

— 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KAYTTOTARKOITUS: VIETA- VIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA

— ARTIKEL 298 I FORORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMAL: VAROR AVSEDDA FOR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLAMPLIGA

— CLANEK 298 NАRIZENI (EHS) c. 2454/93 KONECNE POUZITI: ZBOZI URCENO K VYVOZU – ZEMEDELSKE NAHRАDY NELZE UPLАTNIT

— MAARUSE (EMU) NR 2454/93 АRTIKKEL 298 “EESMARGIPA- RАNE КАSUТАMINE”: КАUВАLE, MIS LAHEB EKSPORDIKS, POLLUМАЈАNDUSTOETUSI EI RАKENDАТА

— REGULАS (EEK) NR.2454/93, 298.РАNTS: IZМАNTOSАNАS MERKIS: PRECES РАREDZEТАS IZVESАNАI –LАUКЅАIMNIECIВАS KOMPENSACIJU NEPIEMERO

— REGLАMENТАS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRАIPSNIS, GАLUTINIS VАRТОВIМАS: EKSPORTUОВАMOS PREKES – ZEMES UKIO GRAZINАMOSIOS ISMOKOS NЕТАIKOMOS

— MEGНАTAROZOTT CELRА TORTENO FELНАSZNALAS А 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETESU ARUK – MEZOGАZDАSAGI VISSZАTE- RITES NEM АLКАLМАZНАTO

— АRTIKOLU 298 REGOLАMENT (KEE) 2454/93 UZU АHHАRI: OGGETTI DESTINАTI GHАLL-ESPORТАZZJONI RIFUZJONIJIET АGRIKOLI MHUX АPPLIКАBBLI

— АRTYKUL 298 ROZPORZADZENIА (EWG) NR 2454/93 PRZEZNАCZENIE SZCZEGOLNE: TOWАRY PRZEZNАCZONE DO WYWOZU – NIE STOSUJE SIE DOPLАT ROLNYCH

— CLEN 298 UREDBE (EGS) ST. 2454/93 POSEBEN NАMEN: BLАGO DEKLАRIRАNO ZА IZVOZ – UPORАВА KMETIJSKIH IZVOZNIH NАDOMESTIL IZKLJUCENА

— CLANOK 298 NАRIАDENIА (EHS) C. 2454/93 KONECNE POUZITIE: TOVАR URCENY NА VYVOZ – POLNOHOSPODARSKE NAHRАDY NEMOZNO UPLАTNIT

>M30

— ЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИ

— ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINA?IE FINALA: MARFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICA RESTITUIRI RESTITU?II AGRICOLE

>M18

3. Когато стоки се изнасят, те се считат стоки не на Общността от момента на приемане на декларацията за износ.

4. В случай на унищожаване се прилага член 182, параграф 5 от Кодекса.


Член 299


Когато митническите органи се съгласят, че използването на стоките по начин, различен от предвидения в разрешението, е оправдано, такава употреба, различна от износ или унищожаване, ще води до появата на митническо задължение. Член 208 се прилага mutatis mutandis.


Член 300


1. Стоките, упоменати в член 291, параграф 1, остават под митнически надзор и подлежат на вносни мита, докато са:

а) получили направление първо за предписаната крайна употреба;

б) изнесени, унищожени или употребени по друг начин в съответствие с членове 298 и 299.

Независимо от това, когато стоките са подходящи за повторна употреба и митническите органи считат за необходимо, за да се избегне злоупотребите, митническият надзор продължава за срок, който не превишава две години от датата на първото направление.

2. Отпадъците и скрапът, получени в резултат на обработката или преработката на стоки и загубите, дължащи се на естественфира, се считат за стоки, които са получили направление за пред- писаната крайна употреба.

3. За отпадъците и скрапа, които са резултат от унищожаването на стоки, митническият надзор завършва, когато те са получили направление за разрешено третиране или употреба, одобрени от митницата.


ГЛАВА 3

Управление на тарифните мерки


Р а з д е л 1

Разпределение на тарифни квоти, предназначени за използване в хронологически ред според датите на подаване намитническите декларацииЧлен 308a

1. Освен в случаите, когато има друго нареждане, при управ- лението на разпределението на тарифни квоти по силата на разпоредба на Общността, става по хронологичен ред спрямо датите на приемане на декларациите за признаване на стоки за местни.

2. Когато се приема митническа декларация за признаване на стоки за местни, придружена от валидно заявление от страна на декларатора за ползване на тарифните квоти, въпросната държава- членка черпи от тарифните квоти, определени ? от Комисията, нужното количество.

3. Държавите-членки не могат да представят заявление за ползване на тарифни квоти докато не са изпълнени условията на член 256, параграфи 2 и 3.

4. По реда на параграф 8 Комисията отпуска стойности въз основа на датата на приемане на съответната декларация за приз- наване на стоки за местни, и доколкото позволява баланса на съот- ветните тарифни квоти. Дава се приоритет съобразно хронологичния ред на съответните дати.

5. Държавите-членки предават незабавно на Комисията всички валидни заявления за ползване на квотите. Известията включват посочената в параграф 4 дата, както и точната сума за съответните митнически декларации.

6. За целите на параграфи 4 и 5 Комисията определя реда на номерата, когато в разпоредбите на Общността няма определен ред по разпределение на тарифните квоти.

7. Когато количествата, изисквани за ползване по реда на тарифните квоти, са по-големи от наличните стойности, тогава се отпускат съответни проценти пропорционално на исканите коли- чества.

8. За целите на настоящия член приемането на декларация от митническите органи на 1, 2 или 3 януари се счита за приета на 3 януари. Когато обаче някой от тези дни е събота или неделя, декларацията се счита за приета на 4 януари.

9. Когато се отпуска нова тарифна квота, не се разрешава теглене от количествата ? от Комисията преди да изтече единаде- сетият работен ден след датата на публикуване на разпоредбата, създала въпросната квота.

10. Държавите-членки връщат незабавно на Комисията размерите на теглени квоти, които не са ползвани. Когато поради погрешно определение е възникнало митническо задължение от >M31 10 евро < или по-малко, и това се установи след изтичане на първия месец след срока на валидност на въпросните квоти, държавите-членки не са длъжни да върнат въпросната сума.

11. Когато митническите органи анулират декларация за приз- наване на стоки за местни, с оглед на такива, които са включени в заявление за ползване на тарифни квоти, се анулира и цялото заявление за тях. Въпросните държави-членки връщат незабавно >M12 на Комисията изтеглените от тях количества от тарифните квоти за тези стоки.

12. Данните по заявените количества тарифни квоти от държавите-членки се пазят като поверителни от Комисията и другите държави-членки.


Член 308б

1. Комисията отпуска размери на квоти всеки един работен ден, освен:

— през дните, обявени за официални празници на институциите на Общността в Брюксел, или — при изключителни обстоятелства, през друг ден, но при условие да са информирали предварително компетентните органи на държавите-членки.

2. По реда на член 308a, параграф 8, отпуснатите размери отчитат пред Комисията предадените данни за заявления, свързани с декларации за признаване на стоки за местни, които са останали без последици до, и включително, втория работен ден след приемането им. >M22


Член 308в

1. Тарифна квота се смята за критична, след като >M31 90 % < от първоначалния ? размер е бил изпълнен, или по преценка на компетентните органи.

2. Чрез дерогация от параграф 1 тарифна квота се смята за критична от датата на разкриването си във всеки от следните случаи:

а) разкрива се за по-малко от три месеца;

б) през предходните две години не са били разкривани тарифни квоти с един и същпродуктов обхват и произход и равностоен срок на въпросната квота (еквивалентни тарифни квоти);

в) еквивалентна тарифна квота, разкрита през предходните две години, е била усвоена на или преди последния ден от третия месец на нейния срок или е имала по-висок първоначален размер, отколкото въпросната тарифна квота.

3. Тарифна квота, чието единствено предназначение е прилагане, съгласно правилата на СТО, или на защитна мярка, или като ответна мярка, се смята за критична, след като бъдат използвани >M31 90 % < от първоначалния обем, независимо дали през предходните две години са били разкривани еквивалентни тарифни квоти. >M12


Р а з д е л 2


>M24 Наблюдение на стоки >M31


Член 308г

1. Когато е необходимо да се извършва наблюдение от Общността, държавите-членки предоставят на Комисията поне веднъж седмично данни за митническите декларации за допускане за свободно обращение или за декларациите за износ.

>M31 Държавите-членки сътрудничат на Комисията при определяне на това, кои данни от митническите декларации за допускане за свободно обращение или от декларациите за износ са необходими.

2. Данните, предоставени съгласно параграф 1 от отделните държави-членки, се считат за поверителни. Въпреки това, натрупаните данни за всяка държава-членка се предоставят на разположение на оторизирани потребители във всички държави-членки. Държавите-членки сътрудничат на Комисията при определяне на практически правила за оторизиран достъп до натрупаните данни.

3. За някои стоки наблюдението се извършва при спазване на поверителността.

4. Когато съгласно опростените процедури, посочени в членове от 253 до 267 и от 280 до 289, данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, не са на разположение, държавите-членки предоставят на Комисията подробна информация за данните, с които разполагат на датата на приемане на пълната или допълни- телната декларация.


>B

ДЯЛ II

>M19

МИТНИЧЕСКИ СТАТУТ НА СТОКИ И ТРАНЗИТ

__________

>B

ГЛАВА 3

>M13

Митнически статут на стоките

>M7

Р а з д е л 1

Общи разпоредби


>M36


Член 313


1. При спазване на член 180 от Кодекса и изключенията, изброени в параграф 2 от настоящия член, всички стоки, намиращи се на митническата територия на Общността, се считат за общностни стоки, освен ако се установи, че нямат статут на общностни стоки.

2. Следните стоки не се считат за общностни стоки, освен ако в съответствие с членове 314—323 от настоящия регламент се установи, че имат статут на общностни стоки:

а) стоки, въведени на митническата територия на Общността в съответствие с член 37 от Кодекса;

б) стоки, поставени под режим временно складиране или в свободна зона с контрол от вид I по смисъла на член 799 от настоящия регламент или в свободен склад; в) стоки, поставени под режим с отложено плащане или в свободна зона с контрол от вид II по смисъла на член 799 от настоящия регламент.

3. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2, буква а) стоки, въведени на митническата територия на Общността, се считат за >M36 общностни стоки, освен ако се установи, че нямат статут на общностни стоки:

а) когато при превоз по въздух стоките се натоварват или прето- варват на летище, разположено на митническата територия на Общността, за изпращане до друго летище, разположено на митническата територия на Общността, при условие че се превозват под покритието на единен транспортен документ, съставен в държава-членка; или

б) когато при превоз по море стоките се превозват между прис- танища на митническата територия на Общността по редовна корабна линия, която е разрешена в съответствие с член 313б. >M13


Член 313a

>M20

1. Редовна шипингова услуга означава редовна услуга за превоз на стоки в плавателни съдове, плаващи единствено между прис- танища, намиращи се на митническата територия на Общността и не идват от, отиват към или се посещават каквито и да е точки, разположени извън тази територия или в свободна зона с митнически контрол от вид I в пристанище на тази територия по смисъла на член 799. >M13

2. Митническите органи могат да изискат доказателство, че разпоредбите, свързани с разрешено корабоплаване по редовна линия, са спазени напълно. Когато митнически органи установят, че разпоредбите, свързани с разрешено корабоплаване по редовна линия, не са спазени, те информират незабавно съответните митнически органи.


Член 313б

>M19

1. Когато, при определяне на услугата си компанията за превоз подаде заявление, митническите органи на държавата-членка, на чиято територия е разположена тази компания, имат право, със съгласието на другата заинтересована държава-членка, да разрешат установяването на редовна услуга за превоз.

2. Заявлението съдържа следните данни:

а) въпросните пристанища;

б) имената на плавателните съдове определени за редовната услуга, и

в) всяка друга информация изисквана от митническите органи, в частност разписанието на услуга за превоз. >M13

3. Разрешително се издава само и единствено на корабни компании, които: >M19

а) са установени в Общността и чиито стопански записи ще са на разположение на митническите органи;

б) не са допускали сериозни или повтаряни нарушения във връзка с поддържането на редовни услуги за превоз;

>M13

в) могат да докажат пред митническите органи, че извършват редовни корабни курсове по смисъла на член 313a, параграф 1; и

г) се задължават: >M20

— по маршрути, за които се изисква разрешително, не се допуска посещение на пристанище в трета страна или на свободна зона с митнически контрол от вид I, по смисъла на член 799, разположена в пристанище в митническата територия на Общността, и не се допуска прехвърляне на други плавателни съдове в открито море, както и, >M13

— да носят винаги сертификата за разрешение на борда на плавателния съд и да го представят при поискване от компе- тентните митнически органи. >M29

3а. Когато морското дружество притежава сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а) или в), митническите органи от заинтересуваните държави-членки проверяват само дали са изпълнени изискванията от параграф 3, букви в) и г) от настоящия член. Всички останали изисквания, изложени в настоящия член, се смятат за изпълнени. >M13

4. Когато приемат заявление за разрешително, митническите органи на държавата-членка пред които е подадено (органите, издаващи разрешителното), известяват митническите органи на другите държави-членки, в чиято територия се намират приста- нищата на спиране на редовната корабна линия (съответните органи). Съответните органи известяват за полученото заявление. В рамките на 60 дни след получаването на тази информация, съот- ветните органи известяват за съгласието си или отказа. Когато държава-членка отхвърли заявление, тя излага причините за това. Когато не се получи отговор, органите издаващи разрешителното пристъпват към издаването му, като то се приема от другите държави-членки. Органите, издаващи разрешителното, издават сертификат за разрешение в едно или повече копия, според изискванията и съобразно модела посочен в приложение 42 А, и информират съот- ветните органи на другите държави-членки. Всеки сертификат за разрешение носи сериен номер, чрез който се идентифицира. Всички копия на един и същсертификат носят неговия номер.

5. След като се разреши редовната корабна линия, въпросната корабна компания се задължава да я използва. Корабната компания съобщава на органите, издаващи разрешителното, информация за всяко оттегляне или промяна в характеристиките на разрешените услуги.

6. Когато се оттегли разрешително или се прекрати дейността по корабоплаване по редовна линия, органите, издаващи разре- шителното, известяват съответните органи на съответната държава-членка. Органите, издаващи разрешителното, известяват съответните органи за всяка промяна в редовната корабна услуга по линията, като използват >M19 __________ <. >M19

При промяна на данните, изисквани по параграф 2, буква а), се прилага процедурата, предвидена в параграф 4. < >M20

7. Когато плавателен съд от вид, описан в член 313a, параграф 1, е принуден поради обстоятелства извън негов контрол да прехвърли на друг плавателен съд товара си, или да го остави >M20 временно в пристанище на трета страна или в свободна зона с митнически контрол от вид I по смисъла на член 799, намираща се в пристанище в митническата територия на Общността, шипинговата компания известява незабавно митническите органи за посетените по този начин пристанища по предвидения маршрут на плавателния съд. >M13


Член 314


1. Когато стоките не са признати за местни стоки на Общността по смисъла на член 313, статутът им като такива може да се установи по реда на >M19 съобразно член 314в, параграф 1 <, освен когато:

а) са въведени от друга държава-членка без да пресичат тери- торията на трета държава по пътя си; или

б) са въведени от друга държава-членка през територията на трета държава и са пренесени под покритието на един транспортен документ издаден в държава-членка; или

в) са прехвърлени в трета държава чрез транспортни средства, различни от тези, на които са били натоварени първоначално и е издаден нов транспортен документ, като новият документ се придружава от копие на оригиналния документ относно превоза от отправната държава-членка до държавата-членка по местонаправление. Съобразно с изискванията за админис- тративно сътрудничество между държавите-членки, митни- ческите органи в митническата служба по местонаправление извършват съответните проверки, за да определят точността на информацията вписана в копието на оригиналния документ по превоза.

