Гръцка национална процедура за предоставяне на ограничени права за въздушен трафик

Обн. C ОВ. бр.278 от 21 Ноември 2007г.

2007/C 278/03


В съответствие с член 6 на Регламент (EO) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни, Европейската комисия публикува следната национална процедура за разпределение на права на трафик между въздушни превозвачи на Общността, отговарящи на условията за присъждане на права на трафик, когато те са ограничени по силата на споразумения относно въздухоплавателните услуги с трети страни.


„Министерство на транспорта и съобщенията (ОГВ) — Служба „Гражданско въздухоплаване“ — Дирекция „Въздушни операции“ — Отдел Б — Двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги — Прот. № d1/b/28178/2647 Атина, 19 юли 2007 г.


Относно: Одобрение на регламент за назначаване на въздушен превозвач на Общността, установен в Гърция, за обслужването на редовни линии между Гърция и държави извън Европейския съюз.


като взе предвид:


РЕШЕНИЕ


Управителят(1) Разпоредбите на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване от 7 декември 1944 г. и на Акт № 211/1947 за международно гражданско въздухоплаване.


(2) Договора за създаване на Европейския съюз, и по-специално член 43 от него.


(3) Споразумението за Европейско икономическо пространство, подписано в Порто на 2 май 1992 г. и Коригиращия протокол, подписан в Брюксел на 17 март 1993 г.


(4) Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за въздушен превоз, подписано в Люксембург на 21 юни 1999 г.


(5) Разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 относно лицензирането на въздушни превозвачи и Регламент (ЕИО) № 2408/92 относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността.


(6) Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 847/2004 от 29 април 2004 г. за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни, и по-специално членове 5 и 6 от него.


(7) Декларацията относно правото на установяване, приета от Съвета на министрите на транспорта на Европейския съюз на 5 юни 2003 г.


(8) Разпоредбите от член 24 от Законодателен декрет № 714/70 относно създаването на Дирекция „Въздушен транспорт“ и организацията на Органа за гражданско въздухоплаване, заменен с член 13, параграф 3 от Акт № 3082/02 (Държавен вестник, серия I, № 316 A).


(9) Разпоредбите на Акт № 1815/1988 относно въздухоплавателния кодекс понастоящем в сила.(10) Разпоредбите от член 29A от Акт № 1558/1985 относно Правителството и правителствените органи (Държавен вестник, серия I, № 137 A), изменен с член 27 от Акт № 2081/1992 (Държавен вестник, серия I, № 154 A) и заменен с член 1, параграф 2, буква а) от Акт № 2469/1997 (Държавен вестник, серия I, № 38 A).


(11) Факта, че настоящият регламент не води до разходи, свързани с националния бюджет,РЕШИ:Одобрява се регламента за назначаване на въздушен превозвач на Общността, установен в Гърция, за обслужването на редовни линии между Гърция и държави извън Европейския съюз, изложен по-долу:„Регламент за назначаване на въздушен превозвач на Общността, установен в Гърция, за обслужването на редовни линии между Гърция и държави извън Европейския съюз“


Член 1


Цел на регламента


Целта на настоящия регламент е установяването на процедурата и критериите за назначаването на въздушни превозвачи на Общността, установени в Гърция, за обслужването на редовни линии между Гърция и държави извън Европейския съюз, които не са обхванати от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на основата на съответните двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги.Член 2


Определения


За целта на настоящия регламент се прилагат следните определения:


a) „Назначаване“: означава присъждане правото на един или повече въздушни превозвачи на Общността да обслужват редовни линии между Гърция и трета страна, съгласувани в съответното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги, като заинтересованата трета страна се уведомява за това посредством дипломатически канали (освен когато двустранното споразумение за въздухоплавателни услуги не предвижда друго).


б) „Превозвач на Общността“: означава въздушен превозвач с валиден оперативен лиценз в съответствие с разпоредбите на съответното законодателство на Общността.Член 3


Процедура


a) Процедурата по назначаването на въздушен превозвач на Общността за обслужването на редовни линии между Гърция и държава извън ЕС, които не са обхванати от Регламент (ЕИО) № 2408/92, се открива или по инициатива на Органа за гражданско въздухоплаване (ОГВ), или след подаване на заявление от страна на въздушен превозвач на Общността, установен в Гърция в съответствие с разпоредбите на съответното законодателство на Общността, и е следната:


i) Покана от ОГВ до въздушните превозвачи на Общността, установени в Гърция в съответствие с действащото законодателство на Общността, за изразяване на интерес към назначаването на един или повече въздушни превозвачи (в съответ- ствие с разпоредбите на съответното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги) за обслужването на редовни въздушни линии за и от държава-членка на ЕС, които не са обхванати от Регламент (ЕИО) № 2408/92 в съответствие с разпоредбите от съответното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги. Поканата е под формата на уведомление от Дирекция „Въздушни операции“ на ОГВ (Д1), адресирано до въздушните превозвачи на Общността, установени в Гърция или до техните асоциации. Уведомлението включва всяко заявление за назначаване, което вече е било подадено за въпросния маршрут. Уведомлението се публикува също така на интернет страницата на ОГВ (www.hcaa.gr).ii) Срокът за подаване на заявленията за интерес е 20 календарни дни от датата на публикуване на уведомлението.


