Английско-български терминологичен речник


AAMS countries

AAMS countries - Страните от Съединените африкански щати и Мадагаскар


abandoned child

abandoned child - изоставено дете


abandoned land

abandoned land - изоставена земя


ABM Agreement

ABM Agreement - споразумение за балистичните ракети


abolition of customs duties

abolition of customs duties - премахване на мита


abolition of fiscal frontiers

abolition of fiscal frontiers - премахване на фискални граници


abolition of the transitional derogations

abolition of the transitional derogations - отмяна на преходните дерогации


abortion

abortion - аборт


Abruzzi

Abruzzi - Абруци


absenteeism

absenteeism - безпричинно систумно отсъствие (от работа, училище)


absolute majority

absolute majority - абсолютно мнозинство


absorbed by an undertaking

absorbed by an undertaking - вливане в предприятие


abstentionism

abstentionism - въздържане от гласуване (конкретен акт)


Abu Dhabi

Abu Dhabi - Абу Даби


abuse of power

abuse of power - злоупотреба с власт


academic freedom

academic freedom - свобода на образованието


accepted value

accepted value - приета стойност


access to a profession

access to a profession - достъп до професия


access to Community information

access to Community information - достъп до информация на Общността


access to education

access to education - достъп до образование


access to information

access to information - достъп до информация


access to the courts

access to the courts - достъп до съдилище


accession to an agreement

accession to an agreement - присъединяване към споразумение


accession to the European Union

accession to the European Union - присъединяване към Европейския съюз


accident in the home

accident in the home - битова злополука


accident prevention

accident prevention - предотвратяване на ПТП


accidents at work

accidents at work - трудови злополуки


account

account - сметка


accountant

accountant - счетоводител


accounting

accounting - счетоводство


accounting entry

accounting entry - счетоводно начисление


accounting procedure

accounting procedure - начин на водене на счетоводство


accounting system

accounting system - счетоводна система


accounts

accounts - счетоводна отчетност


acculturation

acculturation - акултурация, възприемане на чужда култура


acid

acid - киселина


acid rain

acid rain - киселинен дъжд


acoustics

acoustics - акустика


ACP countries

ACP countries - страни от АКТБ


ACP-EC Committee of Ambassadors

ACP-EC Committee of Ambassadors - Комитет на посланиците АКТБ - ЕО


ACP-EC Convention

ACP-EC Convention - Конвенция АКТБ - ЕО


ACP-EC Council of Ministers

ACP-EC Council of Ministers - Съвет на министрите към АКТБ - ЕО


ACP-EC institution

ACP-EC institution - институция по АКТБ - ЕО


ACP-EC Joint Assembly

ACP-EC Joint Assembly - Съвместна асамблея АКТБ - ЕО


ACP-EC Joint Committee

ACP-EC Joint Committee - Съвместен комитет АКТБ - ЕО


acquire right in taxation

acquire right in taxation - придобиване на данъчни права


acquisition

acquisition - придобиване


acquisition of goods

acquisition of goods - придобиване на стоки


acquisition of property

acquisition of property - придобиване на недвижимо имущество


action brought before an administrative court

action brought before an administrative court - жалба, предявена пред административен съд


action brought before the EC Court of Justice

action brought before the EC Court of Justice - жалба, предявена пред Съда на ЕО


action by staff

action by staff - жалба на персонала


action for annulment

action for annulment - жалба за анулиране


action for annulment of an EC decision

action for annulment of an EC decision - жалба за анулиране решение на ЕО


action for failure to act

action for failure to act - жалба за бездействие


action for failure to fulfil an obligation

action for failure to fulfil an obligation - жалба за неизпълнение на задължение


action programme

action programme - програма за дейности


action to establish liability on the part of an administration

action to establish liability on the part of an administration - жалба за поемане на административна отговорност


activating price

activating price - тръжна цена


activity ancillary to the intra-Community transport of goods

activity ancillary to the intra-Community transport of goods - дейности, съпътстващи транспорта на стоки в Общността


activity in the public interest

activity in the public interest - дейности от обществен интерес


ad hoc committee

ad hoc committee - ad hoc комитет


adaptation of financial perspectives

adaptation of financial perspectives - адаптиране на финансови перспективи


ADC

ADC - Азиатски център за развитие


added value

added value - добавена стойност


additional benefit

additional benefit - допълнителни добавки


additional duty

additional duty - допълнително мито


additional expenditure

additional expenditure - допълнителен разход


additional resources

additional resources - допълнителни ресурси


adhesive

adhesive - хранителна добавка


adjournment

adjournment - отлагане


adjustment of deduction

adjustment of deduction - корекция на приспадане


adjustment period

adjustment period - период на корекция


adjustment period for deductions

adjustment period for deductions - период на корекция за приспадане


adjustment return

adjustment return - корекция на декларация


adjuvant

adjuvant - добавка


administration of the Institutions

administration of the Institutions - администрация на институцията


administrative autonomy

administrative autonomy - административна независимост


administrative competition

administrative competition - административен конкурс


administrative contract

administrative contract - административен договор


administrative control

administrative control - административен контрол


administrative cooperation

administrative cooperation - административно сътрудничество


administrative co-operation

administrative co-operation - административно сътрудничество


administrative court

administrative court - административен съд


administrative enquiry

administrative enquiry - административно разследване


administrative expenditure

administrative expenditure - административен разход


administrative formalities

administrative formalities - административни формалности


administrative law

administrative law - административно право


administrative measure

administrative measure - административна мярка


administrative notification

administrative notification - административно нотифициране


administrative offence

administrative offence - административно нарушение


administrative order

administrative order - административно нареждане


administrative penalty

administrative penalty - административно наказание


administrative personnel

administrative personnel - административен персонал


administrative powers

administrative powers - административни правомощия


administrative procedure

administrative procedure - административна процедура


administrative proceeding

administrative proceeding - административно производство


administrative provision

administrative provision - административна разпоредба


administrative reform

administrative reform - административна реформа


administrative responsibility

administrative responsibility - административна отговорност


administrative science

administrative science - административна наука


administrative structures

administrative structures - административна организация


administrative supervision

administrative supervision - административен надзор


administrative transparency

administrative transparency - административна прозрачност


administrative unit

administrative unit - административна единица


admissibility

admissibility - допустимост, приемливост


admission of aliens

admission of aliens - приемане на чужденци


admission to examination

admission to examination - допускане до изпит


ADN agreement

ADN agreement - Европейско споразумение за транспорт на опасни стоки по шосе във вътрешността на страната (ADN)


adopted child

adopted child - осиновено дете


adoption of a child

adoption of a child - осиновяване


adoption of a law by vote

adoption of a law by vote - приемане на закон чрез гласуване


adoption of the budget

adoption of the budget - приемане на бюджет


ADR agreement

ADR agreement - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)


Adriatic Sea

Adriatic Sea - Адриатическо море


adult

adult - възрастен


adult education

adult education - образование за възрастни


advance

advance - аванс


advance payment

advance payment - авансово плащане


advance voting

advance voting - предварително гласуване


advanced materials

advanced materials - материали дадени в аванс


advanced technology industry

advanced technology industry - високо технологична промишленост


advertising

advertising - реклама


advertising budget

advertising budget - бюджет за реклама


advertising malpractice

advertising malpractice - незаконни рекламни практики /недобросъвестна реклама


advisory power

advisory power - консултативна власт


Aegean Sea

Aegean Sea - Егейско море


aerated drink

aerated drink - газирана напитка


aerodynamics

aerodynamics - аеродинамика


aeronautical industry

aeronautical industry - въздухоплавателна промишленост


aerosol

aerosol - аерозол


aerospace industry

aerospace industry - космическа промишленост


AETR agreement

AETR agreement - Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR)


affiliated retailing

affiliated retailing - сдружения на търговци на дребно


afforestation

afforestation - залесяване


Afghanistan

Afghanistan - Афтанистан


Afrasec

Afrasec - Афро-азиатска организация за икономическо сътрудничество


Africa

Africa - Африка


African Development Bank

African Development Bank - Африканска банка за развитие


African organisation

African organisation - африканска организация


African Union

African Union - Африкански съюз


Afro-Asian organisations

Afro-Asian organisations - афро-азиатска организация


after-sales service

after-sales service - гаранционно обслужване


age of majority

age of majority - пълнолетие


ageing of the population

ageing of the population - остаряване на населението


agency abroad

agency abroad - представителство, агенция в чужбина


agenda

agenda - дневен ред


aggravating circumstances

aggravating circumstances - утежняващи вината обстоятелства


agrarian law

agrarian law - аграрно право


agrarian reform

agrarian reform - селскостопанска реформа


agricultural adviser

agricultural adviser - съветник по селското стопанство


agricultural advisory services

agricultural advisory services - служба за консултации в земеделието


agricultural bank

agricultural bank - земеделска банка


agricultural building

agricultural building - селскостопанска сграда


agricultural by-product

agricultural by-product - земеделски страничен продукт


agricultural cooperative

agricultural cooperative - селскостопанска кооперация


agricultural disaster

agricultural disaster - бедствие в селското стопанство


agricultural economics

agricultural economics - икономика на селското стопанство


agricultural education

agricultural education - селскостопанско обучение


agricultural equipment

agricultural equipment - селскостопанско оборудване


agricultural expenditure

agricultural expenditure - селскостопански разходи


agricultural guidance

agricultural guidance - селскостопанско ориентиране


agricultural holding

agricultural holding - земеделско стопанство


agricultural implement

agricultural implement - земеделски инструмент


agricultural insurance

agricultural insurance - селскостопанска застраховка


agricultural labour force

agricultural labour force - селскостопанска работна ръка


agricultural land

agricultural land - селскостопанска земя


agricultural levy

agricultural levy - селскостопански налог


agricultural machinery

agricultural machinery - селскостопанска техника


agricultural market

agricultural market - селскостопански пазар


agricultural performance

agricultural performance - резултат от селскостопанска дейност


agricultural policy

agricultural policy - селскостопанска политика


agricultural product

agricultural product - селскостопански продукт


agricultural product nomenclature

agricultural product nomenclature - номенклатура на селскостопанските продукти


agricultural production

agricultural production - селскостопанско производство


agricultural production policy

agricultural production policy - политика на селскостопанско производство


agricultural productivity

agricultural productivity - селскостопанска производителност


agricultural quota

agricultural quota - селскостопанска квота


agricultural real estate

agricultural real estate - селскостопанска поземлена собственост


agricultural region

agricultural region - селскостопански регион


agricultural sector representative body

agricultural sector representative body - представителен орган за селското стопанство


agricultural situation

agricultural situation - състояние на селското стопанство


agricultural statistics

agricultural statistics - селскостопанска статистика


agricultural structure

agricultural structure - селскостопанска структура


agricultural surplus

agricultural surplus - селскостопански излишък


agricultural trade

agricultural trade - земеделска търговия


agricultural vehicle

agricultural vehicle - селскостопанско превозно средство


agricultural waste

agricultural waste - селскостопански отпадъци


agriculture-industry relationship

agriculture-industry relationship - съотношение селско стопанство - промишленост


agriculture-trade relationship

agriculture-trade relationship - съотношение селско стопанство - търговия


agri-foodstuffs

agri-foodstuffs - агро-продоволствен сектор


agri-monetary policy

agri-monetary policy - селскостопанска патична политика


agro-energy

agro-energy - добив на енергия от селското стопанство


agro-industrial cropping

agro-industrial cropping - отглеждане на промишлени култури


agro-industry

agro-industry - агроиндустрия


agronomic research

agronomic research - агрономско изследване


agronomy

agronomy - агрономия


aid for restructuring

aid for restructuring - помощ за преструктуриране


aid in kind

aid in kind - помощи в натура


aid per hectare

aid per hectare - помощ за хектар


aid policy

aid policy - политика на помощи


aid programme

aid programme - програма за помощи


aid recipient

aid recipient - бенефициент (получател) на помощ


aid system

aid system - режим на помощи


aid to agriculture

aid to agriculture - селскостопанска помощ


aid to disadvantaged groups

aid to disadvantaged groups - помощи за необлагодетелствани групи


aid to disaster victims

aid to disaster victims - помощ за пострадалите от природни бедствия


aid to industry

aid to industry - помощ за промишлеността


aid to refugees

aid to refugees - помощ за бежанци


aid to undertakings

aid to undertakings - помощи за предприятия


AIDS

AIDS - СПИН


air cabotage

air cabotage - въздушен каботаж


air force

air force - военно-въздушни сили


air freight rate

air freight rate - тарифи за въздушен превоз


air law

air law - въздухоплавателно право


air safety

air safety - безопасност на въздушното движение


air space

air space - въздушно пространство


air traffic

air traffic - въздушен трафик


air traffic control

air traffic control - контрол на въздушния трафик


air transport

air transport - въздушен транспорт


aircraft

aircraft - самолет


aircraft carrier

aircraft carrier - самолетоносач


aircraft fleet

aircraft fleet - въздушен флот


air-cushion vehicle

air-cushion vehicle - превозно средство на въздушна възглавница


airline

airline - въздушна линия


airport

airport - летище


Ajman

Ajman - Ажман


Al Fujayrah

Al Fujayrah - Фуджейра


Aland

Aland - остров Оланд


Albania

Albania - Албания


alcohol

alcohol - алкохол


alcoholic beverage

alcoholic beverage - алкохолна напитка


alcoholism

alcoholism - алкохолизъм


Alentejo

Alentejo - Алентежо


algae

algae - водорасло


Algarve

Algarve - Алграв


Algeria

Algeria - Алжир


allergy

allergy - алергия


allocation clause

allocation clause - клауза за иборен праг


allocation of land

allocation of land - разпределение на земи


allocation of resources

allocation of resources - разпределение на ресурси


allocation of seats

allocation of seats - разпределение на местата


allocation of work

allocation of work - разпределение на труда


allowances and expenses

allowances and expenses - обезщетения и разходи


alloy

alloy - сплав


Alpine Region

Alpine Region - алпийски регион


Alsace

Alsace - Алзас


alternate

alternate - алтернативен член


alternative agricultural production

alternative agricultural production - алтернативно селскостопанско производство


alternative medicine

alternative medicine - алтернативна медицина


alternative sentence

alternative sentence - заместителна присъда


alternative service

alternative service - алтернативна военна служба


alternative use of agricultural products

alternative use of agricultural products - алтернативно използване на селскостопански продукт


aluminium

aluminium - алуминий


Alytus

Alytus - Алитус


AMCO

AMCO - Обща организация на Африка и Мадагаскар


amending budget

amending budget - корекционен бюджет


amendment

amendment - изменение (на законов акт)


amendment of a law

amendment of a law - изменение на закон


America

America - Америка


American organisation

American organisation - американска организацияа


American Samoa

American Samoa - Американска Самоа


Amnesty International

Amnesty International - Амнести интерешънъл


amorphous materials

amorphous materials - аморфни материали


amortisation

amortisation -амортизация


amount of turnover

amount of turnover - сума на оборот


amount to be deducted

amount to be deducted - сума за приспадане


analysis of causes

analysis of causes - анализ на причините


analytical chemistry

analytical chemistry - аналитична химия


anarchism

anarchism - анархизъм


anatomy

anatomy - анатомия


ancient history

ancient history - древна история


ancillary

ancillary - спомагателен/а/о/и


ancillary service

ancillary service - съпътстваща услуга


ancillary transactions

ancillary transactions - съпътстващи сделки


ancillary transport activities

ancillary transport activities - съпътстващи транспортни дейности


Andalusia

Andalusia - Андалузия


Andean Group

Andean Group - групата на страните от Андите


Andean Group countries

Andean Group countries - страните от групата на страните от Андите


Andean Parliament

Andean Parliament - Парламент на държавите от Андите


Andorra

Andorra - Андора


Anglicanism

Anglicanism - англиканизъм


Angola

Angola - Ангола


Anguilla

Anguilla - Ангила


anhydride

anhydride - анхидрид


animal breeding

animal breeding - размножаване на животни


animal disease

animal disease - болест по животните


animal fats

animal fats - мазнини от животински произход


animal feedingstuffs

animal feedingstuffs - храни за животни


animal health

animal health - здраве на животните


animal leucosis

animal leucosis - левкоза по животните


animal life

animal life - фауна


animal nutrition

animal nutrition - хранене на животните


animal oil

animal oil - животинска мазнина


animal plague

animal plague - чума по животните


animal product

animal product - животински продукт


animal production

animal production - животновъдно производство


animal protein

animal protein - животинска белтъчина


animal resources

animal resources - животински ресурс


animal show

animal show - представление с животни


animal skin

animal skin - животинска кожа


animal tuberculosis

animal tuberculosis - туберкулоза по животните


animal welfare

animal welfare - благосъстояние на животните


announcement of candidacy

announcement of candidacy - обявяване на кандидатура


annual adjustment

annual adjustment - годишна корекция


annual basis

annual basis - годишна база


annual report

annual report - годишен доклад


annual turnover

annual turnover - годишен оборот


Antarctic Ocean

Antarctic Ocean - Антарктически океан


Antarctica

Antarctica - Антартика


anthem

anthem - химн


antibiotic

antibiotic - антибиотик


anti-crisis plan

anti-crisis plan - антикризисен план


anti-discriminatory measure

anti-discriminatory measure - антидискриминационни мерки


anti-dumping duty

anti-dumping duty - антидъмпингово мито


anti-dumping legislation

anti-dumping legislation - антидъмпингово законодателство


anti-dumping measure

anti-dumping measure - антидъмпингова мярка


anti-European movement

anti-European movement - движение срещу Европа


anti-globalisation movement

anti-globalisation movement - антиглобалистко движение


Antigua and Barbuda

Antigua and Barbuda - Антигуа и Барбуда


anti-missile defence

anti-missile defence - противоракетна отбрана


antimony

antimony - антимоний


anti-personnel weapon

anti-personnel weapon - оръжия за поразяване на жива сила


anti-pollution device

anti-pollution device - устройство против замърсяване


anti-racist movement

anti-racist movement - движение срещу расизма


anti-semitism

anti-semitism - антисемитизъм


anti-subsidy proceeding

anti-subsidy proceeding - антисубсидийно производство


anti-trust legislation

anti-trust legislation - антитръстово законодателство


Anzus

Anzus - военен съюз между Австралия, Нова Зеландия и САЩ


Anzus countries

Anzus countries - страните от военния съюз между Австралия, Нова Зеландия и САЩ


apartheid

apartheid - апартейд


APEC

APEC - Организация за азиатско - тихоокеанско икономическо сътрудничество


APEC countries

APEC countries - страните от Азиатско-тихоокеанската зона за икономическо сътрудничество


aperitif

aperitif - аперитив


apiculture

apiculture - пчеларство


APO

APO - Организация на азиатските производители


apparatus based on the use of rays

apparatus based on the use of rays - апарат, работещ чрез използване на излъчващ уред


appeal

appeal - обжалване


appeal by private individuals

appeal by private individuals - жалба от частни физически лица


appeal to an administrative authority

appeal to an administrative authority - административно обжалване


appeal to the EC Ombudsman

appeal to the EC Ombudsman - обжалване пред омбудсмана на ЕО


applicant

applicant - заявител


applicant authority

applicant authority - запитващ орган


application for refund

application for refund - заявление за възстановяване


application of legislation

application of legislation - приложение на законодателството


applied research

applied research - приложно изследване


applied sciences

applied sciences - приложна наука


appointment of staff

appointment of staff - назначаване на персонал


apprentice

apprentice - (обучаващ се работник) чирак


apprenticeship

apprenticeship - професионално обучение


approval

approval - признаване, потвърждение, одобрение


approval of tariffs

approval of tariffs - потвърждаване на цените


approximate estimate

approximate estimate - приблизителна предварителна оценка


approximation of laws

approximation of laws - сближаване на законодателството


approximation of laws

approximation of laws - сближаване на законите


approximation of policies

approximation of policies - сближаване на политиките


APPU

APPU - Азиатско - Тихоокеански парламентарен съюз


Apulia

Apulia - Апулия


aquaculture

aquaculture - аквакултура


aquatic environment

aquatic environment - водна среда


aquatic plant

aquatic plant - водно растение


Aquitaine

Aquitaine - Аквитания


Arab Common Market

Arab Common Market - Общ арабски пазар


Arab Common Market countries

Arab Common Market countries - страните от Общия арабски пазар


Arab League

Arab League - Арабска лига


Arab League countries

Arab League countries - страните от Арабската лига


Arab organisation

Arab organisation - арабска организация


Arab-African cooperation

Arab-African cooperation - арабско-африканско сътрудничество


arable land

arable land - обработваема земя


Aragon

Aragon - Арагон


arbitrage

arbitrage - финансов арбитраж


arbitration

arbitration - арбитраж


arbitration clause

arbitration clause - арбитражна клауза


arboriculture

arboriculture - овощарство


archaeology

archaeology - археология


archipelago

archipelago - архипелаг


architectural heritage

architectural heritage - архитектурно наследство


architecture

architecture - архитектура


archives

archives - архиви


Arctic

Arctic - Арктика


Arctic Ocean

Arctic Ocean - Арктически океан


area management

area management - секторно управление


area of holding

area of holding - експлоатационен периметър


Argentina

Argentina - Аржентина


Arhus

Arhus - Орхус


arid zone

arid zone - безводна зона


armed forces

armed forces - войска, армия


Armenia

Armenia - Армения


Armenian question

Armenian question - арменският въпрос


arms control

arms control - контрол на въоръженията


arms industry

arms industry - оръжейна промишленост


arms limitation

arms limitation - ограничаване на въоръженията


arms policy

arms policy - политика на въоръжаване


arms supply

arms supply - снабдяване с оръжия


arms trade

arms trade - търговия с оръжия


aromatic plant

aromatic plant - ароматно растение


arrangement of working time

arrangement of working time - организация на работното време


arrest

arrest - задържане под стража, арестуване


arrival of the transport

arrival of the transport - пристигане на транспортираното


art education

art education - художествено образование


art trade

art trade - търговия с произведения на изкуството


artificial food colouring

artificial food colouring - изкуствен хранителен оцветител


artificial insemination

artificial insemination - изкуствено осеменяване


artificial intelligence

artificial intelligence - изкуствен интелект


artificial reproductive techniques

artificial reproductive techniques - изкуствено размножаване


artificial transfer of profits

artificial transfer of profits - фиктивно прехвърляне на печалби


artistic creation

artistic creation - художествено творчество


artistic profession

artistic profession - артистична професия


artist's resale right

artist's resale right - права на автора на оригинала на произведение на изкуството


arts

arts - изкуства


Aruba

Aruba - Аруба


Arusha Convention

Arusha Convention - Конвенция от Аруша


asbestos

asbestos - азбест


Asean

Asean - Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН)


Asean countries

Asean countries - Страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия


Asia

Asia - Азия


Asian organisation

Asian organisation - азиатска организация


Aspac

Aspac - Азиатско-Тихоокеански съвет


assembly line production

assembly line production - конвейерно производство


assembly line work

assembly line work - работа на монтажен конвейер


assessment

assessment - оценка


assessment

assessment - оценяване/проверка


assessment of prices

assessment of prices - оценка на цените


assessment of tax

assessment of tax - данъчна оценка


asset

asset - актив(и)


assignment

assignment - прехвърляне на права


assistance in training

assistance in training - помощ за обучение


assisting spouse

assisting spouse - подпомагащ/а съпруг/а


associated action for damages

associated action for damages - граждански иск за щети


associated country

associated country - асоциирани страни


association

association - сдружение


association agreement

association agreement - споразумение за асоцииране


Association of Caribbean States

Association of Caribbean States - Асоциация на карибските държави


association of local authorities

association of local authorities - асоциация на местни власти


association of persons

association of persons - сдружение от лица


association of persons recognized as having the capacity to perform legal acts

association of persons recognized as having the capacity to perform legal acts - сдружение от лица, признато като притежаващо способност да извършва правни действия


associative movement

associative movement - асоциативно движение


astronautics

astronautics - астронавтика


astronomy

astronomy - астрономия


atheism

atheism - атеизъм


Atlantic Arc

Atlantic Arc - Атлантическата арка


Atlantic Ocean

Atlantic Ocean - Атлантически океан


atlas

atlas - атлас


atmosphere

atmosphere - атмосфера


atmospheric conditions

atmospheric conditions - атмосферни условия


atmospheric pollutant

atmospheric pollutant - атмосферен замърсител


atmospheric pollution

atmospheric pollution - атмосферно замърсяване


atom

atom - атом


ATP Agreement

ATP Agreement - Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози


Attica

Attica - Атика


auction sale

auction sale - продажба на търг


audio cassette

audio cassette - аудиокасета


audiovisual communications policy

audiovisual communications policy - политика на аудиовизуалните комуникации


audiovisual co-production

audiovisual co-production - аудиовизуална копродукция


audiovisual document

audiovisual document - аудио-визуален документ


audiovisual equipment

audiovisual equipment - аудио-визуален материал


audiovisual industry

audiovisual industry - аудио-визуална индустрия


audiovisual piracy

audiovisual piracy - аудиовизуално пиратство


audiovisual production

audiovisual production - аудиовизуално производство


audiovisual programme

audiovisual programme - аудиовизуална програма


audit

audit - одит


auditing

auditing - финансов одит


austerity policy

austerity policy - политика на ограничения


Australia

Australia - Австралия


Austria

Austria - Австрия


authorised catch

authorised catch - разрешен улов


authorised deduction

authorised deduction - разрешено приспадане


authoritarian regime

authoritarian regime - авторитарен режим


automatic exchange

automatic exchange - автоматичен обмен


automatic exchange of information

automatic exchange of information - автоматичен обмен на информация


automatic game

automatic game - автоматични игри


automatic vending machine

automatic vending machine - автомат за продажба


automation

automation - автоматизация


autonomist party

autonomist party - автономистка, сепаратистка партия


autonomous community

autonomous community - независима общност


autonomous movement

autonomous movement - движение на автономисти


Autonomous Province of Bolzano

Autonomous Province of Bolzano - независима провинция Болцано


Autonomous Province of Trento

Autonomous Province of Trento - независима провинция Тренте


autonomous territories of Palestine

autonomous territories of Palestine - палестински автономни територии


autonomy

autonomy - автономия, самостоятелност


Auvergne

Auvergne - Оверн


auxiliary worker

auxiliary worker - помощен работник


available energy

available energy - енергийна наличност


available energy resources

available energy resources - налични енергийни ресурси


average equalization rate

average equalization rate - средно изравняване


average price

average price - средна цена


aviation fuel

aviation fuel - самолетно гориво


award of contract

award of contract - възлагане на договор чрез тръжна процедура


axle tax

axle tax - такса за осово натоварване


axle weight

axle weight - тежест на ос


Azerbaijan

Azerbaijan - Азарбейджан


Azores

Azores - Азорски острови


baby food

baby food - бебешка храна


backlog of court cases

backlog of court cases - съдебно постановление


backwardness at school

backwardness at school - изоставане в училище


bad weather

bad weather - лошо време


Baden-Wurttemberg

Baden-Wurttemberg - Баден-Вюртемберг


Bahamas

Bahamas - Бахамски острови


Bahrain

Bahrain - Бахрейн


bailiff

bailiff - съдебен изпълнител


bakery

bakery - хлебарница


balance of payments

balance of payments - баланс на плащанията


balance sheet

balance sheet - баланс


balance-of-payments deficit

balance-of-payments deficit - дефицит на баланс


balance-sheet analysis

balance-sheet analysis - анализ на баланса


Balearic Islands

Balearic Islands - Балеарски острови


Bali

Bali - Бали


Balkans

Balkans - Балкани


ballistic missile

ballistic missile - балистична ракета


ballot paper

ballot paper - изборна бюлетина


Baltic Sea

Baltic Sea - Балтийско море


Baltic States

Baltic States - Балтийски страни


Bangladesh

Bangladesh - Бангладеш


bank

bank - банка


bank charges

bank charges - банкови разходи


bank deposit

bank deposit - банков депозит


banking

banking - банкова дейност


banking policy

banking policy - банкова политика


banking profession

banking profession - заетост в банковото дело


banking secrecy

banking secrecy - банкова тайна


banking supervision

banking supervision - банков надзор


banking system

banking system - банкова система


bankruptcy

bankruptcy - неплатежоспособност


Banska Bystrica region

Banska Bystrica region - регион Банска Бистрица


bar

bar - адвокатура


Barbados

Barbados - Барбадос


barge

barge - шлеп


barge carrier ship

barge carrier ship - лихтеровоз


barley

barley - ечемик


barring of penalties by limitation

barring of penalties by limitation - отлагане на изпълнението на наказание


barrister

barrister - адвокат


barter

barter - бартер, натурална размяна


basic education

basic education - основно образование


basic needs

basic needs - основни нужди


basic price

basic price - основна цена


basic research

basic research - фундаментално изследване


Basilicata

Basilicata - Базиликата


basis of assessment

basis of assessment - данъчна основа


basis of tax assessment

basis of tax assessment - данъчна основа


basket of currencies

basket of currencies - валутна кошница


Basque Country

Basque Country - Баската провинция


bathing water

bathing water - води за къпане


bauxite

bauxite - боксит


Bavaria

Bavaria - Бавария


be fully taxed

be fully taxed - изцяло облагаеми


bearer of securities

bearer of securities - приносител на ценни кижа


bearer or subscriber of securities

bearer or subscriber of securities - приносител или записал ценни книжа


bearing

bearing - лагер


beef

beef - говеждо месо


beef animal

beef animal - вол, говедо


beer

beer - бира


beet sugar

beet sugar - захар от цвекло


behavioural sciences

behavioural sciences - наука за поведението


Belarus

Belarus - Беларус


Belgian communities

Belgian communities - белгийски общности


Belgium

Belgium - Белгия


Belize

Belize - Белийз


benchmarking

benchmarking - сравнителен анализ по показатели


beneficiary organisation on a non-profitmaking basis

beneficiary organisation on a non-profitmaking basis - организации бенефициенти, които не формират печалба


benefits and pensions

benefits and pensions - обезщетения и пенсии


benefits in kind

benefits in kind - обезщетения в натура


Benelux

Benelux - Бенелюкс


Benelux countries

Benelux countries - страните от Бенелюкс


Benin

Benin - Бенин


Berlin

Berlin - Берлин


Bermuda

Bermuda - Бермудски острови


beryllium

beryllium - берилий


betting

betting - залог


BEUC

BEUC - Европейско бюро на потребителските съюзи (BEUC)