>M19 __________ >M13

3. Документите или разпоредбите по >M19 в член 314в, параграф 1 < не се използват за стоки, за които са извършени митнически формалности за износа им, или такива, поставени под режим на активно усъвършенстване (система с възстановяване). >M19 __________


Член 314а

Митническите администрации на държавите-членки си оказват взаимопомощпри проверка на автентичността и точността на доку- ментите и проверки на използваните процедури съобразно разпо- редбите на настоящия дял с оглед доказване на правилното опре- деляне на определени стоки за местни.


Р а з д е л 2

Доказателство за статут на местни стоки на Общността

Член 314б

По смисъла на настоящия раздел, изразът „компетентни служби“ обозначава митническите органи, отговорни за удостоверяване на местния статут на определените стоки.

>M19

Член 314в

1. Без да се отнася за стоки, поставени под режим на вътрешен транзит, доказателство, че определени стоки разполагат със статута на местни, се установява само по един от следните начини:

а) чрез един от документите предвидени в членове от 315 до 317б;

б) съобразно разпоредбите определени в членове от 319 до 323;

в) чрез придружителния документ, посочен в Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията (ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1.);

г) чрез документа, предвиден по реда на член 325;

д) чрез етикета, предвиден по реда на член 462а, параграф 2;

е) чрез документа, предвиден по реда на >M21 член 812 <, удостоверяващместния статут на стоките; или

ж) чрез контролното копие Т5, описано в член 843.

2. Когато документите или правилата, посочени в параграф 1, се използват за местни стоки с опаковки, които нямат статут на местни, документът удостоверяващстатута им на местни, носи задължително следното отбелязване на езика на съответната държава-членка:

(a) envases N

(b) N-emballager

(c) N-Umschlie?ungen

(e) N packaging

(f) emballages N

(g) imballaggi N

(h) N-verpakkingen

(i) embalagens N

(j) N-pakkaus

(k) N forpackning

>A2

obаl N

N-pаkendаmine

N iepаkОВums

N pаkuote

N csomаgolas

ippаkkјаr N

opаkowаniа N

N embаlаzа

N – obаl

>M30 опаковка N

ambalaj N.

>M19

3. Когато са спазени условията за издаване на документите, посочени в членове от 315 до 323, могат да бъдат издадени със >M19 задна дата. Когато случаят е такъв, те носят отпечатана следната фраза в червено на езика на съответната държава-членка:

(l) Expedidoa posteriori,

(m)Udstedt efterfoelgende,

(n) Nachtraglich ausgestellt,

(p) Issued retroactively,

(q) Delivre a posteriori,

(r) Rilasciato a posteriori,

(s) Achteraf afgegeven,

(t) Emitido a posteriori,

(u) Annettu jalkikateen,

(v) Utfardat i efterhand,

>A2

Vystаveno dodаtecne,

Valја аntud tаgаsiulаtuvаlt,

Izsniegts retrospektivi,

Retrospektyvusis isdаvimаs,

Kiаdvа visszаmenoleges hаtallуаl,

mаhrug retrospettivаment,

wystаwione retrospektywnie,

Izdаno nаknаdno,

>M26

Vyhotovene dodatocne,

>M30

Издаден впоследствие,

Eliberat ulterior.

>M19

Подр а з д е л 1

Документ T2L

Член 315


1. Доказателство за местен статут на стоки се счита предс- тавянето на документа T2L. Този документ се съставя съобразно разпоредбите, включени в параграфи от 3 до 5. 2. Доказателство за местен статут на стоки, изпращани до или от част от митническата територия на Общността, където не се прилага Директива 77/388/ЕИО, се счита представянето на документ T2LF. Параграфи от 3 до 5 на настоящия член и членове от 316 до 324е се прилагат mutatis mutandis и към документа T2LF.

3. Документът T2L се изготвя съобразно формуляра, съот- ветстващна копие 4 или копие 4/5 на образеца в приложения 31 и 32.

> M19 При необходимост въпросният формуляр може да се допълни от един или повече допълнителни листи, съответстващи на копие 4 или копие 4/5 на образеца в приложения 33 и 34. Когато поради използване на компютъризирана система за предс- тавяне и обработка на декларациите, определена държава-членка не допуска използването на допълнителни листи, формулярът се допълва от още един или повече формуляри, съответстващи на копие 4 или копие 4/5 на образеца в приложения 31 и 32. 4. Заинтересованото лице вписва в дясното подразделение на графа 1 на формуляра „T2L“ и след това в същото дясно подраз- деление на графа 1 на всеки един допълнителен лист съответно „T2Lа“.

5. Допуска се използването на товарителници, съставени съобразно образеца в приложение 45 и представяни съобразно приложение 44а вместо допълнителни листи като описателна част на документа T2L.


Член 315а

Митническите органи имат право да разрешат на всяко едно лице, изпълняващо условията по реда на


Член 373

да използва като това- рителници списъци, които не са съобразени с изискванията на приложения 44а и 45.

Член 385, параграф 1, втора алинея, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis.


Член 316

1. При спазване на разпоредбите на

Член 324е, документът T2L се съставя в единичен оригинал.

2. По искане на заинтересованото лице документите T2L, и при необходимост всеки един използван допълнителен лист или това- рителница, се заверяват от компетентната митническа служба. Заверката съдържа следната информация, която по възможност се включва в графа „В. Отправна митническа служба“:

а) в случай на документи T2L

— името и печата на компетентната митническа служба, подписа на служител от тази служба, датата на заверяване и регистрационния номер или номера на изпращане на декларацията, когато се изисква; б) в случай на допълнителни листи или товарителници

— броя вписан в документа T2L, който се вписва в печата включващ името на компетентната служба, или на ръка; когато се въвежда на ръка задължително се придружава от официалния печат на споменатата служба. Документите се връщат на заинтересованото лице.


Подр а з д е л 2


Търговски документи

> B


Член 317


> M13 1. Доказателство за статут местни стоки от Общността се приема, по реда на поставените по-долу условия, чрез представяне на фактура или транспортен документ, отнасящсе до стоките.

> M19

2. Фактурата, или съответно транспортният документ, посочен в параграф 1 включва като минимум пълното име и адрес на изпращача, или на заинтересованото лице, когато то не е изпращач, броя и вида, маркировката и референтните номера на опаковките, описание на стоките, нето теглото в килограми и, когато е необходимо, номерата на контейнерите. Заинтересованото лице отбелязва върху гореспоменатия документ ясно и четливо „T2L“ и поставя ръкописния си подпис.

3. По искане на заинтересованото лице документите T2L, и при необходимост всеки един използван допълнителен лист или това- рителница, се заверява от компетентната митническа служба. Заверката съдържа името и печата на компетентната митническа служба, подписа на служител от тази служба, датата на заверяване и или регистрационния номер или номера на изпращане на декла- рацията, когато се изисква.

4. Когато общата стойност на местните стоки, включени във фактурата, или транспортния документ, попълнена и подписана съобразно параграф 2 на настоящия член или на член 224, не надхвърля 10 000 евро, заинтересованото лице на се задължава да представя този документ за заверка от компетентната митническа служба. В такъв случай фактурата или транспортният документ включват, освен посочената в параграф 2 информация и данните на компе- тентната митническа служба.

> B 5. Настоящият член е валиден само когато фактурата или транс- портният документ се отнасят изключително за стоки от Общността.

> M13

Член 317a

1. Доказателство за статут местни стоки на Общността се приема, по реда на поставените по-долу условия, чрез представяне на манифеста на корабната компания за въпросните стоки.

2. Манифестът включва най-малко следната информация:

а) наименованието и пълния адрес на корабната компания;

б) наименованието на плавателния съд;

в) мястото и датата на товаренето;

г) мястото на разтоварване.

Освен това, за всяка пратка манифестът включва поне и следната информация:

а) препратка към товарителницата или друг търговски документ;

б) номер, описание, маркировка и номера за справка на пакетите;

> M19 в) нормалното търговско описание на стоките, включително достатъчно подробности, за да се установи тяхната иденти- фикация;

> M13 г) брутната маса в килограми;

д) където е приложимо, номерата на контейнерите; и

> M19 е) следните вписвания за статута на стоките:

— буквата „С“ (равностойна на „T2L“) за стоки, чиито статут на местни може да се докаже,

> M19

— буквата „F“ (равностойна на „T2LF“) за стоки, чийто статут на местни може да се докаже, но се изпращат до или произхождат от такава част на митническата територия на Общността, където не се прилагат разпоредбите на Директива 77/388/ЕИО,

— буквата „N“ за всички останали стоки. 3. По искане на компанията за превоз надлежно попълненият и подписан манифест се заверява от компетентната митническа служба. Заверката включва името и печата на компетентната митническа служба, подписа на служител от тази служба и датата на заверяване.


Член 317б


При прилагане на опростени транзитни процедури по реда на

> M21 в членове 445 и 448 <, задължително се предоставя дока- зателство за статут на местни стоки като наред със съответните позиции в манифеста се вписва буквата „С“ (равностойна на „T2L“).


Член 319


1. Когато се транспортират стоки под покритието на карнета ТИР или АТА, деклараторът, с оглед да докаже статута на стоките като стоки от Общността, при условията >M19 __________ <, може да впише четливо символа „T2L“ в полето, предвидено за описание на стоките, заедно с подписа си, на всички съответни отрязъци на карнета, използвани преди представянето му в отправната митница за заверка. На отрязъците, където е поставен, символът „T2L“ се заверява с печата на отправната митница и подписа на компетентния служител.

2. Когато карнета ТИР или АТА покрива едновременно стоки от Общността и чуждестранни стоки, двете категории стоки трябва да бъдат показани отделно, а символът 'T2L' да бъде поставен по такъв начин, че да се отнася ясно само за стоките от Общността.


Член 320


Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на МПС, регистрирани в една държава - членка, тези МПС се смятат със статут на стоки от Общността:


(а) когато се придружават от регистрационните си номера и документи, които недвусмислено показват статута им на стоки от Общността;


>M19

б) в други случаи съобразно с членове от 315 до 319 и 321, 322 и 323.


Член 321


Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на вагони, принадлежащи на железопътна компания на една държава - членка, тези вагони се смятат със статут на стоки от Общността:


(а) когато кодовият им номер и отличителната буква, изписана на тях, недвусмислено доказва техния статут на стоки от Общността;


б) в останалите случаи, при представяне на един от документите, посочени в >M19 членове от 315 до 317б <.


Член 322


Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на опаковки, използвани за транспортиране на стоки в търговията вътре в Общността, които опаковки могат да се идентифицират като собственост на лице с установено местожителство в една държава - членка и се връщат празни след използване от друга държава - членка, опаковките се смятат за стоки от Общността:


(а) когато са декларирани като стоки от Общността и няма съмнение по верността на тази декларация;


(б) в останалите случаи, в съответствие с членове 315 до 323.


2. Възможността, предвидена в параграф 1, се дава за средства за пренасяне, опаковки, палети и други подобни съоръжения с изключение на контейнери >M20 __________ <.


Член 323


Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на стоки, придружавани от физически лица /пътници/, при условие, че нямат търговски характер, се смятат със статут на стоки от Общността:


(а) когато са декларирани като стоки от Общността и няма съмнение по декларацията;


(б) в останалите случаи - съгласно членове 315 до 323.


>M19

__________


Подр а з д е л 4

Доказателство за статут на местни стоки предоставяни от одобрен спедитор

Член 324а

1. Митническите органи на всяка държава-членка имат право да разрешат на всяко едно лице, наричано по-долу „одобрен спедитор“, което изпълнява условията поставени в

Член 373 и предлага установяване на статут на дадени стоки за местни посредством документ T2L съобразно

Член 315, или посредством един от документите посочени в членове от 317 до 317б, наричани по-долу „търговски документи“, да използва тези документи, без да е задължено да ги представя за заверка в компетентната митническа служба.

2. Разпоредбите на членове от 374 до 378 се прилагат mutatis mutandis за разрешителното, посочено в параграф 1.


> M19

Член 324б


Разрешителното посочва в частност следните данни:

а) митническата служба, на която е възложена отговорността да потвърди автентичността на формулярите използвани за съставяне на въпросните документи за целите на

Член 324в, параграф 1, буква а);

б) начинът, по който одобреният спедитор ще установи, че формулярите са използвани надлежно;

в) изключените категории стоки или начини на предвижване на стоки;

г) срокът, по време на който и начинът по който одобреният спедитор ще уведоми компетентната митническа служба, за да ? позволи да извърши всички необходими контролни дейности преди отпътуването на стоките.

Член 324в


1. Разрешителното определя съответно дали лицевата страна на въпросния търговски документ или графа „В. Отправна митническа служба“ на лицевата страна на формулярите, използвани с цел съставяне на документа T2L и, където е належащо, допълнителните листи, трябва да са: а) предварително подпечатани с печат на споменатата в Член 324, буква а) служба и подписани от служител на тази служба; или б) подпечатани от одобреният спедитор със специална метална винетка, одобрена от митническите органи и съответстваща на образеца в приложение 62. Винетката може да е отпечатана предварително на формуляра, когато отпечатването е възложено на печатар, одобрен за целта.

> M36

Раздел 27 от приложение 37г се прилага mutatis mutandis.

> M19

2. Не по-късно от изпращането на стоките, одобреният спедитор попълва и подписва формуляра. Освен това той вписва в графата на документа T2L, или на друго ясно видно място на използвания търговски документ името на компетентната митническа служба, датата на попълване на документа и потвърждение на един от езиците на държава-членка със следното съдържание:

— Expedidor autorizado

— Godkendt afsender

— Zugelassener Versender —Authorised consignor

— Expediteur agree

— Speditore autorizzato

— Toegelaten afzender

— Expedidor autorizado

— Hyvaksytty lahettaja

— Godkand avsandare

> A2

— Schvaleny odesilаtel

— Volitаtud kаubаѕааtја

> A2

— Аtzitаis nosutitajs

— Igаliotаs siunteјаs

— Engedelyezett felаdo

— Аwtorizzаt li jibghаt

— Upowаzniony nаdаwса

— Pooblаsceni posilјаtelj

— Schvaleny odosielаtel

> M30

— Одобрен изпращач

— Expeditor agreat autorizat autorizat.

> M19


Член 324г

1. Одобреният спедитор може да получи разрешение да не подписва документите T2L или използваните търговски документи, които носят специалния печат, посочен в приложение 62, когато са съставени и попълнени от електронна или обра- ботваща данни система. Подобно разрешение подлежи на условието одобреният спедитор да е предал на същите органи писмено заявление, с което поема отговорност за всички правни последици от издаването на носещите специалния печат документи T2L или други използвани търговски документи.

2. Съставените съобразно разпоредбите на параграф 1 документи T2L или други търговски документи, съдържат вместо подписа на одобрения спедитор следната заверка:

— Dispensa de firma

— Fritaget for underskrift

— Freistellung von der Unterschriftsleistung

— Signature waived

— Dispense de signature

— Dispensa dalla firma

— Van ondertekening vrijgesteld

— Dispensada a assinatura

— Vapautettu allekirjoituksesta

— Befriad fran underskrift

> A2

— podpis se nevyzаduje

— аllkirјаnoudest loobutud

— derigs bez pаrаkstа

— leistа nepаsirаsyti

— аlairas аlol mentesitve

— firmа mhux mehtiegа

— zwolniony ze sklаdаniа podpisu

— Opustitev podpiѕа

> M26

— Oslobodenie od podpisu

> M30

— Освободен от подпис

— Dispensa de semnatura.

> M19


Член 324д

1. Митническите органи на държавите-членки имат право да разрешат на шипингови компании да не съставят манифест, служещда докаже статута на определени стоки за местни, най- късно до деня след отпътуване на плавателния съд и, във всеки един случай, преди пристигането му в пристанището по направление.

2. Разрешението, посочено в параграф 1, се отпуска само и единствено на международни компании за превоз, които: а) отговарят на условията поставени в Член 373; като изключение от

Член 373, параграф 1, буква а) компаниите за превоз няма нужда да са установени в Общността, а е достатъчно да разполагат с местен офис там; и

б) използват системи за обмен на електронни данни, за да прехвърлят информация между отправните пристанища и тези по направление, разположени в Общността, и

в) осъществяват значителен брой рейсове и пътувания между държавите-членки по стандартни и признати маршрути.

