Критерии за разпределяне на делата между съставите (2007/C 269/74)

Обн. C ОВ. бр.269 от 10 Ноември 2007г.

На 25 септември 2007 г., в съответствие с член 12 от Процедурния правилник, Първоинстанционният съд определи критериите за разпределяне на делата по съставите за периода от 25 септември 2007 г. до 30 септември 2008 г., както следва:


1. От момента на тяхното подаване жалбите, предявени срещу решения на Съда на публичната служба, се възлагат на състава по жалбите, без с това да се засяга последващото прилагане на членове 14 и 51 от Процедурния правилник.


2. От момента на подаването на исковата молба или на жалбата делата, различни от посочените в параграф 1, се разпределят на тричленните състави, без с това да се засяга последващото прилагане на членове 14 и 51 от Процедурния правилник. Посочените в настоящия параграф дела се разпределят между съставите съобразно три отделни списъка за ротация, установени в зависимост от реда на завеждане на делата в секретариата:


— за делата относно изпълнението на нормите в областта на конкуренцията, приложими за предприятията, на нормите в областта на помощите, предоставени от държавите, и на нормите в областта на мерките за защита на търговията;


— за делата относно правата на интелектуална собственост, посочени в член 130, параграф 1 от Процедурния правилник;


— за всички други дела. В рамките на тези списъци за ротация двата тричленни състава, в които са разпределени по четирима съдии, се вземат предвид два пъти при всяка трета позиция. С оглед на отчитане наличието на свързани дела или за осигуряване на равномерно разпределение на обема на работата, председателят на Първоинстанционния съд може да се отклони от тези списъци за ротация.2007-C269-74


Untitled Page