beverage

beverage - напитка


beverage industry

beverage industry - винарска промишленост


Bhutan

Bhutan - Бутан


bibliography

bibliography - библиография


bicameral system

bicameral system - двукамарна система


bilateral agreement

bilateral agreement - двустранно споразумение


bilateral aid

bilateral aid - двустранна помощ


bilateral relations

bilateral relations - двустранни отношения


bilingualism

bilingualism - билингвизъм, двуезичие


bill of lading

bill of lading - товарителница


biochemistry

biochemistry - биохимия


bioclimatology

bioclimatology - биоклиматология


bioconversion

bioconversion - биоконверсия


biodegradability

biodegradability - биологична разградимост


biodiversity

biodiversity - биологично разнообразие


bioenergy

bioenergy - биоенергетика


bio-ethics

bio-ethics - биоетика


biogas

biogas - биогаз


biography

biography - биография


bio-industry

bio-industry - биоиндустрия


biological standard

biological standard - биологичен стандарт


biological weapon

biological weapon - биологическо оръжие


biology

biology - биология


biomass

biomass - биомаса


biomaterials

biomaterials - биологични материали


biometrics

biometrics - биометрия


bioprocess

bioprocess - биопроцес


biosphere

biosphere - биосфера


biotechnology

biotechnology - биотехнология


biotope

biotope - биотип


bipolarisation

bipolarisation - биполяризация


bird

bird - птица


birth control

birth control - контрол над раждаемостта


birth policy

birth policy - политика на раждаемост


births

births - раждаемост


BIS

BIS - Банка за международни разплащания


biscuit factory

biscuit factory - фабрика за бисквити


bismuth

bismuth - бисмут


bituminous materials

bituminous materials - битумен материал


Black Sea

Black Sea - Черно море


blank ballot paper

blank ballot paper - гласуване с празна бюлетина


Blekinge county

Blekinge county - провинция Блекинге


BLEU

BLEU - Белгийско - Люксембургски икономически съюз


blood disease

blood disease - заболяване на кръвта


blood transfusion

blood transfusion - кръвопреливане


blue-collar worker

blue-collar worker - работник


blue-veined cheese

blue-veined cheese - синьо сирене


board of directors

board of directors - управителен съвет


boarding school

boarding school - училищен пансион


body governed by public law

body governed by public law - публичноправен субект


boiler

boiler - бойлер


Bolivia

Bolivia - Боливия


bolt and screw industry

bolt and screw industry - производство на болтове и гайки


bomber

bomber - бомбардировач


Bonaire

Bonaire - Бонер


bond

bond - финансово задължение


bonded wood

bonded wood - пресована дървесина, талашит


boned meat

boned meat - обезкостено месо


bonus payment

bonus payment - премия (върху заплатата)


book trade

book trade - издателска индустрия


bookshop

bookshop - книжарница


border control

border control - граничен контрол


border war

border war - гранична война


boreal forest

boreal forest - бореални гори


Borneo

Borneo - Борнео


Bornholm

Bornholm - Борнхолм


borrowing

borrowing - заемане


Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina - Босна и Херцеговина


botany

botany - ботаника


Botswana

Botswana - Ботсуана


bottled wine

bottled wine - вино в бутилки


bottling

bottling - бутилиране


bracket price

bracket price - ценова разлика


bracket rate

bracket rate - ценова скала


brain drain

brain drain - изтичане на мозъци


branch

branch - филиал


branch of activity

branch of activity - дружествена дейност


brand name

brand name - търговска марка


Brandenburg

Brandenburg - Брандебург


Bratislava region

Bratislava region - регион Братислава


Brazil

Brazil - Бразилия


breach of domicile

breach of domicile - неприкосновеност на дома


breach of trust

breach of trust - злоупотреба с доверие


breach of VAT legislation

breach of VAT legislation - нарушаване на законодателството в областта на ДДС


bread

bread - хляб


bread-making

bread-making - хлебопроизводство


breadwinner

breadwinner - лице, което осигурява прехраната на семейство


breeder reactor

breeder reactor - реактор размножител


breeding animal

breeding animal - разплодно животно


Bremen

Bremen - Бремен


Bretton Woods Agreement

Bretton Woods Agreement - Споразумениeто от Бретон Уудс


brick

brick - тухла


British West Indies

British West Indies - Британски Антили


Brittany

Brittany - Бретан


broadcast videography

broadcast videography - видеография по мрежа


broadcasting

broadcasting - телевизионно и радио- предаване


broker

broker - брокер, търговски посредник


bromine

bromine - бром


browser

browser - браузър


brucellosis

brucellosis - бруцелоза


Brunei

Brunei - Бруней


Brussels region

Brussels region - регион Брюксел


BSE

BSE - спонгиформни енцефалопатии по говедата


buckwheat

buckwheat - елда


Buddhism

Buddhism - будизъм


Buddhist

Buddhist - будист


Buddhist law

Buddhist law - будистко право


budget

budget - бюджет


budget appropriation

budget appropriation - бюджетен кредит


budget authorisation

budget authorisation - бюджетно разрешение


budget deficit

budget deficit - бюджетен дефицит


budget estimate

budget estimate - бюджетно планиране


budget financing

budget financing - финансиране на бюджета


budget loss

budget loss - бюджетна загуба


budget policy

budget policy - бюджетна политика


budget volume

budget volume - обем на бюджета


budgetary amendment

budgetary amendment - изменение на бюджета


budgetary assessment

budgetary assessment - бюджетна оценка


budgetary classification

budgetary classification - бюджетна номенклатура


budgetary control

budgetary control - бюджетен контрол


budgetary cooperation

budgetary cooperation - бюджетно сътрудничество


budgetary discharge

budgetary discharge - приемане на отчет за изпълнението на бюджет


budgetary equilibrium

budgetary equilibrium - бюджетно равновесие


budgetary expenditure

budgetary expenditure - бюджетен разход


budgetary power

budgetary power - бюджетни правомощия


budgetary procedure

budgetary procedure - бюджетна процедура


budgetary resources

budgetary resources - бюджетни ресурси


budgetary specification

budgetary specification - бюджетна специализация


budgetary stabiliser

budgetary stabiliser - бюджетен стабилизатор


buffalo meat

buffalo meat - биволско месо


buffer stock

buffer stock - буферен складов запас


building

building - сграда


building industry

building industry - строителна промишленост


building insulation

building insulation - изолация на сгради


building materials

building materials - строителен материал


building permit

building permit - разрешение за строителство


building plot

building plot - строителен терен


building regulations

building regulations - правна уредба на строителството


building safety

building safety - безопасност на строителството


building services

building services - строителни услуги


building slab

building slab - строителен панел


building speculation

building speculation - спекулиране с недвижими имоти


building subsidy

building subsidy - субсидия за строителство


building technique

building technique - строителна техника


built-up area

built-up area - застроено селище


bulb vegetable

bulb vegetable - луковичен зеленчук


Bulgaria

Bulgaria - България


bulk product

bulk product - продукт в насипно състояние


bull

bull - бик


bureau of parliament

bureau of parliament - бюро на парламент


Bureau of the EP

Bureau of the EP - служба на Европейския парламент


Burgenland

Burgenland - Бургенланд


Burgundy

Burgundy - Бургундия


Burkina Faso

Burkina Faso - Буркина Фасо


Burundi

Burundi - Бурунди


bus

bus - автобус


bus station

bus station - автогара


business activity

business activity - бизнес дейности


business administration

business administration - бизнес администрация


business and non-business use

business and non-business use - използване за стопански и нестопански цели


business data processing

business data processing - обработка на бизнес данни


business expenditure

business expenditure - стопански разходи


business lease

business lease - търговски лизинг


business location

business location - установяване на дейност


business management

business management - стопанско управление


business morals

business morals - икономическа етика


business name

business name - стопанско наименование, фирма


business policy

business policy - стопанска политика


business start-up

business start-up - създаване на предприятие


business tax

business tax - професионален данък


business transaction

business transaction - стопанска сделка


butane

butane - бутан


butter

butter - масло


butter oil

butter oil - маслено масло


buying group

buying group - икономическа групировка


by or on behalf of the vendor or the purchaser

by or on behalf of the vendor or the purchaser - от или за сметка на продавача или на купувача


by way of derogation

by way of derogation - чрез дерогация от


by-catch

by-catch - прилов


by-election

by-election - частични избори


by-product

by-product - страничен продукт


CABEI

CABEI - Централна американска банка за икономическа интеграция


cabinet reshuffle

cabinet reshuffle - правителствени промени


cable distribution

cable distribution - кабелна телевизия


cable transport

cable transport - пренос по кабел


CACM

CACM - Централноамерикански общ пазар (CACM)


CACM countries

CACM countries - страни от Централноамерикански общ пазар (CACM)


cadmium

cadmium - кадмий


CAEEU

CAEEU - Централно африкански икономически и монетарен съюз


CAEEU countries

CAEEU countries - страни от Централно африканския икономически и монетарен съюз


Calabria

Calabria - Калабрия


calcium

calcium - калций


calculate on the basis of the preceding year's transactions

calculate on the basis of the preceding year's transactions - изчислявам на базата на сделките от предходната година


calculate the tax

calculate the tax - изчисляване на данък


calculation of the amount of tax due

calculation of the amount of tax due - изчисляване сумата на дължимия данък


calculation of the deductible proportion

calculation of the deductible proportion - изчисляване на подлежащата на приспадане част


calendar quarter

calendar quarter - календарно тримесечие


calendar year

calendar year - календарна година


calf

calf - теле


Cambodia

Cambodia - Камбоджа


Cameroon

Cameroon - Камерун


Campania

Campania - Кампания


camping

camping - къмпинг


camping vehicle

camping vehicle - кемпер, каравана


Canada

Canada - Канада


Canary Islands

Canary Islands - Канарски острови


cancer

cancer - рак


candidate

candidate - кандидат


cane sugar

cane sugar - захар от захарна тръстика


cannery

cannery - консервна фабрика


canon law

canon law - канонично право


Cantabria

Cantabria - Кантабрия


CAO

CAO - Източно Африканска общност


capacity to contract

capacity to contract - правоспособност за сключване на договори


capacity to exercise rights

capacity to exercise rights - правоспособност да упражни права


capacity to have rights and obligations

capacity to have rights and obligations - законност за упражняване на права и носене на отговорност


Cape Verde

Cape Verde - Кабо Верде (о-ви Зелени нос)


capital assets

capital assets - дълготрайни активи


capital city

capital city - столица


capital depreciation

capital depreciation - обезценяване на капитал


capital gains tax

capital gains tax - данък върху принадената стойност


capital goods

capital goods - капиталови стоки


capital goods

capital goods - капиталови стоки


capital increase

capital increase - увеличаване на капитала


capital market

capital market - капиталов пазар


capital movement

capital movement - движение на капитали


capital movement

capital movement - движение на капитали


capital transfer

capital transfer - прехвърляне на капитали


capital transfer tax

capital transfer tax - данък върху прехвърляне на капитали


carbon

carbon - въглерод


carcase

carcase - кланничен труп


carcinogenic substance

carcinogenic substance - канцерогенно вещество


cardiovascular disease

cardiovascular disease -сърдечносъдово заболяване


care allowance

care allowance - добавки за грижа (социална политика)


care for the elderly

care for the elderly - грижи за старите хора


care of mothers and infants

care of mothers and infants - защита на майките и децата


care of the disabled

care of the disabled - грижи за хора с физически увреждания


cargo vessel

cargo vessel - товарен кораб


Caribank

Caribank - Карибска банка за развитие


Caribbean Islands

Caribbean Islands - Карибски острови


Caricom

Caricom - Общност на страните от Карибския басейн


Caricom countries

Caricom countries - страни от Общността на страните от Карибския басейн


Carinthia

Carinthia - Каринтия


Caroline Islands

Caroline Islands - Каролински острови


carpet

carpet - килим


carriage for hire or reward

carriage for hire or reward - превоз под наем или срещу възнаграждение


carriage of goods

carriage of goods - транспорт на стоки


carriage of passengers

carriage of passengers - транспорт (превоз) на пътници


carriage of passengers for reward

carriage of passengers for reward - платен превоз на пътници


carrier

carrier - превозвач


carry out an economic activity

carry out an economic activity - извършва икономическа дейност


carry the excess forward

carry the excess forward - прехвърляне на разликата


carrying capacity

carrying capacity - допустимо натоварване


carrying out of sentence

carrying out of sentence - изпълнение на присъда


carry-over of appropriations

carry-over of appropriations - разсрочване на кредит


cartel

cartel - картел


cartography

cartography - картография


case study

case study - проучване на казуси


case-law

case-law - юриспруденция/съдебна практика


cash benefits

cash benefits - парични обезщетения


cash flow

cash flow - паричен поток


Caspian Sea

Caspian Sea - Каспийско море


cassava

cassava - маниока


Castile-La Mancha

Castile-La Mancha - Кастилия - Ла Манча


Castile-Leon

Castile-Leon - Кастилия - Леон


cast-iron

cast-iron - чугун


castor bean

castor bean - рицин


casual employment

casual employment - временна работа


catalogue

catalogue - каталог


cataloguing

cataloguing - каталогизиране


Catalonia

Catalonia - Каталония


catch area

catch area - зона на улов


catch by species

catch by species - улов по видове


catch of fish

catch of fish - улов на риба


catch quota

catch quota - риболовна квота


catering

catering - кетъринг


catering industry

catering industry - ресторантьорство


catering profession

catering profession - заетост в ресторантьорството


Catholicism

Catholicism - католицизъм


cattle

cattle - говедо


Caucasus countries

Caucasus countries - страните от Кавказ


Cayman Islands

Cayman Islands - Кайманови острови


CCD

CCD - Съвет за митническо сътрудничество


CCNR

CCNR - Централна комисия за корабоплаване по Рейн


CCT duties

CCT duties - мита по ОМТ


CDE

CDE - Конференция по мерките за укрепване на доверието и сигурността и по разоръжаването в Европа (CDE)


CEAE

CEAE - Икономическа общност на източноафриканските държави


CEAO

CEAO - Митнически съюз на западноафриканските държави


CEAO countries

CEAO countries - страни от Митническия съюз на западноафриканските държави


cease to apply /shall cease to apply /

cease to apply /shall cease to apply / - престава да бъде приложим


cease to have effect

cease to have effect - престава да действа


cease-fire

cease-fire - примирие


Cedefop

Cedefop - Европейски център за развитие на професионалното обучение


CEEC

CEEC - страни от Централна и Източна Европа


CEEP

CEEP - Европейски център на предприятията с държавно участие


CEFTA

CEFTA - Споразумение за свободна търговия в централна Европа (ЦЕФТА)


cellulose

cellulose - целулоза


cement

cement - цимент


cemetery

cemetery - гробище


CEN

CEN - Европейски комитет по стандартизации


Cenelec

Cenelec - Европейски комитет по стандартизация в електротехниката


censorship

censorship - цензура


census

census - изброяване


Central Africa

Central Africa - Централна Африка


Central African Republic

Central African Republic - Централноафриканска република


Central America

Central America - Централна Америка


Central American Parliament

Central American Parliament - Централноамерикански парламент


Central Asia

Central Asia - Централна Азия


central bank

central bank - централна банка


Central Bohemia

Central Bohemia - Централна Бохемия


Central Estonia

Central Estonia - Централна Естония


central government

central government - централна администрация


Central Greece

Central Greece - Централна Гърция


Central Hungary

Central Hungary - Централна Унгария


central liaison office

central liaison office - централно звено за връзка


Central Macedonia

Central Macedonia - Централна Македония


Central Portugal

Central Portugal - Централна Португалия


central rate

central rate - централен курс на валута


Central Slovenia

Central Slovenia - Централна Словения


Central Transdanubia

Central Transdanubia - Централна Трансданубия


centralisation of information

centralisation of information - централизиране на информацията


Centre

Centre - център


CEPT

CEPT - Европейската конференция по пощи и далекосъобщения


ceramics

ceramics - керамика


cereal flakes

cereal flakes - зърнена закуска


cereal flour

cereal flour - брашно от зърнени култури


cereal product

cereal product - зърнен продукт


cereal substitute

cereal substitute - заместител на житни храни


cereal-growing

cereal-growing - отглеждане на зърнени култури


cereals

cereals - зърнени култури


cereals of bread-making quality

cereals of bread-making quality - житни култури за хлебопроизводство


CERN

CERN - Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по р. Рейн


certificate of origin

certificate of origin - сертификат за произход


cervidae

cervidae - сем. "Елени", плътнороги


cessation of farming

cessation of farming - прекратяване на селскостопанска дейност


cessation of trading

cessation of trading - прекратяване на търговска дейност


Ceuta

Ceuta - Сеута


Ceuta and Melilla

Ceuta and Melilla - Сеута и Мелила


CFSP

CFSP - Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)


Chad

Chad - Чад


chain store

chain store - верига магазини


chamber of commerce and industry

chamber of commerce and industry - търговско-промишлена камара


champagne

champagne - шампанско


Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne - Шампан - Ардени


change of job

change of job - смяна на работа


change of political system

change of political system - смяна на политическия режим


Channel Islands

Channel Islands - Англо-нормандски острови


chaptalisation

chaptalisation - подслаждане на вино


charcoal

charcoal - дървени въглища


charge

charge - обвинение


charge having equivalent effect

charge having equivalent effect - облагане с равностоен ефект


chargeability of tax

chargeability of tax - изискуемост на данъка


chargeable event

chargeable event - данъчно събитие


charges for use of infrastructure

charges for use of infrastructure - тарифи за ползване на инфраструктура


charging of tax on imports

charging of tax on imports - данък върху вноса


charter on human rights

charter on human rights - харта за правата на човека


chartering

chartering - чартиране


cheese

cheese - сирене


cheese factory

cheese factory - мандра, фабрика за сирене


chemical accident

chemical accident - химическа авария


chemical alcohol

chemical alcohol - химически алкохол


chemical compound

chemical compound - химическо съединения


chemical element

chemical element - химичен елемент


chemical fertiliser

chemical fertiliser - изкуствен тор


chemical industry

chemical industry - химическа промишленост


chemical pollution

chemical pollution - химическо замърсяване


chemical process

chemical process - химически процес


chemical product

chemical product - химичен продукт


chemical salt

chemical salt - химична сол


chemical waste

chemical waste - химически отпадъци


chemical weapon

chemical weapon - химическо оръжие


chemistry

chemistry - химия


cheque

cheque - чек


child

child - дете


child care

child care - грижа за децата


child labour

child labour - детски труд


child of migrant

child of migrant - дете на мигрант


child pornography

child pornography - детска порнография


child protection

child protection - закрила на децата


children's library

children's library - детска библиотека


children's rights

children's rights - права на детето


Chile

Chile - Чили


China

China - Китай


chlorine

chlorine - хлор


choice of technology

choice of technology - избор на технология


Christian

Christian - християнин


Christian Democratic Party

Christian Democratic Party - христиандемократическа партия


Christianity

Christianity - християнство


chromium

chromium - хром


chronic illness

chronic illness - хронична болест


church

church - църква


church-State relations

church-State relations - отношения между църквата и държавата


CID

CID - Център за развитие на индустрията


cider

cider - ябълково вино


cif price

cif price - CIF цена


cindynics

cindynics - синдиника


cinema

cinema - кино


circular

circular - окръжно


CIS

CIS - ОНД


CIS countries

CIS countries - страните от ОНД


citizen-authority relations

citizen-authority relations - отношения управляващи - управлявани


citizen's duties

citizen's duties - граждански задължения


citizens' Europe

citizens' Europe - Европа на гражданите


citrus fruit

citrus fruit - цитрусов плод


CIV Convention

CIV Convention - Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (СIV)


civics

civics - гражданско възпитание


civil aviation

civil aviation - гражданско въздухоплаване


civil code

civil code - граждански кодекс


civil defence

civil defence - гражданска защита


civil disobedience

civil disobedience - гражданско неподчинение


civil engineering

civil engineering - гражданско строителство


civil law

civil law - гражданско право


civil liability

civil liability - гражданска отговорност


civil liability proceedings

civil liability proceedings - дело за гражданска отговорност


civil procedure

civil procedure - граждански процес


civil proceedings

civil proceedings - гражданско дело


civil register

civil register - регистър за гражданското състояние


civil rights

civil rights - граждански права


civil servant

civil servant - държавен служител


civil servants' union

civil servants' union - синдикат на държавните служители


civil service

civil service - държавна служба


civil status

civil status - гражданско състояние


civil union

civil union - регистрирано партньорство


civil war

civil war - гражданска война


civilian personnel

civilian personnel - цивилен персонал


civilian victim

civilian victim - цивилна жертва


civilisation

civilisation - цивилизация


civil-law association

civil-law association - гражданско дружество


claim

claim - иск, жалба


clandestine worker

clandestine worker - нелегален работник


class struggle

class struggle - класова борба


classification

classification - класификация


classified forest

classified forest - защитена гора


clean technology

clean technology - чиста технология


cleaning industry

cleaning industry - почистваща индустрия


clearing

clearing - клиринг


clearing agreement

clearing agreement - клирингово споразумение


clearing of land

clearing of land - почистване на плодородни земи


clearly and indelibly marked

clearly and indelibly marked - ясна и неизличима маркировка


clergy

clergy - духовенство


climate

climate - климат


climate change

climate change - изменения на климата


climatic zone

climatic zone - климатична зона


climatology

climatology - климатология


clock and watch industry

clock and watch industry - часовникарска промишленост


cloning

cloning - клониране


closer cooperation

closer cooperation - засилено сътрудничество


closing of accounts

closing of accounts - приключване на сметките


clothing

clothing - дреха, облекло


clothing industry

clothing industry - шивашка промишленост


clover

clover - детелина


CLRAE

CLRAE - Конгрес на локалните и регионалните власти в Европа


CMEA

CMEA - Съвет за икономическа взаимопомощ - СИВ


CMEA countries

CMEA countries - страните от СИВ


coal

coal - въглища


coal by-products industry

coal by-products industry - производство на въглищни продукти


coal industry

coal industry - въгледобивна промишленост


coal mining

coal mining - въгледобив


coal processing

coal processing - обработка на въглищата


coalmining policy

coalmining policy - политика в областта на въгледобива


coastal pollution

coastal pollution - крайбрежно замърсяване


coastal region

coastal region - крайбрежен регион


cobalt

cobalt - кобалт


cocoa

cocoa - какао


COCOM

COCOM - Координационен комтет за многостранен контрол над износа


code of conduct

code of conduct - кодекс на поведение


codecision procedure

codecision procedure - процедура за съвместно вземане на решение


co-determination

co-determination - съвместно определяне


codification of Community law

codification of Community law - кодификация на правото на Общността


coding

coding - кодиране


coffee

coffee - кафе


co-financing

co-financing - съвместно финансиране


cohabitation

cohabitation - небрачно съжителство


Cohesion Fund

Cohesion Fund - фонд за сближаване


co-insurance

co-insurance - застраховане при няколко застрахователя


coke

coke - кокс


cold store

cold store - хладилна инсталация


cold war

cold war - студена война


collecting of tax

collecting of tax - събиране на данък


collective activities

collective activities - колективни дейности


collective agreement

collective agreement - колективен трудов договор


collective bargaining

collective bargaining - колективно договаряне


collective dismissal

collective dismissal - масово уволнение


collective farm

collective farm - колективно стопанство


collective interest

collective interest - колективен интерес


collectivised economy

collectivised economy - колективна икономика


collectivism

collectivism - колективизъм


Colombia

Colombia - Колумбия


Colombo Plan

Colombo Plan - план "Коломбо"


colonialism

colonialism - колониализъм


combat aircraft

combat aircraft - боен самолет


combat helicopter

combat helicopter - боен вертолет


combat tax evasion

combat tax evasion - борба с избягването на плащането на данъци


combat tax fraud

combat tax fraud - борба с данъчните измами


combat vehicle

combat vehicle - бойна машина


Combined Nomenclature

Combined Nomenclature - Комбинирана номенклатура


combined transport

combined transport - комбиниран транспорт


combustion gases

combustion gases - горивен газ


comitology

comitology - комитология


commemoration

commemoration - честване


commentary on a law

commentary on a law - коментари по закона


commercial and non-commercial use

commercial and non-commercial use - търговско и нетърговско приложение


commercial arbitration

commercial arbitration - търговски арбитраж


commercial bank

commercial bank - търговска банка


commercial contract

commercial contract - търговски договор


commercial court

commercial court - търговски съд


commercial document

commercial document - търговски документ


commercial education

commercial education - търговско обучение


commercial farming

commercial farming - търговско земеделие


commercial intent

commercial intent - търговско намерение


commercial law

commercial law - търговско право


commercial media

commercial media - комерсиална медия


commercial secret

commercial secret - търговска тайна


commercial transaction

commercial transaction - търговска сделка


commercial value

commercial value - търговска стойност


commercial vehicle

commercial vehicle - търговско превозно средство


commission agent

commission agent - посредник на комисия


commission costs

commission costs - комисионна


Commission Delegation

Commission Delegation - делегация на Комисията


Commission on Human Rights

Commission on Human Rights - Комисия по правата на човека


commitment of expenditure

commitment of expenditure - поемане на финансово задължение


committee of inquiry

committee of inquiry - анкетна комисия


Committee of the Regions

Committee of the Regions - Комитет на регионите


committee report

committee report - доклад на комисия


commodities exchange

commodities exchange - стокова борса


commodities market

commodities market - пазар на основни стоки и продукти


commodity agreement

commodity agreement - стоково споразумение


commodity price

commodity price - цена на стоката


common agricultural policy

common agricultural policy - обща селскостопанска политика


common commercial policy

common commercial policy - обща търговска политика


common customs tariff

common customs tariff - обща митническа тарифа


common customs tariff

common customs tariff - обща митническа тарифа


common defence policy

common defence policy - обща политика на отбрана


common fisheries policy

common fisheries policy - обща политика по рибарство


common flat-rate scheme for farmers

common flat-rate scheme for farmers - общ режим на единна данъчна ставка за земеделските стопани


common fund

common fund - общ фонд


common land

common land - общинска собственост


common list of exemptions

common list of exemptions - общ списък на освободени доставки


common market

common market - общ пазар


common organisation of markets

common organisation of markets - обща организация на пазарите


common ports policy

common ports policy - обща пристанищна политика


common price policy

common price policy - обща ценова политика


common reduced rate

common reduced rate - намалена ставка


common rules

common rules - общи правила


common system of value added tax

common system of value added tax - обща система на данъка върху добавената стойност


common tariff policy

common tariff policy - обща тарифна политика


common transport policy

common transport policy - обща политика в областта на транспорта


common wheat

common wheat - обикновена пшеница


Commonwealth

Commonwealth - Британска общност


communication skills

communication skills - умения за общуване


communications industry

communications industry - комуникационна индустрия


communications policy

communications policy - комуникационна политика


communications profession

communications profession - заетост в комуникациите


communications systems

communications systems - комуникационна система


communications tariff

communications tariff - тарифи за комуникации


Communism

Communism - комунизъм


Communist Party

Communist Party - комунистичеста партия


Community acquis

Community acquis - достижение на правото на ЕС


Community act

Community act - акт на Общността


Community action

Community action - действие на Общността


Community activity

Community activity - дейност на Общността


Community agricultural market

Community agricultural market - селскостопански пазар на Общността


Community aid

Community aid - помощ на Общността


Community body

Community body - орган на Общността


Community body (established by the Treaties)

Community body (established by the Treaties) - орган на Общността (създаден с Договорите)


Community borrowing

Community borrowing - заем от Общността


Community budget

Community budget - общностен бюджет


Community certification

Community certification - сертификат на ЕО


Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers

Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Харта на Общността за основните социални права на работниците


Community competence

Community competence - компетенции на Общността


Community control

Community control - контрол на Общността


Community corpus juris

Community corpus juris - Юридически корпус на Общността


Community customs procedure

Community customs procedure - митнически режим на Общността


Community decision

Community decision - Решение на Общността


Community directive

Community directive - директива на Общността


Community employment policy

Community employment policy - политика по заетостта на Общността


Community environmental policy

Community environmental policy - политика на Общността в областта на екологията


Community expenditure

Community expenditure - европейски разход


Community export

Community export - износ на Общността


community facilities

community facilities - общностни съоръжения


Community financial instrument

Community financial instrument - финансов инструмент на ЕО


Community financing

Community financing - финансиране от Общността


Community financing arrangements

Community financing arrangements - система за финансиране на Общността


Community fisheries

Community fisheries - рибарство на Общността


Community import

Community import - внос в Общността


Community industrial policy

Community industrial policy - промишлена политика на Общността


Community initiative

Community initiative - инициатива на Общността


Community institution

Community institution - институции на Общността


Community internal transit operation

Community internal transit operation - вътрешна транзитна операция в Общността


Community investment

Community investment - ивнестиция на Общността


Community law

Community law - право на Общността


Community law - national law

Community law - national law - право на Общността - национално право


Community legal system

Community legal system - правна система на Общността


Community legislative programme

Community legislative programme - законодателна програма на Общността


Community level

Community level - ниво Общност


Community loan

Community loan - заем от Европейската общност


Community market

Community market - пазар на Общността


Community migration

Community migration - миграция в Общността


Community migration policy

Community migration policy - миграционна политика на Общността


Community national

Community national - гражданин на Общността


Community of Madrid

Community of Madrid - Мадрид


Community of Valencia

Community of Valencia - Валенсия


Community opinion

Community opinion - становище на Общността


Community Plant Variety Office

Community Plant Variety Office - Служба на ЕО за растителните сортове


Community policy

Community policy - политика на Общността


Community policy-national policy

Community policy-national policy - политика на Общността - национална политика


Community preference

Community preference - преференции на Общността


Community procedure for consultation

Community procedure for consultation - общностна процедура за консултация


Community production

Community production - производство на Общността


Community programme

Community programme - програма на Общността


Community provision

Community provision - разпоредба на Общността


community provisions on value added tax

community provisions on value added tax - общностни разпоредби за данъка върху добавената стойност


Community publication

Community publication - публикация на Общността


Community rate

Community rate - общностна данъчна ставка


Community recommendation

Community recommendation - препоръка на Общността


Community regional policy

Community regional policy - регионална политика на Общността


Community regulation

Community regulation - регламент на Общността


Community research policy

Community research policy - политика на Общността в областта на научните изследвания