3. При получаване на заявлението, митническите органи на държавата-членка, където е установена компанията за превоз, известяват останалите държави-членки, на чиято територия се намират съответно отправните пристанища и тези по обявените направления във въпросното заявление. Когато в рамките на 60 (шестдесет) дни от подаване на известието не се получи никакво възражение, митническите власти разрешават използването на облекчените процедури, описани в параграф 4. Това разрешително е в сила в заинтересованите държави-членки и се прилага само за транзитни операции между пристанищата, за които се отнася.

4. Облекченията се прилагат както следва:

а) манифестът от отправното пристанище се прехвърля по системата за електронен обмен на данни до пристанището по направление;

б) компанията за превоз вписва в манифеста информацията, посочена в Член 317а, параграф 2;

> M36 в) манифестът, предаден чрез система за електронен обмен на данни (манифест за обмен на данни), се представя на митни- ческите органи в отправното пристанище най-късно в работния ден след отпътуването на плавателния съд и във всеки случай преди той да пристигне в пристанището по направление. Митническите органи могат да изискат предс- тавяне на разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до информационна система, одобрена от митни- ческите органи, които съхраняват манифеста за обмен на данни;

г) манифестът за обмен на данни се представя на митническите органи в пристанището по направление. Митническите органи могат да изискат представяне на разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до информационна система,

> M36 одобрена от митническите органи, които съхраняват манифеста за обмен на данни.

> 19

5. > M21 Член 448, параграф 5 < се прилага mutatis mutandis.


Член 324е


Одобреният спедитор прави копие на всеки един документ T2LF или всеки един търговски документ, издаден по реда на настоящия подраздел. Митническите органи посочват условията, по което се представя копие за контролни нужди, което се съхранява минимум две години.


Подр а з д е л 5


> M7 Конкретни разпоредби относно продукти от морски риболов и други продукти, добивани от морето от плавателни съдове


Член 325


а) риболовен плавателен съд на Общността означава описан и регистриран в част от територията на държава-членка, която е част от митническата територия на Общността, плавателен съд, който плава под флаг на държава-членка, лови продукти от морски риболов и, според случая, ги преработва на борда си;

б) кораб фабрика на Общността означава описан и регистриран в част от територията на държава-членка, която е част от митни- ческата територия на Общността, плавателен съд, който плава под флаг на държава-членка, не лови продукти от морски риболов, но ги преработва на борда си.

2. Формулярът Т2М се представя за доказване на статут на местни стоки, попълнен по реда на членове от 327 до 337, за:

а) продукти от морски риболов, уловени от риболовен плавателен съд на Общността, във води различни от териториалните на държава или територия извън митническата територия на Общността; и

б) стоки, получени на борда на такъв плавателен съд или кораб фабрика на Общността, в производството на които са използвани други стоки с местен статут, които могат да са и опаковки, а след завършването им се въвеждат на митническата територия на Общността по реда на условията в Член 326.


3. Доказателство за статут на местни стоки, за риболовни продукти и други взети или уловени във води различни от терито- риалните на държава или територия извън митническата територия на Общността от плавателни съдове, плаващи под флаг на държава- членка и описан и регистриран в част от територията на държава- членка, която е част от митническата територия на Общността, или от подобни продукти, събрани или уловени в териториалните води в границите на митническата територия на Общността от плавателни съдове на трета държава, се доказва чрез представяне на бордовата книга или друго средство, доказващо въпросния статут.

> M7


Член 326


1. Формулярът Т2М се представя за продукти и стоки по реда на Член 325, параграф 2, които се превозват направо в митническата територия на Общността:

а) от риболовен плавателен съд на Общността, който е уловил въпросните продукти, и за съответните случаи, ги е преработил; или

б) от друг риболовен плавателен съд на Общността или от кораб фабрика на Общността, който е преработил продуктите след прехвърлянето им от упоменатия в буква a) плавателен съд; или

в) от друг плавателен съд, където упоменатите продукти са прехвърлени от плавателни съдове, упоменати в букви a) и б), без да се извършват допълнителни промени; или

г) от транспортни средства по реда на единния транспортен документ, издаден в държава или територия, намираща се извън митническата територия на Общността, когато продуктите или стоките са качени от плавателни съдове, упоменати в букви a), б) и в). След което формулярът Т2М не може да се използва повече за доказване на статут на местни стоки на продуктите или стоките, упоменати в него.

2. Митническите органи, отговарящи за пристанището, където продуктите и/или стоките се разтоварват от плавателните съдове, упоменати в буква a) от параграф 1, могат да освободят от подаване на заявление по реда на параграф 1, когато няма съмнение за произхода на въпросните продукти и/или стоки, или когато се приложи атестат по реда на Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета (1).

1. > M19 По смисъла на настоящия подраздел: <


Член 327


1. Формата на документа Т2М отговаря на образеца, показан в Приложение 43.


2. Оригиналът се отпечатва на хартия холцфрай, обработена за писане, с тегло най-малко 55 г/кв.м., със зелен воден знак, отпечатан от двете страни по такъв начин, че да издава опитите за фалшифициране с механични или химични средства.


3. Размерът на бланките Т2М е 210 х 297 мм с толеранс между -5 и +8 мм по дължина.


4. Бланката се отпечатва на един от официалните езици на Общността, определен от компетентните власти в държавата - членка, на която принадлежи корабът.


5. Бланките Т2М се подвързват в карнетки по 10 екземпляра, с оригинал, който се отделя, и копие през индиго, което остава към карнетката. На втората корица на карнетката се отпечатват бележките, съдържащи се в Приложение 44.


6. Всяка бланка Т2М носи индивидуален сериен номер, който се повтаря на копието.


7. Страните - членки могат сами да отпечатват бланки Т2М и да ги подвързват в книжки или да възлагат задачата на одобрени от тях печатари. В последния случай на заглавната страница на всяка карнетка и на всеки оригинал трябва да бъде отпечатан номерът на разрешителното, името и адресът на печатаря и знак, с който той да бъде идентифициран.


8. Формулярите Т2М се попълват на един от официалните езици на Общността с машина или четливо на ръка, с мастило и с печатни букви. Не се разрешават промени или изтриване. Поправките се извършват с зачеркване на погрешните думи и добавяне на необходимите данни. Поправките трябва да бъдат парафирани от лицето, подписало декларацията.


>M7


Член 328


Книжка от формуляри Т2М се издава по молба от съответното лице от митническата служба, отговарящо за надзора на основното прис- танище на съответния риболовен плавателен съд на Общността, за който е предназначена книжката. Книжка се издава само когато лицето е попълнило графи 1 и 2 по реда на формуляра и е попълнило и подписало графа 3 за всички оригинали и копия за съдържащите се в книжката формуляри. Когато митническото учреждение издава книжка, то попълва графа Б на всички оригинали и копия на формулярите в нея. Книжката е валидна за срок от две години от датата ? на издаване, посочена на страница 2 от корицата. В допълнение валидността на формулярите се гарантира от поставянето в графа A на всеки един оригинал и копие на печата на органа, регистрирал риболовния плавателен съд на Общността, за който се издава книжката.


Член 329


Капитанът на риболовния плавателен съд на Общността попълва графа 4, а когато уловът се преработва на борда, графа 6, и попълва и подписва графа 9 от всеки оригинал и копие на книжката, винаги когато:

а) прехвърля продукти на някой от плавателните съдове, упоменати в буква б) от член 326, параграф 1, който ги преработва;


б) прехвърля продукти или стоки на друг плавателен съд, който няма да ги преработва, но ще ги превози направо до пристанище в митническата територия на Общността или до друго прис- танище за последващ превоз до тази територия;

в) при спазване на член 326, параграф 2, разтовари продукти или стоки в пристанище в митническата територия на Общността;

г) разтовари продукти или стоки в пристанище извън митни- ческата територия на Общността за последващ превоз до тази територия. Всяка преработка на прехвърлените продукти се отбелязва в бордовата книга на плавателния съд.

Член 330 Капитанът на плавателен съд, упоменат в буква б) от член 326, параграф 1, попълва графа 6 и попълва и подписва графа 11 от оригинала на формуляр Т2М винаги когато разтоварва продукти или стоки в пристанище в митническата територия на Общността или в пристанище извън споменатата територия за последващ превоз до тази територия, или когато прехвърля стоки на друг плавателен съд за тази цел. Преработките на прехвърлените продукти се отбелязва в бордовата книга на съответния плавателния съд.

>M7


Член 331

Когато се прехвърлят за първи път продукти или стоки, посочени в буква a) или буква

б) от член 329, се попълва графа 10 от оригинала и копието на формуляра Т2М; когато има последващо прехвърляне по реда на член 330, се попълва също така графа 12 от оригинала и копието на формуляра Т2М. Декларацията по прехвърлянето се подписва от двамата въпросни капитани, а оригиналът на формуляра Т2М се предава на капитана на плавателния съд, на който са прехвърлени продуктите. Всяка една операция по прехвърляне се описва в бордовите книги на участващите плавателни съдове.


Член 332


1. Когато продукти или стоки, описани във формуляр Т2М отиват до държава или територия, които не са част от митническата територия на Общността, формулярът е валиден само и единствено, когато графа 13 от него е парафирана и подпечатана от митни- ческите органи на въпросната държава или територия.

2. Когато някои от продуктите или стоките не достигнат до митническата територия на Общността, наименованието, видът, общото тегло и митническото направление на въпросните пратки се вписват в графа „Забележки“ на формуляра Т2М.


Член 333

1. Когато продукти или стоки, описани във формуляр Т2М, отиват до държава или територия, които не са част от митническата територия на Общността с цел последващо изпращане до тази територия на отделни пратки, заинтересованото лице или представителят му:

а) вписват в графа „Забележки“ на първоначалния формуляр Т2М броя и вида на пакетите, общото тегло и митническото направление на въпросните пратки, както и броя на „Извадки“, посочени в буква б);

б) извършват „Извадка“ от Т2М, като за целта използват оригинален формуляр от книжката на формуляри Т2М, издадена съобразно разпоредбите на член 328. Всяка една „Извадка“ и копието ?, което остава в книжката T2M, съдържат препратка към първоначалния Формуляр Т2М по буква a) и са белязани ясно с една от следните думи:


— Extracto

— Udskrift

— Auszug

— Extract

— Extrait

— Estratto

— Uitrrreksel

— Extracto

— Ote

— Utdrag

>A2

— Vypis

— Valјаvote

— Izrаksts

>A2

— Isrаsаs

— Kivonаt

— Estrаtt

— Wyciag

— Izpisek

— Vypis

>M30

— Извлечение

— Extras.

>M7

„Извадката“ от Т2М, която придружава отделните пратки до митническата територия на Общността, съдържа в графите си 4, 5, 6, 7 и 8 съответно наименованието, вида, кода по Комбинираната номенклатура и количеството продукти или стоки, които съставят въпросната пратка. Освен това митническите органи от държавата или територията, където продуктите или стоките са останали докато са били под режим транзит, попълват графа 13.

2. Когато всички продукти или стоки, покрити от формуляр Т2М, упоменати в буква a) от параграф 1, са изпратени до митни- ческата територия на Общността, парафирането на графа 13 от формуляра се извършва от упоменатите в същия параграф митнически органи. Самият формуляр се изпраща на митническите органи, упоменати в член 328.

3. Когато някои продукти или стоки не достигнат до митни- ческата територия на Общността, наименованието, видът, общото тегло и митническото направление на въпросните продукти или стоки се вписват в графа „Забележки“ на ориги- налния формуляр Т2М.


Член 334


Всички формуляри Т2М, били те първоначални или „Извадка“, се представят в митническото учреждение по въвеждането им в митническата територия на Общността. Когато продукти или стоки се въвеждат по реда на митнически режим транзит с начало извън тази територия, формулярите се представят в митни- ческото учреждение по местоназначението им. Митническите органи в учреждението могат да изискат превод на формуляра. Освен него, за да проверят точността на посочените във формуляра Т2М данни, те могат да изискат и всички съответни документи, включително и тези от плавателни съдове. Учреждението попълва графа В на всеки един формуляр Т2М, като копие от него се изпраща до митническата служба, упомената в член 328.


Член 335


Като дерогация от членове 332, 333 и 334, когато продукти или стоки описани във формуляр Т2М се отправят към трета държава, която е договаряща се страна по Конвенцията за обща процедура транзит, с цел връщане изцяло или разделяне на пратките и връщането на части в митническата територия на Общността по реда на процедурата „Т2“, данните по тази процедура се вписват в графата „Забележки“ на формуляра Т2М. Когато всички продукти или стоки, описани във формуляр Т2М, се изпращат в митническата територия на Общността, парафирането на графа 13 от формуляра се извършва от митническите органи. Попълнено копие на формуляра се изпраща на митническите органи, упоменати в член 328.

>M7 Разпоредбите на член 332, параграф 2 се прилагат по целесъобразност.


Член 336


Книжка, съдържаща формулярите Т2М, се представя при поискване от страна на митническите органи.

Когато плавателен съд с издадена книжка формуляри Т2М по реда на член 327 вече не отговаря на условията предвидени в нея, дори и преди да са изразходвани всички формуляри, или след изразходването им, или след като е изтекъл срокът ? на годност, следва да върне незабавно книжката на митническия орган, който я е издал.

>M19

__________

>M7

__________

>M19


ГЛАВА 4


Вътрешен транзит


Р а з д е л 1


Общи разпоредби


ГЛАВА 4

ВЪНШЕН ТРАНЗИТ НА ОБЩНОСТТА


Член340а


Освен когато не е предвидено и посочено друго, разпоредбите на настоящата глава се отнасят както за външен, така и за вътрешен транзит в Общността. Стоките, носещи по-висок риск от измама, са описани в приложение 44в. Когато някоя разпоредба на настоящия регламент препраща към това приложение, всякакви мерки отнасящи се до стоки, описани в него се прилагат само и единствено когато количествата на въпросните стоки превишават съответния минимум. Приложение 44в се преразглежда минимум веднъж годишно.


Член 340б


По смисъла на настоящата глава се използват следните опре- деления: 1. „отправна митническа служба“: означава митническата служба, където са приети декларациите, поставящи стоките под митнически режим вътрешен транзит;

2. „транзитна митническа служба“ означава:

а) митническата служба на точката на напускане на митни- ческата територия на Общността, когато пратката напуска тази територия в хода на транзитна операция през границата на държава-членка и трета държава, различна от държавите, включени в ЕФТА, или б) митническата служба на точката на влизане в митническата територия на Общността, когато стоките пресичат тери- торията на трета държава в хода на транзитна операция;

3. „митническа служба по направление“: означава митническата служба, където стоките поставени под митнически режим на вътрешен транзит се представят за да се освободят от режима;

>M19

4. „митническа служба по обезпечение“: означава митническата служба, където митническите органи на всяка една държава- членка решават да се депозира обезпечението, предоставено от гарант; 5. „държави на ЕФТА“: означава всички държави включени в ЕФТА и такива, присъединили се към Конвенцията от 20 май 1987 за общмит нически режим транзит (ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.);


>M32

6. „Придружаващтр анзитен документ“: означава документ, който е разпечатан от компютризираната система, за да придружава стоките и който се основава на данните от транзитната декларация; >M34 6а. „Придружаващтранзитен документ/документ за сигурност“: означава документът, който е разпечатан от компютризираната система, за да придружава стоките, и който се основава на данните от транзитната декларация и от обобщената декларация за въвеждане или напускане;


>M32

7. „Аварийна процедура“: означава процедурата, която се основава на използването на хартиени документи, установена, за да се даде възможност за подаване, проверка на транзитната декларация и проследяване на транзитната операция, когато не може да се задейства нормалната процедура по електронен път. >M19


Член 340в


>M32

1. Общностни стоки се поставят под режим вътрешен общностен транзит, когато се изпращат: а) от част от митническата територия на Общността, където се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, до част от митническата територия на Общността, където тези разпоредби не се прилагат; или б) от част от митническата територия на Общността, където не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, до част от митническата територия на Общността, където тези разпоредби се прилагат; или в) от част от митническата територия на Общността, където не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, до част от митническата територия на Общността, където тези разпоредби също не се прилагат.