Член 4


Необходими подкрепящи документи


a) Въздушен превозвач на Общността, които изразява интерес към назначаването за обслужване на редовна въздушна линия извън ЕС, която не е обхваната от Регламент (ЕИО) № 2408/92, подава заявление до Дирекция „Въздушни операции“ на ОГВ (Д1), придружено от досие, позволяващо оценка, което съдържа следните подкрепящи документи:


i) оперативния лиценз и свидетелството за авиационен оператор на превозвача заедно със съпътстващите го специални условия;


ii) данни, които показват, че превозвачът има упълномощен представител (установяване) в Гърция;


iii) полетен план, който съдържа подробен списък на линиите, придружен от номера, вида и капацитета на главното и спомагателното въздухоплавателно средство, което въздушният превозвач възнамерява да използва за обслужването на посочените линии, тяхната честота и предложение за дата на започване и продължителност на обслужването на линиите, както и данни, които показват дали въздухоплавателните средства са собствени или наети;


iv) подробна тригодишна прогноза за финансовите резултати, свързани с въпросния маршрут, включително данни, които позволяват да бъде направена оценка на стабилността на маршрута (очакван пазарен дял на маршрута, цени на горивото, възнаграждения, поддръжка, застрахователни обезщетения, такси, наземно обслужване, кетъринг, очаквани приходи, разходи и т.н.);


v) тарифите/цените, които важат за маршрута;


vi) всякакви търговски практики („code-sharing“, сдружения), които се прилагат за маршрута;


vii) данни, които показват оперативния и финансов капацитет на въздушния превозвач за обслужване на маршрута в съответствие с член 5 от Регламент (ЕИО) № 2407/92.


б) Ще бъдат разгледани само заявленията, придружавани от пълно досие.


в) Заявлението и подкрепящите документи се подават на гръцки език. Заявлението носи адреса в Гърция, на който ОГВ може да изпраща кореспонденция.


г) Когато сметне за необходимо, Органът за гражданско въздухоплаване може да поиска предоставянето на допълнителна информация, която въздушният превозвач е длъжен да представи в срок до 15 календарни дни.Член 5


Критерии за назначаване


а) Критериите за избор на въздушен превозвач на Общността, който е подал заявление за назначаване за обслужването на маршрут извън ЕС, който не е обхванат от Регламент (ЕИО) № 2408/92, включително тези, предвидени в съответното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги, са следните:


i) предоставяне на достатъчен брой линии по задоволителен начин, по-специално с оглед на:


— задоволяването на търсенето на пътувания по въздуха,


— естеството на услугите, от гледна точка на това дали полетите са директни или с прекачване и нарастването на обхвата на линиите, предоставяни на пътниците,


— честотата на линиите,


— предоставения капацитет,


— ценовата политика (например предложения за цени и ценова структура, различните цени, които се очаква да бъдат предложени),


— датата на започване на обслужването по линиите,


— периодът, през който ще бъдат обслужвани линиите и възможността за дългосрочно обслужване на линиите под формата на редовни линии, най-вече предвид очакваната стабилност на маршрута,


— надеждността на въздушния превозвач, ако е бил назначаван в миналото за обслужване на външни маршрути, по отношение на изпълнението на задълженията, посочени по-долу в член 7;


ii) качеството на обслужваните линии, по-специално с оглед на:


— вида и броя на главните и спомагателните въздухоплавателни средства, които ще бъдат използвани за обслужване на маршрута,


— съществуването на мрежа за продажби, способстваща за удобството на пътниците;


iii) пазарната ситуация, по-специално с оглед на:


— въздействието върху конкуренцията на конкретния пазар от назначаването на въздушния превозвач и нарастването на пазарния дял на превозвачите на Общността за въпросния маршрут,


— приноса за насърчаване развитието на туризма и/или икономическото и/или регионално развитие в Гърция;


iv) Вземат се под внимание и следните критерии:


— елементарно ниво на владеене на гръцкия език от страна на бордовия екипаж и персонала по продажбите,


