F-Castres: Обслужване на редовни въздушни линии Обслужване на редовни въздушни линии между Castres (Mazamet) и Lyon (Saint-Exupery) от една страна между Rodez (Marcillac) и Lyon (Saint-Exupery) от друга страна Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с целвъзлагане на обществена услуга (2007/C 255/15)

Обн. C ОВ. бр.255 от 27 Октомври 2007г.

1. Въведение: В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23.7.1992 година относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция наложи задължения за обществена услуга при извършването на полети по редовните въздушни линии между Castres (Mazamet) и Lyon (Saint-Exupery) и между Rodez (Marcillac) и Lyon (Saint-Exupery). Нормите, изисквани от тези задължения за обществена услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейските общности на 22.1.2002 г. под № C 18/06.


Доколкото нито един въздушен превозвач няма да е започнал или няма да бъде готов да започне на 1.5.2008 г. експлоатацията на редовните въздушни линии между Castres и Rodez от една страна и Lyon от друга страна в съответствие с наложените задължения за обществена услуга и без да иска финансова компенсация, Франция реши, в рамките на процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква г) на посочения регламент, да ограничи достъпа до линията до един-единствен превозвач и да отстъпи, след търг, правото на експлоатация на тези услуги, считано от 1.6.2008.


2. Възложител: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allees Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tel. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail:@####67108864#mailto:chambert@castresmazamet.cci.fr#f.chambert@castres-mazamet.cci.f@r.и


Акционерно дружество за смесена местна икономика (SAEML) Air 12, Aeroport de Rodez-Marcillac, route de Decazeville, F-12330 Salles-la-Source. Телефон: (33) 565 76 02 00. Факс: (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-@####67108864#mailto:rodez-marcillac@wanadoo.fr#rodez-marcillac@wanadoo.f@@####67108864#mailto:rodez-marcillac@wanadoo.fr#r@.3. Цел на консултацията: Извършване на обществена услуга за полети по редовни въздушни линии, считано от 1.6.2008 г., в съответствие с посочените в параграф 1 задължения за обществена услуга.


4. Основни характеристики на договора: Договор за възлагане на извършване на обществена услуга, сключен между превозвача la chambre de commerce et d'indu- strie de Castres-Mazamet (Търговска и промишлена камара на Castres-Mazame), la Societe anonyme d'economie mixte locale Air 12 (Акционерно дружество за смесена местна икономика (SAEML) Air 12) и държавата, в съответствие с член 8 от Декрет № 2005-473 от 16.5.2005 г. относно правилата за отпускане от държавата на финансови компенсации.


Изпълнителят получава приходите. Търговската и промишлена камара на Castres-Mazame, Акционерно дружество за смесена местна икономика Air 12 и държавата ще му изплащат вноска в размер на разликата между действителните разходи, без данъците (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), по извършването на услугата и получените от него търговски приходи без данъците (ДДС, специфични такси за въздушния транспорт), в рамките на максималната компенсация, въз основа на която е поело задължение оправомощеното лице (изпълнителят), след като се приспаднат, ако е необходимо, посочените парични санкции от член 9-4 на настоящото обявление.


5. Период на действие на договора: Срокът на договора (споразумение за възлагане на обществена услуга) е три години, считано от 1.6.2008 г.


6. Участие в консултацията: Могат да участват всички въздушни превозвачи, които притежават валиден лиценз за експлоатация, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23.7.1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.


7. Процедура по възлагане и критерии за избор на кандидати: Настоящият търг се подчинява на разпоредбите на букви г), д), е), ж), з), и и) от параграф 1 на член 4 от Регламент (ЕИО) № 2408/92, на разпоредбите на глава IV, раздел 1 на закон 93-122 от 29.1.1993 относно предотвратяването на корупцията и прозрачността на икономическия живот и публичните процедури, както и текстовете, приети за прилагането им (по-специално указа № 97-638 от 31.5.1997 г., приет за прилагането на закон № 97-210 от 11.3.1997 г. за засилване на борбата срещу незаконната трудова дейност), и на указ № 2005-473 от 16.5.2005 г. относно правилата за отпускане на финансови компенсации от държавата, както и на трите постановления от 16.5.2005 г., приети във връзка с неговото приложение.


7-1. Съдържание на документите за кандидатстване: Документите за кандидатстване се изготвят на френски език. При необходимост, участниците в търга трябва да разполагат с превод на френски на издадените от държавни органи документи, които са съставени на един от официалните езици на Европейския съюз. Участниците в търга могат да приложат към френската версия и превод на друг официален език на Общността, който не е автентичен.