>M19 2. При спазване на разпоредбите на параграф 3, местни стоки изпращани от дадена точка на митническата територия на Общността до друга през територията на една или повече държави включени в ЕФТА по реда на Конвенцията за общмитнически режим транзит, се поставят под митнически режим вътрешен транзит. Стоки, попадащи под разпоредбите на предходната алинея, не се поставят задължително под митнически режим вътрешен транзит, когато се превозват изцяло по море или въздух.

3. Когато местни стоки се изнасят до държава, включена в ЕФТА или преминават транзитно през територията на една или повече държави, включени в ЕФТА и се прилагат разпоредбите на >M19 Конвенцията за общми тнически режим транзит, тези стоки се поставят под митнически режим външен транзит при следните условия:

а) когато преминават през митнически формалности за износ с оглед възстановяване на суми, отпуснати за износ до трети държави по реда на общата селскостопанска политика; или

б) когато произходът им е от специални запаси, подлежащи на контрол както за употреба така и/или за направление, и преминават през митнически формалности за износ към трети страни по общата селскостопанска политика; в) когато подлежат на възстановяване или опрощаване на вносни митни сборове при условие, че се изнесат извън митническата територия на Общността; или

г) когато под формата на компенсаторни продукти или стоки в непроменен вид са преминали през митнически формалности за износ до трети страни, за да се освободят от митнически режим на активно усъвършенстване, система с възстановяване, с цел получаване на възстановяване или опрощаване на митни сборове.


Член 340г


Стоки, поставени под митнически режим на вътрешен транзит, могат да бъдат пренасяни между две точки на митническата територия на Общността през територията на трета държава, различна от държава включена в ЕФТА, при условие, че те преминават през тази трета държава по силата на единен транспортен документ, съставен в държавата-членка. Когато това е така, ефектът на митническия режим транзит не се прилага на територията на третата държава.


Член 340д


1. Митнически режим на вътрешен транзит е задължителен с оглед стоки, превозвани по въздух, само когато те се товарят и претоварват на летище в рамките на Общността. 2. При спазване на разпоредбите на член 91, параграф 1 на Кодекса, прибягването до митнически режим на вътрешен транзит е задължително за стоки превозвани по море, когато това става по редовна шипингова линия, разрешена по реда на членове 313а и 313б.


Член 341


Разпоредбите на глави 1 и 2 на дял VII от Кодекса и разпоредбите на настоящия дял се прилагат mutatis mutandis за останали такси по смисъла на член 91, параграф 1, буква а) на Кодекса.


Член 342


1. Обезпечението, предоставено от титуляра, е в сила на цялата територия на Общността. 2. Когато обезпечението се предоставя от гарант, последният посочва адрес за връзка или назначава свой агент във всяка една държава-членка. 3. За вътрешни транзитни операции, извършвани от железопътни компании на държавите-членки под режим, различен от облекчената процедура, посочена в член 372, параграф 1, буква ж), i), е необходимо предоставяне на обезпечение.


>M32

4. Когато обезпечението е учредено чрез поръчител пред гаранционно митническо учреждение:

а) на отговорното лице се определя „Референтен номер на обезпе- чението“ за използване на обезпечението и за установяване на всички задължения на поръчителя;

б) на отговорното лице се определя и съобщава код за достъп към „Референтния номер на обезпечението“.


Член 343

Всяка държава-членка въвежда в компютризираната система списък на митническите учреждения, компетентни за операциите по общностен транзит, както и съответния им идентификационен номер, задължения и работно време. Всяка промяна в тази информация също се вписва в компютризираната система. Комисията съобщава тази информация на всички държави-членки чрез компютризираната система.


Член 343а


Всяка държава-членка съобщава на Комисията за създаването на централни митнически учреждения и правомощията, предоставени на тези митнически учреждения във връзка с управлението и прос- ледяването на режим общностен транзит, както и във връзка с получаването и подаването на документите, като се посочва вида на съответните документи. Комисията предава тази информация на останалите държави- членки. >M19


Член 344


Всички характеристики на формулярите, използвани в системата на вътрешен транзит и различни от Единния административен документ, са определени в приложение 44б.

>M32


Член 344а


1. В рамките на режим общностен транзит формалностите се извършват с помощта на електронни методи за обработка на данните. 2. Съобщенията, които се използват между администрациите, се придържат към структурата и данните, определени от митническите органи по взаимно съгласие.

>M19


Р а з д е л 2


Процедура


Подр а з д е л 1


Индивидуално обезпечение


Член 345

>>M21

1. Еднократната гаранция трябва да покрива цялото митническо задължение, което може да възникне, изчислено на базата на най- високите ставки за подобен вид стоки в изходната държава-членка. За целите на това изчисление стоките от Общността, транспортирани в приложение на конвенцията за общтранзитен режим, се разглеждат като стоки, непринадлежащи на Общността.

>M19

Независимо от горната разпоредба, ставките, които се вземат предвид за изчисляване на индивидуалното обезпечение, не могат да са по-високи от минималния размер на ставка, когато такъв е определен в пета колона на Приложение 44в. 2. Индивидуални обезпечения под формата на суми в брой се депозират в митническата служба на отправяне на стоките. 3. Допуска се индивидуално обезпечение, предоставено от гарант, да е под формата на индивидуални обезпечителни ваучери за сума от 7 000 евро, издадени от гаранта на лице, което ще бъде титуляр на режима. Гарантът отговаря за суми до 7 000 евро на ваучер.


>M32

4. Когато еднократното обезпечение се предоставя от поръчител, кодът за достъп към „Референтния номер на обезпечението“ не може да бъде променен от отговорното лице, освен в случаите, когато се прилага приложение 47а, точка 3. >M19


Член 346


>M32

1. Когато еднократното обезпечение се предоставя от поръчител, то следва да отговаря на образеца в приложение 49. Документът за поръчителство се съхранява в гаранционното митническо учреждение.

>M19 2. Когато национални законови, подзаконови или административни разпоредби постановяват, или по силата на обичайна практика, всяка държава-членка има правото да разреши обезпечението да се представи в различна форма, но при условие, че има същата юридическа тежест както и обезпечението, посочено в образеца.

>M32


Член 347

1. В случаите, посочени в член 345, параграф 3, еднократното обезпечение следва да съответства на образеца в приложение 50.


Член 346, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

2. В съответствие с начините, определени от митническите органи, поръчителят представя на гаранционното митническо учреждение всички изискуеми данни относно издадените от него сертификати за обезпечение. Крайният срок за използването на сертификата не може да бъде по- дълъг от една година от датата на издаване. 3. Поръчителят съобщава на отговорното лице определения му „Референтен номер на обезпечението“ за всеки сертификат за еднократно обезпечение. Свързаният с него код за достъп не може да бъде променян от отговорното лице. 4. За целите на прилагането на член 353, параграф 2, буква б), поръчителят издава на отговорното лице сертификати за еднократно обезпечение, изготвени на хартиен носител в съот- ветствие с образеца, посочен в приложение 54, включително иден- тификационния номер. 5. Поръчителят може да издава сертификати за еднократно обез- печение, които не са валидни за операции по общностен транзит,

>M32

включващи стоки от списъка в приложение 44в. В този случай поръчителят вписва във всеки един сертификат за еднократно обез- печение на хартиен носител, по диагонал, следния израз: — Ограничена валидност — 99200.

6. Отговорното лице предоставя на отправното митническо учреждение съответния брой сертификати за еднократно обез- печение, всеки един от които на стойност от 7 000 EUR, необходими за покриване на пълния размер на митническото задължение, посочен в член 345, параграф 1. За целите на прила- гането на член 353, параграф 2, буква б), сертификатите за еднократно обезпечение на хартиен носител се предават и задържат в отправното митническо учреждение, което съобщава идентификационния номер на всеки един сертификат на посо- ченото в него гаранционно митническо учреждение. >M19


Член 348

1. Митническата служба по обезпечението заличава решението си да приеме обезпечение от гарант когато определените към датата на издаването му условия вече не се спазват. По същият начин гарантът може да заличи по всяко време обезпе- чението си. 2. Оттеглянето или заличаването на обезпечението влиза в сила на 16 (шестнадесетия) ден след датата, на която гарантът или митническата служба по обезпечението, съответно който е заинте- ресован, са били уведомени. От датата на влизане в сила на оттеглянето или заличаването на обезпечение, никакви индивидуални ваучери по него, издадени преди това, не могат да се използват при поставяне на стоки под митнически режим на вътрешен транзит.


>M32

3. Информацията относно оттеглянето или прекратяването, както и датата на влизането му в сила, се въвежда в компютризираната система от митническите органи на държавата-членка, отговорна за съответното гаранционно митническо учреждение.

>M19 Подр а з д е л 2 Транспортни средства и декларации


Член 349


1. Всяка една транзитна декларация включва само и единствено стоките натоварени, или предстоящи за натоварване, на едно единствено транспортно средство за превоз от една отправна митническа служба до една митническа служба по направление. За целите на този член следното се разбира като представляващо едно единствено транспортно средство, при условие, че изпра- щаните стоки са транспортирани заедно:

а) шосейно превозно средство, придружено от ремаркета или полу- ремаркета; б) набор или композиция от свързани железопътни платформи или вагони;

в) лодки или плавателни съдове, представляващи свързано във верига цяло;

>M19 г) контейнери, натоварени на едно единствено превозно средство по смисъла на настоящия член.

2. Едно единствено превозно средство може да се използва за товарене на стоки от повече от една отправна митническа служба и за разтоварването им на повече от една митническа служба по направление.


>M32

__________


Член 351

В случай на пратки, включващи едновременно стоки, които трябва да се превозват под режим външен общностен транзит, и стоки, които трябва да се превозват под вътрешен общностен транзит, транзитната декларация, обозначена със символа „Т“, се допълва със символа „Т1“, „Т2“ или „T2F“ за всеки един артикул.


Член 353


1. Транзитните декларации съответстват на структурата и данните, изложени в приложение 37а. 2. Митническите органи приемат писмена транзитна декларация, изготвена върху формуляр в съответствие с образеца, посочен в приложение 31 и в съответствие с процедурата, определена от митническите органи при взаимно съгласие помежду им в следните случаи: а) когато стоките се пренасят от пътници, които нямат пряк достъп до компютризираната митническа система, в съответствие с начините, посочени в член 353а; б) когато се прилага аварийната процедура, при условията и в съответствие с начините, определени в приложение 37г. 3. Използването на писмена транзитна декларация съгласно параграф 2, буква б) подлежи на одобрение от митническите органи, когато компютърната система на отговорното лице и/или мрежата не функционира(т). 4. Транзитната декларация може да се допълни с един или повече допълнителни формуляри, които съответстват на образеца в приложение 33. Формулярите са неразделна част от декларацията. 5. Вместо допълнителните формуляри като описателна част на писмената транзитна декларация, от която те са неделима част, може да се използват товарни списъци, отговарящи на условията в приложение 44а и съставени в съответствие с образеца в приложение 45.


Член 353а


1. За целите на прилагането на член 353, параграф 2, буква а) пътникът изготвя транзитната декларация в съответствие с член 208 и приложение 37. 2. Компетентните органи осигуряват обмена на транзитните данни между компетентните органи чрез използване на информа- ционни технологии и компютърни мрежи. >M25 __________


>M19

Подр а з д е л 3

Митнически формалности в отправната митническа служба


Член 355


1. Стоките, поставени под митнически режим вътрешен транзит, се превозват до митническата служба по направление по иконо- мически целесъобразен маршрут.

2. Без да се нарушават разпоредбите на член 387, за стоки включени в списъка на приложение 44в, или когато митническите органи или титулярът на режима считат за необходимо, митническата служба по направление определя маршрут и вписва в графа 44 на транзитната декларация като минимум държавите-членки, които ще бъдат преминати по време на транзитната операция, като отчитат данните подадени им от титуляра на режима.


Член 356


1. Като отчита избрания маршрут, действащото законодателство в областта на транспорта или други сродни въпроси, и при необходимост, данните посочени от титуляра на режима, отправната митническа служба определя срок, в рамките на който стоките трябва да се представят в митническата служба по направление.

2. Предписаният от отправната митническа служба срок е обвързващза , и не може да се променя от митническите на органи на държавите-членки, чиято територия се пресича по време на операцията по вътрешен транзит.


>M32

__________ >M19


Член 357


>M32

1. Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, стоки за поставяне под режим общностен транзит се вдигат само ако са пломбирани. Отправното митническо учреждение взема мерките за идентифициране, които счита за необходими, и вписва съот- ветните данни в транзитната декларация.

>M19 2. Запечатва се следното:

а) пространството съдържащо стоките, когато транспортното средство е одобрено по силата на други правилници или е признато от отправната митническа служба като подходящо за запечатване;

б) в останалите случаи - всяка една отделна опаковка. Печатите носят задължително характеристиките, определени в приложение 46а.

3. Допуска се признаването на транспортно средство като подходящо за запечатване при условие, че: а) печатите се поставят непосредствено и ефективно върху него;

б) конструкцията му е такава, че стоки не могат да се извадят или добавят, без да оставят видими следи или без да се счупят печатите; в) не съдържа скрити пространства за укриване на стоки; г) определените за товарене пространства са лесно достъпни за проверка от страна на митническите органи.

>M19 Всяко едно моторно превозно средство, ремарке, полу-ремарке или контейнер, одобрени за превоз на стоки под митнически печат по реда на международно споразумение, по което Европейската общност е страна, се счита за подходящо за запечатване.


>M32

4. Отправното митническо учреждение може да не пристъпи към пломбиране, когато, като се имат предвид други възможни мерки за идентифициране, описанието на стоките в данните от транзитната декларация или в допълнителните документи позволява лесното им идентифициране. Счита се, че описанието на стоките позволява тяхното идентифи- циране, когато то е достатъчно точно, за да позволява лесно иден- тифициране както на количеството, така и на естеството на стоките.


Член 358


1. При вдигането на стоките отправното митническо учреждение уведомява декларираното получаващо митническо учреждение за операцията по общностен транзит чрез съобщение „Предварително уведомление за пристигане“, както и всички вписани в декларацията транзитни митнически учреждения чрез съобщение „Предварително уведомление за транзит“. Тези съобщения се изготвят въз основа на данните от транзитната декларация, изменени при необходимост. >M34 2. След вдигане на стоките придружаващият транзитен документ или придружаващият транзитен документ/документ за сигурност придружава стоките, поставени под режим общностен транзит. Той съответства на образеца на реквизитите за придружаващия транзитен документ в приложение 45а или, в случаите, когато в допълнение към данните за транзита се предоставят данните, посочени в приложение 30А, на образеца на придружаващия транзитен документ/документ за сигурност, определен в приложение 45д и списъка на стоките за транзит/сигурност, определен в приложение 45е. Документът се предоставя на оператора по един от следните начини:

>M32

а) той се дава на отговорното лице от отправното митническо учреждение или се отпечатва от компютърната система на отго- ворното лице, когато това е разрешено от митническите органи; б) той се отпечатва от компютърната система на одобрения изпращач след получаване на съобщението, изпратено от отправното митническо учреждение, позволяващо вдигането на стоките. >M34 3. Когато декларацията се отнася за повече от една стока, придружаващият транзитен документ, посочен в параграф 2, се допълва със списък на стоките, съответстващна образеца в приложение 45б. Придружаващият транзитен документ/документ за сигурност, посочен в параграф 2, винаги се допълва със списък на стоките, съответстващна образеца в приложение 45е. Списъкът на стоките е неразделна част от придружаващия транзитен документ или от придружаващия транзитен документ/- документ за сигурност.