— при повече от едно заявление, получило еднакъв резултат при класирането на базата на горепосочените критерии, предимство се дава на първото заявление за назначение за въпросния маршрут, подадено с необходимите подкрепящи документи, при условие че заявлението е било подадено за пръв път след публикуването от страна на ОГВ на съответната покана за изразяване на интерес.Член 6


Процедура за оценяване и избор на въздушния превозвача) Дирекцията на ОГВ, която отговаря за разглеждането на заявленията (Дирекция „Въздушни операции“/Отдел „Двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги“), разглежда досиетата на въздушните превозвачи въз основа на разпоредбите от настоящите членове 4 и 5. В срок до два месеца от датата на получаване на последното заявление и/или подкрепящ документ, или в срок до два месеца от започването на разглеждането на заявленията, компетентната дирекция изготвя обосновано предложение за назначаване и го предава на управителя на ОГВ.б) Въздушният/те превозвач/и на Общността, предложен/и за назначаване, се избира/т с постановление на управителя на ОГВ въз основа на гореспоменатото предложение в срок от 30 дни от подаването му.в) Посоченото постановление съдържа оперативните условия за въпросния маршрут (например честота, капацитет и всякакви други условия в съответствие с разпоредбите на съответното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги). Когато е необходимо, отхвърлянето на заявление се решава с подобно постановление. Гореспоменатите решения се съобщават на всички въздушни превозвачи, които са изразили интерес за назначаване и се публикуват на официалната интернет страница на ОГВ.г) Обжалвания на решенията, упоменати в буква б), могат да бъдат подавани до министъра на транспорта и съобщенията.д) Назначаването на избрания въздушен превозвач пред властите в чуждата държава се прави на базата на разпоредбите на съответното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги.


е) Когато въздушен превозвач подаде заявление за увеличаване честотата на линиите по маршрута, за който е бил назначен, то се придружава от досие, съдържащо информацията, упомената в настоящия член 4, буква а) iii), iv) и v) и посочващо всички изменения/промени/допълнения към данните, упоменати в член 4, буква а) i) и ii). В срок до два месеца от датата на подаване на заявлението компетентната дирекция изготвя обосновано предложение за изменение на акта за назначаване в съответствие с подаденото заявление и го предава на управителя на ОГВ.Член 7Задължения на назначения въздушен превозвача) Назначеният въздушен превозвач трябва да предприеме всички необходими подготвителни дейности за обслужването на маршрута, за който е получил назначение, по начин, който позволява започването на услугата не по-късно от шест месеца от датата на назначаването и без изключения от предоставения полетен план, освен в случай на изключителни обстоятелства.б) Назначеният въздушен превозвач трябва да уведоми компетентната дирекция на ОГВ за всяка промяна в полетния план по маршрута, за който е получил назначението.в) При обслужването на линии по маршрутите, за които е получил назначение, въздушният превозвач трябва да спазва точно разпоредбите на националното и международното законодателство относно обслужването на международни въздушно- транспортни линии и процедурите и насоките, установени от въздухоплавателния орган в страната, в която е бил назначен в съответствие с разпоредбите на съответното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги.г) Забранено е прехвърлянето на съответните права на друг въздушен превозвач.


Член 8


Повторна оценка на назначения въздушен превозвач и оттегляне на назначението


а) В случай на съществена промяна в оперативната, търговската, финансовата или друга информация, въз основа на която е/са получил/и назначение въздушния/те превозвач/и в съответствие с настоящия регламент и/или неспазване от страна на въздушния/те превозвач/и на настоящите разпоредби, ОГВ може във всеки момент да направи повторна оценка на въздушния/те превозвач/и в съответствие с настоящите разпоредби с оглед на подновяването на акта за назначаване или оттеглянето на назначението му и, когато сметне за целесъобразно, да изпрати покана за изразяване на интерес до въздушните превозвачи.


б) По-специално невъзможността да се използват част или всички предоставени права за период по-дълъг от шест месеца в съответствие с разпоредбите на член 7, буква а) по-горе, частичното или цялостно прекъсване от страна на въздушния превозвач на обслужването на съответните линии за период по-дълъг от шест месеца и/или подаването от страна на въздушния превозвач на писмено заявление за преустановяване на обслужването на линиите, представлява/т достатъчна причина за оттегляне на назначението; ОГВ може, когато сметне за целесъобразно, да изпрати нова покана за изразяване на интерес до въздушните превозвачи.


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на датата на публикуването му в Държавен вестник.


Настоящият регламент се публикува в Държавен вестник.


Управител


Ioannis ANDRIANOPOULOS“


2007-C278-03


Untitled Page