Community resolution

Community resolution - резолюция на Общността


Community rule

Community rule - правило на Общността


Community sanction

Community sanction - санкция на Общността


Community social dialogue

Community social dialogue - социален диалог в Общността


Community sponsorship

Community sponsorship - спонсорство на Общността


Community statistics

Community statistics - статистика на ЕО


Community stock

Community stock - запас на Общността


Community support framework

Community support framework - рамка за подкрепа на Общността


Community tax

Community tax - данък на Общността


community tax rule

community tax rule - данъчни правила на Общността


Community transit

Community transit - общностен транзит


Community Troika

Community Troika - тройка на Общността


Community trunk route

Community trunk route - маршрут на магистрала на Общността


Community waters

Community waters - води на Общността


Community worker

Community worker - работник от ЕО


commuting

commuting - ежедневно пътуване от дома до местоработата и обратно


Comoros

Comoros - Коморски острови


company buyout

company buyout - изкупуване на предприятие


company growth

company growth - разрастване на предприятие


company in difficulties

company in difficulties - предприятие в затруднение


company law

company law - дружествено право


company management

company management - ръководство на предприятие


company member

company member - член на дружество


company modernisation

company modernisation - модернизиране на предприятие


company research

company research - проучвания в предприятието


company structure

company structure - структура на предприятието


company with share capital

company with share capital - капиталово дружество


comparative advertising

comparative advertising - сравнителна реклама


comparative analysis

comparative analysis - сравнителен анализ


comparative education

comparative education - сравнително образование


comparative law

comparative law - сравнително право


comparative study

comparative study - сравнителен анализ, проучване


compensatory financing

compensatory financing - компенсаторно финансиране


competence of the institution

competence of the institution - компетенция на институцията


competence of the Member States

competence of the Member States - компетенции на държавите-членки


competent

competent - компетентен


competent authority

competent authority - компетентни органи


competent authority

competent authority - компетентен орган


competition

competition - конкуренция


competition law

competition law - право на конкуренцията


competition policy

competition policy - политика на конкуренция


competitiveness

competitiveness - конкурентоспособност


complaint to the Commission

complaint to the Commission - оплакване към Комисията


complementarity agreement

complementarity agreement - допълнително споразумение


complementarity of trade

complementarity of trade - допълняемост на търговския обмен


compliance

compliance - изпълнение


compliance with law

compliance with law - изпълнение на този закон


comply (with)

comply (with) - да спази


composite materials

composite materials - съставен материал


composition

composition - състав


composition of a parliamentary committee

composition of a parliamentary committee - състав на парламентарна комисия


composition of parliament

composition of parliament - парламентарен състав


composition of the population

composition of the population - състав на населението


compulsory education

compulsory education - задължително образование


compulsory expenditure

compulsory expenditure - задължителен разход


compulsory insurance

compulsory insurance - задължителна застраховка


compulsory saving

compulsory saving - принудително спестяване


compulsory voting

compulsory voting - задължително гласуване


computer

computer - компютър


computer applications

computer applications - компютърни системи


computer assisted design

computer assisted design - компютърно проектиране


computer assisted manufacturing

computer assisted manufacturing - производство с помощта на компютър


computer assisted publishing

computer assisted publishing - публикация с помощта на компютър


computer centre

computer centre - компютърен център


computer crime

computer crime - компютърна престъпност


computer equipment

computer equipment - компютърно оборудване


computer network

computer network - компютърна мрежа


computer piracy

computer piracy - компютърно пиратство


computer system

computer system - компютърна система


computer systems

computer systems - компютърни системи, информатика


computer terminal

computer terminal - терминал за електронна обработка на данни


computer virus

computer virus - компютърен вирус


concentrated milk

concentrated milk - концентрирано мляко


concentrated product

concentrated product - концентриран продукт


concentration of powers

concentration of powers - съсредоточаване на властта


concentration of the population

concentration of the population - концентрация на населението


concerted economic action

concerted economic action - съгласувано икономическо действие


concessionaire

concessionaire - концесионер


conciliation procedure

conciliation procedure - помирителна процедура


conciliation procedure (part of codecision procedure)

conciliation procedure (part of codecision procedure) - помирителна процедура


concrete

concrete - бетон


condiment

condiment - подправка


conditional discharge

conditional discharge - условно освобождаване


conditions for granting reliefs

conditions for granting reliefs - условията за ползване на облекчения


conduct of meetings

conduct of meetings - провеждане на събрание


confectionery

confectionery - сладкарство


confectionery product

confectionery product - сладкарски продукт


confederal State

confederal State - конфедеративна държава


conference of presidents

conference of presidents - конференция на президентите


conference proceedings

conference proceedings - обсъждания на конференция


confidence motion

confidence motion - въпрос на доверие


confidentiality

confidentiality - поверителност


confiscation of property

confiscation of property - конфискуване на имущество


conflict of generations

conflict of generations - конфликт между поколения


conflict of jurisdiction

conflict of jurisdiction - конфликт на компетенции


conflict of powers

conflict of powers - конфликт на правомощия


conflict prevention

conflict prevention - предотвратяване на конфликти


congenital disease

congenital disease - наследствена болест


conglomerate

conglomerate - конгломерат


Congo

Congo - Конго


conifer

conifer - иглолистно дърво


Connacht

Connacht - Конахт


conscience clause

conscience clause - кауза по съвест


conscientious objection

conscientious objection - възражение по съвест


conservation of fish stocks

conservation of fish stocks - опазване на рибните запаси


conservation of resources

conservation of resources - съхраняване на ресурси


conservatism

conservatism - консерватизъм


Conservative Party

Conservative Party - консервативна партия


consideration (effected for consideration)

consideration (effected for consideration) - възмездно (извършена възмездно)


consignee

consignee - получател


consignment

consignment - пратка


consignment note

consignment note - товарителница


consignor

consignor - отправител


consolidated account

consolidated account - консолидиран отчет


consolidation of Community law

consolidation of Community law - консолидиране правото на Общността


consortium

consortium - консорциум


constitution

constitution - конституция


constitutional court

constitutional court - конституционен съд


constitutional law

constitutional law - конституционно право


constitutional monarchy

constitutional monarchy - парламентарна монархия


constitutional revision

constitutional revision - поправка в конституцията


construction costs

construction costs - цена на строителството


construction equipment

construction equipment - строителна механизация, техника


construction policy

construction policy - строителна политика


consulate

consulate - консулство


consultancy

consultancy - консултантска дейност


consultation of information

consultation of information - информационно допитване


consultation procedure

consultation procedure - консултативна процедура


consumable goods

consumable goods - потребими вещи


consumer

consumer - потребител


consumer behaviour

consumer behaviour - поведение на потребителя


consumer cooperative

consumer cooperative - потребителска кооперация


consumer credit

consumer credit - потребителски кредит


consumer demand

consumer demand - потребителско търсене


consumer durables

consumer durables - потребителски дълготрайни активи


consumer goods

consumer goods - стоки за потребление


consumer information

consumer information - информиране на потребителите


consumer motivation

consumer motivation - мотивиране на потребителя


consumer movement

consumer movement - движение на потребители


consumer policy

consumer policy - политика за потребителите


consumer price

consumer price - потребителска цена


consumer protection

consumer protection - защита на потребителя


consumer society

consumer society - потребителско общество


consumer survey

consumer survey - проучване на потреблението


consumption

consumption - потребление


consumption expenditure

consumption expenditure - потребителски разход


Contadora Group

Contadora Group - Групата от Контадора


contagious disease

contagious disease - инфекциозна болест


container

container - контейнер


contemporary history

contemporary history - съвременна история


contiguous zone

contiguous zone - прилежаща зоне


continental shelf

continental shelf - континентален шелф


contingencies

contingencies - рискове


continuing education

continuing education - образование през целия живот


continuing vocational training

continuing vocational training - непрекъснато професионално образование


continuous production

continuous production - непрекъснато производство


continuous working day

continuous working day - непрекъснат работен ден


contraception

contraception - контрацепция


contract

contract - договор


contract farming

contract farming - договорно земеделие


contract of carriage

contract of carriage - договор за транспорт


contract staff

contract staff - наемен персонал


contract terms

contract terms - договорна клауза


contract work

contract work - договор за изработка


contractual liability

contractual liability - договорна отговорност


contravene VAT legislation

contravene VAT legislation - нарушение на законодателството в областта на данък върху добавената стойност


contribution

contribution - вноска


contributions

contributions - вноски


contributory or non-contributory

contributory or non-contributory - контрибутивни и неконтрибутивни


control of communications

control of communications - контрол на комуникациите


control of constitutionality

control of constitutionality - контрол на конституционалността


control of restrictive practices

control of restrictive practices - контрол на забранените практики


control of State aid

control of State aid - контрол на държавните помощи


controlled economy

controlled economy - контролирана икономика


conventional weapon

conventional weapon - конвенциално оръжие


convergence criteria

convergence criteria - конвергенционни критерии


conversion rate

conversion rate - обменен курс


conversion to beef production

conversion to beef production - превръщане от млеконадойни в кланични животни


conversion to horticulture

conversion to horticulture - конверсия към градинарство


Cook Islands

Cook Islands - острови Кук


cooperation agreement

cooperation agreement - споразумение за сътрудничество


cooperation in home affairs

cooperation in home affairs - сътрудничество във вътрешните работи


cooperation in the field of education

cooperation in the field of education - сътрудничество в образованието


cooperation on agriculture

cooperation on agriculture - селскостопанско сътрудничество


cooperation policy

cooperation policy - политика на сътрудничество


cooperation procedure

cooperation procedure - процедура на сътрудничество


cooperative

cooperative - кооперативно дружество


cooperative bank

cooperative bank - кооперативна банка


coordination of aid

coordination of aid - съгласуване на помощите


coordination of EMU policies

coordination of EMU policies - съгласуване на политиките на ИПС


coordination of financing

coordination of financing - съгласуване на финансиранията


Copenhagen

Copenhagen - Копенхаген


copper

copper - мед (метал, хим. елемент - Cu)


coppiced woodland

coppiced woodland - млада гора


copyright

copyright - авторско право


Coreper

Coreper - Комитет на постоянните представители (COREPER)


cork

cork - корк


corporate finance

corporate finance - корпоративни финанси


corporate governance

corporate governance - корпоративно управление


corporate social responsibility

corporate social responsibility - корпоративна социална отговорност


corporation tax

corporation tax - корпоративен данък


corporatism

corporatism - корпоратизъм


correct assessment of tax on income

correct assessment of tax on income - правилно определяне на данъците върху доходите


correspondence

correspondence - кореспонденция, съответствие


corrosion

corrosion - корозия


corruption

corruption - корупция


Corsica

Corsica - Корсика


COSAC

COSAC - конференция на комисиите по европейски въпроси на парламентите на държавите-членки на ЕС


cosmetic product

cosmetic product - козметичен продукт


cosmetics industry

cosmetics industry - парфюмерийно-козметична промишленост


cosmology

cosmology - космология


COST

COST - европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания


cost analysis

cost analysis - анализ на разходите


cost of borrowing

cost of borrowing - кредитна стойност


cost of capital

cost of capital - капиталова стойност


cost of living

cost of living - издръжка на живота


cost of pollution

cost of pollution - цена на замърсяването


cost price

cost price - себестойност


cost price

cost price - себестойност


Costa Rica

Costa Rica - Коста Рика


cost-benefit analysis

cost-benefit analysis - анализ себестойност-печалба


cost-effectiveness analysis

cost-effectiveness analysis - анализ на ефективността на разходите


costing

costing - изчисляване на себестойността


costs

costs - разходи


Cote d'Ivoire

Cote d'Ivoire - Кот д'Ивоар


Cotonou Agreement

Cotonou Agreement - Споразумение от Котону


cotton

cotton - памук


Council for Cultural Cooperation

Council for Cultural Cooperation - Съвет за културно сътрудничество


Council of Europe

Council of Europe - Съвет на Европа


Council of Europe countries

Council of Europe countries - страните от Съвета на Европа


Council of Europe fund

Council of Europe fund - фонд на Съвета на Европа


Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions - Съвет на европейските общини и региони


Council of Ministers

Council of Ministers - Съвет на министрите


Council of the European Union

Council of the European Union - Съвет на Европейския съюз


countertrade

countertrade - насрещна търговия


countervailing charge

countervailing charge - компенсаторна такса


counting of the votes

counting of the votes - изброяване на гласовете


country road

country road - селски път


countryside conservation

countryside conservation - опазване на ландшафта


county

county - графство, административен район


coup d'etat

coup d'etat - държавен преврат


court having special jurisdiction

court having special jurisdiction - специализиран съд


court of arbitration

court of arbitration - арбитражен съд


court of civil jurisdiction

court of civil jurisdiction - граждански съд


courts and tribunals

courts and tribunals - съдилища и трибунали


cow

cow - крава


cows' milk cheese

cows' milk cheese - краве сирене


craft business

craft business - занаятчийство


craft production

craft production - занаятчийско производство


craftsman

craftsman - занаятчия


cream

cream - сметана, крем


creation of nuclear-free zones

creation of nuclear-free zones - създаване на зони свободни от ядрени оръжия


credit

credit - кредит


credit control

credit control - управление на кредит


credit guarantee

credit guarantee - гаранция по кредит


credit institution

credit institution - кредитно учреждение


credit insurance

credit insurance - застраховка по кредит


credit policy

credit policy - кредитна политика


credit purchase

credit purchase - кредитна покупка


credit sale

credit sale - продажба на кредит


credit transfer

credit transfer - банков превод


credit union

credit union - кредитна кооперация


CREST

CREST - Научно-технически изследователски комитет (CREST)


Crete

Crete - Крит


crew

crew - екипаж


crime

crime - престъпност


crime against humanity

crime against humanity - престъпление срещу човечеството


crime against individuals

crime against individuals - престъпление срещу личността


crime against property

crime against property - престъпление срещу имуществото


criminal court

criminal court - наказателен съд


criminal investigation department

criminal investigation department - отдел съдебна полиция


criminal law

criminal law - наказателно право


criminal liability

criminal liability - наказателна отговорност


criminal procedure

criminal procedure - наказателна процедура


criminal proceedings

criminal proceedings - наказателно дело


criminal record

criminal record - съдебно досие


criminal responsibility of minors

criminal responsibility of minors - наказателна отговорност на малолетните и непълнолетните


criminology

criminology - криминология


Croatia

Croatia - Хърватска


crop losses

crop losses - загуба на реколта


crop maintenance

crop maintenance - поддръжка на посевите


crop production

crop production - растително производство


crop rotation

crop rotation - редуване на посевите


crop yield

crop yield - селскостопански добив


cross voting

cross voting - провалено гласуване


cross-border cooperation

cross-border cooperation - презгранично сътрудничество


cross-channel connection

cross-channel connection - тунел под Ламанша


cross-frontier data flow

cross-frontier data flow - презграничен поток от данни


crude oil

crude oil - суров петрол


cruel and degrading treatment

cruel and degrading treatment - жестоко и унизително отношение


crustacean

crustacean - черупчесто животно


crustacean farming

crustacean farming - отглеждане на двучерупчести


cryptography

cryptography - криптография


Cuba

Cuba - Куба


cultivation system

cultivation system - култивационна система


cultivation techniques

cultivation techniques - техника за обработване


cultivation under plastic

cultivation under plastic - оранжерийно производство


cultural cooperation

cultural cooperation - културно сътрудничество


cultural difference

cultural difference - културно различие


cultural event

cultural event - културно събитие


cultural exception

cultural exception - културно изключение


cultural geography

cultural geography - културна география


cultural heritage

cultural heritage - културно наследство


cultural identity

cultural identity - културна идентичност


cultural movement

cultural movement - културно движение


cultural object

cultural object - културен обект


cultural organisation

cultural organisation - културна организация


cultural pluralism

cultural pluralism - културен плурализъм


cultural policy

cultural policy - културна политика


cultural prize

cultural prize - награда в областта на културата


cultural promotion

cultural promotion - културна промоция


cultural relations

cultural relations - културни отношения


culture

culture - култура


culture industry

culture industry - културна индустрия


cumulative impact of further taxation

cumulative impact of further taxation - кумулативно въздействие на понататъшно данъчно облагане


cumulative multistage tax system

cumulative multistage tax system - кумулативна многостадийна данъчна система


cumulative pension entitlement

cumulative pension entitlement - кумулативно право на пенсия


cumulative taxation

cumulative taxation - кумулативна данъчна система


Curacao

Curacao - Кюрасао


currency adjustment

currency adjustment - корекция на валута


currency area

currency area - валутна зона


currency convertibility

currency convertibility - валутна конвертируемост


custody

custody - задържане под стража


customary law

customary law - обичайно право


customers

customers - клиентела


customs

customs - митница


customs and traditions

customs and traditions - обичаи и традиции


customs cooperation

customs cooperation - митническо сътрудничество


customs debt

customs debt - митнически дълг


customs document

customs document - митнически документ


customs drawback

customs drawback - митническо възстановяване


customs duties

customs duties - митнически такси


customs formalities

customs formalities - митнически формалности


customs fraud

customs fraud - митническа измама


customs harmonisation

customs harmonisation - хармонизиране на митническото законодателство


customs inspection

customs inspection - митническа проверка, контрол


customs procedure suspending duties

customs procedure suspending duties - митническа процедура за отмяна на мита


customs profession

customs profession - заетост в митниците


customs regulations

customs regulations - митническа правна уредба


customs tariff

customs tariff - митническа тарифа


customs transit

customs transit - митнически транзит


customs union

customs union - митнически съюз


customs valuation

customs valuation - митническа стойност


customs value

customs value - митническа стойност


customs warehouse

customs warehouse - митнически склад


customs warehousing arrangement

customs warehousing arrangement - режим на антрепозитен слкад


cybernetics

cybernetics - кибернетика


cycle and motorcycle industry

cycle and motorcycle industry - производство на велосипеди и мотоциклети


cycle track

cycle track - колоездачна алея


cyclical fluctuation

cyclical fluctuation - циклични колебания


cyclical unemployment

cyclical unemployment - циклична безработица


cyclone

cyclone - циклон


Cyprus

Cyprus - Кипър


cytology

cytology - цитология


Czech Republic

Czech Republic - Чешка република


Czechoslovakia

Czechoslovakia - Чехословакия


DAC

DAC - Комитет за подпомагане на развитието (DAC)


dairy cow

dairy cow - дойна крава


dairy farm

dairy farm - стопанство за добив и обработка на мляко


dairy ice cream

dairy ice cream - сладолед


dairy industry

dairy industry - млекопреработвателна промишленост


dairy production

dairy production - млечно производство


Dalarna county

Dalarna county - провинция Даларна


damage

damage - щета


damages

damages - щети


dangerous substance

dangerous substance - опасно вещество


data collection

data collection - събиране на данни


data protection

data protection - защита на данните


data recording

data recording - записване на данни


data transmission

data transmission - предаване на данни


database

database - база данни


database management system

database management system - система за управление на база данни


dataprocessing

dataprocessing - обработка на данни


data-processing law

data-processing law - право в областта на обработката на информация


date of cessation of the validity

date of cessation of the validity - дата на прекратяване на валидността


deadline for payment

deadline for payment - срокове за плащане


dealer

dealer - прекупвач, дилър


death

death - смърт


death grant

death grant - обезщетение при смърт


death grants

death grants - помощи при смърт


death penalty

death penalty - смъртно наказание


debt

debt - дълг


debt reduction

debt reduction - облекчаване на дълг


decentralisation

decentralisation - децентрализация


deciduous tree

deciduous tree - широколистно дърво


decision

decision - решение


decision-making

decision-making - вземане на решение


decision-making body

decision-making body - орган, който взема решения


declaration of Community interest

declaration of Community interest - декларация за интерес на Общността


declining industrial region

declining industrial region - регион със западаща промишленост


decolonisation

decolonisation - деколонизация


decommissioning of power stations

decommissioning of power stations - прекатегоризиране на електроцентрала


decontamination

decontamination - пречистване


decorative item

decorative item - декоративни артикули (предмети, стоки)


decree

decree - постановление


deduct

deduct - приспадам


deduct input tax

deduct input tax - приспадане на данъка за получените доставки


deduct tax

deduct tax - приспадане на данъка


deductible

deductible - подлежащ на приспадане


deductible proportion

deductible proportion - подлежаща на приспадане част


deductible tax

deductible tax - данък, подлежащ на приспадане


deductible taxable inputs

deductible taxable inputs - подлежаща на приспадане получена доставка


deductible taxable outputs

deductible taxable outputs - подлежаща на приспадане извършена доставка


deduction

deduction - приспадане


deduction at source

deduction at source - приспадане при източника


deduction entitlement

deduction entitlement - право на приспадане


deduction of tax

deduction of tax - приспадане на данък


deduction of the tax applied at the preceding stage

deduction of the tax applied at the preceding stage - приспадане на данъка, приложен на предходния етап


deduction pro rata temporis

deduction pro rata temporis - приспадане pro rata temporis


deepening of the European Union

deepening of the European Union - бъдещо развитие на ЕС


deep-freezing

deep-freezing - дълбоко замразяване


deep-frozen product

deep-frozen product - дълбоко замразен продукт


deep-sea fishing

deep-sea fishing - риболов в открито море


defamation

defamation - клевета


defective product

defective product - дефектен продукт


defence budget

defence budget - бюджет за отбрана


defence expenditure

defence expenditure - разход за отбрана


defence policy

defence policy - политика на отбраната


defence statistics

defence statistics - статистика на отбраната


deferred payment

deferred payment - отложено плащане


deflation

deflation - дефлация


defoliation

defoliation - обезлистване (с дефолианти)


deforestation

deforestation - обезлесяване


degradation of the environment

degradation of the environment - разрушаване на околната среда


degree of pollution

degree of pollution - степен на замърсяване


dehydration

dehydration - обезводняване


delegated legislation

delegated legislation - делегирано законодателство


delegation of power

delegation of power - делегиране на пълномощия


delinquency

delinquency - престъпност


delivered price

delivered price - доставна цена


delivery

delivery - доставка


demerger

demerger - разделяне на предприятие


demilitarised zone

demilitarised zone - демилитаризирана зона


democracy

democracy - демокрация


democratic deficit

democratic deficit - демократичен дефицит


Democratic Party

Democratic Party - демократическа партия


Democratic Republic of Congo

Democratic Republic of Congo - Демократична република Конго


democratisation

democratisation - демократизация


democratisation of education

democratisation of education - демократизиране на образованието


demographic analysis

demographic analysis - демографски анализ


demography

demography - демография


demotion

demotion - понижаване в длъжност


denaturing

denaturing - денатурация


denial of the right of deduction

denial of the right of deduction - отказ от право на приспадане


Denmark

Denmark - Дания


denominational education

denominational education - религиозно образование


dental medicine

dental medicine - стоматология


dentist

dentist - зъболекар


department (France)

department (France) - департамент (Франция)


departure of the dispatch or transport of goods

departure of the dispatch or transport of goods - начален пункт на изпращане или транспорт на стоки


dependant

dependant - зависим


dependence of elderly persons

dependence of elderly persons - зависимост на възрастните хора


dependent territory

dependent territory - неавтономна територия


depoliticisation

depoliticisation - деполитизиране


depopulation

depopulation - обезлюдяване


deportation

deportation - депортиране


deportee

deportee - депортирано лице


deposit money

deposit money - депозитни парчни средства


deposit on a polluting product

deposit on a polluting product - депониране на замърсяващи продукти


deprivation of rights

deprivation of rights - лишаване от права


deprived urban area

deprived urban area - градска зона с лоши условия за живот


Deputy Speaker of Parliament

Deputy Speaker of Parliament - заместник председател на парламент


deregulation

deregulation - премахване регулирането


derogation

derogation - дерогация


derogation from Community law

derogation from Community law - дерогация от правото на Общността


descendant

descendant - родство по низходяща линия


desert

desert - пустиня


desertification

desertification - запустяване


desiccated product

desiccated product - обезводнен продукт


designated employment

designated employment - запазено работно място


designation of origin

designation of origin - означение за произход


designs and models

designs and models - дизайн и модел


destination

destination - местоназначение


destination of transport

destination of transport - транспортна дестинация


destruction of crops

destruction of crops - унищожаване на посеви


detention before trial

detention before trial - предварително задържане


determine the basis according to the returns method

determine the basis according to the returns method - определяне на основата според метода на деклариране


deterrent

deterrent - разубеждение


devaluation

devaluation - девалвация


developing countries

developing countries - развиващите се страни


development aid

development aid - помощ за развитие


development bank

development bank - банка за развитие


development plan

development plan - план за развитие


development policy

development policy - политика на развитие


development potential

development potential - потенциал за развитие


development region

development region - развиващ се регион


development worker

development worker - сътрудник


devolution

devolution - деконцентрация, разсредоточаване


diabetes

diabetes - диабет


diaspora

diaspora - диаспора


dictatorship

dictatorship - диктатура


dictionary

dictionary - речник


dictionary of abbreviations

dictionary of abbreviations - речник на съкращенията


diesel engine

diesel engine - дизелов двигател


diesel fuel

diesel fuel - дизелово гориво


dietary product

dietary product - диетичен продукт


diffusion of innovations

diffusion of innovations - разпространение на нововъведенията


digital divide

digital divide - цифрово устройство


digital technology

digital technology - цифрова технология


digitisation

digitisation - дигитализация


Dillon Round

Dillon Round - преговорите "Дилън"


diploma

diploma - диплома


diplomatic immunity

diplomatic immunity - дипломатически имунитет


diplomatic profession

diplomatic profession - дипломатическа професия


diplomatic protection

diplomatic protection - дипломатическа защита


diplomatic protocol

diplomatic protocol - дипломатически протокол


diplomatic relations

diplomatic relations - дипломатически отношения


diplomatic representation

diplomatic representation - дипломатическо представителство


direct applicability

direct applicability - пряка приложимост


direct cost

direct cost - преки разходи


direct investment

direct investment - пряка инвестиция


direct selling

direct selling - пряка продажба


direct tax

direct tax - пряк данък


direct taxation

direct taxation - пряко данъчно облагане


directive

directive - директива


directly-elected chamber

directly-elected chamber - пряко избираема камара


directory

directory - директория


disability

disability - увреждане


disability insurance

disability insurance - застраховка нетрудоспособност


disabled person

disabled person - човек с увреждане, инвалид


disaffection of young people

disaffection of young people - недоволство на младежта


disarmament

disarmament - разоръжаване


disaster area

disaster area - бедствена зона


disc drive

disc drive - дисково четящо устройство


discarded fish

discarded fish - върнат в морето улов


disciplinary proceedings

disciplinary proceedings - дисциплинарна процедура


disclosure of a secret

disclosure of a secret - разкриване на тайна


disclosure of information

disclosure of information - разкриване на информация


discount

discount - отстъпка


discount rate

discount rate - сконтов процент


discount sale

discount sale - продажба на намалени цени


discount store

discount store - магазин за стоки с намалени цени


discounting

discounting - сконтиране/дисконтиране


discretionary power

discretionary power - неограничени правомощия


discrimination based on disability

discrimination based on disability - дискриминация на основание физически и умствени увреждания


discrimination on the basis of nationality

discrimination on the basis of nationality - дискриминация на основата на националност


discrimination on the basis of sexual orientation

discrimination on the basis of sexual orientation - дискриминация на основание сексуална ориентация


discriminatory price

discriminatory price - дискриминационна цена


disease prevention

disease prevention - превенция на болестите


disease vector

disease vector - болестоносител


disinformation

disinformation - дезинформация


dismissal

dismissal - уволнение


dispatch

dispatch - изпращане


dispatch of goods

dispatch of goods - изпращане на стоки


dispatch or transport of goods

dispatch or transport of goods - изпращане или превозване на стоките


dispatch or transport of goods

dispatch or transport of goods - изпращане или превоз на стоки


display

display - дисплей


disposal of capital goods

disposal of capital goods - разпореждане с капиталови стоки


disposal of movable property

disposal of movable property - разпореждане с движима собственост


dispose as owner

dispose as owner - разпореждане като собственик


disproportionate loss

disproportionate loss - диспропорционални загуби


disproportionate loss of revenue

disproportionate loss of revenue - диспропорционални загуби от данъчни приходи


Dispute Settlement Body

Dispute Settlement Body - орган за решаване на спорове


dissemination of Community information

dissemination of Community information - разпространение на информация на Общността


dissemination of culture

dissemination of culture - разпространение на културата


dissemination of information

dissemination of information - разпространение на информацията


dissidence

dissidence - дисидентство


dissolution of parliament

dissolution of parliament - разпускане на парламент


distance learning

distance learning - дистанционно обучение


distance selling

distance selling - дистанционна търговия


distillation

distillation - дистилация


distortion of competition

distortion of competition - нарушаване на конкуренцията


distribution business

distribution business - стопанска дейност по разпространение


distribution by age

distribution by age - разпределение по възраст


distribution by sex

distribution by sex - разпределение по пол


distribution cost

distribution cost - цена на разпространение


distribution of aid

distribution of aid - разпределение на помощите


distribution of Community funding

distribution of Community funding - разпределение на финансирането на Общността


distribution of income

distribution of income - разпределение на дохода


distribution of production

distribution of production - разпределение на производството


distribution of schools

distribution of schools - разпределение на училищата


distribution of the tax burden

distribution of the tax burden - разпределение на данъчната тежест


distribution of votes

distribution of votes - разпределение на гласовете


distribution of wealth

distribution of wealth - разпределение на богатствата


distribution per employed person

distribution per employed person - разпределение на заето лице


distributive trades

distributive trades - дистрибуторска търговия


distributor

distributor - дистрибутор


divergence indicator

divergence indicator - показател на отклонението


diversification of exports

diversification of exports - разнообразие на износа


dividing up of land

dividing up of land - парцелиран терен


division into constituencies

division into constituencies - деление на избирателни райони


division of powers

division of powers - разпределение на правомощията


division of property

division of property - разделение на собствеността


divorce

divorce - развод


divorced person

divorced person - разведено лице


Djibouti

Djibouti - Джибути


DNA

DNA - ДНК


doctor

doctor - лекар


document

document - документ


document acquisition

document acquisition - документално придобиване


document for discussion at a sitting

document for discussion at a sitting - документ от заседание


document indexing

document indexing - индексиране на документи


document management

document management - управление на документи


document retrieval

document retrieval - документално проучване


document storage

document storage - съхраняване на документи


documentary credit

documentary credit - документален кредит


documentary reference recording

documentary reference recording - документално записване, документиране


documentary tool

documentary tool - документален инструмент


documentation

documentation - документация


documentation centre

documentation centre - документационен център


domestic animal

domestic animal - домашно животно


domestic consumption

domestic consumption - вътрешно национално потребление


domestic legislation

domestic legislation - национално законодателство


domestic market

domestic market - вътрешен пазар


domestic policy

domestic policy - вътрешна политика


domestic product

domestic product - национален продукт


domestic trade

domestic trade - вътрешна търговия


domestic transaction

domestic transaction - национални сделки


domestic violence

domestic violence - домашно насилие


domestic waste

domestic waste - битови отпадъци


domicile

domicile - местоживеене


dominant position

dominant position - господстващо положение


Dominica

Dominica - Доминика


Dominican Republic

Dominican Republic - Доминиканска република


donation

donation - дарение


donor country

donor country - страна дарител/донор


door-to-door selling

door-to-door selling - продажба по домовете


double taxation

double taxation - двойно облагане


double taxation

double taxation - двойно данъчно облагане


double-ballot voting system

double-ballot voting system - избирателна система с двоен балотаж


downloading

downloading - трансфер и записване на файлове


draft budget

draft budget - проектобюджет


draft EC budget

draft EC budget - проектобюджет на ЕО


drafting of Community law

drafting of Community law - изготвяне право на Общността


drainage

drainage - дренаж


draught animal

draught animal - товарно животно


drawing up of the budget

drawing up of the budget - изготвяне на бюджет


drawing up of the Community budget

drawing up of the Community budget - изготвяне на бюджета на ЕО


dredging

dredging - удълбаване, прочистване дъното на канал


Drenthe

Drenthe - Дрент


dried product

dried product - сушен продукт


drilling

drilling - сондаж


drilling equipment

drilling equipment - сондажна техника


drinking milk

drinking milk - мляко за пиене


drinking water

drinking water - питейна вода


drivers

drivers - шофьорски състав (персонал)


driving instruction

driving instruction - обучение за управление на автомобил


driving licence

driving licence - свидетелство за правоуправление на МПС


driving mechanism

driving mechanism - устройство за управление


driving period

driving period - продължителност на шофиране


dropout

dropout - преждевременно напускане на училище


drought

drought - суша, безводие


drug addiction

drug addiction - наркомания


drug surveillance

drug surveillance - надзор на лекарствата


drug traffic

drug traffic - трафик на наркотици


drugs classification

drugs classification - класификация на лекарствата


dry farming

dry farming - земеделие в безводни зони


dual nationality

dual nationality - двойно гражданство


dual-use good

dual-use good - стока с двойна употреба


dual-use technology

dual-use technology - технологии с възможна двойна употреба


Dubayy

Dubayy - Дубай


duly authorized body

duly authorized body - надлежно упълномощен орган


dumping

dumping - дъмпинг


dumping of waste

dumping of waste - изхвърляне на отпадъци


duplicating

duplicating - възпроизвеждане, репродукция, размножаване


durable goods

durable goods - трайни стоки


durum wheat

durum wheat - твърда пшеница


dust

dust - прах


duties of civil servants

duties of civil servants - задължения на държавния служител


duty

duty - задължение


duty-free sale

duty-free sale - безмитна търговия


dyestuff

dyestuff - оцветител


dyestuffs industry

dyestuffs industry - производство на оцветители


EADI

EADI - Европейска асоциация на институтите за проучване, развитие и обучение (EADI/ЕАИПРО)


EAEC

EAEC - Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ)


EAEC Decision

EAEC Decision - Решение на Евратом


EAEC Directive

EAEC Directive - директива на ЕВРАТОМ


EAEC Joint Undertaking

EAEC Joint Undertaking - съвместно предприятие Евратом


EAEC opinion

EAEC opinion - становище на Евратом


EAEC recommendation

EAEC recommendation - препоръка на Европейската общност за атомна енергия (Евратом)


EAEC Regulation

EAEC Regulation - регламент на Евратом


EAEC Supply Agency

EAEC Supply Agency - Агенция за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия


EAEC Treaty

EAEC Treaty - Договор за Евратом


EAES

EAES - Агенция по енергийна ефективност (АЕЕ)


EAGGF

EAGGF - Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА)


EAGGF Guarantee Section

EAGGF Guarantee Section - ФЕОГА - секция "Гарантиране"


EAGGF Guidance Section

EAGGF Guidance Section - ФЕОГА - секция "Ориентиране"


early childhood

early childhood - ранно детство


early election

early election - предварителни избори


early fruit and vegetables

early fruit and vegetables - ранни плодове и зеленчуци


early retirement

early retirement - предсрочно пенсиониране


earth sciences

earth sciences - наука за Земята


earthquake

earthquake - земетресение


earths and stones

earths and stones - земя и камъни


easement

easement - сервитути


East Africa

East Africa - Източна Африка


East Anglia

East Anglia - Източна Англия


East Middle Sweden

East Middle Sweden - Източна средна Швеция


East Midlands

East Midlands - Източен Мидландс


east of the Great Belt

east of the Great Belt - източно от Стуребелт


East Timor

East Timor - Източен Тимор


Eastern Bloc countries

Eastern Bloc countries - Страните от Източния блок


Eastern Europe

Eastern Europe - Източна Европа


Eastern Finland

Eastern Finland - Източна Финландия


Eastern Macedonia and Thrace

Eastern Macedonia and Thrace - Източна Македония и Тракия


Eastern Malaysia

Eastern Malaysia - Източна Малайзия


East-West policy

East-West policy - политика Изток - Запад


East-West relations

East-West relations - отношения Изток - Запад


East-West trade

East-West trade - търговия Изток - Запад


eating habits

eating habits - хранителни навици


EBRD

EBRD - Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)


EBU

EBU - Европейски съюз по радиоразпръскване (EBU)


EC Accession Treaty

EC Accession Treaty - договор за присъединяване съм ЕО


EC action to establish liability

EC action to establish liability - жалба на ЕО за поемане на отговорност


EC administrative expenditure

EC administrative expenditure - административни разходи на ЕО


EC advisory committee

EC advisory committee - консултативен комитет на ЕО


EC agreement

EC agreement - споразумение на ЕО


EC agriculture committee

EC agriculture committee - комитет на ЕО по земеделие


EC association agreement

EC association agreement - Европейско споразумение за асоцииране


EC Association Council

EC Association Council - Съвет за асоцииране на ЕО


EC budgetary discipline

EC budgetary discipline - бюджетна дисциплина на ЕО


EC budgetary reserve

EC budgetary reserve - бюджетен резерв на ЕО


EC case-law

EC case-law - юриспруденция/съдебна практика на Съда на ЕО


EC category A staff

EC category A staff - персонал на ЕО, категория А


EC category B staff

EC category B staff - персонал на ЕО, категория В


EC category C staff

EC category C staff - персонал на ЕО, категория C


EC category D staff

EC category D staff - персонал на ЕО, категория D


EC Commission

EC Commission - Европейска комисия


EC committee

EC committee - комитет на ЕО


EC competition

EC competition - конкурс на ЕО


EC conformity marking

EC conformity marking - знак за съответствие ЕО


EC cooperation agreement

EC cooperation agreement - споразумение за сътрудничество с ЕО


EC Court of Auditors

EC Court of Auditors - Сметна палата на ЕО


EC Court of First Instance

EC Court of First Instance - Първоинстанционен съд на ЕО


EC Court of Justice

EC Court of Justice - Съд на Европейските общности


EC customs territory

EC customs territory - митническа територия на ЕО


EC Decision

EC Decision - решение на ЕО


EC Directive

EC Directive - директива на ЕО


EC external competence

EC external competence - външна компетенция на ЕО


EC fund

EC fund - фонд на ЕС


EC general budget

EC general budget - общ бюджет на ЕО


EC infringement procedure

EC infringement procedure - процедура на ЕО при нарушение


EC Institutional balance

EC Institutional balance - равновесие между институциите на ЕО


EC Intergovernmental Conference

EC Intergovernmental Conference - междуправителствена конференция на ЕО


EC Intergovernmental Convention

EC Intergovernmental Convention - междуправителствена конвенция на ЕО


EC intergovernmental cooperation

EC intergovernmental cooperation - междуправителствено сътрудничество в ЕО


EC interim agreement

EC interim agreement - временно споразумение на ЕО


EC interinstitutional cooperation

EC interinstitutional cooperation - междуинституционално сътрудничество в ЕО


EC interinstitutional relations

EC interinstitutional relations - отношения между институциите в ЕО


EC joint body

EC joint body - смесен орган на ЕО


EC joint committee

EC joint committee - съвместен комитет на ЕО


EC language service

EC language service - езикова служба на ЕО


EC management committee

EC management committee - Управителен комитет на ЕО


EC Mediterranean region

EC Mediterranean region - Средиземноморски регион на ЕО


EC Monetary Committee

EC Monetary Committee - паричен комитет на ЕО


EC Ombudsman

EC Ombudsman - омбудсман на ЕО


EC operational expenditure

EC operational expenditure - оперативен разход на ЕО


EC opinion

EC opinion - становище на ЕО


EC proposal

EC proposal - предложение на ЕО


EC Protocol

EC Protocol - протокол на ЕО


EC recommendation

EC recommendation - препоръка на ЕО


EC Regulation

EC Regulation - регламент на ЕО


EC regulatory committee

EC regulatory committee - Регулаторен комитет на ЕО


EC research expenditure

EC research expenditure - разход за научноизследователска дейност


EC scientific committee

EC scientific committee - научен комитет на ЕО


EC servants

EC servants - служители на ЕО


EC situation

EC situation - състояние на ЕС


EC standing committee

EC standing committee - постоянен комитет на ЕО


EC technical committee

EC technical committee - технически комитет на ЕО


EC trade agreement

EC trade agreement - споразумение за търговия на ЕО


EC transitional period

EC transitional period - преходен период на ЕО


EC Treaty

EC Treaty - Договор за ЕО


ECAC

ECAC - Европейска конференция за гражданска авиация


ECCAS

ECCAS - Икономическа общност на централноафриканските държави


ecclesiastical council

ecclesiastical council - синод


ECHO

ECHO - Служба на ЕС за хуманитарна помощ


ECMT

ECMT - Европейската конференция на министрите на транспорта


Ecofin

Ecofin - Съвет по икономически и финансови въпроси


eco-label

eco-label - екологиочен етикет


ecological balance

ecological balance - екологично равновесие


ecologism

ecologism - движение на еколози


ecology

ecology - екология


ecology movement

ecology movement - екологично движение


Ecology Party

Ecology Party - екологична партия


econometrics

econometrics - иконометрия


economic accounts for agriculture

economic accounts for agriculture - икономически сметки за земеделие


economic activity

economic activity - стопанска дейност


economic activity

economic activity - стопанска дейност


economic aggregate

economic aggregate - икономически агрегат


economic agreement

economic agreement - икономическо споразумение


economic aid

economic aid - икономическа помощ


economic analysis

economic analysis - икономически анализ


Economic and Monetary Union

Economic and Monetary Union - Икономически и паричен съюз


economic and social cohesion

economic and social cohesion - икономическо и социално сближаване


economic concentration

economic concentration - икономическо съсредоточаване


economic conditions

economic conditions - икономически условия


economic consequence

economic consequence - икономическо последствие


economic contingency stock

economic contingency stock - конюнктурен запас


economic convergence

economic convergence - икономическа конвергенция


economic conversion

economic conversion - икономическа конверсия


economic cooperation

economic cooperation - икономическо сътрудничество


economic cycle

economic cycle - икономически цикъл


economic development

economic development - икономическо развитие


economic discrimination

economic discrimination - икономическа дискриминация


economic disparity

economic disparity - икономическо разнообразие


economic fluctuation

economic fluctuation - икономичеки колебания


economic forecasting

economic forecasting - икономическо прогнозиране


economic geography

economic geography - икономическа география


economic growth

economic growth - икономически растеж


economic independence

economic independence - икономическа независимост


economic indicator

economic indicator - икономически показател


economic infrastructure

economic infrastructure - икономическа инфраструктура


economic instrument for the environment

economic instrument for the environment - икономически инструмент за околната среда


economic integration

economic integration - икономическа интеграция


economic intelligence

economic intelligence - икономическо разузнаване


economic interdependence

economic interdependence - икономическа взаимозависимост


Economic Interest Grouping

Economic Interest Grouping - обединение по икономически интереси


economic liberalism

economic liberalism - икономически либерализъм


economic model

economic model - икономически модел


economic offence

economic offence - икономическо престъпление


economic planning

economic planning - икономическо планиране


economic policy

economic policy - икономическа политика


economic priority

economic priority - икономически приоритет


economic recession

economic recession - икономическа рецесия


economic reconstruction

economic reconstruction - икономическа реконструкция


economic recovery

economic recovery - икономическо оживление, възобновяване


economic reform

economic reform - икономическа реформа


economic region

economic region - икономически регион


economic relations

economic relations - икономически отношения


economic resources

economic resources - икономически ресурси


economic rights

economic rights - икономически права


economic sanctions

economic sanctions - икономическа санкция


economic sector

economic sector - икономически сектор


economic situation

economic situation - икономическо състояние


economic stabilisation

economic stabilisation - икономическа стабилизация


economic stagnation

economic stagnation - икономически застой


economic statistics

economic statistics - икономическа статистика


economic structure

economic structure - икономическа структура


economic support

economic support - икономическа подкрепа


economic survey

economic survey - икономическо проучване


economic system

economic system - икономически режим


economic take-off

economic take-off - икономически подем


economic transition

economic transition - икономически преход


economic union

economic union - икономически съюз


economic value

economic value - икономическа стойност


economics

economics - икономическа наука


economies of scale

economies of scale - икономия от мащаба


economy

economy - икономика


Ecosoc

Ecosoc - Икономически и социален съвет (ECOSOC)


ecosystem

ecosystem - екосистема


ECOWAS

ECOWAS - Икономическа общност на западноафриканските държави


ECSC

ECSC - Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС)


ECSC aid

ECSC aid - помощ от Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)


ECSC general Decision

ECSC general Decision - общо решение на Европейска общност за въглища и стомана


ECSC individual Decision

ECSC individual Decision - индивидуално решение на Европейската общност за въглища и стомана


ECSC levy

ECSC levy - налог на Европейската общност за въглища и стомана


ECSC loan

ECSC loan - заем от Европейската общност за въглища и стомана


ECSC operating budget

ECSC operating budget - оперативен бюджет на Европейската общност за въглища и стомана


ECSC opinion

ECSC opinion - становище на ЕОВС


ECSC recommendation

ECSC recommendation - препоръка на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)


ECSC Treaty

ECSC Treaty - Договор за Европейската общност за въглища и стомана


Ecu

Ecu - Екю


Ecuador

Ecuador - Еквадор


EDF

EDF - Европейски фонд за развитие (ЕФР)


EDM

EDM - електронно управление на данни


education

education - образование


education budget

education budget - бюджет за образование


education costs

education costs - разходи за образование


education grant

education grant - средства, отпуснати за обучение


education of foreigners

education of foreigners - образование на чужденци


education of young offenders

education of young offenders - образование на малолетни и непълнолетни правонарушители


education policy

education policy - политика на образование


education statistics

education statistics - статистика на образованието


educational administration

educational administration - администрация на образованието


educational exchange

educational exchange - образователен обмен


educational guidance

educational guidance - образователна ориентация


educational institution

educational institution - образователна институция


educational planning

educational planning - планиране на образованието


educational reform

educational reform - образователна реформа


educational system

educational system - образователна система


EEA Council

EEA Council - Съвет на ЕИП


EEA Joint Committee

EEA Joint Committee - Съвместен комитет на ЕИП


EEA Joint Consultative Committee

EEA Joint Consultative Committee - Съвместен консултативен комитет на ЕИП


EEA joint institution

EEA joint institution - обща институция на ЕИП


EEA joint parliamentary committee

EEA joint parliamentary committee - Съвместен парламентарен комитет на ЕИП


EEB

EEB - Европейска експортна банка (ЕРЕБ)


EEC Treaty

EEC Treaty - Договор за ЕИО


EECU

EECU - Европейски икономически и митнически съюз


effect an adjustment

effect an adjustment - правя корекция


effect supplies of goods

effect supplies of goods - извършвам доставка на стоки


effect supplies of services

effect supplies of services - извършвам доставка на услуги


effective use and consumption of the goods

effective use and consumption of the goods - ефективно използване и потребление на стоки


EFICS

EFICS - Европейска горска информационна и комуникационна система


EFTA

EFTA - Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)


EFTA countries

EFTA countries - страни от Европейската асоциация за свободна търговия


EFTA Court

EFTA Court - Съд на Европейска асоциация за свободна търговия


egg

egg - яйце


egg product

egg product - яйчен продукт


Egypt

Egypt - Египет


EIB

EIB - Европейска инвестиционна банка


EIB loan

EIB loan - заем от Европейската инвестиционна банка


El Salvador

El Salvador - Ел Салвадор


elderly person

elderly person - възрастно лице


ELEC

ELEC - Европейска лига за икономическо сътрудничество


election

election - избори


election campaign

election campaign - изборна кампания


election campaign publicity

election campaign publicity - изборна пропаганда


election expenses

election expenses - разходи за избори


election financing

election financing - финансиране на избори


election monitoring

election monitoring - мониторинг на избори


election programme

election programme - изборна програма


election result

election result - резултати от избори


elective office

elective office - изборен мандат


electoral alliance

electoral alliance - изборна коалиция


electoral deposit

electoral deposit - изборен депозит


electoral fraud

electoral fraud - изборна измама


electoral law

electoral law - избирателно право


electoral quota

electoral quota - изборна квота


electoral reform

electoral reform - изборна реформа


electoral register

electoral register - изборен списък


electoral system

electoral system - избирателна система


electorate

electorate - електорат, избиратели


electric cable

electric cable - електрически кабел


electric machinery

electric machinery - електрическа машина


electric vehicle

electric vehicle - електрическо превозно средство


electrical energy

electrical energy - електроенергия


electrical engineering

electrical engineering - eлектротехническа промишленост


electrical equipment

electrical equipment - електрическо оборудване


electrical industry

electrical industry - електрическа промишленост


electrical process

electrical process - електрически процес


electricity storage device

electricity storage device - електрически акумулатор


electricity supply

electricity supply - електроснабдяване


electrochemistry

electrochemistry - електрохимия


electro-magnetic equipment

electro-magnetic equipment - електромагнитно оборудване


electromagnetic interference

electromagnetic interference - електромагнитно смущение


electrometallurgy

electrometallurgy - електрометалургия


electronic banking

electronic banking - електронно банкиране


electronic commerce

electronic commerce - електронна търговия


electronic component

electronic component - електронен компонент


electronic device

electronic device - електроненно устройство


electronic document

electronic document - електронен документ


electronic equipment

electronic equipment - електронно оборудване


electronic funds transfer

electronic funds transfer - електронен паричен превод


electronic government

electronic government - електронно правителство


electronic invoice

electronic invoice - електронна фактура


electronic mail

electronic mail - електронна поща


electronic publishing

electronic publishing - електронно издание


electronic services

electronic services - електронни услуги


electronic signature

electronic signature - електронен подпис


electronic statement

electronic statement - електронна данъчна декларация


electronic tax return

electronic tax return - електронна данъчна декларация


electronic voting

electronic voting - електронно гласуване


electronic waste

electronic waste - отпадъци от електрониката


electronically supplied services

electronically supplied services - доставка на електронни услуги


electronics

electronics - електроника


electronics industry

electronics industry - електронна промишленост


electrotechnology

electrotechnology - електротехника


eligibility criteria

eligibility criteria - критерии за изборност


eligibility for refund

eligibility for refund - право на възстановяване


eligible region

eligible region - региони, които могат да бъдат избрани (за помощи и др.)


elimination of illiteracy

elimination of illiteracy - премахване на неграмотността


emancipation

emancipation - еманципация


embassy

embassy - посолство


embryo and foetus

embryo and foetus - зародиш и плод


EMCF

EMCF - Европейски фонд за валутно сътрудничество (ЕФВС)


emergency aid

emergency aid - спешна помощ


emergency medical treatment

emergency medical treatment - спешна медицина


emigration

emigration - емиграция


Emilia-Romagna

Emilia-Romagna - Емилия Романия


employed person

employed person - заето лице


employer

employer - работодател


employers' confederation

employers' confederation - конфедерация на работодателите


employers' organisation

employers' organisation - организация на работодателите


employment aid

employment aid - подпомагане на заетостта


Employment Committee

Employment Committee - Комитет по заетостта на ЕО


employment policy

employment policy - политика за заетостта


employment service

employment service - служба по заетостта


employment statistics

employment statistics - статистика на заетостта


employment structure

employment structure - структура на заетостта


EMS exchange-rate mechanism

EMS exchange-rate mechanism - валутен механизъм EMS


encyclopaedia

encyclopaedia - енциклопедия


endemic disease

endemic disease - ендемична болест


endocrine disease

endocrine disease - ендокринно заболяване


ENEA

ENEA - Европейска агенция за атомна енергия


energy audit

energy audit - енергиен баланс


energy consumption

energy consumption - потребление на енергия


energy conversion

energy conversion - преобразуване на енергията


energy crisis

energy crisis - енергийна криза


energy crop

energy crop - енергийни култури


energy demand

energy demand - енергийни нужди


energy distribution

energy distribution - разпределение на енергия


energy diversification

energy diversification - енергийно - снабдителна диверсификация


energy efficiency

energy efficiency - енергийна ефективност


energy grid

energy grid - енергийна мрежа


energy industry

energy industry - eнергийна промишленост


energy law

energy law - енергийно право


energy policy

energy policy - енергийна политика


energy production

energy production - енергийно производство


energy recovery

energy recovery - възстановяване на енергията (рекупериране)


energy research

energy research - енергийно проучване


energy resources

energy resources - енергийни ресурси


energy saving

energy saving - енергийна икономика


energy site

energy site - енергиен обект


energy storage

energy storage - складиране на енергия


energy supply

energy supply - енергозахранване


energy technology

energy technology - енергийна технология


energy transport

energy transport - пренос на енергия


energy use

energy use - използване на енергия


energy-generating product

energy-generating product - енергиен продукт


energy-intensive business

energy-intensive business - енергоемка стопанска дейност


enforced migration

enforced migration - принудителна миграция


enforcement

enforcement - влизане в сила


enforcement of ruling

enforcement of ruling - привеждане в изпълнение на съдебно решение


enforcement of the tax payable

enforcement of the tax payable - прилагане на дължимия данък


engine

engine - двигател


engineer

engineer - инженер


England

England - Англия


English Channel

English Channel - Ламанш


English-speaking Africa

English-speaking Africa - англоговоряща Африка


ENISA

ENISA - Европейска агенция за мрежова информационна сигурност


enjoyment of rights

enjoyment of rights - ползване на права


enlargement of an international organisation

enlargement of an international organisation - разширяване на международна организация


enlargement of the Union

enlargement of the Union - разширяване на Европейския съюз


enquiry

enquiry - разследване


entitled to benefit from exemption

entitled to benefit from exemption - който има право да се ползва от освобождаване


entitled to deduct input tax

entitled to deduct input tax - който има право на приспадане на данъка за получените доставки


entrepreneur

entrepreneur - предприемач


entrepreneurship

entrepreneurship - предприемачески дух


entry for home use

entry for home use - внасяне на стоки за вътрешна употреба


environmental cooperation

environmental cooperation - сътрудничество в областта на екологията


environmental economics

environmental economics - икономика на околната среда


environmental education

environmental education - екологично образование


environmental impact

environmental impact - въздействие върху околната среда


environmental law

environmental law - екологично право


environmental liability

environmental liability - отговорност за щети, нанесени на околната среда


environmental monitoring

environmental monitoring - мониторинг на околната среда


environmental offence

environmental offence - престъпление срещу околната среда


environmental policy

environmental policy - политика на опазване на околната среда


environmental protection

environmental protection - опазване на околната среда


environmental research

environmental research - изследване на околната среда


environmental standard

environmental standard - екологичен стандарт


environmental statistics

environmental statistics - статистика на околната среда


environmental tax

environmental tax - данък за околната среда


enzyme

enzyme - ензим


EP assent

EP assent - одобрение на ЕП


EP Committee

EP Committee - Комисия на Европейския парламент


EP delegation

EP delegation - делегация на ЕП


EP opinion

EP opinion - становище на Европейския парламент


EP resolution

EP resolution - резолюция на ЕП


epidemic

epidemic - епидемия


epidemiology

epidemiology - епидемиология


Epirus

Epirus - Епир


EPO

EPO - Европейска патентна служба (ЕПС)


EPSO

EPSO - ЕПСО, EPSO


equal pay

equal pay - еднакво заплащане


equal treatment

equal treatment - равно третиране


equality before the law

equality before the law - равенство пред закона


equality between men and women

equality between men and women - pавнопоставеност на мъжете и жените


equality of treatment

equality of treatment - равенство в третирането/равно третиране


Equatorial Guinea

Equatorial Guinea - Екваториална Гвинея


equatorial zone

equatorial zone - екваториална зона


equidae

equidae - еднокопитни животни от рода "Еквиде"


equipment cost

equipment cost - разходи за оборудване


equivalence of diplomas

equivalence of diplomas - равностойност на дипломи


ERDF

ERDF - Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)


ergonomics

ergonomics - ергономия


Eritrea

Eritrea - Eритрея


erosion

erosion - ерозия


ESA

ESA - Европейската космическа агенция (ЕКА)


ESC opinion

ESC opinion - становище на Икономическия и социален комитет


ESCB

ESCB - Европейска система на централните банки


ESF

ESF - Европейски социален фонд (ЕСФ)


espionage

espionage - шпионаж


ESRO

ESRO - Европейска организация за изследване на космоса


essential oil

essential oil - етерично масло


establish the amount of tax payable

establish the amount of tax payable - установяване на сумата на дължимия данък


established in the territory of the Community

established in the territory of the Community - установен на територията на Общността


established right

established right - придобито право


establishment

establishment - установяване


establishment of peace

establishment of peace - установяване на мир


estimate

estimate - оценка, оценявам


Estonia

Estonia - Естония


estuary

estuary - устие естуар


ethanol

ethanol - етанол


ethics

ethics - етика


Ethiopia

Ethiopia - Етиопия


ethnic cleansing

ethnic cleansing - етническо прочистване


ethnic conflict

ethnic conflict - етнически конфликт


ethnic discrimination

ethnic discrimination - етническа дискриминация


ethnic group

ethnic group - етническа група


ethnography

ethnography - етнография


ethnology

ethnology - етнология


ETSI

ETSI - Европейски институт по стандартизация в областта на телекомуникациите


ETUC

ETUC - Европейската конфедерация на профсъюзите


ETUI

ETUI - Европейски синдикален институт (ETUI)


EU Accession Treaty

EU Accession Treaty - Договор за присъединяване съм ЕС


EU body or agency

EU body or agency - орган или агенция на ЕО


EU Charter of Fundamental Rights

EU Charter of Fundamental Rights - Европейската харта за основните свободи


EU cooperation body

EU cooperation body - орган за сътрудничество на ЕС


EU Council committee

EU Council committee - комитет на Съвета на ЕС


EU Council Presidency

EU Council Presidency - председателство на ЕС


EU institution

EU institution - институция на ЕС


EU judicial cooperation

EU judicial cooperation - съдебно сътрудничество в ЕС


EU Member State

EU Member State - държавите-членки на ЕС


EU Official Journal

EU Official Journal - Официален вестник на ЕС


EU police cooperation

EU police cooperation - полицейско сътрудничество в ЕС


EU relations

EU relations - отношения на ЕС


eugenics

eugenics - евгеника


Euratom loan

Euratom loan - заем от Евратом


Eureka

Eureka - Еврика


EURES

EURES - Европейски служби по заетостта (EURES)


Euribor

Euribor - европейски междубанков лихвен процент (ЮРИБОР)


euro

euro - евро


euro area

euro area - еврозона


Euro-Arab cooperation

Euro-Arab cooperation - европейско-арабско сътрудничество


Eurobond

Eurobond - еврооблигация


Eurocommunism

Eurocommunism - еврокомунизъм


Eurocontrol

Eurocontrol - Евроконтрол


Eurocredit

Eurocredit - еврокредит


Eurocurrency

Eurocurrency - евровалута


Eurodollar

Eurodollar - евродолар


Eurogroup

Eurogroup - еврогрупа


Eurojust

Eurojust - Евроюст


Euromarket

Euromarket - европейски пазар


Euro-Mediterranean partnership

Euro-Mediterranean partnership - Евросредиземноморско партньорство


Euro-missile

Euro-missile - евроракета


Europe

Europe - Европа


European accounting system

European accounting system - европейска счетоводна система


European Agency for Reconstruction

European Agency for Reconstruction - Европейска агенция за възстановяване


European Agency for Safety and Health at Work

European Agency for Safety and Health at Work - Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд


European agricultural model

European agricultural model - европейски селскостопански модел


European arms policy

European arms policy - европейска политика по въоръжаване


European army corps

European army corps - Европейски армейски корпус


European arrest warrant

European arrest warrant - европейска заповед за задържане


European association

European association - европейска асоциация


European Association Agreement

European Association Agreement - европейско споразумение за присъединяване


European Association for Cooperation

European Association for Cooperation - Европейска асоциация за сътрудничество


European audiovisual area

European audiovisual area - европейско аудиовизуално пространство


European Aviation Safety Agency

European Aviation Safety Agency - Европейска агенция за авиационна безопасност


European Central Bank

European Central Bank - Европейска централна банка (ЕЦБ)


European Centre for Disease Prevention and Control

European Centre for Disease Prevention and Control - Европейски център за превенция и контрол на болестите


European charter

European charter - Европейска харта


European Chemicals Agency

European Chemicals Agency - Европейска агенция по химикалите


European citizenship

European citizenship - европейско гражданство


European civil service

European civil service - Европейска държавна администрация


European Commissioner

European Commissioner - Европейски комисар


European Communities

European Communities - Европейски общности


European Community

European Community - Европейска общност


European company

European company - европейско дружество


European conference

European conference - европейска конференция


European Constitution

European Constitution - Европейска конституция


European consumer information agency

European consumer information agency - Европейска агенция за информиране на потребителите


European convention

European convention - Европейска конвенция


European Convention on Human Rights

European Convention on Human Rights - Европейска конвенция за защита правата на човека


European cooperation

European cooperation - европейско сътрудничество


European cooperative

European cooperative - европейска кооперация


European Council

European Council - Европейски съвет


European Court of Human Rights

European Court of Human Rights - Европейски съд по правата на човека


European cultural event

European cultural event - европейско културно събитие


European currency

European currency - европейска валута


European data protection supervisor

European data protection supervisor - Европейски надзорен орган по защита на данните


European Defence Agency

European Defence Agency - Европейска агенция за отбрана


European defence policy

European defence policy - европейска политика на отбрана


European driving licence

European driving licence - европейско свидетелство за правоуправление на МПС


European Economic and Social Committee

European Economic and Social Committee - Европейски икономически и социален комитет


European Economic Area

European Economic Area - Eвропейско икономическо пространство (ЕИП)


European Economic Interest Grouping

European Economic Interest Grouping - групиране по икономически интереси в Европа


European election

European election - европейски избори


European electoral system

European electoral system - европейска изборна система


European Employment Strategy

European Employment Strategy - европейска стратегия за заетостта


European Energy Charter

European Energy Charter - Европейска енергийна харта


European Environment Agency

European Environment Agency - Европейска агенция за околната среда


European Food Safety Authority

European Food Safety Authority - Европейска агенция по безопасност на храните


European forestry policy

European forestry policy - европейска политика за горите


European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд


European growth initiative

European growth initiative - инициатива за европейски растеж


European identity

European identity - европейска идентичност


European industrial area

European industrial area - европейско промишлено пространство


European Institute of Public Administration

European Institute of Public Administration - Европейска институция за публична администрация


European integration

European integration - европейска интеграция


European Investment Fund

European Investment Fund - Европейски инвестиционен фонд


European language

European language - европейски език


European legal area

European legal area - eвропейско съдебно пространство


European legal status

European legal status - Европейски юридически статус


European Maritime Safety Agency

European Maritime Safety Agency - Европейска агенция за морска безопасност


European Medicines Agency

European Medicines Agency - Европейска агенция по лекарствата


European Monetary Agreement

European Monetary Agreement - Европейско парично споразумение


European Monetary Fund

European Monetary Fund - Европейски валутен фонд


European Monetary Institute

European Monetary Institute - Европейски паричен институт


European Monetary System

European Monetary System - европейска парична система


European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - Европейски център за наблюдение на наркотиците и наркоманиите


European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Европейски център за наблюдение на расизма и ксенофобията


European Movement

European Movement - Eвропейско движение


European neighbourhood policy

European neighbourhood policy - Европейска съседска политика


European official

European official - европейски служител


European organisation

European organisation - европейска организация


European Parliament

European Parliament - Европейският парламент


European party

European party - европейска партия


European passport

European passport - европейски паспорт


European patent

European patent - европейски патент


European Payments Union

European Payments Union - Европейски съюз за плащания


European Police College

European Police College - Европейски полицейски колеж


European political cooperation

European political cooperation - европейско политическо сътрудничество


European Political Union

European Political Union - Европейски политически съюз


European Productivity Agency

European Productivity Agency - Европейска агенция по производителността


European Railway Agency

European Railway Agency - Европейска железопътна агенция


European Region

European Region - европейски регион


European school

European school - европейско училище


European security

European security - европейска сигурност


European social area

European social area - европейско социално пространство


European social budget

European social budget - европейски социален бюджет


European Social Charter

European Social Charter - Европейска социална харта


European social policy

European social policy - европейска социална политика


European standard

European standard - европейски стандарт


European Standards Institute

European Standards Institute - Европейски институт по стандартизация


European symbol

European symbol - европейски символ


European tax cooperation

European tax cooperation - европейско данъчно сътрудничество


European television

European television - европейска телевизия


European trademark

European trademark - европейска марка


European Training Foundation

European Training Foundation - Европейска фондация за обучение


European undertaking

European undertaking - европейско предприятие


European Union

European Union - Европейски съюз


European Union Institute for Security Studies

European Union Institute for Security Studies - Институт на ЕС за изследвания в областта на сигурността


European Union membership

European Union membership - членство в Европейския съюз


European Union Satellite Centre

European Union Satellite Centre - Европейски сателитен център


European University Institute of Florence

European University Institute of Florence - Европейски университетски институт, Флоренция