>M19

Подраздел 4


Митнически формалности по маршрута

>M32


Член 359


1. Пратката и >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < се представят във всяко транзитно митническо учреждение.


>M32

2. В транзитното митническо учреждение се регистрира премина- ването въз основа на съобщението „Предварително уведомление за транзит“, получено от отправнотомитническо учреждение.Отправното митническо учреждение бива информирано за преминаване на границата чрез съобщение „Уведомление за преминаване на граница“. 3. Транзитните митнически учреждения проверяват стоките, в случай че считат това за необходимо. Евентуалната проверка на стоките се извършва по-специално въз основа на съобщение „Пред- варително уведомление за транзит“. 4. Когато превозът на стоките се осъществява през транзитно митническо учреждение, различно от декларираното и посоченото в >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност <, транзитното митническо учреждение, през което се преминава, изисква съобщението „Предварително уведомление за транзит“ от отправното митническо учреждение и информира за транзитното преминаване отправното митническо учреждение, като изпраща съобщение „Уведомление за преминаване на граница“. >M19


Член 360


1. >M32 Превозвачът е длъжен да направи съответните вписвания в >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < и да го представи заедно с пратката на митническите органи на страната, на чиято територия се намира превозното средство: <

а) когато предварително посоченият маршрут се променя и се прилагат разпоредбите на член 355, параграф 2; б) когато печатите са счупени в хода на транспортирането по причини извън контрола на превозвача;

в) когато стоките се прехвърлят на друго транспортно средство; всяко подобно прехвърляне задължително се извършва под надзора на митническите органи, които имат право да разрешат прехвърлянето да се извърши и без техния надзор;

г) в случай на неизбежна опасност, изискваща непосредствено частично или пълно разтоварване на транспортното средство; д) в случай на инцидент или авария, които могат да увредят способността на титуляра на режима или превозвача за спазване на задълженията им.


>M32

2. Ако преценят, че операцията по общностен транзит може да продължи по нормалния ред, и при нужда — след вземане на необходимите мерки, митническите органи заверяват >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност <. В зависимост от случая съответната информация във връзка с прехвърлянето или друг инцидент се регистрират в компютризи- раната система от митническите органи на транзитното митническо учреждение или получаващото митническо учреждение.

>M19


Подр а з д е л 5

Митнически формалности в митническата служба по направление


>M32


Член 361

1. Стоките и необходимите документи се представят в полу- чаващото митническо учреждение в рамките на работното му време. Въпреки това, по искане и за сметка на заинтересованото лице, това митническо учреждение може да разреши представянето на документите и стоките да се осъществи извън посоченото работно време. По същия начин получаващото митническо учреждение може, по искане и за сметка на заинтересованото лице, да разреши стоките и необходимите документи да бъдат представени на друго място.

2. Когато стоките се представят в получаващото митническо учреждение след изтичане на срока, определен от отправното митническо учреждение, и когато неспазването на срока се дължи на обстоятелства, изложени по задоволителен за получаващото митническо учреждение начин, които не се дължат на превозвача или отговорното лице, се счита, че последният е спазил опре- деления срок.

3. Получаващото митническо учреждение задържа >M34 придружаващтранзитен документ

— придружаващ транзитен документ/документ за сигурност < и проверката на стоките се извършва по-специално въз основа на съобщението „Предварително уведомление за пристигане“, получено от отправното митническо учреждение.

4. По искане на отговорното лице и с цел да послужи като дока- зателство за завършване на режима в съответствие с член 366, параграф 1, получаващото митническо учреждение заверява екземпляр от >M34 придружаващтранзитен документ

— придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < със следния израз:

— Алтернативно доказателство — 99202.

5. Транзитната операция може да завърши в митническо учреждение, което е различно от вписаното в транзитната декларация. Тогава това митническо учреждение става получаващо митническо учреждение. Ако новото получаващо митническо учреждение е под юрисдикцията на държава-членка, различна от тази, която отговаря за първоначално посоченото митническо учреждение, новото получаващо митническо учреждение изисква съобщението „Предварително уведомление за пристигане“ от отправното митническо учреждение.


Член 362


1. Получаващо митническо учреждение заверява квитанция по искане на лицето, което представя стоките и необходимите документи. 2. Формулярът на квитанцията съответства на образеца в приложение 47. 3. Квитанцията се попълва предварително от заинтересованото лице. Тя може да съдържа други данни, отнасящи се до пратката, освен в полето запазено за получаващото митническо учреждение. Квитанцията не може да се използва като доказателство за завършване на режима по смисъла на член 366, параграф 1.


Член 363


1. Чрез съобщението „Уведомление за пристигане“ полу- чаващото митническо учреждение информира отправното митническо учреждение за пристигането на стоките в деня на представянето им в получаващото митническо учреждение. 2. Когато транзитната операция завършва в митническо учреждение, различно от митническото учреждение, декларирано първоначално в транзитната декларация, новото получаващо митническо учреждение информира за пристигането отправното митническо учреждение чрез съобщение „Уведомление за прис- тигане“.>M32

Отправното митническо учреждение информира за пристигането на стоките първоначално декларираното получаващо митническо учреждение чрез съобщение „Препратено уведомление за прис- тигане“.

3. Съобщението „Уведомление за пристигане“, посочено в параграфи 1 и 2, не може да се използва като доказателство за завършване на режима по смисъла на член 366, параграф 1.

4. Освен в надлежно обосновани случаи, получаващото митническо учреждение изпраща на отправното митническо учреждение съобщение „Резултати от контрола“ най-късно на третия ден след деня на представяне на стоките в получаващото митническо учреждение. Въпреки това, когато се прилага член 408, получаващото митническо учреждение изпраща съобщение „Резултати от контрола“ на отправното митническо учреждение най-късно на шестия ден след деня на доставяне на стоките.

>M19


Подр а з д е л 6


>M32

Процедура за разследване


Член 365


1. В случай че митническите органи на държавата-членка на изпращане не получат съобщение „Уведомление за пристигане“ в определения за представяне на стоките в получаващото митническо учреждение срок или ако не получат съобщение „Резултати от контрола“ в срок от шест дни след получаване на съобщение „Уведомление за пристигане“, те вземат решение за започване на процедура за разследване, за да съберат информацията, необходима за приключване на режима, или, когато това не е възможно:

— за да установят дали е възникнало митническо задължение,

— за да идентифицират длъжника, и

— да определят кои митнически органи са отговорни за възста- новяването.

2. Процедурата за разследване започва най-късно седем дни след изтичане на един от сроковете по параграф 1, освен в изключителни случаи, определени от държавите-членки при взаимно съгласие. Когато митническите органи получат по-рано информация, че тран- зитният режим не е приключил или подозират, че това е така, те имат право незабавно да започнат процедурата за разследване.

3. Ако митническите органи на държавата-членка на изпращане получат само съобщение „Уведомление за пристигане“, те започват процедурата за разследване, като изискват от получаващото митническо учреждение, изпратило съобщение „Уведомление за пристигане“, съобщение „Резултати от контрола“. 4. Ако митническите органи на държавата-членка на изпращане не получат съобщение „Уведомление за пристигане“, те започват процедурата за разследване, като изискват от отговорното лице необходимата информация за приключване на режима или, когато на местоназначението е налична достатъчна информация за разс- ледването, от получаващото митническо учреждение. От отговорното лице се изисква да предостави необходимата информация за приключване на режима най-късно двадесет и осем дни след началото на процедурата за разследване пред полу- чаващото митническо учреждение, когато не е възможно приключване на транзитната операция.

>M32

5. Получаващото митническо учреждение и отговорното лице отговарят на запитването, посочено в параграф 4, в срок от двадесет и осем дни. Ако в рамките на този срок отговорното лице предостави достатъчно информация, митническите органи на държавата-членка на изпращане вземат предвид тази информация или приключват режима, ако предоставената информация дава възможност за това. 6. Ако информацията, съобщена от отговорното лице, не дава възможност да се приключи режимът, но митническите органи на държавата-членка на изпращане я считат за достатъчна, за да се продължи процедурата за разследване, незабавно се отправя запитване до съответното митническо учреждение. 7. Когато в резултат на процедурата за разследване се установи, че транзитният режим е завършил правомерно, митническите органи на държавата-членка на изпращане приключват режима и информират незабавно отговорното лице, както и, при необходимост, митническите органи, които може да са предприели действия по събиране на вземания в съответствие с членове 217—232 от Кодекса.


Член 365а

1. Когато по време на процедура за разследване и преди изтичане на срока, посочен в член 450а, първо тире, митническите органи на държавата-членка на изпращане, наричани по-долу „запитващи органи“, получат доказателство, независимо по какъв начин, за мястото, на което е осъществен фактическият състав, довел до възникване на митническото задължение, и ако това място се намира в друга държава-членка, митническите органи изпращат незабавно цялата налична информация на органите, отговорни за това място, наричани по-долу „запитани органи“. 2. Запитаните органи потвърждават получаването на съобщението и посочват дали отговарят за събирането на възста- новяването. В случай че не се получи отговор в срок от двадесет и осем дни, запитващите органи незабавно продължават процедурата за разследване.


Член 366


1. Доказателството за това, че режимът е завършил в посочените в декларацията срокове може да бъде представено от отговорното лице по задоволителен за митническите органи начин, под формата на заверен документ от митническите органи на държавата-членка на получаване, в който се идентифицират съответните стоки и се посочва, че те са представени в получаващото митническо учреждение, или, когато се прилага член 406 — пред одобрения получател.

2. Счита се също така, че режимът общностен транзит е завършен, ако отговорното лице представи по задоволителен за митническите органи начин един от следните документи: а) митнически документ за определяне на митническо направление на стоките, издаден в трета страна; б) документ, издаден в трета страна, заверен от митническите органи на тази страна, който удостоверява, че стоките се считат за намиращи се в свободно обращение в съответната трета страна. 3. Посочените в параграф 2 документи могат да бъдат заменени с копия или фотокопия, които са заверени като верни с оригинала от органа, заверил оригиналните документи, органите на съот- ветните трети страни или органите на някоя от държавите-членки.


>M19


Подр а з д е л 7


Допълнителни разпоредби, прилагани когато транзитните данни се обменят между митническите органи посредством информационни технологии и компютърни мрежи

>M32


Член 367

Разпоредбите, отнасящи се до обмена на съобщения между митни- ческите органи с помощта на информационни технологии и компютърни мрежи, не се прилагат към специфичната за някои видове транспорт опростена процедура, както и към другите опростени процедури, основани на член 97, параграф 2 от Кодекса, посочени в член 372, параграф 1, букви е) и ж).

>M29 __________


>M32

__________

>M19


Р а з д е л 3

Облекчения

Подр а з д е л 1


Общи разпоредби отнасящи се до облекченията

>M32


Член 372


1. След подадено искане от страна на отговорното лице или получателя, в зависимост от случая, митническите органи могат да разрешат следните опростявания:

а) използване на общо обезпечение или освобождаване от обез- печение;

б) използване на пломби от специален модел;

в) освобождаване от изискването да се следва задължителен маршрут;

г) статус на одобрен изпращач;

д) статус на одобрен получател;

е) прилагане на специални опростени процедури за стоки: i) превозвани с железопътен транспорт или в големи контейнери; ii) превозвани по въздуха; iii) превозвани по море; iv) превозвани по тръбопроводи;

ж) прилагане на други опростени процедури, основаващи се на член 97, параграф 2 от Кодекса.

2. Освен ако е предвидено друго в настоящия раздел или в разрешението, при предоставяне на разрешение за ползване на опростяванията, посочени в параграф 1, букви а) и е), тези опростявания се прилагат във всички държави-членки. При разрешение за ползване на опростяванията, посочени в параграф 1, букви б), в) и г), последните се прилагат единствено за операции по общностен транзит, започващи от държавата-членка, където е дадено разрешението. При разрешение за ползване на опростяването, посочено в параграф 1, буква д), последното се прилага само в държавата-членка, където е дадено разрешението. >M19


Член 373


1. Разрешителните, описани в член 372, параграф 1 се отпускат само на лица, които: а) са установени в Общността, при условие, че разрешението за използване на пълно обезпечение може да се отпуска само и единствено на лица, установени в държавата-членка, където се предоставя обезпечението;


>M32

б) използват редовно режим общностен транзит или чиито митнически органи знаят, че са способни да изпълнят задълженията, свързани с режима, или във връзка с опростя- ването, посочено в член 372, параграф 1, буква д), получават редовно стоки, поставени под режим общностен транзит, и

>M19 в) не са извършили сериозни или повторни нарушения на митни- ческото или данъчно законодателство. 2. С оглед осигуряване на надлежното управление на облекченията, те се отпускат, само когато: а) митническите органи имат възможност да надзирават процедурата и да осъществяват контрол, без да се прибягва до диспропорционално административно усилие за изискванията на заинтересованото лице; и б) заинтересованите лица водят записи позволяващи на митни- ческите органи да извършват ефективен контрол. >M29 3. Когато съответното лице притежава сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а) или в), изискванията, изложени в параграф 1, буква в) и параграф 2, буква б) от настоящия член, се смятат за изпълнени. >M19


Член 374


>M32

1. Искането за разрешение за ползване на опростявания, наричано по-долу „искане“, е с дата и подпис. То може да бъде съставено писмено или да се подаде с помощта на техника за елек- тронна обработка на данни, при условията и начините, определени от компетентните органи.

>M19 2. Заявлението включва всички факти, които позволяват на митническите органи да проверят дали са изпълнени условията по отпускане на разрешителното за опростени процедури.


Член 375


1. Заявлението се подава пред митническите органи на държавата-членка, където е установен кандидатът. 2. В рамките на три месеца от датата на подаване на заявлението разрешителното се издава или заявлението се отхвърля.


Член 376


1. На титуляра се предава датираният и подписан оригинал на разрешителното и едно или повече негови копия. 2. Разрешителното посочва условията за използване на облекченията и определя метод на прилагането им и контрола върху тях. То влиза в сила от датата на издаване.


>M32

3. В случай на опростяванията, посочени в член 372, параграф 1, букви б), в) и е), разрешението се представя при всяко поискване от страна на отправното митническо учреждение. >M19


Член 377

1. Титулярът на разрешителното известява митническите органи за всеки един фактор, възникнал след издаване на разрешителното и влияещ, или оказващпотенциално влияние на удължаването или съдържанието му. 2. Датата, на която решението влиза в сила, се посочва в разре- шително за отмяна на решение или допълнение и изменение на самото разрешително.


Член 378


1. Митническите органи съхраняват заявленията и прикрепените им поддържащи документи, заедно с копие от всяко едно издадено разрешително. 2. Когато се отхвърля заявление или се заличава или отменя разрешително, заявлението и решението отхвърлящо, заличаващо или отменящо заявлението, според съответния случай, и всички прикрепени поддържащи документи се съхраняват за срок от минимум три години от края на календарната година, през която заявлението е отхвърлено или пък разрешителното е заличено или отменено. Подр а з д е л 2 Пълно обезпечение и отказ от обезпечение

>M32


Член 379

1. Отговорното лице може да използва общо обезпечение или освобождаване от обезпечение в рамките на определен референтен размер. 2. Референтният размер съответства на размера на митническото задължение, което може да възникне по отношение на стоките, които отговорното лице е поставило под режим общностен транзит за минимален период от една седмица. Този размер се определя от гаранционното митническо учреждение в сътрудничество със заинтересованото лице на базата на: а) информацията за превозваните в миналото стоки и прогнозният обем на предстоящите общностни транзитни операции, виден inter alia от търговската и счетоводната документация на заин- тересованото лице; б) при изчисляване на референтния размер се отчитат най-високите ставки на митни сборове и такси, прилагани за въпросните стоки в държавата-членка на гаранционното митническо учреждение. Общностни стоки, които са превозвани или които ще бъдат превозвани в съответствие с Конвенцията за общтранзитен режим, се разглеждат като необщностни стоки. Изчислява се размерът на митническото задължение, което може да възникне за всяка транзитна операция. При отсъствие на необходимите данни се приема, че размерът на задължението е 7 000 EUR, освен когато на митническите органи е известна друга информация.

