Frontex - Европейска агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Варшава) - Публикуване на окончателните отчети за финансовата година 2006

Обн. C ОВ. бр.261 от 31 Октомври 2007г.

2007/C 261/03Пълната версия на окончателните отчети може да бъде намерена на следния адрес:


http://www.frontex.europa.eu/finance/


Източник: Данни, предоставени от Агенцията - В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени

от Агенцията в годишните й отчети.


Таблица 1

Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 г.


(1 000 евро)

  2006г. 2005г.(1)
Нетекущиактиви    
Нематериалнидълготрайниактиви    
Материалнидълготрайниактиви 14889 10492
  6695 6945
Текущиактиви    
Краткосрочнивземания    
Паричнисредстваипаричниеквиваленти 26045 14490
  37508 29934
Общоактиви 85138 61861
Текущипасиви    
Провизиизарисковеиразходи    
Краткосрочнизадължения 2699 1214
  38550 33539
Общопасиви 41249 34753
Нетниактиви 43889 27108
Натрупанизлишък/дефицит 27108 23280
Стопанскирезултатзагодината 16781 3828
Общонетниактиви 43889 27108
Общопасивиинетниактиви 85138 61861

(1) Стойностите на разходите включват само разходите, за които Агенцията е била отговорна (за дялове I и II за периода октомври-декември 2006 г., а за дял III за цялата година), като за останалите разходи отговорност носи Комисията.

Бележка: Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.
Таблица 2

Отчет за стопанския резултат за финансовата 2006 година


(1 000 евро)

  2006г.
   
Оперативниприходи  
СубсидииотОбщността 15129
Другиприходи 253
Общо(а) 15382
Оперативниразходи  
Разходизаперсонал  
Разходиподълготрайнитеактиви 860
Другиадминистративниразходи 7
Оперативниразходи 615
  4348
Общо(б) 5830
Излишък/(дефицит)отоперативнидейности(в=а-б) 9552
Разходипофинансовиоперации(г) 5
Излишък/(дефицит)отнеоперативнидейности(д=-г) -5
Стопанскирезултатзагодината(е=в+д) 9547

Настоящата таблица обхваща периода октомври-декември 2006 г., през който Агенцията е била финансово независима.

Бележка: Тези отчети са съставени на базата на текущо начисляване.
Таблица 3

Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г.


(1 000 евро)

  2006г.
Нетекущиактиви  
Материалнидълготрайниактиви  
  31
Текущиактиви  
Краткосрочнивземания  
Паричнисредстваипаричниеквиваленти 75
  14236
Общоактиви 14342
Текущипасиви  
Провизиизарисковеиразходи  
Краткосрочнизадължения 84
  4711
Общопасиви 4795
Нетниактиви  
Стопанскирезултатзагодината  
  9547
Общонетниактиви 9547
Общопасивиинетниактиви 14342

Бележка: Тези отчети са съставени на базата на текущо начисляване.


Untitled Page