European Works Council

European Works Council - Европейски съвет по труда


Europol

Europol - Европол


Euroright

Euroright - евродесница


Eurydice

Eurydice - Европейска информационна мрежа в областта на образованието Евридика


Eutelsat

Eutelsat - Европейска сателитна система EUTELSAT


euthanasia

euthanasia - евтаназия


eutrophication

eutrophication - еутрофизация


evacuation of the population

evacuation of the population - евакуация на населението


evaluate

evaluate - оценявам


evaluation method

evaluation method - метод на оценка


evaluation of resources

evaluation of resources - оценка на ресурсите


evasion

evasion - отклонение


evidence

evidence - свидетелство


evidence

evidence - доказателство


examination

examination - изпит, преглед


exchange control

exchange control - контрол на търговския обмен


exchange of information

exchange of information - обмен на информация


exchange of information on intra-Community transactions

exchange of information on intra-Community transactions - обмен на информация от вътреобщностни транзакции


exchange of publications

exchange of publications - обмен на публикации


exchange of value added tax information on intra-community transaction

exchange of value added tax information on intra-community transaction - обмен на информация за ДДС относно вътреобщностни транзакции


exchange on request

exchange on request - обмен при запитване


exchange parity

exchange parity - валутен паритет


exchange policy

exchange policy - политика на обмен


exchange rate

exchange rate - обменен курс


exchange restriction

exchange restriction - ограничение на валутния обмен


exchange transaction

exchange transaction - валутна операция


exchange value

exchange value - обменна стойност


exchange-rate mechanism

exchange-rate mechanism - валутен механизъм


excise duties

excise duties - акцизи


excise duty

excise duty - акциз


excluding tax

excluding tax - с изключение на данъкa


exclusion from an international organisation

exclusion from an international organisation - изключване от международна организация


exclusion from EC treatment

exclusion from EC treatment - изключване от третиране от ЕО


exclusion from public-sector employment

exclusion from public-sector employment - лишаване от достъп до заетост в държавния сектор


exclusion of the (right of) deduction

exclusion of the (right of) deduction - изключване на удръжката


exclusive distribution agreement

exclusive distribution agreement - споразумение за изключителна дистрибуция


exclusive economic zone

exclusive economic zone - изключителна икономическа зона


exclusive of tax

exclusive of tax - без данъка


exclusive of value added tax

exclusive of value added tax - без данък добавена стойност


exclusive purchasing agreement

exclusive purchasing agreement - споразумение за изключително изкупуване


executive

executive - длъжностно лице


executive body

executive body - изпълнителен орган


executive competence

executive competence - компетенции на изпълнителната власт


executive power

executive power - изпълнителна власт


exempt

exempt - освобождавам


exempt a transaction

exempt a transaction - освобождавам сделка от данък


exempt from tax

exempt from tax - освобождавам от данък


exempt goods

exempt goods - стоки, освободени от данък


exempt without repayment of input tax

exempt without repayment of input tax - освобождаване без възстановяване на данъка върху получени доставки


exempted

exempted - освободен


exempted activity

exempted activity - освободена дейност


exempted intermediary activity

exempted intermediary activity - освободена посредническа дейност


exempted transaction

exempted transaction - освободена сделка


exemption

exemption - освобождаване


exemption from customs duties

exemption from customs duties - освобождаване от митнически такси


exemption from restrictive-practice authorisation

exemption from restrictive-practice authorisation - освобождаване от ограничителна практика


exemption from tax

exemption from tax - освобождаване от данък


exemption from VAT

exemption from VAT - освобождаване от данък добавена стойност


exemption in the event of exportation

exemption in the event of exportation - освобождаване в случай на износ


exemption of exports

exemption of exports - освободени доставки при износ


exemption of international transport

exemption of international transport - освободени доставки при износ с международен транспорт


exemption on importation

exemption on importation - премахване на данъчното облагане на вноса


exemption with refund of the tax

exemption with refund of the tax - освобождаване с възстановяване на данъка


exhaustion of resources

exhaustion of resources - изчерпване на ресурсите


expansion card

expansion card - разширителна карта


expatriate worker

expatriate worker - чуждестранен работник


expenditure

expenditure - разходи


expenditure

expenditure - разход


experiment on animals

experiment on animals - опити с животни


experiment on humans

experiment on humans - опити с хора


experimental farm

experimental farm - експериментална станция


expert's report ordered by a court

expert's report ordered by a court - съдебна експертиза


expiry date of the VAT identification number

expiry date of the VAT identification number - дата на изтичане на срока на идентификационния номер по ДДС


explanation of voting

explanation of voting - обяснение на гласуване


exploitation of resources

exploitation of resources - експлоатация на ресурсите


exploitation of the sea-bed

exploitation of the sea-bed - експлоатация на морското дъно


exploitation of the seas

exploitation of the seas - експлоатация на морето


explosive

explosive - експлозив


export

export - износ


export

export - износ


export aid

export aid - износна помощ


export credit

export credit - кредит за износ


export credit insurance

export credit insurance - застраховка при износ на кредит


export customs procedure

export customs procedure - износен митнически режим


export financing

export financing - финансиране на износ


export industry

export industry - износ


export levy

export levy - такса при износ


export licence

export licence - разрешително/лицензия за износ


export monitoring

export monitoring - наблюдение на износа


export of capital

export of capital - износ на капитали


export of waste

export of waste - износ на отпадъци


export policy

export policy - политика на износ


export price

export price - износна цена


export refund

export refund - възстановяване при износ на земеделска продукция


export restriction

export restriction - ограничение при износа


export revenue

export revenue - приходи от износ


export subsidy

export subsidy - експортни субсидии


export tax

export tax - данък при износ


exportation

exportation - износ, изнасяне


expressway

expressway - автострада


expropriation

expropriation - експроприация, очуждаване


expulsion from housing

expulsion from housing - изгонване от жилище


ex-serviceman

ex-serviceman - бивш военнослужещ


extensive farming

extensive farming - екстензивни методи за земеделие


external debt

external debt - външен дълг


external frontier of the European Union

external frontier of the European Union - външна граница на Общността


extra-atmospheric space

extra-atmospheric space - извънатмосферно пространство


extra-budgetary expenditure

extra-budgetary expenditure - извънбюджетен разход


extra-Community trade

extra-Community trade - търговия извън Общността


extraction of oil

extraction of oil - извличане на петрол


extradition

extradition - екстрадиция


extranet

extranet - външна мрежа, екстранет


extraordinary budget

extraordinary budget - извънреден бюджет


extra-parliamentary party

extra-parliamentary party - извънпарламентарна партия


extraterritorial jurisdiction

extraterritorial jurisdiction - извънтериториална юрисдикция


extra-territoriality

extra-territoriality - екстратериториалност


Extremadura

Extremadura - Естремадура


extreme left

extreme left - крайна левица


extreme right

extreme right - крайна десница


extremism

extremism - екстремизъм


extremist party

extremist party - екстремистка партия


facilities for the disabled

facilities for the disabled - улеснения за хора с увреждания


facsimile

facsimile - телефакс, факс


fact-finding mission

fact-finding mission - анкета


factor of production

factor of production - производствен фактор


Faeroes

Faeroes - Ферьорски острови


failure to report for duty

failure to report for duty - неподчинение


fair taxation

fair taxation - справедливо данъчно облагане


fair trade

fair trade - честна търговия


Falkland Islands

Falkland Islands - Фолклендски острови


fallow

fallow - угар


family

family - семейство


family allowances

family allowances - семейни помощи, добавки


family benefit

family benefit - семейни помощи


family benefits

family benefits - семейни обезщетения


family business

family business - семейно предприятие


family by marriage

family by marriage - роднини по сватовство


family farming

family farming - семейно земеделско стопанство


family law

family law - семейно право


family migration

family migration - семейна миграция


family planning

family planning - семейно планиране


family policy

family policy - семейна политика


family protection

family protection - защита на семейството


family solidarity

family solidarity - семейна солидарност


family worker

family worker - семейни работници


fancy leather goods and glove-making industry

fancy leather goods and glove-making industry - производство на кожени изделия и кожухарска промишленост


FAO

FAO - ФАО


Far East

Far East - Далечен Изток


farm accountancy data network

farm accountancy data network - мрежа за селскостопанско счетоводство


farm animal

farm animal - стопанско животно


farm development plan

farm development plan - план за развитие на селското стопанство


farm household

farm household - домакинство, занимаващо се с фермерство


farm income

farm income - доход от селско стопанство


farm lease

farm lease - земеделска земя под наем


farm modernisation

farm modernisation - модернизиране на земеделско стопанство


farm price support

farm price support - поддържане на селскостопанските цени


farm prices

farm prices - земеделски цени


farm rent

farm rent - наем на земеделско стопанство


farm return

farm return - земеделски статистически отчет


farmer

farmer - земеделски стопанин


farmers' income

farmers' income - доход на земеделските стопани


farmers' movement

farmers' movement - движение на земеделски стопани


farming project

farming project - селскостопански проект


farming sector

farming sector - селскостопански сектор


farming system

farming system - система на земеделски стопанства


Fascism

Fascism - фашизъм


fats

fats - мазнини


fattening

fattening - угояване


feasibility study

feasibility study - проучване за изпълнимост на проект


federal chamber

federal chamber - федерална камара


federal State

federal State - федерална държава


federalism

federalism - федерализъм


Federated States of Micronesia

Federated States of Micronesia - Федерални щати Микронезия


Federation State

Federation State - федеративна държава


fee

fee - такса


female migrant

female migrant - жена мигрант


female unemployment

female unemployment - безработица сред жените


female work

female work - женски труд


female worker

female worker - работник жена


fermented milk

fermented milk - ферментирало мляко


ferro-alloy

ferro-alloy - желязна сплав


ferrous metal

ferrous metal - черен метал


ferryboat

ferryboat - ферибот


fertiliser

fertiliser - тор


fertiliser industry

fertiliser industry - производство на изкуствени торове


fertility

fertility - плодородие, плодовитост


FID

FID - Международна федерация за документация (FID)


field of direct taxation

field of direct taxation - област на пряко данъчно облагане


field research

field research - проучване на място, теренно проучване


FIFG

FIFG - Финансов инструмент за ориентиране на рибарството


fight against crime

fight against crime - борба срещу престъпността


fight against insects

fight against insects - борба срещу насекомите


fight against unemployment

fight against unemployment - борба срещу безработицата


fight against wastage

fight against wastage - борба с разхищението


Fiji

Fiji - острови Фиджи


film industry

film industry - кинематография


film production

film production - кинематографско филмопроизводство


final consumption

final consumption - крайно потребление


final consumption

final consumption - крайно потребление


finance act

finance act - финансов закон


finance house

finance house - финансова къща


financial accounting

financial accounting - общо счетоводство


financial agreement

financial agreement - финансово споразумение


financial aid

financial aid - финансова помощ


financial analysis

financial analysis - финансов анализ


financial autonomy

financial autonomy - финансова независимост


financial compensation of an agreement

financial compensation of an agreement - финансово обезщетение за споразумение


financial control

financial control - финансов контрол


financial cooperation

financial cooperation - финансово сътрудничество


financial equalisation

financial equalisation - финансово изравняване


financial institution

financial institution - финансова институция


financial instrument

financial instrument - финансов инструмент


financial interests of members

financial interests of members - финансов интерес на членовете


financial intervention

financial intervention - финансово участие, намеса


financial legislation

financial legislation - финансово законодателство


financial loss

financial loss - финансова загуба


financial management

financial management - финансово управление


financial market

financial market - финансов пазар


financial occupation

financial occupation - заетост във финансите


financial perspectives

financial perspectives - финансови перспективи


financial planning

financial planning - финансово планиране


financial policy

financial policy - финансова политика


financial protocol

financial protocol - финансов протокол


financial regulation

financial regulation - финансов регламент


financial requirements

financial requirements - финансова нужда


financial situation

financial situation - финансово състояние


financial solvency

financial solvency - платежоспособност


financial statistics

financial statistics - финансова статистика


financial transaction

financial transaction - финансова сделка


financial year

financial year - финансова година


financing

financing - финансиране


financing level

financing level - интервенционен процент, равнище


financing method

financing method - метод за финансиране


financing of aid

financing of aid - финансиране на помощ


financing of the Community budget

financing of the Community budget - финансиране на бюджета на Общността


financing plan

financing plan - план за финансиране


financing policy

financing policy - политика на финансиране


fine

fine - глоба


fine arts

fine arts - изобразителни изкуства


Finland

Finland - Финландия


fire

fire - пожар


fire protection

fire protection - противопожарна охрана


firearms and munitions

firearms and munitions - огнестрелни оръжия


firm governed by commercial law

firm governed by commercial law - търговско дружество


first aid

first aid - първа помощ


first entry into service

first entry into service - първо влизане в действие


first job

first job - първо назначение


first Lome Convention

first Lome Convention - Първа конвенция от Ломе


first stage of EMU

first stage of EMU - първи етап на ИПС


First World War

First World War - Първа световна война


fiscal charge

fiscal charge - данъчна тежест


fiscal control

fiscal control - фискален контрол


fiscal court

fiscal court - финансов съд


fiscal frontiers

fiscal frontiers - фискални граници


fiscal monopoly

fiscal monopoly - данъчен монопол


fiscal policy

fiscal policy - данъчна политика


fiscal representative

fiscal representative - данъчен представител


fish

fish - риба


fish disease

fish disease - болест по рибите


fish farming

fish farming - рибовъдство


fish oil

fish oil - рибно масло


fish product

fish product - рибен продукт


fisheries policy

fisheries policy - политика по рибарството


fisheries structure

fisheries structure - структура на риболова


fisherman

fisherman - риболовец


fishery management

fishery management - управление на рибарството


fishery produce

fishery produce - продукция от рибарство


fishery product

fishery product - продукт от рибарство


fishery research

fishery research - риболовни проучвания


fishery resources

fishery resources - рибни ресурси


fishing agreement

fishing agreement - споразумение за риболов


fishing area

fishing area - риболовна зона (риболовно поле)


fishing controls

fishing controls - контрол на риболова


fishing fleet

fishing fleet - риболовен флот


fishing grounds

fishing grounds - място на риболов


fishing industry

fishing industry - рибна промишленост


fishing licence

fishing licence - разрешително за риболов


fishing net

fishing net - рибарска мрежа


fishing permit

fishing permit - разрешително за риболов


fishing port

fishing port - рибарско пристанище


fishing regulations

fishing regulations - правна уредба на риболова


fishing rights

fishing rights - риболовно право


fishing season

fishing season - риболовен период


fishing statistics

fishing statistics - статистика на риболова


fishing vessel

fishing vessel - риболовен кораб


fixed establishment

fixed establishment - регистрирана фирма


fixed party list

fixed party list - постоянен партиен списък


fixed-asset/fixed asset

fixed-asset/fixed asset - дълготрайни активи


fixing of prices

fixing of prices - фиксиране на цените


flag

flag - знаме, флаг


flag of convenience

flag of convenience - удобен флаг


Flanders

Flanders - Фландрия


flat product

flat product - плосък продукт


flat-rate

flat-rate - единна данъчна ставка


flat-rate breakdown of the price

flat-rate breakdown of the price - намаляване на цената с единна данъчна ставка


flat-rate compensation

flat-rate compensation - фиксирани проценти на компенсация


flat-rate farmer

flat-rate farmer - земеделски стопанин, ползващ се от режим на единна данъчна ставка


flat-rate scheme

flat-rate scheme - режим на единна данъчна ставка


flat-rate tax

flat-rate tax - плосък данък


flavoured wine

flavoured wine - ароматизирано вино


flavouring

flavouring - ароматизатор


flax

flax - лен


Flemish Community

Flemish Community - фламандска общност


Flevoland

Flevoland - Флеволанд


flexible working hours

flexible working hours - гъвкаво работно време


floating rate

floating rate - плаващ курс


flood

flood - наводнение


floor coverings

floor coverings - подови настилки


floriculture

floriculture - цветарство


flour milling

flour milling - мелничарство


fluctuation margin

fluctuation margin - вариационен марж


fluorine

fluorine - флуор


fodder

fodder - фураж


fodder beet

fodder beet - фуражно цвекло


fodder cereals

fodder cereals - фуражни житни култури


fodder plant

fodder plant - фуражно растение


fodder-growing

fodder-growing - отглеждане на фуражни култури


food additive

food additive - хранителна добавка


food aid

food aid - хранителни помощи


Food and Veterinary Office

Food and Veterinary Office - служба за хранителен и ветеринарен контрол


food cereals

food cereals - хранителни зърнени култури


food chemistry

food chemistry - хранителна химия


food colouring

food colouring - хранителен оцветител


food consumption

food consumption - потребление на храна


food contamination

food contamination - замърсяване на храните


food emulsifier

food emulsifier - хранителен емулгатор


food expenditure

food expenditure - хранителен разход


food fat

food fat - хранителни мазнини


food hygiene

food hygiene - хигиена на храненето


food industry

food industry - хранително-вкусова промишленост


food inspection

food inspection - инспекция на храните


food poisoning

food poisoning - хранително отравяне


food policy

food policy - политика по прехраната


food preserving

food preserving - консервиране на храни


food price

food price - цена на храна


food processing

food processing - производство на храни


food production

food production - хранително производство


food resources

food resources - хранителни ресурси


food safety

food safety - хранителна безопасност


food shortage

food shortage - хранителен недостиг


food standard

food standard - хранителен стандарт


food substitute

food substitute - хранителен заместител


food supplement

food supplement - хранителна добавка


food technology

food technology - хранителна технология


foodstuff

foodstuff - хранителен продукт


foodstuff

foodstuff - храни


foodstuffs legislation

foodstuffs legislation - законодателство в областта на храните


foot-and-mouth disease

foot-and-mouth disease - шап


footwear industry

footwear industry - обувна промишленост


for a consideration

for a consideration - възмездно


for the account of a third person

for the account of a third person - за сметка на друго лице


force reduction

force reduction - намаляване на силите


forced disappearance

forced disappearance - принудително изчезване


forces abroad

forces abroad - военни сили в чужбина


foreign aid

foreign aid - чуждестранна помощ


foreign capital

foreign capital - чуждестранен капитал


foreign currency

foreign currency - чуждестранна валута


foreign enterprise

foreign enterprise - чуждестранно предприятие


foreign exchange market

foreign exchange market - валутнообменен пазар


foreign investment

foreign investment - чуждестранна инвестиция


foreign language

foreign language - чужд език


foreign market

foreign market - външен пазар


foreign national

foreign national - чуждестранен гражданин


foreign policy

foreign policy - външна политика


foreign student

foreign student - чуждестранен студент


foreign taxable person

foreign taxable person - чуждестранно данъчно задължено лице


foreign tourism

foreign tourism - чуждестранен туризъм


foreign trade

foreign trade - външна търговия


foreign-exchange reserves

foreign-exchange reserves - валутни резерви


forensic medicine

forensic medicine - съдебна медицина


forest

forest - гора


forest certification

forest certification - горска сертификация


forest conservation

forest conservation - опазване на гората


forest plantation

forest plantation - засадена гора


forest ranger

forest ranger - лесничей


forestry development

forestry development - развитие на горската промишленост


forestry economics

forestry economics - икономика на горското стопанство


forestry group

forestry group - групиране на горски стопанства


forestry holding

forestry holding - горско стопанство


forestry legislation

forestry legislation - горско законодателство


forestry policy

forestry policy - горскостопанска политика


forestry property

forestry property - собственост върху горите


forestry research

forestry research - лесовъдни изследвания


forestry statistics

forestry statistics - статистика на горите


form

form - формуляр


formation of a party

formation of a party - учредяване на партия


former GDR

former GDR - бивша ГДР


former socialist countries

former socialist countries - бивши социалистически страни


former South Yemen

former South Yemen - Бивш Южен Йемен


former USSR

former USSR - бивш СССР


Former Yugoslav Republic of Macedonia

Former Yugoslav Republic of Macedonia - Бивша югославска република Македония


fortified wine

fortified wine - подсилено вино


forum

forum - форум


forward studies

forward studies - прогностика


forwarding the information

forwarding the information - предоставяне на информацията


fossil fuel

fossil fuel - фосилно гориво


foundation

foundation - фондация


fourth Lome Convention

fourth Lome Convention - Четвърта конвенция от Ломе


fractioned payment of value added tax

fractioned payment of value added tax - изплащане на части на данък добавена стойност


framework agreement

framework agreement - рамково споразумение


framework decision

framework decision - рамково решение


France

France - Франция


Franche-Comte

Franche-Comte - Франш Конте


franchising

franchising - франчайзинг


fraud

fraud - измама


fraud against the European Union

fraud against the European Union - измама срещу Общността


fraudulent

fraudulent - чрез измама


Frederiksberg

Frederiksberg - Фридрихсберг


Frederiksborg

Frederiksborg - Фридрихсбург


free circulation

free circulation - свободно движение


free competition

free competition - свободна конкуренция


free credit

free credit - безвъзмезден кредит


free education

free education - безплатно образование


free medical care

free medical care - безплатна медицинска грижа


free movement of capital

free movement of capital - свободно движение на капитали


free movement of goods

free movement of goods - свободно движение на стоки


free movement of persons

free movement of persons - свободно движение на хора


free movement of programmes

free movement of programmes - свободно движение на програми


free movement of workers

free movement of workers - свободно движение на работници


free of charge

free of charge - безвъзмездно


free price

free price - свободна цена


free service

free service - безплатна услуга


free warehouse

free warehouse - свободен склад


free zone

free zone - свободна зона


free zone arrangement

free zone arrangement - режим на свободна зона


free-at-frontier price

free-at-frontier price - цена "франко граница"


freedom of assembly

freedom of assembly - свобода на събранията


freedom of association

freedom of association - свобода на сдружаване


freedom of communication

freedom of communication - свобода на информацията


freedom of expression

freedom of expression - свобода на словото


freedom of movement

freedom of movement - свобода на движение


freedom of navigation

freedom of navigation - свобада на корабоплаването и въздухоплаването


freedom of opinion

freedom of opinion - свобода на възгледите


freedom of religious beliefs

freedom of religious beliefs - свобода на вероизповеданието


freedom of self-determination

freedom of self-determination - свобода на самоопределяне


freedom of the press

freedom of the press - свобода на печата


freedom of the seas

freedom of the seas - свобода на моретата


freedom of the skies

freedom of the skies - свобода на въздуха


freedom of trade

freedom of trade - свобода на търговията


freedom to provide services

freedom to provide services - свободно предоставяне на услуги


free-on-board price

free-on-board price - цена "франко борда"


free-range farming

free-range farming - свободно отглеждане на животни


free-trade agreement

free-trade agreement - договор за свободна търговия


free-trade area

free-trade area - зона на свободна търговия


freeze-dried product

freeze-dried product - лиофилизиран продукт


freeze-drying

freeze-drying - лиофилицазия


freezing

freezing - замразяване


freight rate

freight rate - транспортна такса


French Guiana

French Guiana - Френска Гвиана


French Overseas Departments

French Overseas Departments - френски отвъдморски департаменти


French Overseas Territories

French Overseas Territories - френски отвъдморски територии


French Polynesia

French Polynesia - Френска Полинезия


French West Indies

French West Indies - Френски Антили


French-speaking Africa

French-speaking Africa - френскоговоряща Африка


French-speaking Community

French-speaking Community - френска общност


fresh cheese

fresh cheese - прясно сирене


fresh fish

fresh fish - прясна риба


fresh fruit

fresh fruit - пресен плод


fresh meat

fresh meat - прясно месо


fresh product

fresh product - пресен продукт


fresh vegetable

fresh vegetable - пресен зеленчук


freshwater

freshwater - сладка вода


freshwater fish

freshwater fish - сладководна риба


freshwater fishing

freshwater fishing - сладководен риболов


Friesland

Friesland - Фрисланд


frigid zone

frigid zone - студена зона


fringe benefits

fringe benefits - допълнителни ползи


Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia - Фриули-Венеция-Джулия


frontier

frontier - граница


frontier migration

frontier migration - гранична миграция


frontier region

frontier region - граничен регион


frontier traffic

frontier traffic - пограничния обмен


frontier worker

frontier worker - работник от гранична зона


frozen product

frozen product - замразен продукт


fruit

fruit - плод


fruit juice

fruit juice - плодов сок


fruit product

fruit product - плодов продукт


fruit vegetable

fruit vegetable - плоден зеленчук


fruit-growing

fruit-growing - отглеждане на плодове


FTAA

FTAA - Американска зона за свободна търговия


fuel

fuel - гориво


fuel cell

fuel cell - горивна клетка


fuel enrichment

fuel enrichment - обогатяване на гориво


fuel oil

fuel oil - нафта


fuel reprocessing

fuel reprocessing - преработка на гориво


fuel tax

fuel tax - данък върху горивата


fuel wood

fuel wood - дърва за огрев


fuels, whether solid, liquid or gaseous

fuels, whether solid, liquid or gaseous - горива, независимо твърди, течни или газообразни


fulfill the conditions giving entitlement to exemption

fulfill the conditions giving entitlement to exemption - отговарят на условията, даващи право на освобождаване


full employment

full employment - пълна заетост


full-time employment

full-time employment - работа на пълно работно време


fundamental particle

fundamental particle - фундаментална частица


Funen

Funen - Фиония


funeral wreath

funeral wreath - погребални венци


funerary article

funerary article - предмети за украса при погребения


funerary urn

funerary urn - погребални урни


fur-bearing animal

fur-bearing animal - животно с ценна кожа


furnace

furnace - пещ


furniture industry

furniture industry - мебелна промишленост


futures market

futures market - пазар на фючърси


Gabon

Gabon - Габон


Galapagos

Galapagos - острови Галапагос


Galicia

Galicia - Галиция


Gambia

Gambia - Гамбия


game animal

game animal - дивеч


game meat

game meat - месо от дивеч


game of chance

game of chance - хазартни игри


gaming

gaming - игри


gaming establishment

gaming establishment - игрално заведение


gas

gas - газ


gas appliance

gas appliance - газова апаратура


gas field

gas field - газово находище


gas industry

gas industry - газодобивна промишленост


gas pipeline

gas pipeline - газопровод


gas supply

gas supply - доставка на газ


gasohol

gasohol - алкохолно гориво


gastrointestinal disease

gastrointestinal disease - заболяване на храносмилателната система


GATS

GATS - Общо споразумение за търговията и услугите


GATT

GATT - Общото споразумение за митата и търговия (ГАТТ)


Gavleborg county

Gavleborg county - провинция Гавлеборг


GCC countries

GCC countries - Съюз за сътрудничество на страните от Залива


gelatine

gelatine - желатин


Gelderland

Gelderland - Гелдерланд


general budget

general budget - общ бюджет


general education

general education - общо образование


general legal principle

general legal principle - общ принцип в правото


general mechanical engineering

general mechanical engineering - общо машиностроене


general medicine

general medicine - обща медицина


general pro rata figure

general pro rata figure - общо pro rata число, данна


general provision

general provision - общи разпоредби


general rule

general rule - общо правило


general rule of territorial application

general rule of territorial application - общо правило за териториално предлагане


generalised preferences

generalised preferences - общи преференции


generation renewal

generation renewal - смяна на поколенията


generic drug

generic drug - генерично лекарство


genetic engineering

genetic engineering - генно инженерство


genetically modified organism

genetically modified organism - генетично модифициран организъм


genetics

genetics - генетика


geochemistry

geochemistry - геохимия


geographical distribution

geographical distribution - географско разпределение


geographical distribution of the population

geographical distribution of the population - географско разпределение на населението


geographical information system

geographical information system - географска информационна система


geographical mobility

geographical mobility - географска мобилност


geography

geography - география


geology

geology - геология


geomorphology

geomorphology - геоморфология


geophysical environment

geophysical environment - геофизична среда


geophysics

geophysics - геофизика


Georgia

Georgia - Грузия


geothermal energy

geothermal energy - геотермична енергия


German Democratic Republic

German Democratic Republic - Германска демократична република


German-speaking Community

German-speaking Community - немскоговоряща общност


Germany

Germany - Германия


gerontology

gerontology - геронтология


Ghana

Ghana - Гана


Gibraltar

Gibraltar - Гибралтар


gift

gift - подарък


gift item

gift item - изделие за подарък


glass

glass - стъкло


glass fibre

glass fibre - стъклена вата, сктъклено влакно


glass industry

glass industry - стъкларска промишленост


glasshouse cultivation

glasshouse cultivation - парниково отглеждане на култури


globalisation

globalisation - глобализация


glucose

glucose - глюкоза


GNP contribution

GNP contribution - вноска по брутен вътрешен продукт


goat

goat - коза


goatmeat

goatmeat - козе месо


goats' milk cheese

goats' milk cheese - козе сирене


gold

gold - злато


gold standard

gold standard - златен еталон


gold-exchange standard

gold-exchange standard - златно-валутен стандарт


goods

goods - стоки


goods accompanying passengers

goods accompanying passengers - стоки, придружаващи пътници


goods and services

goods and services - стоки и услуги


goods dispatched or transported

goods dispatched or transported - стоки, разтоварени или транспортирани


goods for charitable or philanthropic organisations

goods for charitable or philanthropic organisations - стоки за благотворителни или филантропни организации


goods from the final consumption stage

goods from the final consumption stage - стоки от последния потребителски стадий


goods imported

goods imported - внесени стоки


goods imported for general purposes

goods imported for general purposes - внесени стоки за общи цели


goods traffic

goods traffic - пренос на стоки


goodwill

goodwill - добра репутация на фирма


Gorenjska

Gorenjska - регион Горенска


Goriska

Goriska - регион Гориция, Горишка


Gotland county

Gotland county - провинция Готланд


governance

governance - държавно управление


government

government - правителство


government bill

government bill - правителствен законопроект


government policy

government policy - правителствена политика


government programme

government programme - правителствена програма


government statement

government statement - заявление на правителството


government violence

government violence - държавно насилие


government-in-exile

government-in-exile - правителство в изгнание


graduated tax relief

graduated tax relief - прагово освобождаване от данъци


graduated value added tax relief

graduated value added tax relief - прагово освобождаване от ДДС


grant access

grant access - предоставяне достъп до


grant an exemption

grant an exemption - предоставяне освобождаване от данък


grant the option for taxation of exempt transactions

grant the option for taxation of exempt transactions - предоставяне право на избиране за облагане на освободени сделки


grant to taxable persons the option for taxation of exempt transactions

grant to taxable persons the option for taxation of exempt transactions - предоставяне на данъчнозадължените лица право да избират облагане на освободени сделки


granting of reciprocal treatment

granting of reciprocal treatment - предоставяне освобождаване на основата на взаимни разрешения


granting reliefs

granting reliefs - предоставяне на облекчения


grape

grape - грозде


graphic illustration

graphic illustration - графична илюстрация


grassland

grassland - затревена площ


Great Maghreb

Great Maghreb - Гранд Магреб


Greater Antilles

Greater Antilles - Големи Антили


Greater Copenhagen

Greater Copenhagen - Голям Копенхаген


Greater Poland province

Greater Poland province - Великополска област


Greece

Greece - Гърция


green area

green area - зелена площ


greenhouse effect

greenhouse effect - парников ефект


greenhouse gas

greenhouse gas - оранжериен газ


Greenland

Greenland - Гренландия


Grenada

Grenada - Гренада


grey literature

grey literature - неофициална литература


groat

groat - едър грис


Groningen

Groningen - Грьонинген


gross

gross - бруто


gross domestic product

gross domestic product - брутен вътрешен продукт


gross national product

gross national product - брутен национален продукт


gross profit margin

gross profit margin - границата на бруто печалба


gross regional product

gross regional product - брутен регионален продукт


gross weight

gross weight - бруто тегло


ground handling

ground handling - наземни дейности


ground staff

ground staff - наземен персонал


groundnut

groundnut - фъстък


groundnut oil

groundnut oil - фъстъчено олио


groundwater

groundwater - подземни, подпочвени води


group farming

group farming - групово земеделие


Group of 77

Group of 77 - Групата на 77-те


group of companies

group of companies - група дружества


group of enterprises

group of enterprises - групи предприятия


group of leading industrialised countries

group of leading industrialised countries - групата на водещите индустриализирани страни