3. Гаранционното митническо учреждение извършва проверка на референтния размер, по-специално по искане от страна на отго- ворното лице и, при необходимост, коригира този размер. 4. Задължение на всяко отговорно лице е да се увери, че предвид операциите, за които режимът не е завършен, размерът в конк- ретния случай не превишава референтния размер. Компютризираните системи на митническите органи обработват и могат да контролират използването на референтния размер за всяка транзитна операция. >M19


Член 380

1. Размерът, покриван от пълното обезпечение, е същият както и размерът на референтната сума по реда на член 379. 2. Размерът, покриван от пълното обезщетение, може да се намали:

а) на 50 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че финансите му са стабилни и той е натрупал достатъчно поло- жителен опит в митническия режим на вътрешен транзит;

б) на 30 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че финансите му са стабилни и той е натрупал достатъчно поло- жителен опит в митническия режим на вътрешен транзит и си сътрудничи много тясно с митническите органи.

3. Допуска се отказ от обезпечение, когато титулярът на режима докаже, че отговаря на стандартите на надеждност описани в параграф 2, буква б), управлява и контролира транспортната операция и разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие задълженията си. 4. За целите на прилагането на параграф 2 и 3 държавите-членки се ръководят от критериите, определени в mриложение 46б.

>M32


Член 380а


За всяко общо обезпечение и/или всяко освобождаване от обез- печение: а) за ползване на обезпечението на отговорното лице се дава „Референтен номер на обезпечението“, свързан с определен референтен размер; б) гаранционното митническо учреждение определя и съобщава на отговорното лице първоначален код за достъп към „Референтния номер на обезпечението“. Отговорното лице може да даде един или няколко кода за достъп до това обезпечение, които се използват от самия него или от представителите му. >M19


Член 381


1. За да получи разрешение да представи пълно обезпечение с оглед на стоки, описани в mриложение 44в, титулярът трябва да демонстрира не само, че отговаря на условията на член 373, но >M19 също така че финансите му са стабилни, че има натрупан достатъчно положителен опит в митническия режим на вътрешен транзит и или си сътрудничи много тясно с митническите органи или че управлява и контролира транспортните операции. 2. Размерът, който покрива пълното обезщетение, посочено в параграф 1, може да се намали: а) на 50 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че си сътрудничи много тясно с митническите органи и управлява и контролира въпросните транспортни операции; б) на 30 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че си сътрудничи много тясно с митническите органи и управлява и контролира въпросните транспортни операции и разполага с достатъчно финансови средства, за да посрещне задълженията си. 3. За целите на прилагането на параграф 1 и 2 митническите органи се ръководят от критериите, определени в приложение 46б.

>>M21

3а. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също така в случаите, когато в заявлението за използване на обща гаранция се изтъква изрично използването на един и същсертификат за обща гаранция не само за стоките, фигуриращи в приложение 44в, но също така и за стоки, които не фигурират в него.

>M19 4. Правилата по прилагане на временната забрана за използване на пълно обезщетение за намалена сума или пълно обезщетение изобщо, по реда на член 94, параграфи 6 и 7 на Кодексът са разра- ботени в приложение 47б на настоящия регламент.

>M32


Член 382


1. Общото обезпечение се учредява от поръчител. 2. Документът за поръчителство съответства на образеца в приложение 48. Документът за поръчителство се съхранява в гаранционното митническо учреждение.


3. Член 346, параграф 2 се прилага mutatis mutandis. >M19


Член 383


1. Въз основа на разрешителното, митническите органи издават на името на титуляра на режима един или повече сертификати за пълно обезпечение или сертификати за отказ от обезпечение, наричани по-долу за краткост „сертификати“, съставени в подходяща форма,съответстваща на образеца в приложение 51 или приложение 51а и допълнени съобразно приложение 51б, които да позволяват на титулярът да предоставя при поискване доказателство за пълно обезщетение или отказ от обезщетение.


>M32

2. Срокът на валидност на сертификатите не може да надвишава две години. Въпреки това този срок може да бъде продължен еднократно от гаранционното митническото учреждение за не повече от две години. 193


>M32

__________ >M19


Член 384

1. Член 348, параграф 1 и първата алинея на член 348, параграф 2 се прилагат mutatis mutandis във връзка с оттеглянето или зали- чаването на пълно обезпечение.


>M32

2. Оттеглянето на разрешението за използване на общо обез- печение или за освобождаване от обезпечение от митническите органи и датата, на която поражда действие прекратяването на задължението на поръчителя от гаранционното митническо учреждение, приело обезпечението, или датата, на която поражда действие прекратяването на задължението от поръчителя, се въвеждат в компютризираната система от гаранционното митническо учреждение. 3. От датата на влизане в сила на оттеглянето или прекратя- ването сертификатите, издадени за прилагането на член 353, параграф 2, буква б), не могат да се използват за поставянето на стоки под режим общностен транзит и се връщат без отлагане от отговорното лице в гаранционното митническо учреждение. Всяка държава-членка съобщава на Комисията начините за иденти- фициране на валидните сертификати, които не са върнати или които са обявени за откраднати, изгубени или фалшифицирани. Комисията информира останалите държави-членки.

__________ >M19


Подр а з д е л 3


Специални товарителници


>M32

__________

>M19


Подраздел 4


Употреба на специален вид печати


Член 386


1. Митническите органи имат право да разрешат на титуляр на режим да използва специален вид печати върху транспортни средства или опаковки, но при условие че митническите органи одобрят въпросните печати като съобразени с характеристиките, определени в приложение 46а.


>M32

2. Отговорното лице вписва модела, броя и маркировката на използваните пломби в данните на транзитната декларация. Отговорното лице поставя пломбите най-късно по време на вдигането на стоките. 194

>M19 Подр а з д е л 5 Освобождаване от задължителен маршрут


Член 387

1. Митническите органи имат правото да освобождават от изиск- ването да се следва задължителен маршрут от титуляри на режими, които осигуряват на митническите органи възможността по всяко време да се уверят къде точно се намира въпросната пратка.


>M32

__________

>M19 __________


Подраздел 6


Статут на одобрен спедитор


Член 398


>M32

Всяко лице, което желае да извършва операции по общностен транзит без да представя стоките и съответната транзитна декларация в отправното митническо учреждение или на всяко друго място, на което това е разрешено, може да получи статус на одобрен изпращач.

>M19 Това облекчение се отпуска само и единствено на лица, получили право на пълно обезпечение или отказ от обезщетение.


Член 399


Разрешителното посочва в частност: а) отправната или отправни митнически служби, отговарящи за предстоящите операции по вътрешен транзит;


>M32

б) срокът, с който разполагат митническите органи след подаване на транзитната декларация от одобрения изпращач, за да осъществят евентуално необходимите проверки преди замина- ването на стоките;

>M19 в) предприетите мерки по идентифициране, като по този въпрос митническите служби имат право да изискат от одобрения спедитор поставяне на специални печати върху транспортното средство, или опаковките, или пакетите, според одобрените от митническите власти образци, отговарящи на характеристиките на приложение 46а; г) изключените категории или движение на стоките.

>M32


Член 400


Одобреният изпращач подава транзитна декларация в отправното митническо учреждение. Вдигането на стоките не може да бъде осъществено преди края на срока, предвиден в член 399, буква б).


Член 402


При необходимост одобреният изпращач въвежда в компютризи- раната система задължителния маршрут, определен в съответствие с член 355, параграф 2, определения съобразно член 356 срок, в който стоките трябва да се представят в получаващото митническо учреждение, както и броя, модела и маркировката на пломбите. __________

>M19 __________


Подраздел 7


Статут на одобрен получател

>M32


Член 406

1. На всяко лице, което желае да получава в помещенията си или на друго определено място стоки, поставени под режим общностен транзит, без да представя стоките или >M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < в получаващото митническо учреждение, може да бъде предоставен статус на одобрен получател.

2. Счита се, че отговорното лице е изпълнило задълженията си по член 96, параграф 1, буква а) от Кодекса и режим общностен транзит е завършен от момента, в който >M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност <, придружавал пратката, както и стоките в непро- менено състояние, са били доставени в рамките на определения срок на одобрения получател в неговите помещения или на мястото, посочено в разрешението, като надлежно са спазени всички мерки за идентифициране.

3. За всяка пратка, която му е доставена в съответствие с параграф 2, по искане от страна на превозвача одобреният получател издава квитанцията, посочена в член 362, който се прилага mutatis mutandis. >M19


Член 407


>M32

1. Разрешението посочва по-специално: а) получаващото митническо учреждение или учреждения, отговорни за стоките, получени от одобрения получател; б) срокът, в който одобреният получател трябва да получи от полу- чаващото митническо учреждение чрез съобщение „Разрешение за разтоварване“ съответните данни от съобщението „Предва- рително уведомление за пристигане“ за целите на прилагане mutatis mutandis на член 361, параграф 3; в) изключените видове стоки или направления.

>M19

2. Митническите органи посочват в разрешителното дали митни- ческата служба трябва да предприеме някакви мерки преди одобреният получател да получи право да освободи получените стоки.

>M32


Член 408


1. За стоките, пристигащи в неговите помещения или на местата, посочени в разрешението, одобреният получател е длъжен:

а) да информира незабавно получаващото митническо учреждение, отговорно за пристигането на стоките, посредством съобщение „Уведомление за пристигане“, в което са включени инцидентите по време на превоза;


б) да изчака съобщение „Разрешение за разтоварване“ преди да започне разтоварването;

в) след получаване на съобщението „Разрешение за разтоварване“ в съответствие с процедурата, определена в разрешението, да изпрати в получаващото митническо учреждение най-късно на третия ден след деня, в който са пристигнали стоките, съобщение „Бележки при разтоварване“, в което са записани всички констатирани разлики; г) да предостави на разположение на получаващото митническо учреждение или да му изпрати екземпляр от>M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/- документ за сигурност <, който е придружавал стоките съгласно условията на разрешението.

2. Получаващото митническо учреждение въвежда в компютри- зираната система данните от съобщението „Резултати от контрола“.


Подраздел 8


Облекчени режими за стоки превозвани по железопътнта мрежа или в големи контейнери


А. Общи р а з п о р е д б и о тн а с я щ и с е з а


Член 412


Член 352 не се прилага за железопътен транспорт на стоки.


Когато още не е представено транзитно съобщение съгласно член 253 параграф2, документите на железопътни. компании играят ролята на такова съобщение.


Член 413


Когато се прилага транзитният режим на Общността, формалностите в този режим се опростяват съгласно членове 414 до 425 и 442 за превоза на стоки от железопътните компании под покритието на "съобщение за пратка CIM и експресни колетни пратки", наричано по-нататък "съобщение за пратка CIM".


Член 414


Известие за пратка CIM се счита за равностойно на декларация за вътрешен транзит.


Член 415


Железопътната компания на всяка държава - членка трябва да представя търговските си книги на разположение на митническите власти на своята страна за проверка.


Член 416


>M19

1. Железопътна копания, която приема стоки за превоз по реда на известие за пратка CIM, служещо за декларация за вътрешен транзит, се приема за титуляр по тази операция


Член 417


Железопътните компании осигуряват пратките, превозвани в транзитен режим на Общността, да носят етикети с пиктограма, показани в Приложение 58.


Етикетите се прикрепят към съобщението за пратката CIM и към съответния железопътен. вагон при цялостен товар или, в останалите случаи, към преносните средства или опаковките.


>M12

Упоменатият етикет в първи параграф се заменя от печат, възпроизвеждащсъс зелено мастило посочената в приложение 58 пиктограма.


Член 418


Когато транспортният договор е променен, така че:


-превозната операция, която би трябвало да завърши извън митническата територия на Общността завършва в нея,


-превозната операция, която би трябвало да завърши в митническата територия на Общността завършва извън нея,


железопътните компании не могат да изпълняват променения договор без предварителното съгласие от страна на отправната митница.


Във всички останали случаи железопътните компании могат да изпълнят променения договор, като незабавно предупредят отправната митница за извършената промяна.


Член 419


1. Съобщението за пратката CIM се представя в отправната митница при транспортна операция, за която се прилага транзитен режим на Общността и който започва или ще завърши на митническата територия на Общността.


>M13

2. Митническата служба по отправяне вписва ясно в графата запазена за митниците на листове 1, 2 и 3 от бланката за пратка CIM:

а) символът „T1“, когато стоките се придвижват по реда на режим външен транзит;

б) символът „T2“, когато стоките, с изключение на упоменатите в

>M19 член 340в, параграф 1 <, се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно процедурата от член 165 от Кодекса;

в) символът „T2F“, когато стоките се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно >M19 член 340в, параграф 1 <.

>M13

Символът „T2“ или „T2F“ се парафира чрез поставяне на печата на службата на напускане.


3. Всички екземпляри от съобщението за пратката CIM се връщат на заинтересованото лице.


4. Стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <, се поставят във вътрешен транзитен режим за цялото пътуване от отправната гара до получаващата гара в митническата територия на Общността в съответствие с процедурата, определена от всяка държава-членка, без представяне в отправната митница на съобщението за пратката CIM за стоките и без прикрепване на етикети, посочени в член 417. Обаче това не важи за съобщението за пратката CIM за стоките, за които се отнасят разпоредбите на >M18 член 843 <.


5. За стоките, посочени в параграф 2, ролята на получаваща митница се играе от митницата на получаващата гара. Ако обаче стоките се освобождават за редовен внос или се поставят в друг митнически режим на междинна гара, митницата, която отговаря за тази гара изпълнява ролята на получаваща митница. В получаващата митница не е необходимо да се извършват формалности по отношение на стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <.


6. За целите на контрола, упоменат в член 415, железопътните компании в получаващата страна представят всички съобщения за пратката CIM за транспортните операции, посочени в параграф4 на разположение на митническите власти в съответствие с разпоредбите, определени взаимно със споменатите власти.


7. Когато стоки от Общността се превозват по ж.п. от една точка в държава - членка до друга точка в друга държава - членка през територията на трета страна извън страна от ЕАСТ, се прилага вътрешния транзитен режим на Общността. В този случай разпоредбите на параграфи 4, 5 - втори абзац и 6 се прилагат по смисъл.


Член 420


Като общо правило, като се взимат предвид мерките за идентификация, прилагани от железопътните компании, отправната митница не пломбира транспортните или преносните средства.


Член 421


1. В случаите, посочени в първия абзац на член 419, параграф5, железопътната.компания на държава - членка, която отговаря за получаващата митница, й изпраща листове 2 и 3 от съобщението за пратката CIM.


2. Получаващата митница незабавно връща втория лист до железопътната компания след като го подпечата и запазва лист 3.


Член 422


1. Членове 419 и 420 се прилага за транспортна операция, която започва в митническата територия на Общността и завършва извън нея.


2. Митницата на граничната гара, през която транзитните стоки напускат митническата територия на Общността, действа като получаваща митница.


3. В получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.


Член 423


1. Когато една транспортна операция започва извън митническа-та територия на Общността и трябва да завърши в нея, митницата на граничната гара, през която стоките влизат в митническата територия на Общността, играе ролята на отправна митница.


В отправната митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.


>M4

2. Митническото учреждение към гарата по местоназначение се приема за митническо учреждение по местоназначение. Митни- ческите формалности по реда на член 421 се извършват в учреждението по местоназначение.

3. Когато стоки се признават за местни или се поставят под друг митнически режим на междинна гара, митническото учреждение към гарата се приема за митническо учреждение по местоназ- начение. Това учреждение подпечатва листи 2 и 3 и допълни-телното копие от лист 3, представени от железопътната фирма, и им поставя надпис със следното съдържание:

— Cleared

— Dedouane

— Verzollt

— Sdoganato

— Vrijgemaakt

— Toldbehandlet

— Despachado de aduana

— Desalfandegado

— Тулиселвитети

— Тулкларерат

— propusteno

— lopetаtud

— nomuitots

— isleistа

— vamkezelve

— mghoddiја

— odprаwiony

— осаrinjeno

— prepustene

>M30

— Оформено

— Vamuit.