Документите за кандидатстване трябва да съдържат:


— писмена кандидатура, подписана от управителя или негов представител и придружена от документите, които го упълномощават да се подписва.


— кратко писмено изложение, представящо предприятието и поясняващо професионалните и финансови възможности на кандидата в областта на въздушния транспорт, както и евентуалните му препоръки в областта. Този документ трябва да позволи оценяването на способността на кандидата да осигури непрекъснатост на обществената услуга и равнопоставеност на ползващите услугата; по желание, кандидатът може да следва образеца на формуляр DC5, ползван при възлагането на обществени поръчки;


— общия размер на оборота и оборота, свързан с предоставянето на въпросната услуга през последните три години, или по инициатива на кандидата счетоводните баланси и резултати от последните три години. Ако кандидатът не може да представи съответната информация, трябва да посочи причините за това;


— методологическа бележка относно начина, по който кандидатът смята да отговори на запитването, ако бъде допуснат от Търговската и промишлена камара на Castres-Mazame, Акционерното дружество за смесена местна икономика Air 12 да представи оферта, в която се излагат по-специално:


— техническите и човешки ресурси, които кандидатът ще мобилизира за обслужването на линията,


— броят, квалификацията и разпределението на персонала, и евентуалните новоназначения, до които кандидатът смята да прибегне,


— видовете самолети, които използва и по възможност тяхната регистрация,


— копие от оперативния лиценз за въздушен превозвач на кандидата,


— ако оперативният лиценз е бил издаден от държава-членка на ЕС различна от Франция, кандидатът трябва да уточни и следните елементи:


— в коя държава е бил издаден лицензът на пилотите,


— действащото законодателство по отношение на трудовите договори,


— принадлежност към социално-осигурителните органи,


— направените постъпки за съгласуване с разпоредбите на членове L. 341-5 и членове D. 341-5 и сл. от Кодекса на труда относно временното командироване на работници за извършване на услуги на националната територия;


— сертификатите и удостоверенията, предвидени в член 8 от указ № 97-638 от 31 май 1997 г. и приетата на 31 януари 2003 г. наредба относно прилагането на член 8 от посочения указ, които да удостоверят редовността на кандидата по отношение на неговите данъчни и социални задължения, и по-специално във връзка с:


— корпоративните данъци,


— данъка върху добавената стойност,


— вноските за социално осигуряване, трудови злополуки, професионални заболявания и семейни надбавки,


— такса за гражданска авиация,


— летищната такса,


— такси за шумово замърсяване от самолетите,


— солидарния данък;

за участниците в търга, които са от държава-членка, различна от Франция, административните органи на съответната държава на произход трябва да изготвят еквивалентни сертификати и удостоверения;


— Клетвена декларация за отсъствие на присъда, отбелязана в бюлетин № 2, за някои от право на рeшенията, посочени в членове L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 и L. 125-3 от Кодекса на труда;


— удостоверение под клетва и/или всякакъв друг потвърждаващ документ за спазване на задължението за наемане на работници инвалиди, предвидено в член L. 323-1 от Кодекса на труда;


— извлечение K bis за вписване в търговския регистър на дружествата, или равностоен документ;


— съгласно член 7 от Регламент (ЕИО) № 2407/92 от 23 юли 1992 г., удостоверение за издадена преди по-малко от три месеца застраховка „Гражданска отговорност“ срещу злополука, в частност, по отношение на пътници, багаж, товари, пощенски пратки и трети страни, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 785/2004 от 21 април 2004 г., и по-специално с член 4 от него;


— в случай на предохранителна мярка или колективно производство копие от съдебното решение или решения, произнесени по този повод (ако не е/са изготвен/и на френски език е необходим придружаващ легализиран превод).


7-2. Процедура на разглеждане на кандидатурите: Кандидатурите ще бъдат подбирани въз основа на следните критерии:


— професионални и финансови гаранции на кандидатите,


— способност на последните да обезпечат непрекъснатост на обществената въздушна услуга и равнопоставеност на ползвателите пред споменатата услуга,


— съблюдаване от страна на кандидатите на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Кодекса на труда.8. Критерии за възлагане на поръчката: Превозвачите, чиято кандидатура е била приета и одобрена, ще бъдат поканени впоследствие да представят офертата си, съгласно условията, определени в специалните правила на поканата за представяне на оферти, които ще им бъдат предоставени. Така представените оферти ще бъдат свободно договорени между отговорните служби на Търговска и промишлена камара на Castres-Mazamet и Акционерното дружество за смесена местна икономика Air 12. Съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, изборът между представените оферти ще бъде направен, като се вземе под внимание доколко услугата съответства на поставените условия, включително цени и условия, предлагани на ползващите услугата, както и размера на исканата компенсация.

