Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма "Капацитети" на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

Обн. C ОВ. бр.245 от 19 Октомври 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


С настоящото се известява за отправянето на покана за представяне на предложения в рамките на работната програма "Капацитети" на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)


Кандидатите се приканват да представят предложенията си относно инициативи за координиране на политиката "отдолу нагоре", предприети от няколко държави и региони. Срокът и бюджетът на поканата са посочени в текста на самата покана, която е публикувана на интернет страницата на CORDIS.


Специална програма "Капацитети":


Номер на поканата: FP7-COH-2007-2-2-OMC-NET


Настоящата покана за представяне на предложения е свързана с работната програма, приета с Решение C(2007) 2464 на Комисията от 14 юни 2007 г.


Информация за условията на поканата, работната програма, както и указания за кандидатите относно представянето на предложенията, са на разположение на интернет страницата на CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


C2007-245-0010


Untitled Page