>M4

Посоченото учреждение връща незабавно след подпечатването лист 2 и 3 на железопътната фирма и запазва допълнителното копие от лист 3.

4. Процедурата по реда на параграф 3 не се прилага за продукти, подлежащи на облагане с акциз по определението в член 3, параграф 1, и член 5, параграф 1 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета (1).

5. За случаите, посочени в параграф 3, компетентните митнически органи по местоназначение могат да изискат проверка след извършването на формалностите по листи 2 и 3 от страна на компетентните митнически органи на междинната гара.


Член 424


1. Когато една транспортна операция започва и трябва да завърши извън митническата територия на Общността, митниците, които играят ролята на отправна и получаваща митница, са посочени съответно в членове 423 параграф 1 и 422 параграф 2.


2. В отправната и получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.


Член 425


Стоките, превозвани съгласно членове 423 параграф 1 или 422 параграф 2, се смятат, че се придвижват в режим на външен транзит на Общността, освен ако се докаже статута на стоките като стоки от Общността, съгласно с членове 313 до 340.


Подраздел 2


>M19

Б. Разпоредби отнасящи се до стоки превозвани в големи контейнери


Член 426


Когато се прилага режим транзит за стоки, превозвани от железопътни фирми, ползващи транспортни предприятия като посредници, в големи контейнери и при ползване на трансферни бланки от вида „трансферна бланка TR“, митническите формалности по този режим се опростяват съобразно с членове от 427 до 442. Тези операции включват превоза на пратки от транспортни предприятия, които ползват транспорт, различен от железопътния, до най-близката подходяща ж. п. гара до точката на товарене и от най-близката подходяща гара до точката на разтоварване, както и превоз по море при придвижване между тези две гари.


Член 427


За целите на членове 426 до 442:


1."транспортно предприятие" означава предприятие, изградено от железопътните компании като обединение, в което те членуват, създадено с цел за пренасяне на стоки с големи контейнери под покритието на трансферните сведения TR;


2. „Голям контейнер“ означава преносен съд >M20 __________ <:

-проектиран по такъв начин, че да може да бъде пломбиран, когато това се изисква от прилагането на член 435;


-с размер, при който площта между четирите ъгъла на основата му е не по-малка от 7 кв.м.


3."трансферно сведение TR" означава документа, който включва превозен договор, който транспортното предприятие се задължава да превози един или повече големи контейнери от изпращача до получателя в международния транспорт. В горната си дясна страна трансферното сведение TR трябва да има сериен номер, по който може да бъде идентифицирано. Номерът е осем цифрен със серия TR.


Трансферното сведение TR се състои от следните листове, в последователна номерация както следва:


-1: лист за главния офис на транспортното предприятие;

-2: -за националния представител на транспортното предприятие в получаващата гара;

-3А:лист за митницата;

-3Б:лист за получателя;

-4: лист за главния офис на транспортното предприятие;

-5: -за националния представител на транспортното предприятие в отправната гара;

-6: лист за изпращача.


Всеки лист от трансферното сведение TR, с изключение на 3А, по десния си край има зелена ивица с ширина приблизително четири сантиметра.


4. "списък на големите контейнери", наричан по-надолу "списъкът" означава документа, приложен към трансферното сведение TR и представляващо неделима част от него, с който се покрива пратката на няколко големи контейнера от една отправна гара до една получаваща гара, в които гари се извършват митническите формалности.


Списъкът се прави в същия брой екземпляри като трансферното сведение TR, за който се отнася.


Броят на списъците се нанася в клетката в горния десен ъгъл на трансферното сведение TR, запазена за тази цел.


В допълнение, в горния десен ъгъл на всеки списък се нанася серийният номер на съответното трансферно сведение.


>M12

5. „Най-близката подходяща жп гара“ означава жп гара или терминал, които се намират в непосредствена близост до точката на товарене или разтоварване, и които са оборудвани за обработка на големи контейнери, определени в точка 2.


Член 428


Известията за превоз TR използвани от транспортни фирми имат равностойна правна сила като транзитните декларации


Член 429


1. Във всяка държава - членка транспортното предприятие представя на митническите власти за проверка, посредством своя национален представител, счетоводните документи от главната си квартира или националното представителство.


2. По искане на митническите власти транспортното предприятие или националните му представители незабавно им изпращат всички документи, счетоводни записи или сведения за превозни операции, извършени или извършвани в момента, които горните власти искат да видят.


3. Когато, съгласно член 428, трансферното сведение TR се третира като равностойно на >M19 митнически транзитни декларации на Общността <, транспортното предприятие или неговият национален представител:


(а) информира получаващата митница за всяко трансферно сведение TR, чийто лист 1 е върнат без заверка от митницата;


(б) информира отправната митница за всяко трансферно сведение TR, чийто лист 1 не е върнат и за което не е в състояние да определи дали пратката правилно е била представена на получаващата митница или е изнесена от митническата територия на Общността в трета страна съгласно член 437.


Член 430


1. При транспортни операции, посочени в член 426, приети от транспортното предприятие в една държава - членка, железопътната компания на тази страна е главното отговорно лице.


2. При транспортни операции, посочени в член 426, приети от транспортното предприятие в трета страна, главното отговорно лице е -компанията на държавата - членка, през която стоките влизат в митническата територия на Общността.


Член 431


Ако по време на превоза с други превозни средства освен по ж.п. трябва да се извършат митнически формалности, всяко трансферно сведение TR покрива само един голям контейнер.


Член 432


Транспортното предприятие гарантира, че транспортните операции, извършвани в транзитен режим на Общността се идентифицират с етикети с пиктограма по образеца от Приложение 58. Етикетите се прикрепват към трансферното сведение TR и съответните големи контейнери или преносни средства.

>M12

Упоменатият етикет в първи параграф се заменя от печат, възпроизвеждащсъс зелено мастило посочената в приложение 58 пиктограма.


Член 433


Когато транспортният договор е променен, така че:


-превозната операция, която би трябвало да завърши извън митническата територия на Общността завършва в нея,


-превозната операция, която би трябвало да завърши в митническата територия на Общността завършва извън нея,


транспортното предприятие не може да изпълнява променения договор без предварителното съгласие от страна на отправната митница.


Във всички останали случаи транспортното предприятие може да изпълнява променения договор, като незабавно предупреди отправната митница за извършената промяна.


Член 434


1. Когато една транспортна операция, за която се прилага транзитният режим на Общността, започва и трябва да завърши в митническата територия на Общността, трансферното сведение TR се представя в отправната митница.


M13

2. Митническата служба по отправяне вписва ясно в графата запазена за митниците на листове 1, 2, 3А и 3Б от бланката за прехвърляне TR:

а) символът „T1“, когато стоките се придвижват по реда на режим външен транзит;

б) символът „T2“, когато стоките, с изключение на упоменатите в >M19 член 340в, параграф 2 <, се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно процедурата от член 165 от Кодекса;

в) символът „T2F“, когато стоките се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно >M19 член 340в, параграф 2 <. Символът „T2“ или „T2F“ се парафира чрез поставяне на печата на службата на напускане.

3. Митническата служба по отправяне вписва ясно в графата запазена за митниците на листове 1, 2, 3А и 3Б от бланката за прехвърляне TR, отделни препратки за контейнер/и според вида съдържани в тях стоки и съответно символът „T1“, „T2“ или „T2F“, когато бланката за прехвърляне TR се отнася до:

а) контейнери, пренасящи стоки, придвижвани по режим на външен транзит на Общността; и

б) контейнери, пренасящи стоки, с изключение на посочените в >M19 член 340в, параграф 2 <, придвижвани по режим на вътрешен транзит за Общността съобразно член 165 от Кодекса;

в) контейнери, съдържащи стоки, придвижвани по режим на вътрешен транзит за Общността съобразно >M19 член 340в, параграф 2 <.

4. В случаите по параграф 3, когато се прибегне до използване на списъци за големи контейнери, се правят отделни списъци за всяка една категория контейнери, а серийният номер или номерът на списъка или списъците се вписват в запазената за митницата графа на листове 1, 2, 3A и 3Б върху бланката за прехвърляне от вида TR. Символът „T1“, „T2“ или „T2F“ се вписва според категорията на използвания контейнер заедно със серийния номер/а на списъка/списъците.


5. Всички листове от трансферното сведение TR се връщат на заинтересованото лице.


6. Стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <, се поставят във вътрешен транзитен режим за цялото пътуване в съответствие с процедурата, определена от всяка държава-членка, без представяне в отправната митница на трансферното сведение TR за стоките и без прикрепване на етикети, посочени в член 432. Обаче това не важи за трансферното сведение TR за стоките, за които важат разпоредбите на >M18 член 843 <.


7. За стоките, посочени в параграф 2, трансферното сведение TR трябва да се представи в получаващата митница, където стоките се освобождават за редовен внос или се поставят в друг митнически режим.

В получаващата митница не е необходимо да се извършват формалности по отношение на стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <.


7. За стоките, посочени в параграф 2, трансферното сведение TR трябва да се представи в получаващата митница, където стоките се освобождават за редовен внос или се поставят в друг митнически режим.


В получаващата митница не е необходимо да се извършват формалности по отношение на стоките, посочени в член 311 буква (а).


8. За целите на контрола, упоменат в член 429, транспортното предприятие в получаващата страна представя всички трансферни сведения TR за транспортните операции, посочени в параграф6 на разположение на митническите власти в съответствие с разпоредбите, определени взаимно със споменатите власти.


9. Когато стоки от Общността се превозват по ж.п. от една точка в държава - членка до друга точка в друга държава - членка през територията на трета страна извън страна от ЕАСТ, се прилага вътрешния транзитен режим на Общността. В този случай разпоредбите на параграфи 6, 7 - втори абзац и 8 се прилагат по смисъл.


Член 435


Идентификацията на стоките се осигурява в съответствие с >M19 член 357 <. Обаче отправната митница обикновено не пломбира големите контейнери, когато мерките за идентификация се взимат от железопътните компании. Ако се поставят пломби, това се отразява в клетките, запазени за служебно ползване от митницата на листове 3А и 3Б от трансферното сведение TR


Член 436


1. В случаите, посочени в първия абзац на член 434, параграф7, транспортното предприятие изпраща листове 1,2 и 3А от трансферното сведение TR на получаващата митница.


2. Получаващата митница незабавно подпечатва листове 1 и 2 и ги връща до транспортното предприятие, като запазва лист 3А.


Член 437


1. Когато транспортна операция започва в митническата територия на Общността и завършва извън нея, се прилагат членове 434 параграфи1 до 5 и 435.


2. Граничната митницата, през която транзитните стоки напускат митническата територия на Общността, действа като получаваща митница.


3. В получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.


Член 438


1. Когато една транспортна операция започва извън митническата територия на Общността и трябва да завърши в нея, граничната митница, през която стоките влизат в митническата територия на Общността, играе ролята на отправна митница. В отправната митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.


2. Митницата, в която стоките са представени, играе ролята на получаваща митница.


Формалностите, посочени в член 436, се извършват в получаващата митница.

>M6

3. Когато стоките са допуснати за свободно обращение или са поставени под друг митнически режим в междинна гара митническо учреждение на тази гара действа като получаващо митническо учреждение. То подпечатва листа 1, 2 и 3А на предс- тавената от превозвача бланка за прехвърляне от вида TR и ги заверява с един от следните изрази:

— Despachado de aduana,

— Told behandet,

— Verzollt,

— Извършен митнически контрол,

— Dedouane,

— Sdoganato,

— Vrijgemaakt,

— Desalfandegado,

— Tulliselvitetty,

— Tuliklarerat,

— propusteno,

— lopetаtud,

— nomuitots,

— isleistа,

— vamkezelve,

— mghoddiја,

— odprаwiony,

— осаrinjeno,

— prepustene,

— Оформено,

— Vamuit.

Митническото учреждение връща незабавно след заверяване на превозвача листа 1 и 2 и задължа лист 3А.

4. Разпоредбите на член 423, параграфи 4 и 5 се прилагат mutatis mutandis.


Член 439


1. Когато една транспортна операция започва и трябва да завърши извън митническата територия на Общността, митниците, които играят ролята на отправна и получаваща митница, са посочени съответно в членове 438 параграф 1 и 437 параграф 2.


2. В отправната и получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.


Член 440


Стоките, превозвани съгласно членове 438 параграф1 или 439 параграф1, се смятат, че се придвижват в режим на външен транзит на Общността, освен ако се докаже статута на стоките като стоки от Общността, съгласно с членове 313 до 340.


>M19

В. Други разпоредби


Член 441


>M32

1. Член 353, параграф 5 и точка 23 от приложение 37г се прилагат за товарните списъци, които придружават железопътната товарителница СIМ или предавателната разписка TR. В допълнение, товарният списък трябва да включва номера на вагона, за който се отнася съобщението за изпращане CIM или, ако това е приложимо, номера на контейнера, в който се пренасят стоките.


2. При транспортни операции, които започват в митническата територия на Общността и включват стоки, придвижвани както в режим на вътрешен и на външен транзит, трябва да се изготвят отделни товарни списъци. При стоки, транспортирани в големи контейнери под покритие на трансферни сведения TR, такива отделни списъци се изготвят за всеки контейнер, който съдържа двете категории стоки.


Серийните номера на товарните списъци за всяка категория стоки се нанасят в клетката, запазена за описание на стоките върху съобщението за изпращане CIM или трансферното сведение TR според случая.


3. В случаите от параграф 1 и 2 и за целите на процедурите, предвидени в членове 413 до 442, товарните списъци, придружаващи съобщението за изпращане CIM или трансферното сведение TR представляват неделима част от тях и имат същите правни последици.


Оригиналът на товарния списък се подпечатва от изпращащата митница.


Подраздел 4

Обхват на нормалните и на опростените процедури


>M19

Г. О б х в а т н а н о р м а л н и т е и н а о б л е к ч е н и т е режими


Член 442


>M32

1. Когато е приложим режимът за общностен транзит, членове 412—441 не изключват използването на процедурите, предвидени в членове 344—362, член 367 и точка 22 от приложение 37г, и членове 415 и 417 или 429 и 432 все пак се прилагат.


2. В случаите, посочени в параграф 1, когато се изготвя съобщението за изпращане CIM или трансферното сведение TR, в клетката, запазена за данни за придружаващите документи, се нанася отправка към транзитните документи на Общността. Вписва се видът на документа, издалият го орган, датата и регистрационният номер на всеки използван документ.


В допълнение, лист 2 на съобщението за изпращане CIM или листове 1 и 2 на трансферното сведение TR се заверяват от железопътната компания, която отговаря за последната железопътнагара, участваща в транзитната операция на Общността. Тази компания заверява документите, след като се е убедила, че транспортът на стоките се извършва под покритието на транзитен документ на Общността или цитираните документи.


3. Когато транзитна операция на Общността се изпълнява под покритие на трансферното сведение TR съгласно членове 426 до 440, съобщението за изпращане CIM, използвано за операцията, се изключва от сферата на действие на параграфи 1 и 2 и на членове 413 до 425. Съобщението за изпращане CIM трябва да има ясна отправка към трансферното сведение TR в клетката за данни за придружаващи документи. Тази отправка включва думите "трансферното сведение TR" и серийния номер.