9. Важна допълнителна информация:


9-1. Финансова компенсация: Офертите, представени от кандидатите, чиято кандидатура бъде одобрена, ще трябва изрично да посочват максималната сума, която се изисква в качеството на компенсация за експлоатацията на линията в продължение на три години, считано от 1.6.2008 г., с годишно приспадане. Точната сума на окончателно отпуснатата компенсация ще се определя всяка година, ex post, в зависимост от разходите и приходите, реално породени от услугата, в рамките на сумата, фигурираща в офертата. Тази максимална сума подлежи на преразглеждане единствено в случай на непредвидено изменение в условията на обслужване.


Годишните плащания се извършват под формата на авансови плащания и изравняване на салдото. Изплащането на изравнителното салдо се извършва едва след одобрение на счетоводните сметки на превозвача за въпросната линия и след проверка за изпълнението на услугата при предвидените по-долу в точка 9-2 условия.


В случай на предсрочно прекратяване на договора, разпоредбите в точка 9-2 се прилагат възможно най-скоро, за да се изплати на превозвача дължимият му остатък от финансовата компенсация, като максималната сума, предвидена в алинея първа, се намалява пропорционално на времето на обслужване.


9-2. Проверка на изпълнението на услугата и на сметките на превозвача: Изпълнението на услугата и отчитането на разходите на превозвача за въпросната линия, ще бъдат обект най-малко на една проверка годишно в сътрудничество с превозвача.


9-3. Изменение и прекратяване на договора: Когато превозвачът прецени, че преразглеждането на максималната сума на финансовата компенсация е оправдано в резултат на непредвидена промяна в условията на обслужване, той следва да предостави обосновано искане на останалите страни по договора, които разполагат с двумесечен срок да се произнесат. Тогава договорът може да бъде изменен чрез допълнително споразумение.


Договорът може да се прекрати от всяка от подписалите страни преди изтичането на валидността му, при условие че е спазен срок на предизвестие от шест месеца. В случай на сериозни нарушения на договорните задължения, се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако не възобнови обслужването в съответствие с посочените задължения, в срок от един месец след официалното предупреждение.


9-4. Парични санкции и други предвидени от договора удръжки: Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в точка 9-3, се санк- ционира с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация или чрез парична санкция, изчислена въз основа на броя месеци неизпълнение и действителното отсъствие на полети по линията през въпросната година, без да надвишава предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация. В случай на по-маловажни нарушения спрямо задълженията за обществена услуга, се прилагат удръжки върху предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация, без това да засяга прилагането на член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация. Такива намаления взимат под внимание съответно броя на анулираните полети по вина на превозвача, броя на полетите с по-нисък от изисквания капацитет, броя на извършените полети, при които не са спазени задълженията за обществената услуга по отношение на междинните кацания и тарифите.


10. Условия на подаване на кандидатурите: Кандидатурите трябва да бъдат запечатани в плик със следния надпис: „Reponse a l'appel de candidatures Ligne aerienne Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupery)– A n'ouvrir que par le destinataire“ (Отговор на поканата за търг относно въздушна линия Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupery) – Да се отвори само от получателя), Те трябва да пристигнат на посочения по-долу адрес, не по-късно от 12 часа местно време на 4.12.2007 г., чрез препоръчана поща с обратна разписка, като датата на обратната разписка или разписката за доставка на място служат за удостоверение. Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allees Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex. France.


11. Последваща процедура: Търговската и промишлена камара на Castres-Mazamet ще изпрати на избраните кандидати, най-късно до 7.12.2007 г., справочна докумен- тация, която се състои по-точно от регламент на условията на консултацията и примерен договор. Избраните кандидати трябва да подадат офертите си най- късно на 4.1.2008 г., не по-късно от 12 часа местно време. Подалият офертата се обвързва с направената оферта за период от 280 дни, считано от деня на подаването.


12. Валидност на поканата за представяне на оферти: Действието на поканата за участие в търга се подчинява на условието нито един превозвач от Общността да не е представил, преди 1.5.2008 г., програма за експлоатация на въпросната линия, считано от 1.6.2008 г. в съответствие с наложените задължения за обществена услуга, без да получи никаква финансова компенсация.


13. Заявления за допълнителна информация: За получаването на нужната им допълнителна информация кандидатите могат да се обърнат към президента на Търговската и промишлена камара на Castres-Mazamet (Monsieur le President de la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet) само чрез писмо или факс, чиито координати са посочени в точка 2.


2007-C 255-15


Untitled Page