Group of Ten

Group of Ten - Групата на десетте


Group of Twenty-Four

Group of Twenty-Four - Група на двадесет и четирите


group travel

group travel - групово пътуване


grouped consignment

grouped consignment - групови пратки


grouping of farms

grouping of farms - групиране на стопанства


growth point

growth point - точка на растеж


grubbing premium

grubbing premium - премия за изкореняване


Guadeloupe

Guadeloupe - Гваделупа


Guam

Guam - Гуам


guarantee

guarantee - гаранция


guarantee threshold

guarantee threshold - праг на гаранция


guaranteed income

guaranteed income - гаранция на доход


guaranteed minimum price

guaranteed minimum price - гарантирана минимална цена


guaranteed price

guaranteed price - гарантирана цена


guardianship

guardianship - попечителство, настойничество


Guatemala

Guatemala - Гватемала


guide

guide - ръководство, пътеводител


guide price

guide price - каталожна цена


guided missile

guided missile - управляема ракета


Guinea

Guinea - Гвинея


Guinea-Bissau

Guinea-Bissau - Гвинея Бисау


gulf

gulf - залив


Gulf Cooperation Council

Gulf Cooperation Council - Съвет за сътрудничество в Залива


Gulf States

Gulf States - страните от Залива


Guyana

Guyana - Гвиана


gynaecology

gynaecology - гинекология


gypsy

gypsy - ром, циганин


haberdashery

haberdashery - галантерия


habitat

habitat - населена зона, местообитание, хабитат


hairdressing and beauty care

hairdressing and beauty care - фризьорство и козметика


Haiti

Haiti - Хаити


Halland county

Halland county - провинция Халанд


halogen

halogen - халоген


Hamburg

Hamburg - Хамбург


hand tool

hand tool - ръчен инструмент


handicapped person; handicapped

handicapped person; handicapped - лице с увреждане


handicraft

handicraft - занаят


handicrafts

handicrafts - занаятчийство


handling

handling - товаро-разтоварни работи


harbour installation

harbour installation - пристанищни съоръжения


hard cheese

hard cheese - твърдо сирене


hard energy

hard energy - твърда енергия


harmful plant

harmful plant - вредно растение, плевел


harmonisation law

harmonisation law - хармонизационен закон


harmonisation of prices

harmonisation of prices - хармонизация на цени


harmonisation of standards

harmonisation of standards - хармонизиране на стандарти


harmonisation of weapons

harmonisation of weapons - уеднаквяване на оръжията


harmonization of the laws

harmonization of the laws - хармонизиране на законите


harmonization of turnover tax

harmonization of turnover tax - хармонизиране на данък оборот


harmonize by stages

harmonize by stages - хармонизиране на етапи


harvest

harvest - реколта


harvester

harvester - машина за прибиране на реколтата


Havana Charter

Havana Charter - харта от Хавана


having e the capacity to perform legal acts

having e the capacity to perform legal acts - наличност на капацитет за изпълнение на законови действия


having regard the opinion of.

having regard the opinion of - като има предвид становището на


Hawaii

Hawaii - Хавай


hazardous waste

hazardous waste - опасни отпадъци


head of agricultural holding

head of agricultural holding - ръководител на земеделско стопанство


head of government

head of government - правителствен глава


head of household

head of household - глава на семейството


head of State

head of State - държавен глава


head office

head office - седалище


head-hunting

head-hunting - примамване на чужда работна ръка от конкуренти


health aid

health aid - здравна помощ


health card

health card - здравна карта


health care

health care - здравни грижи


health care profession

health care profession - заетост в здравеопазването


health care system

health care system - здравна система


health certificate

health certificate - здравно свидетелство


health control

health control - санитален контрол


health costs

health costs - разходи за здравеопазване


health education

health education - здравно образование


health expenditure

health expenditure - разход за здравеопазване


health insurance

health insurance - застраховка болест


health legislation

health legislation - здравно законодателство


health policy

health policy - здравна политика


health risk

health risk - санитарен риск


health service

health service - здравна служба


health statistics

health statistics - здравна статистика


heat pump

heat pump - топлинна помпа


heating

heating - отопление


heat-resisting materials

heat-resisting materials - огнеупорен материал


heavy industry

heavy industry - тежка промишленост


heavy metal

heavy metal - тежък метал


heavy oil

heavy oil - мазут


Hebrew law

Hebrew law - еврейско право


heifer

heifer - юница


helicopter

helicopter - хеликоптер, вертолет


help desk

help desk - информационно бюро


help for victims

help for victims - помощ за жертвите


hemp

hemp - коноп


herbicide

herbicide - хербицид


herd conversion

herd conversion - реконверсия на стадата


heritage protection

heritage protection - опазване на наследството


Hessen

Hessen - Хесен


hidden tax

hidden tax - скрит данък


hidden unemployment

hidden unemployment - скрита безработица


hides and furskins industry

hides and furskins industry - кожухарство


high forest

high forest - бранище, висока гора


High Representative for the CFSP

High Representative for the CFSP - Висшият представител за ОВППС


high-definition television

high-definition television - телевизия с висока разделителна способност


higher court

higher court - висш съд


higher education

higher education - висше образование


high-speed transport

high-speed transport - високоскоростен транспорт


highway code

highway code - правила за движение по пътищата


hill farming

hill farming - земеделие в хълмисти райони


Hindu

Hindu - хинди


Hindu law

Hindu law - индуистко право


Hinduism

Hinduism - индуизъм


hinge party

hinge party - коалиционна партия


hinterland transport

hinterland transport - вътрешнопристанищен транспорт


hire

hire - отдаване под наем


hire purchase

hire purchase - лизинг


hired out

hired out - отдаден под наем


hiring

hiring - наемане


histology

histology - хистология


historic site

historic site - исторически обект


historical account

historical account - хронология


historical geography

historical geography - историческа география


history

history - история


history of Europe

history of Europe - история на Европа


history of law

history of law - история на правото


hoisting equipment

hoisting equipment - подемна техника


holding company

holding company - холдинг


holding of two jobs

holding of two jobs - двойна заетост


holiday

holiday - ваканция


Holy Cross province

Holy Cross province - Свиетокржийска област


home care

home care - домашни грижи


home computing

home computing - работа с компютър у дома


home education

home education - домашно обучение


home help

home help - домашна помощ


home market

home market - национален пазар


home working

home working - домашна работа


homelessness

homelessness - бездомен


homeopathic product

homeopathic product - хомеопатичен продукт


homicide

homicide - убийство


homogenised milk

homogenised milk - хомогенизирано мляко


Honduras

Honduras - Хондурас


honey

honey - мед (пчелен)


Hong Kong

Hong Kong - Хонконг


honour

honour - почетно отличие


hooliganism

hooliganism - хулиганство


hops

hops - хмел


horizontal agreement

horizontal agreement - хоризонтално споразумение


hormone

hormone - хормон


Horn of Africa

Horn of Africa - Африканския рог


horsemeat

horsemeat - конско месо


horticulture

horticulture - градинарство


hospital expenses

hospital expenses - болнични разходи


hospital waste

hospital waste - болнични отпадъци


hospitalisation

hospitalisation - хоспитализация


hotel industry

hotel industry - хотелиерство


hotel profession

hotel profession - заетост в хотелиерството


hourly wage

hourly wage - почасово работно заплащане, възнаграждение


household

household - домакинство


household article

household article - домашни потреби


household budget

household budget - семеен бюджет


household consumption

household consumption - потребление на домакинства


household electrical appliance

household electrical appliance - домакински електроуред


household income

household income - доход на домакинство


housekeeping economy

housekeeping economy - икономика на домакинство


housewife

housewife - домакиня


housing

housing - жилищно настаняване


housing allocation

housing allocation - жилищно настаняване


housing cooperative

housing cooperative - жилищна кооперация


housing improvements

housing improvements - подобряване на жилището


housing law

housing law - жилищно право


housing need

housing need - жилищна нужда


housing policy

housing policy - жилищна политика


Hradec Kralove

Hradec Kralove - Краловохрадецки регион


human geography

human geography - човешка география


human nutrition

human nutrition - хранене на човека


human relations

human relations - човешки отношения


human rights

human rights - права на човека


human rights movement

human rights movement - движение за човешки права


humanisation of work

humanisation of work - хуманизиране на труда


humanitarian aid

humanitarian aid - хуманитарна помощ


humid zone

humid zone - влажна зона


Hungary

Hungary - Унгария


hunger

hunger - глад


hunger strike

hunger strike - гладна стачка


hunting

hunting - лов


hunting regulations

hunting regulations - правна уредба на лова


hydraulic energy

hydraulic energy - хидравлична енергия


hydraulic machinery

hydraulic machinery - хидравлична машина


hydraulic works

hydraulic works - водностопански дейности


hydrocarbon

hydrocarbon - въглеводород


hydroelectric development

hydroelectric development - хидроенергийно строителство


hydroelectric power

hydroelectric power - хидроелектрическа енергия


hydrogen

hydrogen - водород


hydrogen production

hydrogen production - производство на водород


hydrogeology

hydrogeology - хидрогеология


hydrology

hydrology - хидрология


hydroponics

hydroponics - хидропоника


hypermedia

hypermedia - хипермедия


hypertext

hypertext - хипертекст


IAEA

IAEA - Международна агенция по ядрена енергия (МАЯЕ)


IASS

IASS - Международна асоциация за социална сигурност (МАСС)


IATA

IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA)


IBE

IBE - Международно бюро за образование (IBE)


ICAO

ICAO - Международната организация за гражданска авиация (ИКАО)


ice

ice - лед


icebreaker

icebreaker - ледоразбивач


Iceland

Iceland - Исландия


ICFTU

ICFTU - Международна конфедерация на свободните профсъюзи


ICRC

ICRC - Международен комитет на Червения кръст (ICRC)


IDB

IDB - Американска банка за развитие


identification register

identification register - идентификационен регистър


identify for tax purposes

identify for tax purposes - идентифициране за данъчни цели


identity document

identity document - документ за самоличност


IFAD

IFAD - Международен фонд за земеделско развитие (IFAD)


IFLA

IFLA - Международната федерация на библиотечните асоциации и учреждения (ИФЛА)


IIEP

IIEP - Международен институт за планиране на образованието (IIEP)


Ile-de-France

Ile-de-France - Ил дьо Франс


illegal abortion

illegal abortion - незаконен аборт


illegal building

illegal building - незаконно строителство


illegal migration

illegal migration - нелегална миграция


illegal restraint

illegal restraint - противозаконно лишаване от свобода


illicit trade

illicit trade - незаконна търговия


illiteracy

illiteracy - неграмотност


illness

illness - болест, заболяване


ILO

ILO - Международна организация по труда (МОТ)


image

image - имидж


IMF

IMF - Международен валутен фонд


immediate deduction

immediate deduction - незабавно приспадане


immigration

immigration - имиграция


immovable property

immovable property - недвижима собственост


immunology

immunology - имунология


IMO

IMO - Международна морска организация (ММО)


IMP

IMP - Интегрирана програма за Средиземноморието


impact of advertising

impact of advertising - рекламен ефект


impact of information technology

impact of information technology - въздействие на информационните технологии


impact study

impact study - проучване на влиянието


imperialism

imperialism - империализъм


implementation of the budget

implementation of the budget - изпълнение на бюджет


implementing Regulation

implementing Regulation - регламент за изпълнение


import

import - вносям, внос


import credit

import credit - кредит за внос


import document

import document - документ за внос


import duty

import duty - вносно мито


import from a third country

import from a third country - внос от трета страна


import levy

import levy - такса при внос


import licence

import licence - разрешително/лицензия за внос


import monopoly

import monopoly - монопол на вноса


import organisation

import organisation - организация за внос


import policy

import policy - политика на внос


import price

import price - вносна цена


import refund

import refund - възстановяване при внос на земеделска продукция


import restriction

import restriction - ограничение при внос


import substitution

import substitution - замяна на вноса


import tax

import tax - данък при внос


import value added tax

import value added tax - ДДС при внос


importation

importation - внасяне


importation of goods

importation of goods - внасяне на стоки


imported goods

imported goods - внесени стоки


imported on the transfer of activities

imported on the transfer of activities - внасяни при преместване на дейността


importer

importer - вносител


imports of negligible value

imports of negligible value - внос с незначителна стойност


imposed price

imposed price - наложена цена


imprisonment

imprisonment - лишаване от свобода


improvement of earning capacity

improvement of earning capacity - подобряване способността за придобиване на доходи


impunity

impunity - безнаказаност


in name of another (person)

in name of another (person) - на името на друго лице


in the possession of dealers

in the possession of dealers - във владение на търговци


incapacity for work

incapacity for work - неработоспособност


INCB

INCB - Международен борд за контрол на наркотиците


incendiary weapon

incendiary weapon - запалителни оръжия


incidental expenses

incidental expenses - съпътстващи разходи


incidental real estate

incidental real estate - съпътстващи сделки с недвижими имоти


incidental transaction

incidental transaction - съпътстващи сделки


including tax

including tax - включващ данък


inclusion in the budget

inclusion in the budget - включване в бюджета


inclusive tour

inclusive tour - пътуване с включени услуги


income

income - доход


income in addition to normal pay

income in addition to normal pay - допълнителен към заплатата доход


income stabilisation

income stabilisation - стабилизиране на доходите


incomes policy

incomes policy - полигика на доходите


incompatibility

incompatibility - несъвместимост


incorporation

incorporation - учредяване на дружество


incoterms

incoterms - Инкотерм - международни икономически термини


increase in production

increase in production - нарастване на производството


increase in tax

increase in tax - увеличаване на данъка


increased rate

increased rate - увеличена ставка


incunabula

incunabula - инкунабула


indebtedness

indebtedness - задлъжнялост


indemnification

indemnification - обезщетение


indemnity insurance

indemnity insurance - застраховка отговорност


independence of the disabled

independence of the disabled - независимост на хората с увреждания


independence of the judiciary

independence of the judiciary - независимост на правосъдието


independent retailer

independent retailer - независима търговия


India

India - Индия


Indian Ocean

Indian Ocean - Индийски океан


indigenous population

indigenous population - местно население


indirect election

indirect election - непреки избори


indirect tax

indirect tax - косвен данък


indirect taxation

indirect taxation - непряко данъчно облагане


individual identification number

individual identification number - индивидуален идентификационен номер


individual transaction

individual transaction - индивидуална сделка


Indonesia

Indonesia - Индонезия


indoor livestock farming

indoor livestock farming - животновъдство на закрито


industrial building

industrial building - промишлена сграда


industrial capital

industrial capital - промишлен капитал


industrial chemistry

industrial chemistry - промишлена химия


industrial concentration

industrial concentration - промишлено съсредоточаване


industrial conversion

industrial conversion - промишлена конверсия


industrial cooperation

industrial cooperation - промишлено сътрудничество


industrial counterfeiting

industrial counterfeiting - промишлена фалшификация


industrial credit

industrial credit - промишлен кредит


industrial data processing

industrial data processing - обработка на данни от промишлеността


industrial development

industrial development - промишлено развитие


industrial economy

industrial economy - икономика на промишлеността


industrial electric machinery

industrial electric machinery - промишлена електрическа машина


industrial enterprise

industrial enterprise - промишлено предприятие


industrial equipment

industrial equipment - промишлено оборудване


industrial espionage

industrial espionage - промишлен шпионаж


industrial fat

industrial fat - промишлена грес


industrial financing

industrial financing - финансиране на промишленост


industrial fishing

industrial fishing - промишлен риболов


industrial hazard

industrial hazard - промишлен риск


industrial infrastructure

industrial infrastructure - промишлена инфраструктура


industrial integration

industrial integration - промишлена интеграция


industrial investment

industrial investment - промишлена инвестиция


industrial manufacturing

industrial manufacturing - промишлено производство


industrial planning

industrial planning - промишлено планиране


industrial plant

industrial plant - промишлено растение


industrial plot

industrial plot - промишлен терен


industrial policy

industrial policy - промишлена политика


industrial pollution

industrial pollution - промишлено замърсяване


industrial price

industrial price - промишлена цена


industrial product

industrial product - промишлен продукт


industrial production

industrial production - промишлено производство


industrial project

industrial project - промишлен проект


industrial property

industrial property - промишлена собственост


industrial region

industrial region - промишлен регион


industrial reorganisation

industrial reorganisation - промишлена реорганизация


industrial research

industrial research - промишлени проучвания


industrial restructuring

industrial restructuring - промишлено преструктуриране


industrial revolution

industrial revolution - промишлена революция


industrial robot

industrial robot - промишлен робот


industrial secret

industrial secret - промишлена тайна


industrial sociology

industrial sociology - трудова социология


industrial statistics

industrial statistics - промишлена статистика


industrial structures

industrial structures - промишлена структура


industrial waste

industrial waste - промишлени отпадъци


industrial-free zone

industrial-free zone - свободна промишлена зона


industrialisation

industrialisation - индустриализация


industrialised country

industrialised country - индустриализирана страна


industry-research relations

industry-research relations - отношения между промишлеността и научноизследователската дейност


infancy

infancy - малолетна възраст


infant mortality

infant mortality - детска смъртност


inflammable product

inflammable product - леснозапалим продукт


inflation

inflation - инфлация


information

information - информация


information analysis

information analysis - информационен анализ


information centre

information centre - информационен център


information highway

information highway - информационна магистрала


information industry

information industry - информационна индустрия


information medium

information medium - информационен носител


information network

information network - информационна мрежа


information policy

information policy - информационна политика


information processing

information processing - обработка на информацията


information profession

information profession - заетост в облсатта на информацията


information science

information science - наука за информацията


information service

information service - информационна служба


information society

information society - информационно общество


information storage

information storage - съхраняване на информация


information storage and retrieval

information storage and retrieval - съхранение и обработка на информация


information system

information system - информационна система


information technology

information technology - информационна технология


information technology applications

information technology applications - приложение на информационните технологии


information technology industry

information technology industry - индустрия на информационни технологии


information technology profession

information technology profession - професия в областта на информационните технологии


information technology user

information technology user - потребител на компютърната технология


information transfer

information transfer - обмен на информация


information user

information user - потребител на информация


infringement of Community law

infringement of Community law - нарушение на правото на Общността


infringement of tax law

infringement of tax law - нарушение на данъчното право


ingot

ingot - кюлче


inheritance

inheritance - наследство


injunction

injunction - съдебна заповед


inland transport

inland transport - вътрешен транспорт


inland waters

inland waters - вътрешни води


inland waterway

inland waterway - вътрешен воден път


inland waterway fleet

inland waterway fleet - флот по вътрешните водни пътища


inland waterway shipping

inland waterway shipping - речно корабоплаване


inland waterway transport

inland waterway transport - вътрешноводен транспорт


innovation

innovation - обновление, иновация


inorganic acid

inorganic acid - неорганична киселина


inorganic chemical product

inorganic chemical product - неорганичен химичен продукт


input electricity taxation system

input electricity taxation system - система за данъчно облагане на електроенергията на входа


input tax

input tax - данък върху вложените средства


input tax recovery

input tax recovery - възстановяване на данък върху суровини/материали


input value added tax

input value added tax - ДДС върху суровини/материали


input-output analysis

input-output analysis - анализ на поставените и постигнати цели, на постъпленията и разходите


insect

insect - насекомо


insecticide

insecticide - инсектицид


in-service training

in-service training - обучение по време на работа


inshore fishing

inshore fishing - крайбрежен риболов


inshore grounds

inshore grounds - крайбрежно дъно


insider trading

insider trading - сделки с използване на вътрешна информация


installation allowance

installation allowance - добавка към възнаграждението при установяване на нова работа за пръв път


installed or assembled goods

installed or assembled goods - монтирани или сглобени стоки


instant product

instant product - разтворим продукт


institution of public utility

institution of public utility - институция за обществена услуга


institutional activity

institutional activity - институционална дейност


institutional agreement

institutional agreement - институционно споразумение


institutional cooperation

institutional cooperation - институционално сътрудничество


institutional reform

institutional reform - институционна реформа


institutional structure

institutional structure - институционна структура


insulator

insulator - изолатор


insurance

insurance - осигуряване/застраховане


insurance

insurance - застрахователно покритие


insurance claim

insurance claim - застрахователен иск


insurance company

insurance company - застрахователно дружество


insurance contract

insurance contract - застрахователен договор


insurance indemnity

insurance indemnity - застрахователно обезщетение


insurance law

insurance law - застрахователно право


insurance occupation

insurance occupation - професия в областта на застраховането


insurance premium

insurance premium - застрахователна премия


insurance premiums

insurance premiums - застрахователни премии


insurance service

insurance service - застрахователни услуги


insurance transactions

insurance transactions - застрахователни сделки


insured

insured - осигурен


insured risk

insured risk - покрит риск


INTAL

INTAL - Институт за латиноамериканска интеграция (INTAL)


intangible capital assets

intangible capital assets - нематериални дълготрайни активи


intangible property

intangible property - нематериално имущество


integrated development

integrated development - интегрирано развитие


integrated development programme

integrated development programme - интегрирана програма за развитие


integrated trade

integrated trade - интегрирана търговия


integration into employment

integration into employment - професионална интеграция


integration of migrants

integration of migrants - интеграция на мигранти


integration of the disabled

integration of the disabled - интеграция на хората с увреждания


intellectual

intellectual - интелектуален, интелектуалец


intellectual capital

intellectual capital - интелектуален капитал


intellectual property

intellectual property - интелектуална собственост


intelligent transport system

intelligent transport system - интелигентна система за транспорт


intensive farming

intensive farming - интензивни методи за земеделие


intensive livestock farming

intensive livestock farming - интензивно животновъдство


interactive network

interactive network - интерактивна мрежа


interactive videotex

interactive videotex - интерактивна видеография


interactivity

interactivity - интерактивност


Inter-American Court of Human Rights

Inter-American Court of Human Rights - Американски съд за правата на човека


inter-company agreement

inter-company agreement - споразумение между предприятия


inter-company cooperation

inter-company cooperation - сътрудничество между предприятия


intercontinental missile

intercontinental missile - междуконтинентална ракета


intercontinental transport

intercontinental transport - презокеански транспорт


interest

interest - интерес


interest group

interest group - група по интереси


interest in bringing an action

interest in bringing an action - интерес от действие


interest rate subsidy

interest rate subsidy - субсидирана лихва


interference

interference - вмешателство, намеса


intergovernmental organisation

intergovernmental organisation - междуправителствена организация


interim payment

interim payment - междинно плащане


inter-industrial relations

inter-industrial relations - междусекторни отношения


interinstitutional agreement

interinstitutional agreement - междуинстутиционно споразумение


interinstitutional relations

interinstitutional relations - отношения между институциите


intermediary

intermediary - посреднически


intermediary activity

intermediary activity - посредническа дейност


intermediate consumption

intermediate consumption - междинно потребление


intermediate consumption

intermediate consumption - средна консумация


intermediate goods

intermediate goods - средство за производство


intermediate technology

intermediate technology - междинна технология


internal Community frontier

internal Community frontier - вътрешна граница на Общността


internal Community transit procedure

internal Community transit procedure - процедура за вътрешен транзит в Общността


internal frontier

internal frontier - вътрешна граница


internal law of religions

internal law of religions - вътрешно право на религиите


internal market

internal market - вътрешен пазар


internal migration

internal migration - вътрешна миграция


international adoption

international adoption - международно осиновяване


international affairs

international affairs - международна политика


international agreement

international agreement - международно споразумение


international aid

international aid - международна помощ


international arbitration

international arbitration - международен арбитраж


international cartel

international cartel - международен картел


international charter

international charter - международна харта


international civil servant

international civil servant - международен служител


international civil service

international civil service - международна държавна администрация


international commercial arbitration

international commercial arbitration - международен търговски арбитраж


international competition

international competition - международна конкуренция


international conference

international conference - международна конференция


international conflict

international conflict - международен конфликт


international convention

international convention - международна конвенция


international convention

international convention - международна конвенция


international cooperation

international cooperation - международно сътрудничество


international court

international court - международен съд


International Court of Justice

International Court of Justice - Международният трибунал/съд на ООН


international credit

international credit - международен кредит


International Criminal Court

International Criminal Court - международен наказателен съд


international criminal law

international criminal law - международно наказателно право


International Criminal Tribunal

International Criminal Tribunal - Международният трибунал за военни престъпления


international currency

international currency - международна валута


international dispute

international dispute - международен спор


international division of labour

international division of labour - международно разпределение на труда


international economic law

international economic law - международно икономическо право


International Energy Agency

International Energy Agency - Международна агенция по енергетика


international finance

international finance - международни финанси


international goods traffic

international goods traffic - международен стоков трафик


international human rights law

international human rights law - международно хуманитарно право


international instrument

international instrument - международен инструмент


international investment

international investment - международна инвестиция


international issue

international issue - международен въпрос


International Labour Conference

International Labour Conference - Международна конференция на труда


international labour law

international labour law - международно трудово право


International Labour Office

International Labour Office - Международно бюро по труда


international law

international law - международно право


international law - national law

international law - national law - международно право - национално право


international liquidity

international liquidity - международна ликвидност


international loan

international loan - международен заем


international market

international market - международен пазар


international meeting

international meeting - международна среща


international merger

international merger - международно сливане


international monetary system

international monetary system - международна парична система


international movement of goods

international movement of goods - международно движение на стоки


international movement of vehicles

international movement of vehicles - международно движение на превозни средства


international negotiations

international negotiations - международни преговори


international organisation

international organisation - международна организация


international payment

international payment - международно плащане


international relations

international relations - международни отношения


international responsibility

international responsibility - международна отговорност


international road transport

international road transport - международен пътен транспорт


international sanctions

international sanctions - международна санкция


international school

international school - международно училище (школа)


international security

international security - международна сигурност


international standard

international standard - международен стандарт


international statistics

international statistics - международна статистика


international tariff

international tariff - международна тарифа


international tax law

international tax law - международно данъчно право


international trade

international trade - международна търговия


international trade law

international trade law - международно търговско право


international transport

international transport - международен транспорт


international transport

international transport - международен транспорт


international voluntary worker

international voluntary worker - международен доброволец


international waters

international waters - межународни води


international waterway

international waterway - международен воден път


Internet

Internet - Интернет


Internet access provider

Internet access provider - Интернет доставчик


Internet address

Internet address - Интернет адрес


Internet site

Internet site - страница в Интернет


inter-parliamentary cooperation

inter-parliamentary cooperation - междупарламентарно сътрудничество


interparliamentary delegation

interparliamentary delegation - интерпарламентарна делегация


interparliamentary relations

interparliamentary relations - междупарламентарни отношения


Interparliamentary Union

Interparliamentary Union - интерпарламентарен съюз


Interpol

Interpol - Интерпол


interpretation of the law

interpretation of the law - тълкуване на правото


interpreting

interpreting - устен превод


interprofessional agreement

interprofessional agreement - браншово споразумение


interurban migration

interurban migration - миграция между градове


intervention agency

intervention agency - интервенционна агенция


intervention buying

intervention buying - интервенционно изкупуване


intervention policy

intervention policy - интервенционна политика


intervention price

intervention price - интервенционна цена


intervention stock

intervention stock - интервенционен резерв


intra Community transport of goods

intra Community transport of goods - превоз на стоки вътре в Общността


intra-Community

intra-Community - вътрешнообщностни


intra-Community acquisition of goods

intra-Community acquisition of goods - придобиване на стоки в Общността


intra-Community contract processing

intra-Community contract processing - вътрешнообщностна обработка на договор


intra-Community flight or sea crossing

intra-Community flight or sea crossing - вътреобщностен полет или плаване


intra-Community payment

intra-Community payment - плащане вътре в Общността


intra-Community relations

intra-Community relations - вътрешнообщностни отношения


intra-Community supply of goods

intra-Community supply of goods - вътрешнообщностно доставяне на стоки


intra-community supply of service

intra-community supply of service - вътрешнообщностно доставяне на услуги


intra-Community trade

intra-Community trade - търговия в Общността


intra-community transaction

intra-community transaction - вътрешнообщностна сделка


intra-Community transport

intra-Community transport - вътрешнообщностен транспорт


intra-Community transport of goods

intra-Community transport of goods - превоз на стоки вътре в Общността


intranet

intranet - вътрешна мрежа, интранет


intraurban commuting

intraurban commuting - вътрешноградско пътуване (от дома до местоработата и обратно)


intrinsic commercial value

intrinsic commercial value - (вещи), на които не е присъща търговска стойност


invalid ballot paper

invalid ballot paper - невалиден глас


invalidity

invalidity - инвалидност


invalidity of an election

invalidity of an election - невалидност на избори


invention

invention - изобретение


investment

investment - инвестиция


investment abroad

investment abroad - инвестиция в чужбина


investment aid

investment aid - инвестиционна помощ


investment bank

investment bank - инвестиционна банка


investment company

investment company - инвестиционно дружество


investment cost

investment cost - инвестиционна стойност


investment income

investment income - инвестиционен доход


investment loan

investment loan - инвестиционен заем


investment policy

investment policy - инвестиционна политика


investment project

investment project - инвестиционен проект


investment promotion

investment promotion - поощряване на инвестициите


investment protection

investment protection - гарантиране на инвестиции


investment transaction

investment transaction - инвестиционна сделка


invisible trade balance

invisible trade balance - баланс на невидимите операции


invitation to tender

invitation to tender - покана за участие в тръжна процедура


invoice

invoice - фактура


invoicing

invoicing - фактуриране


inward processing

inward processing - активно усъвършенстване


inward processing arrangement

inward processing arrangement - режим активно усъвършенстване


iodine

iodine - йод


IOE

IOE - Международно бюро по епизоотии


IOM

IOM - Международна организация по миграция


Ionian Islands

Ionian Islands - Йонийски острови


Ionian Sea

Ionian Sea - Йонийско море


ionising radiation

ionising radiation - йонизиращо лъчение


Iran

Iran - Иран


Iraq

Iraq - Ирак


Ireland

Ireland - Ирландия


Irian Jaya

Irian Jaya - Ириан-Джая


Irish Sea

Irish Sea - Ирландско море


iron

iron - желязо


iron and steel industry

iron and steel industry - стоманодобивна промишленост


iron and steel product

iron and steel product - продукт на черната металургия


iron and steel-working machinery

iron and steel-working machinery - металургична машина


iron ore

iron ore - желязна руда


iron product

iron product - ковашки продукт


ironmongery

ironmongery - железария


irradiated fuel

irradiated fuel - облъчено гориво


irradiated product

irradiated product - облъчен продукт


irradiation

irradiation - облъчване


irrespective of the manner in which they are levied

irrespective of the manner in which they are levied - независимо от начина на тяхното налагане


irrigated agriculture

irrigated agriculture - поливни култури


irrigation

irrigation - напояване


Islam

Islam - ислям


Islamic law

Islamic law - ислямско право


Islamic State

Islamic State - ислямска държава


island

island - остров


island region

island region - островен регион


Isle of Man

Isle of Man - остров Ман


ISO

ISO - Международна организация по стандартизация (ISO)


isoglucose

isoglucose - изоглюкоза


isolationism

isolationism - изолационизъм


ISPA

ISPA - ИСПА


Israel

Israel - Израел


issue

issue - издавам


issue an invoice

issue an invoice - издавам фактура


issue of securities

issue of securities - емисия на ценни книжа


issue VAT identification number

issue VAT identification number - издадава идентификационен номер по данък върху добавената стойност


issuing of currency

issuing of currency - парична емисия


Italy

Italy - Италия


ITC

ITC - Международен търговски център


itinerant trade

itinerant trade - амбулантна търговия


ITU

ITU - Международен телекомуникационен съюз


Jamaica

Jamaica - Ямайка


Jamtland county

Jamtland county - провинция Йемтланд


Japan

Japan - Япония


Java

Java - Ява


Jew

Jew - евреин, еврейски


jewellery and goldsmith's articles

jewellery and goldsmith's articles - бижутерство и златарство


JHA

JHA - Правосъдие и вътрешни работи


job access

job access - достъп до работа


job application

job application - търсене на работа


job creation

job creation - създаване на заетост


job cuts

job cuts - съкращения на работни места


job description

job description - длъжностна характеристика


job mobility

job mobility - професионална мобилност


job preservation

job preservation - запазване на работно място


job satisfaction

job satisfaction - удовлетворение от труда


job security

job security - сигурност на работното място


job sharing

job sharing - поделяне на работа


job vacancy

job vacancy - свободно работно място


joinery

joinery - дърводелство


joint action

joint action - съвместно действие


joint authority

joint authority - сдружение на общини


joint committee on EC matters

joint committee on EC matters - съвместен комитет по въпросите на ЕО


joint competence

joint competence - съвместна компетентност


Joint European Torus

Joint European Torus - Общ европейски торус (програма за ядрен синтез)


joint ownership

joint ownership - съсобственост


joint position

joint position - обща позиция


Joint Research Centre

Joint Research Centre - Център за съвместни научни изследвания


joint subsidiary

joint subsidiary - общ филиал


joint venture

joint venture - съвместно предприятие


jointly and severally liable for payment of the tax

jointly and severally liable for payment of the tax - солидарно отговорен за плащането на данъка


