Критерии за разпределяне на делата на съставите

Обн. C ОВ. бр.235 от 6 Октомври 2007г.

На 19 септември 2007 г. в съответствие с член 4 от Приложение I към Статута на Съда на Европейските общности и член 12 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, Съдът на публичната служба реши да продължи да прилага до 30 септември 2008 г. изложените по-долу условия за разпределяне на делата на съставите:— Първи състав ще разглежда всички дела, с изключение на тези, отнасящи се предимно до въпросите за назначаване на работа, за атестиране/повишаване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение, които ще се разглеждат от 2 състав,— определен брой дела ще се разпределят автоматично на 3 състав, независимо от предмета на спора, с последователност определена в пленарно заседание,— изключение от горните правила за разпределяне е възможно при свързани дела, както и за да се осигури равномерно и разнообразно, в границите на разумното, разпределяне на работата в Съда на публичната служба.


2007-C235-51


Untitled Page