>M19

Член 442а


1. Когато в отправната митническа служба не е задължително да се представя декларация за вътрешен транзит за стоки, които се изпращат под известие за пратка CIM или известие за превоз TR съобразно членове от 413 до 442, митническите органи предприемат необходимите мерки, за да осигурят вписването съответно на символ „Т1“, „Т2“ или „T2F“ върху копия №1, № 2 и № 3 на известието за пратка CIM, или копия № 1, № 2, № 3А и № 3Б на известие за превоз TR, според съответния случай. 2. Когато стоки, превозвани по реда на членове от 413 до 442, са предназначени за одобрени получатели, митническите органи имат право да разпоредят по изключение от разпоредбите на член 406, параграф 2 и член 408, параграф 1, буква б), копия № 2 и № 3 на известието за пратка CIM, или копия № 1, № 2 и № 3А на известие за превоз TR да се представят направо от железопътната компания или от транспортната фирма на митническата служба по направление. __________


Подраздел 9


Опростени режими за въздушни превози

__________


Член 444


1. Авиокомпания има право да кандидатства за разрешително да използва манифест на стоки вместо транзитна декларация, когато манифестът съответства по същество на образеца в приложение 3 на приложение 9 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (опростен режим — ниво 1). За операции на вътрешен транзит, разрешителното посочва формата на манифеста и началното и крайно летище. Авиоком- панията изпраща до митническите органи на всяко едно от тези летища нотариално заверено копие от разрешителното.

2. Когато транспортната операция включва стоки, които се поставят под митнически режим транзит и стоки, които се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1, въпросните стоки се описват на отделни манифести.

3. Всеки един манифест се заверява с дата и подпис от авиоком- панията, която посочва:

— със символа „Т1“, когато стоките се поставят под митнически режим транзит,

— със символа „Т2F“, когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1.

>M19

4. Манифестът съдържа също така и следната информация:

а) името на авиокомпанията превозвач на стоките;

б) номера на полета;

в) датата на полета;

г) името на летището на товарене (начално летище) и разтоварване (крайно летище). Освен това за всяка една пратка посочва:

а) номера на въздушната ведомост;

б) броя на пакетите; в) стандартното търговско описание на стоките, включително всички подробности необходими за идентифицирането им;

г) брутното тегло. Когато стоките са групи от пратки, при необходимост описанието им се заменя с вписване „Консолидация“, което може да е съкратено. В тези случаи въздушните ведомости за пратките включват стандартното търговско описание на стоките, включително всички подробности необходими за идентифи- цирането им.

5. На митническите органи в началното летище се представят поне две копия от манифеста и те задържат едното копие.

6. Копие от манифеста се представя на митническите органи в крайното летище.

7. Веднъж месечно, след потвърждаване на списъка, митни- ческите органи на всяко едно летище по дестинация предават на митническите органи на всяко едно начално летище списък, съставен от авиолиниите, за представените от тях манифести през предходния месец. Описанието на всеки един манифест в този списък съдържа следната информация:

а) референтния номер на манифеста;

б) символът идентифициращманифеста като вид транзитна декларация по реда на параграф 3;

в) наименованието (допуска се да е съкратено) на авиолинията превозвач на стоките;

г) номера на полета; и

д) датата на полета. Разрешителното може също така да предвижда авиолиниите сами да предават информацията, посочена в първа алинея. В случай на констатирани нередности във връзка с информацията, включена в манифестите върху посочения списък, митническите органи на крайното летище известяват митническите органи на началното, както и органите, отпуснали разрешителното за откритите нередности в съответните въздушни ведомости, касаещи дадените стоки.


Член 445

1. Авиокомпания има право да кандидатства за разрешително да използва манифест на стоки, предаван по системи за обмен на данни вместо транзитна декларация, когато извършва значителен брой полети между държави-членки (опростен режим — ниво 1).


>M19 По изключение от член 373, параграф 1, буква а) авиокомпаниите не са задължени да се установят на територията на Общността, ако разполагат с регионални офиси там.


2. При получаване на заявление за разрешение митническите органи известяват останалите държави-членки, на чиято територия се намират началните и крайни летища свързани със системи за електронен обмен на данни. Когато в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на известието не се получат възражения, митническите органи издават разре- шителното. Разрешителното е в сила във всички въпросни държави-членки и се прилага само за митнически режим вътрешен транзит между летищата, които упоменава.


3. С цел облекчаване на режима, манифестът съставен в началното летище се прехвърля до крайното летище чрез система за електронен обмен на данни. Авиокомпанията маркира със следните позиции манифестите си:

а) със символа „Т1“ когато стоките се поставят под митнически режим транзит;

б) със символа „ТF“ когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1; в) с буквите „TD“ стоки, поставени под митнически режим транзит, или пренасяни по реда на митнически режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В подобни случаи авиолинията вписва буквите „TD“ в съответната въздушна ведомост, както и препратка към използвания митнически режим, референтния номер и датата на транзитната декларация или трансферния документ и името на издаващата служба;

г) с буквата „С“ (равностойна на „Т2L“ ) стоки, чиито местен статут може да се докаже; д) с буквата „Х“ местни стоки, които предстои да бъдат изнесени и които не са поставени под режим транзит. Манифестът съдържа задължително и информацията по реда на член 444, параграф 4.

4. Митническият режим вътрешен транзит се счита за приключен, когато манифестът предаван по системата за елек- тронен обмен на данни е налице за митническите органи в крайното летище и стоките са им представени. Записите, водени от авиолиниите съдържат като минимум инфор- мацията, посочена във втора алинея на параграф 3. При необходимост от проверка или сверяване митническите органи от крайното летище изпращат до митническите органи от началното летище данните от манифести, получени по системата за електронен обмен на данни.


5. Без да се нарушават разпоредбите на членове 365 и 366, членове от 450а до 450г и дял VII на Кодекса: а) авиолиниите известяват митническите органи за всички нарушения или нередности; б) митническите органи от летището по направление известяват митническите органи на отправното летище за всички нарушения и нередности при първа предоставена им възможност.__


Раздел 2

Морски транспорт


Член 446


Когато се прилагат разпоредбите на членове 447 и 448 не се налага представяне на обезпечение.


Член 447


1. Шипингови компании имат право да кандидатстват за разрешително да използват манифест на стоки вместо транзитна декларация (опростен режим — ниво 1).

За операции на вътрешен транзит, разрешителното посочва формата на манифеста и началното и крайно пристанище.

Шипинговата компания изпраща до митническите органи на всяко едно от тези пристанище нотариално заверено копие от разрешителното.

2. Когато транспортната операция включва стоки, които се поставят под митнически режим транзит и стоки, които се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1, въпросните стоки се описват на отделни манифести.

3. Всеки манифест се заверява с дата и подпис от шипинговата компания, която посочва:

а) със символа „Т1“ когато стоките се поставят под митнически режим транзит;

б) със символа „Т2F“ когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1.

4. Манифестът съдържа също така и следната информация:

а) името и адреса на шипинговата компания превозвач на стоките;

б) данни за установяване на плавателния съд;

в) пристанището на товарене;

г) пристанище на разтоварване.

Освен това за всяка една пратка посочва:

а) номера на товарителницата;

б) броя, вида, маркировката и идентификационните номера на пакетите;

в) стандартното търговско описание на стоките, включително всички подробности необходими за идентифицирането им;

г) брутното тегло в килограми;

д) когато ги има — идентификационните номера на контейнерите.

5. На митническите органи в началното пристанище се представят поне две копия от манифеста и те задържат едното копие.

6. Копие от манифеста се представя на митническите органи в крайното пристанище.

7. Веднъж месечно, след потвърждаване на списъка, митни- ческите органи на всяко едно пристанище по дестинацията предават на митническите органи на всяко едно начално прис- танище списък, съставен от шипинговите компании, за представените от тях манифести през предходния месец. Описанието на всеки един манифест в този списък съдържа следната информация:

а) референтния номер на манифеста;

б) символа идентифициращманифеста като вид транзитна декларация по реда на параграф 3;

в) наименованието (допуска се да е съкратено) на шипинговата компания превозвач на стоките;

г) датата на извършваните морски превози.

Разрешителното може също така да предвижда шипинговите компании сами да предават информацията, посочена в първа алинея.

В случай на констатирани нередности във връзка с информацият включена в манифестите върху посочения списък, митническите органи на крайното пристанище известяват митническите органи на началното, както и органите отпуснали разрешителното за откритите нередности в съответните въздушни ведомости касаещи дадените стоки.


Член 448


1. Шипингови компании имат право да кандидатстват за разре- шително да използват единен манифест вместо транзитна декларация, когато извършва значителен брой редовни рейсове между държави-членки (опростен режим — ниво 1). По изключение от член 373, параграф 1, буква а), шипинговата компания не е задължена да се установява на територията на Общността, ако разполага с регионални офиси там.

2. При получаване на заявление за разрешение митническите органи известяват останалите държави-членки, на чиято територия се намират началните и крайни пристанища. Когато в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на известието не се получат възражения, митническите органи издават разре- шителното. Разрешителното е в сила във всички въпросни държави-членки и се прилага само за митнически режим вътрешен транзит между прис- танища, които упоменава.

3. С цел облекчаване на режима, шипинговата компания има право да използва единен манифест за всички превозвани стоки; когато постъпи така, тя маркира със следните позиции манифестите си:

а) със символа „Т1“ когато стоките се поставят под митнически режим транзит;

б) със символа „ТF“ когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1;

в) с буквите „TD“ стоки поставени под митнически режим транзит, или пренасяни по реда на митнически режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В подобни случаи шипинговата компания вписва буквите „TD“ в съответната товарителница или друг подобен търговски документ, както и препратка към използвания митнически режим, референтния номер и датата на транзитната декларация или трансферния документ и името на издаващата служба;

г) с буквата „С“ (равностойна на „Т2L“) стоки, чиито местен статут може да се докаже;

д) с буквата „Х“ местни стоки, които предстои да бъдат изнесени и които не са поставени под режим транзит.

>M19 Манифестът съдържа задължително и информацията по реда на член 447, параграф 4.

4. Митническият режим вътрешен транзит се счита за приключен, когато манифестът е на лице за митническите органи в крайното пристанище и стоките са им представени. Записите водени от шипинговите компании по реда на член 373, параграф 2, буква б) съдържат като минимум информацията, посочена в първа алинея на параграф 3. При необходимост от проверка или сверяване митническите органи от крайното пристанище изпращат до митническите органи от началното пристанище данните от получени манифести.

5. Без да се нарушават разпоредбите на членове 365 и 366, членове от 450а до 450г и дял VII на Кодекса:

а) шипинговите компании известяват митническите органи за всички нарушения или нередности;

б) митническите органи от крайното пристанище известяват митническите органи на началното пристанище за всички нарушения и нередности при първа предоставена им възможност.

>M13 __________

Член 449


Като изключение от член 446, стоките, натоварени или претоварени на борда в свободна зона или пристанище, разположено на митническата територия на Общността, се смятат за натоварени или претоварени на борда в трета страна, освен ако се установи, че споменатият кораб идва от онази част от пристанището, която е извън свободната зона.


Раздел 3

Транспорт по тръбопровод


Член 450


1. Там, където се прилага транзитният режим на Общността, формалностите, свързани с процедурата, се приспособяват в съответствие с параграфи2 до 6 за стоки, превозвани по тръбопровод.


2. Стоките, транспортирани по тръбопровод, се смятат поставени в транзитен режим на Общността:


-при влизането им в митническата територия на Общността;


-при при поставянето в тръбопроводната система на онези стоки, които вече се намират на митническата територия на Общността.


Когато е необходимо, трябва да се установи статутът на стоките като стоки от Общността в съответствие с членове 313 до 340.


3. За стоките, посочени в параграф2, операторът на тръбопровода, установен в държавата - членка, през чиято територия стоките преминават в митническата територия на Общността или операторът на тръбопровода в държавата - членка, в която започва движението, е главното отговорно лице.


4. За целите на член 96 параграф 2 от Кодекса, операторът на тръбопровода, установен в държавата - членка, през чиято територия стоките се транспортират по тръбопровода, се смята за превозвач.


5. Транзитната операция на Общността се смята за приключена, когато стоките, транспортирани по тръбопровода, пристигнат в завода на получателя или са приети в разпределителната мрежа на получателя и са записани в търговските книги.


6. Предприятието, което се занимава с превоз на стоки, води материално-стокова отчетност и я представя на митническите власти за проверка, която митническите власти сметнат за необходима във връзка с транзитната операция на Общността, посочена в параграфи 2 до 4.


>M19


Р а з д е л 4

Митническо задължение и възстановяването му


>M32


Член 450а


Срокът, посочен в член 215, параграф 1, трето тире от Кодекса, е: — седем месеца, считано от последната дата, на която стоките е следвало да бъдат представени в получаващото митническо учреждение, освен ако е било изпратено искане за събиране на вземане по смисъла на член 365а, при което този срок се удължава с не повече от един месец, или — един месец от изтичане на срока, посочен в член 365, параграф 5, когато отговорното лице не е предоставило информация или е предоставило недостатъчна информация. >M19


Член 450б


1. Когато след завеждане на процедура за възстановяване на различни такси, митническите органи определени по реда на член 215 на Кодекса (наричани по-долу „изискващите органи“) получат данни по някакъв начин относно мястото където са се състояли събитията по възникване на митническото задължение, тези органи ще изпратят незабавно всички необходими документи, включително заверено копие от доказателствените материали, до компетентните митнически органи на това място (наричани по- долу „допитани органи“). Допитаните органи потвърждават поучаването на пратката и посочват дали отговарят за възстановяването на сумата. Когато в рамките на три месеца изискващите органи не получат отговор, те възобновяват незабавно процедурата по възстановяване, който са завели първоначално. 2. Когато допитаните органи са и компетентните органи, те започват нова процедура по възстановяване на други такси, като когато се налага това става след три месечния период от време, посочен в параграф 1, втора алинея, и при условие че изискващите органи са информирани незабавно. Всяка една недовършена процедура по възстановяване на други такси, започната от изискващите органи се прекъсва веднага щом допитаните органи ги информират, че са взели решение да пред- приемат действия по възстановяването. Веднага щом допитаните органи предоставят доказателство, че са възстановили въпросните суми, допитаните органи изплащат всички други събрани вече такси или заличават процедурите по възстановяване.


Член 450в


>M32

1. Когато режимът не е приключен, митническите органи на държавата-членка на изпращане уведомят поръчителя в срок от девет месеца, считано от срока за представяне на стоките пред получаващото митническо учреждение, че режимът не е приключен.

1а. Когато режимът не е приключен, митническите власти, опре- делени в съответствие с член 215 от Кодекса, трябва в срок от три години от датата на приемане на декларацията за транзит да уведомят гаранта, че той е задължен или може да бъде задължен да заплати сумите, за които отговаря във връзка с въпросната операция за транзит в Общността. В това уведомление трябва да посочват номера и датата на декларацията за транзит, отправното митническо бюро, името на главния длъжник и размера на въпросните суми.

2. Гарантът се освобождава от своите задължения, когато едното или другото от уведомленията, визирани в параграфи 1 и 1а, не е било направено в предвидените срокове. >M19

3. Когато е издадено дори само едно от тези известия, гарантът се счита за известен за възстановяваната сума или за осво- бождаване от митническия режим.


Член 450г Държавите-членки си подпомагат при определяне на компетентните органи по възстановяване на други такси. >M32 Тези органи информират отправното митническо учреждение и гаранционното митническо учреждение за всички случаи на възникване на митническо задължение във връзка с общностните транзитни декларации, приети от отправното митническо учреждение, както и за предприетите срещу длъжника действия по събиране на въпросните суми. Освен това те информират отправното митническо учреждение за събирането на мита и други такси, за да му дадат възможност да приключи транзитната операция.


ГЛАВА 9


Превоз по процедурата на


карнет ТИР или АТА


Раздел 1


Общи разпоредби


Член 451


>M22

1. Когато се превозват стоки от една точка в митническата територия на Общността до друга според процедурата за международен превоз на стоки под покритието на ТИР карнети (Конвенция ТИР) или под покритието на АТА карнети (Конвенция АТА >M26 /Истанбулска конвенция <), за целите на правилата относно използването на ТИР карнети и АТА карнети при такива превози се смята, че митническата територия на Общността образува единна територия.


2. За целите на използването на карнети АТА като транзитни документи, „транзит“ означава превозът на стоки от една митница, разположена в митническата територия на Общността, до друга митница, разположена на същата територия.


Член 452


Когато, по време на транзита от една точка в митническата територия на Общността до друга, стоките преминават през територията на трета страна, проверк