Jonkoping county

Jonkoping county - провинция Йонкьопинг


Jordan

Jordan - Йордания


Judaism

Judaism - юдаизъм


judge

judge - съдия


judgment of the EC Court

judgment of the EC Court - решение на Европейския съд


judicial cooperation

judicial cooperation - съдебно сътрудничество


judicial inquiry

judicial inquiry - съдебно разследване


judicial investigation

judicial investigation - съдебно следствие


judicial power

judicial power - съдебна власт


judicial proceeding

judicial proceeding - съдебно производство


judicial proceedings

judicial proceedings - съдебна процедура


judicial reform

judicial reform - съдебна реформа


judicial review

judicial review - юридически преглед


judicial separation

judicial separation - съдебна подялба, разделяне


jurisdiction

jurisdiction - компетентност/юрисдикция


jurisdiction ratione materiae

jurisdiction ratione materiae - компетентност ratione materiae


jute

jute - юта


juvenile court

juvenile court - съд за малолетни и непълнолетни правонарушители


juvenile delinquency

juvenile delinquency - противообществени прояви на малолетни и непълнолетни


Kalmar county

Kalmar county - провинция Калмар


kapok

kapok - капок


Karlovy Vary

Karlovy Vary - Карлови Вари


Kaunas

Kaunas - Каунас


Kazakhstan

Kazakhstan - Казахстан


Kennedy Round

Kennedy Round - преговорите "Кенеди"


Kenya

Kenya - Кения


kidney disease

kidney disease - болест на бъбреците


Kiribati

Kiribati - Кирибати


kitchen garden

kitchen garden - домашна градина


Klaipeda

Klaipeda - Клайпеда


knitted and crocheted goods

knitted and crocheted goods - трикотажни и плетени стоки


know-how

know-how - ноу-хау


knowledge economy

knowledge economy - икономика, основана на науката


knowledge management

knowledge management - управление на знанията


Koroska

Koroska - област Каринтия, Корошка


Kosice region

Kosice region - регион Кошице


Kosovo

Kosovo - Косово


Kronoberg county

Kronoberg county - провинция Кроноберг


Kurdistan question

Kurdistan question - кюрдският въпрос


Kurzeme

Kurzeme - Курземе


Kuwait

Kuwait - Кувейт


Kuyavia-Pomerania province

Kuyavia-Pomerania province - област Кужавие-Померания


Kyrgyzstan

Kyrgyzstan - Киргизстан


labelling

labelling - етикетиране


labour dispute

labour dispute - трудово-правен спор


labour flexibility

labour flexibility - гъвкавост на труда


labour force

labour force - работна сила


labour inspectorate

labour inspectorate - инспекция по труда


labour law

labour law - трудово право


labour market

labour market - пазар на труда


labour mobility

labour mobility - мобилност на работната ръка


Labour Party

Labour Party - лейбъристка партия


labour relations

labour relations - трудови отношения


labour shortage

labour shortage - недостиг на работна ръка


labour standard

labour standard - трудова норма


labour tribunal

labour tribunal - трудов трибунал


labour-intensive services

labour-intensive services - трудоемки услуги


lactose

lactose - лактоза


LAES

LAES - Латиноамериканска икономическа система


LAES countries

LAES countries - страните от Латиноамериканска икономическа система


Lafta countries

Lafta countries - страните от Асоциацията за интеграция на Латинска Америка


LAIA

LAIA - Асоциация за интеграция на Латинска Америка


lake

lake - езеро


land and buildings

land and buildings - поземлена собственост


land bank

land bank - поземлена банка


land forces

land forces - сухопътни войски


land mobility

land mobility - териториална мобилност


land policies

land policies - поземлена политика


land productivity

land productivity - производителност на земята


land reform

land reform - поземлена реформа


land register

land register - регистър на земята


land restructuring

land restructuring - преструктуриране на земята


land transport

land transport - наземен превоз


land use

land use - използване на земята


landholding system

landholding system - режим на почвите


language

language - език


language policy

language policy - езикова политика


language teaching

language teaching - езиково обучение


Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon - Лангедок-Русийон


Laos

Laos - Лаос


Lapland

Lapland - Лапландия


lard

lard - свинска мас


large business

large business - голямо предприятие


large family

large family - многочислено семейство


large holding

large holding - голямо стопанство


large vehicle

large vehicle - извънгабаритно превозно средство


large-scale construction

large-scale construction - широкомащабно строителство


laser physics

laser physics - лазерна физика


laser weapon

laser weapon - лазерно оръжие


Latgale

Latgale - Латгале


Latin America

Latin America - Латинска Америка


Latin American organisation

Latin American organisation - латино-американска организация


Latin American Parliament

Latin American Parliament - Латиноамерикански парламент


Latium

Latium - Лацио


Latvia

Latvia - Латвия


launch facility

launch facility - установка за изстрелване


launch vehicle

launch vehicle - ракета носител


launching of a product

launching of a product - пускане на нов продукт


law

law - закон


law of banking

law of banking - право на банкиране


law of nations

law of nations - право на нациите


law of obligations

law of obligations - облигационно право


law of outer space

law of outer space - право за космическото пространство


law of succession

law of succession - наследствено право


law of the sea

law of the sea - морско право


law of war

law of war - военно право


law on negotiable instruments

law on negotiable instruments - закон за разменните инструменти


law relating to information

law relating to information - право в областта на информацията


law relating to prisons

law relating to prisons - наказателно право


lay magistrate

lay magistrate - съдебен заседател


laying poultry

laying poultry - кокошки носачки


lead

lead - олово


leader of the opposition

leader of the opposition - лидер на опозицията


lead-free petrol

lead-free petrol - безоловен бензин


leaf vegetable

leaf vegetable - листов зеленчук


learning

learning - придобиване на знания


learning technique

learning technique - учебен метод


lease

lease - наем


leasing or letting

leasing or letting - отдаването под наем или аренда


leasing or letting of immovable property

leasing or letting of immovable property - отдаването под наем или аренда на недвижимо имущество


least-developed country

least-developed country - по-слабо развита страна


leather

leather - кожа


leather industry

leather industry - кожарска промишленост


leave for political activities

leave for political activities - отпуск за политическа дейност


leave on social grounds

leave on social grounds - отпуск по социални причини


Lebanon

Lebanon - Ливан


Leeward Islands

Leeward Islands - Подветрени острови


leftism

leftism - левичарство


legal action

legal action - съдебно дело


legal adviser

legal adviser - юрисконсулт


legal aid

legal aid - правна помощ


legal basis

legal basis - правна основа


legal capacity

legal capacity - правосубектност


legal code

legal code - правен кодекс


legal cooperation

legal cooperation - правно сътрудничество


legal data processing

legal data processing - правна обработка на данни


legal deposit

legal deposit - служебно депозиране


legal doctrine

legal doctrine - правна доктрина


legal domicile

legal domicile - законно местоживеене


legal expenses

legal expenses - съдебни разходи


legal hearing

legal hearing - съдебно заседание


legal methodology

legal methodology - юридическа методология


legal person

legal person - юридическо лице


legal process

legal process - съдебен процес


legal profession

legal profession - правна професия


legal science

legal science - правна наука


legal status

legal status - правен статут


legal system

legal system - съдебна система


legal working time

legal working time - нормативна продължителност на работното време


legality

legality - законност


legislation

legislation - законодателство


legislative drafting

legislative drafting - законодателна редакция


legislative initiative

legislative initiative - законодателна инициатива


legislative period

legislative period - законодателен срок


legislative power

legislative power - законодателна власт


legislative procedure

legislative procedure - законодателна процедура


legislative-executive relations

legislative-executive relations - отношения между законодателната и изпълнителната власти


legitimacy

legitimacy - законност


leguminous vegetable

leguminous vegetable - зърнено-бобов зеленчук


Leinster

Leinster - Ленстер


leisure

leisure - почивка


leisure park

leisure park - развлекателен парк


length of journey

length of journey - времетраене на пътуването


length of lease

length of lease - срок на лизинг


length of studies

length of studies - продължителност на образованието


Lesotho

Lesotho - Лесото


Lesser Antilles

Lesser Antilles - Малки Антили


less-favoured agricultural area

less-favoured agricultural area - необлагодетелствана селскостопанска зона


less-favoured region

less-favoured region - необлагодетелстван регион


level of education

level of education - равнище на образование


levy

levy - мито


levy the tax

levy the tax - начислява данък


levy the tax in advance

levy the tax in advance - авансово начисляване на данък


liability

liability - отговорност


liability of the State

liability of the State - отговорност на държавата


liable to tax

liable to tax - данъчнозадължен


liaison department

liaison department - отдел за връзка


Liberal Party

Liberal Party - либерална партия


liberal profession

liberal profession - свободна професия


liberalisation of the market

liberalisation of the market - либерализиране на пазара


liberalisation of trade

liberalisation of trade - освобождаване на търговията


Liberalism

Liberalism - либерализъм


Liberec

Liberec - Либерец


Liberia

Liberia - Либерия


library

library - библиотека


Libya

Libya - Либия


Liechtenstein

Liechtenstein - Лихтенщайн


life assurance

life assurance - застраховка живот


life expectancy

life expectancy - продължителност на живот


life sciences

life sciences - естествени науки


lift

lift - асансьор


light industry

light industry - лека промишленост


lighting

lighting - осветление


lighting equipment

lighting equipment - осветителна техника


lignite

lignite - лигнит


Liguria

Liguria - Лигурия


Ligurian Sea

Ligurian Sea - Лигурийско море


Limburg

Limburg - Лимбург


limit on the quantity of goods

limit on the quantity of goods - ограничение относно количеството на стоките


limit on the value of goods

limit on the value of goods - ограничение относно стойността на стоките


limitation of legal proceedings

limitation of legal proceedings - давност на съдебно производство


limited circulation

limited circulation - ограничено разпространение


limited partnership

limited partnership - командитно дружество


Limousin

Limousin - Лимузен


linguistic discrimination

linguistic discrimination - езикова дискриминация


linguistic group

linguistic group - езикова група


linguistics

linguistics - лингвистика, езикознание


liqueur

liqueur - ликьор


liquidation

liquidation - ликвидация (на дружество)


liquidity control

liquidity control - контрол на ликвидността


Lisbon and the Tagus Valley

Lisbon and the Tagus Valley - Лисабон и долината на река Тагус


list voting system

list voting system - гласуване по листи


literary and artistic property

literary and artistic property - литературна и художествена собственост


literary profession

literary profession - литературна професия


literature

literature - литература


Lithuania

Lithuania - Литва


litter

litter - слама за постилане


Little Poland province

Little Poland province - Малополска област


littoral

littoral - крайбрежие


live animal

live animal - живо животно


live poultry

live poultry - живи пилета


livestock

livestock - добитък


livestock

livestock - животни


livestock farming

livestock farming - животновъдство, скотовъдство


livestock unit

livestock unit - единица добитък


living conditions

living conditions - условия на живот


living language

living language - жив език


living plant

living plant - живо растение


living will

living will - завещание


load

load - натоварване


loan

loan - заем


local access to the law

local access to the law - достъп до право на местно ниво


local area network

local area network - локална мрежа


local authority

local authority - местни власти


local authority finances

local authority finances - финанси на местното самоуправление


local budget

local budget - общински бюджет


local election

local election - местни избори


local employment initiative

local employment initiative - местна инициатива за заетост


local government

local government - местна администрация


local legislation

local legislation - местно законодателство


local media

local media - местна медия


local pollution

local pollution - местно замърсяване


local tax

local tax - местен данък


local wine

local wine - регионално вино


locally elected representative

locally elected representative - местен депутат


location of industry

location of industry - установяване на промишлено предприятие


location of production

location of production - място на производство


lockout

lockout - локаут


lodging of appropriate security

lodging of appropriate security - представяне на подходяща гаранция


Lodz province

Lodz province - област Лодз


logistics

logistics - логистика


Loire Region

Loire Region - регион на Лоара


Lombardy

Lombardy - Ломбардия


Lome Convention

Lome Convention - Конвенция от Ломе


long-term credit

long-term credit - дългосрочен кредит


long-term financing

long-term financing - дългосрочно финансиране


long-term forecast

long-term forecast - дългосрочна прогноза


long-term unemployment

long-term unemployment - дългосрочна безработица


Lorraine

Lorraine - Лотарингия


loss

loss - загуба, дефицит


loss of tax

loss of tax - загуба на данък


low income

low income - нисък доход


low pay

low pay - ниски заплати


low rent

low rent - нисък наем


Lower Austria

Lower Austria - Долна Австрия


Lower Carpathians province

Lower Carpathians province - Подкарпатска област


lower class

lower class - низша класа


Lower Normandy

Lower Normandy - Долна Нормандия


Lower Saxony

Lower Saxony - Долна Саксония


Lower Silesia province

Lower Silesia province - област Долна Силезия


Lublin province

Lublin province - област Люблин


lubricants

lubricants - смазочен материал


Lubus province

Lubus province - област Любуш


lucerne

lucerne - люцерна, детелина


lump-sum

lump-sum - еднократна сума


Luxembourg

Luxembourg - Люксембург


luxury products industry

luxury products industry - производство на луксозни стоки


Macao

Macao - Макао


Macedonia

Macedonia - Македония


machine tool

machine tool - машиностроително съоръжение


machine translation

machine translation - автоматичен превод


machinery

machinery - машина


machine-tool industry

machine-tool industry - производство на машини и съоръжения


macroeconomics

macroeconomics - макроикономика


Madagascar

Madagascar - Мадагаскар


Madeira

Madeira - Мадейра


Mafia

Mafia - мафия


Maghreb

Maghreb - Магреб


magistrate

magistrate - магистрат


magnesium

magnesium - магнезий


magnetic medium

magnetic medium - магнитен носител


main acreage

main acreage - основна площ


maintenance

maintenance - поддръжка


maintenance obligation

maintenance obligation - задължение за издръжка


maize

maize - царевица


maize oil

maize oil - царевично олио


majority voting

majority voting - мнозинство на гласовете


majority voting system

majority voting system - мажоритарна избирателна система


make the refund

make the refund - осъществява възстановяване (на данък)


Malawi

Malawi - Малави


Malaysia

Malaysia - Малайзия


Maldives

Maldives - Малдивски острови


Mali

Mali - Мали


malnutrition

malnutrition - недохранване


malt

malt - малц


Malta

Malta - Малта


man

man - мъж


management

management - управление, стопанисване


management accounting

management accounting - управленско счетоводство


management audit

management audit - управленчески контрол


management information system

management information system - система за информация и управление


management of resources

management of resources - управление на ресурси


management planning

management planning - планиране на управлението


management techniques

management techniques - техника на управление


management training

management training - обучение на управленчески екипи


manager

manager - мениджър


managing director

managing director - директор на предприятие


manganese

manganese - манган


manifesto

manifesto - манифест


man-made disaster

man-made disaster - бедствие причинено от човека


man-made fibre

man-made fibre - синтетичен текстил


manpower needs

manpower needs - нужда от работна ръка


manpower planning

manpower planning - планиране на заетостта


manual worker

manual worker - физически работник


manufactured feedingstuffs

manufactured feedingstuffs - произведени храни


manufactured goods

manufactured goods - фабрично изработен продукт


manufacturer

manufacturer - производител


manuscript

manuscript - ръкопис


Maoism

Maoism - маоизъм


Marches

Marches - Марше


margarine

margarine - маргарин


margin

margin - марж


margin scheme

margin scheme - схема на марж


marginalisation

marginalisation - маргинализация (социална)


Mariana Islands

Mariana Islands - Мариански острови


Marijampole

Marijampole - Мариямполес


marine ecosystem

marine ecosystem - морска екосистема


marine environment

marine environment - морска среда


marine insurance

marine insurance - морска застраховка


marine life

marine life - живот в морска среда


marine mammal

marine mammal - морски бозайник


marine pollution

marine pollution - замърсяване на морето


marital status

marital status - семейно положение


maritime area

maritime area - морско пространство


maritime cabotage

maritime cabotage - морски каботаж


maritime conference

maritime conference - морска конференция


maritime court

maritime court - морски арбитраж


maritime law

maritime law - право на търговското корабоплаване


maritime safety

maritime safety - морска безопасност


maritime shipping

maritime shipping - морско корабоплаване


maritime surveillance

maritime surveillance - мониторинг/сървей на морската среда


maritime transport

maritime transport - морски транспорт


market

market - пазар


market access

market access - достъп до пазара


market approval

market approval - разрешително за продажба


market capitalisation

market capitalisation - пазарна капитализация


market economy

market economy - пазарна икономика


market enlargement

market enlargement - разширяване на пазара


market gardening

market gardening - пазарно градинарство


market intervention

market intervention - намеса на пазара


market organisation

market organisation - организация на пазара


market planning

market planning - планиране на пазара


market prices

market prices - пазарни цени


market protection

market protection - защита на пазара


market research

market research - маркетингово проучване


market stabilisation

market stabilisation - регулиране на пазара


market supervision

market supervision - мониторинг на пазара


market support

market support - подкрепа на пазара


marketing

marketing - търговия / маркетинг


marketing restriction

marketing restriction - търговско ограничение


marketing stage

marketing stage - търговска реализация


marketing standard

marketing standard - маркетингов стандарт


marketing year

marketing year - стопанска година


market-sharing agreement

market-sharing agreement - разпределение на пазара


marriage

marriage - брак, сватба


marriage of convenience

marriage of convenience - брак по сметка


marriage rate

marriage rate - количество бракове процентно


married person

married person - женено/омъжено лице


Marshall Islands

Marshall Islands - Маршалови острови


marsupial

marsupial - торбесто животно


Martinique

Martinique - Мартиника


Marxism

Marxism - марксизъм


Mashreq

Mashreq - Машрек


mass communications

mass communications - масово осведомяване


mass education

mass education - масово образование


mass media

mass media - средства за масово осведомяване, медии


mass production

mass production - масово производство


mass tourism

mass tourism - масов туризъм


mass-consumption product

mass-consumption product - продукт за широко потребление


material of animal origin

material of animal origin - материал от животински произход


materials technology

materials technology - технология на материалите


maternity benefit

maternity benefit - помощ при бременност и раждане


maternity leave

maternity leave - отпуск по майчинство


mathematics

mathematics - математика


matrimonial law

matrimonial law - брачно право


Mauritania

Mauritania - Мавритания


Mauritius

Mauritius - остров Мавриций


maximum price

maximum price - максимална цена


Mayotte

Mayotte - остров Майот


Mazovia province

Mazovia province - област Мазовия


meal

meal - грис


means of agricultural production

means of agricultural production - средства за селскостопанско производство


means of communication

means of communication - средства за комуникация


means of public conveyance

means of public conveyance - превоз с обществени превозни средства


means of transport

means of transport - транспортно средство


measure by the Community

measure by the Community - мярка от Общността


measure having equivalent effect

measure having equivalent effect - мярка с равностойно действие


measures in force

measures in force - мерки, които са в сила


measuring equipment

measuring equipment - измервателен уред


meat

meat - месо


meat processing industry

meat processing industry - месна промишленост


meat product

meat product - месен продукт


mechanical engineering

mechanical engineering - металообработваща промишленост


mechanical equipment

mechanical equipment - механично оборудване


mechanical vibration

mechanical vibration - механични вибрации


mechanisation

mechanisation - механизация


mechanisation of agriculture

mechanisation of agriculture - механизация на селското стопанство


Mecklenburg-West Pomerania

Mecklenburg-West Pomerania - Мекленбург-Западна Померания


media library

media library - туристическа карта


mediator

mediator - медиатор


medical and surgical instruments

medical and surgical instruments - медикотехническо и хирургично оборудване


medical centre

medical centre - медицински център


medical computing

medical computing - медицинска информатика


medical data

medical data - медицински данни


medical diagnosis

medical diagnosis - медицинска диагноза


medical error

medical error - лекарска грешка


medical examination

medical examination - медицински преглед


medical institution

medical institution - болнично заведение


medical law

medical law - право в областта на медицината


medical plant

medical plant - лековито растение


medical report

medical report - медицинска експертиза


medical research

medical research - медицинско изследване


medical science

medical science - медицинска наука


medical specialisation

medical specialisation - медицинска специалност


medical training

medical training - медицинско обучение


medicament

medicament - лекарство


medicine

medicine - медицина


medieval history

medieval history - история на средните векове


Mediterranean agriculture

Mediterranean agriculture - средиземноморско земеделие


Mediterranean forest

Mediterranean forest - средиземноморска гора


Mediterranean Sea

Mediterranean Sea - Средиземно море


medium-sized business

medium-sized business - средно предприятие


medium-sized holding

medium-sized holding - средно голямо дружество


medium-sized industry

medium-sized industry - средна промишленост


medium-sized town

medium-sized town - среден по големина град


medium-term credit

medium-term credit - средносрочен кредит


medium-term financial assistance

medium-term financial assistance - средносрочна финансова помощ


medium-term financing

medium-term financing - средносрочно финансиране


medium-term forecast

medium-term forecast - средносрочна прогноза


megalopolis

megalopolis - мегалополис


Melanesia

Melanesia - Меланезия


Melilla

Melilla - Мелила


member country

member country - страна членка


Member of Parliament

Member of Parliament - депутат, член на парламент


member of the EC Court of Auditors

member of the EC Court of Auditors - членове на Сметната палата на ЕО


member of the EC Court of Justice

member of the EC Court of Justice - член на Съда на ЕО


Member of the European Parliament

Member of the European Parliament - член на Европейския парламент


Member State of arrival of the dispatch or transport of the goods

Member State of arrival of the dispatch or transport of the goods - държава-членка на пристигане на изпратените или танспортитаните стоки


Member State of arrival of the goods

Member State of arrival of the goods - държава-членка на пристигане на стоките


Member State of consumption

Member State of consumption - държава-членка на потребление


Member State of departure

Member State of departure - държава-членка на отпътуване


Member State of departure of the dispatch or transport of the goods

Member State of departure of the dispatch or transport of the goods - държава-членка на отпътуване на експедицията или превоза на стоките


member state of identification

member state of identification - държава-членка по регистрация


Member State of import of the goods

Member State of import of the goods - държава-членка на вноса на стоките


Member State of importation

Member State of importation - държавата-членка на вноса


Member State of origin

Member State of origin - държава-членка по произход


Member State's contribution

Member State's contribution - принос на държавите-членки


memorial(s)

memorial(s) - паметници


mendicity

mendicity - просия


mental health

mental health - психично здраве


mental illness

mental illness - психична болест


mental stress

mental stress - умствено напрежение


mentally disabled

mentally disabled - човек с умствено увреждане


mentally handicapped persons

mentally handicapped persons - лица с психически увреждания


mercenary

mercenary - наемник


merchandising

merchandising - мърчандайзинг


merchant

merchant - търговец


merchant fleet

merchant fleet - търговски флот


merchant-navy seamen

merchant-navy seamen - моряци от търговския флот


Mercosur

Mercosur - южноамерикански общ пазар МЕРКОСУР


Mercosur countries

Mercosur countries - страни от южноамериканския общ пазар МЕРКОСУР


mercury

mercury - живак


merger

merger - сливане


merger

merger - сливане (на предприятия)


merger control

merger control - контрол по сливанията


Merger Treaty

Merger Treaty - договор за сливане


merging with an undertaking established in the community

merging with an undertaking established in the community - сливане със или вливане в предприятие със седалище в Общността


meslin

meslin - смес от пшеница и ръж


metal by-product

metal by-product - метален страничен продукт


metal coating

metal coating - покритие на металите


metal furniture

metal furniture - метални мебели


metal pollution

metal pollution - замърсяване с метали


metal product

metal product - метален продукт


metal structure

metal structure - метална конструкция


metal waste

metal waste - метални отпадъци


metallic ore

metallic ore - метална руда


metalloid

metalloid - металоид


metallurgical industry

metallurgical industry - металургична промишленост


metals

metals - метали


metalwork

metalwork - метални изделия


metalworking

metalworking - металообработка


meteorology

meteorology - метеорология


methanol

methanol - метанол


method of calculation

method of calculation - метод на изчисление


metrology

metrology - метрология


metropolis

metropolis - столица, главен град


Mexico

Mexico - Мексико


Mezzogiorno

Mezzogiorno - Мецоджорно


micro-computer

micro-computer - микрокомпютър


microeconomics

microeconomics - микроикономика


microelectronics

microelectronics - микроелектроника


micro-enterprise

micro-enterprise - микропредприятие


micro-enterprise

micro-enterprise - малко предприятие


microfinance

microfinance - микрофинанси


microform

microform - микрофилм, микрофиш


microloan

microloan - микрокредит


Micronesia

Micronesia - Микронезия


microorganism

microorganism - микроорганизъм


middle class

middle class - средна класа


Middle East

Middle East - Близък и Среден Изток


middle management

middle management - средни управленски кадри


Middle Norrland

Middle Norrland - Среден Норланд


Midi-Pyrenees

Midi-Pyrenees - Средни Пиринеи


midwife

midwife - акушерка


migrant

migrant - мигрант


migrant unemployment

migrant unemployment - безработица на мигриращи работници


migrant worker

migrant worker - работник мигрант


migration

migration - миграция


migration control

migration control - миграционен контрол


migration for settlement purposes

migration for settlement purposes - миграция по причина заселване


migration from the countryside to the town

migration from the countryside to the town - миграция от селото към града


migration policy

migration policy - имиграционна политика


migratory movement

migratory movement - миграционно движение


militarisation of space

militarisation of space - милиталризация на космоса


militarism

militarism - милитаризъм


military aircraft

military aircraft - военна авиация


military base

military base - военна база


military cemetery

military cemetery - военно гробище


military cooperation

military cooperation - военно сътрудничество


military court

military court - военен съд


military criminal law

military criminal law - военно криминално право


military discipline

military discipline - военна дисциплина


military equipment

military equipment - въоръжение


military intervention

military intervention - военна интервенция


military law

military law - военно право


military manoeuvres

military manoeuvres - военни маневри


military occupation

military occupation - военна окупация


military personnel

military personnel - военен персонал


military regime

military regime - военен режим


military research

military research - военни изследвания


military sanction

military sanction - военно наказание


military science

military science - военна наука


military secret

military secret - военна тайна


military training

military training - военно учение


milk

milk - мляко


milk by-product

milk by-product - млечен страничен продукт


milk fat

milk fat - млечни мазнини


milk product

milk product - млечен продукт


milk protein

milk protein - млечни белтъчини


milking machine

milking machine - механична доилка


millet

millet - просо


miner

miner - миньор


mineral compound

mineral compound - минерално съединение


mineral oil

mineral oil - минерално масло


mineral prospecting

mineral prospecting - минни проучвания


mineral resources

mineral resources - минен ресурс


mineral water

mineral water - минерална вода


mineralogy

mineralogy - минералогия


minimum pay

minimum pay - минимална работна заплата


minimum price

minimum price - минимална цена


minimum stock

minimum stock - минимален запас


mining activities

mining activities - дейност в областта на минното дело


mining extraction

mining extraction - рудодобив


mining industry

mining industry - минна промишленост


mining of ore

mining of ore - рудодобив


mining operation

mining operation - експлоатация на мини


mining product

mining product - минен продукт


mining production

mining production - минно производство


minister

minister - министър


ministerial meeting

ministerial meeting - среща на министрите


ministerial responsibility

ministerial responsibility - правителствена отговорност


ministry

ministry - министерство


minority language

minority language - малцинствен език


miscarriage of justice

miscarriage of justice - съдебна грешка


miscellaneous industries

miscellaneous industries - други индустрии


missile

missile - ракета


missing trader

missing trader - липсващ / неплатежоспособен търговец


misuse of a right

misuse of a right - злоупотреба с право


mitigating circumstances

mitigating circumstances - смекчаващи вината обстоятелства


mixed agreement

mixed agreement - смесено споразумение


mixed cropping

mixed cropping - смесени култури


mixed economy

mixed economy - смесена икономика


mixed farm

mixed farm - смесено земеделско стопанство


mixed marriage

mixed marriage - смесен брак


mixed price

mixed price - смесена цена


mixed tenure

mixed tenure - смесена арендаторска експлоатация на земя


mixed-ownership company

mixed-ownership company - смесено стопанско дружество


mnemonics

mnemonics - мнемоника


mobile phone

mobile phone - мобилен телефон


mode of production

mode of production - начин на производство


mode of transport

mode of transport - вид транспорт


model farm

model farm - пилотно стопанство


modem

modem - модем


modern history

modern history - история на съвременния свят


modernisation aid

modernisation aid - помощ за модернизация


modernisation of industry

modernisation of industry - промишлена модернизация


molasses

molasses - меласа


Molise

Molise - Молизе


mollusc

mollusc - мекотело


Moluccas

Moluccas - остров Молукас


molybdenum

molybdenum - молибден


Monaco

Monaco - Монако


monarchist party

monarchist party - монархическа партия


monetary agreement

monetary agreement - парично споразумение


monetary compensatory amount

monetary compensatory amount - компенсаторна парична сума


monetary cooperation

monetary cooperation - парично сътрудничество


monetary crisis

monetary crisis - парична криза


monetary integration

monetary integration - парична интеграция


monetary policy

monetary policy - валутна политика


monetary relations

monetary relations - парични отношения


monetary support

monetary support - парична подкрепа


monetary union

monetary union - паричен съюз


money

money - пари


money laundering

money laundering - пране на пари


money market

money market - паричен пазар


money supply

money supply - парична маса


money-market liquidity

money-market liquidity - валутна ликвидност


Mongolia

Mongolia - Монголия


monitor the basis of assessment

monitor the basis of assessment - единна данъчна основа; контрол на данъчните задължения


monitoring of intra-Community transactions

monitoring of intra-Community transactions - контрол на сделките в Общността


monitoring procedure

monitoring procedure - процедура за наблюдение/мониторинг


monkey

monkey - маймуна


monocracy

monocracy - еднолично управление, монокрация


monograph

monograph - монография


monopoly

monopoly - монопол


monopoly of information

monopoly of information - монопол на информацията


monopsony

monopsony - монопсония (пазар с един единствен купувач)


