Полагане на клетва от новите членове на Първоинстанционния съд

Обн. C ОВ. бр.269 от 10 Ноември 2007г.

След като бяха назначени за съдии в Първоинстанционния съд на Европейските общности за периода от 1 септември 2007 г. до 31 август 2013 г. с решения на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейските общности от 25 април 2007 г. 1 и от 23 май 2007 г. 2, г-н Dittrich, г-н Soldevila Fragoso и г-н Truchot положиха клетва пред Съда на Европейските общности на 17 септември 2007 г.След като бе назначен за съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности за периода от 17 септември 2007 г. до 31 август 2010 г. с решение на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейските общности от 25 април 2007 г. 3, г-н Frimodt Nielsen положи клетва пред Съда на Европейските общности на 17 септември 2007 г.


_________________________

1 OВ L 114, 1.5.2007 г., стp. 27.


2 OВ L 139, 31.5.2007 г., стp. 32.

3 OВ L 114, 1.5.2007 г., стp. 26.2007-C269-06


Untitled Page