Montenegro

Montenegro - Черна Гора


monthly pay

monthly pay - ежемесечно заплащане


Montserrat

Montserrat - Монсерат


monument

monument - паметник


moonlighting

moonlighting - работа на черно


Moravia-Silesia

Moravia-Silesia - Моравия-Силезия


Morocco

Morocco - Мароко


mortality

mortality - смъртност


mortgage

mortgage - ипотека


mortgage bank

mortgage bank - ипотечна банка


most-favoured nation

most-favoured nation - най-облагодетелствана нация


mother tongue

mother tongue - майчин език


motherhood

motherhood - майчинство


mother's milk

mother's milk - майчино мляко


motion of censure

motion of censure - вот на доверие


motor car

motor car - автомобил


motor fuel

motor fuel - гориво


motor spirit

motor spirit - спиртно гориво


motor vehicle

motor vehicle - моторно превозно средство


motor vehicle industry

motor vehicle industry - автомобилна промишленост


motor vehicle insurance

motor vehicle insurance - автомобилна застраховка


motor vehicle pollution

motor vehicle pollution - замърсяване от автомобилния транспорт


motorized land vehicles

motorized land vehicles - моторизирани сухопътни транспортни средства


motorway

motorway - автомагистрала


mountain

mountain - планина


mountain region

mountain region - планински район


movable property

movable property - движимо имущество


movable tangible property

movable tangible property - движима материална собственост


movement and surveillance of excisable products

movement and surveillance of excisable products - движение и контрол на облагаеми продукти


movement certificate

movement certificate - удостоверение за превоз на стоки


Mozambique

Mozambique - Мозамбик


multidisciplinary education

multidisciplinary education - многодисциплинарно обучение


multifibre agreement

multifibre agreement - споразумение за текстилно производство


multilateral agreement

multilateral agreement - многостранно споразумение


multilateral aid

multilateral aid - многостранна помощ


multilateral control

multilateral control - многостранен контрол


multilateral relations

multilateral relations - многостранни отношения


multilateral surveillance

multilateral surveillance - многостранно наблюдение


multilingual dictionary

multilingual dictionary - многоезичен речник


multilingualism

multilingualism - многоезичност


multimedia

multimedia - мултимедия


multinational enterprise

multinational enterprise - многонационално предприятие


multinational force

multinational force - многонационални сили


multiparty system

multiparty system - многопартийност


multiple office holding

multiple office holding - холдинг с множество регистрирани седалища


multiracial State

multiracial State - многоетническа държава


multiskilled worker

multiskilled worker - работник с многостранни умения


multi-storey dwelling

multi-storey dwelling - жилищна сграда, блок


municipal police

municipal police - общинска полиция


municipality

municipality - община


Munster

Munster - Мюнстер


museum

museum - музей


mushroom-growing

mushroom-growing - гъбарство


music

music - музика


musical instrument

musical instrument - музикален инструмент


Muslim

Muslim - мюсюлманин


mutual agreement

mutual agreement - взаимно съгласие


mutual assistance

mutual assistance - взаимопомощ (между институциите / ведомствата)


mutual assistance among farmers

mutual assistance among farmers - селскостопанска взаимопомощ


mutual assistance in criminal matters

mutual assistance in criminal matters - взаимопомощ в областта на наказателното правосъдие / "взаимопомощ по наказателни дела"


mutual assistance scheme

mutual assistance scheme - социална взаимопомощ


mutual recognition principle

mutual recognition principle - принцип на взаимното признаване


mutual recognition principle

mutual recognition principle - принцип на взаимното признаване


Myanmar

Myanmar - Мианмар


mythology

mythology - митология


NACC

NACC - Северноатлантически съвет за сътрудничество


NAFO

NAFO - Конвенцията за многостранно сътрудничество по риболов в Северозападния Атлантик


NAFTA

NAFTA - Северноамерикански договор за свободна търговия


NAFTA countries

NAFTA countries - страни от североамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА)


Namibia

Namibia - Намибия


nanotechnology

nanotechnology - нанотехнология


narcotic

narcotic - наркотик


national

national - гражданин


national accounts

national accounts - национални сметки


national agricultural policy

national agricultural policy - национална селскостопанска политика


national budget

national budget - държавен бюджет


national currency

national currency - национална валута


national currency

national currency - национална валута


national economy

national economy - национална икономика


national election

national election - национални избори


national expenditure

national expenditure - национален разход


national financing

national financing - национално финансиране


national implementation of Community law

national implementation of Community law - приложение на европейското право в националното законодателство


national implementing measures

national implementing measures - национални мерки за изпълнение


national income

national income - национален доход


national independence

national independence - национална независимост


national law

national law - национално право


national liberation movement

national liberation movement - движение за национално освобождение


national library

national library - национална библиотека


national minority

national minority - национално малцинство


national park

national park - национален парк


national parliament

national parliament - национален парламент


national planning

national planning - национално планиране


national production

national production - национално производство


national school

national school - национално училище


national service

national service - редовна военна служба


National Socialism

National Socialism - национал-социализъм


national sovereignty

national sovereignty - национален суверенитет


national statistics

national statistics - национална статистика


national tariff

national tariff - национална тарифа


national tax

national tax - национален данък


national transport

national transport - национален транспорт


national unification

national unification - национално обединение


nationalisation

nationalisation - национализация, одържавяване


nationalism

nationalism - национализъм


nationalist party

nationalist party - националистическа партия


nationality

nationality - националност, гражданство


nationality of legal persons

nationality of legal persons - гражданство на юридическите лица


NATO

NATO - НАТО


NATO countries

NATO countries - страните от НАТО


natural child

natural child - родно дете


natural disaster

natural disaster - природно бедствие


natural fibre

natural fibre - естествено влакно


natural food colouring

natural food colouring - естествен хранителен оцветител


natural forest

natural forest - естествена гора


natural gas

natural gas - природен газ


natural hazard

natural hazard - природен риск


natural law

natural law - природен закон


natural person

natural person - физическо лице


natural person transferring their normal place of residence

natural person transferring their normal place of residence - физически лица, които променят обичайното си местопребиваване


natural resources

natural resources - природен ресурс


natural rubber

natural rubber - естествен каучук


naturalisation

naturalisation - натурализация


nature reserve

nature reserve - природен резерват


Nauru

Nauru - Науру


Navarre

Navarre - Навара


navigation aid

navigation aid - навигационно оборудване


navigational code

navigational code - кодекс на корабоплаването


navy

navy - военноморски флот


negligible value

negligible value - незначителна стойност


negotiable instrument

negotiable instrument - преговорен инструмент


negotiated contract

negotiated contract - съгласуван договор


negotiation of an EC agreement

negotiation of an EC agreement - договаряне на споразумение на ЕС


negotiation skills

negotiation skills - умения за водене на преговори


neighbourhood police

neighbourhood police - полицейски услуги за местното гражданство


Nepal

Nepal - Непал


net amount

net amount - нетна сума


net contributor

net contributor - чист принос


net recipient

net recipient - нетен получател


net VAT revenue

net VAT revenue - нетен приход от ДДС


Netherlands

Netherlands - Нидерлнадия


Netherlands Antilles

Netherlands Antilles - Нидерландски Антили


Netherlands OCT

Netherlands OCT - нидерландски отвъдморски територии


network of navigable waterways

network of navigable waterways - мрежа на плавателни водни пътища


network server

network server - сървър на мрежа


neurobiology

neurobiology - невробиология


neurological disease

neurological disease - заболяване на нервната система


neurology

neurology - неврология


neutrality

neutrality - неутралитет


neutrality of the tax

neutrality of the tax - неутралност на данъка


New Caledonia

New Caledonia - Нова Каледония


New Community Instrument

New Community Instrument - нов инструмент на Общността


new economic order

new economic order - нов икономически ред


new educational methods

new educational methods - нови образователни методи


new product

new product - нов продукт


new religion

new religion - нова религия


new technology

new technology - нова технология


new town

new town - нов град


new type of employment

new type of employment - нова форма на заетост


New Zealand

New Zealand - Нова Зеландия


newly industrialised country

newly industrialised country - скоро индустриализирана страна


newspaper

newspaper - вестник


Nicaragua

Nicaragua - Никарагуа


nickel

nickel - никел


Niger

Niger - Нигер


Nigeria

Nigeria - Нигерия


night work

night work - нощен труд


nil return

nil return - нулева възвращаемост


Nimexe

Nimexe - Нимекс


Nitra region

Nitra region - регион Нитра


nitrogen

nitrogen - азот


Niue

Niue - острови Ниуе


noise

noise - шум


noise level

noise level - звуково ниво


noise pollution

noise pollution - шумово замърсяване


noise protection

noise protection - защита срещу шума


nomadism

nomadism - номадство


nomenclature

nomenclature - номенклатура


non taxable person

non taxable person - данъчно незадължено лице


non-alcoholic beverage

non-alcoholic beverage - безалкохолна напитка


non-alignment

non-alignment - необвързаност


non-associated country

non-associated country - неасоциирани страни


non-attached member

non-attached member - независим депутат


non-commercial purposes

non-commercial purposes - нетърговски цели


non-commercial sector

non-commercial sector - нестопански сектор


non-competition clause

non-competition clause - клауза за избягване на конуренцията


non-compliance

non-compliance - нарушаване / неспазване


non-compulsory expenditure

non-compulsory expenditure - незадължителен разход


non-contributory benefit

non-contributory benefit - неконтрибутивно допълнително възнаграждение


non-durable goods

non-durable goods - нетрайни стоки


non-European language

non-European language - неевропейски език


non-ferrous metal

non-ferrous metal - цветен метал


non-ferrous ore

non-ferrous ore - цветна руда


non-flat product

non-flat product - неплосък продукт


non-formal education

non-formal education - неформално образование


non-government bill

non-government bill - извънправителствен проектозакон


non-governmental organisation

non-governmental organisation - неправителствена организация


non-ionising radiation

non-ionising radiation - нейонизиращо лъчение


non-lethal weapon

non-lethal weapon - несмъртоносно оръжие


non-marketing premium

non-marketing premium - непазарна премия


non-member country

non-member country - страна, която не е членка на Общността


non-metallic ore

non-metallic ore - нерудно изкопаемо


non-participating country

non-participating country - неучастваща страна


non-personal tax

non-personal tax - реален данък


non-polluting vehicle

non-polluting vehicle - екологично превозно средство


non-profit organisation

non-profit organisation - сдружение с нестопанска цел


non-proliferation of arms

non-proliferation of arms - неразпространение на въоръженията


non-recoverable waste

non-recoverable waste - неоползотворими отпадъци


non-refundable aid

non-refundable aid - безвъзмездна помощ


non-secular State

non-secular State - несветска държава


non-standard employment

non-standard employment - нетипична заетост


non-tariff barrier

non-tariff barrier - нетарифно ограничение


non-taxable

non-taxable - данъчно незадължени


non-taxable legal person

non-taxable legal person - данъчно незадължено юридическо лице


non-taxable person

non-taxable person - данъчно незадължени лица


non-taxable transaction

non-taxable transaction - необлагаема сделка


non-taxable transaction

non-taxable transaction - необлагаема сделка


non-taxation

non-taxation - необлагане


non-violence

non-violence - ненасилие


non-working population

non-working population - неактивно население


non-woven fabric

non-woven fabric - нетъкан текстил


Nordic Council

Nordic Council - Съвет на северните страни


Nordic Council countries

Nordic Council countries - страни от Съвета на северните страни


Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais - Нор Па дьо Кале


Norfolk Island

Norfolk Island - остров Норкфолк


norm price

norm price - нормирана цена


normal place of residence

normal place of residence - обичайно местопребиваване


Norrbotten county

Norrbotten county - провинция Норботен


North Africa

North Africa - Северна Африка


North America

North America - Северна Америка


North Brabant

North Brabant - Северен Брабант


North Holland

North Holland - Северна Холандия


North Jutland

North Jutland - Северна Ютландия


North Korea

North Korea - Северна Корея


North Middle Sweden

North Middle Sweden - Северна средна Швеция


North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia - Северен Рейн-Вестфалия


North Sea

North Sea - Северно море


North-eastern Estonia

North-eastern Estonia - Североизточна Естония


Northern Aegean

Northern Aegean - Северноегейски


Northern Alfold

Northern Alfold - Южен Алфьолд


Northern England

Northern England - Северна Англия


Northern Estonia

Northern Estonia - Северна Естония


Northern Europe

Northern Europe - Северна Европа


Northern Hungary

Northern Hungary - Северна Унгария


Northern Ireland

Northern Ireland - Северна Ирландия


Northern Portugal

Northern Portugal - Северна Португалия


North-South relations

North-South relations - отношения Север-Юг


North-South trade

North-South trade - търговия север - юг


North-West England

North-West England - Северозападна Англия


Norway

Norway - Норвегия


Norwegian Sea

Norwegian Sea - Норвежско море


notary

notary - нотариус


Notranjsko-kraska

Notranjsko-kraska - Нотранско-крашка


nuclear accident

nuclear accident - ядрен инцидент


nuclear chemistry

nuclear chemistry - ядрена химия


nuclear energy

nuclear energy - ядрена енергия


Nuclear Energy Agency

Nuclear Energy Agency - Агенцията по атомна енергия към ОИСР


nuclear fission

nuclear fission - разцепване (делене) на ядрото


nuclear fuel

nuclear fuel - ядрено гориво


nuclear fusion

nuclear fusion - ядрена реакция


nuclear industry

nuclear industry - ядрена индустрия


nuclear law

nuclear law - право на ядрена енергия


nuclear medicine

nuclear medicine - ядрена медицина


nuclear non-proliferation

nuclear non-proliferation - неразпространение на ядрените оръжия


nuclear physics

nuclear physics - ядрена, атомна физика


nuclear policy

nuclear policy - ядрена политика


nuclear power station

nuclear power station - атомна централа


nuclear reactor

nuclear reactor - атомен реактор


nuclear research

nuclear research - ядрени изследвания


nuclear safety

nuclear safety - ядрена безопасност


nuclear technology

nuclear technology - ядрена технология


nuclear test

nuclear test - ядрен опит


nuclear war

nuclear war - ядрена война


nuclear weapon

nuclear weapon - ядрено оръжие


nuisance

nuisance - вредност


number of pupils

number of pupils - брой на учениците


nursery school

nursery school - забавачка


nursing care

nursing care - сестринска грижа


nursing staff

nursing staff - помощен медицински персонал


nut

nut - ядка


nutrition

nutrition - хранене


nutritional disease

nutritional disease - хранително заболяване


nutritional needs

nutritional needs - хранителни потребности


OAPEC

OAPEC - Организиция на арабските страни износителки на петрол


OAS

OAS - Организация на американските държави


OAS countries

OAS countries - страни от Организацията на американските държави


oats

oats - овес


Obalno-kraska

Obalno-kraska - регион Обално-крашка


objections to an election result

objections to an election result - оспорване на изборни резултати


obligation in respect of import

obligation in respect of import - задължения при внос


observation

observation - наблюдение


observer

observer - наблюдател


obsolete technology

obsolete technology - остаряла технология


obstacle to development

obstacle to development - пречка за развитието


OCAS

OCAS - Организация на държавите от Централна Америка


OCAS countries

OCAS countries - страните от Организацията на държавите от Централна Америка


occasional transaction

occasional transaction - инцидентно извършване на сделки


occupational accident

occupational accident - трудова злополука


occupational accident insurance

occupational accident insurance - застраховка трудова злополука


occupational disease

occupational disease - професионална болест


occupational diseases

occupational diseases - професионални болести


occupational health

occupational health - трудово здраве


occupational medicine

occupational medicine - трудова медицина


occupational migration

occupational migration - трудова миграция


occupational mortality

occupational mortality - професионална смъртност


occupational physiology

occupational physiology - физиология на труда


occupational psychology

occupational psychology - психология на труда


occupational safety

occupational safety - безопасност на труда


occupational status

occupational status - професионален статут


occupied territory

occupied territory - окупирани територии


occurrence of the chargeable event

occurrence of the chargeable event - възникване на данъчното събитие


ocean

ocean - океан


Oceania

Oceania - Океания


oceanography

oceanography - океанография


OCR

OCR - оптическо разпознаване на символи


OECD

OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)


OECD countries

OECD countries - страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)


offal

offal - карантия


offence

offence - нарушение


offender

offender - нарушител


offer price

offer price - цена на оферта


office automation

office automation - офисна автоматизация


office document

office document - офис документи


office equipment

office equipment - офис техника


Office for Harmonization in the Internal Market

Office for Harmonization in the Internal Market - Служба за хармонизация на вътрешния пазар


office supplies

office supplies - канцеларско оборудване


office worker

office worker - чиновник


official authority

official authority - официални органи


official body

official body - официален орган


official document

official document - официален документ


Official Journal

Official Journal - Официален вестник


official language

official language - официален език


official market

official market - регулиран пазар


official publication

official publication - официално публикуване


official secrecy

official secrecy - служебна тайна


official statistics

official statistics - официална статистика


official visit

official visit - официално посещение


offset at a fixed rate the value added tax charge on inputs

offset at a fixed rate the value added tax charge on inputs - приспадане на фиксиран процент от данъка върху добавената стойност, начислен върху получени доставки


offshore drilling

offshore drilling - морско сондиране


offshore oil

offshore oil - шелфов петрол


offshore structure

offshore structure - офшорна платформа


offshoring

offshoring - изнасяне на производство


oil crop

oil crop - маслодайни култури


oil industry

oil industry - нефтопреработвателна промишленост


oil mill

oil mill - маслобойна


oil pipeline

oil pipeline - нефтопровод


oil pollution

oil pollution - замърсяване с пертолни продукти


oil refining

oil refining - рафиниране на петрол


oil seed rape

oil seed rape - рапица


oil technology

oil technology - нефтопреработвателна технология


oilfield

oilfield - петролно находище


OLAF

OLAF - Европейска служба за борба с измамите


older worker

older worker - възрастен работник


oleaginous plant

oleaginous plant - маслодайно растение


oligarchy

oligarchy - олигархия


oligopoly

oligopoly - олигопол


oligopsony

oligopsony - олигопсония


olive

olive - маслина


olive oil

olive oil - зехтин, маслиново масло


olive-growing

olive-growing - отглеждане на маслинови насаждения


Olomouc

Olomouc - Оломуц


Olympic games

Olympic games - Олимпийски игри


Oman

Oman - Оман


on deferred terms

on deferred terms - продажба на изплащане


on line data service

on line data service - електронни услуги в реално време


on the occurrence of one of the chargeable events

on the occurrence of one of the chargeable events - при възникване на някое от основанията


one person household

one person household - домакинство от един човек


one-parent family

one-parent family - семейство с един родител


one-party system

one-party system - режим на еднопартийна система


only child

only child - единствено дете


OOPEC

OOPEC - Служба за официални публикации на Европейските общности (OPOCE)


OPCW

OPCW - Организация за забрана на химическите оръжия


OPEC

OPEC - Организация на страните износителки на петрол (ОПЕК)


OPEC countries

OPEC countries - страните от Организацията на страните износителки на петрол


open ballot

open ballot - открито гласуване


open market

open market - свободен пазар


open market value

open market value - пазарна цена


open market value of services

open market value of services - пазарна цена на предоставяните услуги


open method of coordination

open method of coordination - отворен метод на координация


open university

open university - отворен университет


operating cost

operating cost - разходи за дейността


operating result

operating result - резултат от работа


operating system

operating system - операционна система


operation of the common market

operation of the common market - функционирането на общия пазар


operation of the Institutions

operation of the Institutions - действие на институциите


operational expenditure

operational expenditure - експлоатационан разход


operational programme

operational programme - оперативна програма


operator

operator - оператор


opinion

opinion - становище


opinion of the Court of Auditors

opinion of the Court of Auditors - становище на Сметната палата


opinion of the EC Court of Justice

opinion of the EC Court of Justice - становище на Съда на ЕО


opinion poll

opinion poll - проучване на общественото мнение


Opole province

Opole province - Ополска област


opposition

opposition - опозиция


opt for special scheme

opt for special scheme - за избор на специален режим


opt for taxation

opt for taxation - избор да бъдат облагани


optical industry

optical industry - оптика


optical medium

optical medium - оптичен носител


optics

optics - оптика


option

option - възможност за избор


opt-out clause

opt-out clause - клауза за дерогация


oral question

oral question - устен въпрос, устно запитване


orchard

orchard - овощна градина


ordinance

ordinance - наредба


ordinary court of law

ordinary court of law - обикновен съд


ore deposit

ore deposit - рудно находище


ore processing

ore processing - обработка на рудата


Orebro county

Orebro county - провинция Йоребро


organ transplant

organ transplant - трансплантация на органи


organic acid

organic acid - органична киселина


organic chemical

organic chemical - органичен химичен продукт


organic farming

organic farming - биологично земеделие


organic fertiliser

organic fertiliser - органичен тор


organic law

organic law - органичен закон


organic pollution

organic pollution - органично замърсяване


organic product

organic product - биологичен продукт


organisation

organisation - организация


organisation chart

organisation chart - органиграма


organisation of elections

organisation of elections - изборна организация


organisation of health care

organisation of health care - организация на здравеопазването


organisation of production

organisation of production - организация на производството


organisation of professions

organisation of professions - организация на професиите


organisation of research

organisation of research - организация на научноизследователската дейност


organisation of teaching

organisation of teaching - организация на образованието


organisation of transport

organisation of transport - организация на транспорта


organisation of work

organisation of work - организация на труда


organisational culture

organisational culture - организационна култура


organised crime

organised crime - организирана престъпност


origin principle

origin principle - принцип на произхода


origin regime

origin regime - режим на произхода


originating product

originating product - продукт с произход от


orphan

orphan - сирак


Orthodoxy

Orthodoxy - православие


OSCE

OSCE - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)


Ostergotland county

Ostergotland county - провинция Йостергьотланд


Oulu

Oulu - Оулу


outflow of capital

outflow of capital - изтичане на капитал


outline law

outline law - рамков закон


outplacement

outplacement - консултиране на освободените служители в планирането на по-нататъшната им кариера


outsourcing

outsourcing - изнасяне на дейност извън предприятие


outward processing

outward processing - пасивно усъвършенстване


over-exploitation of resources

over-exploitation of resources - свръхексплоатация на ресурсите


overheads

overheads - режийни разходи


Overijssel

Overijssel - Оверийсел


overlapping of benefits

overlapping of benefits - припокриване на обезщетения


overlapping of income

overlapping of income - удвояване на приход


overpopulation

overpopulation - свръхнаселеност


over-production

over-production - свръхпроизводство


overseas countries and territories

overseas countries and territories - отвъдморски страни и територии


overseas department (France)

overseas department (France) - отвъдморски департаменти (Франция)


overseas territory

overseas territory - отвъдморски територии


over-the-counter drug

over-the-counter drug - лекарствен продукт без лекарско предписание


overtime

overtime - работно време извън договореното


own consumption

own consumption - собствено потребление


own consumption

own consumption - собствено потребление


own resources

own resources - собствени ресурси


own resources accruing from the VAT

own resources accruing from the VAT - собствени ресурси, в които се включват постъпления от ДДС


own-account transport

own-account transport - превоз за собствена сметка


owner farming

owner farming - обработване на земята от собственика


ownership

ownership - собственост


oxide

oxide - окис


oxygen

oxygen - кислород


ozone

ozone - озон


Pacific Ocean

Pacific Ocean - Тихи океан


pacifism

pacifism - пацифизъм


packaged product

packaged product - пакетиран продукт


packaging

packaging - опаковане


packaging product

packaging product - продукт за опаковка


paediatrics

paediatrics - педиатрия


paedophilia

paedophilia - педофилия


paid leave

paid leave - платен отпуск


painting

painting - боядисване


paints and varnishes

paints and varnishes - бои и лакове


Pakistan

Pakistan - Пакистан


Palau

Palau - Палау


Palestinian question

Palestinian question - палестинският въпрос


palliative care

palliative care - палиативна грижа


palm nut

palm nut - палмов орех


Panama

Panama - Панама


Panama Canal

Panama Canal - Панамски канал


Panevezys

Panevezys - Паневежис


papal act

papal act - папски акт


paper

paper - хартия


paper money

paper money - книжни пари


paperboard

paperboard - картон


Papua New Guinea

Papua New Guinea - Папуа - Нова Гвинея


parabolic aerial

parabolic aerial - параболична антена


paraffin

paraffin - парафин


Paraguay

Paraguay - Парагвай


paramedical profession

paramedical profession - заетост в парамедицинска сфера


paramedical training

paramedical training - обучение за помощен медицински персонал


paramilitary force

paramilitary force - паравоенна единица


parasitology

parasitology - паразитология


Pardubice

Pardubice - Пардубице


parent company

parent company - дружество майка


parental allowance

parental allowance - родителска издръжка


parental authority

parental authority - родителски права


parental leave

parental leave - отпуск за отглеждане на дете


parental responsibility

parental responsibility - родителска отговорност


parking area

parking area - паркинг


parking rate

parking rate - тарифа за паркиране


parliament

parliament - парламент, народно събрание


parliamentary allowance

parliamentary allowance - добавки към заплатите на работещите в Парламента


parliamentary assembly

parliamentary assembly - парламентарна асамблея


parliamentary chamber

parliamentary chamber - парламентарна камара


parliamentary committee

parliamentary committee - парламентарна комисия


parliamentary control

parliamentary control - парламентарен контрол


parliamentary debate

parliamentary debate - парламентарен дебат


parliamentary delegation

parliamentary delegation - парламентарна делегация


parliamentary diplomacy

parliamentary diplomacy - парламентарна дипломация


parliamentary document

parliamentary document - парламентарен документ


parliamentary election

parliamentary election - парламентарни избори


parliamentary immunity

parliamentary immunity - парламентарен имунитет


parliamentary inquiry

parliamentary inquiry - парламентарно допитване


parliamentary library

parliamentary library - парламентарна библиотека


parliamentary procedure

parliamentary procedure - парламентарна процедура


parliamentary question

parliamentary question - парламентарно запитване


parliamentary rules of procedure

parliamentary rules of procedure - процедурен правилник на Парламента


parliamentary seat

parliamentary seat - седалище на парламент


parliamentary session

parliamentary session - парламентарна сесия


parliamentary sitting

parliamentary sitting - парламентарно заседание


parliamentary system

parliamentary system - парламентарен режим


parliamentary vote

parliamentary vote - парламентарно гласуване (вот)


partial deduction

partial deduction - частично приспадане


participating country

participating country - участваща страна


participation of women

participation of women - участие на жените


partly nationalised undertaking

partly nationalised undertaking - частично национализирано предприятие


partnership

partnership - събирателно дружество


Partnership for Peace

Partnership for Peace - партньорство за мир


part-time employment

part-time employment - работа на непълно работно време


part-time farming

part-time farming - почасово земеделие


party congress

party congress - партиен конгрес


party financing

party financing - финансиране на политически партии


party organisation

party organisation - организация на партии


passage of a bill

passage of a bill - прокарване на законопроект


passenger tariff

passenger tariff - тарифи за пътници


passenger transport

passenger transport - пътнически транспорт


passport

passport - паспорт


pasta

pasta - макаронени изделия


pasteurisation

pasteurisation - пастьоризация


pasteurised milk

pasteurised milk - пастьоризирано мляко


pastry-making

pastry-making - сладкарство


pasture fattening

pasture fattening - пасбище


patent

patent - патент


patent law

patent law - патентно право


patents licence

patents licence - патентен лиценз


paternity leave

paternity leave - отпуск по бащинство


patient's rights

patient's rights - права на пациента


patriotic movement

patriotic movement - патриотично движение


patronage

patronage - патронаж


pauperisation

pauperisation - обедняване


pay

pay - заплата, трудово възнаграждение


pay cut

pay cut - намаляване на заплатите


pay freeze

pay freeze - замразяване на плащания


pay policy

pay policy - политика на трудовите възнаграждения


pay rise

pay rise - повишаване на заплатите


pay scale

pay scale - щатна таблица на основните месечни заплати


pay television

pay television - платена телевизия


payable service

payable service - платена услуга


payload

payload - полезен товар


payment

payment - плащане


payment appropriation

payment appropriation - бюджетни кредити за извършени плащания


payments

payments - плащания


peace

peace - мир


peace zone

peace zone - зона на мир


peaceful co-existence

peaceful co-existence - мирно съвместно съществуване


peaceful use of energy

peaceful use of energy - използване на енергията за мирни цели


peacekeeping

peacekeeping - опазване на мира


peasant class

peasant class - селска класа


peat

peat - торф


pedestrian

pedestrian - пешеходец


pedestrian zone

pedestrian zone - пешеходна зона


Peloponnese

Peloponnese - Пелопонес


penal code

penal code - наказателен кодекс


penal institution

penal institution - място за лишаване от свобода


penalty

penalty - наказание


penalty

penalty - наказание


Peninsular Malaysia

Peninsular Malaysia - Западна Малайзия


penitentiary staff

penitentiary staff - затворнически персонал


pension scheme

pension scheme - застраховка старост


people's bank

people's bank - народна банка


people's democracy

people's democracy - народна демокрация


per capita consumption

per capita consumption - потребление на глава от населението


per capita distribution

per capita distribution - разпределение на глава от населението


percolation water

percolation water - филтрационни води


perennial vegetable

perennial vegetable - многогодишен зеленчук


perform a transaction

perform a transaction - извършвам сделка


performance drugs

performance drugs - допингови психотропни вещества


performing arts

performing arts - изпълнителски изкуства


period for deductions

period for deductions - периода за намаляване / "период за корекция на приспаднатите суми"


period of adjustment

period of adjustment - период на корекция


periodic penalty payment

periodic penalty payment - принудително плащане


periodical publication

periodical publication - периодично издание


periodical return

periodical return - периодично подаване на данъчна декларация


periods of employment and periods of self-employment

periods of employment and periods of self-employment - периоди на заетост и периоди на самостоятелна заетост


periods of insurance

periods of insurance - период на осигуряване


peripheral

peripheral - периферно устройство


peripheral region

peripheral region - периферен регион


perishable goods

perishable goods - нетрайни хранителни продукти


permanent address

permanent address - постоянен адрес


permanent crop

permanent crop - трайна култура


permanent importation

permanent importation - постоянен внос


permanent representation to the EU

permanent representation to the EU - постоянен представител в ЕС


person liable for payment of the tax

person liable for payment of the tax - лице, отговорно за плащането на данъка


person liable to tax

person liable to tax - данъчно задължено лице


person supplying services

person supplying services - лице, предоставящо услуги


personal accident insurance

personal accident insurance - застраховка срещу злополука


personal data

personal data - лични данни


personal development

personal development - лично развитие


personal effects

personal effects - лични вещи


personal income tax

personal income tax - облагане дохода на физическите лица


personal insurance

personal insurance - застраховка на лица


personal property

personal property - лично имущество


personal use

personal use - използване лично от заинтересованите лица


personal weapon

personal weapon - лично оръжие


personalisation of power

personalisation of power - персонализиране на властта


personnel administration

personnel administration - управление на персонала


persons in work

persons in work - лица на работа


Peru

Peru - Перу


pesticide

pesticide - пестицид


pesticide residue

pesticide residue - остатъци от пестициди


pesticides industry

pesticides industry - производство на пестициди


pet food

pet food - храна за домашни любимци


petition

petition - петиция


petrochemicals

petrochemicals - нефтопреработвателна промишленост


petrodollar

petrodollar - петродолар


petrol

petrol - бензин


petroleum

petroleum - петрол


petroleum exploration

petroleum exploration - търсене на петрол


petroleum policy

petroleum policy - политика в областта на петрола


petroleum product

petroleum product - петролен продукт


petroleum production

petroleum production - производство на петрол


petrology

petrology - петрология


pharmaceutical expenses

pharmaceutical expenses - фармацевтични разходи


pharmaceutical industry

pharmaceutical industry - фармацевтична промишленост


pharmaceutical legislation

pharmaceutical legislation - фармацевтично законодателство


pharmaceutical product

pharmaceutical product - фармацевтичен продукт


pharmacist

pharmacist - аптекар, фармацевт


pharmacology

pharmacology - фармакология


pharmacy

pharmacy - аптека


Philippines

Philippines - Филипини


philosophy

philosophy - философия


philosophy of law

philosophy of law - философия на правото


phosphate

phosphate - фосфат


phosphorus

phosphorus - фосфор


photochemistry

photochemistry - фотохимия


photographic industry

photographic industry - производство на фотографски материали


photovoltaic cell

photovoltaic cell - слънчева батерия


</